logo   logo

Jak rozliczyć opiekę nad dzieckiem z art. 188 KP w programie Kadry, Płace i ZUS PRO?

Opublikowany w: Blog Kadry i płace Kadry, Płace i ZUS PRO

user

Admin Admin clock 01-02-2019

Zgodnie z art. 188 § 1 Kodeksu pracy, pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Co ważne, dziecko nie musi być chore, aby pracownik mógł otrzymać zwolnienie na opiekę. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym dni na opiekę na dzieckiem nie przechodzą na następny rok kalendarzowy- prawo do zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem, które nie zostało wykorzystane w danym roku kalendarzowym przepada.

 

Aby wprowadzić należne dni należy wejść Czas pracy > Urlopy. Wybieramy opcję ‘Edytuj dane’ i wprowadzamy należny urlop. Od 2016 roku istnieje możliwość naliczania oraz rozliczania nieobecności ‘Opieka nad dzieckiem z art 188 KP – Monitor’ dziennie albo godzinowo (opcjonalnie):

 

Po uzupełnieniu danych zachowujemy zmiany. W przypadku zaznaczeniu pracownikowi dni "Opieki nad dzieckiem" w polu "Należny" w danym roku, program w następnym roku automatycznie uwzględni te dni.

W celu zarejestrowania nieobecności pracownika wchodzimy w menu Czas pracy > Nieobecności i wprowadzamy nową nieobecność uzupełniając zakładkę ‘Dane podstawowe’ i zaznaczając typ: ‘Opieka nad dzieckiem z art 188 KP – Monitor’:

 

 

W przypadku rozliczenia godzinowego należy przejść na zakładkę ‘Rozliczanie zaawansowane’ i wprowadzić liczbę godzin urlopu:

 

 

 Po uzupełnieniu danych zapisujemy wprowadzone zmiany.

W przypadku wynagrodzenia za nieobecności niebędące urlopami wypoczynkowymi, chorobami lub zasiłkami, czyli jak opieka nad dzieckiem, jest możliwość, aby wynagrodzenie z tytułu tej nieobecności było naliczane ze składników zmiennych.Jeżeli program nie będzie miał danych o zmiennej podstawie urlopowej, podczas obliczania płac pojawi się komunikat:

 

 

Po wprowadzeniu wartości program obliczy wartość wynagrodzenia z części zmiennej i poda ją w Analizie płac: