Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak rozumiem

Biuro Rachunkowe PRO Plus

Biuro Rachunkowe PRO Plus - wersja na 2020 r.

 

Aktualizacja pakietu: Biuro Rachunkowe PRO Plus

Cena 
netto

Kup 
teraz

do 50 firm / do 100 pracowników / bez limitu stanowisk

700,00 zł

Zamawiam

do 500 firm / do 100 pracowników / bez limitu stanowisk 900,00 zł
Zamawiam


 

 

Aktualne wersje poszczególnych modułów:


Księga Przychodów i Rozchodów PRO PLUS 9.4.19.21 - POBIERZ

E-deklaracje zbiorcze i JPK 20.22 - POBIERZ


Kadry, Płace i ZUS PRO 9.7.6.36 - POBIERZ
 
 

Fakturowanie PRO 9.4.19.17 - POBIERZ

 

Biuro Rachunkowe PRO Plus - wersja 9.2

 

UWAGA! Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 9.1 oraz starszych. Bezpłatnie mogą ją otrzymać użytkownicy starszych wersji, którzy zakupili program w okresie od października 2016 r.

 

Program po zainstalowaniu będzie wymagać wprowadzenia numeru licencji - nie uruchomi się w trybie próbnym, dlatego instalując wersję 9.2 należy wcześniej dokonać zakupu licencji.

Aktualizacja pakietu: Biuro Rachunkowe PRO Plus 9.2

Cena 
netto

Kup 
teraz

do 50 firm / do 100 pracowników / bez limitu stanowisk

700,00 zł

Zamawiam

do 500 firm / do 100 pracowników / bez limitu stanowisk 900,00 zł
Zamawiam

 

 

Lista zmian w poszczególnych modułach:
 


Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus 9.2

1. Generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_VAT zawierającego dane z ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (opcja dostępna w grudniu 2016 r.)

Funkcjonalność umożliwia przygotowanie pliku JPK_VAT, który od 2017 roku, comiesięcznie małe, średnie i duże podmioty, zobowiązane są wysyłać do organu podatkowego. Przesyłanie pliku oraz odbieranie potwierdzenia jego wysyłki (UPO), odbywać się będzie za pośrednictwem aplikacji Klient JPK.

2. Dostosowanie okien i wydruków Ewidencji VAT do wymogów ust.3 art.109 ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. (opcja dostępna w styczniu 2017 r.)
W oknach ewidencji vat będzie udostępniona opcja umożliwiająca wprowadzanie poniższych danych, w celu wyświetlenia ich w oknach i uwzględnienia w wydrukach ewidencji VAT:
– kwoty podatku naliczonego związane z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwoty, w stosunku do których prawo do obniżenia podatku należnego nie przysługuje,
– dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego,
– kwoty podatku naliczonego,
– wysokość podatku należnego,
– kwoty podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu,
– inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

3. Wysyłka e-mailem wydruków bezpośrednio z programu.

W oknie generowania wydruku udostępniona jest opcja ("Drukuj i wyślij e-mail" oraz "Wyślij tylko e-mail"), która przy wykorzystaniu Drukarki PDF, zapisuje wystawiony dokument jako plik PDF oraz automatycznie dołącza go do formularza wiadomości, a po kliknięciu w opcję "Wyślij" wysyła wiadomość na adres e-mail wprowadzony w Danych firmy i na dodany ręcznie do formularza. Użytkownik może wprowadzić temat wiadomości oraz jej treść, które podpowiadane są przy kolejnych  wysyłkach. Ponadto na adres e-mail wysyłającego, automatycznie dostarczana jest kopia wiadomości.
W celu wykorzystania omawianej opcji należy skonfigurować ustawienia w oknie Ustawienia/Konto e-mail, dostepne w menu Konfiguracja.

4. Zmienne finansowe aktualne na 2017 r.

5. Nowa szata graficzna programu.
 Kadry, Płace i ZUS PRO 9.2

Nowości


 
1. Zmienne finansowe obowiązujące od 01.12.2016 r. oraz większość zmiennych finansowych obowiązujących od 01.01.2017 r.
UWAGA! zmiennie finansowe, których wartość nie została opublikowana przed wydaniem wersji została przyjęta w wartości z 12/2016. Zmienne te będą modyfikowane w kolejnych wersjach programu.

