logo   logo

Dodatek za pracę w porze nocnej

Opublikowany w: Blog Kadry i płace Kadry, Płace i ZUS PRO

user

Admin Admin clock 01-02-2019

Każdemu pracownikowi, który wykonuje pracę w godzinach nocnych, przysługuje dodatek do wynagrodzenia za porę nocną w wysokości 20% stawki godzinowej  wynikającej z płacy minimalnej (art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm., dalej K.p.).


Pora nocna obejmuje osiem godzin między godz. 21:00 a 7:00.


W programie Kadry, Płace i ZUS PRO rozliczamy dodatek za porę nocną poprzez przypisanie do pracownika odpowiedniego składnika płacowego oraz wprowadzenie określonej liczby godzin nocnych.
W pierwszej kolejności należy wskazać odpowiedniego pracownika w górnym okienku i z menu Czas Pracy/Obecność/Kreator wybrać pozycję godziny nocne.

 

 

 W kolejnym kroku wybieramy pracownika lub grupę pracowników,

 

 

oraz wpisujemy łączną ilość przepracowanych godzin nocnych w miesiącu i klikamy Zakończ.

 

 

Aby program obliczył wynagrodzenie za porę nocną należy jeszcze przypisać odpowiedni składnik płacowy o nazwie ‘dodatek za porę nocną’ do płacy wybranego pracownika.
W tym celu należy wejść w menu Płace/Definiowanie/Płace pracowników-kreator, następnie wybrać opcję dodanie zdefiniowanego składnika/dla wybranej osoby/ przy definicji wypłaty nr 1 klikamy na opcję dalej/ po prawej stronie wybieramy składnik ‘Dodatek za porę nocną’ (znajdujący się w grupie składniki przykładowe) i poprzez dwukrotne kliknięcie przenosimy na lewą stronę. W celu zatwierdzenia wykonanej operacji klikamy na Zakończ.

 

 

Po wykonaniu tych czynności można przejść do obliczania płac, wchodząc w menu Płace/Obliczanie Płac i Oblicz place. Za przepracowane godziny nocne program naliczy odpowiednie wartości ‘dodatku za porę nocną’, co widać w analizie obliczonych płac.

 


 

 

WAŻNE!
Do obliczenia dodatku za porę nocną bierzemy wartość minimalnego wynagrodzenia (a nie wartość  brutto jaką ma przypisaną dany pracownik) dzieląc przez godziny pracy przypadające w danym miesiącu. Otrzymaną kwotę mnożymy przez 20% oraz ilość godzin nocnych.