icon-phone Dział handlowy
62 591 91 19

Kadry i Płace DGCS System


Kadry i Płace DGCS System wersja 24.06 - lista zmian (20-02-2024 r.)

UWAGA!
Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna.

 

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Rozbudowano tabele odsetek ustawowych o odsetki:
  - „za opóźnienia w transakcjach handlowych z podmiotami leczniczymi”,
  - „za opóźnienia w transakcjach handlowych bez podmiotów leczniczych”,
 • oraz zmieniono zastosowanie ich w wystawianiu noty odsetkowej.

Moduły kadry i płace:

 • W oknie kariery w firmie dodano pola "NIP" i "REGON", a także znacznik "Przejęcie art. 23(1) KP". Informacja o przejęciu jest przenoszona na świadectwo pracy;
 • Usprawniono drukowanie polskich znaków w raporcie alarmów i przypomnień przy zapisywaniu do pliku PDF;
 • Ulepszono wygląd raportu alarmów i przypomnień;
 • Dodano przypomnienia o zwolnieniu z opłacania składek na fundusz pracy i FGŚP. Przypomnienia są wyświetlane podczas:

 - uruchomienia programu - jeśli osobie zacznie przysługiwać zwolnienie w bieżącym lub następnym miesiącu, ale w ustawieniach płacowych składnik "Skł. na fundusz pracy" lub "Skł. na FGŚP" ma niezerową wartość;
 - obliczania pracowniczych list płac i zapisywania rachunków do umów cywilnoprawnych - jeśli w dacie wypłaty listy płac / rachunku osobie przysługuje zwolnienie, ale ma naliczane składki na fundusz pracy lub FGŚP.
Zwolnienie z opłacania składek na fundusz pracy i FGŚP przysługuje osobom od 55 (kobiety) / 60 (mężczyźni) roku życia, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba ma 55/60 urodziny. Jeśli osoba 55/60 ma urodziny pierwszego dnia danego miesiąca, to zwolnienie przysługuje już od tego miesiąca.
 

Kadry i Płace DGCS System wersja 24.05 - lista zmian (08-02-2024 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły kadry i płace:

 • Usprawniono przeliczanie: wymiarów urlopów, czasu pracy oraz dni zasiłkowych po dodaniu lub edycji absencji w sytuacji, gdy absencja jest rozbijana na kilka miesięcy;
 • Usprawniono przeliczanie: wymiarów urlopów, czasu pracy oraz dni zasiłkowych po edycji absencji w sytuacji, gdy użytkownik zmienia miesiąc lub rok rozliczenia absencji;
 • Usprawniono eksport danych o składkach PPK dla osób zwolnionych w trakcie roku;
 • Dodano nową wartość zmiennej finansowej "Podstawa zdrowotna właściciel" na rok 2024 w wartości 7767,85 zł. Podstawę o wartości 6965,94 zł ograniczono w czasie do 31.12.2023. Nowa wartość jest uwzględniona w obliczeniach w zakładce "Podstawa zdrowotna właściciel" w kartotece pracowników.

Uwzględniono wyjątek przy obliczaniu podstawy i składki zdrowotnej właściciela przy opodatkowaniu podatkiem liniowym lub na zasadach ogólnych za styczeń 2024. W opisanej sytuacji minimalna składka wynosi 314,10 zł, więc przy takiej składce minimalna podstawa zdrowotna za styczeń 2024 wynosi nadal 3490 zł.

Dopiero od składek za luty 2024 przy opodatkowaniu podatkiem liniowym lub na zasadach ogólnych minimalna składka wynosi 381,78 zł, więc przy takiej składce minimalna podstawa zdrowotna wynosi 4242 zł.

Dla osób współpracujących obliczanie wartości 75% następuje przy eksporcie do KEDU (RCA):
         - podstawa zdrowotna jest obliczana jako 75% zmiennej finansowej "Podstawa zdrowotna właściciel" na rok 2024 - standardowo 75% z wartości 7767,85 zł = 5825,89 zł;
         - składka zdrowotna jest obliczana jako 9% podstawy wymiaru składki - standardowo 9% z wartości 5825,89 zł = 524,33 zł.
 

Kadry i Płace DGCS System wersja 24.04 - lista zmian (02-02-2024 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Dodano pytanie czy utworzyć kopię bezpieczeństwa przy przechodzeniu pomiędzy bazami w opcji Narzędzia → Zarządzanie bazami danych.