2. Daty świąt w roku 2017 r.
Święta te przy użyciu okna „Pierwszy start” zostaną automatycznie uzupełnione.

3. Zasady uwzględniania kwoty wolnej od podatku obowiązujące od 2017 r.

4. W oknie "Umowy zlecenia" dodano nowe pole wskazujące na charakter wynagrodzenia tj. kwotowe (wartość domyślna), czy też godzinowe.

5. Sprawdzanie od 2017 roku minimalnej stawki godzinowej umowy zlecenia, wraz z komunikatem ostrzegającym
.

6. Nowe okno "Umowy zlecenia – ewidencja godzin"
Umożliwia rejestrację ilości godzin świadczenia usług dla wskazanej przez użytkownika umowy (wskazanie odbywa się w polu: "Do umowy z dnia:"). Okno umożliwia też drukowanie ewidencji godzin świadczenia usług, z tym, że zanim godziny te nie zostaną uwzględnione / rozliczone na rachunku, wydruk nie wskazuje na rachunek rozliczający ewidencję.

7.Pole "Ilość godzin" w oknie "Umowy zlecenia – rachunki"
Jest ono aktywne w przypadku umów zleceń, dla których wskazano, że wynagrodzenie ma charakter godzinowy.

8.Wydruk rachunku do umów zleceń z wynagrodzeniem godzinowym
Dodano pole służące potwierdzeniu (niezależnie od ewidencji) ilości godzin usług / wykonywania zlecenia.

9. Możliwość przypisywania pracownikowi różnych wzorców kalendarzy obowiązujących dla pracownika w różnych okresach czasu.
W oknie "Pracownicy – kalendarze" oznacza się datę początkową obowiązywania typu kalendarza dla pracownika.

10. Nowe typy nieobecności: "Odbiór nadgodzin na wniosek pracownika", "Odbiór nadgodzin bez wniosku pracownika", "Dzień wolny za nadgodziny".

Umożliwiają rejestrowanie czasu odbioru przepracowanych nadgodzin z uwzględnieniem wniosku lub bez wniosku pracownika.

11. Rejestrowanie innych typów nieobecności (np. urlopy wypoczynkowe) w trakcie urlopów związanych z macierzyństwem (w tym rodzicielski)

Dotyczy sytuacji, gdy pracownik łączy urlopy rodzicielskie z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy.

12. Rejestrowanie ilości godzin pracy, które mogą skutkować naliczaniem wyłącznie dodatków za pracę w nadgodzinach, bez liczenia wynagrodzenia właściwego za ten czas (np. gdy nadgodziny zostały oddane w relacji 1 do 1, a należne jest jeszcze rozliczenie z tytułu dodatku za nadgodziny). W tym celu utworzono dwa nowe pola o nazwie: "Tylko dodat. nadg. +50%" oraz "Tylko dodat. nadg. + 100%".

13. Składniki płacowe: "Nadgodziny dodatek 50" oraz "Nadgodziny dodatek 100"

Odpowiadają one za uwzględnienie w naliczaniu płac, godzin mających skutkować wyłącznie wyliczeniem dodatków za pracę w nadgodzinach, bez liczenia wynagrodzenia właściwego za ten czas (dostępne: w Menu: Płace / Definiowanie / Składniki płacowe – w grupie składników "Czas pracy").

14. Przenoszenie danych o obliczonych płacach dla pracownika lub dla grupy pracowników do innych płacowych okresów rozliczeniowych bez potrzeby przeliczania płac
Np. przy wypłacie wynagrodzenia części pracowników po terminie wypłaty, co powinno skutkować przeniesieniem rozliczenia z ZUS oraz US do innego miesiąca.

15. Raporty dla "Godzin nocnych":
- Zestawienie godzin nocnych w miesiącu,
- Zestawienie godzin nocnych dla pracownika w roku.


Zmiany


1. Nowa kolorystyka aplikacji.
2. Eksport ZCNA z okna "Rodzina" w zakładce "Inne"

Został umożliwiony w celu "wyrejestrowania członka" także w sytuacji, gdy nie zostało wypełnione pole "Data utraty uprawnień".

