logo   logo

Polski Ład - zmiany dla przedsiębiorców

Opublikowany w: Księgowość

user

Admin Admin clock 13-12-2021

Polski Ład wprowadza szereg nowych metod i zasad obliczania podatków dochodowych oraz składek ubezpieczeniowych. Te rewolucyjne zmiany dotyczą  wszystkich podatników. Wprowadzone zostają nowe ulgi podatkowe, zwiększa się kwota wolna od podatku, a także zwiększa się ilość przypadków dla stosowania podatku ryczałtowego. Zmiany dotyczą również składki zdrowotnej, która nie będzie już możliwa do odliczenia od podatku, na czym stracą niemal wszyscy przedsiębiorcy zarabiający powyżej 5 tys. zł miesięcznie niezależnie od formy opodatkowania.

 

1. Podatek dochodowy

 

a) skala podatkowa

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

120.000

17% minus kwota zmniejszająca podatek 5.100 zł

120.000

 

15.300 zł + 32% nadwyżki ponad 120.000 zł

 

b) podatek liniowy nie ulega zmianie  - 19%

 

c) ryczałt od przychodów

obniżenie stawki dla niektórych działalności:

 • Usługi w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86) - lekarze, dentyści, stomatolodzy, pielęgniarki i położne – z 17% do 14%,
 • Usług:

związanych z wydawaniem:

 1. pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,
 2. pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),
 3. pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),
 4. oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line
 5. informatycy, programiści oraz pozostałe zawody z branży IT

 

związanych z IT - doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych
z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) 

 – z 15% do 12%,

 • usługi architektoniczne i inżynierskie; usługi badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71) oraz w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1) – z 17-15% do 14%.

d) karta podatkowa

Od 1 stycznia 2022 roku nie będzie można wybrać karty podatkowej jako formy opodatkowania. Podatnicy którzy przed 2022r. byli opodatkowania na karcie podatkowej będą mogli kontynuować ten rodzaj opodatkowania.

Na Polskim Ładzie połączonym ze wzrostem wysokości składek na ubezpieczenie społeczne stracą niemal wszyscy przedsiębiorcy zarabiający powyżej 5 tys. zł miesięcznie niezależnie od formy opodatkowania.

 

2. Składki ZUS w 2022 roku

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

 • zasady ogólne (skala podatkowa – 17%/32%)  – 9% dochodu nie mniej niż 9%
   z 3010zł (minimalne wynagrodzenie) = 270,90zł;
 • podatek liniowy (19%) – 4,9% dochodu nie mniej niż 9% z 3010zł (minimalne wynagrodzenie) = 270,90zł;
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:
 • przychody < 60 000 zł – 9% od kwoty 60% przeciętnego wynagrodzenia (składka ok. 300 zł)

szacowana wartość ok. 305,56 zł;

 • przychody 60 000 – 300 000 zł – 9% od kwoty 100% przeciętnego wynagrodzenia (składka ok. 500 zł)

szacowana wartość 509,27 zł;

 • przychody > 300 000 zł – 9% od kwoty 180% przeciętnego wynagrodzenia (składka ok. 900 zł)

szacowana wartość 916,68 zł;

 •     karta podatkowa – 9% wynagrodzenia minimalnego czyli 270,90zł.

 

UWAGA !!!
Składki zdrowotnej nie odliczymy od podatku ani nie zaliczymy do kosztów działalności gospodarczej. Jest ona w praktyce podwyższeniem podatku.

 

Składki społeczne

Z obwieszczenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia wynosi 5922 zł. Oznacza to, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2022 r. dla przedsiębiorców niekorzystających z obniżonych składek ZUS, będzie wynosić przynajmniej 3553,20 zł (tj. 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).

Społeczne składki ZUS w miesiącach od stycznia do grudnia 2022 roku będą wyglądać następująco:

 • składka emerytalna               – 693,58 zł,
 • składka rentowa                    – 284,26 zł,
 • składka chorobowa                – 87,05 zł,
 • składka wypadkowa               – 59,34 zł,
 • składka na Fundusz Pracy      – 87,05 zł.

