logo  
Centrum
Pomocy

Na początku każdego roku kalendarzowego należy utworzyć nowy rok obrachunkowy w programie.

 

W celu dodania nowego roku nalezy wejść w Konfiguracja>Lata rozrachunkowe, wybrać opcję Dodaj rok i wprowadzić rok i Zapisz.

Należy pamiętać, aby być ustawionym na odpowiednim module księgowym  i dla niego tworzyć rok obrachunkowy.

 

 

Dodatkowo w module Księga Handlowa po dodaniu okresu obrachunkowego pojawi się zapytanie czy wygenerować plan kont dla danego roku na podstawie innego roku obrachunkowego. Wybranie opcji Tak spowoduje zaczytanie planu kont np. z poprzedniego roku.