3. Zmiana wzorcowego pliku z wydrukiem "Szczegółowych warunków zatrudnienia" w wersji uproszczonej, przez uwzględnienia zmian w przepisach Kodeksu pracy.

4. Data na wydruku "Zbiorówka przelewów" w oknie "Przelewów"
Uwzględniana jest z pola "Data przelewu", a nie jak dotychczas z "Daty programowej".

5. Treści wzorcowych umów zlecenia oraz kontraktu menadżerskiego

Uwzględniono w treści wzorcowych umów zasady potwierdzania ilości godzin wykonania usługi oraz sposobu wypełnienia pola opisującego charakter wynagrodzenia jako godzinowego.

6. Zmiana w edytowalnej definicji składnika płacy "Dodatek za porę nocną"
Uwzględniono w wymiarze etatu osoby, dla której dodatek jest liczony.

7. Obsługę rocznego limitu nadgodzin przeniesiono do osobnego okna (wcześniej był  w oknie przyporządkowania kalendarza pracownikowi) w Menu: Czas pracy.

8. Optymalizacja obliczania ZUS RSA, skutkująca znacznym skróceniem czasu generowania deklaracji.Fakturowanie PRO Plus 9.2

 

1. Wysyłka e-mailem Faktur i innych dokumentów bezpośrednio z programu, na adresy e-mail wprowadzone w kartotece kontrahenta.
W oknie generowania wydruku udostępniona jest opcja ("Drukuj i wyślij e-mail" oraz "Wyślij tylko e-mail"), która przy wykorzystaniu Drukarki PDF, zapisuje wystawiony dokument jako plik PDF oraz automatycznie dołącza go do formularza wiadomości, a po kliknięciu w opcję "Wyślij" wysyła wiadomość na adres e-mail wprowadzony w kartotece kontrahenta lub dodatkowo dodany do formularza. Użytkownik może wprowadzić temat wiadomości oraz jej treść, które podpowiadane są przy kolejnych  wysyłkach. Ponadto na adres e-mail wysyłającego, automatycznie dostarczana jest kopia wiadomości. W celu wykorzystania omawianej opcji należy skonfigurować ustawienia w oknie Ustawienia/Konto e-mail, dostepne w menu Konfiguracja.

2. Okno startowe – Kontrahenci.
Zawiera listę wszystkich kontrahentów, z istotnymi informacjami przydatnymi w codziennej pracy tj. nr tel., e-mail, aktualne zadłużenie (należności przeterminowane, należności ogółem, zobowiązania, saldo), ponadto umożliwia wprowadzenie notatek powiązanych z kontrahentem. Po wskazaniu na liście klienta, w łatwy sposób można wystawić dla niego nową fakturę, sprawdzić historię przeprowadzanych z nim transakcji, wygenerować raport sprzedaży, rozliczyć płatności. Otwierane jest automatycznie przy każdym uruchomieniu programu (istnieje możliwość wyłączenia na stałe).

3. Wystawianie Paragonu na podstawie FV proformy.
W oknie "Przeglądu sprzedaży", w jego prawym panelu, dostępna jest opcja "Pa do dokumentu", która umożliwia tworzenie nowego Paragonu, do wystawionej Faktury Proforma. W tym celu należy wskazać Fv Proforma na liście wystawionych dokumentów i kliknąć na opcję "Pa do dokumentu".

4. Wystawianie Faktury zaliczkowej na podstawie FV proformy.
W oknie "Przeglądu sprzedaży", w jego prawym panelu, dostępna jest opcja "F.zal. do Fv proforma", która umożliwia tworzenie nowej Faktury zaliczkowej, do wystawionej Faktury Proforma. W tym celu należy wskazać Fv Proforma na liście wystawionych dokumentów i kliknąć na opcję "F.zal. do Fv proforma".

5. Zmieniono szatę graficzną programu.

6. Obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego (opcja dostępna w styczniu 2017 r.)
Generowanie pliku JPK_FA z wykazem faktur oraz jego wysyłka na żądanie organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej.

Pakiet - Biuro Rachunkowe PRO Plus - wersja 9

 

UWAGA! Aktualizacja jest płatna dla wszyskich Użytkowników.

