Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak rozumiem

Kadry, Płace i ZUS PRO

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.7.16.59 - lista zmian (04-06-2020 r.)

Pobierz
Uwaga!
Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 9.6.x.x oraz starszych. 

 

Nowości:

 

 • Nowa zmienna finansowa obowiązująca od 01.06.2020 r. - przeciętne miesięczne wynagrodzenie z poprzedniego kwartału (nowa wartość obowiązuje od 01.06.2020 do 31.08.2020 r.).

 

 

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.7.14.55 - lista zmian (12-05-2020 r.)

 

Zmiany:

 

1. Zmiana w eksporcie danych do programu PFRON SODiR Offline, w zakresie plików INFDP. Zmiana dostosowująca numer wersji plików oraz strukturę plików do wymagań wynikających ze zmiany związanej z ustawą „o Tarczy 2.0” dotyczącej przeciwdziałaniu skutkom COVID-19, przez zwiększenie dofinansowań z PFRON w przypadkach niektórych osób niepełnosprawnych. 

 

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.7.12.54 - lista zmian (21-04-2020 r.)
 

Nowości:


1. W przypadku liczenia podstawy do zasiłku chorobowego uwzględniono mechanizm sprawdzania czy w okresie ostatnich 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających liczenie chorobowego nastąpiła zmiana wymiaru czasu pracy (np. z uwagi na stosowanie w zatrudnieniu mechanizmów związanych z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19). W takiej sytuacji w pierwszej kolejności (przed komunikatem o uwzględnieniu wcześniej naliczonej podstawy chorobowej) wywoływany jest komunikat informujący o zmianie wymiaru czasu pracy i konieczności uwzględnienia do naliczenia podstawy do chorobowego miesięcy po zmianie wymiaru czasu pracy. Natomiast w przypadku, gdy zmiana wymiaru czasu pracy ma miejsce w miesiącu wystąpienia nieobecności chorobowej konieczne jest samodzielne wskazanie przez użytkownika w wywołanym oknie dialogowym podstawy miesięcznej do naliczenia zasiłku chorobowego;

2. Składnik płacowy systemowy o nazwie ‘Godziny przestoju w pracy’ (dostępny w grupie składników: ‘Czas pracy’) uwzględniający przy naliczeniach płacowych ilość godziny roboczych nieobecności o nazwie: ‘Przestój w pracy’. Składnik umożliwia zdefiniowanie samodzielnie przez użytkownika składników płacowych umożliwiających policzenie wynagrodzenia za czas przestoju zarówno liczonych od stawek miesięcznych, jak i od stawek godzinowych;

3. Możliwość przypisania do nieobecności o nazwie: ‘Przestój w pracy’ algorytmu obniżania składników płacowych o wartości miesięcznej wg schematu ‘Zmniejsza jak urlop (bez wyn. za urlop)’;

4. Mechanizm zawieszania naliczenia wpłat do PPK z tytułu wynagrodzeń pracowniczych w zakresie całościowym (wpłaty pracownika i pracodawcy) albo wyłącznie w zakresie wpłat pracodawcy w okresie przestoju ekonomicznego albo w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy wynikających np. z przepisów specustawy dot. przeciwdziałania skutkom COVID-19. Mechanizm jest dostępny w oknie ‘Obliczanie płac’ w zakładce definiowania zakresów obliczeń ‘Opcje’. W przypadku gdy w stosunku do części uczestników PPK zachodzi całościowe zawieszenie wpłat, a w stosunku do części (z uwagi na ich wniosek) naliczane są wyłącznie wpłaty finansowane przez uczestnika PPK, to naliczenia płac trzeba osobno wykonać przy odpowiednim ustawieniu tego zakresu dla grup osób których to dotyczy;

5. Mechanizm zawieszania naliczenia wpłat do PPK z tytułu umów cywilnych (zleceń) w zakresie całościowym (wpłaty pracownika i pracodawcy) albo wyłącznie w zakresie wpłat pracodawcy w okresie przestoju ekonomicznego albo w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy wynikających np. z przepisów specustawy dot. przeciwdziałania skutkom COVID-19. Mechanizm jest dostępny w oknie ‘Umowy zlecenia – rachunki’ w zakładce ‘PPK’ przy użyciu odpowiedniego ustawienia.


Zmiany:


1. Z uwagi na zmiany dot. ustawy w sprawie COVID-19 w eksporcie do PFRON w zakresie SODiR w plikach INFDP, za okres od 4/2020 w kosztach wynagrodzenia uwzględniana jest wartość składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w łącznej wartości = 2,45% zamiast dotychczasowej = 2,0%;

2. W zapisywaniu składników ‘Przychód z działalności za ubiegły rok kalendarzowy’ oraz ‘Dochód z działalności za ubiegły rok kalendarzowy’ wykorzystywanych przy robieniu exportu do ZUS raportu RCA2 (czII) dla osób o kodzie ubezpieczenia ‘0590’ lub ‘0592’ zmieniono formatowanie składników uwzględniając zapis do 1 grosza.
 

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.7.11.51 - lista zmian (06-04-2020 r.)


Zmiany:

1. Zmiana treści ostrzeżenia przy przekraczaniu limitu 14 dni w roku dla nieobecności ‘Urlop opiekuńczy specjalny CV’ – czyli  dot. Covid-19.

 

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.7.10.49 - lista zmian (18-03-2020 r.)

 

Nowości:

1. W oknie Nieobecności dodano nowy Typ nieobecności służący do rejestracji okresu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu COVID-19, uprawniającego do zasiłku opiekuńczego. Nowy Typ nieobecności ma nazwę ‘Urlop opiekuńczy specjalny CV’. Rejestracja tego typu nieobecności będzie skutkowała naliczeniem zasiłku opiekuńczego oraz odpowiednim raportowaniem do ZUS w ramach ZUS RSA. Limit tego typu nieobecności nie łączy się z innymi nieobecnościami z tytułu opieki.

2. Mechanizm sprawdzania osobnego limitu 14 dni w roku dla nieobecności ‘Urlop opiekuńczy specjalny CV’.

3. W oknie ‘Nieobecności’ w panelu ‘Dni zasiłkowe’ dodano wiersz ‘Opiekuńcze spec. CV’ pozwalający obserwować stan wykorzystania nowego typu nieobecności.

4. W oknie ‘Prezentacja / Raporty / Nieobecności’ dopisano raport dedykowany nieobecności ‘Urlop opiekuńczy specjalny CV’.

5. Na świadectwie pracy w pkt 6.13 (okresy nieskładkowe) wykazywane są okresy zasiłków opiekuńczych z tytułu  nieobecności ‘Urlop  opiekuńczy specjalny CV’.

6. Wzór druku oświadczenia dot. COVID-19 – to jest O SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO 8 LAT W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM Z POWODU COVID-19.

7. Nowa zmienna finansowa obowiązująca od 01.04.2020 r.

8. Mechanizm sprawdzania czy przy wprowadzaniu danych nowego pracownika wpisana została data urodzenia.
 
Zmiany:

1. W sposobie uwzględniania w raporcie ZUS RCA wpłat do PPK finansowanych przez zatrudniającego.
Dotychczas wpłaty te były wykazywane w raporcie dot. miesiąca wypłaty wynagrodzeń wykazanych na tym raporcie. Po zmianie stanowiska ZUS wpłaty są wykazywane w raporcie dot. miesiąca wpłacenia środków do Instytucji Finansowej w związku z PPK. Datę wpłatę środków do PPK rejestruje się w oknie PPK za pomocą procesu ‘Rejestracja daty wpłaty do PPK’.

2. W karcie wynagrodzeń z umów cywilnych  - w zakresie kolumny ‘Przychód’ i rozróżnienie danych miedzy kolumny: ‘Przychód’; ‘Dochód’ oraz ‘Podst. nalicz. Podatk.

3. Wyliczenie netto w umowach cywilnych o rodzaju: ‘Umowa o udział w pracach organów stanowiących osób prawnych’ dla niskich kwot przychodów, dla których z uwag na te niskie przychody zaliczka na podatek wyliczana jest kwota zerowa.
 

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.7.9.47 - lista zmian (13-03-2020 r.)


Nowości

1. Nowa zmienna finansowa obowiązującą od 01.04.2020

2. Mechanizm sprawdzania czy przy wprowadzaniu danych nowego pracownika wpisana została data urodzenia.
 
Zmiany
 
1. W karcie wynagrodzeń z umów cywilnych  - w zakresie kolumny ‘ Przychód’ i rozróżnienie danych między kolumny: ‘Przychód’; ‘Dochód’ oraz ‘Podst. nalicz. Podatk.'.

2. Wyliczenie netto w umowach cywilnych o rodzaju: ‘Umowa o udział w pracach organów stanowiących osób prawnych’ dla niskich kwot przychodów, dla których z uwag na te niskie przychody zaliczka na podatek wyliczana jest kwota zerowa.
 

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.7.8.44 - lista zmian (03-03-2020 r.)

 
Nowości
 
1. Eksport do danych raportu RCA2 (cz.II) dla osób objętych od 2/2020 ulgą ‘Mały ZUS Plus’ – to jest od osób o kodzie tytułu ubezpieczenia 0590xx albo 0592xx. W raporcie RCA2 program uwzględnia formę opodatkowania wybraną dla danego przedsiębiorcy w oknie ‘Dane firmy’ w zakładce ‘Urząd skarbowy / ZUS’ w polu: ‘Forma opodatkowania’ oraz uwzględnia naliczone / zarejestrowane w programie w trakcie liczenia składek właściciela informacje o przychodzie, a także o dochodzie (w kwocie zarejestrowanej w programie dla osób opodatkowanych za: ‘Zasadach ogólnych’ od 2/2020 , natomiast dla osób opodatkowanych wg innych form opodatkowania dochód liczony jest zgodnie z opisem na RCA2 jako 50% przychodu, natomiast w przypadku straty / dochodu ujemnego – dochód w RCA2 jest wykazywany jako = 0,00).

Zmiany
 
1. Zmiana poprawiająca naliczaniu rachunków objętych podatkiem zryczałtowanym (zarówno do kwoty 200 zł jak i dla nierezydentów) w zakresie kwoty netto.

 

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.7.7.41 - lista zmian (25-02-2020 r.)

 

Nowości:

 
1. Nowa wartość zmiennej finansowej obowiązującej od 01.03.2020r.

2. Obsługa przekroczenia w trakcie roku podatkowego limitu ulgi dla osób w wieku do 26 lat dla liczenia płac pracowniczych, w zakresie rozpoczęcia pobierania zaliczki na podatek od nadwyżki dochodu ponad limit tej ulgi oraz naliczania składników płacowych „maskujących” naliczenia podatkowe dla takich osób.

3. Obsługa przekroczenia w trakcie roku podatkowego limitu ulgi dla osób w wieku do 26 lat dla umów zlecenia w zakresie  rozpoczęcia pobierania zaliczki na podatek od nadwyżki dochodu ponad limit tej ulgi   oraz w zakresie naliczania elementów „maskujących” naliczenia podatkowe dla takich osób na rachunkach z tytułu umów zlecenia oraz na listach wypłaconych rachunków (w oknie ‘Analiza płac’) – przy włączonym ustawieniu ‘Maskowania składników płacowych dla osób 26 lat w umowach cywilnych’ w oknie ‘Inne ustawienia’ .

4. Obsługę zmienionych zasad przekroczenia progu podatkowego w trakcie roku polegające na naliczeniu na jednej liście płac zaliczki na podatek z zastosowaniem wyższego procentu progu podatkowego od wartości podstawy opodatkowania powyżej  przekroczenia (liczonego narastająco) progu podatkowego oraz z zastosowaniem niższego  procentu progu podatkowego dla wartości przed przekroczeniem progu podatkowego (wcześniej  wyższy procent progu podatkowego stosowany był od następnego miesiąca w stosunku do miesiąca przekroczenia progu).  

5. Od 2/2020 przy naliczaniu składek ZUS dla osób, które mają kody tytułów ubezpieczeń 0590xx oraz 0590xx, program (poza pytaniem o przychód za poprzedni rok) dodatkowo pyta się o dochód za poprzedni rok, który rejestruje w wartości nowego typu składnika o nazwie „Dochód z działalności za ubiegły rok kalendarzowy”, który stosuje w kolejnych miesiącach. Dochód ten jest wykorzystywany przy eksporcie do RCA2 cz.II.

6. Możliwość zarejestrowania formy opodatkowania firmy (przedsiębiorcy) dostępne w oknie ‘Dane firmy’ w zakładce ‘Urząd skarbowy / ZUS’ w polu: ‘Forma opodatkowania’. Wśród form opodatkowania dostępne są: ‘Zasady ogólne’ / ‘Ryczałt od przychodów’ / ‘Karta podatkowa’. Odpowiednie wypełnienia formy opodatkowania jest potrzebna dla odpowiedniego eksportowania do RCA2 cz.II do danych przedsiębiorcy korzystającego z ulgi w opłacaniu składek ‘Mały ZUS Plus’ – to jest o kodzie 0590xx albo 0592xx.

7. W przypadku grupowego (dla wielu osób) dodawania ‘Badań lekarskich pracowników’ (np. wstępnych / okresowych) za pomocą ‘Kreatora’  dla rejestrowanych badań pole ‘Na raportach’ jest domyślnie wypełniane wartością ‘Tak’.

8. W przypadku grupowego (dla wielu osób) dodawania ‘Szkoleń BHP’ (np. wstępnych / okresowych) za pomocą ‘Kreatora’ dla rejestrowanych szkoleń pole ‘Na raportach’ jest domyślnie wypełniane wartością ‘Tak’.
 
Zmiany:

1. Zmiana w opisie kodów tytułów ubezpieczeń 0590xx oraz 0590xx.

2. Zmiana zasad wykazywania przy otwarciu firmy w alercie o kończących się datach ważności dokumentów zarejestrowanych w oknie ‘Menadżer dok. kadrowych’. W alercie wykazywane osoby / dokumenty dla ‘Wszystkich osób’ , a nie tylko ‘Dla aktywnego działu’ oraz wykazywane są dokumenty o wszystkich typach ‘Stanu dokumentu’, w tym o stanach: ‘W aktach’, ‘U pracownika do podpisania’ oraz ‘U pracodawcy do podpisania’.
 
3. Przy liczeniu ‘Stażu pracy’ w wierszu ‘Z historii zatrudnienia’ uwzględniane są wpisy z okna ‘Historia zatrudnienia’ o ‘Datach od’ sprzed rozpoczęcia zatrudnienia (‘Data przyjęcia’ w oknie ‘Dane pracownika’), nawet jeżeli te wpisy mają wartość ‘Data do’ po dacie zatrudnienia (wcześniej uwzględniane były tylko wpisy, które mają ‘Daty do’ sprzed obecnego zatrudnienia). Wobec tego wpis w oknie ‘Historia zatrudnienia’ należy odpowiednio zmniejszać w zakresie długości stażu uwzględnianego z takiego wpisu z okna ‘Historia zatrudnienia’ – dostosowując go do ‘Daty przyjęcia’ w obecnym zatrudnieniu.


Kadry, Płace i ZUS PRO 9.7.6.36 - lista zmian (14-02-2020 r.)


Nowości:

 

1. ”Maskowanie”, to jest ukrywanie składników płacowych dla osób w wieku do 26 lat związane z obliczaniem podatku (nowych składników w wartości ujemnej). Maskowanie jest wyłączone dla osoby, która ma zarejestrowany wniosek dot. POBIERANIA zaliczki na podatek w roku 2020 mimo ulgi dla osoby w wieku do 26 lat. 

2. W listach płac edytowalnych dotyczących umów cywilnych umożliwiono wykazanie elementów dotyczących 4 rodzajów wpłat z tytułu PPK.

3. Możliwość zarejestrowania godzin urlopu wypoczynkowego wypłaconego w formie ekwiwalentu, które nastąpiło w trakcie zatrudnienia (przy przedłużeniu umów o pracę). Rejestrację wykonuje się w oknie ‘Urlopów’ w sekcji ‘Urlop wypoczynkowy’ w nowym polu ‘Wypłac. ekwiwalent’. Godziny urlopu zarejestrowane jako rozliczone w danym roku są uwzględniane przy przeliczaniu stanu urlopu pozostałego do wykorzystania. Nowe pole jest także widoczne w przypadku zmiany trybu prezentacji danych z ‘Detale’ na ‘Lista’.

4. W wydrukach i raportach dotyczących stanu urlopów wykazywane są w osobnych polach / kolumnach dane o zarejestrowanych godzinach urlopu rozliczonego w formie ekwiwalentu za urlop w danym roku. 

5 ”Maskowanie”, to jest ukrywanie elementów związanych z liczeniem dla osób w wieku do 26 lat podatku na rachunkach i na listach płac z tytułu umów zlecenia. O tym, czy elementy te są ukrywane decyduje zaznaczenie w oknie ‘Inne ustawienia’ w polu ‘Maskowanie składników dla osób do 26 lat w umowach cywilnych’, które standardowo jest ustawione na TAK – czyli wskazuje na ukrywanie tych elementów. 

6. Obowiązkowe wypełnianie ‘Daty wypłaty’ przy wystawianiu rachunków do umów cywilnych. Domyślnie proponowana jest data zdefiniowana jako data wypłaty dla okresu rozliczeniowego, do którego przypisywany jest dany rachunek. W przypadku braku wypełnienia tego pola dla wcześniej przypisanych rachunków pierwsze otwarcie bazy uzupełnia daty wypłacenia dla rachunków za lata 2019 i 2020 zgodnie z datą wypłaty okresu rozliczeniowego, do którego przypisany jest dany rachunek.
 
Zmiany:

1. W prezentacji danych o mikrorachunku podatkowym na przelewie podatkowym oraz na wydruku ‘Zestawienie składek ZUS, PPK i PIT’ w nazwie urzędu wskazano oznaczenie: ‘Centrum Rozliczeniowe’ przed nazwą urzędu, pod który podlega firma.

2. W eksporcie do PFRON w zakresie SODiR w plikach INFDP w kosztach wynagrodzenia uwzględniana jest zmieniona wartość składki na Fundusz pracy w wartości = 2% (zgodnie z ustawą budżetową na rok 2020 r.) zamiast dotychczasowej = 2,3%.

3. Zablokowano możliwość rejestracji kolejnych wpisów o rezygnacji z PPK dla osoby, która ma aktualny stan o rezygnacji z PPK. 

4. W przypadku drukowania faktur VAT zamiast rachunków dla rozliczenia umów cywilnych data sprzedaży na fakturze pobierana jest z pola ‘Data wykonania’. 

5. Ułatwienie zapisywania daty nowo tworzonego okresu rozliczeniowego przy przyjętym w systemie operacyjnym formacie daty rrrr.MM.dd.


Kadry, Płace i ZUS PRO 9.7.5.28 - lista zmian (23-01-2020 r.)

Nowości:


1. Umożliwiono wybór sposobu wykazania w formularzu PIT11 wer. 25 danych dotyczących osób w wieku do ukończenia 26 lat, wg dwóch wariantów:

- zgodnie z opisem wypełniania oraz adnotacjami zawartymi na PIT11 wer.25 (rekomendowane przez wydawcę programu)
Wtedy w sekcjach E2 i E6 wykazywane są tylko wartości przekraczające limit ulgi dla osób w wieku do 26 lat, natomiast przychody do tego limitu wykazywane są w sekcji G;

- zgodnie z instrukcją wypełniania PIT11 wer.25 umieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów w dniu 15.01.2020 (rekomendowane przez niektóre urzędy skarbowe) 
Wtedy w sekcjach E2 i E6 wykazywane są wartości z list (rachunków do zleceń), w których naliczono zaliczkę na podatek (z uwagi na brak wniosku o nieliczenie zaliczki na podatek), a więc wartości te są wykazywane niezależnie od przekroczenia limitu ulgi dla osób w wieku do 26 lat.

2. Zmienna finansowa ‘Podstawa ZUS zdrowotna dla właściciela’ obowiązująca od 1/2020 r.

 

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.7.4.23 - lista zmian (17-01-2020 r.)

 

Nowości


1.Całość zasiłków z ubezpieczenia chorobowego (oraz składników opodatkowanych mimo ulgi 26 minus) wykazywana jest w PIT11 v25 w wierszu E8. 

2. Zaliczki na podatek od zasiłków, które wyliczane są niezależnie (niełącznie) od wynagrodzeń pracowniczych są wykazywania w PIT11 v25 w wierszu E8. Natomiast zaliczki na podatek od zasiłków liczonych łącznie z innymi przychodami ze stosunku pracy są wykazywane w wierszu E1. 
 

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.7.3.21 - lista zmian (14-01-2020 r.)

 

Nowości

1. Deklaracja PIT-11 wer.25 obowiązująca od 2020r. w formie wydruku z możliwością edycji przed zapisaniem i wydrukiem deklaracji. W deklaracji przychody (oraz koszty, dochody, składki społeczne, zdrowotne oraz zaliczki na podatek) rozdzielane są na poszczególne sekcje i pola w zależności od wieku osób (data urodzin), dla których szykowana jest deklaracja (porównanie daty urodzin do daty wypłaty zdefiniowanych w programie). Osobno wykazywane są przychody (oraz pozostałe elementy wynagrodzeń) dla osób w wieku do 26 lat, które z uwagi na ulgę podatkową dla tego wieku są zwolnione z opodatkowania, a osobno przychody uzyskane przez takie osoby powyżej limitu tej ulgi (w roku 2019 powyżej kwoty 35636,67). Ponadto przychody (i elementy z nich wynikające) rozdzielane są w zależności od kryterium przedmiotu przychodu. Osobno Przychody z umów o pracę dla osób wieku do 26 lat i osobno przychody z zasiłków chorobowych (oraz innych zasiłków, a także ze składników, które są opodatkowane pomimo ulgi dla osób do 26 lat). Osobno z umów zlecenia oraz osobno z innych umów cywilnych.

2. Deklaracja PIT-11 wer.25 obowiązująca od 2020r. w formie exportu do pliku w formacie  XML w celu importu do aktywnej e-deklaracji w formacie PDF udostępnianej przez Ministerstwo Finansów do obsługi e-deklaracji.

3. Deklaracja PIT-11 wer.25 obowiązująca od 2020r. w formie exportu do pliku w formacie DEK w celu grupowej wysyłki przygotowanych e-deklaracji z modułu Zbiorczych e-Deklaracji. 

4. Deklaracja PIT-4R wer.9 obowiązująca od 2020  w formie exportu do pliku w formacie DEK w celu grupowej wysyłki przygotowanych e-deklaracji z modułu Zbiorczych e-Deklaracji. 

5. Deklaracja PIT-8AR wer.8 obowiązująca od 2020 w formie exportu do pliku w formacie DEK w celu grupowej wysyłki przygotowanych e-deklaracji z modułu Zbiorczych e-Deklaracji. 

6. Deklaracja IFT-1R wer.15 obowiązująca od 2020 w formie exportu do pliku w formacie DEK w celu grupowej wysyłki przygotowanych e-deklaracji z modułu Zbiorczych e-Deklaracji. 

7. Raport o osobach kończących 26 lat w roku podatkowym (za 2019 tylko w przedziale 01.08.2019 – do 31.12.2019), które w raportowanym roku maja datę 26tych urodzin oraz uzyskały jakiś przychód z tytułu zatrudnienia w ramach umowy o pracę albo umowy zlecenia. Raport jest pomocny do zidentyfikowania osób dla których konieczne jest sprawdzenia faktycznych daty wypłat wynagrodzeń w okresie kończenia 26 lat oraz porównanie tych faktycznych dat z datami zarejestrowanymi w programie jako daty wypłaty.  W przypadku osób kończących 26 lat sposób ujęcia w PIT11 przychodów oraz pozostałych elementów wynagrodzeń (wykazania ich w odpowiednich sekcjach i polach) zależy od dat wypłat definiowanych w programie.

8. Raport o osobach w wieku 26 lat, które w roku podatkowym (za 2019 tylko w przedziale 01.08.2019 – do 31.12.2019), uzyskały jakiś przychód z tytułu zatrudnienia w ramach umowy o pracę albo umowy zlecenia. Raport jest pomocny do zidentyfikowania osób, dla których stosowane są zasady przygotowania deklaracji PIT11 z uwzględnieniem specjalnych zasad wykazania przychód oraz innych elementów wynagrodzeń uwzględniających ulgę podatkowa 26 minus.

9. Przed rozpoczęciem przygotowywania deklaracji  PIT-11 dodano ostrzeżenie o 26-latkach występujących w bazie i kończących 26 lat w roku za który mają być przygotowane PITy11, dla których to osób z uwagi na uzyskany przychód w raportowanym roku mogą być szykowane deklaracje PIT11. Ostrzeżenie w swojej treści odsyła do raportu pozwalającego na ustalenie takich osób. Ostrzeżenie to wskazuje na konieczność sprawdzenia zgodności zdefiniowanych dat wypłaty z faktycznymi datami wypłaty dla tych osób wynagrodzeń pracowniczych oraz z umów zleceń. W przypadku osób kończących 26 lat sposób ujęcia w PIT11 przychodów oraz pozostałych elementów wynagrodzeń (wykazania ich w odpowiednich sekcjach i polach) zależy od dat wypłat definiowanych w programie.

10. Zastosowanie ustawienia zmiennej finansowej ‘Obniżanie kosztów do wysokości przychodu’  do naliczania kosztów uzyskana przychodów  dla umów cywilnych takich jak ‘Kontrakt menadżerski’ oraz ‘Umowa o udział w pracach organów stanowiących osób prawnych’. Wartość kosztów w zależności od ustawienia tej zmiennej może być obniżana do wysokości przychodu z tytułu rachunku do tej umowy do wysokości przychodu określonego na rachunku albo może być przyjmowana w wartości powyżej przychodu w przypadku ustawienia zmiennej finansowej, że ma NIE BYĆ obniżana do wysokości przychodu. 
 
Zmieniono

1. Alert przy naliczaniu wynagrodzeń pracowniczych z informacją o osobach, które w miesiącu wypłaty wynagrodzeń (wg definicji okresów płacowych) kończą 26 lat, został zindywidualizowany do zakresu  grupy osób  albo osoby dla których konkretnie będę liczone wynagrodzenia. Alert oraz ocena przez użytkownika dat wypłaty jest konieczna, z uwagi na to że w zależności od konkretnej daty wypłaty program nalicza albo nie nalicza zaliczek na podatek dla osób objętych Ulgą podatkową dla osób w wieku do 26 lat.

2. Zmienna finansowa ‘Obniżanie kosztów do wysokości przychodu’ została od 01.01.2020 ustawiona domyślnie na wartość (atrybut logiczny) skutkujący  przy liczeniu płac  obniżeniem zryczałtowanych  pracowniczych kosztów uzyskania przychodu (250 zł / 300 zł) przy obliczaniu wynagrodzeń osoby do wysokości przychodu. W przypadku stosowania przez użytkownika zasady liczenia pełnej kwoty zryczałtowanych pracowniczych kosztów uzyskania przychodu (250 zł / 300 zł) w wartości nawet powyżej przychodu należy zmienić wartość obowiązującej zmiennej finansowej ‘Obniżanie kosztów do wysokości przychodu’.

3. Nowe składniki naliczane automatycznie dla osób w wieku do 26 roku życia, które odpowiadają za naliczenia przychodów, dochodów oraz podatków, a także składek z uwzględnieniem ulgi podatkowej dla wieku do 26 lat i będą wykorzystywane dla liczenia płac i podatków w sytuacji przekroczenia limitu tej ulgi oraz przekroczenia wieku uprawniającego do korzystania, i które naliczane są w wartościach ujemnych, zostały zabezpieczone przed możliwością naliczenia ich w wartościach dodatnich.

4. Przy generowaniu PIT11 wyłączono komunikat ostrzegający o możliwości zrobienia zerowej deklaracji PIT11 dla osób, które uzyskały przychody, ale które z uwagi na ulgę podatkową dla osób w wieku do 26 lat w całości są zwolnione z podatków i nie naliczono im zaliczek na podatek, ani składek ZUS. Domyślnie dla takich osób wygenerowane zostaną deklaracje PIT11.

5. W przelewach elektronicznych zapisywanych do plików do wyczytania do systemu bankowego w formacie np. PLI, umożliwiona podatnie dłuższego niż 35 znaków opisu przelewu (zawartość pola: tytułem).

6.W deklaracji PIT11 w polach wykazujących dochód (przychód minus koszty) uniemożliwiono naliczenie dochodu ujemnego (straty).
 

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.7.1.9 - lista zmian (03-01-2020 r.)

 
Nowości
 
1. Możliwość zarejestrowania w danych firmy tzw. Mikrorachunku – to jest numeru rachunku bankowego wykorzystywanego do rozliczeń z Urzędem Skarbowym od 01.01.2020. Mikrorachunek można zarejestrować w oknie: Konfiguracja / Dane firmy w zakładce ‘Urząd skarbowy i ZUS’ w polu ‘Mikrorachunek podatkowy’.
 
2. Przy rejestracji Mikrorachunku podatkowego program weryfikuje zgodność numeru rachunku z NIPem firmy.
 
3. Mikrorachunek podatkowy będzie używamy na wydruku ‘Zestawienie składek ZUS i PIT’ oraz w oknie ‘Przelewy’ do drukowania przelewów na podatek za:
- Deklarację PIT4
- Podatek od umów zlecenia
- Podatek zryczałtowany
 
4. Wydruk WNIOSKU dla osoby do 26lat w sprawie pobierania zaliczki na podatek w roku 2020 i kolejnych latach.
 
5. Dla osób w wieku do 26 roku życia (porównując datę wypłaty listy płac z datą urodzin) wprowadzono składniki płacowe odpowiadające za naliczenia przychodów, dochodów oraz podatków, a także składek z uwzględnieniem ulgi podatkowej dla wieku do 26 lat. Składniki będą konieczne dla liczenia w 2020r. płac,  podatków oraz innych elementów z nimi związanych w sytuacji przekroczenia limitu tej ulgi oraz przekroczenia wieku uprawniającego do korzystania z tej ulgi. Nowe składniki dostępne są w grupie składników ‘Podatki’. Składniki te naliczają się automatycznie dla osób w wieku do 26 lat. Tymi składnikami są:
- Przychód zwolniony OBNIŻENIE osoba do 26 lat
- Przychód autorski OBNIŻENIE osoba do 26 lat
- Koszty OBNIŻENIE osoba do 26 lat
- Koszty autorskie OBNIŻENIE osoba do 26 lat
- Dochód OBNIŻENIE osoba do 26 lat
- Składki ZUS osoba do 26 lat
- Podstawa naliczenia podatku OBNIŻENIE osoba do 26 lat
- Naliczony podatek OBNIŻENIE osoba do 26 lat
- Składka zdrowotna Odliczana OBNIŻENIE osoba do 26 lat
- Naliczony podatek minus zdrowotne OBNIŻENIE osoba do 26 lat
W przypadku policzenia płac wypłacanych w roku 2020 bez uwzględnienia tych składników wskazane jest ponowne przeliczenie płac dla osób w wieku do 26 lat na poziomie liczenia od 98 do 106.
 
6. Nowe składniki liczone dla osób do 26 lat odpowiadające za naliczenia przychodów, dochodów oraz podatków, a także składek ZUS, służące do obniżania (zerowania) odpowiednich pozycji poszczególnych składników na listach płac domyślnie dostępnych w programie jako wzorce list płac.
 
7. We wzorcach edytowalnych list płac wprowadzono nowe składki dla osób do 26 lat. Warunkiem użycia składników na wydrukach jest zaimportowanie nowych wzorów list płac.
 
8. Alert przy naliczaniu wynagrodzeń pracowniczych albo rachunku do umowy zlecenia dla osób, które w miesiącu wypłaty wynagrodzeń (wg definicji okresów płacowych) kończą 26 lat. W zależności od konkretnej daty wypłaty program nalicza albo nie nalicza zaliczek na podatek.
 
9. Deklaracja PIT-4R wer.9 obowiązująca od 2020 w formie exportu do pliku typu XML w celu importu do aktywnej deklaracji w formacie PDF udostępnianej przez Ministerstwo Finansów do obsługi e-deklaracji.
 
10. Deklaracja PIT-8AR wer.8 obowiązująca od 2020 w formie exportu do pliku typu XML w celu importu do aktywnej deklaracji w formacie PDF udostępnianej przez Ministerstwo Finansów do obsługi e-deklaracji.
 
11. Deklaracja IFT-1R wer.15 obowiązująca od 2020 w formie exportu do pliku typu XML w celu importu do aktywnej deklaracji w formacie PDF udostępnianej przez Ministerstwo Finansów do obsługi e-deklaracji, a także w celu wydruku deklaracji dla zatrudnionego.
 
12. Możliwość grupowej (dla wielu osób w bazie) zmiany ustawienia w polu ‘Typu pracownika’ w oknie ‘Dane pracownika’ na typy ‘Osoba zwolniona’ w obu polach dot. ‘Typ pracownika’ – zmiana jest możliwa dla aktywnej grupy osób w oknie ‘Kadry / Operacja grupowe’ za pomocą polecenia ‘Przenieść do Osób zwolnionych’.

Zmiany

1. W wydruku ‘Informacja o długości przechowywania dokumentów pracowniczych’ – ilość lat dla osoby ponownie zatrudnionej od 2019 jest proponowana w wielości 10 lat.
2. Przelewów elektronicznych Elixir-0 (zapis do pliku) z danymi adresowymi oraz nazwami o dłuższych nazwach.
 
 

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.7.0.0 - lista zmian (17-12-2019 r.)


Nowości
 
1. Zmienne finansowe obowiązujące od 01.01.2020 r., których wartość jest znana na moment wydania wersji.

2. Uwzględnianie minimalnej stawki godzinowej dla umów zlecenie obowiązującej w 2020 r.
Sprawdzanie wartości wynagrodzenia przy rejestrowaniu umów zlecenia oraz przy rejestrowaniu rachunków do umów zlecenia.

3. Wprowadzono wartość progu podwyższenia obniżonej wpłaty uczestnika do PPK obowiązującej w 2020 r. (podstawa = 3120 zł).

4. Daty świąt obowiązujących w 2020 r.

5. Nowe wzory deklaracji obowiązujących od 2020 roku:
- PIT-2 (6) wydruk,
- PIT-4R (9) wydruk wraz z przygotowaniem eksportu do plików wymiany danych,
- PIT-8AR (8) wydruk wraz z przygotowaniem eksportu do plików wymiany danych,
- IFT-1R (15).

6. Domyślne stosowanie ulgi 26 minus dla osób, które do dnia wypłaty (wg ustawień daty wypłaty w definicji okresów rozliczeniowych) nie ukończyły 26 roku życia, przez nie naliczanie zaliczki na podatek.
Ulga 26 minus jest uwzględniana do wartości przychodu w roku (narastająco) odpowiadającego kwocie 85.528 zł.

7. Możliwość ustawienia pobierania zaliczki na podatek mimo objęcia osoby "Ulgą 26 minus". 
Ustawienie na wniosek z możliwością zaznaczenia daty wniosku oraz miesięcy obowiązywania w okresie 2020 r.

8. W kreatorach okresów płacowych (rozliczeniowych), wykorzystywanych przy definiowaniu okresów na początku roku – data wypłaty proponowana jest w dniu roboczym poprzedzającym domyślnie wybierany dzień wypłaty (ostatni dzień miesiąca / 10-ty dzień następnego miesiąca).

9. W oknie "Staż pracy" umożliwiono naliczanie stażów historycznych
Tj. dla osób przed datą zatrudniania (także przy braku tej daty), przy czym naliczenia o stażach dokonywane są na podstawie wpisów w oknie "Historia zatrudniania".

10. Zmiany w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK)
- W oknie PPK w zakładce "Ewidencja pracowników" przy ustawieniu prezentacji danych za pomocą wyboru "Pracownicy z nieustalonym statusem PPK" będą pomijane osoby zwolnione – to jest osoby którym przypisano Typ pracownika "Osoba zwolniona" (stosownie do ustawienia w oknie "Dane pracowników" w polu "Typ pracownika").
- Automatyczne podwyższanie składki (wpłaty) podstawowej uczestnika PPK wynikającej z rachunków do umów cywilnych (zleceń / rady nadzorczej) do poziomu 2%, w przypadku gdy uczestnik wcześniej zadeklarował obniżenie tej składki (w przedziale miedzy 0,5% a 2%), przychód osoby (podstawa naliczenia wpłaty) przekroczył wartość 120% minimalnego wynagrodzenia w liczonym miesiącu.
- Przychód osoby zatrudnionej z tytułu wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający, a wynikający z umów cywilnych (jako przychody nie będące przychodami z tytułu zatrudnianie pracowniczego) wykazywane są w kartach przychodów osoby oraz w deklaracji PIT11 w wierszu dotyczącym przychodów z umów zlecenia.

11. W raporcie ZUS RCA w sekcji III B pole nr 27 wykazywana jest suma wartości "Wpłata podstawowa zatrudniającego do PPK" oraz "Wpłata dodatkowa zatrudniającego do PPK", które zostały naliczone w miesiącu za który dokonuje się eksportu RCA (na tej samej zasadzie co składki ZUS – wg metody kasowej w kwestii momentu wypłaty wynagrodzenia, a tym samym z pominięciem kwestii daty wpłaty składek do Instytucji Finansowej).

12. W raporcie / wydruku "Zestawienie składek ZUS i PIT" wykazywane są składki (wpłaty) na PPK z podaniem wartości za miesiąc dla którego robiony jest raport z podziałem w poszczególnych wierszach na sposoby finansowania (uczestnik / podmiot zatrudniający), jak również na typ (podstawowe / obowiązkowe) oraz ze wskazaniem w wydruku numeru konta a także terminu wpłaty do Instytucji Finansowej.

 
Zmiany

1. W eksporcie SODiR w zakresie dokumentu INF-D-P – w pierwszej kolejności przenosi się głównie dane adresowe w zakresie adresu zamieszkania, dopiero gdy tych danych nie ma to do eksportu przenoszone są dane o adresie zameldowania.

2.W liście obecności Typ "Lista obecności ilość godzin, podpis" dni wolne są wykreślane (albo nie są wykreślane) stosownie do komunikatu poprzedzającego wydruk tego typu listy obecności.

3. Aktualizacja dokumentu: "Akta osobowe pracownika" dostępnego we wzorcach dokumentów (Menu: System / Wzory dokumentów – Widok: Wzory dokumentów).

4. Modyfikacja wydruku rachunku do umów cywilnych (w tym zleceń) w zakresie prezentowanego procentu podatku naliczonego na rachunku w wartości uwzględnionej przy naliczaniu rachunku.

5. W pliku rejestracyjnym PPK zawierającym dane o uczestnikach PPK zgłaszanych do Instytucji finansowej w ramach zawarcia umowy o prowadzenie dane adresowe ułożone zostały w kolejności wymaganej przez jednego z agentów transferowych obsługujących niektóre instytucje finansowe.
 
 

Aktualizacja: Kadry, Płace i ZUS PRO 
Cennik dla firm

Cena 
netto

Kup 
teraz

do 10 pracowników 

225,00 zł

Zamawiam

do 10 pracowników + e-Deklaracje zbiorcze

325,00 zł

Zamawiam

do 20 pracowników

300,00 zł

Zamawiam

do 20 pracowników e-Deklaracje zbiorcze

400,00 zł

Zamawiam

do 50 pracowników

385,00 zł

Zamawiam

do 50 pracowników + e-Deklaracje zbiorcze

485,00 zł

Zamawiam

do 100 pracowników

660,00 zł

Zamawiam

do 100 pracowników + e-Deklaracje zbiorcze

760,00 zł

Zamawiam

do 200 pracowników

990,00 zł

Zamawiam

do 200 pracowników + e-Deklaracje zbiorcze

1090,00 zł

Zamawiam

do 500 pracowników

1650,00 zł

Zamawiam

do 500 pracowników + e-Deklaracje zbiorcze

1750,00 zł

Zamawiam

bez limitu pracowników

tel.

tel.