Całkowita suma miesięcznych społecznych składek ZUS w roku 2022 wyniesie 1.211,28 zł.

 

3. Obrót bezgotówkowy

 

Limit płatności gotówkowych dla transakcji między przedsiębiorstwami obniżono z 15.000zł do 8.000 zł.

Konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł.

 

4. Opodatkowanie składników majątku ruchomego wykorzystywanego w działalności gospodarczej (wykup z leasingu przez osobę fizyczną).

 

Przychodem z działalności gospodarczej będą przychody z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej,
a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności gospodarczej, i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat (por. art. 10 ust. 2 pkt 4 i art. 14 ust. 2 pkt 19 updof po zmianie).

Zmiana ta ma zastosowanie do składników nabytych po dniu 31 grudnia 2021 r.

 

5. Opodatkowanie przychodów z tzw. najmu prywatnego

 

Przychody z tzw. najmu prywatnego, będące źródłem przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 updof, będą opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, co oznacza opodatkowanie przychodów stawką 8,5% do kwoty przychodów 100.000 zł, a od nadwyżki przychody należy opodatkować stawką 12,5% (por. art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

W ramach przepisów przejściowych do dnia 31 grudnia 2022 r. podatnicy mogą stosować zasady opodatkowania tych przychodów obowiązujące na dzień 31 grudnia 2021r.

 

6. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do działalności z majątku prywatnego.

 

Ustalenie wartości początkowej składnika majątku używanego przez podatnika prywatnie, a następnie wprowadzonego do działalności gospodarczej na nowych zasadach.
Od 01.01.2022 roku wartością początkową będzie cena nabycia, ale nie wyższa niż wartość rynkowa. Na przykład samochód używany dotychczas prywatnie będzie wprowadzony do ewidencji środków trwałych według wartości rynkowej, a nie po cenie zakupu jak to jest obecnie.

 

7. Wyłączenie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od budynków/lokali mieszkalnych

 

Od 01-01-2022 r. amortyzacji nie podlegają budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego
w spółdzielni mieszkaniowej, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy.

UWAGA !!!

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r., zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego lub prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, nabytych lub wytworzonych przed dniem 1 stycznia 2022 r.

 

8. Odliczenia od podstawy opodatkowania

 

A. Ulga dla „klasy średniej”

Kwotę ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych (według skali), oblicza się według wzoru:

(A x 6,68% - 4566 zł) / 0,17

dla A wynoszącego co najmniej 68.412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102.588 zł,

(A x (-7,35%) + 9829 zł) / 0,17

dla A wyższego od 102.588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133.692 zł

w którym A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 27 przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów
z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne.

 

B. Ulga na prototyp

Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może odliczyć od podstawy obliczenia podatku, kwotę stanowiącą 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu, przy czym wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Nowy produkt to produkt, który powstał w wyniku prac badawczo-rozwojowych (prac B R) prowadzonych przez przedsiębiorcę.

Produkcja próbna nowego produktu to etap rozruchu technologicznego produkcji, niewymagający dalszych prac projektowo-konstrukcyjnych lub inżynieryjnych. W trakcie produkcji próbnej można wykonać próby i testy przed produkcją na masową skalę. Obejmuje okres od momentu poniesienia pierwszego kosztu związanego z tym etapem do momentu rozpoczęcia masowej produkcji nowego produktu.

Wprowadzenie na rynek nowego produktu obejmuje przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania przez produkt certyfikatów i zezwoleń – potrzebnych, żeby zacząć go sprzedawać.

 

Koszty produkcji próbnej nowego produktu to:

 • cena nabycia lub koszt wytworzenia fabrycznie nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu, zaliczonych do grup 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (między innymi wszelkiego rodzaju maszyny
 • i urządzenia)
 • wydatki na ulepszenie, poniesione w celu dostosowania środka trwałego zaliczonego do grup 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu
 • koszty nabycia materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu.