Moduły kadry i płace:

 • W oknie Konfiguracja → Ustawienia ogólne na zakładce Parametry dodano ustawienia certyfikatów do podpisu kwalifikowanego, dostępne w kategorii "Deklaracje i JPK".
 • W oknie składników definiowalnych usprawniono usuwanie składników definiowalnych dla pracownika z poziomu zakładki "Siatka płac".
   

Kadry i Płace DGCS System wersja 24.02 - lista zmian (08-01-2024 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły kadry i płace:

 • Usprawniono podpowiadanie stosowania podatku zryczałtowanego na rachunkach do umów cywilnoprawnych;
 • Usprawniono wyświetlanie ostrzeżeń po zmianie ustawienia podatku zryczałtowanego na rachunku do umowy cywilnoprawnej;
 • Usprawniono wyświetlanie komunikatu o braku danych w wymaganych polach adresu zamieszkania pracownika przy zbiorczym generowaniu deklaracji PIT-11.
   

Kadry i Płace DGCS System wersja 24.01 - lista zmian (03-01-2024 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły kadry i płace:

 • Dodano aktualne wartości zmiennych finansowych obowiązujące od 01.01.2024 r.
 • Dodano minimalną stawkę godzinową do umów zleceń na rok 2024 w wysokości 27,70 zł;

Dodano deklarację PIT-8AR wer. 13 wraz z obsługą e-Deklaracji;Dodano deklarację PIT-4R wer. 13 wraz z obsługą e-Deklaracji;Dodano możliwość wysłania deklaracji PIT-11 (29) oraz IFT-1/IFT-1R (16) na adres e-mail pracownika. Adres e-mail jest wczytywany z kartoteki pracowników podczas przygotowywania deklaracji do wysłania. Po wysłaniu deklaracji do serwera MF, można ją wysłać do pracownika. W tym celu należy przejść do kartoteki deklaracji wysłanych i użyć jednej z dwóch opcji:

- wybrać deklarację z listy i kliknąć przycisk "Wyślij", a następnie "Wybraną E-Deklarację na e-mail";
- zaznaczyć deklaracje (kolumna "Z") i kliknąć przycisk "Wyślij", a następnie "Zaznaczone E-Deklaracje na e-mail".

W menu "Konfiguracja" dodano opcję "Konfiguracja wiadomości e-mail dla deklaracji". Wybranie tej opcji wyświetla okno, w którym można ustawić tytuł oraz treść wiadomości z deklaracją, a także włączyć pakowanie i szyfrowanie pliku z deklaracją wysyłanego jako załącznik do wiadomości. Aktualizację można pobrać korzystając z opcji "Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje".
 

Kadry i Płace DGCS System wersja 24.00 - lista zmian (22-12-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Dodano nowy schemat e-faktury FA wer.2 w KSeF;
 • Dodano obsługę KSeF.

Moduły kadry i płace:

 • Dodano dane świąt na rok 2024;
 • Przyspieszono obliczanie pracowniczych list płac;
 • W kartotece pracowników dodano pole "E-mail";
 • Dodano obniżanie kosztów uzyskania przychodu do wysokości przychodu podczas liczenia pracowniczych list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych, dla których koszty NIE są obliczane jako procent. Koszty są obniżane do wysokości sumy: "Brutto" plus "Dochód z PPK".
  Obniżanie dotyczy również składnika "Koszty (zwol. pod.)". Jest on obniżany do wysokości przychodu zwolnionego z podatku, czyli do wysokości sumy: "Przychód zwolniony (zwol. pod.)" plus "Dochód z PPK (zwol. pod.)".
  W sytuacji, gdy program zastosuje obniżanie kosztów, zostanie wyświetlony stosowny komunikat.
  Dla rachunków do umów cywilnoprawnych, na których koszty są liczone jako procent, koszty są obliczane tak jak dotychczas.
  Obniżanie kosztów można wyłączyć lub włączyć w ustawieniach płacowych: "Konfiguracja" - "Ustawienia płacowe" - "Podstawowe" - pole "Obniżanie kosztów do wysokości przychodów". Domyślnie obniżanie kosztów jest włączone;
 • Usprawniono obliczanie podatku naliczonego dla osób ze zwolnieniami podatkowymi (ulga 26- lub jeden z wniosków "Zerowy PIT..."). Przy sprawdzaniu przekroczenia progu podatkowego, program oblicza wykorzystany w roku dochód zwolniony z podatku przypadający na przychód zwolniony z podatku jako:
  - "Przychód zwolniony (zwol. pod.)" minus "Koszty (zwol. pod.)" minus "Składki ZUS (zwol. pod.)"
  - Roczny limit przychodu zwolnionego z podatku dla zwolnień podatkowych to obecnie 85.528,00 zł. Po wykorzystaniu dochodu zwolnionego obliczonego wg powyższego wzoru, osoba ma cały limit do wykorzystania z pierwszego progu dochodu, czyli aktualnie 120.000,00 zł. Dopiero po wykorzystaniu dochodu zwolnionego plus 120.000,00 zł dochodu dla pierwszego progu, przechodzi na zaliczkę liczoną w drugim progu;
 • Usprawniono sprawdzanie przekroczenia progu podatkowego 120.000,00 zł dla osób będących uczestnikami PPK;
 • Usprawniono obliczanie podatku na rachunkach do umów cywilnoprawnych w sytuacji przekroczenia w roku podstawy do opodatkowania odpowiadającej kwocie progu podatkowego 120.000,00 zł;
 • Usprawniono ustalanie procentu podatku w sytuacji, gdy w jednym miesiącu jest rozliczanych z ZUS kilka list płac;
 • Usprawniono obliczanie zaliczki na podatek w sytuacji, gdy nastąpiło przekroczenie progu podatkowego 120.000,00 zł dochodem z PPK;
 • Usprawniono obliczanie przychodu zwolnionego z podatku (dla ulgi 26- oraz wniosków "Zerowy PIT...") w sytuacji, gdy dla danej osoby jest wprowadzony składnik "Diety w PLN zwolnione z PIT";
 • Usprawniono naliczanie składnika "Dochód z PPK (zwol. pod.)";
 • Usprawniono obliczanie składnika "Suma składek Ubezpieczony nieobniżające podstawy opodatkowania (zwol. pod.)" przy liczeniu pracowniczych list płac w sytuacji, gdy dana osoba ma prawo do zwolnienia podatkowego na podstawie wieku (26-) lub wniosków (jeden z trzech wniosków "Zerowy PIT..."), ale wykorzystała roczny limit kwoty dla zwolnień podatkowych;
 • Usprawniono obliczanie pracowniczych list płac i rachunków do umów cywilnoprawnych dla osób ze zwolnieniami podatkowymi (ulga 26- lub jeden z wniosków "Zerowy PIT...") w sytuacji, gdy na danej liście / rachunku następuje przekroczenie rocznego limitu dla zwolnień podatkowych (obecnie 85.528,00 zł). Na liście płac / rachunku, który przekracza limit, są wykonywane następujące, specjalne obliczenia:
  W miesiącu przekroczenia limitu kwoty dla zwolnień podatkowych (85.528,00 zł) jest obliczany specjalny współczynnik: ("Przychód zwolniony (zwol. pod.)" plus "Dochód z PPK (zwol. pod.)")
  podzielone przez
  ("Brutto" plus "Dochód z PPK" minus suma składników opodatkowanych mimo zwol. pod. minus "Diety w PLN zwolnione z PIT")
  gdzie składniki opodatkowane mimo zwol. pod. to
  - składniki definiowalne z zaznaczeniem w polu "Opodatkowany mimo zwol. pod."; - zasiłki chorobowe, ale z możliwym wyłączeniem zasiłków rodzicielskich.
  Współczynnik jest obliczany z dokładnością do 6 miejsc po przecinku.
  Składniki "Składki ZUS (zwol. pod.)" oraz "Suma składek Ubezpieczony nieobniżające podstawy opodatkowania (zwol. pod.)" są proporcjonalnie obniżane do części przypadającej na przychód zwolniony z podatku, na podstawie współczynnika z pktu 1.
  Zaliczka na podatek jest obliczana w następujący sposób:
  3.1. Obliczamy "hipotetyczne" składniki:
  "hipotetyczne" brutto = skł. "Brutto" z listy płac minus "Przychód zwolniony (zwol. pod.)"
  "hipotetyczne" składki ZUS = "Składka emerytalna" plus "Składka rentowa" plus "Składka chorobowa" minus "Składki ZUS (zwol. pod.)"
  "hipotetyczne" koszty:
  dla rachunków do umów cywilnoprawnych, na których koszty są liczone jako procent: "Koszty" minus "Koszty (zwol. pod.)"
  w pozostałych przypadkach: wartość składnika "Koszty"
  3.2. Obliczamy "hipotetyczny" dochód jako:
  "hipotetyczne" brutto
  minus "hipotetyczne" koszty
  minus "Diety w PLN zwolnione z PIT"
  minus "Składki ZUS nieobniżające podstawy naliczenia podatku" (ten składnik ma wartość ujemną, więc rezultatem jest zwiększenie wartości)
  minus "Suma składek Ubezpieczony nieobniżające podstawy opodatkowania (zwol. pod.)"
  3.3. Obliczamy "hipotetyczny" podatek naliczony jako:
  ("hipotetyczny" dochód z pktu 3.2 zaokrąglony do pełnych złotych x składnik "Procent podatku" z listy płac) / 100
  z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
  3.4. Obliczamy podatek od dochodu z PPK jako:
  [ (składnik "Dochód z PPK" z listy płac minus składnik "Dochód z PPK (zwol. pod.)" z listy płac) x składnik "Procent podatku" z listy płac] / 100
  z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
  3.5. Obliczamy zaliczkę na podatek jako:
  "hipotetyczny" podatek naliczony z pktu 3.3
  plus podatek od dochodu z PPK z pktu 3.4
  minus składnik "Ulga" z listy płac
  3.6. Zaliczka na podatek z pktu 3.5 jest zaokrąglana do pełnych złotych.