Aktualizacja: Kadry, Płace i ZUS PRO
Cennik dla biur rachunkowych

Cena
netto

Kup
teraz

do 10 pracowników / 50 firm

330,00 zł

Zamawiam

do 10 pracowników / 50 firm + e-Deklaracje zbiorcze

480,00 zł

Zamawiam

do 10 pracowników / 500 firm

440,00 zł

Zamawiam

do 10 pracowników /500 firm +e-Deklaracje zbiorcze

590,00 zł

Zamawiam

do 20 pracowników / 50 firm

440,00 zł

Zamawiam

do 20 pracowników / 50 firm + e-Deklaracje zbiorcze

590,00 zł

Zamawiam

do 20 pracowników / 500 firm

550,00 zł

Zamawiam

do 20 pracowników / 500 firm +e-Deklaracje zbiorcze

700,00 zł

Zamawiam

do 50 pracowników / 50 firm

550,00 zł

Zamawiam

do 50 pracowników / 50 firm + e-Deklaracje zbiorcze

700,00 zł

Zamawiam

do 50 pracowników / 500 firm

660,00 zł

Zamawiam

do 50 pracowników / 500 firm +e-Deklaracje zbiorcze

810,00 zł

Zamawiam

do 100 pracowników / 50 firm

810,00 zł

Zamawiam

do 100 pracowników / 50 firm +e-Deklaracje zbiorcze

960,00 zł

Zamawiam

do 100 pracowników / 500 firm

880,00 zł

Zamawiam

do 100 pracowników/500 firm +e-Deklaracje zbiorcze

1030,00 zł

Zamawiam

do 200 pracowników / 50 firm

1200,00 zł

Zamawiam

do 200 pracowników / 50 firm +e-Deklaracje zbiorcze

1350,00 zł

Zamawiam

do 200 pracowników / 500 firm

1650,00 zł

Zamawiam

do 200 pracowników /500 firm+e-Deklaracje zbiorcze

1800,00 zł

Zamawiam

do 500 pracowników / 50 firm

2500,00 zł

Zamawiam

do 500 pracowników / 50 firm +e-Deklaracje zbiorcze

2650,00 zł

Zamawiam

do 500 pracowników / 500 firm

2750,00 zł

Zamawiam

do 500 pracowników/500 firm +e-Deklaracje zbiorcze

2900,00 zł

Zamawiam

 
 
 

 

 

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.6.4.34 - lista zmian (02-12-2019 r.)

Pobierz
Uwaga!
Aktualizacja jest bezpłatna dla użytkowników generacji 9.6.x.x Dla posiadaczy starszych wersji jest płatna w specjalnej cenie UPDATE. 
Użytkownicy, którzy zakupili program po raz pierwszy po 1 stycznia 2019 r., mają prawo do bezpłatnej aktualizacji (prosimy wcześniej zgłosić ten fakt do naszego Działu handlowego - tel. 62 591-91-19). 
 

Nowości:

 • W oknie “Dane firmy” dodano zakładkę “PPK” w celu ewidencjonowania podstawowych danych dotyczących relacji między Firmą a Instytucją finansową obsługująca PPK dla firmy. W tym dane o nazwie tej instytucji (wybierane ze słownika), numerze umowy, numerze konta do wpłat składek PPK, datach objęcia ustawą PPK, zawarcia umowy o zarządzanie oraz pierwszej umowy o prowadzenie;
 • Zdefiniowano systemowe składnik płacowe odpowiadające za naliczenia: Podstawy do naliczania składek PPK oraz poszczególnych typów wpłat (składek) do PPK w zależności od źródła finansowania (uczestnik /zatrudniający) oraz od charakteru (podstawowa – czyli: obowiązkowa / dobrowolna);
 • W oknie rachunków dla umów zlecenia przygotowano zakładkę “PPK” odpowiadającą za wykazanie wartości wpłat z podziałem na źródła finansowania (uczestnik / zatrudniający) oraz na charakter (podstawowa – czyli: obowiązkowa / dobrowolna);
 • W oknie “Analiza płac” wykazywane są poszczególne składki (wpłaty) dla danej osoby naliczone w danym okrasie płacowym (dla wynagrodzeń pracowniczych) z podziałem na źródła finansowania (uczestnik / zatrudniający) oraz na charakter (podstawowa – czyli: obowiązkowa / dobrowolna);
 • W oknie “Analiza płac” w zakładce “Umowy zlecenia” wykazywane są poszczególne składki (wpłaty) dla danej osoby naliczone w danym okresie dotyczącym umów (dla wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia) z podziałem na źródła finansowania (uczestnik / zatrudniający) oraz na charakter (podstawowa – czyli: obowiązkowa / dobrowolna);
 • Umożliwiono samodzielne zdefiniowanie albo zmodyfikowanie wzorców list płac zarówno w zakresie list wynagrodzeń pracowniczych, jak i list z tytułu umów cywilnych przez uwzględnienie pól (składników) wskazujących na naliczenie poszczególnych składek w zależności od źródła finansowania (uczestnik / zatrudniający) oraz od charakteru (podstawowa – czyli: obowiązkowa / dobrowolna);
 • Na rachunkach do umów zlecenia wykazywane są wpłaty (składki) finansowane ze środków uczestnika (łącznie w jednej wartości: podstawowa – obowiązkowa oraz dobrowolna);
 • Wprowadzono mechanizm automatycznego wyrównywania (uzupełniania) obniżonej wpłaty (składki) podstawowej (obowiązkowej) z tytułu wynagrodzeń pracowniczych oraz z tytułu umów zlecenia finansowanej ze środków uczestnika, którą uczestnik zadeklarował do opłacania w wartości poniżej 2% (poniżej wartości podstawowej). Automatyczne wyrównanie (uzupełnienie) tej składki (wpłaty) do wartości odpowiadającej 2% podstawy naliczenia składek na PPK następuje – jeżeli wynagrodzenia pracownicze albo rachunki do umów zlecenia osoby wypłacane w liczonym miesiącu (wg porównania dat wypłaty w definicji Okresów rozliczeniowych) przekroczą wartość odpowiadającą 120% minimalnego wynagrodzenia (czyli przekroczą kwotę 2700 zł w roku 2019). Mechanizm uzupełniania uwzględnia naliczenia płacowe z tytułu wynagrodzeń pracowniczych (nie dotyczy zleceń) dokonywane we wszystkich okresach płacowych wypłacanych w danym miesiącu;
 • Możliwość przygotowania i wykonania procesów PPK (czynności realizowanych przez firmę dla osób zatrudnionych / uczestników PPK w związku z zagadnieniami PPK, przy czym procesami są czynności zarówno w relacji wewnątrzfirmowej, jak i w relacji do Instytucji finansowej). Procesy PPK można szykować i wykonywać zarówno pojedynczo (dla poszczególnych osób), jaki grupowo (dla wybranej do kontekstu pracy grupy osób, a nawet wszystkich pracowników). Procesy PPK dostępne w programie to:

– Rejestracja Uczestników (z możliwością przypisania indywidualnych wielkości składek / wpłat finansowanych przez uczestnika oraz składki dodatkowej finansowanej przez Firmę);

– Rezygnacja Uczestników (zarówno dla osób które nie przystąpiły do PPK przed rejestracją, jak i dla osób które decyzje o rezygnacji podjęły po pierwszej rejestracji);

– Wznowienia Uczestników (ponowne przystąpienia do PPK po wcześniejszej rezygnacji);

– Zwolnienie Uczestników (informacja dla Instytucji finansowej o zakończeniu współpracy z osobą / osobami);

– Zmiany (zmniejszenie) składki podstawowej Uczestników (możliwość ograniczenia wielkości składki podstawowej finansowanej przez Uczestnika w zakresie od 0,5% do 2%);

– Zmiany składki dodatkowej Uczestników (możliwość indywidualnego ustawienia wielkości składki dodatkowej finansowanej przez Uczestnika w zakresie od 0,0% do 2%);

– Zmiany składki dodatkowej Zatrudniającego (możliwość indywidualnego ustawienia wielkości składki dodatkowej finansowanej przez Firmę w zakresie od 0,0% do 2,5%);

– Zmiany kilku składek (możliwość indywidualnego ustawienia wielkości składek indywidualnie parametryzowanych przez Uczestnika / przez Firmę).

 • W trakcie wykonywania procesów użytkownik w specjalnych oknach dialogowych proszony jest o wskazanie daty obowiązku dla danego procesu oraz innych ustawień charakterystycznych dla każdego procesu. Po zakończeniu każdego z procesów (po wysłaniu informacji do Instytucji finansowej w formie wykonania eksportu danych) od dat wskazanych przy wykonywaniu tego procesu zajdą skutki określone w takim procesie.
 • Zakres procesów rejestracyjnych w połączeniu z deklaracjami Uczestników co do indywidualnych procentów składek (wpłat) uczestników dostosowany został do nazwy “Instytucji finansowej” obsługującej Firmę w zakresie PPK (przypisanej w oknie: Konfiguracja → Dane firmy → PPK) – z uwagi na fakt, że nie wszystkie Instytucje umożliwiają połączenie rejestracji z deklaracjami uczestnika;
 • Możliwość zarejestrowania w programie daty wykonania wpłaty do Instytucji finansowej składek (wpłat) za wybrany okres (po porównaniu z kwotą wpłaty naliczoną przez program za ten okres). Rejestracja daty wpłaty ma skutek dla uwzględniania przychodów (do opodatkowania) przy liczeniu kolejnych wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz wykazania tych przychodów w karcie przychodów (wynagrodzeń), a także na PIT-11. Data wpłaty do Instytucji finansowej jest datą uzyskania przychodu z tytułu składek finansowanych przez Firmę, a wpłaconych w ramach danego przelewu. Zapisanie daty wpłaty do Instytucji finansowej skutkuje utworzeniem w sposób automatyczny specjalnego okresu płacowego o nazwie “Przychód z PPK”, w którym zapisywane są dane o przychodach i podstawie opodatkowania wynikające ze składek PPK naliczonych od wynagrodzeń pracowniczych;
 • Ewidencja pracowników w oknie PPK umożliwia przegląd stanu wykonania poszczególnych procesów w stosunku do poszczególnych osób (Do rejestracji – Zarejestrowany / Do rezygnacji – Rezygnacja / Do wznowienia – wznowiony) oraz z uwzględnieniem informacji o procentach składek (wpłat) przypisanych do poszczególnych osób – dostępne w domyślnie ustawionym filtrze “Historia uczestnika”. Ewidencja pozwala też na przegląd stanu wykonania poszczególnych procesów w stosunku do wszystkich osób (do rejestracji / do wznowienia / do rezygnacji itd.) oraz przegląd statusu całych grup osób (z nieustalonym statusem / zarejestrowani / którzy zrezygnowali). Ewidencja pracowników pozwala na usuwanie dyspozycji (zbędnych lub błędnych) ze wskazaniem daty oraz zakresu tematycznego oraz osobowego dla dyspozycji do usunięcia;
 • Przygotowano eksporty danych do systemów informatycznych Instytucji finansowych w zakresie Rejestracja danych o osobach (domyślnie włączone), Deklaracje uczestników (dotyczące rezygnacji / wznowienia / zmiany procentów składek), Raport składek PPK. Eksporty w poszczególnych zakresach zapisywane w plikach w formacie XML ustalonym dla wszystkich Instytucji finansowych przez Grupę Projektową PPK. Eksporty wykonywane są w zakresie czasowym dla miesiąca wskazanego w oknie i obejmują dane przygotowane do rejestracji / do zgłoszenia. Poszczególne typy eksportu zapisywane są w osobnych plikach z oznaczeniem daty, godziny i minuty danego eksportu. Wykonanie eksportu stanowi zakończenie poszczególnych procesów w zakresie wewnętrznym dla zapisania w bazie skutków danego procesu i zmienia statusy z do rejestracji na zarejestrowany (i odpowiednio dla innych typów / zakresów). Bez wykonania procedury eksportu w przypadku większości procesów w bazie nie zostaną zarejestrowane ustawienia;
 • Automatyczne wysłanie do Instytucji finansowej w ramach miesięcznego raportu składkowego informacji o obniżonej (zastosowano do naliczenia wartość mniejszą niż 2%) wpłacie (składce) podstawowej (obowiązkowej) uczestnika;
 • Wydruki 6 wzorów oświadczeń albo wniosków dla uczestników dotyczących przystępowania (na wniosek z uwagi na wiek), rezygnacji, zmiany wielkości składek przydatnych dla realizacji czynności związanych z PPK;
 • W oknie “Przelewy” (Menu: Płace / Przelewy) dodano typ przelewu “Wpłata na PPK”, który zlicza całościowo naliczone (zarejestrowane) w programie wpłaty do Instytucji finansowej obsługującej Firmę (okno: Dane firmy / PPK) z tytułu PPK. Proponowana jest kwota do wpłaty za miesiąc zgodny z datą programową (naliczone dla list / rachunków wypłacanych w miesiącu zgodnym z datą programową), która powinna zostać przelana na rachunek Instytucji finansowej w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.
   

 

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.6.3.20 - lista zmian (10-10-2019 r.)

 
Nowości:
 
1. Możliwość przypisania stawki podatku na poziomie 17,75% z zaznaczeniem ograniczenia czasowego w zakresie miesięcy od 10/2019 do 12/2019 r.
2. Naliczanie nowej wartości kosztów uzyskania przychodów dla kontraktów menadżerskich oraz za pracę w organach stanowiących osób prawnych (250 zł) dla rachunków wypłacanych od 10/2019 r. niezależnie od tego za jaki okres dany rachunek jest naliczany (także dla rachunków za 9/2019 r.);
3. W imporcie E-ZLA dla osoby w wieku powyżej 50 lat wpis zasiłku chorobowego dokonywany jest po 14 dniach wynagrodzenia chorobowego w roku.
 
Zmiany:

1. Sposobu prezentacji wartości procentu zaliczki na podatek w "Analizie płac". Dotychczasowy zapis w formie ułamka dziesiętnego został zastąpiony wartością procentu użytego do naliczenia płac;
2. Naliczania stażu pracy w firmie w sytuacji, gdy w oknie "Historia zatrudnienia" wpis ma zaznaczenie, że to jest wpis dotyczący tej samej firmy co baza. Zmiana polega na tym, że taki wpis z historii zatrudnienia będzie uwzględniany w stażu pracy w polu "Staż w firmie";
3. Wydruku "Kwestionariusza osobowego (pustego)" dostępnego w oknie "Dane pracowników" przez uwzględnienie zmian w końcówce wydruku.

 

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.6.2.11 - lista zmian (13-09-2019 r.) 

 
Nowości
 
1.Nowy wzór wydruku Świadectwa pracy w wersji obowiązującej od dnia 07.09.2019r.
 
2.Zmienna finansowa obowiązująca od 01.10.2019r. (Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego).
 
3.Obniżenie procentu podatku do 17% dla pierwszego progu podatkowego – nowa wartość obowiązuje od 01.10.2019r.
 
4.Nowa 17% wartość procentu podatku zryczałtowanego na umów zlecenia i o dzieło w wartości do 200 zł - nowa wartość obowiązuje od 01.10.2019r.
 
5.Nowa wartość kosztów uzyskania przychodów dla pracowników (odpowiednio 250 zł koszty podstawowe oraz 300 zł koszty podwyższone) -  nowa wartość obowiązuje od 01.10.2019r.
 
6.Nowa wartość kosztów uzyskania przychodów dla kontraktów menadżerskich oraz za pracę w organach stanowiących osób prawnych (250 zł) - nowa wartość obowiązuje od 01.10.2019r.
 
7.Nowa wartość ulgi podatkowej stosowanej przy naliczaniu wynagrodzeń pracowniczych (1/12 kwoty zmniejszającej podatek) - nowa wartość obowiązuje od 01.10.2019r.
 
Zmiany
 
1. W definiowaniu nowych składników płacowych umożliwiające zapisanie składnika przy ustawieniu nowego pola ‘Opodatk. mimo ulgi do 26 lat’.
 
 

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.6.1.8 - lista zmian (09-09-2019 r.) 

 
Nowości:
 
1. Zmienna finansowa obowiązująca od 01.09.2019 r.
2. Mechanizm wyłączenia zerowania zaliczki na podatek dla osób w wieku do 26 roku życia (czyli pobieranie zaliczki na podatek) w przypadku przekroczenia przez takie osoby limitu przychodów (razem z kosztami autorskimi) ponad kwoty graniczne określone w przepisach podatkowych dla ulgi w stosunku do osób w wieku do 26 lat.
3. Możliwość wyłączenia stosowania zwolnienia podatkowego dla osób w wieku do 26 lat w zakresie składników płacowych, które pozostają opodatkowane mimo tego zwolnienia (czyli składników niebędących przychodami ze stosunku pracy).
4. Nowe pole "Opodatk. mimo ulgi do 26 lat" w oknie "Płace → Definiowanie → Składniki płacowe" w zakładce "Rozdysponowanie" skutkujące naliczeniem zaliczki na podatek (opodatkowaniem) od takich składników, które mają włączone to pole pomimo obowiązywania w stosunku do danej osoby zwolnienia podatkowego dla osób w wieku do 26 lat. Aktualizacja standardowo przyjęła, że wszelkie zasiłki z ubezpieczeń społecznych (w tym chorobowych), które podlegają opodatkowaniu (co do zasady), zostały zaznaczone także jako podlegające opodatkowaniu pomimo ulgi dla osób w wieku do 26 lat.
5. Wzór obowiązkowego oświadczenia dla osób, które prowadzą u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. 
 
Zmiany:
 
1. Możliwość zaznaczenia krótszego niż do końca roku (np. przez 2 miesiące) okresu obowiązywania wniosku o niepobieranie zaliczki na podatek dla osób w wieku do 26 lat.
2. Treść pouczenia na wydruku "Świadectwa pracy" została zmieniona i dostosowana do zmiany Kodeksu pracy obowiązującej od 07.09.2019 r. z rozróżnieniem na treść pouczenia świadectw sporządzonych przed tą datą i po tej dacie.
3. Treść wzorca oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami o równym traktowaniu dostosowana do zmiany Kodeksu pracy obowiązującej od 07.09.2019 r.
4. Wygląd okna definiowania składników płacowych w zakresie zakładki "Rozdysponowanie" w celu możliwości zaznaczenia w nowym polu o nazwie "Opodatk. mimo ulgi do 26 lat", ustawienia skutkującego naliczeniem zaliczki na podatek (opodatkowaniem) od składników płacowych opodatkowanych pomimo obowiązywania zwolnienia podatkowego dla osób w wieku do 26 lat. Przy czym wprowadzenie nowego pola wymagało przemodelowania układu całej zakładki.
 

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.6.0.1 - lista zmian (31-07-2019 r.) 

 
Nowości


1. Obsługa zwolnienia podatkowego dla osób w wieku do 26 roku życia
Następuje w roku 2019 po uprzedniej rejestracji w programie wpływu oświadczenia osoby poniżej 26 lat dotyczącego nie pobierania zaliczki na podatek w roku 2019. Złożenie Podmiotowi zatrudniającemu oświadczenia o odpowiedniej treści jest warunkiem zaprzestania poboru zaliczek na podatek w roku 2016 dla osób w wieku do 26 lat.

2. Możliwość rejestracji wniosku / oświadczenia osoby poniżej 26 lat dotyczącego nie pobierania zaliczki na podatek w roku 2019,
Możliwość oznaczenia za jakie miesiące zaliczka na podatek z wynagrodzenia osoby ma być  nie pobierana (ma być „zerowana”). We wskazanym okresie czasu  od wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz umów zleceń  zaliczka na podatek nie będzie pobierana przez program (dopuszczany zakres miesięcy od sierpnia do grudnia w roku 2019). W trakcie rejestracji wniosku / oświadczenia osoby zatrudnionej program sprawdza, czy z uwagi na wiek tej osoby, wniosek taki / oświadczenia takie jest potencjonalnie może być uwzględnione. Opcja dostępne w Menu: Kadry / ‘Bank, urząd skarbowy, podatki’.
 
3. Wydruk wzoru oświadczenia / wniosku osoby w wieku poniżej 26 lat dotyczącego nie pobierania zaliczki na podatek w roku 2019 od wynagrodzeń tej osoby.
Druk o nazwie: ‘OŚWIADCZENIE osoby do 26lat w sprawie nie pobierania zaliczki na podatek’ dostępny jest w Menu: System / Wzory dokumentów - Widok: ‘Szablony definiowane’.
 
4. Przygotowanie programu do obsługi PPK.
 
5. Zmienna finansowa obowiązująca od 01.07.2019r.
 
6. Mechanizm sprawdzania aktualnej stawki składki wypadkowej z blokowaniem naliczeń płacowych w przypadku braku zmiennej finansowej odpowiadającej za naliczenie składki wypadkowej. Ponowne naliczenie jest możliwe po uzupełnieniu brakujące zmiennej.
 
7. Pismo (zaświadczenie) z odpowiedzią do komornika w sprawie zajęcia komorniczego – osobne dla wynagrodzeń pracowniczych oraz osobne dla wynagrodzeń z tytułu umów cywilnych.  Wydruk dostępny w oknie: ‘Kadry / Zajęcia komornicze’. W celu wygenerowania zaświadczenia należy uprzednio zarejestrować w programie zajęcie komornicze i wskazać zajęcie komornicze dla którego ma zostać wygenerowane pismo – następnie w sekcji ‘Wydruki’ użyć odpowiedniego polecenia dla typu pisma, które ma zostać przygotowane. W trakcie tworzenia wydruku można parametryzować jego treść przez udzielanie odpowiedzi w oknach dialogowych, względnie przez usuwanie propozycji odpowiedzi, w tym można decydować o tym czy w piśmie ma być wymienione konto bankowe osoby zatrudnionej.
 
8. Możliwość grupowego (dla większej ilości pracowników) usuwania kategorii danych osobowych, co do których pracodawca nie ma uprawnień do ich zbierania po zmianach w Kodeksie pracy od 5/2019. Możliwość grupowego usuwania danych jest dostępna w oknie ‘Kadry / Operacje grupowe’ przez wskazanie typu danych, które mają zostać usunięte dla aktywnej grupy pracowników (o zakresie osobowym decyduje wskazanie w polu ‘Wykonywane dla:’ oraz ewentualny wybór kontekstowy pracy w zakresie wybranych osób).
 
9. Możliwość grupowej (dla większej ilości pracowników) zmiany ustawienia ‘Na wydruki’ dot. danych adresowych, które wysyłane są na wydruki – funkcja dostępne w Menu: Kadry / Operacje grupowe – pole ‘Zmień ustawienia adresów na wydruki’.
 
10. Możliwość grupowego (dla większej ilości pracowników) przeniesienia danych adresowych z kategorii adres zameldowania do adresu zamieszkania albo do korespondencji; z zamieszkania na adres do korespondencji; z do korespondencji na adres zamieszkania  – funkcja dostępna w Menu: Kadry / Operacje grupowe – pole ‘Kopiuj adresy pracownika’
11. Zapisywanie informacji o nieobecnościach zarejestrowanych w bazie na skutek importu e-ZLA.
Informacja zapisywana jest w pliku w katalogu systemowym programu.
 
12. W eksporcie przelewów za wynagrodzenia do plików PLI pomijane są cudzysłowy występujące w nazwie firmy.
13. Kody krajów (dwuliterowe) dla oznaczenia obywatelstwa osoby zatrudnionej dostępne w oknie Dane pracownika, w zakładce Dane ewidencyjne. Przy czym dla osób z dotychczasowym oznaczeniem obywatelstwa jako ‘Polskie’ przyjęto domyślny Kod: ‘PL’. Dla innych wpisów (innych obywatelstw) konieczne jest dobranie odpowiedniego wpisu. Kody obywatelstwa będą konieczne do obsługi PPK.

 
Zmiany

1. Podsumowania na wydrukach Ewidencji czasu pracy w zakresie godzin przepracowanych w przypadku korzystania z zaznaczenia TAK w polu ‘Godzinowy system czasu pracy’, przez uwzględnienie sumowania minut do wartości 60 w relacji do całości godziny.

2. Wydruku skierowania na badania, przez modyfikacje opisu podstawy prawnej.

3. Minimalizacja zakresu danych personalnych na wydrukach oświadczeń składanych przez pracownika dostępnych z programu.

4. Uwzględnio oznaczenie pracy w trybie ‘Godzinowego’ (a nie Dziesiętnego) rozliczania czasu pracy przy liczeniu ekwiwalentu za urlop i przeliczaniu wg tego trybu ilości minut za które naliczany jest ekwiwalent. Ustawienie trybu  ‘Godzinowego rozliczania czasu pracy’ jest dostępne w  Menu : Konfiguracja / Dla aktualne firmy / Inne przez ustawienia TAK w  polu: ‘Godzinowy system czasu pracy’.

5. Zmiany w polu koszt w eksporcie do SODiR przez eliminację Składki solidarnościowej wyodrębnionej ze składki na Fundusz pracy.

6. Automatyczne otwieranie okna ‘Szybka pomoc dla firmy’ przy wejściu do bazy danych gdy aktywny jest wpis  ‘Oświadczenia o rozwiązaniu umowy …’

7. Zmiana nazwy okna oraz modyfikacja układ okna ‘Bank, urząd skarbowy, podatki’ (pracownika),
Jest dostępne w Menu: Kadry, w celu umożliwienia obsługi ulgi w naliczaniu zaliczki na podatek dla osób w wieku do 26 lat. 

8. Zoptymalizowano procesy wewnętrznych naliczeń w celu przyspieszenia pracy programu.

 

Aktualizacja: Kadry, Płace i ZUS PRO 
Cennik UPGRADE dla firm

Cena 
netto

Kup 
teraz

do 10 pracowników 

225,00 zł

Zamawiam

do 20 pracowników

300,00 zł

Zamawiam

do 50 pracowników

385,00 zł

Zamawiam

do 100 pracowników

660,00 zł

Zamawiam

do 200 pracowników

990,00 zł

Zamawiam

do 500 pracowników

1650,00 zł

Zamawiam

bez limitu pracowników

tel.

tel.

Aktualizacja: Kadry, Płace i ZUS PRO
Cennik UPGRADE dla biur rachunkowych

Cena
netto

Kup
teraz

do 10 pracowników / 50 firm

330,00 zł

Zamawiam

do 10 pracowników / 500 firm

440,00 zł

Zamawiam

do 20 pracowników / 50 firm

440,00 zł

Zamawiam

do 20 pracowników / 500 firm

550,00 zł

Zamawiam

do 50 pracowników / 50 firm

550,00 zł

Zamawiam

do 50 pracowników / 500 firm

660,00 zł

Zamawiam

do 100 pracowników / 50 firm

810,00 zł

Zamawiam

do 100 pracowników / 500 firm

880,00 zł

Zamawiam

do 200 pracowników / 50 firm

1200,00 zł

Zamawiam

do 200 pracowników / 500 firm

1650,00 zł

Zamawiam

do 500 pracowników / 50 firm

2500,00 zł

Zamawiam

do 500 pracowników / 500 firm

2750,00 zł

Zamawiam

 
 
 

 

 

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.5.9.43 - lista zmian (11-06-2019 r.)

Pobierz
Uwaga!
Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 9.4.x.x oraz starszych. Bezpłatna dla użytkowników generacji 9.5.x.x. 
Użytkownicy, którzy zakupili program po 1 października 2018 r. w starszej wersji niż 9.5.x.x, mają prawo do bezpłatnej aktualizacji (prosimy wcześniej zgłosić ten fakt do naszego Działu handlowego - tel. 62 591-91-19). 
 

Nowości

1. Zmienna finansowa obowiązująca od 01.06.2019 r.

2. Możliwość wykazywania danych adresowych na przelewach do pracowników  / zleceniobiorców, w zależności od ustawienia w polu ‘Na wydruki’ w oknie ‘Dane pracownika’ w zakładce ‘Adres zamieszkania’.

3. Możliwość wpisania wartości ‘Brak informacji‘ w słowniku ‘Stanu cywilnego’, w celu nie rejestrowania zbędnych danych osobowych.

4. Analiza i komunikat o nadmiarowych danych osobowych, w przypadku dodawania / edytowania danych pracownika  w oknie ‘Dane pracownika’, uwzględniając zakres danych osobowych dopuszczalnych do zgromadzenia po 5/2019.
 
Zmiany

 1. Wydruk ‘Informacja o okresie przechowywania’ dokumentacji pracowniczej, przez wykazanie konkretnych dat przechowywania i odbioru dokumentów (a nie tylko okresów czasu).

2. Wydruk 'Skierowania na badania', przez modyfikację opisu podstawy prawnej.
 

Aktualizacja: Kadry, Płace i ZUS PRO 
Cennik dla firm

Cena 
netto

Kup 
teraz

do 10 pracowników 

200,00 zł

Zamawiam

do 10 pracowników + e-Deklaracje zbiorcze

300,00 zł

Zamawiam

do 20 pracowników

275,00 zł

Zamawiam

do 20 pracowników e-Deklaracje zbiorcze

375,00 zł

Zamawiam

do 50 pracowników

350,00 zł

Zamawiam

do 50 pracowników + e-Deklaracje zbiorcze

450,00 zł

Zamawiam

do 100 pracowników

600,00 zł

Zamawiam

do 100 pracowników + e-Deklaracje zbiorcze

700,00 zł

Zamawiam

do 200 pracowników

900,00 zł

Zamawiam

do 200 pracowników + e-Deklaracje zbiorcze

1000,00 zł

Zamawiam

do 500 pracowników

1500,00 zł

Zamawiam

do 500 pracowników + e-Deklaracje zbiorcze

1600,00 zł

Zamawiam

bez limitu pracowników

tel.

tel.

Aktualizacja: Kadry, Płace i ZUS PRO
Cennik dla biur rachunkowych

Cena
netto

Kup
teraz

do 10 pracowników / 50 firm

300,00 zł

Zamawiam

do 10 pracowników / 50 firm + e-Deklaracje zbiorcze

450,00 zł

Zamawiam

do 10 pracowników / 500 firm

400,00 zł

Zamawiam

do 10 pracowników /500 firm +e-Deklaracje zbiorcze

550,00 zł

Zamawiam

do 20 pracowników / 50 firm

400,00 zł

Zamawiam

do 20 pracowników / 50 firm + e-Deklaracje zbiorcze

550,00 zł

Zamawiam

do 20 pracowników / 500 firm

500,00 zł

Zamawiam

do 20 pracowników / 500 firm +e-Deklaracje zbiorcze

650,00 zł

Zamawiam

do 50 pracowników / 50 firm

500,00 zł

Zamawiam

do 50 pracowników / 50 firm + e-Deklaracje zbiorcze

650,00 zł

Zamawiam

do 50 pracowników / 500 firm

600,00 zł

Zamawiam

do 50 pracowników / 500 firm +e-Deklaracje zbiorcze

750,00 zł

Zamawiam

do 100 pracowników / 50 firm

700,00 zł

Zamawiam

do 100 pracowników / 50 firm +e-Deklaracje zbiorcze

850,00 zł

Zamawiam

do 100 pracowników / 500 firm

800,00 zł

Zamawiam

do 100 pracowników/500 firm +e-Deklaracje zbiorcze

950,00 zł

Zamawiam

do 200 pracowników / 50 firm

1100,00 zł

Zamawiam

do 200 pracowników / 50 firm +e-Deklaracje zbiorcze

1250,00 zł

Zamawiam

do 200 pracowników / 500 firm

1500,00 zł

Zamawiam

do 200 pracowników /500 firm+e-Deklaracje zbiorcze

1650,00 zł

Zamawiam

do 500 pracowników / 50 firm

2300,00 zł

Zamawiam

do 500 pracowników / 50 firm +e-Deklaracje zbiorcze

2450,00 zł

Zamawiam

do 500 pracowników / 500 firm

2500,00 zł

Zamawiam

do 500 pracowników/500 firm +e-Deklaracje zbiorcze

2650,00 zł

Zamawiam

 
 
 

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.5.8.39 - lista zmian (13-05-2019 r.) 

 
 
Nowości

1. Możliwość rejestracji w oknie "Kadry / Menadżer dokumentów kadrowych" wydzielonych części pracowniczych akt osobowych w ramach głównych części A,B,C,D.
2. Na wydruku numeracji Akt osobowych dostępnej w oknie "Kadry / Menadżer dokumentów kadrowych" wydzielone części pracowniczych akt osobowych drukowane są na osobnych kartach w ramach głównych części A,B,C,D.

Zmiany

1. Wzmocniono obowiązek wymiany hasła przy wejściu do programu w przypadku przekroczenia okresu obowiązywania hasła.
2. Zmiana wydruku Świadectwa pracy z uwzględnieniem zmian w Kodeksie pracy od 5/2019 oraz nowym wzorcem Świadectwa pracy przez usunięcie imion rodziców.
3. W kwestionariuszach dostępnych w oknie ‘Dane pracownika’ w sekcji ‘Wydruki’ przez dostosowanie ich do zmian w Kodeksie pracy od 5/2019 w zakresie ograniczenia rodzaju danych osobowych zbieranych przez pracodawcę.
 
  

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.5.6.32 - lista zmian (19-03-2019 r.) 

 
 
Nowości

1. Eksport danych do raportu GUS Z-12 w zakresie danych za rok 2018.

2. Eksport do płatnika do raportu RCA osób z kodem tytułu ubezpieczenia 0920XX.

Zmiany

1. Zmieniono wzorce Kwestionariuszy osobowych dostępnych w programie, jako wydruki albo jako dokumenty do wypełnienia. Zmiana polega na usunięciu ze wzorców kwestionariuszy danych o dowodach osobistych – stosownie do wzorców udostępnionych przez  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 
 

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.5.5.31 - lista zmian (13-03-2019 r.) 
 

Nowości
 
1. Zmienne finansowe obowiązujące od 01.03.2019 r. (Przeciętne miesięczne wynagrodzenie z poprzedniego kwartału) oraz od 01.04.2019 r. (Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego).

2. Wzory dokumentów kadrowych (Szablony edytowalne) oświadczenia dot. uprawnień i zgód w sprawach rodzicielskich (dostępne w Menu: System / Wzory dokumentów / Szablony definiowane). 

3. W wydruku ‘Akta osobowe – numeracja’ – dopisano możliwość wydruku wykazu dokumentów oznaczonych jako ‘Część D’.  

4. Składniki płacowe: ‘Najniższe podstawy społeczne ZUS dla działalności na mniejszą skalę’ oraz ‘Przychód z działalności za ubiegły rok kalendarzowy’, które odpowiadają za naliczenia podstaw i składek społecznych ZUS oraz odpowiedniego ich wyeksportowania do ZUS. Składniki są naliczane automatycznie (bez potrzeby ich przypisywania do siatki płac) dla osób z kodem tytułu ubezpieczenia 0590XX i 0592XX. Przy pierwszym naliczeniu program zapyta i zapisze wartość podanych przed użytkownika składników, a w kolejnych miesiącach przyjmie wartości wcześniej naliczone.

5. Eksport do płatnika dokumentu RCA część 2 z wartościami ‘Najniższe podstawy społeczne ZUS dla działalności na mniejszą skalę’ oraz ‘Przychód z działalności za ubiegły rok kalendarzowy’ – dot. osób z kodem tytułu ubezpieczenia 0590XX i 0592XX.
 
Zmiany
 
1. Zmodyfikowano eksport raportu miesięcznego ZUS RPA – w zakresie części III.C, gdzie wykazywane są wartości podstaw wypadkowych z lat wcześniejszych przewyższające podstawę emerytalno-rentową z tego samego okresu.

2. Wydruki IMUA wer. od 2019 / IRUA wer. od 2019 – w sekcji ‘Przychód stanowiący podstawę wymiaru składek z innego roku’,  gdzie wykazywane są wartości podstaw wypadkowych z lat wcześniejszych przewyższające podstawę emerytalno-rentową z tego samego okresu.

3. W wydruku ‘Zestawienie składek ZUS i PIT’ wykazano ‘Zaliczki na podatek’ naliczone od wynagrodzenia ‘Osoby współpracującej’.

4. W przelewie o typie: ‘Za deklarację PIT4’ naliczana jest zaliczka na podatek od wynagrodzenia ‘Osoby współpracującej’ nawet przed przygotowaniem deklaracji PIT-4 za określony miesiąc.

5. Dodatkowy opis sposobu zmiany hasła w komunikacie informującym o potrzebie zmiany hasła.

6. Numeracja list obecności na wydruku w przypadku uprzedniego podglądu wydruku szykowanych list obecności.

7. Zaświadczenia o przychodzie emeryta/ rencisty w przypadku umów cywilnych w zakresie prezentacji miejsca po przecinku w kwocie przychodu. 
 

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.5.4.28 - lista zmian (11-02-2019 r.)  

 
Nowości

1. Naliczanie podstaw składek ZUS dla Właściciela z kodem tytułu ubezpieczenia 0572xx. Przy liczeniu podstaw składek ZUS dla kodów tytułu ubezpieczenia 0572xx liczy min. od 30% wartości zmiennej ‘Płaca minimalna´.
 
2. Uzupełniono nazwy dokumentów kadrowych standardowo (domyślnie) dostępnew oknie: ‘Dokumenty – słownik’ w Menu: Menadżer dok. Kadrowych’. Nazwy dokumentów zostały uzupełnione na podstawie przykładów dokumentów wymienionych w nowym Rozporządzeniu dot. prowadzenia Dokumentacji pracowniczej. 
 
3. Z uwagi na zmianę przepisów prawa dot. wskazania wypłaty w formie bezgotówkowej jako podstawowej formy wypłaty wynagrodzenia (w przeciwieństwie do wcześniejszej formy jako Gotówka) przyjęto, że domyślnym ustawieniem dot. definiowania formy wypłaty wynagrodzenie jest ROR (‘Tak w całości’). Taka forma jest obecnie podpowiadana domyślnie przy definiowaniu wynagrodzeń za pomocą kreatora płac wg metody / ścieżki: ‘Standardowa definicja płac pracownika’.
 
Zmiany
 
1. Zmodyfikowano eksport raportu miesięcznego ZUS RPA – w taki sposób, że eksport ten nie powstaje w sytuacji, gdy nie ma danych, które raportuje się do ZUS RPA (nie powstaje, gdyby ZUS RPA miał być zerowym – ponieważ zerowy plik z raportem ZUS RPA nie importuje się do programu Płatnik). 
 
2. Zmodyfikowano eksport dokumentu wyrejestrowania ZUS ZWUA. Nowe pola dot. rozwiązania stosunku pracy eksportowane są dla kodów ubezpieczenia dot. pracowników.
 

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.5.3.25 - lista zmian (24-01-2019 r.) 

 
Nowości
 
1.Zmienna finansowa obowiązująca od 01.01.2019 (podstawa zdrowotna dla właścicieli).

2. Dostosowanie do współpracy z programem Płatnika w nowej wersji (10.02.002), w tym przez możliwość realizacji eksportów wzorców dokumentów takich jak:
a) ZWUA - wyrejestrowane z ubezpieczeń (nowy wzorzec),
b) RPA – raport miesięczny o przychodach ubezpieczonych (nowy załącznik do DRA obok dotychczasowych RCA / RZA /RSA).

3. Dla przygotowania danych do nowego ZWUA wykonano mechanizm podpowiadający w możliwie optymalny sposób ustawienia na podstawie informacji z okna ‘Świadectwo pracy’, to jest przez pobranie z najnowszego zapisanego w programie świadectwa pracy.

4. Dodano oznaczenia składnika płacowego jako ‘Przychód bez ZUS w okresie zasiłków’ (domyślnie zaznaczone jest na NIE). Oznaczenie to umożliwia określenie składnika jako wypłacanego obok wynagrodzenia chorobowego / zasiłku chorobowego i innych zasiłków za okres tych wynagrodzeń / zasiłków (np. dot. dodatków stażowych), za które to okresy od takiego składnika nie nalicza się składek ZUS.  Oznaczanie konieczne dla poprawnego wyeksportowania danych do programu Płatnik w zakresie nowego raportu ZUS RPA oraz zaprezentowania na wydruku IRUA / IMUA w wersji od 1/2019.

5. Możliwość wywołania importu e-zwolnień (e-ZLA) bezpośrednio z okna ‘Nieobecności’.

6. Ustalenia ścieżki importu (lokalizacji archiwum) plików zawierających dane o e-ZLA. Ścieżkę można ustawić indywidualnie dla każdej bazy. W przypadku braku ścieżki system szuka zwolnień do importu w katalogu ‘Pobranych’.

