icon-phone Dział handlowy
62 591 91 19

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO


            Szanowny Kliencie,

W związku z tym, że od dnia 25 maja 2018 r. na terenie wszystkich państw członkowskich UE stosujemy przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( dalej jako Ogólne rozporządzenie) pozyskując Twoje dane osobowe informujemy, że:

 1. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem skutecznego zawarcia umowy, wykonania (realizacji zamówienia) i rozliczenia usługi zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy my –  DGCS BIZNESMEN Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-400) przy ul. Raszkowskiej 24a,  wpisana do KRS pod nr 0000192478, NIP:618-15-95-654.
 3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z Nami pisząc na adres e-mail: info@biznesmen.com.pl
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas wyłącznie w celach:

       - zawarcia umowy oraz realizacji i rozliczenia ww. usługi, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustaw podatkowych oraz przepisów o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Ogólnego rozporządzenia,

       - realizacji przez nas prawnie uzasadnionych interesów, w postaci ochrony przed ewentualnymi roszczeniami o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym związanymi z wykonaniem     umowy będącej podstawą wystawienia faktury, a także wykonywania przez nas praw związanych z takimi roszczeniami (m. in. windykacja wymagalnych wierzytelności), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f  Ogólnego rozporządzenia.

 1. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

                a) podmioty świadczące dla nas usługi księgowe, prawne oraz z zakresu audytów finansowo- prawnych w celu zapewnienia nam obsługi księgowej, prawnej oraz audytów finansowo-prawnych,

                b) podmioty świadczące usługi z zakresu IT w celu:

        -  świadczenia usług hostingowych (przechowywania Twoich danych na zabezpieczonym serwerze),

        - wykonywania na zamówienie DGCS BIZNESMEN usług w zakresie konfiguracji sprzętowej i/lub programowej, w tym zabezpieczeń udostępnionych serwerów, innych urządzeń komputerowych oraz oprogramowania (usługi konserwacyjne i administracyjne),

         -  wykonywania na zamówienie DGCS BIZNESMEN usług programistycznych, w tym aktualizacji oprogramowania ze względu na zmieniające się przepisy prawne lub inne istotne okoliczności (usługi                 programistyczne i inne o podobnym charakterze).

 1. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane w żaden sposób innym podmiotom, za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.
 2. Przekazane przez Ciebie dane osobowe przechowywane będą przez okres przedawnienia roszczeń o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym (w szczególności zobowiązania podatkowe) związanych z wykonaniem umowy. Następnie zostaną usunięte.
 3. Na podstawie przekazanych danych osobowych nie będą podejmowane wobec Ciebie jakiekolwiek zautomatyzowane decyzje, nie będziesz podlegał profilowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Ogólnego rozporządzenia.

Jednocześnie informujemy, że przysługują Tobie następujące uprawnienia:

 1. żądania od nas w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 3. prawo do żądania przeniesienia  danych osobowych do innego administratora,
 4. prawo sprzeciwu wobec operacji przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących danych osobowych z prowadzonych przez nas zbiorów,
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.

 

                Niezwłocznie zrealizujemy Twoje żądania, o których mowa powyżej, chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ogólnego rozporządzenia nie przewidują możliwości realizacji określonego uprawnienia w odniesieniu do danych osobowych wskazanych w Twoim żądaniu. O fakcie niemożności zrealizowania zgłoszonego żądania ze względu na przepisy obowiązującego prawa powiadomimy Cię bez zbędnej zwłoki.

 

 

Dziękujemy, że zapoznałeś się z powyższą informacją.