 

Koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu to:

 • koszty badań, ekspertyz
 • wydatki na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania: certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa
 • koszty uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów lub oznakowań – związanych z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania
 • koszty badań cyklu życia produktu
 • wydatki na system weryfikacji technologii środowiskowych.

 

Z ulgi na prototyp mogą skorzystać przedsiębiorcy, niezależnie od ich wielkości, opodatkowani:

 • według skali podatkowej (PIT-36)
 • podatkiem liniowym (PIT-36L)
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

 

C. Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację jest skierowana do firm, które chcą zastosować roboty przemysłowe, żeby usprawnić produkcję. Ma pomagać firmom w zwiększaniu produktywności i konkurencyjności na rynkach krajowym i międzynarodowym.

Ulga uprawnia do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w danym roku na robotyzację. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć dochodu uzyskanego przez przedsiębiorcę w tym roku.

Ulgę będzie można zastosować do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w latach 2022–2026, czyli po raz pierwszy w rozliczeniu za rok 2022.

Z ulgi na robotyzację mogą skorzystać przedsiębiorcy niezależnie od ich wielkości, opodatkowani:

 • według skali podatkowej (PIT-36)
 • podatkiem liniowym (PIT-36L)
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Robot przemysłowy to maszyna:

 • automatycznie sterowana i programowalna
 • wielozadaniowa
 • stacjonarna lub mobilna, o co najmniej 3 stopniach swobody
 • posiadająca właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych
 • spełniająca łącznie następujące warunki:
  • wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi
   i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania
  • jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów
  • jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń
  • jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

 

D. Ulga prowzrostowa

Podatnik uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej odlicza od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł w roku podatkowym.

Za koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów uznaje się koszty:

1) uczestnictwa w targach poniesione na:

a) organizację miejsca wystawowego,

b) zakup biletów lotniczych dla pracowników i podatnika,

c) zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników i podatnika;

2) działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów;

3) dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;

4) przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;

5) przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

 

E. Ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację

Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:

1) sportową,

2) kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej,

3) wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę

- przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność kulturalną uznaje się koszty poniesione na finansowanie:

1) instytucji kultury wpisanych do rejestru prowadzonego na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

2) działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.

 

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę uznaje się koszty poniesione na:

1) stypendia, o których mowa w:

a) art. 97 i art. 213 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

b) art. 283 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.);

2) finansowanie zatrudnionemu przez podatnika pracownikowi opłat, o których mowa w art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określonych w umowie zawartej pomiędzy podmiotem prowadzącym kształcenie a osobą podejmującą kształcenie;

3) finansowanie wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, studentów odbywających u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów;

4) sfinansowanie studiów dualnych, o których mowa w art. 62 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na konkretnym kierunku studiów, w tym koszty praktyk;

5) wynagrodzenie wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia przez podatnika organizującego praktyki zawodowe dla studentów danej uczelni pracownikowi będącemu absolwentem studiów w tej uczelni zatrudnionemu za pośrednictwem akademickiego biura karier, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzonego przez tę uczelnię.

 

F. Ulga na zabytki

Podatnik może odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki:

1) poniesione w roku podatkowym na wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony, zgodnie z odrębnymi przepisami, dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków;

2) poniesione w roku podatkowym na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się ewidencji zabytków;

3) na odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w takim zabytku, pod warunkiem że podatnik na nabytą nieruchomość poniósł wydatek, o którym mowa w pkt 2.

 

G. Ulga na terminale płatnicze

Podatnik uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej może odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 albo art. 30c ust. 2, wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego poniesione w roku podatkowym, w którym rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego, i w roku następującym po tym roku, do wysokości:

1) 2500 zł w roku podatkowym - w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;

2) 1000 zł w roku podatkowym - w przypadku podatników innych niż określeni w pkt 1.