7. Nowa cześć akt osobowych – część D – dostępne w oknie ‘Pracownicy – dokumenty kadrowe’ (element ‘Menadżer dok. kadrowych’).

8. Wydruk wniosku o wypłatę gotówki do rąk własnych, jako zaliczka na wypłatę wynagrodzenie, albo jako forma całościowej lub częściowe wypłaty wynagrodzenia.

9. Wydruk ‘Informacji dla pracownika o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej z sygnalizacją terminu przechowywania’ został powiązany z wydrukiem świadectwa pracy. Wykonanie wydruku ‘Świadectwa pracy’ skutkuje pytaniem o polecenie przygotowania tej Informacji.

10. Możliwość nadruku na wydrukach deklaracji podatkowej PIT-11 scanu podpisu (typu: faksymile).

11. Możliwość nadruku na wydrukach IRUA oraz IMUA (zarówno obowiązujących do 2018, jak i obowiązujących od 2019) skanu pieczątki adresowej oraz skanu podpisu (typu: faksymile) dotyczących płatnika. 
 
Zmiany
 
1. Zmiana okna: Definiowania wzorca listy płac, w sposób umożliwiający definiowanie w ograniczonym obszarze ekranu.

2. Możliwości edycji deklaracji  PIT-8AR v 7 w zakresie 356 pól tej deklaracji. Edycja jest możliwa przy użycie polecenia ‘Generuj deklarację (edycja)’ w oknie ‘Deklaracje PIT’.

3. Zmienna ‘Minimalna podstawa zus pracowników oddelegowanych za granicę’ uwzględniana jest wg metody kasowej (to jest w zależności od daty wypłaty listy, na której zmienna ma zostać uwzględniona).

4. Dostowanie okna ‘Dane pracowników ZUS’ w zakładce ‘Wyrejestrowanie’ do potrzeb przygotowania dokumentów wyrejestrowujących wg wymagań obowiązujących od 2019r., w tym przez dodanie słowników zawierających kody trybu oraz podstawy prawnej rozwiązania umowy o pracę.

5. Dalsze zmiany w imporcie e-zwolnień (e-ZLA) z plików typu XML oraz CSV obsługujące ustalone wyjątki i ułatwiające import.

6. Modyfikacja wydruku PIT-11 precyzująca opisy niektórych pól.

7. Uwzględnianie na deklaracji PIT-11 składników oznaczonych jako: ‘Przychód do PIT-8C / PIT-11 z art.20 ust.1 ustawy’ wg metody kasowej (daty wypłaty listy).

8. Modyfikacja wydruków / raportów:  IRUA i IMUA do standardów wnikających ze zmian od 2019 (m.in. przez rozbudowanie o nowe pola), przy czym zachowane zostały wydruki (raporty) IRUA / IMUA obowiązujące do 2018r.
 


Kadry, Płace i ZUS PRO 9.5.2.17 - lista zmian (10-01-2019 r.) 
 

 
Nowości
 
1. Deklaracja PIT-4R – wersja 8 dostępna w programie w formie wydruku oraz jako e-deklaracja:
a) w formie eksportu do aktywnych plików PDF udostępnianych przez Ministerstwo Finansów na stronie internetowej, 
b) w formie eksportu do modułu e-Deklaracji Zbiorczych i JPK wersja 19.

2. Deklaracja PIT-8AR – wersja 7 dostępna w programie w formie wydruku oraz jako e-deklaracja:
a) w formie eksportu do aktywnych plików PDF udostępnianych przez Ministerstwo Finansów na stronie internetowej, 
b) w formie eksportu do modułu e-Deklaracji Zbiorczych i JPK wersja 19.

3. Deklaracja PIT-11 – wersja 24 dostępna w programie w formie wydruku oraz jako e-deklaracja:
a) w formie eksportu do aktywnych plików PDF udostępnianych przez Ministerstwo Finansów na stronie internetowej, 
b) w formie eksportu do modułu e-Deklaracji Zbiorczych i JPK wersja 19.

4. Deklaracja IFT-1R – wersja 14 dostępna w programie wyłącznie jako e-deklaracja:
a) w formie eksportu do aktywnych plików PDF udostępnianych przez Ministerstwo Finansów,
b) w formie eksportu do modułu e-Deklaracji Zbiorczych i JPK wersja 19.

5. Pismo o podanie numeru konta bankowego przez pracownika, który otrzymywał zapłatę wynagrodzenia za pracę w formie do ręki (przez wypłatę gotówki).

6. Wydruk informacji dla pracownika o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, z sygnalizacją terminu przechowywania oraz możliwością modyfikacji proponowanego przez program okresu przechowywania.

7. Rozszerzono na kolejne wzorce list obecności możliwość definiowania / modyfikowania na wydruku list obecności ‘Daty nagłówkowej’ listy obecności.

8. Data nagłówkowa listy obecności drukowana jest na każdej stronie wydruku tej listy.

9. Zmienna finansowa obowiązująca od 01.01.2019 r.

10. Nowe kody tytułów ubezpieczeń obowiązujące od 01.01.2019 r.
 
 
Zmiany
 
1. Wydruk 'Wstępnego skierowania na badania' przez wykazywanie na wydruku zawsze ‘Daty urodzenia’, nawet gdy w bazie zarejestrowany został numer PESEL pracownika.

2. Zmiana w wydruku ‘Listy obecności, ilość godzin’ przez zmianę kryteriów i umożliwienie wydruku.

3. Modyfikacja treści wydruku ‘Oświadczenia dot. regulaminów’, 

4. Modyfikacja wydruków ‘Zaświadczenia o zarobkach / zatrudnieniu’ w zakresie pola dowodu osobistego w sytuacji, gdy pracodawca nie posiada informacji i numerze tego dokumentu.

5. Umozliwienie wydruku umowy o pracę także w przypadku braku dostępu do pliku źródłowego zawierającego informacje o oświadczeniach pracownika.

6. Prezentacja dat (oznaczenia dni ) w oknie Detale w polu ‘W okresie’.

7. Dostosowanie opisów kodów tytułów ubezpieczeń do obowiązujących  od 01.01.2019 r.

8. Modyfikacja wzorcowych wydruków ‘SWZ’ oraz ‘SWZ uproszczony’ w zakresie formy wypłaty wynagrodzenia. 
 
 

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.5.1.7 - lista zmian (28-12-2018 r.)  


Nowości:

 
1. Import do programu elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) pobranych z serwisu ZUS w formacie XML albo CSV, przy czym pliki importowane mogą zawierać dane zarówno o pojedynczych zwolnieniach jak i wielu zwolnieniach dotyczących danej firmy, a zapisanych w jednym pliku importu (wiele zwolnień w jednym pliku występuje tylko w formacie CSV). Import rozróżnia zwolnienia lekarskie z tytułu choroby pracownika od zwolnień z tytułu opieki nad członkiem rodziny oraz rozróżnia współczynnik 100% naliczania chorobowego wynagrodzenia / zasiłku w przypadku choroby przypadającej na okres ciąży. Czynność importu możliwe jest z Menu: System / Import-Export / Import e-ZLA przez wskazanie ścieżki umiejscowienia na dysku importowanego pliku oraz wybór formatu pliku albo XML (który domyślnym), albo CSV. Po imporcie należy w oknie ‘Nieobecności’ zweryfikować wprowadzone wartości oraz dokonać odpowiednich modyfikacji - koniecznych z uwagi na indywidualną sytuację pracownika albo pracodawcy.

2. Możliwość definiowania / modyfikowania na wydruku list obecności ‘Daty nagłówkowej’ tej listy, przy czym program podpowiada datę o miesiąc (30 dni) poprzedzającą datę programową. W przypadku usunięcia (anulowanie wprowadzenia) proponowanej daty nagłówkowej lista obecności może wydrukować się bez daty nagłówkowej.

3. Wprowadzenie dla wszystkich użytkowników ‘Polityki haseł’ w celu wzmocnienia zabezpieczenia danych osobowych w programie – przez możliwość ustawiania okresów obowiązkowej zmiany hasła, okresów uprzedniego przypominania o zbliżającym się okresie zmiany hasła,  ilości ostatnich hasłem których nie można powtarzać. Definiowanie w Menu System /Ochrona w oknie ‘Zarządzanie użytkownikami’.
W trakcie zmiany hasła program na bieżąco analizuje wprowadzane hasło i informuje użytkownika o minimalnej ilości oraz rodzaju znaków które powinny składać się na hasło, z wymogiem użycia  ‘Dużej litery’ / ‘Małej litery’ / 'Cyfry’ / 'Znaku specjalnego’

4. Możliwość umieszczania na wydruku Szczegółowych warunków zatrudniania  (SWZ) informacji o konkretnych dniach tygodnia w których pracownik powinien pracować.

5. Sprawdzanie zachowania obowiązującej minimalnej stawki godzinowej przy zapisywaniu rachunków do umów zlecenie rozliczanych godzinowo, z pytaniem w celu potwierdzenia zapisania rachunku który nie spełnia kryterium minimalnej stawki.

6. Przy naliczaniu składnika: ‘Podstawa Średnia CHOROBA’ uwzględniane są nieobecności obniżające naliczenie tej podstawy takie jak: ‘Nieobecność nieusprawiedliwiona’ oraz ‘Wyjście prywatne’.

7. Możliwość przypisywania baz do użytkowników systemu. Definiowanie w Menu System /Ochrona w oknie ‘Zarządzanie użytkownikami’, zakładka Prawa dostępu. Funkcjonalność przydatna, gdy w systemie utworzono wiele baz danych.
Zmiany:

1. Zmiana w niektórych wydrukach kadrowych przez zastąpienia wcześniejszego oznaczenia EKD (dotyczącym pracodawcy) aktualnym PKD.

2. Zmiana ustawień składnika: ‘Wynagrodzenie za odpracowanie wyjścia’ przez przyjęcie, że składnik ten jest ‘Dodawany do średniej chorobowej’ wg ustawienia ‘W kwocie faktycznie wypłaconej’.

 

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.5.0.0 - lista zmian (27-11-2018 r.)  

 
Nowości
 
1. W słowniku Świąt dodano ‘Uroczyste Święto Narodowe’ 12.11.2018 r.

Baza w zakresie tego święta aktualizuje się w przypadku nie zarejestrowania samodzielnie święta w tym dniu.
 
2. Wartość zmiennej finansowej ‘Ekwiwalent za urlop – współczynnik’ za okres od dnia 08.11.2018 (data ustanowienia ‘Uroczystego Święta Narodowego’). Do dnia 07.11.2018 obowiązuje dotychczasowa wartość.
 
3. Wartość zmiennej finansowej ‘Podstawa zdrowotna dla wychowawczego’ za okres od 01.11.2018 r.
 
4. Zmienna finansowa ‘Przeciętne miesięczne wynagrodzenie

z poprzedniego kwartału’ obowiązująca od 01.12.2018 r.
 
5. Większość zmiennych finansowych obowiązujących od 01.01.2019r.
UWAGA! Zmienne finansowe, których wartość nie została opublikowana przed wydaniem wersji została przyjęta w wartości z 11/2018. Zmienne te będą modyfikowane w kolejnych wydaniach aktualizacji programu.
 
6. Daty świąt w roku 2019 r.
 
7. Uwzględnianie nowej wartości minimalnej stawki godzinowej (14,70 zł za godzinę) dot. umów zlecenie zawieranych w okresie 2019 r.
 
8. Wydruk o nazwie ‘Wydruk danych osobowych’

dostępny w oknach służących do rejestracji danych osobowych jak w: ‘Dane pracownika’, ‘Rodzina’ oraz ‘Dane firmy’.
 
9. Generowanie pliku z danymi osobowymi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dla osoby. Dane zapisywanie są w pliku w formacie CSV.
 
10. Możliwość automatycznego rejestrowania czynności wykonywanych przez zalogowanego użytkownika przy obsłudze programu.
 
11. Współpraca z modułem E-Archiwizator PRO
E-Archiwizator PRO jest programem umożliwiającym wysyłanie i przechowywanie w chmurze kopii zapasowych baz danych, pochodzących z programów Biznesmen PRO - szczegóły


 
Zmiany
 
1. Zmiana okna ‘Dane firmy’ przez dodanie zakładki ‘RODO’

w celu umożliwienia rejestrowania wymaganych informacji dot. Danych osobowych.
 
2. Zmiana okna ‘Rodzina’ przez dodanie zakładki ‘RODO’
w celu umożliwienia rejestrowania wymaganych informacji dot. Danych osobowych.  

 

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.4.6.17 - lista zmian (26-09-2018 r.)

Pobierz

UWAGA! Aktualizacja jest bezpłatna dla użytkowników wersji 9.4.x.x. Dla Użytkowników wersji 9.3.x.x oraz starszych jest płatna w cenie UPGRADE.  

 

Nowości:

 

1. Zmienne finansowe obowiązujące od 9/2018 r. oraz 10/2018r. Zmienna zostanie zmodyfikowana po pierwszym wejściu do bazy.

2. Dodano plik wzorca klauzuli informacyjnej RODO dla osób zatrudnionych. Treść tego pliku można modyfikować dla własnych potrzeb. Wydruk dokumentu dostępny z Menu: System / Wzory dokumentów / Widok: "Szablony definiowane".

 

Zmiany:

1. Zmiana tytułu zakładki "Ochrona" w oknie "Dane pracownika" na "RODO".

2. Zwiększono długość pola "Nazwa" w oknie Kadry / Menadżer dok. kadrowych / "Dokumenty słownik", umożliwiając definiowanie nowych typów dokumentów kadrowych o dłuższych nazwach.

3. Z uwagi na standardy RODO, ograniczono ilość danych prezentowanych w kwestionariuszach osobowych, drukowanych z programu w oknie "Dane pracownika".

4. Z uwagi na standardy RODO, ograniczono także ilość danych osobowych drukowanych w nagłówkach dokumentów kadrowych, takich jak:
- Umowa o pracę,
- Aneks,
- Porozumienie zmieniające,
- Wypowiedzenie warunków, 
- Rozwiązanie umowy,
- Szczegółowe warunki zatrudnienia (mamy 2 wersje),
- Zaświadczenia o ubezpieczeniu zdrowotnym… (oba z okna "Rodzina…"),
- Karta urlopowa (z okna Urlopy),
- Symulacja urlopu (z okna Urlopy),
- Późniejsze wykorzystanie urlopu (z okna Urlopy) – czyli "Porozumienie o wykorzystaniu …",
- Karta dni zasiłkowych,
- Kartoteka czasu pracy,
- Zaświadczenia o zarobkach (wszystkie),
- Zaświadczenie o zatrudnieniu, 
- Zawiadomienie o zatrudnieniu, 
- Umowa zlecenia ( i wszystkie umowy cywilnoprawne),
- Rachunek / faktura (do umów zleceń i wszystkich innych umów cywilnoprawnych).
 

 

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.4.5.14 - lista zmian (16-08-2018 r.)
 

 

Nowości 
1. Dodano zmienne finansowe obowiązujące od 7/2018 r.

 

Zmiany
1.Umożliwiono generowanie deklaracji PIT-4R wer.6 (obowiązująca do 2017) w sytuacji gdy obowiązuje już wer.7 tej deklaracji.

 

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.4.4.12 - lista zmian (15-05-2018 r.)
 

 

Nowości

1. Na rachunkach do umów zleceń (i innych umów) umożliwiono zapisanie daty wypłaty danego rachunku, niezależnie od formy wypłaty (gotówka / przelew).
2. Dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, ilość dni ‘Opieki nad zdrowym dzieckiem’ (Monitora) przeliczana jest na godziny,
z uwzględnieniem 8h dla jednego dnia oraz proporcjonalnie do wymiaru etatu.
3. Na wydrukach takich jak ‘Umowa o pracę’, czy ‘Szczegółowe Warunki Zatrudnienia’,  wydłużono pola odpowiadające za wpisanie nazwy firmy.
4. Wydłużono pole edycyjne ‘Okres wypowiedzenia’ w oknie ‘Szczegółowe Warunki Zatrudnienia’.
5. W Oknie ‘Konfiguracja’ w  polu: ‘Sąd’ zwiększono ilość znaków, które mogą zostać zapisane w tym polu.

Zmiany

1. W wydruku „Listy płac – zestawienia”, dla list o powiększonej ilości pól (powyżej 55) i wierszy, umożliwiając ich pełne prezentowanie na zestawieniu wszystkich naliczeń.
2.W wydrukach list obecności, przez umożliwienie przygotowanie wydruku listy ‘bez wykreśleń’ dot. dni wolnych (wg kalendarza przypisanego pracownikowi, a wskazującemu na normę czasu pracy).
3.Działania filtru ‘Widok:…’ (w górnej części okna), program otwiera się zawsze wg ostatnio zaznaczonego kryterium (wcześniej niezależnie
od wybranego kryterium okno otwierało się w trybie ustawień ogólnych).
4. W liczeniu ‘Podwyższenia zasiłku macierzyńskiego’ (do min. 1000 zł netto w miesiącu z zasiłkiem macierzyńskim), dokonano zmiany przez pominięcie ulgi (1/12 kwoty wolnej od podatku) w przypadku, gdy zaliczka na podatek wynikająca z zasiłku jest na tyle niska, że nie pokrywa tej ulgi.

 

 

 

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.4.3.10 - lista zmian (27-04-2018 r.)

 

Nowości:
1. Zmienne finansowe obowiązujące od 01.04.2018r. Zmienna zostanie zmodyfikowana po pierwszym wejściu do bazy.
2. Domyślny (podstawowy) procent składki wypadkowe w wartości 1,67% - obowiązującej od 01.04.2018r.
3. Wydruk deklaracji PIT-4R wersja 7.
4. Eksport i wysyłka danych do e-deklaracji dla PIT-4R wersja 7 za pomocą programu ‘Zbiorcze e-Deklaracje’.
5. Eksport i wysyłka danych do e-deklaracji dla PIT-4R wersja 7 za pomocą aktywnych formularzy PDF dostępnych na stronie Ministerstwa Finansów.

Zmiany:
1. W eksporcie do e-deklaracji dla PIT-11 w zakresie zagranicznego kodu pocztowego.
2. W wydruku „Listy płac – zestawienia”  dla list o powiększonej ilości pól (powyżej 55) i wierszy, umożliwiając ich prawidłowe sumowanie.
3. Wydruku oświadczenia dla stosowania podwyższonych kosztów.
 

 

 

 

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.4.2.5 - lista zmian (30-01-2018 r.)

Nowości:


1. Zmienna finansowa obowiązująca od 01.01.2018 r. – Podstawa zdrowotna przedsiębiorcy. Zmienna zostanie zmodyfikowana po pierwszym wejściu do bazy.

 

Zmiany:

 

1. W eksporcie deklaracji podatkowej PIT-8AR do modułu Zbiorczych e-Deklaracji za pomocą pliku DEK. zmieniono formatowanie kwot podatków o wartości od 1000 zł w miesiącu;
2. W przygotowaniu danych dla sporządzenia sprawozdania dla GUS Z-06, przez:
- zmianę sposobu wyliczania stanu przeciętnego zatrudnienia na metodę średniej arytmetycznej oraz nieuwzględnianie w stanie zatrudnienia okresów zasiłków chorobowych i innych z ubezpieczeń społecznych,
- nieuwzględnianie tych okresów nieobecności w ilości godzin nieobecności nieprzepracowanych ogółem,
- nieuwzględnianie w kwocie wynagrodzenia brutto kwot zasiłków chorobowych i innych, jeżeli mają one zaznaczone, że wchodzą do kwoty brutto (zasiłki bez zaznaczania "brutto" wcześniej nie wchodziły do wynagrodzenia).

 

 

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.4.1.3 - lista zmian (02-01-2018 r.)

 

Nowości
 

1. Zmienne finansowe obowiązujące od 01.01.2018r. (ogłoszone do dnia wydania wersji programu).
2. Sprawdzanie poprawności wpisywanego ‘Konto bankowe’ do płatności składek ZUS (przy jego wpisywaniu lub zmianie w oknie ‘Dane firmy’) w zakresie zgodności z numerem NIP płatnika składek.
3. Przelew na ZUS – wydruk dostępny w oknie ‘Generowanie przelewów’ w Menu: Płace / Przelewy. Przelew sporządzany jest wg naliczeń składek ZUS zapisanych w bazie za okres dla którego przygotowuje się przelew. Sugerowana wartość składek jest prezentowana w okienku dialogowym w celu jej porównania z danymi z deklaracji ZUS DRA oraz jej ewentualnego skorygowania i dostosowania do właściwej kwoty w przypadku różnic między propozycją programu, a danymi z deklaracji ZUS DRA.
4. Sprawdzenie poprawności ‘Konto bankowe’ używanego na przelewie dla płatności składek ZUS (każdorazowo przy generowaniu przelewu) w zakresie zgodności tego konta z numerem NIP płatnika składek.
5. Alarmowanie o przekroczeniu rocznej wartości ‘Kosztów uzyskania z tytułu praw autorskich’ obowiązujących w roku 2018 dla wynagrodzeń wypłacanych w roku 2018.
6.Pilnowanie stawki minimalnego wynagrodzenia z umowy zlecenia w roku 2018 (to jest kwoty 13,70 zł za godzinę usług) przy zapisywaniu lub zmienianiu umowy zlecenia z datami dot. roku 2018.
7.  Na podstawie NIPu pracodawcy wyszukanie bazy z danymi pracownika np. w celu zarejestrowania z E-Zwolnienia lekarskiego. Wyszukiwanie dostępne jest w oknie ‘Otwórz firmę’ za pomocą ‘Widok: Szukaj firmy’.

Zmieniono

1.  wydruku: ‘Zestawienie składek ZUS i PIT’ , przez uwzględnieniu na wydruku ‘Konto bankowe’ do płatności składek ZUS przypisanego firmie oraz przez wykazanie łącznej kwoty składek do płacenia za analizowany miesiąc.
2.Wydruku wniosków urlopowych przed organicznie ilości danych osobowych na wydruk.
3.Miejsca wyświetlania na ekranie  okienek dialogowych występujących przy liczeniu płac.
 

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.4.0.0 - lista zmian (15-11-2017 r.)

 
 
Nowości
 
1. Indywidualny rachunek płatnika składek ZUS
Dodano pole "Konto bankowe" do płatności składek ZUS od 1/2018. Pole do rejestracji numeru konta dostępne jest w oknie "Dane firmy". 
 
2. Większość zmiennych finansowych obowiązujących od 01.01.2018 r. 
UWAGA! Zmiennie finansowe, których wartość nie została opublikowana przed wydaniem wersji została przyjęta w wartości z 11/2017. Zmienne te będą modyfikowane w kolejnych wersjach programu.
 
3. Daty świąt w roku 2018 r.

 
4. Zaświadczenie o zarobkach pt. “DO BIURA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH”  

Niezbędne w celu uzyskania świadczeń z tytułu 500+.

Zmieniono
 
1. Wydruk "Raport o danych osobowych" udostępniono w oknie "Dane pracownika" 
Wydruk prezentuje informacje wymagane przepisami o ochronie danych osobowych.
 
2. Generowanie przelewów elektronicznych do banku ING
W przelewach udostępniono możliwość generowania przelewów elektronicznych do banku ING, które z uwagi na ten sam typ, połączony został z przelewami do banku MILENIUM, dlatego aktualnie typ przelewów do tych banków nazywa się: "Elektroniczny – MILENIUM oraz ING".
 
3. Wydruk "Wniosek o wydanie świadectwa pracy".
 
4. Eksport do Płatnika do RCA dla kodów 04xxxx oraz 2241xx, gdy nie ma składek emerytalnej i rentowej, z uwagi na przekroczenie maksymalnej podstawy naliczenia składek. 
 
5. W oknie "Dane firmy" (w Menu: Konfiguracja) zmieniono opisy zakładek dzielących pola.

   

Aktualizacja: Kadry, Płace i ZUS PRO 
Cennik dla firm

Cena 
netto

Kup 
teraz

do 10 pracowników 

200,00 zł

Zamawiam

do 10 pracowników + e-Deklaracje zbiorcze

300,00 zł

Zamawiam

do 20 pracowników

275,00 zł

Zamawiam

do 20 pracowników e-Deklaracje zbiorcze

375,00 zł

Zamawiam

do 50 pracowników

350,00 zł

Zamawiam

do 50 pracowników + e-Deklaracje zbiorcze

450,00 zł

Zamawiam

do 100 pracowników

600,00 zł

Zamawiam

do 100 pracowników + e-Deklaracje zbiorcze

700,00 zł

Zamawiam

do 200 pracowników

900,00 zł

Zamawiam

do 200 pracowników + e-Deklaracje zbiorcze

1000,00 zł

Zamawiam

do 500 pracowników

1500,00 zł

Zamawiam

do 500 pracowników + e-Deklaracje zbiorcze

1600,00 zł

Zamawiam

bez limitu pracowników

tel.

tel.

Aktualizacja: Kadry, Płace i ZUS PRO
Cennik dla biur rachunkowych

Cena
netto

Kup
teraz

do 10 pracowników / 50 firm

300,00 zł

Zamawiam

do 10 pracowników / 50 firm + e-Deklaracje zbiorcze

450,00 zł

Zamawiam

do 10 pracowników / 500 firm

400,00 zł

Zamawiam

do 10 pracowników /500 firm +e-Deklaracje zbiorcze

550,00 zł

Zamawiam

do 20 pracowników / 50 firm

400,00 zł

Zamawiam

do 20 pracowników / 50 firm + e-Deklaracje zbiorcze

550,00 zł

Zamawiam

do 20 pracowników / 500 firm

500,00 zł

Zamawiam

do 20 pracowników / 500 firm +e-Deklaracje zbiorcze

650,00 zł

Zamawiam

do 50 pracowników / 50 firm

500,00 zł

Zamawiam

do 50 pracowników / 50 firm + e-Deklaracje zbiorcze

650,00 zł

Zamawiam

do 50 pracowników / 500 firm

600,00 zł

Zamawiam

do 50 pracowników / 500 firm +e-Deklaracje zbiorcze

750,00 zł

Zamawiam

do 100 pracowników / 50 firm

700,00 zł

Zamawiam

do 100 pracowników / 50 firm +e-Deklaracje zbiorcze

850,00 zł

Zamawiam

do 100 pracowników / 500 firm

800,00 zł

Zamawiam

do 100 pracowników/500 firm +e-Deklaracje zbiorcze

950,00 zł

Zamawiam

do 200 pracowników / 50 firm

1100,00 zł

Zamawiam

do 200 pracowników / 50 firm +e-Deklaracje zbiorcze

1250,00 zł

Zamawiam

do 200 pracowników / 500 firm

1500,00 zł

Zamawiam

do 200 pracowników /500 firm+e-Deklaracje zbiorcze

1650,00 zł

Zamawiam

do 500 pracowników / 50 firm

2300,00 zł

Zamawiam

do 500 pracowników / 50 firm +e-Deklaracje zbiorcze

2450,00 zł

Zamawiam

do 500 pracowników / 500 firm

2500,00 zł

Zamawiam

do 500 pracowników/500 firm +e-Deklaracje zbiorcze

2650,00 zł

Zamawiam

 

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.3.0.0 - lista zmian (11-07-2017 r.)

Pobierz

 UWAGA! Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 9.2.x.x oraz starszych. Po zainstalowaniu aktualizacji 9.3.x.x program  wymaga wprowadzenia numeru licencji dla wersji 9.3.x.x.


Aktualizacja jest odpłatna na poniższych zasadach:
- dla Użytkowników wersji 9.2 obowiązuje cena UPDATE (połowa ceny UPGRADE)
- dla Użytkowników wersji 9.1 i starszych aktualizacja dostępna jest w cenie UPGRADE.

 

Nowości:

 
1. Nowe zmienne finansowe obowiązujące od 01.06.2017 oraz od 01.07.2017 r.

2. Wzór nowego świadectwa pracy - zgodnego z propozycją wzorca wprowadzonego od 01.06.2017 rozporządzeniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Wzorzec umożliwia własną edycję całej treści świadectwa.
 
3. Przenoszenie na świadectwo pracy okresów pracy tymczasowej ze wskazaniem danych pracodawcy użytkownika. Dokonywane są na podstawie danych zapisanych w bazie w oknie ‘Historia zatrudnienia’ oznaczonych jako praca u pracodawcy użytkownika.
 
4. Wydruk wniosku pracownika o wydanie świadectwa pracy.
Dostępne w oknie: ‘Świadectwo pracy’.
 
5. Nowe pole ‘Przejęcie art. 23(1) KP’ w oknie: ‘Historia zatrudnienia’.
Umożliwia rejestrację danych o okresie pracy w poprzednim zakładzie pracy, gdy zatrudnienie zostało przejęte do nowego zakładu w trybie  art. 23(1) KP – przy czym informacja o przejęciu oraz zarejesrtowane dane poprzedniego zakładu pracy są przenoszone na świadectwo pracy.

6. Nowe pole ‘Praca tymczasowa’ w oknie: ‘Historia zatrudnienia’. 
Umożliwia rejestrację informacji o pracy u ‘Pracodawcy użytkownika’ albo ‘w Agencji pracy’ , ze wskazaniem okresu takiej pracy oraz danych adresowych tych rodzajów pracodawcy. Przy czym dane o pracodawcy są przenoszone na świadectwo pracy ze wskazaniem zarejestrowanych informacji.

7. Raport o brakujących świadectwach pracy. Dostępny w oknie ‘Świadectw pracy’ wskazując zakończone przed 01.01.2017 okresy zatrudnienia, dla których w bazie nie zostały zarejestrowane świadectwa pracy.

8. Wydruk porozumienia dotyczącego wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie obowiązywania następnej umowy z pracodawcą.
Wydruk o nazwie: ‘Późniejsze wykorzystanie urlopu – porozumienie’ dostępny jest w panelach wydruków w oknach: Umowy o pracę, Urlopy, Świadectwo pracy.

9. Zaświadczenie o wysokości podstawy emerytalno-rentowej.
Dostępne w Menu: Prezentacja / Wydruki / Płace / Zaświadczenia, przydatne dla osób zmieniających zatrudnienie w trakcie roku w celu dokumentowania nowemu płatnikowi dotychczas naliczonej podstawy emerytalno-rentowej.

10. Mechanizm obniżania (zerowania) składników płacowych o miesięcznej wysokości w przypadku nieobecności trwających prawie cały miesiąc, a obejmujących wszystkie dni robocze.

W takiej sytuacji program licząc wynagrodzenia zadaje pytanie czy w taki sposób obniżać (zerować) składnik płacowy.

11. Raport wykorzystania ‘Opieka nad dzieckiem z art. 188 KP - Monitor’.
Wydruk dostępny Menu: Prezentacja / Raporty / Czas pracy / Urlopy. Wskazuje na stan wykorzystania tej nieobecności w danym roku z uwzględnieniem sposobu jej rozliczenia dziennym albo godzinowym.

12. Zaznaczenie czasu pracy w ewidencji godzinowej w trakcie naliczania płac, w sytuacji, gdy przed naliczeniem płac brak będzie informacji o zarejestrowaniu czasu pracy.
Program po zatwierdzeniu proponowanych przez siebie ilości dni pracy proponuje zaznaczenia godzin pracy w ewidencji godzin z uwzględnieniem dni roboczych z kalendarza przypisanego pracownikowi i uzupełniając te dni ilością 8 godzin pracy przeliczonej przez wymiar etatu pracownika.
 
13. Nowa zawartość słownika ‘Szczegółowa forma prawna’.
Przekształcono dotychczasową zawartość dostosowując ją do nowego słownika - dostępnego w oknie: Konfiguracja / Dane firmy - zakładka ‘Inne’.

14. Nowy eksport do SODiR w zakresie pliku WnDv6,
Dostosowany do nowego słownika ‘Szczegółowa forma prawna’.

15. Możliwość wprowadzenia w oknie ‘Nieobecności’ okresów, za które mają zostać naliczone ‘Wyrównania zasiłków…’, pokrywających się z okresami wcześniej wprowadzonych nieobecności.

16. Podpowiadanie w umowach zlecenia typu wynagrodzenia o charakterze wynagrodzenia godzinowego, jako typu domyślnego (podstawowego).


Zmieniono
 

1. Wydruku ‘Skierowania na badanie’ w zakresie podstawy prawnej.
 
2. Wyłączono automatyczne podpowiadanie i generowanie ‘Świadectwa pracy’ z uwagi na przedłużenia umów o pracę.
 
3. Wygląd okna: ‘Historia zatrudnienia’ oraz sposobu funkcjonowania okna (podpowiadania danych) przy ręcznym wprowadzaniu informacji w tym oknie w okresie po dacie zatrudnienia w aktualnym zakładzie pracy – program podpowiada dane o aktualnej firmie i aktualnym stanowisku.

4.Zmiana generowania w zakresie pola ‘Treść’ oraz wydruku ‘Świadectwa pracy’ dla danych za okres, dla którego generowane jest świadectwo pracy.
Przy czym program umożliwia generowanie świadectwa za okresy wcześniejszego zatrudnienia uzupełniając dane na podstawienie informacji w oknie ‘Historia zatrudnienia’ oraz w oknie ‘Dane pracownika’.

5.Prezentowanie danych w oknach o czasie pracy (Obecność / Kartoteka) z uwagi na zmiany w czasie  Kalendarza przypisanego do pracownika.

6.Zmiana sposobu liczenia płac dla osoby o typie ‘Osoba współpracująca’ gdy osoba taka ma naliczane wynagrodzenie jak ‘Pracownik’.

7.  Zmiana opisu listy płac umów zleceń dostępnej w oknie ‘Analiza płac’ jako wydruk ‘Lista wynagrodzeń z umów’
– zmiana dotyczy wydruku generowane przy filtrze ‘Widok:’ ustawionym dla wartości = ‘Wszystkie w miesiącu’.

8. Umożliwiono przypisanie większej ilości wzorców kalendarzy dla danego pracownika obowiązujących w jednym miesiącu, z ograniczeniem czasu ich obowiązywania.
Sumaryczne dane o godzinach i dniach z kalendarzy obowiązujących w danym okresie pracy prezentowane są w oknie Obecność – Kartoteka oraz uwzględniane są w naliczeniach płacowych.

9. Zmiana sposobu naliczaniu Podstawy zdrowotnej, w sytuacji liczenia wynagrodzeń w okresie płacowym zaznaczonym (w Płace: Definiowanie / Płace pracownika) jako wymagającym stosowania specjalnych zasad naliczania Podstaw ZUS dla ‘Oddelegowania’ do pracy za granicą, gdy następuje uzupełnienie podstaw ZUSowskich do kwot odpowiadających Podstawie ZUS dla osób oddelegowanych oraz gdy przed naliczeniem płacy z tytułu oddelegowania zagranicznego policzone jest wynagrodzenie za czas pracy w Polsce.

 

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.2.6.25 - lista zmian (20-03-2017 r.)

Pobierz

UWAGA! Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 9.1.x.x oraz starszych. Po zainstalowaniu aktualizacji 9.2.x.x program  wymaga wprowadzenia numeru licencji dla wersji 9.2.x.x.

Bezpłatnie mogą ją zainstalować użytkownicy wersji 9.2.x.x. Użytkownicy starszych wersji, którzy zakupili program w okresie od października 2016 r. również mają prawo do bezpłatnej aktualizacji (prosimy wcześniej zgłosić ten fakt do naszego Działu handlowego - tel. 62 591-91-19).

 
Nowości
 
1. Wartość zmiennej finansowej obowiązującej od 01.04.2017 r.
2. Nowy wzór formularza PIT-2 wer.5.
3. W wydrukach tworzonych wg wzorców definiowanych przez użytkownika, umożliwiono zdefiniowanie na wydruku pełnej DATY PROGRAMOWEJ; tylko ROKU zgodnego z datą programową oraz tylko ROKU zgodnego z datą systemową systemu operacyjnego.
4. Nowy kod przyczyny wyrejestrowania z ubezpieczeń dla pracowników (kod o wartości 800) .

Zmiany
 
1. Eksport danych dla sprawozdania GUS Z-12, dostosowując go do standardów koniecznych dla sprawozdania za rok 2016, przy zastosowaniu oprogramowania udostępnianego przez GUS dla wykonania importu oraz losowania pracowników w trybie off-line.
2. W wydrukach ‘ZAŚWIADCZENIA o zarobkach z umowy zlecenia’ zmieniono treść dostosowując ją do charakteru wydruku.
3. Przy sporządzaniu świadectwa pracy umożliwiono przygotowanie świadectwa nawet przy braku wpisania w bazie danych adresowych firmy (pracodawcy). 

 

 

 

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.2.5.19 - lista zmian (23-02-2017 r.)

Zmiany

1. Zaświadczenie o przychodzie emeryta / rencisty.

2. Zaświadczenie o zatrudnieniu dla doliczenia okresu ubezpieczenia.

3. Uproszczono procedurę edycji (korekty) danych na IFT-1R przed wysłaniem tej deklaracji do modułu Zbiorczych e-Deklaracji.
 

 

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.2.4.17 - lista zmian (20-02-2017 r.)

 
Nowości

1. Wartość zmiennej finansowej obowiązującej od 01.03.2017 r. - "Przeciętne miesięczne wynagrodzenie z poprzedniego kwartału".
2. Raporty ‘Aktualne umowy zlecenia w miesiącu’ oraz ‘Aktualne umowy zlecenia w roku’, w których prezentowane są umowy z uwzględnieniem rodzaju umowy, które to umowy rozpoczęły się przed końcem analizowanego okresu, a  zarazem nie zakończyły się przed początkiem analizowanego okresu. Prezentowane dane można wydrukować lub za pomocą prawego przycisku myszy można wyeksportować je do arkusza kalkulacyjnego.

Zmiany

1. Eksport danych dot. deklaracji IFT-1R do aktywnego formularza PDF wer. 13, wykorzystywanego do sporządzenia wydruku tej deklaracji oraz jej wysłania w e-deklaracji. Formularz jest dostępny na stronie Ministerstwa Finansów.
2. Umożliwionie edycji wpisów w oknie ‘Umowy Zlecenia - Ewidencja godzin’, które nie zostały rozliczone na rachunku do umów zleceń.
3. Raport ‘Aktywnych Zajęć komorniczych’ został przeniesiony do okna: Prezentacje / Wydruki / Kadry / Zajęcia komornicze. Raport prezentuje  wpisy z okna "Zajęcia komornicze", które zostały  wypełnione w minimalnie wymaganym zakresie danych, oraz które NIE są zamkniętymi sprawami komorniczymi.
4. Raporty "Aktywnych umów zleceń" zostały przeniesiony do osobne kategorii w oknie: Prezentacje / Raporty / Kadry / Umowy zlecenia.
5. Opis kolumn na wydruku "Zbiorówka przelewów" w oknie "Przelewy".
 

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.2.3.14 - lista zmian (27-01-2017 r.)

 

Nowości

 

1.Zmienna finansowa dot. podstawy zdrowotnej dla przedsiębiorców obowiązującą od 01.01.2017.
2.Nowy wzorzec dokumentu ‘Świadectwa pracy’ obowiązujący dla dokumentów wystawionych po 01.01.2017 , przy zachowaniu wcześniejszego wzorca dla dokumentów wystawianych w dacie do 31.12.2016r.
3.Uzupełniono słownik podstaw prawnych ‘Ustania stosunku pracy’ w oknie ‘Świadectwa pracy’ o wpisy wskazane w nowym wzorcu świadectwa pracy.
4.W oknie ‘Szczegółowe warunki zatrudniania’ w słowniku systemów czasu pracy dopisano systemy ruchomego czasu pracy.
5.Raport ‘Aktywnych’ (czyli nie zamkniętych) zajęć komorniczych przypisanych osobom sporządzany dla aktywnej kontekstowo Grupy pracowników.
6.Wzór eksportu przelewów za wynagrodzenia / umowy zlecenia do banku BZ WKB S.A. dostępny w oknie ‘Przelewy’ w polu  ‘Rodzaj przelewu:’ o nazwie ‘elektroniczny – BZ WBK SA (typ 1)’. Przy czym dotychczasowy typ przelewów do tego banku oznaczono jako ‘elektroniczny – BZ WBK SA (typ 2)’.

