logo  
Centrum
Pomocy

Przeniesienie danych z programów Biznesmen Mała Firma do Biznesmen PRO

Opublikowany w: Fakturowanie PRO Magazyn i Faktury PRO Księga Przychodów i Rozchodów PRO Kadry, Płace i ZUS PRO Importy Importy Importy Importy

user

Admin Admin clock 29-01-2019

 

1. Wykonaj archiwum bazy danych z programów Biznesmen Mała Firma

a) utwórz nowy folder np. Kopia na dysku C komputera,   

b) uruchom program Biznesmen Mała Firma,

c) wyświetl okno "Otwórz firmę" (menu: System/Otwórz firmę),

d) wskaż nazwę bazy danych do zarchiwizowania,

e) kliknij w opcję "Archiwizacja", 

f) w oknie Archiwizacja wprowadź ustawienia jak w poniższym przykładzie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) kliknij w opcję Archiwizuj.

 

2. Zainstaluj program Biznesmen PRO, do którego zamierzasz przenieść dane. 

 

3. Przenoszenie danych do programu Fakturowanie PRO lub Magazyn i Faktury PRO. 

 
a) Przed wykonaniem importu należy w programie Fakturowanie PRO lub Magazyn i Faktury PRO utworzyć nową pustą bazę danych (Nową firmę), opcja dostępna w menu System/Nowa firma. Następnie należy ją otworzyć. Dopiero wówczas można przystąpić do procesu importowania danych. Funkcja importu danych dostępna jest w menu System / Import danych. Umożliwia przeniesienie większości danych tj.:
 
- dane firmy,
- dokumenty zakupu, sprzedaży, magazynowe i korygujące,
- słownik kontrahentów,
- słownik towarów i ich stan ilościowy,
- słownik usług.
 
Import danych:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Wskaż plik z bazą danych firmy. Kliknij w opcję Wybierz plik:
Wybierz lokalizację, w której wykonano archiwum tj. C:\Kopia. 

c) Zaznacz dostępne opcje dotyczące kategorii importowanych danych.
- Słownik towarów/usług: program zaimportuje towary i usługi,
- Słownik kontrahentów: program zaimportuje dane wszystkich kontrahentów,
- Dokumenty: program zaimportuje wszystkie wystawione dokumenty zakupu, sprzedaży, magazynowe oraz korygujące
- Ustal stany magazynowe na podstawie:
• dokumentów przychodu/rozchodu
Program zaimportuje dokumenty przychodu i rozchodu (zakupowe, pw, sprzedaży, rw) i na ich podstawie obliczy aktualny stan magazynu.
• informacji w bazie towarów
Program zaimportuje stan magazynu wynikający z ilości jaka jest widoczna w słowniku towarów.
 
d) Kliknij w opcję Wykonaj.
Po wykonaniu importu i uruchomieniu bazy, należy ustalić kolejny numer dla dokumentów zakupu, sprzedaży i magazynowych (menu: Konfiguracja/Dokumenty/Numeracja)

 

4. Przenoszenie danych do programu Księga Przychodów i Rozchodów PRO.

 

a) wykonaj czynności opisane w punkcie nr 1., z tą różnicą, że w oknie "Archiwizacja", w polu "Archiwizuj plik" wskaż lokalizację pliku bazy danych Księgi.
Domyślna lokalizacja to C:\Pliki programów (x86)\Biznesmen\Ksiega20\firma1.mdb


b) Przed wykonaniem importu należy w programie Księga Przychodów i Rozchodów PRO utworzyć nową pustą bazę danych (Nową firmę), opcja dostępna w menu System/Nowa firma. Następnie należy ją otworzyć. Dopiero wówczas można przystąpić do procesu importowania danych. Funkcja importu danych dostępna jest w menu System / Import danych. Umożliwia przeniesienie większości danych tj.:
 
- dane firmy,

- dane kontrahentów,

- księgowania obejmujące bieżący oraz poprzedzający go rok,

- środki trwałe, 

- kilometrówkę.

 
Import danych:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Wskaż plik z bazą danych firmy. Kliknij w opcję Wybierz plik:
Wybierz lokalizację, w której wykonano archiwum tj. C:\Kopia.

 

d) Zaznacz dostępne opcje dotyczące kategorii importowanych danych.

 

e) Kliknij w opcję Wykonaj.
Po zakończeniu procesu  importu bazy, należy sprawdzić poprawność zaimportowanych księgowań w nowym programie.