 

9. Terminale do kas fiskalnych

 

Od 1.01.2022 każdy przedsiębiorca będzie miał obowiązek umożliwić dokonanie zapłaty za jego towar lub usługi bezgotówkowo w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego — przy pomocy instrumentu płatniczego rozumianego jako zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego(np. terminal płatniczy).


Przepis powyższy nie dotyczy przedsiębiorcy, który nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Sankcje za brak umożliwienia dokonywania płatności bezgotówkowych:

- brak możliwości otrzymania zwrotu nadwyżki podatku VAT w terminie przyspieszonym 25 dni (obowiązuje więc termin 60 dniowy)

- brak możliwości kwartalnego rozliczenia podatku vat począwszy od kwartału w którym stwierdzono uchybienie obowiązku

 

10. Minimalny podatek CIT

 

Podatek od spółek będących podatnikami w rozumieniu art. 3 ust. 1. ( Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy) oraz podatkowych grup kapitałowych, które w roku podatkowym:

1) poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo

2) osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, określony zgodnie z art. 7 ust. 1, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 1%

- wynosi 10% podstawy opodatkowania (minimalny podatek dochodowy).

 

Z podatku tego wyłączone są m.in. spółki których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i jeżeli podatnik nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym

 

Dla celów obliczenia straty oraz udziału dochodów w przychodach, o których mowa wyżej, nie uwzględnia się:

1) zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne, kosztów wynikających z nabycia, wytworzenia lub ulepszenia środków trwałych;

2) przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio lub pośrednio związanych z tymi przychodami odpowiednio osiągniętych albo poniesionych w związku z transakcją, jeżeli:

a) cena lub sposób określenia ceny przedmiotu transakcji wynika z przepisów ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów normatywnych oraz

b) podatnik w roku podatkowym poniósł stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych z transakcji, o której mowa w lit. a, albo osiągnął udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w przychodach innych niż z zysków kapitałowych wynikający z takiej transakcji w wysokości nie większej niż 1%, przy czym obliczenia straty i udziału dochodów w przychodach dokonuje się odrębnie dla transakcji tego samego rodzaju.

Podstawę opodatkowania stanowi suma:

1) kwoty odpowiadającej 4% wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym oraz

2) poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 kosztów finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12 w takiej części, w jakiej koszty te przewyższają kwotę obliczoną według następującego wzoru:

[(P - Po) - (K - Am - Kfd)] × 30%

w którym poszczególne symbole oznaczają:

P - zsumowaną wartość przychodów ze wszystkich źródeł przychodów, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym,

Po - przychody o charakterze odsetkowym w rozumieniu art. 15c ust. 13,

K - sumę kosztów uzyskania przychodów bez pomniejszeń wynikających z art. 15c ust. 1,

Am - odpisy amortyzacyjne, o których mowa w art. 16a-16m, zaliczone w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów,

Kfd - zaliczone w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego nieuwzględnione w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przed dokonaniem pomniejszeń wynikających z art. 15c ust. 1,

oraz

3) wartości odroczonego podatku dochodowego wynikającej z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych niepodlegającej dotychczas amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej w zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto, oraz

4) kosztów:

a) usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń
o podobnym charakterze,

b) wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania
z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7,

c) przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym
w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze

- poniesionych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 lub podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w przepisach wydanych na podstawie art. 11j ust. 2,
w części, w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają o 3 000 000 zł kwotę obliczoną według następującego wzoru:

[(P - Po) - (K - Am - O)] × 5%

w którym poszczególne symbole oznaczają:

P - zsumowaną wartość przychodów ze wszystkich źródeł przychodów, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym,

Po - przychody o charakterze odsetkowym w rozumieniu art. 15c ust. 13,

K - sumę kosztów uzyskania przychodów bez pomniejszeń wynikających z art. 15c ust. 1,

Am - odpisy amortyzacyjne, o których mowa w art. 16a-16m, zaliczone w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów,

O - zaliczone w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odsetki, bez pomniejszeń wynikających z art. 15c ust. 1.