 

Zmiany
 
1.Przyspiszono wprowadzanie  nieobecności albo naliczenia płacowe  pierwsze po rozpoczęciu pracy z programem.
2. W oknie ‘Dane pracowników’ w trybie ‘Lista’ i w widoku ‘Adresy’ prezentowane są dane rozbudowano o informacje na temat zarejestrowanych informacji w polach (kolumnach) : Kraj / Województwo / Powiecie / Gminie, dla adresu zameldowania oraz adresu zamieszkania.
3.Wydruku ‘Ewidencja godzin’ dotyczący umów zleceń. Na wydrukach powiązanych z rachunkiem do umowy wykazywane są wpisy związane z konkretnym rachunkiem – czyli dni/godziny rozliczone na tym rachunku. Natomiast wpisy dni/godzin usług nie powiązane z rachunkiem wykazywane są na wydrukach ‘Ewidencji godzin’ ze wskazaniem umowy, przy czym dane na wydruk brane są za okres aktywnego miesiąca.  
4. Opis wynagrodzenia godzinowego w umowach zlecenia zaznaczanych z wynagrodzeniem godzinowym.  
5. Treści rachunku do umów zlecenia – zastępując słowo ‘prac’ słowem ‘usług’.
6.Zmodyfikowano wzorce eksportów dokumentów do Płatnika – dla firm osób fizycznych, umożliwiając eksport dla płatników którzy nie posiadają albo nie podali numeru PESEL.
 

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.2.1.6 - lista zmian (05-01-2017 r.) 

 

Nowości

 
1. W kreatorze składników płacowych umożliwiono tworzenie składników płacowych "Tylko dodatek za nadgodziny od stawki godzinowej" oraz "Tylko dodatek za nadgodziny od stawki miesięcznej", naliczających elementy płacowe na podstawie danych z nowych pól "Godziny dla dodatek z nadgodzin 50" oraz "Godziny dla dodatek z nadgodzin 100".
2. Przy generowaniu rachunków do umów zlecenia lub kontraktu menadżerskiego, które mają zaznaczone wynagrodzenie ze stawki godzinowej, program alarmuje w przypadku sporządzania rachunku za okres dłuższy niż 1 miesiąc (wymóg związany z wprowadzeniem minimalnego wynagrodzenia).
3. W oknie "Przenoszenia płac" po udanym przeniesieniu płac, program zadaje pytanie ‘Czy zamknąć okresy rozliczeniowe?’

Zmiany

1. Na wydrukach rozwiązań umów o pracę (dyscyplinarka) oraz wypowiedzeń umów o pracę, albo warunków umów o pracę, w informacji dla pracownika o ilość dni, w których przysługuje mu prawo złożenia odwołania do sądu, zmieniono wartości 7 dni albo 14 dni na 21 dni obowiązujące od 01.01.2017 r.
2. Zmieniono warunki dla alarmu przy zawieraniu więcej niż 3-ciej umowy na czas określony. Obecnie jeżeli w dniu 22.02.2016 r. obowiązywała pracownika druga lub więcej umowa na czas określony, to  program przyjmuje, że pracownik miał wykorzystane 2 umowy z limitu umów o pracę na czas określony.  
3. Sposoby prezentacji danych w oknie ‘Pracownicy – kalendarze’. W oknie ‘Lista pozycji’ poza datą początkową obowiązywania kalendarza, prezentowana jest także nazwa typu kalendarza obowiązującego po tej dacie.
4. Zmieniono wygląd okien ‘Przenoszenie płac’ oraz 'Umowa zlecenie' i innych w celu lepszej prezentacji danych na ekranach o mniejszej rozdzielczości.
 

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.2.0.0. - lista zmian (20-12-2016 r.)

Lista zmian:


Nowości


1. Zmienne finansowe obowiązujące od 01.12.2016 r. oraz większość zmiennych finansowych obowiązujących od 01.01.2017 r.
UWAGA! zmiennie finansowe, których wartość nie została opublikowana przed wydaniem wersji została przyjęta w wartości z 12/2016. Zmienne te będą modyfikowane w kolejnych wersjach programu.

2. Daty świąt w roku 2017 r.

Święta te przy użyciu okna „Pierwszy start” zostaną automatycznie uzupełnione.

3. Zasady uwzględniania kwoty wolnej od podatku obowiązujące od 2017 r.

4. W oknie "Umowy zlecenia" dodano nowe pole wskazujące na charakter wynagrodzenia tj. kwotowe (wartość domyślna), czy też godzinowe.
 
5. Sprawdzanie od 2017 roku minimalnej stawki godzinowej umowy zlecenia, wraz z komunikatem ostrzegającym.

6. Nowe okno "Umowy zlecenia – ewidencja godzin"

Umożliwia rejestrację ilości godzin świadczenia usług dla wskazanej przez użytkownika umowy (wskazanie odbywa się w polu: "Do umowy z dnia:"). Okno umożliwia też drukowanie ewidencji godzin świadczenia usług, z tym, że zanim godziny te nie zostaną uwzględnione / rozliczone na rachunku, wydruk nie wskazuje na rachunek rozliczający ewidencję.

7.Pole "Ilość godzin" w oknie "Umowy zlecenia – rachunki"

Jest ono aktywne w przypadku umów zleceń, dla których wskazano, że wynagrodzenie ma charakter godzinowy.

8.Wydruk rachunku do umów zleceń z wynagrodzeniem godzinowym
Dodano pole służące potwierdzeniu (niezależnie od ewidencji) ilości godzin usług / wykonywania zlecenia.

9. Możliwość przypisywania pracownikowi różnych wzorców kalendarzy obowiązujących dla pracownika w różnych okresach czasu.
W oknie "Pracownicy – kalendarze" oznacza się datę początkową obowiązywania typu kalendarza dla pracownika.

10. Nowe typy nieobecności: "Odbiór nadgodzin na wniosek pracownika", "Odbiór nadgodzin bez wniosku pracownika", "Dzień wolny za nadgodziny".

Umożliwiają rejestrowanie czasu odbioru przepracowanych nadgodzin z uwzględnieniem wniosku lub bez wniosku pracownika.

11. Rejestrowanie innych typów nieobecności (np. urlopy wypoczynkowe) w trakcie urlopów związanych z macierzyństwem (w tym rodzicielski)
Dotyczy sytuacji, gdy pracownik łączy urlopy rodzicielskie z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy.

12. Rejestrowanie ilości godzin pracy, które mogą skutkować naliczaniem wyłącznie dodatków za pracę w nadgodzinach, bez liczenia wynagrodzenia właściwego za ten czas (np. gdy nadgodziny zostały oddane w relacji 1 do 1, a należne jest jeszcze rozliczenie z tytułu dodatku za nadgodziny). W tym celu utworzono dwa nowe pola o nazwie: "Tylko dodat. nadg. +50%" oraz "Tylko dodat. nadg. + 100%".

13. Składniki płacowe: "Nadgodziny dodatek 50" oraz "Nadgodziny dodatek 100"
Odpowiadają one za uwzględnienie w naliczaniu płac, godzin mających skutkować wyłącznie wyliczeniem dodatków za pracę w nadgodzinach, bez liczenia wynagrodzenia właściwego za ten czas (dostępne: w Menu: Płace / Definiowanie / Składniki płacowe – w grupie składników "Czas pracy").

14. Przenoszenie danych o obliczonych płacach dla pracownika lub dla grupy pracowników do innych płacowych okresów rozliczeniowych bez potrzeby przeliczania płac
Np. przy wypłacie wynagrodzenia części pracowników po terminie wypłaty, co powinno skutkować przeniesieniem rozliczenia z ZUS oraz US do innego miesiąca.

15. Raporty dla "Godzin nocnych":
- Zestawienie godzin nocnych w miesiącu,
- Zestawienie godzin nocnych dla pracownika w roku.
 
Zmiany


1. Nowa kolorystyka aplikacji.

2. Eksport ZCNA z okna "Rodzina" w zakładce "Inne"

Został umożliwiony w celu "wyrejestrowania członka" także w sytuacji, gdy nie zostało wypełnione pole "Data utraty uprawnień".

3. Zmiana wzorcowego pliku z wydrukiem "Szczegółowych warunków zatrudnienia" w wersji uproszczonej, przez uwzględnienia zmian w przepisach Kodeksu pracy.

4. Data na wydruku "Zbiorówka przelewów" w oknie "Przelewów"
Uwzględniana jest z pola "Data przelewu", a nie jak dotychczas z "Daty programowej".

5. Treści wzorcowych umów zlecenia oraz kontraktu menadżerskiego
Uwzględniono w treści wzorcowych umów zasady potwierdzania ilości godzin wykonania usługi oraz sposobu wypełnienia pola opisującego charakter wynagrodzenia jako godzinowego.

6. Zmiana w edytowalnej definicji składnika płacy "Dodatek za porę nocną"
Uwzględniono w wymiarze etatu osoby, dla której dodatek jest liczony.

7. Obsługę rocznego limitu nadgodzin przeniesiono do osobnego okna (wcześniej był  w oknie przyporządkowania kalendarza pracownikowi) w Menu: Czas pracy.

8. Optymalizacja obliczania ZUS RSA, skutkująca znacznym skróceniem czasu generowania deklaracji.

 

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.1.1.9 - lista zmian (26-10-2016 r.)

Pobierz

UWAGA! 
Aktualizacja jest bezpłatna dla użytkowników generacji 9.1. Dla użytkowników wcześniejszych wersji jest płatna zgodnie z cennikiem.

 

Nowości:

 

1. Nowa zmienna finansowa obowiązująca od 01.09.2016 oraz od 01.10.2016.
2. Raport ‘Bieżący stan zatrudnienia w miesiącu’
Stosownie do stanowiska PFRON obowiązującego od 9/2016 r., uwzględniane są nieobecności pt. Urlop bezpłatny; Urlop bezpłatny obligatoryjny; Okres rehabilitacyjny; Okres rehabilitacyjny (90%); Okres rehabilitacyjny (100%).
3. Raport ‘Bieżący stan zatrudnienia w miesiącu'
Wersja obowiązująca do 8/2016 r. , który generuje wydruk wg założeń wymaganych przez PFRON dla tego raportu do okresu 8/2016 r.
4. Modyfikacja eksportu do SODiR
Uwzględnia stanowisko PFRON obowiązujące od 9/2016 przez ujęcie nieobecności pt. Urlop bezpłatny; Urlop bezpłatny obligatoryjny; Okres rehabilitacyjny; Okres rehabilitacyjny (90%); Okres rehabilitacyjny (100%) w stanach zatrudnienia: Bieżącym w miesiącu oraz 1/12 rocznego z okresu poprzedzającego miesiąc generowania eksportu. 
5. Zmiana liczenia ‘Podstaw ZUS’ dla pracowników oddelegowanych za granicę
Uwzględnia zmiany wprowadzone od 01.10.2016r., w taki sposób, że przy przychodach dotyczących tego sposobu liczenia podstaw ZUS, gdy wartość tych przychodów jest mniejsza od zmiennej ‘Minimalna podstawa zus pracowników oddelegowanych za granicę’, to podstawy ZUS nie są uzupełniane do wartości tej zmiennej.
Możliwość uzupełniania podstaw ZUS jest uwzględniana tylko dla przychodów przekraczających wartość zmiennej ‘Minimalna podstawa ZUS pracowników oddelegowanych za granicę’.
 

Zmiany:


1. Rejestrowanie przepracowanego czasu pracy w miesiącu, w którym występuje nieobecności ‘Opieka nad dzieckiem z art 188 KP – Monitor’  za pomocą kreatora dostępnego w oknie ‘Czas pracy / Obecność / Kartoteka’ w sekcji ‘Patrz także’ na ścieżce: ‘Standard na podstawie kalendarza’.

 

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.1.0.0 - lista zmian (01-08-2016 r.)

 

 

Nowości:

 
1. Nowe zmienne finansowe obowiązujące od 01.06.2016 oraz od 01.07.2016 r.

2. Wyszukiwanie pracowników we wszystkich bazach zarejestrowanych w programie.
Wyszukiwanie możliwe jest wg numeru PESEL, nr dowodu/paszportu lub nazwiska, odbywa się z poziomu okna Otwórz firmę. Funkcja ułatwia wyszukanie pracownika, jeśli zarejestrowanych jest w programie wiele baz danych.

3. 
Wartość składnika ‘Podwyższenie
zasiłku macierzyńskiego’ jest
eksportowana do RCA lub drukowana na IRUA oraz IMUA zwiększając podstawę emerytalno-rentową w ramach kodu tytułu ubezpieczenia 1240xx.
 
4. Przy liczeniu składnika „Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego” uwzględniana jest wartość składnika „Ulga” (=46,33 zł), która obniża podatek od zasiłku macierzyńskiego, a w konsekwencji obniżą składnik „Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego”.
W celu zwiększenie wartości składnika „Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego” możliwe jest przypisanie pracownikowi w jego definicji wynagrodzeń wartości „zerowej” dla składnika „Ulga”
 
5. Nazewnictwo wydruków w kierunku plików na drukarki (kreatory) PDF dla dokumentów w oknie „Rozwiązanie umowy”.
Plik wskazuje w nazwie na nazwisko i imię pracownika, nazwę pracodawcy, rodzaj dokumentu.
 
6. Nowa zmienna finansowa o nazwie „Obniżaj skł.zdrowot. do wys. podatku TYLKO ze składników oZUSowanych”.
Steruje ona sposobem naliczania (i obniżania) „Składek zdrowotnych” (zarówno obniżanej do wysokości podatku oraz właściwej pobieranej z wynagrodzenia) u pracownika, który w danym miesiącu ma przychody oZUSowane i NIEoZUSowane.

7. Możliwość zdefiniowania podwyższonej ponad standardową wartość podstawy ZUS dla właścicieli, osób współpracujących lub wspólników.
W składnikach przykładowych przygotowano składnik o typie: „Podstawa społeczna o określonej wartości” z wartością przykładową 5000 zł.

8. Przy sprawdzaniu przekroczenia rocznej podstawy ZUS (emerytalno – rentowej) uwzględniane są zasiłki macierzyńskie oraz podstawy emerytalno – rentowe z tytułu urlopów wychowawczych.

9. W oknie „Pracownik Urzędy” w trybie: „Lista” udostępniono Widok: „Adresy US”. 
Prezentowane są w nim szczegółowe dane o urzędach skarbowych przypisanych aktywnym (wg wybranej grupy) pracownikom, w tym dane o adresach urzędów skarbowych.

10. Nowy raport „Wszystkie umowy dla aktualnych pracowników”.

Generuje informacje o wszystkich umowach o pracę dla aktualnie zatrudnionych pracowników z aktywnej (wybranej) grupy pracowników.

11. Nowy raport „Aktualne umowy o pracę”.
Generuje informacje o aktualnie obowiązujących umowach o pracę, dla aktualnie zatrudnionych pracowników z aktywnej (wybranej) grupy pracowników.

12. Nowy raport „Aktualne umowy zlecenia”.

Generuje informacje o aktualnie obowiązujących umowach cywilnych dla aktualnie aktywnej (wybranej) grupy pracowników.

13. Eksport deklaracji podatkowych IFT-1R do modułu Zbiorczych e-Deklaracji za pomocą plików DEK.


14. eksport deklaracji podatkowych PIT-8C do modułu Zbiorczych e-Deklaracji za pomocą plików DEK.
 

Zmiany:


1. Funkcja alarmowania o przekraczaniu limitów długości oraz ilości umów na czas określony działa jako ostrzeżenie, a nie jako blokada.
2. Ponowne przeliczenia rachunku do umowy cywilnej zapisanego wcześniej z wartością =0, powoduje że koszty uzyskania wcześniej zaznaczone jako ‘zerowe’ zostają ponownie przeliczone stosownie do wartości przychodu wyliczanego na rachunku.
3. zmiany w rejestrowaniu dwudniowej nieobecności: „Opieka nad dzieckiem z art 188 KP – Monitor”.
4. w „Raport o stanie zatrudnienia” na dzień dostępny jako wydruk wielostronicowy.
5. W przelewach elektronicznych wynagrodzeń z tytułu płac oraz umów cywilnoprawnych – wyłączono przygotowywanie przelewów o zerowej wartości.
 

 

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.0.7.33 - lista zmian (15-04-2016 r.)

Pobierz

UWAGA!
Aktualizacja w wersji 9.0.7.33 jest bezpłatna dla Użytkowników programu Kadry, Płace i ZUS PRO generacji 9. Natomiast dla Użytkowników starszych generacji np. 8, aktualizacja jest płatna wg poniższych cen UPGRADE.  

 
Nowości:
1. Nowa wartość zmiennej finansowej obowiązująca od 01.04.2016.
2. Składnik: ‘Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego’ – uwzględniany jest w Zestawienie składek ZUS i PIT.
3. Składnik: ‘Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego’ –  uwzględniany jest w nowym eksporcie do DRA.
4. Alarmowanie przy zawieraniu umowy na czas określony (podlegających limitowaniu) o możliwości przekroczenia limitu długości 33 miesięcy umów na czas określony.
5. Alarmowanie przy zawieraniu umowy na czas określony (podlegających limitowaniu) o możliwości przekroczenia ilości umów na czas określony ponad limit w ilości 3 umów na czas określony podlegających limitowaniu.
6. Zaświadczenie o zarobkach potrzebne dla realizacji uprawnień z ‘programu 500+’ – dostępne w Menu: Prezentacja / Wydruki / Płace / Zaświadczenia.
 
Zmieniono:
1. W zakresie eksportu do RCA dla umów zlecenia (kod 0411xx) – w eksporcie pomijane są rachunki nie zawierające składek społecznych (np. z tytułu umów o dzieło). 
 

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.0.6.28 - lista zmian (10-03-2016 r.)

 
Nowości:
 
1.Ograniczono rodzaje umów o pracę, które mogą być sporządzane po 2/2016 do typów: okres próbny / czas nieokreślony / czas określony. W przypadku próby sporządzenia innego rodzaju umowy, program alarmuje o zmianach w rodzajach dostępnych umów.
 
2.Możliwość sporządzenia umowy o pracę na czas określony, bez obowiązku rejestracji dat od lub do obowiązywania umowy. 
 
3.Alarmowanie w przypadku przekraczania długości umowy o pracę na okres próbny.
 
4.W oknie ‘Umowy o pracę’ wprowadzono zakładkę ‘Wyjątki', zawierającą pola dotyczące przyczyn uzasadniających zawieranie umów o pracę na czas określony, które nie podlegają limitowaniu co do ilości lub długości takich umów, ze słownikiem przyczyn:
 • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
 • w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
 • obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy,
oraz pole ’Opis przyczyny:’ pozwalającym na szczegółowy opis przyczyny uzasadniającej zawarcie tej umowy.
Wypełnienie nowych pól konieczne jest dla umów o pracę na czas określony bez dat od lub do obowiązywania umowy.
 
5.Nowy wzorzec wydruku umowy o pracę z uwzględnieniem nowych pól wymaganych prawem.
 
6.Obsługa ‘Podwyższenia zasiłku macierzyńskiego’ przy eksporcie do RSA z wykorzystaniem nowego kodu ZUS 329 – począwszy od eksportów realizowanych za 3/2016.
 
7.Obsługa nowych kodów tytułu ubezpieczenia ZUS (0580xx oraz 0581xx). 
 

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.0.5.22 - lista zmian (25-02-2016 r.)

 
Dodano:
1. Zmienna finansowa ‘Przeciętne miesięczne wynagrodzenie z poprzedniego kwartału’ obowiązująca od 01.03.2016 r.
2. Wydruk deklaracji PIT-8C wersja 8 (wcześniej deklaracja była dostępne wyłącznie w wersji eksportu do PDF).
 
Zmieniono: 
1. Do  zaświadczenia o przychodzie emeryta / rencisty nie są włączane przychody pracownika podlegające wyłącznie opodatkowaniu (np. świadczenia z funduszu socjalnego).
2. Na świadectwie pracy uwzględniono wybór przez pracownika, godzinowego sposobu rozliczania Opieki nad dzieckiem z art 188 KP – Monitor.
3. Prezentowanie adresu e-mail pracownika w oknie ‘Dane pracownika’ w trybie ‘Lista’.
 
 

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.0.4.18 - lista zmian (11-02-2016 r.)

 
Poprawiono:
1. Generowanie edeklaracji PIT-11 z ustawioną datą programową po styczniu 2016, dla aktywnych formularzy pdf.  
 

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.0.3.16 - lista zmian (03-02-2016 r.)

 
Poprawiono:
1. Okno Deklaracje
Wyświetlanie funkcji Generuj deklaracje (Wydruk) oraz Generuj deklaracje (Edycja).
 

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.0.3.15 - lista zmian (29-01-2016 r.)

 
Poprawiono:
1. Wydruki deklaracji PIT w zakresie pola na podpis.
2. Eksport do Płatnika do raportu RSA, w zakresie uwzględnienia czasowej zmiany traktowania  podwyższenia kwoty zasiłków macierzyńskich, do kwoty ‘Świadczenia rodzicielskiego’.
 
Zmieniono:
1. Nazewnictwo pliku w błędami w deklaracjach PIT, wymagającymi uzupełnienia przed przygotowaniem eksportu do e-Deklaracji. W nazwie pliku  Deklaracjebledy wskazywana jest nazwa firmy, w której wystąpią błędy.
2. Nazewnictwo plików XML przygotowywanych do wczytania do formularzy PDF dla osób, które nie posiadają polskich identyfikatorów podatkowych.
3. Zmieniono komunikat informujący w oknie Czas pracy / detale o wystąpieniu nieobecności 'Opieka nad dzieckiem z art 188 KP – Monitor’ - w ten sposób, żeby umożliwić w dniu wystąpienia tej nieobecności na wprowadzenia częściowego czasu pracy.
 
Dopisano:
1. Zmienną finansową ‘Podstawa dla właściciela zdrowotna’ obowiązującą od 01.01.2016 r.
 

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.0.2.11 - lista zmian (21-01-2016 r.)

 
Dodano:
1. Deklarację PIT-8C – wersja 8 - w formie eksportu do aktywnych plików PDF udostępnianych przez Ministerstwo Finansów.
2. Dla PIT-8AR – włączono obsługę ‘Pobierania wynagrodzenia dla płatnika’ (dostępne w oknie ‘Deklaracje podatkowe’).

Zmieniono:
1. Deklarację PIT-11 – wersja 23 - umożliwiając eksport do aktywnych plików PDF udostępnianych przez Ministerstwo Finansów.
 
Poprawiono:
1. Dla PIT4R - wersja 6 - uzupełniono wzorzec XML przygotowujący eksport do formularza PDF.
2. Poprawiono wydruk deklaracji PIT-40 wesja 22.
 
 

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.0.1.9 - lista zmian (15-01-2016 r.)

 
Lista zmian:
 
1. Deklaracja PIT-4R – wersja 6
- w formie wydruku.
- w formie eksportu do aktywnych plików PDF udostępnianych przez Ministerstwo Finansów.
- w formie eksportu do modułu e-Deklaracji Zbiorczych. 
 
2. Deklaracja PIT-8AR – wersja 6
- w formie wydruku.
- w formie eksportu do aktywnych plików PDF udostępnianych przez Ministerstwo Finansów.
- w formie eksportu do modułu e-Deklaracji Zbiorczych.
 
3. Deklaracja PIT-11 – wersja 23
- w formie wydruku.
- w formie eksportu do aktywnych plików PDF udostępnianych przez Ministerstwo Finansów. 
UWAGA! na dzień wydania aktualizacji ostateczna wersja tej deklaracji nie została jeszcze udostępniona - w związku z tym, eksport w tym zakresie może wymagać zmiany.
- w formie eksportu do modułu e-Deklaracji Zbiorczych.
 
4. Deklaracja PIT-40 – wersja 22
- w formie wydruku.
- w formie eksportu do aktywnych plików PDF udostępnianych przez Ministerstwo Finansów. 
UWAGA na dzień wydania aktualizacji ostateczna wersja tej deklaracji nie została jeszcze udostępniona - w związku z tym, eksport w tym zakresie może wymagać zmiany.
- w formie eksportu do modułu e-Deklaracji Zbiorczych.
UWAGA - w PIT-11 (wersja 23) oraz w PIT-40 (wersja 22), do aktywnych plików PDF Ministerstwo Finansów wprowadziło słowniki jednostek terytorialnych (województw / powiatów / gmin), który w pewnym stopniu może różnić się od słownika udostępnianego przez GUS, z którego korzysta program. Dlatego przed przygotowaniem tych deklaracji do eksportu do plików PDF, należy uzupełnić te jednostki terytorialne za pomocą słownika dostępnego w oknie Dane pracownika / Adresy. Ponadto w przypadku wystąpienia różnic między słownikami konieczne będzie uzupełnienie tych danych bezpośrednio w pliku PDF.
 
5. Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego w okresie 1-2/2016 do RSA przekazywane jest w ten sposób, że zwiększa się w RSA kwotę zasiłków macierzyńskich wymagających uzupełnienia.
 
6. Alert o długości urlopu rodzicielskiego. 
 
7. Zmieniono komunikat informujący w oknie Czas pracy / detale o wystąpieniu nieobecności 'Opieka nad dzieckiem z art 188 KP – Monitor’ - w ten sposób żeby umożliwić w dniu wystąpienia tej nieobecności na wprowadzenia częściowego czasu pracy.  
 
 

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.0.0.0 - lista zmian (29-12-2015 r.)


Lista zmian:
 
1. Zmienne finansowe obowiązujące od 01.12.2015r. oraz większość zmiennych finansowych obowiązujących od 01.01.2016r. 
UWAGA! Zmiennie finansowe, których wartość nie została opublikowana przed wydaniem wersji została przyjęta w wartości z 12/2015, i będą one modyfikowane w kolejnych wersjach programu. 
 
2. Daty świąt w roku 2016r.
Święta te przy użyciu okna „Pierwszy start” zostaną automatycznie uzupełnione. Ewentualnie w celu ich wywołania należy w oknie dostępnym w „Menu: Czas pracy / Kalendarze / Święta/Wyjątki” użyć polecenia „Utwórz standardowe święta” przy dacie programowej ustawionej na rok 2016.
 
3. Nowy typ nieobecności: Urlop rodzicielski 100%
 
4. Nowy typ składnika płacowego – zasiłku : Zasiłek rodzicielski 100%
 
5.  Możliwość naliczania oraz rozliczania nieobecności ‘Opieka nad dzieckiem z art 188 KP – Monitor’
Wcześniejsza nazwa ‘Dzień dla matki z dzieckiem’, opcjonalnie rozliczane dziennie albo godzinowo. Stosowny wybór rodzaju rozliczania tej nieobecności następuje przez wskazanie sposobu rozliczania w oknie ’Urlopy’
 
6. Automatyczne przenoszenie danych adresowych pracownika między zakładkami ‘Adres zameldowania’ / ‘Adres zamieszkania’ / ‘Adres do korespondencji’ w oknie ‘Dane pracownika’ – polecenie - ‘Pobierz adres …’ dostępne jest w trybie edycji okna ‘Dane pracownika’.
 
7. Nowy składnik – ‘Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego’.
Składnik służy do wyrównania zasiłków macierzyńskich naliczonych przez zakład pracy , do wysokości ‘Świadczenie rodzicielskie’ (1000 zł w skali miesiąca).
 
8. Nowa zmienna finansowa ‘Świadczenie rodzicielskie’  równą 1000 zł.

9. Nowy składnik – ‘Zwrot składki emerytalnej i rentowej’

Pprzydatny przy zwracaniu pracownikom nadpłaconych składek ZUS z tytułu przekroczenia maksymalnej podstawy emerytalno—rentowej. Składnik  dostępny w grupie ‘Składników własnych’.
 
10. Blokada ewidencjonowania nieobecności urlopów:  macierzyński dodatkowy i macierzyński dodatkowy 80%, po dacie 01.01.2016 r.
 
11. Okno ‘Dane pracownika’ 
W zakładce ‘Adres zamieszkania’ – dodano pole: Kod Statystyczny Gminy
 
12. Możliwość wskazywania rodzaju adresu pracownika który ma być uwzględniany na wydrukach generowanych z programu.
Dostępne opcje to:  Adres zameldowania oraz  Adres zamieszkania. Ustawienie  rodzaju adresu dostępne jest w oknie ‘Dane pracownika’ w zakładce ‘ Adres zamieszkania’.
 
 
13. Eksport przelewów elektronicznych na wynagrodzenia wg standardu PEKAOBIZNES24.
 
14. W ‘Kreatorach definiowania płac’ – wprowadzono możliwość szybkiego zaznaczenia okresu obowiązywania składnika w czasie.
Na kroku nr 4 kreatora istnieje możliwość wskazania okresu obowiązywania składnika od i do. Dla prawidłowego funkcjonowania konieczne wskazania obu granicznych okresów obowiązywania.
 
15. Modyfikacja wydruku ‘Raport dla CIT-ST’ dostępnego w oknie:  'Pracownik – urzędy’ , przez dopisanie  osoby odpowiedzialnej za sporządzenie raportu.
 
16. Modyfikacja zakresu alertu przy generowaniu PIT-11 w przypadku braku niektórych danych adresowych pracownika.
 
17. Zmiana dotychczasowej nazwy nieobecności ‘Dzień dla matki z dzieckiem’ na nową nazwę ‘Opieka nad dzieckiem z art 188 KP – Monitor’.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Kadry, Płace i ZUS PRO 8.0.13.53 - lista zmian (15-06-2015 r.)

Pobierz

UWAGA!
Aktualizacja w wersji 8.0.13.53 jest bezpłatna dla wszystkich Użytkowników programu Kadry, Płace i ZUS PRO generacji 8. Natomiast dla Użytkowników starszych generacji np. 7, aktualizacja jest płatna wg cen UPGRADE.  

 
Dodano:
 
1. Nowe zmienne finansowe obowiązujące od 01.07.2015r.
 
Zmieniono:
 
1. Odświeżanie ustawiań przy generowaniu lub edycji kolejnych rachunków do umów cywilnoprawnych
Kolejny rachunek rozpoczyna naliczanie od ustawień ogólnych, z tym, że umożliwiono zaznaczenie i zapisanie ‘Zerowych’ kosztów uzyskania.  
 
2. Zaświadczenia o zarobkach
Umożliwiono cofnięcie okresu za jaki robione jest zaświadczenie o większą ilość miesięcy (np.  ponad 12) w stosunku do aktualnej daty. 
 

Kadry, Płace i ZUS PRO 8.0.12.49 - lista zmian (22-05-2015 r.)

 
Dodano:
 
1. Nowe zmienne finansowe obowiązujące od 01.06.2015r. 
 
2. Raport dla CIT ST (dostępny w Menu: Kadry / Urzędy)
Umożliwia drukowanie informacji o ilości osób z pustymi adresami w polu pt: ‘Miejsce pracy (CIT ST).
 
3. Opracowano nazewnictwo głównych wydruków w przypadku kierowania wydruków na drukarki typu Creator PDF 
Plik z wydrukiem proponuje wtedy nazwę wg schematu: NAZWISKO_IMIĘ_NAZWA_SKRÓCONA_FIRMY_TYP_DOKUMENTU.
 
4. Wydruk ‘Lista obecności – notatki’
Umożliwiono definiowanie i wpisywanie od razu na wydruk godzin pracy od / do. 
 
Zmieniono:
 
1. Uwzględnianie sposobu finansowania przez płatnika  składki zdrowotnej przy eksporcie do raportu RZA dla osoby współpracującej z kodem 0511xx 
W sytuacji gdy osoba ta podlega tylko składce zdrowotnej.
 
2. Odświeżanie ustawień przy generowaniu lub edycji kolejnych rachunków do umów cywilnoprawnych 
Kolejny rachunek rozpoczyna naliczanie od ustawień ogólnych. 
 
3. Zwiększono długość pola ‘Email’ w Dane pracownika / Adres korespondencji umożliwiając wpisanie dłuższych adresów email pracownika. 
 
4. Wydruk skierowania na badania lekarskie wg wzorca i zakresu obowiązującego od 01.04.2015
Pogrubiono najważniejsze informacje.  
 
5. Odświeżanie danych w oknie ‘Dane firmy’ w zakładce ‘Adresy’
Przechodzenie strzałkami po liście adresów powoduje odświeżanie danych w polach szczegółów adresu. 
 
6. W okno ‘Kadry / Urzędu’ 
W trybie: ‘Lista’ rozszerzono ilość dostępnych pól.
 
 

Kadry, Płace i ZUS PRO 8.0.11.46 - lista zmian (24-04-2015 r.)

 

Dodano:
 
1. Nowy wzorzec wydruku Skierowania lekarskiego obowiązujący od 01.04.2015
Zachowano również możliwości tworzenia skierowań według dotychczasowego wzoru.
 
2. Raport dla CIT ST. 
W oknie ‘Pracownik – urzędy’ (Menu: Kadry → Urzędy) utworzono pole o nazwie: ‘Miejsce pracy (CIT ST)’ oraz wydruk: ‘Raport CIT ST’. Dane z pola 'Miejsce pracy (CIT ST)’ prezentowane są na wydruku ‘Raport CIT ST’, który jest tworzony według stanu informacji na koniec miesiąca aktywnego dla daty programowej. Nowi pracownicy oraz wszyscy dotychczasowi pracownicy mają domyślnie przypisany adres siedziby pracodawcy jako: Miejsce pracy (CIT ST). W polu dostępne są inne adresy miejsca prowadzenia działalności – według danych zapisanych w oknie ‘Dane firmy’ w zakładce ‘Adresy’, które można przypisać pracownikom pracującym w innych gminach niż siedziba pracodawcy,
 
3. Wydruk ‘Zestawienie składek ZUS i PIT’ 
Wzbogacono o informację dotyczącą składek na FEP (Fundusz Emerytur Pomostowych) - dostępny w Menu: Płace → Analiza płac.
 
Zmieniono:
 
1. PIT-11 wersja 22 
Dla płatników (pracodawców) będących osobami fizycznymi dostosowano eksport do plików z danymi w formacie XML do nowej wersji e-Deklaracji wysyłanych za pomocą aktywnego formularza PDF udostępnianego na stronie Ministerstwa Finansów.
 
2. Świadectwo pracy
Rozszerzono pole ‘Treść’ umożliwiając wpisywanie większej ilości danych.
 

Kadry, Płace i ZUS PRO 8.0.9.42 - lista zmian (31-03-2015 r.)

 
Dodano:
 
1. Zmienne finansowe obowiązujące od 01.03.2015 r. oraz 01.04.2015 r.
 
2. Eksport danych do sprawozdania GUS Z-12 wg założeń  obowiązujących od 3/2015 w zakresie ilości pól eksportu oraz sposobu ich wypełniania.
Eksport został wyposażony w raport o zdiagnozowanych przez program błędach w szykowanym eksporcie. Przed uruchomieniem tego eksportu wskazane jest ograniczenie ilości / zakresu badanych pracowników , do osób podlegających badaniu (np. w zakresie osób dla których szykowany jest eksport należy pominąć osoby, którym nie wskazano ani daty zatrudnienia, ani daty zwolnienia) . 
 
3. Wartość domyślnej składki wypadkowej obowiązującej od 01.04.2015 w wielkości 1,8%
Składka ta jest proponowana przy otwarciu bazy w 4/2015 za pomocą okna ‘Pomoc w ustawieniu standardowych opcji’ w sytuacji, gdy w bazie nie ma zapisanej wartości procentu składki wypadkowej aktualnej na ten okres czasu.  
 
4. PIT-8AR wer.5 
Dostosowano eksport  (plików z danymi w formacie XML) do e-Deklaracji wysyłanych za pomocą aktywnego formularza PDF udostępnianego na stronie Ministerstwa Finansów   
 
5. PIT-11 wer.22 
Dostosowano eksport  (plików z danymi w formacie XML) do nowej wersji e-Deklaracji wysyłanych za pomocą aktywnego formularza PDF udostępnianego na stronie Ministerstwa Finansów.   
 
6. Przelewy z tytułu  umów zleceń
Dodano możliwość łączenia w jedną kwotę (w jeden przelew) kilku rachunków z wynagrodzeniami za umowy zlecenia zapisanych zarówno w tym samym okresie rozliczeniowym, jak i w różnych okresach rozliczeniowych dotyczących umów (wtedy należy łączone okresy zaznaczyć w polu ‘Okres’).
 
7. Nowe raporty
- Raport o pracownikach zatrudnionych w roku  (Dostępny w Menu: Prezentacja / Raporty / Kadry / Zatrudnienie), 
- Raport o pracownikach zatrudnionych w miesiącu (Dostępny w Menu: Prezentacja / Raporty / Kadry / Zatrudnienie),
- Raport o pracownikach zwolnionych w roku (Dostępny w Menu: Prezentacja / Raporty / Kadry / Zatrudnienie), 
- Raport o pracownikach zwolnionych w miesiącu (Dostępny w Menu: Prezentacja / Raporty / Kadry / Zatrudnienie).
 
8. Świadectwo pracy 
Wydruk duplikatu oraz wydruk sprostowania. Dodatkowe opcje wydruku dostępne w Menu: Kadry / Świadectwo pracy. 
 
9. Szczegółowe warunki zatrudnienia 
Możliwość dopisania do wzorca dokumentu ‘Szczegółowe warunki zatrudnienia’ (w skrócie SWZ) adresu email pracownika, z treścią oświadczenia o zgodzie np. na wysyłanie PITów na adres email pracownika. 
 
Zmieniono:
 
1. Zaświadczenia o zarobkach (dotyczące wyliczenia średniego wynagrodzenia)
W sytuacji, gdy zaświadczenie jest generowane dla danych z określonej przez użytkownika ilości miesięcy przed aktualnym okresem. 
 
2. Przelewy elektroniczne
Przy tworzeniu przelewów elektronicznych (eksporty do plików zaczytywanych przez systemy bankowe) pomijane są przelewy dotyczące wynagrodzeń obniżonych do zera (pomija się przelewy z wartościami zerowymi).
 
3. Składniki płacowe - definicje
W definiowaniu wartości składników płacowych przez możliwość uwzględnienia składników naliczonych w obecnym oraz poprzednich miesiącach przyjmując zakres do 24 miesięcy wstecz.
 
 

Kadry, Płace i ZUS PRO 8.0.7.31 - lista zmian (27-02-2015 r.)

 

Dodano:
1. Wydruk PIT-11 wer. 22 – obowiązuje dla dochodów roku 2015.
 
2. Wydruk PIT-40 wer. 21 - obowiązuje dla dochodów roku 2015.
 
3. Wydruk PIT-8AR wer. 5 – obowiązuje dla dochodów roku 2015.
 
4. Przygotowano eksport (plików z danymi w formacie DEK) do e-Deklaracji wysyłanych za pomocą dodatkowego modułu ‘E-Deklaracje Zbiorcze’ dla deklaracji: PIT-8AR wer. 5 / PIT-11 wer. 22 / PIT-40 wer. 21.
 
5. Przygotowano eksport (plików z danymi w formacie XML) do e-Deklaracji wysyłanych za pomocą aktywnego formularza PDF udostępnianego na stronie Ministerstwa Finansów dla deklaracji: PIT-8AR wer. 5 / PIT-11 wer. 22 / PIT-40 wer. 21 - z tym jednak zastrzeżeniem, że właściwe formularze PDF do dnia wydania programu nie zostały jeszcze udostępnione na stronie Ministerstwa Finansów, dlatego dopiero po ich udostępnieniu będzie możliwość potwierdzenia pełnej zgodności przygotowanych eksportów z udostępnionymi formularzami. 
 
6. W celu obsłużenia nowych deklaracji podatkowych PIT-11 wer. 22 oraz PIT-40 wer. 21 w oknie ‘Pracownik – urzędy’ (Menu: Kadry → Urzędy) dodano pola oraz modyfikację pola: Obowiązek podatkowy’, ‘Zagraniczny numer identyfikacyjny podatnika’, ‘Kraj zagranicznego numeru identyfikacyjnego’, natomiast pole ‘Identyfikator dla PIT’ zmieniono na ‘Rodzaj identyfikatora skarbowego’.
 