Aktualizacja pakietu: Biuro Rachunkowe PRO Plus 9

Cena 
netto

Kup 
teraz

do 50 firm / do 100 pracowników / bez limitu stanowisk

625,00 zł

Zamawiam

do 500 firm / do 100 pracowników / bez limitu stanowisk 762,00 zł
Zamawiam

 

 

 Pakiet Małe Biuro Rachunkowe PRO w wersji 9 jest gotowy do zmian podatkowych w 2016 roku

 

 

Fakturowanie PRO wersja 9 - modyfikacje:

 
1. 'Informator' - funkcja wyświetla historię cen w jakich sprzedawano kontrahentowi towary i usługi. 
Dostępna jest w słowniku kontrahentów, wyświetlanym podczas wystawiania dokumentów sprzedaży. Wyświetla nazwy towarów i usług wraz z cenami netto i brutto, w jakich sprzedano je dotychczas kontrahentowi, wg kolejności - najnowsze na górze.
Dzięki niej, w szybki sposób można sprawdzić, w jakich cenach sprzedawano klientowi towary/usługi.
 
2. Informacja o łącznej wadze towarów dla transakcji, wyświetlana podczas wystawiania dokumentu wydania/sprzedaży
Funkcja przydatna dla firm sprzedających towary wysyłkowo, dzięki której będą mogli oszacować wysokość kosztu wysyłki w trakcie wystawiania dokumentu wydania. W słowniku towarów dodano nowe pole 'Waga', w którym należy wprowadzić wagę jednostkową towaru. 
Na tej podstawie system będzie w stanie podliczyć łączną wagę wszystkich towarów wprowadzonych na dokumenty sprzedaży i magazynowe. 
 
3. Zmodyfikowano rozliczanie płatności przy wystawianiu Faktury utworzonej na podstawie Faktury pro forma.

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów PRO PLUS wersja 9 - modyfikacje:

 

1. Dodano rok obrachunkowy 2016 wraz z parametrami podatkowymi.
 
2. Pobieranie danych kontrahenta z GUS do Słownika kontrahentów na podstawie wprowadzonego nr NIP
Funkcja przyspiesza pracę użytkowników oraz eliminuje możliwość pomyłki przy "ręcznym" wpisywaniu danych kontrahenta. Po kliknięciu w opcję "Pobierz informację z GUS" (jeśli nie ma klienta w Słowniku kontrahentów), wystarczy w pole NIP, wprowadzić NIP firmy i wybrać opcję Wybierz.  System pobierze dane kontrahenta do Słownika kontrahentów (nazwę firmy, adres, nr NIP), które będzie można w nim zapisać.
 
3. Amortyzacja: sprzedaż amortyzowanego środka trwałego
Funkcja umożliwia wycofanie z ewidencji amortyzowanego środka trwałego, w związku z jego sprzedażą. Wówczas proces amortyzacji zostaje przerwany i księgowany będzie wpis na pozostałą, niezamortyzowaną dotychczas wartość środka trwałego. Odpisy amortyzacyjne przestaną być tworzone.
 
4. Generowanie raportów ewidencji vat zakupu i sprzedaży wg kryterium: od dnia do dnia.
Podczas generowania raportu dotyczącego Ewidencji VAT zakupu lub sprzedaży, w opcji wyboru okresu, dodano możliwość wskazania dowolnej daty od dnia do dnia. 
 
 
 
Kadry, Płace i ZUS PRO wersja 9 - modyfikacje:
 
 
1. Zmienne finansowe obowiązujące od 01.12.2015r. oraz większość zmiennych finansowych obowiązujących od 01.01.2016r. 
UWAGA! Zmiennie finansowe, których wartość nie została opublikowana przed wydaniem wersji została przyjęta w wartości z 12/2015, i będą one modyfikowane w kolejnych wersjach programu. 
 
2. Daty świąt w roku 2016r.
Święta te przy użyciu okna „Pierwszy start” zostaną automatycznie uzupełnione. Ewentualnie w celu ich wywołania należy w oknie dostępnym w „Menu: Czas pracy / Kalendarze / Święta/Wyjątki” użyć polecenia „Utwórz standardowe święta” przy dacie programowej ustawionej na rok 2016.
 
