logo   logo

Jak wprowadzić płacowy bilans otwarcia w Kadrach PRO

Opublikowany w: Blog Kadry i płace Kadry, Płace i ZUS PRO

user

Admin Admin clock 01-02-2019

 

Funkcja bilansu otwarcia w programie Kadry, Płace i ZUS PRO umożliwia wprowadzenie do bazy (np. zakładanej w trakcie roku) danych o wynagrodzeniach wypłaconych danemu pracownikowi we wcześniejszych miesiącach - w celu:
1) odpowiedniego przygotowania informacji PIT-11 dla pracownika który miał wynagrodzenia naliczane w trakcie danego roku w innym programie płacowym,
2) uwzględnienia danych do liczenia wynagrodzenia za urlop ze zmiennych składników oraz zasiłków chorobowych,
3) analizy rocznej wszelkich dostępnych składników płacowych.
Aby wprowadzić bilans otwarcia należy wejść w Płace > Definiowanie  > Bilans otwarcia. Pojawi się okno z wyborem składników płacowych. W celu wprowadzenia Bilansu otwarcia należy wybrać pracownika, zaznaczyć datę, w której bilans ma by wprowadzony (standardowo jest to miesiąc poprzedzający pierwsze obliczanie płac) i odpowiednio wypełnić listę: „Składniki wybrane”

 

 

Zaleca się użycia poleceń dostępnych w segmencie okna "Polecenia":
1) "Wybierz standard 1" w celu wprowadzenia danych niezbędnych do przygotowania informacji PIT-11 (przychód, koszty uzyskania, dochód itd.);
2) "Wybierz standard 2 " w celu wprowadzenia danych niezbędnych do wyliczania wynagrodzenia za urlop ze zmiennych składników lub zasiłków chorobowych;
W przypadku, kiedy nie chcemy uzupełniać wszystkich składników danego standardu, usunięcie  wykonuje się przez podwójne "kliknięcie myszką" na odpowiedni składnik płacowy lub użycie ikony [ >> ].
Użytkownik może rozszerzyć bilans otwarcia o dane indywidualne, które są potrzebne np. do stosownych analiz rocznych. Rozszerzenie listy "Składniki wybrane" następuje przez przeniesienie składników z listy "Składniki dostępne", która prezentowana jest wg zdefiniowanych w programie Grup składników płacowych (zmiana danej Grupy składników następuje przez wybór z dostępnego słownika innej grupy składników) wykonuje się przez podwójne "kliknięcie myszką" na odpowiedni składnik płacowy lub użycie ikony [ <<].

 

 

Po odpowiednim wypełnieniu listy "Składniki wybrane" wybieramy polecenie "Wprowadź kwoty BO" i podajemy odpowiednie wartości.

 

 

W przypadku wprowadzania danych do średnich urlopowych lub chorobowych można to robić w standardowych okresach rozliczeniowych w zawężonym zakresie składników w odpowiedniej ilości miesięcy poprzedzających rozpoczęcie naliczania płac.

Przeglądanie danych wprowadzonych przez Bilans otwarcia można wykonać w oknie ‘Analiza płac' (dostępna w menu Płace > Analiza płac) za dany okres rozliczeniowy. Dane są też dostępne przy generowaniu wydruków i raportów placowych (np. karta wynagrodzeń).


Funkcja bilansu otwarcia może zostać wykorzystana do przypisania pracownikowi Podstawy emerytalno-rentowej naliczonej we wcześniejszym zatrudnieniu w celu pilnowania przez program przekroczenia maksymalnej podstawy emerytalno-rentowej w roku. W tym celu należy wskazać miesiąc poprzedzający zatrudnienie, następnie z dostępnych składników z grupy ZUS wybrać Podstawę emerytalno-rentowej, po czym za pomocą funkcji "Wprowadź kwoty BO" wpisać łączną kwotę Podstawy emerytalno-rentowej naliczonej pracownikowi od początku roku w poprzednim zatrudnieniu.