7. Pole ‘Obowiązek podatkowy’ jest słownikiem z wartościami:
‘Nieograniczony (rezydent)’ oraz ‘Ograniczony (nierezydent)’. Nieograniczony (rezydent) wartością domyślna przy zakładaniu nowego pracownika oraz przy aktualizacji programu w sytuacji gdy pracownika w danych adresowych o zamieszkaniu ma wartość PL w polu ‘Kod’ Wybranie ‘Ograniczony (nierezydent)’ aktywuje pola ‘Zagraniczny numer identyfikacyjny podatnika’ oraz ‘Kraj zagranicznego numeru identyfikacyjnego’.
 
8. Pole ‘Rodzaj identyfikatora skarbowego’ uzupełniono o identyfikatory dla osób posiadających ‘Ograniczony obowiązek podatkowy (nierezydentów)’. Identyfikatorami tymi są NUMER IDENTYFIKACYJNY TIN, NUMER UBEZPIECZENIOWY, PASZPORT, URZĘDOWY DOKUMENT STWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ INNY RODZAJ IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ, INNY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ.
 
9. Pole: ‘Zagraniczny numer identyfikacyjny podatnika’ – umożliwia wpisanie tego identyfikatora. Będzie ono dla osób o ‘Ograniczony obowiązek podatkowy (nierezydentów)’ wykazywany na deklaracjach podatkowych PIT,
 
10. Pole: ‘Kraj zagranicznego numeru identyfikacyjnego’ – umożliwia wybór kodu kraju, który wydał identyfikator. Będzie ono dla osób o ‘Ograniczony obowiązek podatkowy (nierezydentów)’ wykazywany na deklaracjach podatkowych PIT.
 
Zmieniono:
1. Eksport e-deklaraji w pliku xml do aktywnych formularzy PDF.
 

Kadry, Płace i ZUS PRO 8.0.6.27 - lista zmian (19-02-2015 r.)

 
Dodano:
1. Eksport do SODiR dla PFRON wg wzorców plików WnD i INFdP obowiązujących od 2/2015. 
2. Dołożono pole / kolumnę pt: ‘Email’ w zakładce ‘Adres korespondencyjny’ w oknie ‘Dane pracowników’ – w Tryb: Lista / Widok: Adresy. Umożliwia to m.in. przenoszenia danych do dokumentu lub arkusza kalkulacyjnego za pomocą eksportu do schowka. 
3. Możliwość dopisania do wzorców umów cywilnych (jak zlecenia i o dzieło) adresu email pracownika / zleceniobiorcy. W tym celu należy do wzorca umowy podpisać pole  oznaczone: *ak_email* ., wtedy w tym polu na wydruku naniesiony zostanie adres email wpisany do adresu korespondencyjnego pracownika. 
4. Przygotowanie obsługi e-Deklaracji dla IFT-1R wer. 11 za rok 2014, składanej za pomocą formularza PDF pobieranego ze strony Ministerstwa Finansów. UWAGA wydruk tej deklaracji NIE jest na razie dostępny z poziomu programu Kadry PRO – wydruk można sporządzić po zaczytaniu informacji do formularza PDF.  
 
Zmieniono:
1. Odświeżanie danych w oknie ‘Pracownik urzędy’ w zakresie wyświetlania danych o urzędzie skarbowym przypisanym do pracownika.  
2. Eksport do Płatnika, do raportu RCA, w zakresie nowych kodów ZUS dot. rady nadzorczej, tak by za każdym razem eksport do RCA powstawał.
 
 

Kadry, Płace i ZUS PRO 8.0.5.19 - lista zmian (29-01-2015 r.)

 
Dodano:
1. Przygotowanie wysyłania PIT-8AR wer. 4 w formie e-Deklaracji, składanej za pomocą modułu Zbiorczych e-Deklaracji.
2. Rozszerzono procedurę sprawdzającą poprawność przygotowywanych eksportów danych do e-deklaracji. Weryfikacja dotyczy także wypełnienia pól data urodzin w danych płatnika (właściciela firmy osoby fizycznej) lub pracownika, a także ilości znaków w zakresie numerów PESEL i NIP pracodawcy oraz pracowników, dla których przygotowywany jest eksport danych do e-deklaracji.
 
Zmieniono:
1. Zmiana w zakresie znaków specjalnych, interpunkcyjnych oraz polskich znaków a sekcji FIRMA plików .DEK przygotowywanych dla modułu Zbiorczych e-Deklaracji – co skutkuje ułatwieniem zakładania baz danych.

Poprawiono

1.Nadmiarowy komunikat o zerowej deklaracji dla PIT4R
  
 

Kadry, Płace i ZUS PRO 8.0.3.15 - lista zmian (22-01-2015 r.)

 
Dodano:
 
1. Uproszczono i zautomatyzowano współpracę z modułem "E-Deklaracje zbiorcze"
Po wygenerowaniu deklaracji w oknie Deklaracje PIT, automatycznie uruchamia się moduł "E-Deklaracje zbiorcze" oraz wczytują się pliki e-deklaracji do okna 'Przygotowane e-deklaracje do wysłania'. Będą w nim widoczne wszystkie wygenerowane e-deklaracje, gotowe do wysyłki.
 
2. Procedura sprawdzająca poprawność przygotowywanych eksportów danych do e-deklaracji
Weryfikacja dotyczy sprawdzania: kodów krajów / kompletności danych adresowych / możliwości wystąpienia deklaracji zerowych / braków w kodach urzędów skarbowych. W przypadku ustalenie wyżej wymienionych problemów program zgłasza taką informację i zadaje pytanie o dalsze przygotowywanie deklaracji. 
 
3. Komunikat braków lub błędów przygotowywanych eksportów danych do e-deklaracji
Szczegółowo opisuje kwestie wymagające poprawienia. Komunikat jest zapisywany na dysku w formie pliku tekstowego.
 
4. Słownik kodów krajów w oknie ‘Dane pracownika’ w zakładkach adresowych 
Słownik jest zgodny z dokumentacją dot. obsługi e-Deklaracji. UWAGA! Przy wprowadzaniu kodów krajów domyślnie przypisano kod PL – odpowiadający ‘Polsce’. Z tego powodu dla osób, które zamieszkują / są zameldowane w innym kraju należy zmienić ustawienie kodu kraju. 
 
5. Umożliwienie eksportu danych w formie e-deklaracji do PIT dla osób, które mimo wskazania identyfikatora NIP lub PESEL jako identyfikatora dla PIT, nie posiadają wpisanej wartości tego identyfikatora.
Dotyczy to głównie obcokrajowców, którzy nie dysponują numerami NIP oraz PESEL. W takiej sytuacji dla celów eksportu danych system przyjmie zgodnie z założeniami, że wymaganym identyfikatorem jest numer NIP, a jego wartości to 9999999999. 
 
6. Przygotowanie danych w programie do obsługi deklaracji podatkowych PIT-8C
Umożliwiono zaznaczenie lub stworzenie składnika płacowego, który będzie uwzględniany w PIT-8C. Składnik taki MUSI mieć wybraną w polu ‘Traktuj jako’ wartość ‘Przychód do PIT-8C’. Wtedy jego nazwa oraz suma rocznych wartości będzie uwzględniona w deklaracji PIT-8C.
 
7. Przygotowanie obsługi e-Deklaracji dla PIT-8C wer. 7 za rok 2014, składanej za pomocą formularza PDF pobieranego ze strony Ministerstwa Finansów
UWAGA! wydruk tej deklaracji NIE jest na razie dostępny z poziomu programu Kadry PRO – wydruk można sporządzić po zaczytaniu informacji do formularza PDF.  
 
8. Zmienne finansowe obowiązujące od 01.01.2015 r.
 

 

Kadry, Płace i ZUS PRO 8.0.2.10 - lista zmian (14-01-2015 r.)

 

Lista wprowadzonych nowości

1. Przygotowano obsługę e-Deklaracji dla PIT-4R wer.5; PIT-11 wer.21; PIT-40 wer.20; PIT-8AR wer.4 z wykorzystaniem formularza PDF dostępnego na stronie Ministerstwa Finansów – obowiązującego od 01.01.2015, program wykonuje eksport danych do pliku w formacie XML w celu wczytania ich do formularza PDF.

2. Przygotowano eksport danych do zewnętrznego modułu "e-Deklaracje Zbiorcze" dla deklaracji : PIT-4R wer.5; PIT-11 wer.21; PIT-40 wer.20, umożliwiającego zbiorczą wysyłkę wielu deklaracji z wielu firm jednym procesem oraz zbiorczy odbiór UPO.

3. Komunikat z ostrzeżeniem o przygotowywaniu eksportu danych dla "zerowej" e-deklaracji. Z możliwością pominięcia takiej deklaracji w procesie eksportu danych do e-deklaracji (zarówno do formularza PDF jak i do "e-Deklaracje Zbiorcze"), względnie z możliwością anulowania procesu eksportu do modułu "e-Deklaracje Zbiorcze".
 
4. Komunikat z ostrzeżeniem o przygotowywaniu eksportu danych dla e-deklaracji z brakującymi (ale koniecznymi dla prawidłowego eksportu) danymi adresowymi. Z możliwością pominięcia takiej deklaracji w procesie eksportu danych do e-deklaracji, z możliwością "Anulowania" dalszego procesu eksportu danych do modułu "e-Deklaracje Zbiorcze". 
 
5. Uwzględnianie kodu kraju zamieszkania osoby dla której generowany jest eksport danych do formularza PDF oraz zewnętrznego modułu "e-Deklaracje Zbiorcze" przy założeniu domyślnego miejsca zamieszkania w Polsce jako kraju zamieszkania. 
 
6. Możliwość przeglądania deklaracji PIT8AR, w oknie Deklaracji PIT w zakładce "Przegląd". W górnej części okna dodano także filtr dla tych deklaracji.

7. Nowe formularze deklaracji (obowiązują od 01-01-2015 r.)

- PIT-11 wersja 21,
- PIT-4R wersja 5, 
- PIT-8AR wersja 4, 
- PIT-40 wersja 20.

Przygotowane zostały schematy eksportu do e-Deklaracji wysyłanych za pomocą aktywnego formularza PDF udostępnianego na stronie Ministerstwa Finansów, z zastrzeżeniem, że właściwe formularze PDF mają zostać udostępnione na stronie Ministerstwa Finansów po 01.01.2015, dlatego dopiero po tej dacie będzie możliwość potwierdzenia pełnej zgodności przygotowanych eksportów z udostępnionymi formularzami.

8. Zbiorcza wysyłka wielu e-deklaracji za pomocą jednego podpisu elektronicznego

Od 1 stycznia 2015 r. zmianie ulegają zasady wysyłki druków podatkowych do Urzędu Skarbowego m.in.: PIT-11, PIT-R, PIT-4R, PIT-8C, PIT-8AR, PIT-40. Otóż każdy płatnik, zatrudniający powyżej 5 pracowników oraz każde biuro rachunkowe będzie mieć obowiązek wysyłania formularzy deklaracji podatkowych wyłącznie przez Internet. W związku z powyższym przygotowaliśmy program do przekazywania e-deklaracji PIT w formie zbiorczej wysyłki wielu deklaracji, za pomocą jednego podpisu elektronicznego. Wysyłka realizowana jest za pomocą zewnętrznego modułu "e-Deklaracje zbiorcze", do którego wymagane jest nabycie osobnej licencji. 
Moduł "e-Deklaracje zbiorcze dla firm" kosztuje 160 zł netto.
Moduł "e-Deklaracje zbiorcze dla biur rachunkowych" kosztuje 300 zł netto.

9. Zmienne finansowe obowiązujące od 01.12.2014 r. oraz większość zmiennych finansowych obowiązujących od 01.01.2015 r.

10. Daty świąt na 2015 r.

11. Definiowanie wzorca wydruku Karty wynagrodzeń

Udostępniono funkcjonalność umożliwiającą definiowanie własnych wzorców wydruków Karty wynagrodzeń.  

12. Nazewnictwo wydruków dla deklaracji PIT
 
Nazwa wydruku zawiera typ deklaracji / rok / wartość identyfikatora US / nazwisko imię pracownika. Nazewnictwo wydruków pozwala na ich zapisywanie jako plików PDF z wykorzystaniem kreatorów PDF zastępujących drukarkę.
  
13. Raport do ZUS IWA
 
Udostępniony jest w oknie Pracownicy - dane ZUS. 
 

14. Nowe kody tytułu ubezpieczenia ZUS

Dotyczą członków rady nadzorczej i obowiązują od 01.01.2015 r.  

15. Nazewnictwo wydruków raportów IRUA

Nazwa wydruku zawiera typ raportu / rok / wartość identyfikatora ZUS / nazwisko imię pracownika. Nazewnictwo wydruków pozwala na ich zapisywanie jako plików PDF z wykorzystaniem kreatorów PDF zastępujących drukarkę.

16. Zaświadczenia o zarobkach

Udostępniono funkcję pozwalającą na określenie zakresu miesięcy poprzedzających ostatni okres czasu, dla których ma zostać przygotowane zaświadczenie. W tym celu należy udzielić odpowiedzi w oknie dialogowym wskazując ilość miesięcy, o które ma zostać cofnięte zaświadczenie. 

17. Notatnik firmy

Funkcja "Notatnika firmy" pozwala użytkownikowi zapisać własne informacje dot. określonej bazy, zasad pracy, czynności do wykonania w takiej bazie. Notatnik może być wyświetlany przy otwieraniu bazy danych.

18. Nowy wzorzec wydruku "Lista obecności 2 podpisy - czysta"

Umożliwia na składanie podpisów za kolumną ‘Od godz.’, a także za kolumną ‘Do godz.’ 

19. Operacje grupowe 

- dodano pole pt: ‘Przenieś do Typ zawodowy’, umożliwiające przypisanie grupie pracowników jedną czynnością nowego  / zmienionego typu zawodowego.

- przed zapisaniem zmian wyświetlany jest komunikat informujący o ich zakresie, z opcją TAK/NIE. Ich zatwierdzenie dopiero zapisuje je.

 

 

Kadry, Płace i ZUS PRO 7.1.1.3 - lista zmian (08-10-2014 r.)

Pobierz
UWAGA! 
Aktualizacja jest bezpłatna dla Użytkowników wersji 7.1.x.x. Dla pozostałych użytkowników jest płatna. Bez nowego numeru licencji program będzie działał w trybie demonstracyjnym.
 
Dodano:
1. Zmienne finansowe obowiązujące od 01.09.2014 oraz 01.10.2014. 
2. Uwzględnianie faktu złożenia wypowiedzenia umowy o pracę na wydrukach zaświadczeń o zarobkach oraz zaświadczeń o zatrudnieniu. W przypadku drukowania zaświadczenia w okresie kiedy zatrudnienie nie uległo zakończeniu, ale umowa została wypowiedziana fakt ten jest uwzględniany na wydruku zaświadczenia. 
3. Zapisywanie urlopów wypoczynkowych trwających na przełomie miesiąca za pomocą kreatora ‘Udzielanie urlopów’ (dostępny w oknie ‘Nieobecności’). Pozwala w przypadku urlopów wypoczynkowych trwających na przełomie miesiąca rejestrować je jednym wpisem, obejmującym cały okres urlopu dla grupy pracowników, w kontekście których wykonuje się wpis. Program przy zapisie bada czy w okresie czasu, którego dotyczy urlop, nie zostały zarejestrowane już jakieś nieobecności. Ponadto proponuje wydrukowanie wniosków urlopowych dotyczących udzielanych urlopów.  
 
Zmieniono:
1. Wydruk karty wynagrodzeń podsumowania (wydruk dostępny w oknie ‘Listy płac’) w zakresie numeracji liczby porządkowej. 
2. Sposób obniżania stałych składników wynagrodzenia przez nieobecności: Urlop wychowawczy oraz Urlop wychowawczy (sam.mat). Dla tych nieobecności w polu ‘Wpływ na płace’ (zakładka ‘Rozliczenie – zaawansowane’) program domyślnie będzie proponował sposób obniżania ‘Zmniejsza jak urlop (bez wyn. za urlop)’ a nie jak wcześniej ‘Zmniejsza jak chorobowe’. Użytkownik może sobie zmienić to ustawienie jeżeli uzna że inne rozwiązanie jest bardziej prawidłowe – to ustawienie może być modyfikowane.
3. Przy obliczaniu plac lub wystawianiu umów zleceń program sprawdza, czy ilość pracowników, dla których ma zostać dokonane obliczenie nie przekracza ilości zgodnej uprawnieniami licencyjnymi.
 

Kadry, Płace i ZUS PRO 7.1.0.0 - lista zmian (01-08-2014 r.)

 
Dodano
1. Zapisywanie wielomiesięcznych nieobecności jednym wpisem 
W oknie ‘Nieobecności’ w przypadku absencji trwających na przełomie miesiąca, albo absencji wielomiesięcznych np. świadczenia rehabilitacyjne, wszystkie urlopy macierzyńskie, rodzicielskie, wychowawcze, bezpłatne, aktualnie można będzie je rejestrować jednym wpisem obejmującym cały okres absencji, podając datę początkową absencji oraz datę końcową, a program automatycznie dokona podziału tej absencji na odcinki miesięczne. 
 
2. Nowa zmienna finansowa pt. ‘Podatek dla nierezydentów od umów cywilnych – procent’
Zmienna odpowiada za domyślną wartość procenta podatku zryczałtowanego pobieranego od nierezydentów przy naliczaniu rachunków do umów cywilnoprawnych. Proponowaną domyślną wartość można zmienić w trakcie sporządzania rachunku. 
 
3. Nowa funkcja ‘Operacje grupowe’ na danych pracowniczych
Umożliwia ona szybkie dokonanie zmian dla pracowników we wskazanej grupie lub wszystkich pracowników lub pojedynczego pracownika, dotyczących przypisania pracowników do: Działu, Banku, Urzędu skarbowego, Identyfikatora PIT.
 

4. Nowe wzorce list obecności
a) Lista obecności – ilość godzin podpis 

W liście tej przed imienną kolumną ‘podpis’ znajduje się kolumna ‘ilość godzin’ w celu rejestracji przez pracownika ilości przepracowanych godzin. W nagłówku kolumn dot. danego pracownika jest informacja o dacie zatrudnienia i wymiarze etatu . Na 1 stronie wydruku listy jest miejsce dla 4 pracowników. 

 

 

b) Lista obecności 2 podpisy – czysta

W liście tej przed dwoma imiennymi kolumnami ‘podpis’ znajdują się kolumny ‘od godz.’ oraz ‘do godz.’. Program proponuje wypełnienie danymi godzinowymi rozpoczęcia i zakończenia pracy. W nagłówku kolumn dot. danego pracownika jest informacja o dacie zatrudnienia i wymiarze etatu . Na 1 stronie wydruku listy jest miejsce dla 2 pracowników.

 

5. Zaświadczenie o zarobkach - dopisywanie dodatkowych informacji

Umożliwiono dopisanie przez użytkownika swoich własnych informacji, np. dotyczących celu wystawienia zaświadczenia. W tym celu w trakcie generowania zaświadczania wyświetla się dodatkowe pytanie pt: ‘Dodatkowe informacje’, gdzie można wpisać informacje, które mają zostać umieszczone na wydruku zaświadczenia o zarobkach. 

 

6. Zaświadczenie o zatrudnieniu - dopisywanie dodatkowych informacji

Umożliwiono dopisanie przez użytkownika swoich własnych informacji, np. dotyczących celu wystawienia zaświadczenia. W tym celu w trakcie generowania zaświadczania wyświetla się dodatkowe pytanie pt: ‘Dodatkowe informacje’, gdzie można wpisać informacje, które mają zostać umieszczone na wydruku zaświadczenia o zatrudnieniu. 

 

7. Komunikat o nadmiarowej nieobecności w Kreatorze udzielania urlopów

W oknie ‘Nieobecności’ w sekcji ‘Patrz także’ w Kreatorze przy użyciu procedury ‘Udzielenie urlopu’, program bada czy w dniu / dniach, które są notowane jako dni rejestrowanego aktualnie urlopu, były już jakieś nieobecności dla pracownika. W przypadku zapisania wcześniejszych nieobecności program nie zapisuje dla danej osoby nowej ‘nadmiarowej’ nieobecności, za to wyświetla stosowny komunikat o takim zdarzeniu.

 

8. Wydruk ‘Karta wynagrodzeń podsumowania’ 

 

Zmieniono:  

1. Raport o kończących się umowach

Jeżeli pracownik ma wypełnioną 'Datę zwolnienia' w oknie 'Dane pracownika' o wartości wcześniejszej niż data w polu 'Okres do', w oknie umowy o pracę, to program nie będzie raportował o kończącej się umowie o pracę. Wypełnienie pola 'Data zwolnienia' w oknie 'Dane pracownika' wskazuje na to, że umowa została rozwiązana. 

 

2. Obliczanie składnika ‘Podstawa Średnia CHOROBA’ dla pracowników, u których nastąpiło przekroczenie maksymalnej ‘Podstawy emerytalno rentowej’

Zmiana polega na uwzględnieniu przy naliczaniu tego składnika rozdzielenia naliczania ‘Podstawa chorobowo-wypadkowa’ na ‘Podstawę chorobową’ oraz ‘Podstawę wypadkową’. Dla poprawności obliczeń tego składnika, dla osób które w 2014 roku mają przekroczoną ‘Podstawę emerytalno rentową’ wymagane jest przeliczenia tego składnika w oknie ‘Obliczania płac’ ograniczają poziom przeliczenia składników od 112 do 112 (poziom liczenia ustawiany jest w oknie ‘Obliczania płac’ w zakładce ‘Opcje’).  

 

3. Generowaniu wydruku ‘Raportu do ZUS Z-03’, dla pracowników u których nastąpiło przekroczenie maksymalnej ‘Podstawy emerytalno rentowej’

Zmiana polega na uwzględnieniu przy generowaniu tego wydruku rozdzielenia naliczania ‘Podstawa chorobowo- wypadkowa’ na ‘Podstawę chorobową’ oraz ‘Podstawę wypadkową’. 


4. Sposób zapisywania nieobecności

Umożliwia zapisanie danych o ilości godzin i dni roboczych innych niż proponowane przez program na podstawie kalendarza przypisanego pracownikowi. Szczególnie dotyczy to zapisania tych danych w okresach nieobecności przypadających wg standardowego kalendarza w dni wolne od pracy. 


5. Sposób zapisywania ‘wyrównań zasiłków / wynagrodzeń chorobowych’

Umożliwia zapisanie danych o ilości dni których dotyczy wyrównanie innych niż proponowane przez program na podstawie kalendarza przypisanego pracownikowi. 

Kadry, Płace i ZUS PRO 7.0.5.22 - lista zmian (12-06-2014 r.)

Pobierz

UWAGA! 

Aktualizacja jest bezpłatna dla Użytkowników wersji 7.x.x.x. Dla pozostałych użytkowników jest płatna. Bez nowego numeru licencji program będzie działał w trybie demonstracyjnym.

 

Dodano:

1. Zmienne finansowe obowiązujące od 01.06.2014 r. oraz od 01.07.2014 r.
2. Możliwość rejestrowania nieobecności oraz czasu pracy dla pracowników zatrudnionych z dziennym wymiarem czasu pracy równym lub mniejszym niż 0,5h dziennie. 
 
Zmieniono:
1. W naliczaniu składki wypadkowej w przypadku zbiegu w jednym miesiącu wypłat z tytułu wynagrodzeń pracowniczych oraz umowy zlecenie dla danego pracownika – łączna składka wypadkowa naliczana jest maksymalnie od łącznej podstawy z wynagrodzenia oraz umowy zlecenie. 
 

Kadry, Płace i ZUS PRO 7.0.4.20 - lista zmian (08-05-2014 r.)

 

Dodano:
1. Możliwość generowania eksportów do PFRON SODiR wg nowych typów dokumentów WnD wer.5 oraz InfDP wer.7.
2. Dodatkowe komunikaty dotyczące liczenia składnika ‘Średnie dzienne wynagrodzenie chorobowe‘ oraz wydruku ‘Raport do ZUS Z-03’ w wyjątkach związanych z ‘Pierwszym niepełnym miesiącem ubezpieczenia’ oraz ‘Zmiany etatu’, w sytuacji gdyby mogło nastąpić dzielenie przez ‘0’ z uwagi na brak miesięcy uwzględnianych do liczenia składnika ‘Średnie dzienne wynagrodzenie chorobowe‘.
 
Zmieniono:
1. W naliczaniu składki chorobowej w przypadku zbiegu w jednym miesiącu wypłat z tytułu wynagrodzeń pracowniczych oraz umowy zlecenie dla danego pracownika – łączną składka chorobowa naliczana jest maksymalnie od łącznej podstawy z wynagrodzenia oraz umowy zlecenie. 
2. Zmiany w eksporcie plików z przelewami elektronicznymi dotyczącymi wynagrodzeń do banku WBK. Plik eksportu dostosowano do nowego standardu wymaganego przez ten bank.
3. W wydrukach umów o prace oraz świadectw pracy – przez umożliwienie wpisywania dłuższej nazwy stanowiska pracy. W przypadku świadectwa pracy do kolejnego wiersza przenoszone są informacje o wymiarze etatu oraz okresie pracy na danym stanowisku w danym okresie czasu. Natomiast w przypadku pracy w szczególnych warunkach (pkt. 4.8 świadectwa pracy) przenoszenie informacji umieszczanych na wydruku do kolejnych wierszy możliwe jest za pomocą łącznego użycia klawiszy Enter i Shift.

 

Kadry, Płace i ZUS PRO 7.0.3.16 - lista zmian (08-04-2014 r.)

 

Dodano: 

1. Zmienne finansowe obowiązujące od 01.04.2014r..
2. Możliwość edycji zawartości deklaracji PIT przed jej wydrukiem
i zapisaniem w formie pliku, w celu ich późniejszego wczytania
do wzorców e-deklaracji podatkowych udostępnionych na stronie Ministerstwa Finansów.
3. Możliwość NIE obniżania naliczeń płacowych przez nieobecności chorobowe. W przypadku wystąpienia nieobecności chorobowych, które z różnych względów mają nie obniżać tych składników płacowych należy przy wprowadzaniu takich nieobecności w zakładce ‘Rozliczanie - Zaawansowane’ użyć nowego kryterium pt: ‘Nie zmniejsza składników – nalicza zasiłki/wyn.chorob. Kryterium to spowoduje naliczenie wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku wg wybranego typu, jednak nie obniży składników płaconych. 
4. Dla obsługi ‘Wyjść prywatnych’, przy zaznaczaniu czasu pracy za pomocą opcji DETALE (Okno w Menu : Czas pracy / Obecność / Detale), program znajdując nieobecność pt. ‘Wyjście prywatne’ proponuje w dniu tej nieobecności ilość godzin pracy odpowiadającą ilości godzin do przepracowania w tym dniu pomniejszoną o ilość godzin ‘Wyjścia prywatnego’. 
5. Nowa zmienna finansowa o nazwie ‘Przeciętne miesięczne wynagrodzenie z poprzedniego kwartału’. Zmienna ta może być użyta do określania definicji składników płacowych np. wynagrodzenia dla zatrudnionych uczniów.  
6. Po eksporcie do Płatnika dokumentu ZCNA, z danymi o członkach rodziny (eksportowane są tylko wpisy posiadające status ‘zgłoszenie członka’, albo ‘wyrejestrowanie członka’), następuje automatyczna zmiana statusu na odpowiednio ‘w trakcie ubezpieczenia’, względnie ‘wyrejestrowany’.. 
7. Zaświadczenie o zarobkach z podziałem danych na miesiące, których dotyczy generowane zaświadczenie oraz wskazaniem średniej z tego okresu.
8. Zaświadczenie o składkach dot. ubezpieczenia zdrowotnego na potrzeby zasiłku rodzinnego – dla zleceniobiorców (osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne). 
 
Zmieniono:
 
1. Składnik płacowy ‘Wymiar etatu’ będzie naliczany automatycznie wszystkim pracownikom.
2. Zmiana w Raporcie PFRON pt: ’Bieżący stan zatrudniania w miesiącu’ oraz w exporcie do SODiR w zakresie  dokumentu WnD dot. pól o ’Bieżącym stanie zatrudniania w miesiącu oraz za 12 miesięcy wcześniejszych’, przez to że w tych stanach zatrudnienia nie będą uwzględniane osoby, które (poza wcześniej uwzględnianymi nieobecnościami) mają przypisane nieobecności: Urlop macierzyński dodatkowy; Urlop macierzyński dodatkowy 80%; Urlop rodzicielski 80%; Urlop rodzicielski 60%; Urlop ojcowski.
3. Przy generowaniu wydruku ‘Raport do ZUS  Z-03’ są uwzględniane wyjątki: Pierwszego niepełnego miesiąca / Zmiany etatu w zakresie ilość miesięcy z danymi płacowymi, które mają być uwzględniane na wydruku. Generując wydruk program zadaje pytania czy wydrukiem objąć tylko miesiące po wystąpieniu tych wyjątków. Analizując ilość miesięcy, w których mają być uwzględniane dane program sprawdza indywidualną ilość miesięcy zdefiniowaną dla pracownika w oknie ‘Płace pracownika’. 
4. Zmiany w eksporcie do programu Płatnika dokumentów ZUA, ZZA, ZCNA dla osób które nie posiadają numeru PESEL (nie mają go wypełnionego) ale posiadają inny identyfikator – NIP lub paszport – eksport umożliwia wtedy pominiecie numeru PESEL.
5. Zmiany w Eksporcie / Imporcie - z i do Kadr PRO za pomocą plików wymiany danych w formacie .xml – w plikach tych nie są uwzględniane badania, ani szkolenia przypisane do pracownika, którego dane są eksportowane. 
 

 

Kadry, Płace i ZUS PRO 7.0.2.12 - lista zmian (23-01-2014 r.)

 

Dodano:

 

1. Kolejne zmienne finansowe obowiązujące od 01.01.2014 r. 
2. Obsługę e-deklaracji podatkowych dla:PIT-8AR wersja 3.
3. Raport o stanach zatrudniania przydatny do sporządzenia deklaracji ZUS IWA. 
4. Wyjątek przy obliczaniu podstawy naliczenia wynagrodzenia / zasiłku chorobowego wyrównujący tą podstawą minimalnie do kwoty wynikającej z 80% wynagrodzenia minimalnego w przypadku zatrudnienia w pierwszym roku pracy.  
5. Ostrzeżenie w przypadku próby eksportu do Płatnika dokumentów RCA , RZA , RSA w których brakuje identyfikatora ZUS dotyczącego osoby ubezpieczonej. Po pojawieniu się komunikatu należy uzupełnić brakujące dane i ponowić eksport, ponieważ brak wskazanych danych nie pozwoli zaczytać dokumentów do Płatnika. 
6. Możliwość eksportu do Płatnika wersja 9 dokumentu ZAA.
7. Zabezpieczenie eksportów do Płatnika przed eksportem  numeru PESEL dłuższego niż 11 znaków, wpisanego do okna Dane pracownika.
8. Blokadę usuwania działów w przypadku gdy do działu są przypisani pracownicy.
9. W funkcji usuwania poprzednich deklaracji, dostępnej w kreatorze deklaracji ZUS, uwzględniono usuwanie dokumentów w formacie.xml.  
10. Uwzglednienia na wydruku ‘Karta zasiłkowa’ współczynników przeliczenia podstaw zasiłków macierzyńskiego dodatkowego i rodzicielskiego z uwagi na podjęcie zatrudnienia w trakcie takiego urlopu.
11. W plikach eksportu dokumentów RCA i RZA do Płatnika wer. 9 puste pola wypełniane są zerami.
12. W plikach eksportu dokumentów ZFA i ZPA do Płatnika wer. 9 uwzględniane są dane o biurze rachunkowym.
 
Zmieniono:
 
1. W deklaracji PIT-40 v19 w trybie edycji wykazano pole nr 52.
2. Przy zmianie definicji okresów rozliczeniowych w zakresie daty wypłaty, przy przesunięciu wypłaty na inny rok, program proponuje automatyczną zmianę roku w zakresie rozlicz z Urzędem skarbowym i z ZUS.
3. W oknie ‘Dane pracowników ZUS’ w zakładce wyrejestrowanie wyłączono aktywność pól nieobsługiwanych z uwagi na zakres danych koniecznych do eksportu.
4. W oknie ‘Dane pracowników’ umożliwiono wyświetlenie w trybie: ‘Lista’ osób, które nie mają wskazanego działu (Dział: ‘Nie przydzielona’ lub ‘Grupa – nieokreślona’ ).
5. Na wydrukach RMUA / IMUA / IRUA w przypadku występowania większej ilości umów zleceń w jednym miesiącu wykazywane są podstawy ZUSowskie zgodne z wartościami na rachunkach. 
6. W przypadku zaznaczenia nieobecności ‘Wyjście prywatne’ w sytuacji zaznaczania obecności za pomocą okna: ‘Czas pracy – Detale’ program w dniu zaznaczenia tej nieobecności zaznacza domyślnie ilość godzin w wynikającą z kalendarza obniżoną o ilość godzin tej nieobecności.
 

 

Kadry, Płace i ZUS PRO 7.0.1.7 - lista zmian (13-01-2014 r.)

 

Dodano:

 

1. Współpraca z nowym Płatnikiem wersja 9:
- nowe wzory deklaracji: DRA, RCA, RZA, RSA, ZUA, ZZA, ZCNA, ZSWA, ZWUA.
pliki eksportu zapisywane są w nowym formacie xml,
obliczenia płacowe oraz eksporty uwzględniają wskazywania sposobów finansowania w raportach RCA, RZA oraz w deklaracji DRA.

UWAGA! – przy pierwszym używaniu Płatnika (oraz po pierwszych importach) dokumentów, do czasu wymiany informacji (komponentów oraz składników) z bazą ZUS dokumenty obsługiwane w Płatniku mogą posiadać status ‘błędów krytycznych’, które dotyczą danych o firmie (NIP) oraz danych o ubezpieczonych. Przy próbie wysłania tych dokumentów do ZUS oraz wymianie informacji z bazą ZUS zgłoszenia tych błędów zostaną wymazane z wysyłanych dokumentów.

Podzielono dotychczasowy składnik Podstawa chorobowo-wypadkowa na dwie podstawy: Podstawa chorobowa i Podstawa wypadkowa, z zachowaniem ciągłości obliczeń płacowych, rachunków do umów cywilnych, generowania eksportów do Płatnika, a także wydruków zarówno dla stary danych, jak i nowych danych.
UWAGA! – w przypadku potrzeby dokonania dodatkowych naliczeń płacowych dla osób, którym naliczono już w danym miesiącu ‘starą’ Podstawę chorobowo-wypadkową, przed dokonaniem takich naliczeń należy ponownie przeliczyć wcześniej naliczone podstawy ZUS. Bez takiego przeliczenia przy dodatkowej wypłacie mogą wystąpić błędy przy naliczeniach płacowych składek.

2. Nowe wydruki dla ubezpieczonych, które mają zastąpić RMUA:
Informacja Miesięczna dla Osoby Ubezpieczonej (IMUA), 
Informacja Roczna dla Osoby Ubezpieczonej (IRUA).

Wydruki są dostępne w Menu: Deklaracje / ZUS, jako wybór na drugim kroku kreatora. Wydruki uwzględniają podział na Podstawy składek oraz źródła finansowania składek, oraz są odrębnie generowane dla poszczególnych tytułów ubezpieczeń.

3. Nowe formularze deklaracji: 

- PIT-11 wersja 20,
- PIT-4R wersja 4, 
- PIT-8AR wersja 3, 
- PIT-2 wersja 4,
- PIT-40 wersja 19.

4. Obsługa e-Deklaracji:

- PIT-4R wersja 4,
- PIT-11 wersja 20.
- PIT-40 wersja 19.

5. Eksport dokumentów do E-Płatnika:
jest to portal ZUS – PUE, gdzie istnieje możliwość podpisywania dokumentów wysyłanych do ZUS bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego, realizowane we współpracy z ePUAP. Obsługiwane eksporty do e-Płatnika: Deklaracja rozliczeniowa DRA oraz raporty RCA, RZA,RSA , a także dokumenty zgłoszeniowe ZUA, ZZA, ZCNA.

6. Nowe kody ZUS dla nieobecności zasiłkowych:
Dostępne są w oknie ‘Nieobecności’ (Menu: Czas pracy) w polu ‘Kod nieobecności’. Program podpowiada nowe kody do odpowiednich rodzajów nieobecności przy wprowadzaniu tych nieobecności. Wcześniej wprowadzone nieobecności będą miały nadal przypisane dotychczasowe kody. Nowe kody związane są wprowadzeniem nowego programu Płatnika.
UWAGA! Dla poprawności eksportu do raportu RSA danych o nieobecnościach zasiłkowych, których kody ZUS uległy zmianie, dla danych już wprowadzonych, które mają zostać wyeksportowane do RSA, należy ponownie edytować wpisy o tych nieobecnościach i uzupełnić je aktualnymi kodami nieobecności oraz przeliczyć zasiłki naliczone na podstawie tych nieobecności.  W przypadku nie wykonania tych czynności eksport do RSA może nie przenieść wszystkich wpisów o zasiłkach.

7. Zmienne finansowe obowiązujące od 01.12.2013 r. oraz większość zmiennych obowiązujących od 01.01.2014 r.

UWAGA! zmienne finansowe, których wartość nie została opublikowana przed wydaniem wersji została przyjęta w wartości z 12/2013, i będą one modyfikowane w kolejnych wersjach programu. 

8.  Daty świąt w roku 2014r. – przy użyciu okna „Pierwszy start” zostaną one automatycznie uzupełnione.

9. Nowe rodzaje nieobecności – umożliwiające wyrównanie kolejnych zasiłków:
- Wyrównanie zasiłku macierzyński dodatkowy
- Wyrównanie zasiłku rodzicielskiego

Mechanizm umożliwiający rejestrację okresów, za które należy wyrównać zasiłki oraz eksport tych danych do raportów do programu Płatnik. W tym celu należy w oknie ‘Nieobecności’ przypisać okres, za który ma zostać naliczone wyrównanie. Określenie rodzaju wyrównania następuje przez wybór odpowiedniego wpisu w polu Typ. 
Wyrównania te skutkują generowaniem wpisów przy eksportach do RCA (z kodem 1240xx), RSA oraz na wydrukach RMUA / IMUA / IRUA. 

10. Mechanizm umożliwiający wskazanie innego okresu, w jakim ma nastąpić wypłata wyrównania, niż miesiąc, dla którego jest robione wyrównanie. Wskazanie okresu (miesiąca / roku), w którym ma być naliczone wyrównanie określa się w zakładce ‘Rozliczenie – zaawansowane’ w polu  ‘Rozlicz w:’. W trakcie liczenia płac w okresie który wskazano jako miesiąc do rozliczenia program zapyta się o wartość wyrównania.

11. Możliwość odrębnego definiowania współczynników obniżenia ‘Zasiłków macierzyńskich dodatkowych’ oraz ‘Zasiłków rodzicielskich’ w przypadku podjęcia przez pracownika zatrudnienia u swojego pracodawcy w wymiarze do (1/2) etatu. W przypadku takiego zatrudnienia należy odpowiednio zmniejszyć wymiar zasiłku. Współczynnik zasiłku inny niż ‘1’ należy przypisać pracownikowi za pomocą kreatora płac na ścieżce ‘Tworzenie standardowej definicji płac‘ , gdzie na 5-tym kroku w zakładce ‘Nieobecności‘ trzeba zmienić wartość pól ‘Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego’ oraz odrębnie ‘Wymiar urlopu rodzicielskiego’.

12. Mechanizm sprawdzania i uwzględniania Daty zatrudniania / Daty zwolnienia przypisanych pracownikowi w oknie ‘Dane pracownika’ przy liczeniu płac i zaznaczaniu czasu pracy. W tych procesach liczenia płac, a także przy zaznaczaniu obecności (czasu pracy) pomijane są osoby, których daty zatrudnienia są późniejsze niż miesiąc, dla którego są wykonywane te procesy, względnie daty zwolnienia są wcześniejsze niż te miesiące. Przy pomijaniu takich osób wyświetla się komunikat informujący o pominięciu osoby w określonym procesie.

13. Obsługa wyjątku przy liczeniu podstawy do zasiłku chorobowego – dotyczącego ‘Zmiany wymiaru etatu’, który miał miejsce u pracownika w okresie miesięcy uwzględnianych przed pierwszym naliczeniem składnika ‘Średnie dzienne wynagrodzenie chorobowe’ (składnik jest związany z naliczaniem wynagrodzeń / zasiłków chorobowych).

