icon-phone Dział handlowy
62 591 91 19

Małe Biuro Rachunkowe PRO


Najważniejsze możliwości:

 • Księga Przychodów i Rozchodów, Ryczałt
 • Ewidencje VAT, Środki trwałe
 • Kadry i płace do 10 pracowników
 • e-Deklaracje, JPK, ZUS
 • Kilometrówka, Fakturowanie

Cena netto: 1 000,00 zł

Małe Biuro Rachunkowe PRO

Małe Biuro Rachunkowe PRO to pakiet zintegrowanych programów dedykowany dla małych biur rachunkowych. Ułatwia prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu, ewidencji VAT, środków trwałych, kilomentrówki oraz kadr i płac. Sporządza deklaracje PIT, VAT oraz ZUS. Generuje i wysyła e-deklaracje oraz JPK. Współpracuje z programem Płatnik. W skład pakietu wchodzą następujące programy:

 • Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus BIURO do 50 firm,
 • Kadry, Płace i ZUS PRO BIURO do 10 pracowników / 50 firm,
 • Fakturowanie PRO do 50 firm.

Licencja pozwala na instalację programów na nielimitowanej ilości stanowiskach, obsługę do 50 podmiotów gospodarczych oraz na wprowadzenie w każdym z nich do 10 pracowników.

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • rejestracja zapisów dotyczących księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu,
 • zestawienia obrotów i kosztów za dany miesiąc oraz narastająco od początku roku,
 • roczne zestawienia obrotów i kosztów oraz rozliczenia z uwzględnieniem remanentów,
 • wydruk Księgi i Ewidencji ryczałtu (kilka wersji) i zestawień,
 • weryfikacja kontrahentów na Białej liście,
 • rozliczanie Ulgi na złe długi,
 • obsługa procedury VAT OSS,
 • generowanie deklaracji ZUS DRA za właścicieli,
EWIDENCJE
 • zakupów i sprzedaży na potrzeby podatku VAT z możliwością automatycznego zapisu do księgi lub ewidencji ryczałtu (transakcje: standardowe, zakup paliw, odwrotne obciążenie, WNT, WDT, eksport, import, trójstronne),
 • wyposażenia, czynności cywilno-prawnych,
 • zestawienia za dany miesiąc i narastająco,
 • wydruk Ewidencji VAT (kilka wersji) oraz zestawień z możliwością podglądu na ekranie,
 • rozliczanie Ulgi na złe długi.
 
ŚRODKI TRWAŁE / AMORTYZACJA
 • ewidencja nieograniczonej ilości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • oblicza i księguje odpisy amortyzacyjne (metoda liniowa lub degresywna, amortyzacja okresowa),
 • wydruki: Plan amortyzacji, Miesięczne odpisy, Karta ST, Przyjęcie ST, Likwidacja ST.
   
ROZRACHUNKI
 • rozliczanie należności i zobowiązań, kontrola terminów płatności,
 • sporządza Wezwania do zapłaty i Noty odsetkowe,
 • sporządza Bankowe Dowody Wpłaty, Przelewy Bankowe, KP, KW, Raporty Kasowe.

 

KILOMETRÓWKA

 • Ewidencja przebiegu pojazdów, 
 • Ewidencja kosztów eksploatacji, 
 • Rozliczanie kilometrówki, 
 • Ryczałt kilometrowy, 
 • Wydruki: Zestawienie wyjazdów, Rozliczenie ryczałtu.
   

KADRY 

 • Prowadzi ewidencję danych personalnych pracowników i zleceniobiorców, właścicieli (do 10 w każdej firmie),
 • umożliwia elastyczne określenie sposobu finansowania składek ZUS każdemu pracownikowi (50% Ubezpieczony, 50% Płatnik, ubezpieczony, płatnik, Budżet, PFRON),
 • określenie pracownikom kodów: Kas Chorych, tytułu ubezpieczenia, wykonywanego zawodu, wykształcenia, pracy w szczególnych warunkach, stopnia niezdolności do pracy oraz typu identyfikatora,
 • gromadzi informacje o pracownikach: wykształcenie, rachunek bankowy, urząd skarbowy, historia zatrudnienia, służba wojskowa, rodzina, staż pracy,
 • generuje dokumenty dotyczące zatrudnienia pracowników tj. umowa o pracę, szczegółowe warunki zatrudnienia, aneksy, wypowiedzenie warunków, rozwiązanie umowy, świadectwo pracy,
 • ewidencja szkoleń, badań okresowych, wypadków i wyposażenia,
 • umożliwia wydruk następujących dokumentów: umowy o pracę, szczegółowe warunki zatrudnienia, aneksów, świadectwa pracy, wypowiedzenia warunków umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę, umów przeterminowanych, zakresu obowiązków, regulaminu pracy, kwestionariusza osobowego, kartoteki pracownika, wydruki dot. badań okresowych, szkoleń, kartoteki wypadków, wyposażenia pracowników,
 • pozwala dostosować pod własne potrzeby wybrane dokumenty kadrowe z poziomu programu Microsoft Word,

 