Kadry i Płace DGCS System wersja 23.41 - lista zmian (20-11-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły kadry i płace:

 • Usprawniono tworzenie i zapisywanie pozycji list płac i rachunków do umów cywilnoprawnych dla osób z długim imieniem lub nazwiskiem;
 • Dodano sprawdzanie, czy określono koszty przed zapisaniem umowy cywilnoprawnej;
 • Ograniczono ważność typu nieobecności "Urlop opiekuńczy specjalny COVID-19" do 31.12.2022 włącznie;
 • W oknie list płac usprawniono odświeżanie danych na zakładce "Karta wynagrodzeń" po usunięciu listy płac;
 • W kartotece pracowników ulepszono proponowanie zmiany kodu tytułu ubezpieczenia po zmianie statusu osoby\
  -      po zmianie statusu na "Uczeń" program proponuje kod tytułu ubezpieczenia 0120xx;
  -      po zmianie statusu na "Zleceniobiorca" program proponuje kod tytułu ubezpieczenia 0411xx.
   

Kadry i Płace DGCS System wersja 23.39 - lista zmian (30-10-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Dodano nagłówek z nazwą i wersją programu oraz numerem licencji do wszystkich wydruków w modułach Kadry i Płace oraz Środki Trwałe, a także do wydruku faktury wewnętrznej w oknie dodawania wpisu w modułach księgowych;
 • Usprawniono wyświetlanie komunikatów na komputerach z systemem macOS.

Moduły kadry i płace:

 • Zmieniono nazwę typu nieobecności z kodem 338 na "Urlop rodzicielski NIEPRZENOSZALNY 70%";
 • W oknie list płac oraz w oknie umów cywilnoprawnych zmieniono otwieranie okna zaświadczenia o zarobkach z poziomu zakładki karty wynagrodzeń tak, aby okno zaświadczenia o zarobkach było wyświetlane w nowej zakładce i z wybranym tym samym pracownikiem, co w oknie list płac / oknie umów cywilnoprawnych;
 • Odblokowano możliwość usunięcia rocznej listy płac;
 • Zmieniono otwieranie okna urlopów po zmianie daty zatrudnienia lub zwolnienia w kartotece pracowników tak, aby domyślnie była ustawiona opcja przeliczania urlopów dla jednego (wybranego) pracownika zamiast opcji przeliczania dla wszystkich pracowników;
 • W oknie listy płac na zakładce "Karta wynagrodzeń" dodano opcję wyszukiwania pracowników oraz ulepszono wygląd przycisków;
 • Zmieniono otwieranie okna historii pracy z poziomu kartoteki pracowników przyciskiem "Historia pracy" tak, aby otwierać okno historii pracy jako zakładkę i ustawiać w nim pracownika wybranego w kartotece pracowników;
 • Usprawniono drukowanie liczby godzin na rachunkach do umów cywilnoprawnych ze stawką godzinową;
 • W oknie list płac, na zakładce "Karta wynagrodzeń", na podzakładce "Kalendarz" dodano kolumnę "Wymiar etatu";
 • W oknie listy płac na zakładce "Karta wynagrodzeń" dodano podzakładkę "Oddelegowanie";
 • Ulepszono wygląd wydruku paska listy płac w wersji zbiorczej i osobno dla każdego pracownika;
 • Dla nowych baz danych w oknie danych firmy wyłączono domyślne zaznaczenie pola "Osoba fizyczna" oraz zmieniono domyślny termin przesyłania deklaracji na "Do 15-tego - kod 3";
 • W oknie "Lista płac" - "Umowy cywilnoprawne" na zakładce "Lista" dodano kolumnę "Kryterium tworzenia listy".
   