14. Obsługa wyjątku przy liczeniu podstawy do zasiłku chorobowego – dotyczącego ‘Pierwszego miesiąca ubezpieczenia’, w przypadku, gdy taki miesiąc ma miejsce u pracownika o okresie miesięcy uwzględnianych przed pierwszym naliczeniem składnika ‘Średnie dzienne wynagrodzenie chorobowe’ (składnik jest związany z naliczaniem wynagrodzeń / zasiłków chorobowych).

15. Obsługa tzw. ‘Wyjść prywatnych’ - funkcja umożliwia:
- rejestrowanie w oknie: ‘Nieobecności’ takiego wyjścia,
- tworzenie raportu na temat nieobecności ‘Wyjście prywatne’, 
- odpracowanie ‘Wyjścia prywatnego’ 
- naliczenie ‘Wynagrodzenie za odpracowanie wyjścia’ , który to składnik naliczany jest w miesiącu wystąpienia godzin ‘odpracowania wyjść’. 

16. Na wydruku ‘Karty wynagrodzeń’ dopisano pola w których wykazuje się dane o Urzędzie skarbowym przypisanym pracownikowi, a także Kod urzędu dla e-PIT (składania deklaracji podatkowych z wykorzystaniem mechanizmu e-deklaracji).

Zmieniono:

1. Zmodyfikowano tworzenie plików Archiwum:
Przy tworzeniu Archiwum baz danych z poziomu programu (okno ‘Otwórz firmę’ polecenie ‘Archiwum’) w przypadku zapisywanie archiwum w lokalizacji gdzie znajdują się już wcześniejsze archiwa (co nie jest zalecaną praktyką) następuje zamiana nazwy plików nowotworzonym archiwum.

2. Zmiana opisu w kreatorze wydruków RMUA z oznaczeniem, że dotyczyły one roku 2013r.

3. Modyfikacja wydruków płacowych w celu uwzględnienia nowych podstaw ZUS (Podstawa wypadkowa , oddzielona od Podstawy chorobowej). Zmodyfikowano także wzorce list płac przygotowane do importowania przez użytkownika w celu dostosowanie dla własnych potrzeb i standardów. 
UWAGA! - wzorce list płac zdefiniowane przez użytkownika (listy niestandardowe) wymagają uzupełnienia przez użytkownika w zakresie ‘Podstawy chorobowej’ względnie ‘Podstawy wypadkowej’ a także nowych rodzajów zasiłków macierzyńskich i innych z tym związanych. 

4. Modyfikacja nagłówka Raportu dla ZUS-Z3 przez wskazanie numer konta pracownika. Wydruk Raportu dla ZUS-Z3 jest dostępny w oknie ‘Nieobecności’ (w Menu: ‘Czas pracy’) w panelu wydruków po prawej stronie ekranu, względnie w Menadżerze wydruków (w Menu: Prezentacja / Wydruki) w sekcji Płace / ZUS i PIT.

 

5.Powiększenie czcionek w wydrukach deklaracji PIT.  

Kadry, Płace i ZUS PRO 6.1.2.14 - lista zmian (01.10.2013 r.)

Pobierz

UWAGA! Aktualizacja jest płatna dla wszystkich Użytkowników (z wyłączeniem użytkowników wersji 6.1.x.x oraz firm, które zakupiły program w pełnej wersji w ciągu ostatnich 3-miesięcy).

Dodano:
1. Zmienne finansowe obowiązujące od 01.09.2013 oraz od 01.10.2013r.
2. Przelewy elektroniczne za wynagrodzenia dla MultiBanku.
 
Zmieniono:
1. Zmiana liczenia składnika ‘Podstawa emeryt.-rent. dla urlopu wychowawczego – kod tytułu ubezpieczenia 1211xx’ wg zasad obowiązujących od 01.09.2013r.
2. Uzupełnienie wydruku ‘Zestawienie składek ZUS i PIT’ o nowe rodzaje zasiłków.
 

Kadry, Płace i ZUS PRO 6.1.1.9 - lista zmian (13.08.2013 r.)

Dodano:
1. Zmienne finansowe obowiązujące od 01.09.2013.
2. Wyrównanie zasiłków i wynagrodzeń chorobowych – mechanizm umożliwiający rejestrację okresów, za które należy wyrównać zasiłki / wynagrodzenia chorobowe, naliczenie wyrównań tych zasiłków / wynagrodzeń oraz eksport tych danych do raportów do programu Płatnik. W tym celu należy w oknie ‘Nieobecności’ przypisać okres, za który ma zostać naliczone wyrównanie. Określenie rodzaju wyrównania następuje przez wybór odpowiedniego wpisu w polu Typ. Okres w jakim ma nastąpić wypłata wyrównania określa się w zakładce ‘Rozliczenie – zaawansowane’ w polu  ‘Rozlicz w:’. W trakcie liczenie płac w okresie który wskazano jako miesiąc do rozliczenia program zapyta się o wartość wyrównania.
3. Na standardowych wydrukach list płac (Menu: Płace / Listy płac) prezentowane są nowe zasiłki rodzicielskie i macierzyńskie, a także wyrównania zasiłków. 
4. Uwzględnianie ‘Urlopów rodzicielskich’ oraz nowego ‘Urlopu macierzyńskiego’ na wydrukach dotyczących Raportów o stanach zatrudnienia dla PFRON (Menu: Prezentacja / Wydruki / Kadry / Raporty PFRON)
5. Uwzględnianie ‘Urlopów rodzicielskich’ oraz nowego ‘Urlopu macierzyńskiego’ na eksporcie WnD do SODiR dla PFRON (Menu: Deklaracje / SODiR).
6. Filtr wyboru do kontekstu pracy tylko takich osób, które mają aktywne umowy zlecenie (i inne cywilnoprawne). Filtr wybiera osoby, które w miesiącu wg daty programowej mają zapisaną umowę (daty Od i Do umowy). Filtr można użyć w ‘drzewku działów’ (pole wyboru do kontekstu  pracy grupy pracowników) stosując polecenie ‘Wybór zaawansowany …’ w części ‘Inne filtry’.
7. Mechanizm wyszukiwania danych w prezentowanych tabelach / w trybie Lista. Po zaznaczeniu kolumny w tabeli (prezentacja danych w trybie: Lista), wg której ma nastąpić wyszukiwanie, można wpisywać kolejne litery / znaki poszukiwanej frazy (np. nazwy firmy, nazwiska pracownika lub inne). Kursor wraz ze wpisywaniem kolejnych liter / znaków frazy przemieszcza się po tabeli, zgodnie z wpisywanymi znakami. Podwójne kliknięcie w aktywny wiersz lub użycie ENTERa na aktywnym (zaznaczonym) wierszu powoduje zaprezentowanie danych wskazanego wiersza w trybie detale, albo np. otwarcie bazy. Skasowanie wpisywanych znaków, np. w celu wpisania ponownie innych znaków możliwe jest przez użycie polecenia Del.
8. Filtry ‘Widok:…’ w oknie ‘Dane pracownika’ umożliwiające ograniczenie danych prezentowanych w tym oknie w trybie: Lista. Filtry aktywują się i działają wyłącznie w Trybie: Lista. Dostępne filtry umożliwiają prezentowanie danych wg kryteriów: Podstawowy / Adresy / Dane identyfikacyjne.
9. W oknie ‘Nieobecności’ w filtrze ‘Widok:’ dopisano pozycję ‘Wyrównania’.
10. Eksport do RSA uwzględnia nieobecności pt. ‘Urlop bezpłatny obligatoryjny’ (kod nieobecności 111).
11. Komunikat o nieliczeniu ‘Kosztów uzyskania przychodów’ dla pracownika, którym przez cały miesiąc przypisano nowe typy nieobecności np. ‘Urlop macierzyński dodatkowy 80%’, ‘Urlop macierzyński  80%’, ‘Urlop rodzicielski 60%’, ‘Urlop rodzicielski 80%’, a pracownik nie miał innych przychodów.
12. W oknach ‘Analiza płac’ i ‘Listy płac’ (menu: Płace) na prawym panelu w sekcji ‘Patrz także’ dodano skróty ‘Deklaracje ZUS’ (uruchamia kreator deklaracji ZUS) oraz Deklaracje PIT’ (uruchamia okno deklaracji do US).
13. Blokada usuwania ‘Grupy składników’, w sytuacji gdy do określonej grupy przypisany jest składnik płacowy.

Poprawiono:
1. Obliczanie stażów pracy w oknie ‘Historia zatrudnienia’, przy pewnych przykładach dat zatrudnienia.

Zmieniono:
1. Zwiększono długość pola ulica w oknie urzędy skarbowe. Menu: Konfiguracja / Dla wszystkich firm / Urzędy skarbowe.
2. Ustawienia składników: ‘Zasiłek macierzyński 80%’ / ‘Zasiłek macierzyński dodatkowy 80%’ / ‘Zasiłek rodzicielski 80%’ / ‘Zasiłek rodzicielski 60%’.
3. Drukowania RMUA po tym jak najpierw wydruk ten został wydrukowany na ekran.
 

 

 

Kadry, Płace i ZUS PRO 6.1.0.0 - lista zmian (01.07.2013 r.)

Informujemy, że w związku z nowelizacją Kodeksu Pracy, która weszła w życie 17.06.2013 r., przygotowaliśmy nową aktualizację programu Kadry, Płace i ZUS PRO o numerze 6.1.0.0. Uwzględnia ona zmiany w urlopach macierzyńskich oraz wprowadzenie nowego urlopu rodzicielskiego. Ponadto zawiera nowe zmienne finansowe. 

Aktualizacja jest płatna dla wszystkich Użytkowników w specjalnej cenie UPDATE. 

Zamów już dziś w celu zapewnienia szybszej dostawy!

 

Lista wprowadzonych nowości

1. 
Zmienne finansowe obowiązujące od 01.07.2013 r.

2. Nowe rodzaje nieobecności: 
- Urlop macierzyński 80%, 
- Urlop macierzyński dodatkowy 80%, 
- Urlop rodzicielski 80%, 
- Urlop rodzicielski 60%
Niezbędne do rejestracji Urlopów rodzicielskich oraz nowych rodzajów Urlopów macierzyńskich i Dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dla których zasiłki liczone są wg współczynnika 80% miesięcznej podstawy. Dostępne są w oknie Nieobecności.

3. Nowe rodzaje składników płacowych odpowiadających za naliczenie zasiłków macierzyńskich i rodzicielskich: 
- Zasiłek macierzyński dodatkowy 80%
- Zasiłek rodzicielski 80%
- Zasiłek rodzicielski 60%
Niezbędne do wyliczenia zasiłków wynikającego z nowych rodzajów urlopów macierzyńskich i rodzicielskiego.

4. Przeliczanie przez współczynnik w zakresie od 0,5 do 1 wymiaru zasiłku dla składników 
- Zasiłek macierzyński dodatkowy 80%
- Zasiłek rodzicielski 80%
- Zasiłek rodzicielski 60% (domyślna i standardowa wartość to 1) 
Dotyczy to sytuacji, gdy pracownik w okresie wykorzystywania Urlopu macierzyńskiego dodatkowego lub Urlopu rodzicielskiego podejmuje zatrudnienie w zakresie do 0,5 etatu. W przypadku takiego zatrudnienia należy odpowiednio zmniejszyć wymiar zasiłku. Współczynnik zasiłku inny niż 1 należy przypisać pracownikowi za pomocą kreatora płac na ścieżce ‘Tworzenie standardowej definicji płac‘ , gdzie na 5-tym kroku w zakładce Nieobecności trzeba zmienić wartość pola Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego / rodzicielskiego. 

5. W oknie Dni zasiłkowe (Menu: Czas pracy) dołożono pole dotyczące rejestracji ilości dni Urlopu rodzicielskiego. 

6. Raporty dotyczące nowych nieobecności (Urlop macierzyński 80%, Urlop macierzyński dodatkowy 80%, Urlop rodzicielski 80%, Urlop rodzicielski 60%. Dostępne są w Menu: Prezentacja / Raporty / Czas pracy / Nieobecności. 

Kadry, Płace i ZUS PRO 6.0.6.21 - lista zmian (22.05.2013 r.)

Pobierz

UWAGA! Aktualizacja jest płatna dla wszystkich Użytkowników (z wyłączeniem użytkowników wersji 6.x.x.x oraz firm, które zakupiły program w pełnej wersji w ciągu ostatnich 3-miesięcy).

Dodano:
1. Zmienne finansowe obowiązujące od 01.06.2013.
2. Komunikat i propozycja wystawienia częściowego świadectwa pracy przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony trwających powyżej 2 lat, dla pracowników zatrudnionych po 20.03.2011r.
3. W zaświadczeniach o zarobkach do dodatku mieszkaniowego / do opieki społecznej – możliwość wskazania ilości miesięcy, dla których ma być zrobione zaświadczenie.

Poprawiono:
1. Blokadę przypisanych pracownikowi błędnie składników płacowych, które z uwagi na zakres czasowy stały się niewidoczne.

Zmieniono:
1.Obsługi eksportu do ZUS ZSWA , w tym dla pracowników zwolnionych, a także nieposiadających NIPu oraz w zakresie danych dla wpisów dotyczących roku, dla którego robi się eksport.

 

Kadry, Płace i ZUS PRO 6.0.4.15 - lista zmian (13.03.2013 r.)

Dodano:

1. Zmienne finansowe obowiązujące od 01.04.2013 r.
2. Możliwość zaznaczenia w oknie Deklaracje PIT, przy tworzeniu deklaracji PIT-4, opcji pobierania wynagrodzenia płatnika zaliczki na podatek z tytułu terminowego przekazania zaliczki do urzędu skarbowego. 
 
Zmieniono:
1. Generowanie exportu do sprawozdania GUS Z-12.
Plik eksportu został dostosowany do obowiązującego formatu. Program umożliwia eksport danych do sprawozdania GUS Z-12 do pliku w formacie .csv. Wygenerowany z programu może zostać zaczytany do aplikacji GUS Z-12-offline (dostępnej na stronach GUS). Funkcja dostępna w Menu: Deklaracje. Po dokonaniu importu do aplikacji GUS Z-12-offline należy w zależności od komunikatów zmodyfikować w niej przeniesione dane lub uzupełnić brakujące. 
UWAGA – w trakcie importu należy wskazać kodowanie znaków w formacie „ISO-8859-2”. 
 

 

Kadry, Płace i ZUS PRO 6.0.3.13 - lista zmian (05.03.2013 r.)

 

Dodano:

1. Zmienne finansowe obowiązujące od 01.03.2013 r.
2. Data Listy płac proponowana jest wg daty wypłaty zgodnej z definicja okresu rozliczeniowego dla którego generowana jest lista płac . 

 

Zmieniono: 

1. Generowanie e-deklaracji do urzędu skarbowego nie następuje przez użycie polecenie Generuj deklarację (edycja). Polecenie to otwiera zakładkę Korekta deklaracji i dopiero użycie polecenia Generuj deklarację (wydruk) w tej zakładce powoduje wygenerowanie e-deklaracji w formacie pliku XML zapisanym na ścieżce exportu danych z programu. 
2. Wyświetlanie komunikatu o Kosztach i Uldze w przypadku próby ponownego ich naliczania w miesiącu, w którym dane były już liczone.
3. Przy generowaniu raportu GUS Z-06 w pole Wynagrodzenia osobowe nie są uwzględniane zasiłki chorobowe wypłacane ze środków ZUS.

 

 

Kadry, Płace i ZUS PRO 6.0.2.8 - lista zmian (31.01.2013 r.)

 

Dodano:
1. Deklaracje elektroniczne, które można wysłać do modułu
e-Deklaracje - patrz: instrukcja obsługi

2. Wszystkie zmienne finansowe obowiązujące od 01.01.2013 r.

3. Daty świąt w roku 2013 r. 
Święta te za pomocą okna „Pierwszy start” zostaną automatycznie uzupełnione.

4. Obsługa umów cywilnych z osobami będącymi ‘Nierezydentami’. W przypadku przygotowywanie rachunku do takiej umowy w oknie „Umowy zlecenia - rachunki” należy w trybie edycji wybrać w polu „Zryczałtowany podatek” wartość ‘Nierezydent’. Wybór ten będzie skutkował naliczeniem podatku zryczałtowanego wg stawki 20% liczonej od przychodu. Podatek zryczałtowany dla ‘Nierezydenta’ będzie uwzględnianych na PIT-8AR w sekcji w tytułu „Należności osób zagranicznych, wymienionych w art. 29 ustawy”. Podatek obliczony dla ‘Nierezydenta’ będzie wykazywany na przelewach za podatek zryczałtowany oraz w wydruku „Zestawienie składek ZUS i PIT”.

5. W oknach „Analiza płac” i „Lista płac” przygotowano w sekcji „Wydruki” wydruk „Karta wynagrodzeń – nierezydent”. Uruchomienie tego polecenia otwiera okno „Generowania wydruku” w którym, w zakładce „Kryteria” można wybrać zakres drukowania aktywnego działu (wybranej grupy pracowników). 

6. Obsługę ograniczenia kosztów autorskich – dla rachunków do umów autorskich zgodnie z przepisami obwiązującymi od 1.1.2013. W przypadku przekroczenia ustawowego progu tych kosztów program raportuje o tym fakcie w celu poinformowania podatnika o możliwości ograniczenia kosztów autorskich na dany rok. Koszty autorskie nie będą naliczane przez płatnika w miesiącach, w których podatnikowi przypisano do definicji płac „zerowe koszty autorskie. 

7. Obsługę ograniczenia kosztów autorskich – dla wynagrodzeń pracowniczych objętych przychodami i kosztami autorskimi, zgodnie z przepisami obwiązującymi od 1.1.2013. W przypadku przekroczenia ustawowego progu tych kosztów program raportuje o tym fakcie w celu poinformowania podatnika o możliwości ograniczenia kosztów autorskich na dany rok. Koszty autorskie nie będą naliczane przez płatnika w miesiącach, w których podatnikowi przypisano do definicji płac „zerowe koszty autorskie”.

8. Przy liczeniu PIT-40 za 2013 „koszty autorskie” zarówno pracownicze jak i wynikające z umów cywilnych zostaną uwzględnione maksymalnie do poziomu progu ustawowego.

9. W oknie „Menadżer dokumentów kadrowych” wprowadzono pola odpowiadające za numeracje zarejestrowanych dokumentów w aktach osobowych. Pola dotyczą Części akt osobowych (z podziałem na część A; B; C) oraz numery dokumentów w poszczególnych częściach. Funkcjonalność rozwija elektroniczne akta osobowe.

10. W oknie „Menadżer dokumentów kadrowych” rozszerzono filtr „Widok: „ o poszczególne części Akt osobowych A, B, C.

11. W oknie „Menadżer dokumentów kadrowych” w sekcji wydruki przewidziano wydruk „Akta osobowe – numeracja” drukujący numeracje akt osobowych z podziałem na części. Na wydruku uwzględniane są tylko dokumenty, które mają wybrane, którąś z części akt osobowych. Inne dokumenty są pomijane na tym wydruku.

12. Raport w celu przygotowania zaświadczenia RP-7. Polecenie jest dostępne w Menu: Deklaracje. Polecenie pozwala zapisać dane w formie pliku o formacie .csv o nazwie rp7_PESEL.csv, który można otworzyć przy pomocy arkusza kalkulacyjnego. Plik zapisywany jest w ścieżce eksportu plików. Dane zapisane w pliku można wykorzystać do przygotowania zaświadczenia RP-7.

13. W oknie definiowania składników płacowych (Menu: Płace / Definiowanie / Składniki płacowe), w zakładce „Inne / Rozdysponowanie specjalne” przewidziano pole „RP-7”, którego zawartość odpowiada za sposób użycia danego składnika w raporcie do RP-7.

14. W oknie definiowania składników płacowych (Menu: Płace / Definiowanie / Składniki płacowe), w zakładce „Inne / Rozdysponowanie specjalne” czy określony składnik stanowi „Dochód zwolniony od podatku” „Składki społeczne zagraniczne” „Składki zdrowotne zagraniczne” i wg tych kryteriów ma zostać wykazany na PIT-11 ewentualnie PIT-40.

15. Możliwość przypisania pracownikowi większej ilości (kilku) sądów właściwych dla odwołania się przez pracownika do sądu pracy w przypadkach rozwiązania umowy lub wydania świadectwa pracy. Przypisanie sądów należy dokonać w oknie „Kadry / Dane pracownika” w zakładce „Dane ewidencyjne” w polu „Indywidualny sąd pracy”. Wypełnienie tego pola skutkuje tym, że na wydrukach dokumentów nie będzie uwzględniany sąd właściwy dla zakładu pracy (co oznacza, że pracownikowi powinno się przypisać także sąd charakterystyczny dla pracodawcy).

16. Możliwość wydruku ‘Symulacji urlopu’ – czyli raportu o stanie urlop wyliczonego na określony dzień. Wydruk jest dostępny w oknie urlopy.

17. Wydruk „oświadczenie o podwyższonych kosztach uzyskania” udostępniono w oknie „Deklaracje PIT” w sekcji wydruki na prawym panelu „Wydruki”. Uruchomienie tego polecenia otwiera okno „Generowania wydruku”, w którym, w zakładce „Kryteria” można wybrać zakres drukowania aktywnego działu (wybranej grupy pracowników).

18. Obsługa parametrów (opisu) brutto / netto wpisanych przy sporządzaniu umowy zlecenie (i innych cywilnych) w treści pola „Wynagrodzenie opis”. Użycie słowa ”brutto” w tym polu skutkuje tym, że przy sporządzaniu rachunku aktywne jest polecenie ‘Policz od brutto’. Użycie słowa „netto” w tym polu skutkuje tym, że przy sporządzaniu rachunku aktywne jest polecenie ‘Policz od netto’. Brak opisu charakteru wynagrodzenia skutkuje, że aktywne są oba polecenia. Użyte opisy brutto / netto drukowane będą na umowie.

19. Komunikat przed zamknięciem programu wskazujący na potrzebę i sposób wykonania archiwum bazy danych.

20. Ostrzeżenie o dodawaniu do bazy danych osoby, której numer PESEL jest już zapisany w bazie – umożliwia użytkownikowi świadome przypisanie osoby która jest już zarejestrowana w bazie danych.

21. Pole „Data ważności” dotyczące terminów ważności dowodów osobistych pracowników w oknie „Dane pracownika” – Menu: Kadry.

22. Uproszczenie obsługi okna „Obecność” (Menu: Czas pracy / Obecność / Kartoteka), gdy okno jest w trybie edycji, przez użycie klawiszy skrótów: ALT + W - aktywuje wykonanie polecenia „Wprowadź standard” / ALT + Y - aktywuje wykonanie polecenia „Wyzeruj” / ALT + S - aktywuje wykonanie polecenia „Sumuj”.

23. Uproszczenie obsługi okna „Urlopy” (Menu: Czas pracy / Urlopy ), gdy okno jest w trybie edycji, przez użycie klawiszy skrótów: „ALT + B” – aktywuje wykonanie polecenia „Oblicz ponownie” / „ALT + C” - aktywuje wykonanie polecenia „Przelicz”.

24. Uproszczenie obsługi okna „Staż pracy” (Menu: Czas pracy / Staż pracy), gdy okno jest w trybie edycji, przez użycie klawiszy skrótów: „ALT + B” – aktywuje wykonanie polecenia „Oblicz z historii …” / „ALT + C” - aktywuje wykonanie polecenia „Oblicz” / „ALT + Y” aktywuje wykonanie polecenia „Wyzeruj”.

25. Uproszczenie obsługi okna „Umowy zlecenia - rachunki” (Menu: Płace / Umowy zlecenia – rachunki), gdy okno jest w trybie edycji, przez użycie klawiszy skrótów: „ALT + B” – aktywuje wykonanie polecenia „Policz od brutto” / „ALT + T” - aktywuje wykonanie polecenia „Policz od netto”.

Zmieniono:

1. Wydruki umów zleceń (cywilnych) wysyłane na drukarkę typu PDF są nazwane od nazw umów, których wydruk dotyczy. Np.: Umowa zlecenie, Umowa o dzieło, Umowa autorska, Kontrakt menadżerski, Umowa o udział w organie.

2. W oknie Pracownicy przy prezentowaniu danych w trybie: ‘Lista’ (filtr w górnej części okna) wyświetlane są kolumny dotyczącej pola „Dział pracownika” oraz „Typ zawodowy”. Dane prezentowane w trybie ‘Lista’ jako dane tabelaryczne można za pomocą prawego klawisza myszy wyexportować do arkusza kalkulacyjnego.

3. Na wydruku „Listy płac” nie będą uwzględniane osoby o statusie „Właściciel” w oknie „Dane pracownika” w polu „Typ pracownika”

4. W rocznym raporcie RMUA, przez usunięcie zbędnych pół na częściach raportów dotyczących poszczególnych miesięcy.

5. Na wydrukach „Ewidencji czasu pracy – detale” uwzględniono podsumowanie roczne zawierające dane o ilości nadgodzin w roku zarejestrowanych dla pracownika.

6. Raportu dowodów osobistych – przez wykazanie terminów ważności dowodów osobistych.

7. Na wzorcu listy płac definiowanej przez użytkownika dla umów zleceń możliwość użycia polecenia które odpowiada za umieszczenia na liście płac podatek zryczałtowanego od ‘Nierezydenta’ w tym celu należy przypisać w odpowiednim polu listy definiowanej polecenie ‘UZ Podatek zryczałtowany Nierezydenta’.  

Kadry, Płace i ZUS PRO 5.12.1.2 - lista zmian (12.09.2012 r.)

Pobierz

UWAGA! Aktualizacja jest płatna dla Użytkowników wersji 5.11.x.x w specjalnej cenie UPDATE (z wyłączeniem firm, które zakupiły program w ciągu ostatnich 3-miesięcy). Bezpłatnie mogą ją pobrać wyłącznie użytkownicy wersji 5.12.0.0.

 

Zmieniono: 

1. Lista zaliczek – umożliwiono wprowadzenie zaliczek w miesiącu dla ponad 40 pracowników, z przenoszeniem podsumowania listy na kolejną stroną. 
2. Wydruk zaświadczeń - pole ‘Stanowisko’ przeniesione zostało do kolejnego wiersza, tak by dłuższe stanowiska pracy mieściły się na wydruku. (Wydruk zaświadczeń dostępny w Menu: Prezentacja / Wydruki / Kadrowe / Zaświadczenia oraz … / Płace / Zaświadczenia – oświadczenia). 
3. W oknie „Rozwiązanie umowy” rozszerzono opis i zawartość pola „Upływa w dniu” w celu dokładniejszego opisania momentu rozwiązania umowy, że np. rozwiązanie nastąpi w dniu doręczenia pisma pracownikowi.
4. Zmiany exportów do Płatnika w zakresie dokumentów zgłoszeniowych, w sytuacji gdy używany w systemie operacyjnym jest format daty rrrr-MM-dd (preferowany przez program format daty to dd-MM-rrrr).
5. Raport „Prawo wykonywania zawodu” - w kolumnie Adres poprawiono wyświetlanie danych (Raport dostępny w Menu: Prezentacja / Kadry / Kadrowe).
 
Kadry, Płace i ZUS PRO 5.12.0.0 - lista zmian (12.09.2012 r.)

 

Dodano:
1. Zmienne finansowe obowiązujące od 01.09.2012r. oraz 01.10.2012r.

2. Zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym dla zasiłku rodzinnego.
Dotyczy składek zdrowotnych za poprzedni / wskazany rok, z wyszczególnieniem rodzaju składki zdrowotnej tj. naliczonej  / odliczonej od podatku / pobranej z wynagrodzenia, oraz ze wskazaniem współczynników (procentów) naliczenia tych składek. Przy generowaniu zaświadczenie uwzględnia kryterium wykazywania danych wypłaconych za okres / w okresie.
3. Mechanizm informowania przy naliczaniu płac pracownikowi, że Koszty uzyskania przychodu albo Ulga podatkowa zostały już uwzględnione w miesiącu. 
Ostrzeżenie pojawia się w trakcie liczenia płac, gdy program stwierdzi spełnienie tego warunku. Funkcja jest przydatna w przypadku liczenia kilku wypłat w tym samym miesiącu lub gdy płatność następuje w kolejnym miesiacu.

4. Symulacja stanu urlopu na określony dzień (urlop proporcjonalny). 
Funkcja „Symulacja urlopu” pozwala oszacować stan urlopu pracownika na określony dzień podawany przez użytkownika (proporcjonalnie). Symulacja taka nie jest zapisywana do bazy i może być wykonywana, gdy okno „Urlopy” nie jest w stanie „edycji”. Opcja ta jest bardzo wygodna, gdy bez konieczności zmiany danych w bazie chcemy oszacować ile urlopu pracownikowi zostało do wykorzystania na określony dzień. Natomiast w celu przeliczenia i zapisania w bazie właściwych stanów urlopów należy w oknie „Urlopy” wykonać polecenie „Edytuj dane” i następnie zapisać zmienione stany urlopu. 

5. Automatyczne proponowanie wpisów w historii pracy w szczególnych warunkach / charakterze. 
Po zarejestrowaniu określonych nieobecności program zaproponuje odpowiedni wpis w oknie „ZUS - Praca w szczególnych warunkach” w celu późniejszego przygotowania dokumenty zgłoszeniowego ZUS ZSWA. Opcja ta jest realizowana dla pracowników, którzy w oknie „Dane pracowników ZUS” mają zaznaczone pole „Fundusz EP”. W oknie „ZUS - Praca w szczególnych warunkach” należy skorzystać wtedy z polecenie „Pokaż automatyczny wpis do historii”. 

6. Wydruk „Lista obecności bez godzin”
W poszczególnych dniach miesiąca jest tylko miejsce na podpis pracownika, bez specjalnego miejsca na wpisanie godzin rozpoczęcie i zakończenia pracy.  

7. Możliwość opisowego określenia momentu rozwiązania umowy o pracę.
Nie tylko przez podanie konkretnej daty, ale także przez wskazanie, że np. rozwiązanie nastąpi w dniu doręczenia pisma pracownikowi. 

8. Zaświadczenie o przychodzie emeryta / rencisty z podziałem na miesiące. 
Przy generowaniu zaświadczenie uwzględnia kryterium wykazywania danych wypłaconych za okres / w okresie.

9. Umożliwiono określenie do 20 odrębnych definicji wypłat. 
Definicje wypłat dla pracownika określane są w oknie: Płace / Definiowanie / Płace pracowników – definicje poszczególnych wypłat zmienia się za pomocą filtra „Widok: Definicja nr …” . Natomiast okresy płacowe powiązane z nowymi definicjami wypłat określa się w oknie: Płace / Definiowanie / Okresy rozliczeniowe. 

10. Możliwość zdefiniowania większej ilości wierszy oraz pól we wzorcach list płac definiowanych przez użytkownika. 
Obecnie pozwala się zdefiniować do 6 wierszy i 83 pól we wzorcu listy płac.

11. Raport danych o dowodach osobistych zarejestrowanych w bazie programu w tym Numer / Data wydania / Nazwa organu wydającego. Raport generowany jest dla aktywnej grupy pracowników. 

12. Dla osób o typie pracownika: „właściciel” / „wspólnik” umożliwiono przenoszenie danych o podatku (zaliczce na podatek) wyliczanym z umów cywilnych (w tym kontraktów menadżerskich, przychodów z tytułu pełnienie obowiązków w organach osób prawnych, jednostek organizacyjnych) na PIT-4 / PIT-4R / PIT-11 / PIT-40. 

13. Zaświadczenie o zatrudnieniu w celu doliczeniu okresu ubezpieczenia
Uwzględniono także okresy nieobecności takich jak: Urlop opiekuńczy; Urlop opiekuńczy na członka rodziny; Okres rehabilitacyjny; Okres rehabilitacyjny (90%); Okres rehabilitacyjny (100%);

14. Okno „Analiza płac” w sekcji „Wydruki”
Umieszczono polecenie generowania wydruku „Zaświadczenie o zarobkach”.

15. Przy pustym głównym oknie programu dostępne jest „Zestawienie składek ZUS i PIT” w sekcji wydruki
Pozwala to zaraz po otwarciu bazy, uzyskać informację o należnościach z tytułu ZUS i PIT naliczonych już wcześniej za dany okres w programie.

16. Wydruk „Lista zaliczek pojedynczo” - w oknie Płace / Zaliczki na wypłatę.
Opcja pozwala wydrukować potwierdzenie wypłaty zaliczki dla pojedynczej osoby, która jest aktywna w kontekście pracy programu. Ponadto możliwe jest grupowe tworzenie tego wydruku dla wielu pracowników – co umożliwione jest w oknie „Generowanie wydruku:” z zakładce „Kryteria” gdzie można było wybrać grupę osób lub wszystkich.

Zmieniono:

1. Umożliwiono łatwiejsze otwieranie zamkniętego okresu rozliczeniowego bezpośrednio z okna „Obliczania płac”.
W komunikacie informującym o zamknięciu okresu proponowane jest otwarcie tego okresu bezpośrednio z tego komunikatu w oknie „Obliczania płac”.

2. Przyspieszono i optymalizowano procedurę przygotowania dokumentów eksportu do programu Płatnika.
Ograniczono liczbę komunikatów po kolejnych dokumentach oraz w komunikacie końcowym wskazano lokalizację zapisanych na dysku plików eksportów. 

3. Raporty w oknie „Szybka pomoc” takie jak: „Brak przeterminowanych umów” ; „Brak nieważnych szkoleń” ; „Brak nieważnych badań” ; „Brak nieważnych dokumentów kadrowych”.
Nie będą wyświetlały pracowników, których „Data zwolnienia” w oknie dane pracowników jest wcześniejsza niż miesiąc w Dacie programowej. 

4. Nagłówki na rachunkach z tytułu umów zlecenie ( i innych cywilnoprawnych) w zakresie dotyczącym stron umowy / rachunku, tak by strony określone na rachunku odpowiadały definicją stron określonym w poszczególnych rodzajach umów. 

5. Zmieniono komunikat proponujący wystawienie rachunku bezpośrednio po zapisaniu tworzonej umowy zlecenie ( i innej cywilnoprawnej).

6. Umożliwiono wydruk „Urlopy bezpłatne”
Dostępny w oknie „Nieobecności” dla aktywnej grupy pracowników. 

7. Wydruk „Zaświadczenie o przychodzie emeryta / rencisty”.
Usunięto wiersz dotyczący znajdowania się pracownika w okresie wypowiedzenia.

8. Prezentacja danych w oknach: „Badania pracowników” / „Szkolenie Pracowników”.
Najwyżej i jako aktywne domyślnie prezentowane są wpisy najnowsze –wg wartości pola „Data wykonania”, a następnie wg chronologii.

9. Zdjęto kwestię wymagalności dla wpisywania numeru banku przy definiowaniu nowego banku w oknie:  Konfiguracja / Dla wszystkich firm / Banki.

10. Wydruki RMUA miesięczne / roczne dla kodu 1211xx.  
Dla ujęcia na raporcie RMUA kodu 1211xx z podstawami i składkami pracownik musi mieć naliczony za dany miesiąc składnik „Podstawa emeryt.-rent. dla urlopu wychow. - kod 1211xx”, dla zrobienia RMUA z tym kodem nie jest konieczne by pracownik miał przypisany kod tytułu ubezpieczenia 1211xx w oknie „Dane pracowników - ZUS”. 

Kadry, Płace i ZUS PRO 5.11.6.32 - lista zmian (16.05.2012 r.)

Pobierz

UWAGA! Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 5.10.x.x i starszych (bez nowego numeru licencji program będzie działał w trybie demonstracyjnym). Dla użytkowników wersji 5.11.x.x jest bezpłatna. 

 

Dodano
1. Zmienne finansowe obowiązujące od 01.06.2012 r, oraz od 01.04.2012 r.
2. PIT-8AR wersja 2 – obowiązujący od 4.2012 r.
3. RMUA roczne - raport drukuje dane zawarte w RMUA za 12- miesięcy wskazanego roku.

 

Zmieniono
1. Okno „Zwroty/dopłaty podatku” - umożliwiono edycję wprowadzonych kwot lub ich usunięcie.
2. Okno „Pierwszy start” - proponowanie wartości podstawowej składki wypadkowej obowiązującej od 01.04.2012r.
3. Wydruk „Urlopy bezpłatne” – wykazywanie dodatkowej informacji o urlopach bezpłatnych obligatoryjnych.
4. Generowanie wydruków poziomych - kierowane w oknie „Generowanie wydruku” na „Drukarkę (wybór)” np. Kreator PDF – w taki sposób by po ostatnich aktualizacjach sytemu operacyjnego, wydruk był nadal generowany w orientacji poziomej.
5. Wydruk „Lista składników” - na ostatniej stronie drukowane są informacje o ostatnim nieparzystym pracowniku z grupy (działu) dla którego jest robiony wydruk.
6. Wydruk „Listy płac – zestawienia” - przy liczbach nie są prezentowane oznaczenia waluty.Kadry, Płace i ZUS PRO 5.11.4.24 - lista zmian (26.03.2012 r.)

 

 

Dodano:
1. Nowe wartości zmiennych finansowych obowiązujące od 01.03.2012r.
2. Eksport przelewów do banku City Handlowy S.A - dotyczy przelewów za wynagrodzenia lub umowy zlecenia, które są zapisywane (eksportowane) do pliku tekstowego, który jest rozpoznawany przez systemy informatyczne banku city Handlowy S.A.
3. Podsumowanie wartości list płac na wydruku dostępnym w oknie "Listy płac" w poleceniu "Listy płac zestawienia", w sytuacji gdy w opcji "za okres" wybierana jest wartość "Okres".

Zmieniono:
1. Liczenie podstawy emerytalno-rentowej dla osób przebywających na urlopie wychowawczym, w sytuacji gdy pracownik jest uprawniony do kodu ubezpieczenia 1211xx, przeniesiono do nowego składnika o nazwie "Podstawa emeryt.-rent. dla urlopu wychow.-kod 1211xx". Składnik nalicza się w przypadku gdy pracownik w oknie "Kadry/ Dane pracownika ZUS" w polu "Kod ubezpieczenia" ma wpisany kod 1211xx i w danym miesiącu ma wpisaną nieobecność "Urlop wychowawczy". 
2. Raporty wykształcenia dostępne w Menu: Prezentacja/ Raporty/ Kadry/ Kadrowe prezentują dane dla aktywnej grupy pracowniczej (działu). W celu wyświetlenia danych dla całej firmy lub większej ilości działów należy w aktywnej grupie pracowników wybrać wartość "Wszystkie osoby" albo "Wybór zaawansowany".
3. Obsługę nieobecności "Urlop macierzyński dodatkowy" - przy zaznaczaniu obecności w miesiącu, w którym u pracownika występuje ten rodzaj nieobecności, program zadaje pytanie czy znaczyć obecność w pracy podczas dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

 

Kadry, Płace i ZUS PRO 5.11.3.19 - lista zmian (09.02.2012 r.)

 

Zmieniono:

1. Zmodyfikowano obsługę okna „Deklaracje PIT” w zakresie deklaracji PIT-11 i PIT-40 przez możliwość zmiany informacji o kosztach z „Automatyczny wybór” na rodzaj kosztów uznawanych przez użytkownika za właściwy.
2. Umożliwiono naliczanie podstawy emerytalno-rentowej dla urlopu wychowawczego wg nowych zasad oraz z uwzględnieniem interpretacji wydanej przez ZUS w tym zakresie. Warunkiem naliczania tej podstawy jest wpisanie pracownikowi kodu tytułu ubezpieczenia 1211xx w oknie „Dane pracownika – ZUS”. Generując eksport do Płatnika raportu RCA lub robiąc wydruk RMUA. Program analizuje wynagrodzenia wypłacone w okresie 12 miesięcy poprzedzających urlop wychowawczy. Analizowany jest składnik „Podstawa Średnia CHOROBA” i uzupełniany o składki ZUS oraz porównywany jest z podstawą wynikająca ze zmiennej finansowej pt. „Podstawa emerytalno rentowa dla wychowawczego”. W przypadku gdyby wyliczane wynagrodzenie było mniejsze od „Płacy minimalnej” wyliczona podstawa jest uzupełniana do tej wartości. Użytkownik może zmienić wartość dokonanych obliczeń w specjalnie wywoływanym oknie dialogowym. Warunkiem poprawności obliczeń jest posiadanie aktualnej zmiennych finansowych „Podstawa emerytalno rentowa dla wychowawczego” oraz „Płaca minimalna”. 
3. W oknie „Nieobecności” program przy wprowadzaniu nowego wpisu proponuje wypełnienie pól Data Od Do wartością odpowiadającą dacie z pola „Data programowa” w głównym oknie programu. Użytkownik może proponowaną datę zmienić wedle własnych potrzeb. Zatwierdzenie danych w polach Data Od Do  następuje przez przejście przez te pola klawiszami Enter lub TAB na klawiaturze komputera.