PŁACE 
 • oblicza płace według różnych systemów wynagradzania,
 • umożliwia definiowanie każdego składnika płacowego (niezależnie od stopnia skomplikowania np. płaca stała, godzinowa, akord, premia, dodatki, dodatki stażowe, potrącenia i wiele innych) lub skorzystanie ze standardów dostępnych w programie,
 • istnieje możliwość określenia indywidualnych parametrów dla elementów płacowych tj. czy składnik ma być opodatkowany, czy ma być on objęty określoną składką ZUS, czy składnik ma być wliczany do podstawy średniej urlopowej czy chorobowej, określenie dla składnika kodu ZUS, wpływu na składnik nieobecności,
 • definiowanie działań matematycznych na składnikach, obliczanie składników na podstawie innych składników, definiowanie ograniczeń, terminów ważności,
 • rozlicza właścicieli firm z ZUS,
 • umowy cywilno-prawne: umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich, kontrakt menedżerski, umowy o udział w pracach organów stanowiących osób prawnych; umożliwia wystawienie do jednej umowy wielu rachunków,
 • oblicza wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, pielęgnacyjne, rodzinne, rehabilitacyjne, wychowawcze i pogrzebowe,
 • udziela pożyczek, umożliwia spłatę w dowolnej ilości rat, automatycznie potrąca raty pożyczki podczas liczenia wypłaty,
 • oblicza dodatkowe wypłaty (kilka w miesiącu dla pracowników),
 • wypłata zaliczek,
 • wydruk przelewów za wypłaty na ROR, za zaliczki, za deklaracje PIT-4, za umowy cywilno-prawne,
 • możliwość tworzenia oraz wydruk wielu list płac w miesiącu oraz wielu wypłat na jednej liście płac, wydruk kwitków z wypłat, wydruk karty wynagrodzeń, listy płac z umów cywilno-prawnych,
 • elastyczne ustalanie wysokości zmiennych finansowych np. progów podatkowych, zasiłków, składek ZUS,
 • wydruk listy pożyczek, listy zaliczek, zaświadczenia o zarobkach, oświadczenia o kosztach+25%, zestawienia składek zdrowotnych,
 • raporty na potrzeby GUS,

 

CZAS PRACY

 • odnotowywanie obecności (indywidualne i grupowe) i nieobecności, nadgodzin 50% i 100%, godzin nocnych,
 • większość typów nieobecności automatycznie modyfikuje dane płacowe,
 • podsumowanie dni zasiłkowych i stażu pracy,
 • dokładne określanie czasu pracy,
 • definiowalny kalendarz dla wybranych pracowników lub grup,
 • wydruk listy obecności z danymi lub pustej, kartoteki czasu pracy, wniosku o urlop, karty urlopowej,

 

DEKLARACJE

 • podatkowe: PIT-5, PIT-5L, PIT-11, PIT-4R, PIT-40, PIT-8AR oraz VAT-7, VAT-7K, VAT-27, VAT-UE,
 • e-Deklaracje podatkowe: VAT-7, VAT-7K, VAT-27, VAT-UE, PIT-4r, PIT-11, PIT-40, 
 • wysyłka e-deklaracji bezpośrednio z programu,
 • przegląd wystawionych deklaracji i wysłanych e-deklaracji (możliwość edycji, wydruku),
 • pobieranie i przechowywanie UPO,
 • ZUS: DRA, RCA, RZA, RSA i inne (współpraca z programem Płatnik), 
 • zestawienia do NFZ - współpraca z programem do elektronicznej wymiany danych z NFZ,
 • SODiR - tworzenie deklaracji rozliczeniowych za osoby niepełnosprawne, które można wczytać do systemu SODiR Offilne. 


JPK

 • generowanie i wysyłka JPK_V7M/V7K, JPK_PKPiR, JPK_EWP, JPK_VAT,
 • pobieranie i drukowanie UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).


INNE 

 • moduł umożliwiający wystawianie faktur,
 • rozliczanie właścicieli firmy (wg udziału procentowego, odliczanie składek ZUS),
 • księgowanie i wydruk Dowodów wewnętrznych,
 • sporządza Noty korygujące,
 • funkcja chronologicznego porządkowania wpisów,
 • obsługuje Zakłady Pracy Chronionej (ZPChr),
 • importuje dane personalne pracowników z programu Płatnik,
 • importuje wszystkie dane z programu Kadry, Płace i ZUS 4,
 • importuje dane personalne z programu Płace DOS dGCS,
 • eksportuje dane do programów MS Word i Excel,
 • automatycznie księguje dokumenty wystawione z programów Fakturowanie PRO oraz Magazyn i Faktury PRO (także z wersji PRO Plus),
 • importuje pliki JPK_V7M / V7K oraz JPK_VAT do ewidencji sprzedaży.

 

Wymagania systemowe:

- komputer z procesorem minimum 1 GHz (zalecane 2GHz lub więcej)
- minimum 4 GB pamięci RAM,
- około 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
- dowolny napęd CD-ROM, drukarka, mysz,
- system operacyjny Windows 8, 8.1, 10, 11,
  Windows Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019,
- system obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2012, 2014, 2016, 2017 , 2019,
  - bezpłatna wersja Microsoft SQL Server 2014 dostarczana jest wraz z systemem.
- wymagany zakup aktualizacji do programu po 12 miesiącach.

 

Wersja Cena Zamów
netto brutto
Małe Biuro Rachunkowe PRO - do 50 firm / do 10 pracowników w każdej firmie 1 000,00 zł 1 230,00 zł basket
Wersja Cena Zamów
netto brutto
Wersja Cena Zamów
netto brutto
Małe Biuro Rachunkowe PRO - do 50 firm / do 10 pracowników w każdej firmie 1 000,00 zł 1 230,00 zł basket