Kadry i Płace DGCS System wersja 23.36 - lista zmian (28-09-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły kadry i płace:

 • Dostosowano program do nowych przepisów o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym.

Dodano możliwość rozliczania oddelegowań kierowców do pracy za granicą zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 19.08.2023. Aby włączyć dla pracownika nowy sposób obliczania, należy przejść do kartoteki pracowników i na zakładce "Oddelegowanie" ustawić "Sposób rozliczania oddelegowań" na "Dla kierowców". Nowe zasady dla kierowców zagranicznych będą stosowane począwszy od list płac za miesiąc 9/2023.

    Dodano nowe zmienne finansowe:

 • "Kierowcy - diety zwolnione z ZUS za dzień (euro)" - standardowo 60 euro;
 •  "Kierowcy - diety zwolnione z PIT za dzień (euro)" - standardowo 20 euro.

    Standardowe wartości zmiennych ustawiane nowym pracownikom można zmieniać w nowym oknie "Konfiguracja" - "Ustawienia płacowe" - "Oddelegowanie". Indywidualne wartości tych zmiennych można ustawiać w kartotece pracowników w zakładce "Oddelegowanie".

    W oknie edycji listy płac, w zakładkach "Oddelegowanie" oraz "Wszystkie" dodano nowe składniki dla kierowców oddelegowanych: "Kierowcy - dni pobytu za granicą" oraz "Kierowcy - kurs euro". Można wpisać ich wartości tylko, jeśli pracownik ma włączony sposób rozliczania oddelegowań "Dla kierowców" i lista płac jest obliczana za miesiąc 9/2023 lub później. Ponadto zmieniono nazwy składników:

 •   z "Równowartość diet w PLN zwolniona ZUS" na "Diety w PLN zwolnione z ZUS";
 •   z "30% diet zwolniona z PIT" na "Diety w PLN zwolnione z PIT".

    Składniki dotyczące oddelegowań kierowców są obliczane w następujący sposób:

 •  "Kierowcy - dni pobytu za granicą" - należy wpisać ręcznie;
 •  "Kierowcy - kurs euro" - domyślnie ustawiany na kurs obowiązujący w dniu poprzedzającym datę wypłaty listy płac;
 •   "Diety w PLN zwolnione z ZUS" - wartość zmiennej "Kierowcy - diety zwolnione z ZUS za dzień (euro)" x liczba dni x kurs euro;
 •   "Diety w PLN zwolnione z PIT" - wartość zmiennej "Kierowcy - diety zwolnione z PIT za dzień (euro)" x liczba dni x kurs euro.

    Dla pracowników oddelegowanych niebędących kierowcami obliczenia są przeprowadzane tak, jak dotychczas:

 •  "Diety w PLN zwolnione z ZUS" - należy wpisać ręcznie;
 •  "Diety w PLN zwolnione z PIT" - obliczane jako: 30% x "Diety w PLN zwolnione z ZUS".

    Wszystkie ww. wartości można też wpisywać ręcznie.

 • Dodano słownik kursów walut oraz automatyczne pobieranie danych kursów walut przy uruchamianiu modułu Kadry i Płace. Słownik jest dostępny w menu: "Dane" → "Słowniki" → "Kursy walut".
   