 

Kadry, Płace i ZUS PRO 5.11.2.15 - lista zmian (30.01.2012 r.)

 

Dodano:

1. Obsługa podwyższonej składki rentowej (łącznie 8%) dla list płac (także rachunków do umów cywilnych) wypłacanych od 01.02.2012r. 
2. Zmienne finansowe obowiązujące od 01.01.2012r. oraz 01.02.2012r.
3. Pole „Identyfikator dla PIT”. Ustawienie w tym polu odpowiada za to czy na wydruku PIT-11; PIT-40; PIT-2 będzie drukowany numer PESEL czy NIP pracownika. Domyślnie dla aktualnych pracowników oraz dla nowododawanych do bazy wskazany został PESEL. Zmianę ustawienia należy dokonać w Menu : Kadry / Urzędy w polu „Identyfikator dla PIT”. 
4. Możliwość naliczenia na deklaracjach PIT-4 oraz PIT-4R wynagrodzenie dla płatnika podatku z tytułu terminowego przekazania do urzędu pobranych zaliczek na podatek. W oknie „Deklaracje podatkowe” dla deklaracji PIT4 i PIT-4R aktywne jest pole „Pobrać wynagrodzenie dla płatnika”. Gdy zaznaczone zostanie TAK to program w odpowiednich polach deklaracji naliczy to wynagrodzenie i pomniejszy podatek do wpłaty do urzędu skarbowego. 
5. Możliwość osobnego rejestrowania dni zasiłku opiekuńczego dla członków rodziny (z limitem do 14 dni w roku). Do tego celu należy w oknie „Nieobecności” wykorzystać nowy typ nieobecności pt: „Urlop opiekuńczy na członka rodziny”. Wybranie tego typu nieobecności powoduje rejestrowanie wykorzystanych dni zarówno w tej kategorii nieobecności jak i w „Dniach opieki razem”. 
6.Naliczanie podstawy emerytalno-rentowej dla urlopu wychowawczego wg nowych zasad. Warunkiem naliczania tej podstawy jest wpisanie pracownikowi kodu tytułu ubezpieczenia 1211xx w oknie „Dane pracownika – ZUS”. Generując eksport do Płatnika raportu RCA lub robiąc wydruk RMUA. Program analizuje wynagrodzenia wypłacone w okresie 12 miesięcy poprzedzających urlop wychowawczy i porównuje te obliczenia z podstawą wynikająca ze zmiennej finansowej pt. „Podstawa emerytalno rentowa dla wychowawczego”. Użytkownik może zmienić wartość dokonanych obliczeń w specjalnie wywoływanym oknie dialogowym. Warunkiem poprawności obliczeń jest posiadanie aktualnej zmiennej finansowej.  
7. Przy tworzeniu świadectwa pracy na skutek zawarcia umowy o prace na czas nieokreślony po wcześniejszej umowie na czas określony lub okres próbny, program w pkt. 4.1 świadectwa pracy podpowiada komunikat informujący o niewykorzystanej części urlopu

 

Zmieniono:

1. Przy pilnowaniu przekroczenia limitu nadgodzin program pomija dane zarejestrowane, jako „Nadgodziny „0%”.
2. Kolejność przechodzenia kursorem po pierwszych polach w oknie „Dane pracownika”.
3. Wydruku „Ewidencji czasu pracy” – dopisano pole odpowiadające za informację o ilości godzin pracy przypadających w dni wolne (w tym niedzielę i święta). 
4. Automatyczne generowanie eksportu do Płatnika oraz wydruku RMUA dla osób pobierających zasiłek macierzyński, dodatkowy macierzyński czy tez ojcowski. Obecnie nie ma potrzeby rejestrowania kodu ubezpieczenia 1240xx w oknie „Dane pracownika – ZUS”. 
5. Sposób wydruku zaświadczeń o zarobkach dla zleceniobiorców gdy umowa jest na przełomie roku”.  
6. Treść umowy zlecenie – dodano możliwość wskazania w treści umowy czy zleceniobiorca wnosi o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Symbol „ *zus_ch* ” w treści wzorca umowy odpowiada za obsługę tego ustawienia. 

 

Kadry, Płace i ZUS PRO 5.11.1.8 - lista zmian (03.01.2012 r.)


Dodano:

 

1. PIT-11 wersja nr 19 - obowiązujący od 01.01.2012r.
2. PIT-40 wersja nr 17 - obowiązujący od 01.01.2012r. 
3. Raport GUS - Z03 (kwartalny). 
4. Kolejne zmienne finansowe obowiązujące od 01.01.2012r.

 

Kadry, Płace i ZUS PRO 5.11.0.2 - lista zmian (16.12.2011 r.)


Dodano:


1. Nowe wzory deklaracji PIT 11 i PIT 40 za dochody z 2011 roku 
2. Większość zmiennych finansowych obowiązujących od 01.01.2012 r.
3. Daty świąt w roku 2012 r. 
Święta te za pomocą okna „Pierwszy start” zostaną automatycznie uzupełnione.
4. Automatyczne uwzględnianie zaznaczenia rodzaju kosztów uzysku na deklaracjach: PIT-11 / PIT-40
5. Mechanizm kontrolowania czy przy sporządzaniu rachunku do umów zleceń powinna być liczona składka na Fundusz Pracy i alarmowania stosownym komunikatem by ponownie przeliczyć rachunek gdy ten nie miał policzonej składki na fundusz pracy 
6. Mechanizm zapamiętywania ostatnio wybranej opcji wydruku w oknie „Generowania wydruku” 
Wcześniej zawsze była proponowana opcja wydruku „Na ekran” jako domyślna, obecnie program proponuje w oknie „Generowania wydruku” polecenie wydruku, które wybrano poprzednio.
7. Raport o wykształceniu poszczególnych pracowników 
Raport wymienia (z imienia i nazwiska) osoby z aktywnej grupy pracowniczej (działu) i ich wykształcenie (treść pola wykształcenie z okna ‘Szkoła’).
8. Możliwość „eksportowania / importowania” ustawień definicji składników płacowych do / i z pliku
Funkcjonalność przydatna dla biur rachunkowych oraz w celu wczytywania definicji składników przesyłanych np. od pomocy technicznej. Czynności wykonuje się w oknie definiowania „Składników płacowych” na zakładce „Inne”.
9. Wydruk „Lista obecności” 
Nanoszone są wymiar etatu pracownika oraz data zatrudnienia, ponadto na tych wydrukach zaznaczane są w odpowiednich dniach zarejestrowane w programie zgodnie z planem urlopów „Urlopu planowane”.
10. Raport o stanie zatrudnienia dla celów PFRON 
Jest to raport niezbędny dla przygotowania deklaracji PRFON takich jak DEK; INF; WND. Na raporcie prezentowane są stany zatrudnienia pracowników z podziałem na osoby / etaty oraz na stopnie niepełnosprawności. Na raporcie uwzględnione zostały osoby: Pełnosprawne (wg kodu tytułu ubezpieczenia ZUS), które w polu ‘Typ pracownika’ mają zaznaczone „Pracownik”, z uwzględnieniem daty przyjęcie i zwolnienia oraz wymiaru etatu, pod warunkiem, że osoby te nie mają wpisanych nieobecnościami: Urlop wychowawczy, Służba wojskowa, Okres rehabilitacyjny, Urlop bezpłatny – obligatoryjny oraz odpowiednio osoby Niepełnosprawne (wg kodu tytułu ubezpieczenia ZUS), które w polu ‘Typ pracownika’ mają zaznaczone „Pracownik” albo „Uczeń”, z uwzględnieniem dat przyjęcie i zwolnienia oraz wymiaru etatu, pod warunkiem, że osoby te nie maja wpisanych nieobecnościami: Urlop bezpłatny, Urlop bezpłatny – obligatoryjny,
11. Raport o „Bieżącym stanie zatrudnienia” dla celów PFRON a także wyliczania stanów zatrudnienia wg przepisów unijnych
Jest to raport niezbędny dla przygotowania deklaracji PRFON takich jak WND. Na raporcie prezentowane są stany zatrudnienia pracowników z podziałem na osoby / etaty oraz na stopnie niepełnosprawności. Na raporcie uwzględnione zostały osoby: Pełnosprawne oraz Niepełnosprawne (wg kodu tytułu ubezpieczenia ZUS), które w polu ‘Typ pracownika’ mają zaznaczone „Pracownik”, „Właściciel” oraz „Wspólnik” z uwzględnieniem daty przyjęcie i zwolnienia Pracowników oraz wymiaru etatu dla każdego z wymienionych ‘Typów pracownika’, pod warunkiem, że osoby te nie mają wpisanych nieobecnościami: Urlop wychowawczy, Urlop macierzyński,
12. Nowy rodzaj nieobecności „Urlop bezpłatny – obligatoryjny” 
Jest to urlop, którego obowiązek udzielenia wynika z odrębnych przepisów. Co do zasady urlop ten jest uwzględniany w programie jak zwykły urlop bezpłatny poza raportami o stanie zatrudnienia sporządzanymi na potrzeby PFRON oraz w eksporcie wniosku WnD oraz raportów do SODiR.
13. Raport o nieobecności „Urlop bezpłatny – obligatoryjny” 
Generuje informacje na temat tej nieobecności w aktywnym roku, dla aktywnej grupy pracowników,
14. W kreatorze „Tworzenie standardowej definicji płac” (Menu:  Płace / Definiowanie / Płace pracowników) 
Na 5-tym kroku w zakładce ‘Zasadnicza / dodatek’ umożliwiono przypisanie składnika ‘Ekwiwalent za urlop’ do definicji płac pracownika,
15. Możliwość sporządzenia przelewu na podatek PIT-4 bez konieczności przygotowania deklaracji podatkowej.
16. 
Mechanizm zapamiętywania ostatnio wybranej opcji wydruku w oknie „Generowania wydruku”
Wcześniej zawsze była proponowana opcja wydruku „Na ekran” jako domyślna, obecnie program proponuje w oknie „Generowania wydruku” polecenie wydruku, które wybrano poprzednio.
17. Raport o wykształceniu poszczególnych pracowników
Wymienia (z imienia i nazwiska) osoby z aktywnej grupy pracowniczej (działu) i ich wykształcenie (treść pola wykształcenie z okna ‘Szkoła’). 
18. Możliwość „eksportowania / importowania” ustawień definicji składników płacowych do / i z pliku
Funkcjonalność przydatna dla biur rachunkowych oraz w celu wczytywania definicji składników przesyłanych np. od pomocy technicznej. Czynności wykonuje się w oknie definiowania „Składników płacowych” na zakładce „Inne”.
19. Wydruk „Lista obecności”
Nanoszone są wymiar etatu pracownika oraz data zatrudnienia, ponadto na tych wydrukach zaznaczane są w odpowiednich dniach zarejestrowane w programie zgodnie z planem urlopów „Urlopu planowane”.
20. Raport o stanie zatrudnienia dla celów PFRON
Jest to raport niezbędny dla przygotowania deklaracji PRFON takich jak DEK; INF; WND. Na raporcie prezentowane są stany zatrudnienia pracowników z podziałem na osoby / etaty oraz na stopnie niepełnosprawności. Na raporcie uwzględnione zostały osoby: Pełnosprawne (wg kodu tytułu ubezpieczenia ZUS), które w polu ‘Typ pracownika’ mają zaznaczone „Pracownik”, z uwzględnieniem daty przyjęcie i zwolnienia oraz wymiaru etatu, pod warunkiem, że osoby te nie mają wpisanych nieobecnościami: Urlop wychowawczy, Służba wojskowa, Okres rehabilitacyjny, Urlop bezpłatny – obligatoryjny oraz odpowiednio osoby Niepełnosprawne (wg kodu tytułu ubezpieczenia ZUS), które w polu ‘Typ pracownika’ mają zaznaczone „Pracownik” albo „Uczeń”, z uwzględnieniem dat przyjęcie i zwolnienia oraz wymiaru etatu, pod warunkiem, że osoby te nie maja wpisanych nieobecnościami: Urlop bezpłatny, Urlop bezpłatny – obligatoryjny.
21. Raport o „Bieżącym stanie zatrudnienia” dla celów PFRON a także wyliczania stanów zatrudnienia wg przepisów unijnych
Jest to raport niezbędny dla przygotowania deklaracji PRFON takich jak WND. Na raporcie prezentowane są stany zatrudnienia pracowników z podziałem na osoby / etaty oraz na stopnie niepełnosprawności. Na raporcie uwzględnione zostały osoby: Pełnosprawne oraz Niepełnosprawne (wg kodu tytułu ubezpieczenia ZUS), które w polu ‘Typ pracownika’ mają zaznaczone „Pracownik”, „Właściciel” oraz „Wspólnik” z uwzględnieniem daty przyjęcie i zwolnienia Pracowników oraz wymiaru etatu dla każdego z wymienionych ‘Typów pracownika’, pod warunkiem, że osoby te nie mają wpisanych nieobecnościami: Urlop wychowawczy, Urlop macierzyński.
22. Nowy rodzaj nieobecności „Urlop bezpłatny – obligatoryjny”
Jest to urlop, którego obowiązek udzielenia wynika z odrębnych przepisów. Co do zasady urlop ten jest uwzględniany w programie jak zwykły urlop bezpłatny poza raportami o stanie zatrudnienia sporządzanymi na potrzeby PFRON oraz w eksporcie wniosku WnD oraz raportów do SODiR.
23. Raport o nieobecności „Urlop bezpłatny – obligatoryjny”
Generuje informacje na temat tej nieobecności w aktywnym roku, dla aktywnej grupy pracowników.
24. W kreatorze „Tworzenie standardowej definicji płac” (Menu:  Płace / Definiowanie / Płace pracowników)
Na 5-tym kroku w zakładce ‘Zasadnicza / dodatek’ umożliwiono przypisanie składnika ‘Ekwiwalent za urlop’ do definicji płac pracownika.
25. Możliwość sporządzenia przelewu na podatek PIT-4 bez konieczności przygotowania deklaracji podatkowej
Mechanizm zapamiętywania i podpowiadania ostatnio użytego wzorca listy płac. Funkcjonalność nie będzie działać w pełni w przypadku pracy na wielu bazach, jeżeli w nich używa się innych wzorów list płac.
26. Dodatkowe komunikaty
- pozwalający zaraz po założeniu pracownika przejść do liczenia płac dla niego w oknie „Obliczenia płac”,
- zabezpieczający przed przypadkowym usunięciem pracownika z bazy danych (z firmy),
- ostrzegający przed przypadkowym usunięciem okresu rozliczeniowego.
27. Okno, w którym prezentowane są raporty zrealizowane na indywidualne zlecenie użytkownika
Okno dostępne jest w Menu: Prezentacje / Zamówione. W celu zamówienia raportów należy skorzystać z procedury opisanej w tym oknie.

Zmieniono:

1. W generowaniu raportów RMUA
Uwzględniane są kody tytułu ubezpieczenia 1211xx; 1240xx; 3000xx. Raporty RMUA są dostępne w Menu: Deklaracje / ZUS / RMUA.
2. Zaznaczenie w jednym z pól „Typ pracownika” (W Menu: Kadry / Dane pracownika)
Wartości „Osoba zwolniona” powoduje, że w drugim z tych pól także proponowana jest taka wartość.
3. Zmiana komunikatów dot. procedury zamykania okresów rozliczeniowych, w sytuacji gdy zamyka się okno „Obliczania płac”
4. W kreatorze „Tworzenie standardowej definicji płac” (Menu:  Płace / Definiowanie / Płace pracowników)
Na 5-tym kroku umożliwiono definiowanie nowych rodzajów dodatków bezpośrednio z kreatora.
5. Zmieniono uład pól w zakresie adresów pracownika oraz pracodawcy
Wypełnienie pola „Kod gminy” powoduje automatyczne wypełnienie pól ‘Województwo’ , ‘Powiat’ , ‘Gmina’ danymi z „kodu gminy”.
6. Wydruk: Zaświadczenia o zarobkach
Na wydruku uwzględniany jest fakt zarejestrowania pracownikowi „Zajęcia komorniczego” – na zaświadczeniu uwzględnia się wpisy, które  w oknie „Kadry / Zajęcia komornicze” w polu ‘Zamknięcie sprawy komorniczej’ mają wartość NIE.
7. Wydruk: „Zestawienia składek na ZUS i PIT” (dostępny w Menu: Płace / Analiza płac)
Na wydruku podawane są konta bankowe, na które należy przelać odpowiednio składki ZUS oraz podatki, a także drukowane są ustawowe terminy ich płatności. Ponadto na wydruku prezentowane są dane adresowe pracodawcy.
8. Wydruk: Zaświadczenie o przychodzie Emeryta-rencisty (Menu: Prezentacja / Wydruki / Place / Zaświadczenia)
Możliwość modyfikacji okresu, którego dotyczy zaświadczenie – aktualnie można podać datę początkową i końcową okresu dla którego jest robione zaświadczenie - domyślnie podpowiadany jest poprzedni rok w stosunku do daty programowej. Należy pamiętać, by daty początkowe i końcowe zaświadczenia obejmowały ten sam rok.
9. Kolejność wyświetlania wpisów w oknach: „SWZ” oraz „Aneksy”
Aktualnie jako aktywne i umieszczone w najwyżej są wpisy najnowsze – jako najbardziej aktualne.
10. Wydruk: „Lista zaliczek” (Menu: Płace / Zaliczki na wypłatę)
Dodano kolumnę ‘Podpis’ , by pracownicy mogli podpisać listę pobranych zaliczek.
11. W oknie „Płace pracownika” (Menu: Płace / Definiowanie / Płace pracownika )
W kolumnie ‘Wartość rodzaj’ prezentowane są wartości składników, które w swoich parametrach mają określoną wartość, a nie definicję (wzór).
12. W oknie „Płace pracownika” (Menu: Płace / Definiowanie / Płace pracownika)
Zablokowano możliwość popełnienia błędu przy ograniczeniu okresu ważności danego składnika w czasie w przypadku nie wypełnienia wszystkich pól określających daty graniczne przypisania składnika pracownikowi.
13. W liczeniu składnika „Ekwiwalent za urlop”
Uwzględniana jest wartość, którą dany pracownik ma zapisaną w polu „Ilość godzin urlopu w dniu” w oknie „Kadry / Dane pracownika” na zakładce „Dane ewidencyjne” (np., pracownik medyczny może mieć wartość 7,35h a pracownik z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności może mieć wartość 7h).

Kadry,Płace i ZUS PRO 5.10.2.20 - lista zmian (22.08.2011 r.)

Pobierz

Dopisano:


1. Możliwość wydruku grupowego rachunku do umów zleceń. Wydruk ten jest dostępny na prawym panelu "Wydruki" w menu Kadry/Umowy zlecenia-rachunki.
2. Domyślne zaproponowanie Przelewu jako formy płatności dla rachunków do umów zleceń, jeśli osoba, dla której sporządzamy rachunek ma uzupełnione pole "Bank pracownika" w menu Kadry/Urzędy.
3. Możliwość oznaczenia składnika płacowego by był domyślnie dodawany do płacy dla nowo zatrudnionego pracownika.
W tym celu należy wejść w menu Płace/Definiowanie/Składniki płacowe i po wybraniu odpowiedniego składnika na zakładce "Inne" należy zaznaczyć pole "Składnik dodawaj nowemu pracownikowi".
4. Funkcję przypominania o wystawieniu świadectwa pracy w przypadku kiedy sporządza się umowę o pracę na czas nieokreślony, jeśli z pracownikem bezpośrednio przez zawarciem tej umowy były zawarte terminowe umowy o prace.
5. Jeśli pracownik złoży pracodawcy wypowiedzenie istnieje możliwość wydrukowania wypowiedzenia o pracę składanego przez pracownika. Wydruk ten jest dostępny w menu Kadry/Umowy o pracę/Rozwiązanie. W polu Rozwiązanie należy wybrać opcję:
"Za wypowiedzeniem przez pracownika"
6.  Umożliwiono definiowanie za pomocą dostępnych kreatorów składnika płacowego o charakterze potrącenia komorniczego. Definiowanie potrącenia komorniczego jest dostępne w kreatorze płac pracowników na ścieżce definiowania „Tworzenie standardowej definicji płac”. W tym celu  na kroku 5 w zakładce "Potrącenia" w polu "Potrącenie" należy wybrać opcję: "Nowy komornik" po czym należy wpisać wartść tego potrącenia i określić jego nazwę.
Utworzony składnik na zakładce Podstawowe dane w polu Traktuj jako będzie miał wartość "Komornik".
 
Zmieniono:

1. Okno "Pierwszy start" uruchomi się automatycznie jeśli do bazy nie zostały wprowadzone aktualne ustawienia, które są definiowane za pomocą wspomnianego wcześniej okna.
Operacja ta umożliwi ich szybkie i prawidłowe zdefiniowanie. W szczególności chodzi tutaj o: standardowe święta, standardowe okresy rozliczeniowe, standardowe zasadnicze (które mają być automatycznie przypisywane nowym pracownikom) oraz aktualną wartość składki wypadkowej.
2. Dostępne w menu Kadry/Świadectwo pracy - Świadectwa pracy, domyślnie wyświetlane są według daty ich sporządzenia. W polu tym aktywne jest również Najnowsze świadectwo pracy.
3. W oknie rachunków do umów zleceń, które sa dostępne w menu Płace/Umowy zlecenia - rachunki, domyślnie aktywna jest najnowsza umowa oraz najnowszy rachunek.
4. Wydruk "Zestawienie składek ZUS i PIT", który dostępny jest w oknie "Analiza płac" poza składkami ZUS zawiera również kwoty do zapłaty na PIT-4 oraz PIT-8AR.
5. Podczas sporządzania świadectwa pracy program automatycznie nie będzie wypełniał pola "Data zwolnienia", które jest dostępne w menu Kadry/Dane pracowników.
W przypadku próby wypełnienia tego pola przy sporządzeniu świadectwa pracy program zada pytanie: "Czy wypełnić datą dd-MM-rrrr pole "Data zwolnienia" w oknie "Dane pracownika"?
Po wybraniu opcji Tak program uzupełni datę zwolnienia w menu/Kadry/Dane pracowników.

Kadry,Płace i ZUS PRO 5.10.1.9 - lista zmian (30.06.2011 r.)
 
Dopisano:

1.Nowe zmienne finansowe – obowiązujące od 01.06.2011 oraz 01.07.2011
2. Możliwość przerwania liczenia płac w oknie „Obliczania płac”. Po uruchomieniu obliczania płac ikona startująca obliczanie płac zmienia swoją funkcję na „Przerwij liczenie”. Przerwanie obliczeń nastąpi po użyciu tego polecenia, ale przed rozpoczęciem obliczania kolejnego pracownika. W przypadku gdy w procesie obliczania płac występuje większa ilość pytań lub okien umożliwiających korygowanie wartości to mogą one utrudniać wykonanie polecenia „Przerwania liczenia”.
3.Nowe statystyczne kody zawodów, wg obowiązującego wykazu zawodów – dostępne w „Menu: Kadry / Dane pracowników ZUS”.
4. Eksport przelewów na wynagrodzenia lub umowy zlecenia do pliku tekstowego, który jest rozpoznawany przez systemy informatyczne banku BZ WBK S.A. oraz KREDYT BANK S.A. – funkcja dostępna w Menu: Płace / Przelewy gdzie w polu „Rodzaj przelewu” należy wybrać odpowiednio opcję: „Elektroniczny – WBK SA” lub „Elektroniczny – KREDYT BANK S.A.”. Tak generowany plik zapisywany jest do katalogu wskazanego w sekcji: „Opcje: przelewu elektronicznego”.
5.Umowy zlecenia i rachunki:
- Tworząc rachunek do umowy zlecenie program proponuje datę dokumentu odpowiadającą dacie z definicji okresu rozliczeniowego z pól „Wypłać w: …”.
- W przypadku zmiany daty rachunku (pole: „Data dokumentu”) do umowy zlecenie na inny miesiąc lub rok niż odpowiadający dacie z definicji okresu rozliczeniowego z pól „Wypłać w: …” program wyświetla komunikat ostrzegawczy informujący o tym, że rachunek jest przypisywany do okresu nieodpowiadającego logicznie dacie rachunku (pole: „Data dokumentu”).
- W oknie „Umów zleceń” w zakładce „Rachunki” wyłączono aktywność przycisku „Przejdź do rachunków” w sytuacji, gdy umowa jest dopiero tworzona i nie została jeszcze zapisana lub gdy została poddana edycji.
- Zmieniono komunikat wyświetlany w przypadku tworzenia rachunku do umów zleceń, gdy w górnym menu programu aktywny jest okres płacowy dotyczący wynagrodzeń, a nie umów zleceń.
6. Domyślnie zdefiniowany został składnik „Premia uznaniowa – standard” , który jest dostępny w oknie definiowania składników placowych (Menu: Płace / Definiowanie / Składniki płacowe) w grupie składników: „Składniki przykładowe”. Składnik ten został też udostępniony w kreatorze płac pracowników na ścieżce definiowania „Tworzenie standardowej definicji płac” w zakładce „Premie, nadgodziny”.
7. Umożliwiono definiowanie za pomocą dostępnych kreatorów składnika płacowego o charakterze „Premii o stałej wartości”. Definiowanie premii stałej jest dostępne w kreatorze płac pracowników na ścieżce definiowania „Tworzenie standardowej definicji płac” w zakładce „Premie, nadgodziny” – skorzystanie z tego kreatora nie tylko definiuje składnik, ale też od razu przypisuje go do siatki płac pracownika. Ponadto zdefiniowanie tego składnika bez automatycznego przypisania do siatki płac udostępniono w kreatorze definiowania składników płacowych na ścieżce: „Utwórz standardowy składnik”.
8. Umożliwiono definiowanie z poziomu kreatora płac pracownika składnika wyliczającego wynagrodzenie i dodatek za nadgodziny – czynność tą należy wykonać w kreatorze płac pracowników na ścieżce definiowania „Tworzenie standardowej definicji płac” w zakładce „Premie, nadgodziny” – skorzystanie z tego kreatora nie tylko definiuje składnik, ale też od razu przypisuje go do siatki płac pracownika. Kreator umożliwia zdefiniowanie wynagrodzenia za nadgodziny liczone od kwoty miesięcznej oraz od kwoty godzinowej. Ponadto kreator umożliwia przypisanie do siatki płac pracownika zdefiniowanego wcześniej składnika dot. wynagrodzenia za nadgodziny.
9. Sprawozdanie GUS Z-12. Umożliwiono eksport danych do sprawozdania GUS Z-12 do pliku. Plik w formacie .csv wygenerowany z programu może zostać zaczytany do aplikacji GUS Z-12-offline (dostępnej na stronach GUS). Funkcja dostępna w Menu: Deklaracje. Więcej na ten temat czytaj w : GUS Z-12 . Po dokonaniu importu do aplikacji GUS Z-12-offline należy w zależności od komunikatów zmodyfikować w niej przeniesione dane lub uzupełnić brakujące.
UWAGA – w trakcie importu należy wskazać kodowanie znaków w formacie „ISO-8859-2”.
10. Modyfikację eksportu dokumentów do SODiR wer. 8.63 (PFRON OFF-LINE) dot. WnD i Inf-D-P składanych od 3/2011.
11. Asystent „Pierwszego startu”, który jest funkcją mającą na celu ułatwienie rozpoczęcia pracy z nowozakładaną bazą danych. Cel ten jest realizowany przez wskazanie użytkownikowi propozycji wykonania niezbędnych ustawień w bazie. Jest to funkcja szczególnie zalecana dla nowych użytkowników, a także biur rachunkowych tworzących kolejne bazy dla nowych firm. Funkcja ta i okno pierwszego startu jest opatrzone dynamicznym panelem pomocy w prawej części ekranu, który wyświetla informację i opis dotyczący zagadnienia, które użytkownik w danym momencie obsługuje. Użytkownikowi zaczynającemu pracę z programem sugerujemy skorzystanie z proponowanych przez tą funkcję czynności oraz zapoznanie się z wyświetlanymi opisami pomocy. Funkcjonalność dostępna jest w Menu: System / Szybka pomoc / Pierwszy start.
11. Możliwość włączenia uproszczonego trybu pracy - ograniczenia wyświetlanych opcji (okien) programu zawierających zaawansowane funkcje, które nie są używane zwykłym zakresie obsługi. Tryb ten jest zalecany dla korzystania z programu w podstawowym zakresie obsługi, a szczególnie przez użytkowników początkujących lub rzadziej korzystających z programu. Przy aktualizacji programu oraz przy pierwszym uruchomieniu zadawane jest pytanie czy uruchomić program w trybie uproszczonym. Menu rozszerzone można włączyć lub wyłączyć w Menu: Konfiguracja / Programu w polu „Wyłącz opcje zaawansowane”.
12. Możliwość zdefiniowania w Danych firmy opisu cech pracodawcy w zakresach: formy prawnej, szczegółowej formy prawnej, formy własności, wielkości przedsiębiorcy (klasyfikacja zgodna z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej). Funkcjonalność ta jest realizowana za pomocą słowników dostępnych w oknie „Menu: Konfiguracja / Dane firmy (zakładka: Inne)”.
13. W oknie „Pracownik urzędy” (Menu: Kadry / Urzędy) umożliwiono definiowanie słowników Urzędy oraz Banki dostępnych w oknach „Urzędy skarbowe”, „Banki” (Menu: Konfiguracja / Dla wszystkich firm) w tym celu w prawym panelu „Patrz także” udostępniono odpowiednie odwołania do tych okien.
14. Propozycja automatycznego zakładania bazy danych w sytuacji, gdy program nie ma na liście firm żadnej bazy przypisanej.
15. W oknach „Obecność” oraz „Obecność detale” na panelu wydruków po prawej stronie ekranu dołożono wydruk „Ewidencja czasu pracy – detale”
16. Możliwość oznaczenia składników płacowych w polu „Traktuj jako”, że są „Premią uznaniową” lub „Premią regulaminową”.
UWAGA wszystkie dotychczasowe składniki, które w polu „Traktuj jako” miały wartość „Premia” nadal będą miały tą wartość. Więcej na temat definiowania składników czytaj w: Definiowanie składników płacowych. UWAGA - Jeżeli użytkownik korzysta z list płac samodzielnie definiowanych i chce wykorzystać nowe cechy pola „Traktuj jako”, czyli oznaczenie „Premia uznaniowa” lub „Premia regulaminowa”, powinien w tym celu dokonać zmiany definicji wzorca wydruku listy płac.
17.Przy zakładaniu nowego pracownika po użyciu polecenia „Zachowaj zmiany” program proponuje w nowym oknie dialogowym zdefiniowanie płac pracownika. Zatwierdzenie tego komunikatu umożliwia przejście do definiowania płac pracownika za pomocą ścieżki kreatora „Tworzenie standardowej definicji płac”.
18.Po zamknięciu kreatorów płac pracownika w celu okazania przypisanych pracownikowi składników wyświetla się okno „Płace pracownika” będące siatką płac pracownika (okno dostępne w Menu: Płace / Definiowanie / Płace pracownika).
19. Z kreatora płac pracownika na ścieżce „Tworzenie standardowej definicji płac” na kroku 5 ukryto zakładki „Zasiłki” i „Dodatki rodzinne”, które w aktualnym stanie nie są używane.
20. W oknie „Kartoteka czasu pracy” udostępniono wydruki: „Lista obecności czysta” oraz „Ewidencja czasu pracy – detale”. Są one udostępnione w prawym panelu „Wydruki”.

Zmieniono:

1. Wygląd okna „Obliczania płac” przez pokazanie na wierzchu zaznaczenia czy obliczania płac ma się odbyć dla wybranej grupy osób albo dla wybranej osoby – zaznaczenie dostępne w lewej górnej części ekrany obliczania płac.
2. Wizualizację poleceń: „Oblicz płace” w oknie „Obliczania płac”; „Policz od brutto” oraz „Policz od netto” w oknie „Umowy zlecenia – rachunki” oraz „Wprowadź obecność” w oknie Czas pracy / Obecność / Detale.
3.Zmieniono wydruki zaświadczeń o zarobkach w taki sposób by z treści pkt 3 zaświadczenia wynikało czy jest to zaświadczenie za wskazany okres czasu, czy też dotyczy wynagrodzeń wypłaconych we wskazanym okresie czasu. O charakterze i treści zaświadczenia decyduje ustawienia zmiennej finansowej o nazwie: „Zaświadczenia o zarobkach (Tak - metoda kasowa / NIE - memoriałowa)”.
4.Wydruk listy obecności – na listach obecności przed imieniem i nazwiskiem drukuje się liczba porządkowa pracownika.
5.Zmieniono działanie okna „Zmienne finansowe” (w Menu: Konfiguracja / Dla aktualnej firmy / Zmienne finansowe) – pozycje poszczególnych zmiennych w oknie wyświetlane są w kolejności alfabetycznej, zmieniono polecenie „Importuj zmienne finansowe z pliku”.
6. W oknie definiowania składników płacowych w polu: „Traktuj jako”, a także w „Kreatorze definicji” oraz przy definiowaniu list płac poszczególne pozycje wyświetlane są w kolejności alfabetycznej.
7. Zmieniono komunikaty wyświetlane w przypadku otwarcia okna „Obliczanie płac”, gdy w górnym menu programu aktywny jest okres przeznaczony do liczenia rachunków do umów zleceń lub gdy nie ma dostępnego żadnego okresu płacowego.
8.Zmieniono opis premii tworzonych za pomocą kreatorów – premie oznaczone, jako regulaminowe pozwalają założyć premie liczone, jako procent podstawy.
9. W kreatorze płac pracownika program automatycznie podpowiada numer definicji wypłaty, która jest aktywna w oknie Płace pracownika – użytkownik może zmienić numer definiowanej wypłaty na inną.
10. Kolejności funkcji (okien) na liście w Menu: Płace / Definiowanie…
12. Komunikat informujący o zamknięciu okresu rozliczeniowego, w którym mają być obliczane płace lub generowany rachunek do umów cywilnych. Komunikat zaopatrzono w informację, w jaki sposób otworzyć okres rozliczeniowy.
13. Sposób nazewnictwa kalendarzy tworzonych za pomocą Kreatora oraz Asystenta „Pierwszego startu”. Obecnie w nazwach tworzonych kalendarzy wskazany jest rozkład czasu pracy dedykowany dla tego kalendarza.
 

Poprawiono:

1.Odświeżanie pola „Dział pracownika” w oknie „Dane pracownika” w sytuacji, gdy zmieniany jest słownik działów (dostępny w Menu: Konfiguracja / Dla aktualnej firmy / Działy pracowników).
2. Odświeżanie pól „Bank pracownika” i „Urząd skarbowy” w oknie „Pracownik - urzędy” ( Menu: „Kadry / Urzędy” w sytuacji, gdy zmieniane są słownik „Banki” oraz „Urzędy skarbowe” (dostępny w Menu: Konfiguracja / Dla wszystkich firmy / …).

 

Kadry, Płace i ZUS PRO 5.9.5.39 - lista zmian (12.05.2011 r.)

Pobierz

Kadry,Płace i ZUS PRO 5.9.3.26 - lista zmian (21.03.2011 r.)

 Zmieniono: 

1. Działanie zamknięcia okresu rozliczeniowego dla umów zleceń. Zamknięcie uniemożliwia przeniesienie do innego okresu rachunku przypisanego z zamkniętego okresu rozliczeniowego.
2. Drukowanie na ekran - ustala domyślną skalę prezentowanego wydruku na 100%.
3. Odświeżanie okien przy wyborze pracownika do kontekstu pracy po większej ilości kolejnych liter jego nazwiska wpisywanych za pomocą klawiatury – np. kowals… Metoda ta wyszukuje osoby o nazwiskach rozpoczynających się od tych liter. Wpisując kolejne litery program zawęża zakres wyszukiwanych osób. Osoby wyszukiwane są w aktywnej kontekstowo grupie pracowników. Zmiana aktywnej kontekstowo grupy pracowników, a także użycie klawiszy: Delete, Backspace, Enter kasuje bufor w którym program rejestruje sobie wpisywane litery nazwiska. Po skasowaniu zawartości bufora można ponownie podawać nowe nazwisko.
4. Wydruki: „Zaświadczenie ubezpieczenia zdrowotnego pracownika / członka rodziny” przez dodanie na wydruku kodu NFZ. 
5. W oknie „Kadry / rozwiązanie umowy” zmieniono dostępną wartość w polu typ na „Za wypowiedzeniem” na „Za wypowiedzeniem przez pracodawcę”. Więcej informacji o tej funkcjonalności znajdziesz w pomocy dla: Rozwiązania umowy.
6. BARDZO PRZYDATNE DLA BIUR RACHUNKOWYCH – Zmiana sposobu wyszukiwania firm w oknie „Otwórz firmę”, przez możliwość wyboru firmy z listy firm poprzez wpisywanie z klawiatury (też klawiatury numerycznej) większej ilości pierwszych liter/cyfr zarejestrowanej w tym oknie nazwy (opisu) firmy (np. DGC… - albo 011… ). W celu aktywowania wyszukiwania z klawiatury należy zaznaczyć dowolną firmę jako aktywną (podświetlenie w kolorze niebieskim) i następnie zacząć wpisywać znaki (pierwsze litery / cyfry nazwy firmy). Zmiana wyszukiwanej firmy na inną, albo zmiana wpisywanego ciągu znaków następuje przez użycie klawiszy: Delete, Backspace, Enter , które kasują bufor, w którym program rejestruje sobie wpisywany ciąg znaków. W celu uporządkowania kolejności wyświetlanych firm można w oknie „Otwórz firmę”  skorzystać z polecenia „Zmień opis”, dostępnego na prawym panelu.
 
