logo   logo

Wyjścia prywatne

Opublikowany w: Blog Kadry i płace Kadry, Płace i ZUS PRO

user

Admin Admin clock 01-02-2019

 Od sierpnia 2013 roku obowiązuje ustawa regulująca odpracowanie przez pracownika wyjścia prywatnego na załatwienie własnych spraw osobistych  nie stanowiąc pracy w godzinach  nadliczbowych  (art. 151 § 21 K.p.) Jednakże opuszczenie miejsca  pracy nie może się odbyć bez zgody pracodawcy.

Aby skorzystać z takiego wyjścia należy złożyć pisemny wniosek do pracodawcy lub przełożonego o udzielenie zwolnienia kilku godzin w trakcie pracy na załatwienie własnych spraw.
Wyjście prywatne w programie Kadry, Płace i Zus Pro rejestrujemy w  górnym oknie Czas Pracy/ Nieobecności, wprowadzając datę początkową oraz datę końcową nieobecności.


Natomiast na zakładce Rozliczanie-zaawansowane należy wprowadzić ilość godzin nieobecności pracownika (standardowo jest wprowadzone 0).

 

Wpisane godziny obniżają składniki wynagrodzeń w stałej wartości miesięcznej, które w okienku Płace/Definiowanie/Składniki Płacowe na zakładce Urlop/Choroba mają zaznaczone, że są obniżane przez nieobecność urlopową z powodu wyjścia prywatnego.

 

 

Po wprowadzeniu tej krótkiej absencji  można pozostałą ilość godzin pracy tego dnia wprowadzić w oknach Czas Pracy/Obecność/Kartoteka lub Czas Pracy/Obecność/Zaznaczanie-detale.

 


Program Kadry, Płace i ZUS Pro umożliwia również tworzenie raportu na temat nieobecności 'Wyjście prywatne'. Aby skorzystać z takiego raportu należy wejść w  górne menu Prezentacja/Raporty, wybrać grupę Nieobecności a następnie wskazać 'Wyjścia Prywatne'.

 Po wydrukowaniu mamy gotowy raport, na którym widnieją wszyscy pracownicy korzystający z tej krótkiej nieobecności.

 

Odpracowanie 'Wyjścia prywatnego'.


Każde prywatne wyjście w celu załatwienia własnych spraw wiąże się z odpracowaniem tych godzin w danym okresie rozliczeniowym po godzinach pracy, które są dodawane do sumy godzin przepracowanych, natomiast nie stanowią godzin nadliczbowych.Odpracowanie takiego wyjścia odnotowuje się w oknie Czas Pracy/Obecność/Kartoteka lub Czas Pracy/Obecność/Zaznaczenie-detale wprowadzając ilość godzin 'odpracowania wyjść' i zachowaniu zmian.

 


Kolejnym krokiem jaki należy wykonać to 'Obliczenie płac' z okna Płace/Obliczanie Płac. W analizie obliczonych płac naliczony zostanie składnik 'Wynagrodzenie za odpracowanie wyjść'. Składnik ten jest liczony ze składników w stałej wartości miesięcznej, które mają zdefiniowane w Płace/Definiowanie/Składniki Płacowe w grupie Składniki Przykładowe na zakładce Urlop/Choroba, że jest dodawany do średniej urlopowej. Ponadto składnik ten nie jest uwzględniany do naliczenia podstaw wynagrodzeń urlopowych lub zasiłków chorobowych.

 


UWAGA!
W przypadku nie odpracowania przez pracownika godzin 'wyjścia prywatnego', pracodawca może potraktować tą nieobecność jako usprawiedliwioną, ale niepłatną.