Kadry i Płace DGCS System wersja 23.35 - lista zmian (26-09-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły kadry i płace:

 • Usprawniono drukowanie informacji o urlopach wychowawczych w raporcie dni zasiłkowych;
 • W menu "Raporty" dodano opcję "Raport niepełnosprawności". Raport pobiera pracowników, którzy mają niepełnosprawność we wskazanej dacie. Dane do raportu są pobierane na podstawie informacji z kartoteki pracowników - z zakładki "Dane personalne oraz o zatrudnieniu" z opcji "Niepełnosprawność" – "Szczegóły";
 • Usprawniono drukowanie polskich znaków na umowie o pracę przy zapisywaniu do pliku PDF;
 • W raporcie nieobecności ("Raporty" - "Raport nieobecności") dodano możliwość wyboru nieobecności, które mają trafić na wydruk. Można wybrać jeden lub wiele typów nieobecności. Domyślnie jest zaznaczona opcja "-DOWOLNA-";
 • W menu "Raporty" dodano opcję "Zatrudnieni pracownicy". Raport prezentuje dane pracowników z zaznaczeniem w polu "Aktywny", wg dat zatrudnienia i zwolnienia. Umożliwia filtrowanie wg: daty, działu, grupy oraz płci ("Wszyscy" / "Kobieta" / "Mężczyzna" / "Nie podano");
 • Zaktualizowano słownik kodów zawodów do wersji KZiS (Klasyfikacja Zawodów i Specjalności) obowiązującej w roku 2023. Podczas uruchamiania programu zostanie wyświetlony stosowny komunikat;
 • Usprawniono wyświetlanie kodów zawodu w formularzu w kartotece pracowników, na zakładce "Dane personalne oraz o zatrudnieniu" w polu "Kod zawodu";
 • Wprowadzono zmiany w kodach tytułów ubezpieczeń obowiązujące od 05.08.2023 r.
 • Wprowadzono zmiany w typach nieobecności obowiązujące od 05.08.2023. Dla nieobecności "Opiekuńczy bezpłatny osoby bliskie" ustawiono kod ZUS na 131 oraz dodano nowe typy nieobecności:
  - "Urlop rodzicielski ZA ŻYCIEM 70%" z kodem ZUS 337;
  - "Urlop rodzicielski ZA ŻYCIEM 81,50%" z kodem ZUS 337;
  - "Urlop rodzicielski NIEPRZENASZALNY 70%" z kodem ZUS 338.
   

Kadry i Płace DGCS System wersja 23.33 - lista zmian (09-08-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły kadry i płace:

 • Dodano nowy schemat wysyłki e-Deklaracji PIT-11 wer. 29 w wersji 2-0E;
 • W oknie umów o pracę usprawniono anulowanie edycji umowy lub aneksu do umowy;
 • W oknie umów o pracę usprawniono anulowanie dodawania umowy lub aneksu do umowy;
 • Usprawniono przenoszenie treści między stronami umowy o prace/aneksu;
 • Usprawniono obliczanie wartości składników "Składki ZUS nieobniżające podstawy naliczenia podatku" i "Suma składek Ubezpieczony nieobniżające podstawy opodatkowania (zwol. pod.)" przy ponownym obliczaniu danej pozycji listy płac;
 • Usprawniono sprawdzanie wymiaru etatu przy obliczaniu wartości składnika "Podstawa miesięczna" podczas liczenia pracowniczych list płac;
 • Usprawniono obliczanie podstawy naliczenia PPK po zmianie wartości składnika "Równowartość diet w PLN zwolniona ZUS" lub "30% diet zwolniona z PIT" podczas liczenia pracowniczych list płac.
   

Kadry i Płace DGCS System wersja 23.32 - lista zmian (12-07-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły kadry i płace:

 • W oknie członków rodziny pracownika dodano do formularza pole "Kraj";
 • Dodano obsługę kodu pocztowego dla adresów zagranicznych przy generowaniu dokumentów: ZUA, ZZA i ZCNA. W sytuacji, gdy w adresie zameldowania/zamieszkania/do korespondencji kraj jest inny niż Polska, w stosownych częściach adresowych ww. dokumentów nie zostanie wypełnione pole p1, a do pola p8 trafi ciąg znaków w formacie:
        (kod ISO kraju)-(kod pocztowy)
         np.:
      CZ-12345.
      Jeśli kraj w adresie to Polska lub nie ustawiono kraju, dokumenty będą generowane tak jak dotychczas. W częściach adresowych pole p1 zostanie wypełnione kodem pocztowym (bez myślnika), a pole p8 nie zostanie wypełnione.
 • W oknie członków rodziny pracownika ulepszono wygląd formularza oraz usprawniono przechodzenie kursorem między polami formularza;
 • W oknie członków rodziny pracownika usprawniono zapamiętywanie danych w polu "Status ubezpieczenia zdrowotnego" w sytuacji, gdy wartość była automatycznie podpowiedziana po zaznaczeniu lub odznaczeniu pola "Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu";
 • W oknie danych członków rodziny pracownika ulepszono wygląd przycisków;
 • W oknie członków rodziny pracownika usprawniono dodawanie wpisów klawiszem F1 i usuwanie wpisów klawiszem Delete w sytuacji, gdy zaznaczono osobę w tabeli członków rodziny;
 • W oknie członków rodziny pracownika dodano zabezpieczenie przed przypadkowym usunięciem danych klawiszem Delete podczas edycji danych;
 • W oknie członków rodziny pracowników usprawniono wyświetlanie pytania, czy usunąć dane członka rodziny pracownika;
 • W oknie członków rodziny pracownika usprawniono edycję numeru PESEL.
   