Dopisano: 

1. Kolejne zmienne finansowe obowiązujące od 01.03.2011r. oraz 01.04.2011r.
2. Nowe deklaracje podatkowe – PIT-11 (wersja 18) oraz PIR-4R; PIT-8AR; PIT-2. 
3. Drukowanie numerów umów cywilnych oraz numerów rachunków do tych umów na „Liście wynagrodzeń z umów” – wydruk dostępny w oknie „Analiza obliczonych płac” – Menu: Płace / Analiza przy aktywnej zakładce „Umowy zlecenie”. 
4. Raport „Nieobecności wszystkie w miesiącu” dostępny w Menu: Prezentacja / Raporty / Czas pracy / Nieobecności. Raport prezentuje wszystkie zarejestrowane nieobecności dla wybranej do kontekstu grupy (działu) pracowników, dla miesiąca aktywnego z daty programowej.  
5. Raport „Nieobecności wszystkie w roku” dostępny w Menu: Prezentacja / Raporty / Czas pracy / Nieobecności. Raport prezentuje wszystkie zarejestrowane nieobecności dla wybranej do kontekstu grupy (działu) pracowników, dla roku aktywnego z daty programowej.  
6. Możliwość zawieszenia wypłacania zasiłków chorobowych przez zakład pracy dla pracownika (lub grupy pracowników) w firmie która ma uprawnienia do wypłaty zasiłku, a któremu to pracownikowi zasiłek wypłaca bezpośrednio ZUS. Sytuacja może mieć miejsce w przypadku gdy pracodawca uzyskał od nowego roku uprawnienia do wypłaty zasiłków chorobowych, a ZUS wypłaca już pracownikowi świadczenia, albo też w sytuacji gdy ZUS przejął od zakładu pracy wypłatę świadczenia. W tym celu należy w oknie „Płace pracownika – Menu: Płace / Definiowanie / Płace pracownika za pomocą kreatora „Płace pracownika” na ścieżce wyboru „Tworzenie standardowej definicji płac” na kroku nr 5 w zakładce „Nieobecności” wybrać w polu o nazwie „Zasiłek wypłaca ZUS” wartość TAK i następnie zakończyć kreator. Przypisanie tego składnika można ograniczyć w czasie do miesięcy, w których to ustawienie ma zastosowanie. Więcej informacji o tej funkcjonalności znajdziesz w pomocy dla: Jak_policzyć a także Definiowanie płac  
7. Nowy typ rozwiązania umowy pracę o nazwie „Za wypowiedzeniem przez pracownika” dostępny w oknie „Kadry / Rozwiązania umowy”. Wpis ten umożliwia rejestrowanie w programie faktu wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika oraz przez to umożliwia przypominanie o potrzebie zakończenia umowy o pracę przez wystawienie świadectwa pracy. Więcej informacji o tej funkcjonalności znajdziesz w pomocy dla: Rozwiązania umowy.
8. Alarmowanie – przypominanie o rozwiązywanych umowach o pracę w sytuacji gdy w oknie „Kadry / Rozwiązania umowy” zaznaczono, że umowa o pracę będzie rozwiązywana przez wpisanie daty rozwiązania umowy. Raport alarmuje przy otwieraniu bazy (firmy) o pracownikach i ich umowach, które zostały zarejestrowane, że będą rozwiązywane (złożono oświadczenie o rozwiązaniu umowy i zostało to zarejestrowane w tym oknie). Alarmowanie odbywa się przez otwarcie okna „Szybka pomoc” z aktywnym (wyświetlonym na czerwono) wpisem dot. Oświadczeń o rozwiązaniu umów o pracę. Wyłączenie alarmowania można dokonać przez zmianę statusu rozwiązania umowy na TAK, ewentualnie przez zmianę typu pracownika (okno: Dane pracownika) na Osobę zwolnioną. Więcej informacji o tej funkcjonalności znajdziesz w pomocy dla: Szybka pomoc.
 

 Kadry, Płace i ZUS PRO 5.9.1.8 - lista zmian (24.01.2011 r.)
 
Zmieniono:

1. Generowanie raportu dla sprawozdania dla GUS Z-06, które jest dostępne w Menu: Prezentacja / Wydruki / Kadry / Raporty GUS.
2. Wyglądu oraz sposobu działania okna „Kalendarze” oraz kreatora generującego nowe kalendarze. Więcej informacji o tej funkcjonalności znajdziesz w pomocy dla: Kalendarze.
 

Dopisano:

1. Kolejne zmienne finansowe obowiązujące od 01/2011r.
2. Możliwość naliczania zasiłku chorobowego dla zleceniobiorców. W tym celu należy zleceniobiorcy zarejestrować okres zwolnienia lekarskiego w oknie: „Nieobecności”. Przy naliczaniu zasiłku są uwzględniane miesiące oraz rachunki zleceniobiorcy za okres do 12 miesięcy poprzedzających miesiąc obliczania zasiłku, w których naliczona została składka chorobowa. Zasiłek chorobowy obliczany jest jak dla pracowników w oknie „Obliczania płac”. Przed obliczeniem zasiłku chorobowego należy w oknie: Płace / Definiowanie / Płace pracowników odpowiednio zdefiniować składniki płacowe zleceniobiorcy przez przypisanie mu składników: „Koszty uzyskania przychodów” o wartości „0” oraz „Ulga podatkowa” o wartości „0”. Należy to wykonać za pomocą kreatora płac pracownika wg wyboru „Tworzenie standardowej definicji płac” na zakładce: „Podatki”. Ponadto zleceniobiorcy tak jak pracownikowi można ograniczyć ilość miesięcy, z których uwzględniane są rachunki za pomocą kreatora płac pracownika wg wyboru „Tworzenie standardowej definicji płac” na zakładce: „Nieobecności”. Więcej informacji o tej funkcjonalności znajdziesz w pomocy dla: Jak_policzyć
3. Raport do ZUS Z-03 (dotyczy naliczenia podstawy zasiłku chorobowego) dla zleceniobiorców. Na raporcie wykazywane są dane z rachunków, w których naliczona została składka chorobowa w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających miesiąc w którym generowany jest wydruk. Wydruk dostępny w oknie „Nieobecności” na panelu wydruków, a także w Menu: Prezentacja / Wydruki / Czas pracy / Nieobecności.
4. Możliwość określenia domyślnej stawki VAT dla umów zleceń (i innych) objętych podatkiem VAT. Domyślną stawkę można określić w Menu: „Konfiguracja / Dla aktualnej firmy / Zmienne finansowe” w Widoku: Podatki przez modyfikację wartości zmiennej finansowej o nazwie „Domyslna stawka VAT”. Wartość domyślnej stawki VAT podpowiadana jest w oknie „Umowy zlecenia – rachunki” w polu „Stawka VAT” na zakładce „Wartość”. Wartość tą można zmodyfikować w trakcie wystawiania rachunku / faktury. Więcej informacji o tej funkcjonalności znajdziesz w pomocy dla: Rachunki do umów zleceń oraz Zmienne finansowe.
5. Możliwość zdefiniowania rocznego limitu nadgodzin dla poszczególnych pracowników jak i całej firmy. Funkcjonalność dostępna jest w Menu: „Czas pracy / Przyporządkowanie kalendarzy / Kartoteka”. Domyślnie pracownicy mają zaznaczane 150 godzin. Użytkownik wartość tą może dowolnie zmienić ręcznie dla danego pracownika lub większej ich grupy – do tego celu należy skorzystać z polecenia „Kreator” w sekcji „Patrz także”. Więcej informacji o tej funkcjonalności znajdziesz w pomocy dla: Przyporządkowywanie_kalendarzy.
6. Alarmowanie w trakcie zaznaczania obecności o przekroczeniu rocznego limitu nadgodzin. Więcej informacji o tej funkcjonalności znajdziesz w pomocy dla: Obecność.
7. Możliwość określenie domyślnego kalendarza pracy w firmie, który automatycznie jest uwzględniany dla nowych pracowników oraz takich, którzy nie mają przypisanego żadnego kalendarza. Jeżeli w bazie jest zdefiniowany tylko jeden kalendarz, to on staje się domyślnym bez potrzeby dodatkowego zaznaczania. Więcej informacji o tej funkcjonalności znajdziesz w pomocy dla: Ustawień.

Kadry, Płace i ZUS PRO 5.9.0.3 - lista zmian (16.12.2010 r.)

Zmieniono:

1. Wydruk wniosku urlopowego (także dotyczącego innych nieobecności) w taki sposób, że uwzględniono dane nagłówkowe pracodawcy.

2. Sposób działania filtrów „Widok”. Program zapamiętuje ostatnie ustawienie tego filtra dla poszczególnych okien i ponownie otwierając okno otwiera je z aktywnym ustawieniem filtra zgodnym z ustawieniem przed jego zamknięciem.

UWAGA – otwierają okna należy zwraca uwagę na ustawienie tego filtra ponieważ aktywny filtr może ograniczać ilość lub zakres prezentowanych danych.

3. Zmieniono ustawienie składnika płacowego „Staż lata efektywne” – aktualnie w polu „Dołączany automatycznie” jest domyślnie wartość TAK. Zmiana ułatwia wykorzystanie tego składnika do naliczeń składników odwołujących się do stażu pracy.

4. W składniku „Ulga podatkowa” skreślono nie wykorzystywaną kwotę z pola „Wartość”. 

5. W wydrukach ewidencji czasu pracy nieobecności jak: „urlop na niedyspozycję” oraz „urlop rehabilitacyjny” wykazywane są w kolumnie „W”, a nie jak dotychczas w „In” oraz wykazywania wartości godzin nieobecności w przypadku wybrania trybu pracy w godzinowym systemie czasu pracy.

6. W oknie „Deklaracji PIT” w przypadku drukowania dla osobów tj. PITów 11, 40, 2, zmieniono sposób działania pola „Dla pracowników” w dolnej części okna. W przypadku wybrania opcji sporządzenia PITów dla  grupy osób (grupy z kontekstu pracy) o tych samych ustawieniach deklaracji, a nie pojedynczego pracownika, umożliwiono wykonanie wszystkich  wydruków za pomocą jednego polecenia Drukuj, zamiast tylu poleceń ile PITów jest sporządzanych.
 

Dopisano:

1. Większość zmiennych finansowych obowiązujących od 01.01.2011r.

2. Daty świąt w roku 2011r. – celu ich wywołania należy w oknie dostępnym w Menu: Czas pracy / Kalendarze / Święt/Wyjątki użyć polecenia „Utwórz standardowe święta” przy dacie programowej ustawionej na rok 2011. 

3. Alert przy liczeniu płac w sytuacji gdy w programie nie ma aktualnej zmiennej finansowej „Podstawa maksymalna” ZUS dla składek emerytalno-rentowych. Alert umożliwia przerwanie obliczania płac w celu uzupełnienia tej zmiennej, najlepiej przez aktualizowanie wersji oprogramowania. W przypadku zignorowania tego alertu program nie uwzględni tej zmiennej co spowoduje zmianę ustawień pracownika w zakresie przekroczenia podstawy rocznej ZUS w oknie „Dane pracowników ZUS”

4. Alert przy liczeniu płac w sytuacji gdy w programie pracownik ma zaznaczone przekroczenia podstawy rocznej ZUS w oknie „Dane pracowników ZUS”, natomiast z danych zapisanych w bazie nie wynika by to zaznaczenie było prawidłowe. Alert umożliwia przerwanie obliczania płac dla wskazanego pracownika w celu weryfikacji danych pracownika w zakresie naliczonych wcześniej podstawa emerytalno rentowych bądź też poprawności zaznaczenia w oknie „Dane pracowników ZUS” dot. przekroczenia podstawy rocznej ZUS. 

5. Wydruk listy płac w formie „Dużych kwitków” – dostępne w oknie „Listy płac”. Wydruk umożliwia rozłożenie na kolejnych kartkach danych z drukowanej listy płac dla kolejnych pracowników. Każda karta wydruku posiada nagłówek drukowanej listy płac oraz pozycję kolejną z danymi kolejnego pracownika zapisanego na tej liście. Więcej o tej funkcjonalności patrz: Listy płac

6. Umożliwiono na wydruku listy płac wykazywanie danych o dniach lub godzinach nieobecności o charakterze urlopowym. W tym celu w Menu: Płace / Definiowanie / Listy plac, w zakładce: „Zawartość” przy edytowaniu listy płac (raportu płacowego) można do poszczególnych kolumn dodać składniki związane z nieobecnościami urlopowymi. Umożliwiono zdefiniowanie następujących danych: „Dni urlopu wypoczynkowego”; „Godziny urlopu wypoczynkowego”; „Dni urlopu na niedyspozycje”; „Godziny urlopu na niedyspozycje”; „Dni urlopu rehabilitacyjny”; „Godziny urlopu rehabilitacyjny”; „Dni urlopu okolicznościowego”; „Godziny urlopu okolicznościowego”; „Dni urlopu naukowego”; „Godziny urlopu naukowego”; „Dni dla matki z dzieckiem”; „Godziny dla matki z dzieckiem”; „Dni urlopu bezpłatnego”; „Godziny urlopu bezpłatnego”. Więcej o tej funkcjonalności patrz: Definiowanie list płac

7. Domyślne kryterium generowania deklaracji ZUS i podatkowych – możliwość zaznaczenia czy deklaracje mają być domyślnie proponowane dla okresu miesiąca lub roku poprzedniego w stosunku do daty programowej (to ustawienie jest domyślnym) czy też deklaracje te mają być proponowane za okres aktualny – czyli dokładnie odpowiadający dla aktywnego miesiąca lub roku zgodnego z datą programową. Ustawienie to jest dostępne w Menu: Konfiguracja / Programu w polu: „Generuj deklaracje ZUS i PIT dla miesiąca poprzedniego”. Więcej o tej funkcjonalności patrz: Ustawienia

8. Raport – zaległych urlopów. Dostępny w Menu: Prezentacja / Raporty / Czas pracy / Urlopy. Raport pokazuje dla aktywnej kontekstowo grupy pracowników informacje o osobach które mają na moment generowanie raportu urlopy wypoczynkowe zaległe i niewykorzystane za poprzedni roku. Raport jest tworzony na podstawie danych zarejestrowanych w programie na moment jego tworzenia.

9. Możliwość wyszukiwanie pracownika do kontekstu pracy po większej ilości kolejnych liter jego nazwiska wpisywanych za pomocą klawiatury – np. kowals… wyszukuje nam osób o rozpoczynających się od tych liter. Wpisując kolejne litery program zawęża zakres wyszukiwanych osób. Osoby wyszukiwane są w aktywnej kontekstowo grupie pracowników. Gdy nie wiadomo do jakiej grupy pracownik jest przydzielony należy wybrać do kontekstu pracy grupę „Wszystkie osoby”. Zmiana aktywnej kontekstowo grupy pracowników, a także użycie klawiszy: Delete, Backspace, Enter kasuje bufor w którym program rejestruje sobie wpisywane litery nazwiska. Po skasowaniu zawartości bufora można ponownie podawać nowe nazwisko. Dodatkowo klawisz Enter zwija listę wyszukiwanych pracowników w przypadku gdyby ta lista pracowników była rozwinięta  zamyka tą listę.      


 

 

 

Kadry, Płace i ZUS PRO 5.8.3.23 - lista zmian (07.06.2010 r.)

Pobierz

 Nowości:

1. Zmienne finansowe obowiązujące od 01.04.2010 r.
2. Przy drukowaniu przelewów dopisano opcję "Wydruk pełny bez tła".
3. W oknie "Nieobecności" udostępniono wydruk "Karta zasiłkowa".
4. Komunikat informujący, że określony składnik wynagrodzeń jest już przypisany do definicji płacy pracownika ("siatki płac").
5. Okno do rejestrowania okresów pracy w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze.
6. Export do programu Płatnik dokumentów ZSWA.
7. Wydruki związane z pracą w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze.
8. W przypadku importu z Kadr 4 następuje walidacja danych dotyczących rachunków do umów cywilnych, kwalifikujących się do objęcia podatkiem zryczałtowanym - w Kadrach 5 rachunki te uzyskują odznaczenie, że podlegają podatkowi zryczałtowanemu - w ten sposób po imporcie można przygotować deklarację PIT-8AR.
 
Zmodyfikowano: 

1. W oknie "Rodzina" skutek zaznaczenia osoby do powiadamiania w przypadku wypadku.
2. Komunikat przy rejestrowaniu nieobecności w przypadkach ciągłości zasiłku chorobowego bez okresów wynagrodzenia chorobowego w roku. 
3. W karcie zasiłkowej zaliczka na podatek jest wyliczana wg procentu pierwszego progu podatkowego.
4. W „zaświadczeniu o przychodzie emeryta/ rencisty” treść wydruku uzależniona została od ustawienia zmiennej finansowej „Zaświadczenia o zarobkach (Tak - metoda kasowa / NIE – memoriałowa)”. 
5. Import danych kadrowych z Płac DOSowych firmy DGCS SA - przez uwzględnienie plików bazodanowych z najnowszego roku. 
6. Wydruk podsumowania "Ewidencja czasu pracy" w zakresie nieobecności uwzględnia zmianę 
w czasie roku rodzaju kalendarza z uwagi na zmianę wymiaru etatu. 

Kadry, Płace i ZUS PRO 5.8.1.8 - lista zmian (22.01.2010 r.)

 Zmodyfikowano:

1. Zmieniono poziom liczenia składnika "Składka FEP" na 113 - w celu umożliwienia przeliczenia wyłącznie tego składnika bez przeliczania całej listy płac - w tym celu w oknie "Obliczanie płac" w zakładce "Opcje" należy wybrać w polu poziom liczenia "Od" wartość "113" i w polu "Do" wartość "113".
2. Poziom liczenia "Zasiłku macierzyńskiego dodatkowego" oraz "Zasiłku ojcowskiego".
 
Nowości:

1. Kolejne zmienne finansowe obowiązujące od 01.01.2010r. - podstawa zdrowotna dla osób prowadzących działalność.
2. W oknie "Kadry / Dane pracowników ZUS" - możliwość zaznaczenia, że dany pracownik podlega składce na FEP (Fundusz emerytur pomostowych), w tym celu należy zaznaczyć wartość TAK w polu "Fundusz EP". Pracownicy, którzy w 1/2010 mieli już wypłacane wynagrodzenia (np. za 12/2009) w celu uwzględnienia tej składki dla takich osób (podlegających składce na Fundusz EP) powinno się ponownie przeliczyć naliczone wynagrodzenia na poziomie liczenia "113". Składka na "Fundusz EP" standardowo jest wyłączona. 
3. Możliwość zaznaczenia czy dany pracodawca jest głównym miejscem pracy dla pracownika - zaznaczenie potrzebne do sprawozdań GUS.  Zaznaczenie dostępne w oknie "Dane pracownika" w zakładce "Dane ewidencyjne" w polu "Główne miejsce pracy". Standardowo wartość TAK.
4. Zmiany w raporcie GUS Z-06 w zakresie nowych pozycji przewidzianych w tym raporcie oraz uwzględniania głównego miejsca pracy - wydruk raportu dostępny w Menu: Prezentacja/Wydruki/Kadry/Raporty GUS. 
5. Tworzenie raportów RMUA dla zleceniobiorców oraz uwzględnianie sposobów finansowania składek ZUS charakterystycznych dla ZPChr.
6. Nowy format exportu DRA do programu Płatnika z obsługą (exportem) wartości naliczonej składki na FEP oraz osób dla których ta składka została naliczona.
 
Kadry, Płace i ZUS PRO 5.8 - lista zmian (14.12.2009 r.)
 
 Nowości:
 
1. Zmienne finansowe obowiązujące od 01.01.2010r.
2. Daty świąt ruchomych w roku 2010r. 
3. Obsługę "Urlopu ojcowskiego", który można wprowadzić w oknie "Nieobecności", z kodem ZUS 311 oraz związany z tym nowy rodzaj dni zasiłkowych oraz nowy składnik płacowy "Zasiłek ojcowski", a także uwzględnianie tego okresu na świadectwie pracy.
4. Raport o nowym rodzaju nieobecności "urlop macierzyński ojcowski".
5. Obsługę "Dodatkowego urlopu macierzyńskiego", który można wprowadzić w oknie Nieobecności, z kodem ZUS 311 oraz związana z tym nowy rodzaj dni zasiłkowych oraz nowy składnik płacowy "Zasiłek macierzyński dodatkowy", a także uwzględnianie tego okresu na świadectwie pracy. W przypadku zarejestrowania tej "nieobecności" istnienie możliwość zaznaczenia w trakcie jej trwania  godzin i dni pracy w okresie tej "nieobecności" - możliwość wprowadzenia czasu pracy w trakcie tej nieobecności realizowana jest w oknie: Czas pracy / Obecność / Detale.
6. Raport o nowym rodzaju nieobecności "urlop macierzyński dodatkowy".
7. Możliwość obniżenia wymiaru "Dodatkowego zasiłku macierzyńskiego", z uwagi na podjęcie pracy w trakcie tego dodatkowego zasiłku. 
8. Obsługę "Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych". Naliczanie tej składki odbywa się w oparciu o nowe składniki "Podstawa FEP", "Składka FEP" oraz zmiennej finansowej "Składka FEP". 
9. Funkcjonalność odpowiadającą za obniżanie składników wynagrodzeń wchodzących do "Podstawa Średnia CHOROBA" o składki ZUS w przypadku gdy pracownik przekroczył "Maksymalną podstawę emerytalno - rentową" w danym roku.
10. Zmienną finansową odpowiadającą za to czy składniki wchodzące do "Podstawa Średnia URLOP" mają być uwzględniane za 3 miesiące bezpośrednio poprzedzające miesiąc liczenia ekwiwalentu (niezależnie od tego czy w tym okresie wystąpiły takie składniki), czy też program ma wyszukać wcześniejsze (przed 3 miesiącami wstecz) okresy kiedy były naliczone takie składniki.
11. Obsługę urlopu naukowego. W oknie "Urlopy" można wpisać pracownikowi ilości urlopu naukowego przyznanego przez pracodawcę i pozostałego do wykorzystania. W oknie "Nieobecności" można rejestrować ilości dni wykorzystanego urlopu naukowego (nieobecność pt. "Urlop naukowy", która domyślnie obniża stałe składniki wynagrodzeń i dodaje wynagrodzenie za urlop liczone jak dal urlopów okolicznościowych) oraz na bieżąco śledzić stan wykorzystania tego urlopu. W menadżerze raportów (Menu: Prezentacje / Raporty / Czas pracy / Urlopy) można  przygotować raport o stanie wykorzystania tego urlopu dla aktywnej grupy pracowniczej i wydrukować ten raport lub przenieść go do arkusza kalkulacyjnego. 
12. Numerowanie umów cywilnoprawnych - opcja dostępna w oknie Płace / Umowy zlecenia. Numer umowy prezentowany jest na wydruku. Numerowanie umów nie jest obowiazkowe.
13. Generowanie z programu wydruków o charakterze raportów RMUA dla pracowników i właścicieli których wynagrodzenia za pracę, lub chorobę, zasiłki, składki oraz nieobecności zostały rozliczone w programie.
14. Obsługa wypłaty tzw. 13-ki. W tym celu składniki, które mają być uwzględnione do naliczania 13-ki powinny w swojej definicji w zakładce "Rozdysponowanie" mieć zaznaczone że wchodzą do "Podstawy do 13-ki". W przypadku potrzeby naliczenia 13-ki za miniony rok (gdy jeszcze nie były odpowiednio zdefiniowane składniki płacowe) po odpowiednim zdefiniowaniu składników płacowych należy przeliczyć wynagrodzenia za poprzedni rok na poziomie 90 (wyłącznie tym poziomie, a nie całe wynagrodzenie). Następnie w celu naliczenia i wypłaty 13-ki należy do definicji płacy pracownika przypisać jeden z dwóch składników (lub ich kopii zmodyfikowanych przez użytkownika do co treści pola "Wartość") odpowiadających za wyliczenie tego rodzaju wynagrodzenia - są to składniki dostępne w grupie Składników przykładowych: "Wypłata 13-ki z bieżącego roku" (wyliczy 13-kę na podstawie "Podstaw do 13-ki" z roku w którym naliczana jest 13-ka) oraz "Wypłata 13-ki z poprzedniego roku" (wyliczy 13-kę na podstawie "Podstaw do 13-ki" z roku poprzedniego w stosunku do roku w którym naliczana jest 13-ka). Zalecane jest liczenie 13-ki w osobnej definicji wypłaty, w dodatkowym okresie płacowym inny niż podstawowy.
15. Możliwość zaznaczenia indywidualnej ścieżki dla wzorców dokumentów kadrowych (zarówno własnych wzorców jaki i wzorców dokumentów programowych) wykorzystywanych dla każdej bazy. Funkcjonalność szczególnie przydatna dla biur rachunkowych. Osobne ścieżki wzorców dokumentów dla danej bazy ustawia się w Menu: Konfiguracja / Dla aktualnej firmy / Inne. W przypadku nie określenia osobnej ścieżki wzorce dokumentów pobierane są ze standardowej lokalizacji - tj. "C:\Program Files\BiznesmenPro\WzoryDrukow". Tworząc osobną ścieżkę należy do niej wkleić jako pierwotne wzorcowe pliki zapisane w standardowej lokalizacji, ponadto tworząc nowy dokument w indywidualnej ścieżce należy ten nowy wzorzec umieścić także w standardowej lokalizacji.
16. Nowy typ nieobecności "Służba wojskowa" dostępny w oknie "Nieobecności" - o kodzie nieobecności: „350” i standardowym ustawieniu zmniejszania: „Zmniejsza jak urlop (bez wyn. za urlop)”.
17. Raport o nowym rodzaju nieobecności "Służba wojskowa".
18. Prezentowanie w Menu: "Czas pracy / Obecność / Detale" w zakładce "Przeglądanie" zaznaczonych wcześniej nieobecności. Prezentacja nieobecności jest możliwa przy wybranym widoku "godz. przepracowane + nieobecności"
19. Możliwość zastosowaniu "Bilansu otwarcia" uwzględnienia "Podstawy emerytalno-rentowej" z poprzedniego zatrudnienia przy pilnowaniu przekroczenia max. podstawy emerytalno-rentowej w roku.
20. Ostrzeganie przy wprowadzaniu nieobecności dotyczący zasiłków chorobowych w sytuacji gdy pracownik nie ma zarejestrowanych w danym roku odpowiedniej ilości nieobecności z powodu wynagrodzenia chorobowego.
21. W oknie "Nieobecności" w panelu wydruków umieszczono wydruk "Raport do Z-03" bardzo przydatny przy weryfikacji naliczeń wynagrodzeń i zasiłków chorobowych.
22. Sprawdzanie i alarmowanie w oknie "Szybka pomoc dla firmy" o kończących się umowach cywilnoprawnych, alert zgłaszany jest przy otwarciu bazy wtedy gdy w tym oknie zostanie zaznaczona opcja "Sprawdzać podczas otwierania firmy. 
23. Możliwość rejestrowania daty wydanie dowodu osobistego w oknie „Dane pracownika”.
24. Możliwość zaznaczenia określonego członka rodziny wpisanego do programu jako osoby do powiadamiania w razie wypadku. Dane tego członka rodziny przy wydruku "Kwestionariusza osobowego" dostępnego w oknie "Dane pracowników" drukowane są jako osoby do powiadamiania. Dopuszczalne jest zaznaczenie wyłącznie jednej osoby do powiadamiania.
25. Możliwość decydowania czy na wydruku wypowiedzenia wg wzorca standardowo dostępnego z programu będzie drukowała się notatka o możliwości postępowania przed komisją pojednawczą - program zadaje stosowane pytanie z aktywną odpowiedzią by nie drukować tej informacji.
26. Raport o ilościach godzin pracy nadgodzinach w miesiącu dla aktywnej grupy pracowniczej.
27. Raport o ilości godzin pracy nadgodzinach w roku dla wybranego do kontekstu pracownika.
 
Zmodyfikowano:

1. Alarmowanie o wpisywaniu „przekraczanego” urlopu wypoczynkowego w przypadku rejestrowania tej nieobecności nie tylko za pomocą kreatora.
2. Zmiana uwzględniania w ewidencji czasu pracy nieobecności „Okres niesprawowania pracy” - przestaje być traktowana jako "Inna nieobecność", aktualnie w ewidencji drukowane jest zero w dni objęte tą nieobecnością.
3. Zmiana wydruku świadectwa pracy w zakresie danych osobowych pracownika prezentowanych na wydruku.
4. Zmiana wydruku skierowania na badania lekarskie - w ten sposób, że umożliwiono wydrukowanie dłuższej nazwy stanowiska pracy.
5. Zmieniono sposób liczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop z uwzględnieniem zmian w przepisach wprowadzonych w 11/2009. 
6. Raport „Pracownicy – prawo wykonywania zawodu” - dostępny w Menu: Prezentacja / Raporty / Kadry / Kadrowe. Zmiana dotyczy dodatkowych kolumn raportu zawierających dane o dacie urodzenia i adresie zamieszkania.
 
 
 
 
 

Kadry, Płace i ZUS PRO 5.7.2.7 - lista zmian (14.10.2009 r.)

Pobierz

 Dopisano:

 
1. Dodano nowe zmienne finansowe obowiązujące od 01.10.2009 r.
2. Dodano ustawienie by "zerowanie" składek na Fundusz Pracy i FGŚP dla kobiet powyżej 55 lat i dla mężczyzn powyżej 60 lat następowało od następnego miesiąca po przekroczeniu tych granic wieku.
 
Kadry, Płace i ZUS PRO 5.7.1.5 - lista zmian (20.07.2009 r.)
 
Dopisano:
 
1. Dostosowanie do zmian w liczeniu składek ZUS obowiązujących od 01.07.2009 - czyli automatyczne "zerowanie" składek na Fundusz Pracy i FGŚP dla kobiet powyżej 55 lat i dla mężczyzn powyżej 60 lat. Automatyczne zerowanie następuje w przypadku zaznaczenia zmiennej finansowej pt: "Licz składki FP i FGŚP dla kobiet > 55 lat i mężczyzn > 60 lat" na wartość "0" - czyli NIE - co oznacza nie liczenie tych składek przy liczeniu wynagrodzenia dla osób z takim wiekiem. O zerowaniu tych składek decyduje porównanie wieku na podstawie daty urodzenia ubezpieczonego oraz daty wypłaty zgodnie z definicją okresów rozliczeniowych - Menu: Płace / Definiowanie / Okresy rozliczeniowe. 
 
2. W przypadku osób dla których czasowo następuje zaprzestanie naliczania składek na Fundusz Pracy i FGŚP (pracownicy w wieku powyżej 50 lat zatrudnieni po 01.07.2009r., którzy przed podjęciem pracy byli bezrobotni) należy do definicji płacy pracownika za pomocą kreatora „Tworzenie standardowej definicji płac” z zakładki „Podst. Ubezp.” wybrać TAK w polu "Wyzerowanie podstawy FP i FGŚP". Następnie w oknie „Płace pracownika” ograniczyć w czasie przypisany składnik "Podstawa FP i FGŚP" - co należy zrobić przez wskazanie tego składnika płacowego w siatce płac pracownika i wykonanie polecenia "Edytuj dane" oraz odpowiednie wskazanie miesięcy i lat w których to wyzerowanie obowiązuje.
 
3. Wprowadzono Raport o osobach o wieku powyżej 50 lat - data urodzenia porównywana aktywną datą programu. 
 
4. Dopisano Zmienne finansowe obowiązujące od 01.07.2009 r.
 
5. Poprawiono definiowaną listę płac z tytułu umów zleceń
 
6. Uwzględniono na wydrukach z tytułu umów zleceń zaliczki na podatek i podatku zryczałtowanego, które zostało zakłócone, po wprowadzeniu w wersji 5.7 definiowanej listy płac z tytułu zleceń.
 
7. Sytuacja zadawania pytania o to by „Podać wartość średniego godzinnego wyn. – część zmienna (na potrzeby urlopu) (okol.) …” - ma miejsce tylko w przypadku wystąpienia w danym m-cu urlopu okolicznościowego i innej nieobecności niebędącej urlopem wypoczynkowym, chorobą, zasiłkiem (czyli takie jak urlop okolicznościowy, monitor, nieobecność usprawiedliwiona z prawem do wynagrodzenia); jeżeli zmienna finansowa pt: "Liczenie wyn. za urlop okoliczn. ze zmiennych z bieżącego m-ca" - ma wartość "1" - czyli TAK.
 
Kadry, Płace i ZUS PRO 5.7.0.1 - lista zmian (22.06.2009 r.)
 
Dopisano:
 
1. Możliwość wyboru czy stopka umowy o pracę ma sie drukować - wybór polega na udzieleniu stosownej odpowiedzi przy drukowaniu tego dokumentu.
 
2. Możliwość edycji stopki umowy o pracę, w której znajdują się oświadczenia podpisywane przez strony przy podpisaniu umowy o pracę.
 
3. W zakładce "Przegląd deklaracji skarbowych" w oknie: "Deklaracje PIT" dopisano informację dla jakiego pracownika były sporządzone deklaracje imienne - tj. PIT-11; PIT-40; PIT-2. W konsekwencji ułatwia to możliwość przeglądu tych deklaracji i ich dodatkowego wydruku lub usunięcia.
 
4. Możliwość grupowego (w ilości hurtowej), tj. dla większego grona pracowników (wybranej grupy, działu lub wszystkich), rejestrowania planowanego urlopu wypoczynkowego. 
 
5. Wydruk "Plan urlopów - detale" - dokument ten prezentuje szczegółowo daty planowanych urlopów wypoczynkowych i jest uzupełnieniem wydruku "Plan urlopów".
 
6. Możliwość zdefiniowana własnego raportu płacowego (listy płac) w których w poszczególnych polach wartości będą wpisywane z uwagi na przypisane w definicji raportu do tego pola "księgowe konto kosztów". 
 
7. Możliwość łączenia na jednym przelewie należności z tytułu umów cywilnoprawnych wypłacanych w różnych okresach rozliczeniowych - typ przelewu: "Za umowy zlecenia". Albo też można z tytułu umów cywilnoprawnych osobno wykonywać przelewy dla poszczególnych rachunków, pod warunkiem że te poszczególne rachunki są zapisywane w osobnych okresach rozliczeniowych. 
8. Wydruk "Zestawienie składek ZUS", który umożliwia, bez potrzeby exportu do programu Płatnik i wyliczeń w tym programie, ustalenie jakiej wielkości przelewy z tytułu składek ZUS będzie trzeba wykonać za miesiąc, zgodnie z datą programową, w którym generowany jest ten wydruku. Dane prezentowane na tym wydruku naliczane są na podstawie aktualnych obliczeń płacowych oraz rachunków cywilnoprawnych, zgodnie z definicją wypłaty okresów płacowych.
9. Definiowanie własnego wzorca listy płac z tytułu zleceń.
 
10. Możliwość zdefiniowania by wynagrodzenie za urlopy okolicznościowe i inne nieobecności niebędące urlopami wypoczynkowymi, chorobami, zasiłkami (czyli takie jak urlop okolicznościowy, monitor, nieobecność usprawiedliwiona z prawem do wynagrodzenia) były naliczane ze składników zmiennych wg wartości z m-ca kiedy dana nieobecność ma miejsce. 
    
12. EXPORT i IMPORT - tj. przenoszenie podstawowych danych pracowniczych (pojedynczego pracownika lub wskazanej grupy) z jednej bazy programu do innej (w tym używanej i posiadającej dane innych pracowników).
13. Ograniczenie składki chorobowej przy rachunkach z tytułu umów zleceń do max. wysokości odpowiadającej składce wyliczonej z 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie w poprzednim kwartale. Ograniczenie na zastosowanie dla osób o kodzie tytułu ubezpieczeń 04xxxx.
14. Możliwość ograniczenia ilości miesięcy uwzględnianych przy naliczeniu "Średnie dzienne wynagrodzenie chorobowe" ze składników oznaczonych z uwagi na uwzględnianie w średniej chorobowej jako "Wypłacany w okresach dłuższych niż miesiąc".   

Kadry, Płace i ZUS PRO 5.6.5.31 - lista zmian (30.04.2009 r.)

Pobierz

Dopisano: 

1. Nowe zmienne finansowe obowiązujące od 01.04.2009r.

 Poprawiono: 

1. Naliczanie składek ZUS finansowanych przez pracodawcę w sytuacji, gdy w miesiącu występuje dla danego pracownika zbieg wypłat rachunku z umowy zlecenie oraz wynagrodzenie za pracę.

2. Export do Płatnika w zakresie ZCNA.
 
Kadry, Płace i ZUS PRO 5.6.4.27 - lista zmian (02.03.2009 r.)
 
Poprawiono:
 
1. Wydruk "Wniosku urlopowego" w Menu: Prezentacja / Wydruki / Czas pracy / Urlopy
2. Numeracje rachunków do umów cywilnoprawnych na przełomie roku
3. Liczenie składnika Podstawa „Średnie dzienne wynagrodzenie chorobowe” w sytuacji wyrównywania do wynagrodzenia minimalnego gdy w poprzednich 3 miesiącach pracownik otrzymywał wynagrodzenie chorobowe.
 
Zmiany:
 
1. Wydruku przelewu na podatek zryczałtowany z tytułu umów zleceń.
2. Zmniejszono wielkość czcionki w tekstach umów cywilnoprawnych.
 
Dopisano:
 
1. Zmienne finansowe obowiązujące od 01.03.2009r.
2. Deklarację PIT-8AR dla przychodów z tytułu umów cywilnoprawnych podlegających podatkowi zryczałtowanemu z uwagi na wartość umów do kwoty 200 zł. 
3. Monitowanie przez program przekraczania 14 dni choroby przez pracownika w wieku powyżej 50 lat w celu przy wprowadzaniu nieobecności do wynagrodzenia chorobowego. 
4. Export dokumentów WND i INFDP do aplikacji SODiR w wersji 6.0 (obowiązującej od 1/2009).
5. Możliwość zdefiniowania uprawnień użytkownika dostępu do programu w części płacowej wyłącznie w zakresie obsługi umów zleceń i rachunków do nich - szczegóły patrz: Definiowanie ochrony.
6. Możliwość zaznaczenia że pracownik dostarczył pracodawcy zwolnienie lekarskie z opóźnieniem powyżej 7 dni od jego wystawienia i z tego tytułu wynagrodzenie / zasiłek chorobowy mają zostać obniżone o 25% za okres opóźnienia. W tym celu w oknie "Nieobecności" w zakładce "Rozliczenie zaawansowane" zwolnienie należy rozdzielić na okresy kiedy nie będzie obniżenia i na okres kiedy zostanie zastosowane obniżenie o 25%. Szczegóły patrz: wprowadzenie Nieobecości.  
7. Możliwość łączenia na jednym przelewie wynagrodzeń pracownika wypłacanych w różnych okresach rozliczeniowych. W tym celu w oknie "Przelewy" w polu "Okres" zaznaczyć okresy rozliczeniowe, które mają zostać połączone w jednym przelewie (standardowo zaznaczony jest "podstawowy" okres rozliczeniowy). Szczegóły patrz: sporządzanie Przelewów.
8. Możliwość zaznaczenie przy sporządzaniu przelewów daty ich realizacji innej niż data programowa (z górnego Menu programu) - odpowiada za to zawartość pola "Data przelewu" w oknie "Przelewy". Szczegóły patrz: sporządzanie Przelewów.
 
 Kadry, Płace i ZUS PRO 5.6.3.17 - lista zmian (02.02.2009 r.)
 
Poprawiono:
 
1. Obliczanie ekwiwalentu za urlop dla składników płacowych które mają zaznaczone że są składnikami w stałej wartości godzinowej.
 
Zmieniono:
 
1. W exporcie do RCA dla osób z kodem 1211** w zakresie podstawy emerytalno-rentowej uwzględniane jest obniżenie tej podstawy z uwagi na fakt że urlop wychowawczy trwał krócej niż pełen miesiąc.
2. Uwzględnianie w czasie pracy zaznaczenia w oknie "Nieobecności" że pracownik był w delegacji lub że zaplanowano mu urlop. Aktualnie program nie obniża czasu przepracowanego z uwagi na ww. okresy nieobecności. 
3. Osoby oznaczone jako "Wyłącznie zleceniobiorcy"  nie maja naliczanych wymiarów urlopów. 
 
Dopisano:
 
1. Deklarację PIT-4R wersja nr 3 obowiązująca w roku 2009. 
2. Deklarację PIT-11 wersja nr 17 obowiązująca w roku 2009. 
3. Możliwość zaprzestania naliczania na określony czas składek na Fundusz Pracy i FGŚP dla osób powracających do pracy z urlopów wychowawczych i macierzyńskich. 
4. Możliwość zdefiniowania do 10 typów definicji płac w jednym miesiącu.
5. Dla osób na urlopie wychowawczym z kodem tytułu ubezpieczenia 1211** rozdzielono liczenie podstawy emerytalno-rentowej (liczona od minimalnej krajowej) i podstawy zdrowotnej (liczona od kwoty 420 zł ). 
6. Możliwość zdefiniowania pracownikowi, by w jego wynagrodzeniu kwota ulgi była uwzględniana w podwójnej wysokości.
7. Na wydruku rachunku z tytułu zleceń i innych umów wykazywane jest konto zleceniobiorcy na które przelane ma być wynagrodzenie - dotyczy rachunków / faktur dla których jako formę płatności wskazano "przelew".
8. Dla zajęć komorniczych dopisano możliwość zaznaczenia że sprawa jest zamknięta - skutkuje tym, że takie zajęcie nie jest wykazywane np. na świadectwie pracy.
9. Możliwość ustawienia by program automatycznie obniżał koszty uzyskania przychodu do wysokości tego przychodu - tak by nie powstawała "strata" z tytułu wynagrodzeń - dotyczy pracowników (np. uczniów) o przychodach niższych niż zryczałtowane koszty uzyskania przychodu.
 
 
 
Wstecz