3. Nowy typ nieobecności: Urlop rodzicielski 100%
 
4. Nowy typ składnika płacowego – zasiłku : Zasiłek rodzicielski 100%
 
5.  Możliwość naliczania oraz rozliczania nieobecności ‘Opieka nad dzieckiem z art 188 KP – Monitor’
Wcześniejsza nazwa ‘Dzień dla matki z dzieckiem’, opcjonalnie rozliczane dziennie albo godzinowo. Stosowny wybór rodzaju rozliczania tej nieobecności następuje przez wskazanie sposobu rozliczania w oknie ’Urlopy’
 
6. Automatyczne przenoszenie danych adresowych pracownika między zakładkami ‘Adres zameldowania’ / ‘Adres zamieszkania’ / ‘Adres do korespondencji’ w oknie ‘Dane pracownika’ – polecenie - ‘Pobierz adres …’ dostępne jest w trybie edycji okna ‘Dane pracownika’.
 
7. Nowy składnik – ‘Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego’.
Składnik służy do wyrównania zasiłków macierzyńskich naliczonych przez zakład pracy , do wysokości ‘Świadczenie rodzicielskie’ (1000 zł w skali miesiąca).
 
8. Nowa zmienna finansowa ‘Świadczenie rodzicielskie’  równą 1000 zł .

9. Nowy składnik – ‘Zwrot składki emerytalnej i rentowej’

Pprzydatny przy zwracaniu pracownikom nadpłaconych składek ZUS z tytułu przekroczenia maksymalnej podstawy emerytalno—rentowej. Składnik  dostępny w grupie ‘Składników własnych’.
 
10. Blokada ewidencjonowania nieobecności urlopów:  macierzyński dodatkowy i macierzyński dodatkowy 80%, po dacie 01.01.2016 r.
 
11. Okno ‘Dane pracownika’ 
W zakładce ‘Adres zamieszkania’ – dodano pole: Kod Statystyczny Gminy
 
12. Możliwość wskazywania rodzaju adresu pracownika który ma być uwzględniany na wydrukach generowanych z programu.
Dostępne opcje to:  Adres zameldowania oraz  Adres zamieszkania. Ustawienie  rodzaju adresu dostępne jest w oknie ‘Dane pracownika’ w zakładce ‘ Adres zamieszkania’.
 
13. Eksport przelewów elektronicznych na wynagrodzenia wg standardu PEKAOBIZNES24.
 
14. W ‘Kreatorach definiowania płac’ – wprowadzono możliwość szybkiego zaznaczenia okresu obowiązywania składnika w czasie.
Na kroku nr 4 kreatora istnieje możliwość wskazania okresu obowiązywania składnika od i do. Dla prawidłowego funkcjonowania konieczne wskazania obu granicznych okresów obowiązywania.
 
15. Modyfikacja wydruku ‘Raport dla CIT-ST’ dostępnego w oknie:  'Pracownik – urzędy’ , przez dopisanie  osoby odpowiedzialnej za sporządzenie raportu.
 
16. Modyfikacja zakresu alertu przy generowaniu PIT-11 w przypadku braku niektórych danych adresowych pracownika.
 
17. Zmiana dotychczasowej nazwy nieobecności ‘Dzień dla matki z dzieckiem’ na nową nazwę ‘Opieka nad dzieckiem z art 188 KP – Monitor’

 

Pakiet - Biuro Rachunkowe PRO Plus 7

Aktualizacja pakietu: Biuro Rachunkowe PRO Plus 7

Cena 
netto

Kup 
teraz

do 50 firm / do 100 pracowników / bez limitu stanowisk

625,00 zł

Zamawiam

do 500 firm / do 100 pracowników / bez limitu stanowisk 762,00 zł
Zamawiam

UWAGA! Aktualizacja jest płatna dla wszyskich Użytkowników. Bez nowego numeru licencji będzie ona działać w trybie demonstracyjnym.

W najbliższych dniach zostanie wydana aktualizacja programu na 2014 rok. Zachęcamy do złożenia zamówienia już dziś, w celu jego szybszej realizacji.

Wstecz