Kadry i Płace DGCS System wersja 23.31 - lista zmian (05-07-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły kadry i płace:

 • Usprawniono sprawdzanie, czy wartość składnika "Podstawa miesięczna" jest niższa od wartości obliczonej od minimalnego wynagrodzenia;
 • Dodano minimalną stawkę godzinową do umów zleceń obowiązującą od 01.07.2023 r. w wysokości 23,50 zł;
 • W ustawieniach płacowych wprowadzono nowe wartości zmiennych finansowych obowiązujące od 01.07.2023 włącznie:
  - "Minimalne wynagrodzenie" - w wysokości 3600,00 zł brutto;
  - "Próg minimalnej wpłaty podstawowej uczestnika" w ustawieniach płacowych PPK - w wysokości 4320,00 zł (czyli 120% minimalnego wynagrodzenia).
  Przy obliczeniach składki zdrowotnej dla właścicieli i wspólników (kartoteka pracowników - zakładka "Podstawa zdrowotna właściciel"), dla zasad ogólnych minimalna podstawa za okres od 8/2023 (na podstawie dochodów z 7/2023) do 1/2024 jest nadal przyjmowana w kwocie 3490,00 zł. Dla karty podatkowej, dopuszczalna podstawa za rok 2023 to nadal 0,00 lub 3490,00 zł.
   

Kadry i Płace DGCS System wersja 23.30 - lista zmian (29-06-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Zmodyfikowano okno dodawania i edycji wyciągu bankowego, które w specyficznych okolicznościach powodowało problem z zapisem wyciągu bankowego;
 • W kartotece przelewów na zakładce "Przelewy ZUS" usprawniono wyświetlanie i edycję kwoty wg DRA.

Moduły kadry i płace:

 • Usprawniono obliczanie składki chorobowej w sytuacji, gdy w danym miesiącu jest rozliczany z ZUS rachunek do umowy cywilnoprawnej, na której nie ma zaznaczonego ubezpieczenia chorobowego, ale jest zaznaczone ubezpieczenie wypadkowe;
 • Usprawniono obliczanie składki wypadkowej w sytuacji, gdy w danym miesiącu jest rozliczany z ZUS rachunek do umowy cywilnoprawnej, na której nie ma zaznaczonego ubezpieczenia wypadkowego, ale jest zaznaczone ubezpieczenie chorobowe;
 • W oknie umów o pracę dodano sprawdzanie przed zamknięciem okna, czy trwa edycja aneksu do umowy. Sprawdzanie działa podobnie jak dla umów o pracę. Jeśli trwa edycja aneksu, to przed zamknięciem zakładki jest wyświetlany komunikat z pytaniem, czy zapisać dane i następującymi opcjami:
  - "Tak" - zapisuje dane;
  - "Nie" - nie zapisuje danych;
  - "Anuluj" - powoduje, że zakładka nie zostanie zamknięta.
 • W oknie umów o pracę usprawniono zapisywanie danych w sytuacji, gdy użytkownik zamyka okno w trakcie edycji i decyduje się na zapisanie danych, ale podczas zmiany wartości w polu nie zatwierdził zmiany np. klikając Enter;
 • Usprawniono drukowanie aneksów do umów o pracę w sytuacji, gdy typ dokumentu jest ustawiony na "Porozumienie zmieniające";
 • Ulepszono wygląd okna umów o pracę dla niższych rozdzielczości oraz wyrównano rozmiar pól na zakładce "Aneksy", na podzakładce "Dane opisowe";
 • W oknie umów o pracę, na zakładce "Dane dodatkowe", dodano blokowanie pól w sekcji "Dot. umowy na okres próbny", jeśli rodzaj umowy jest inny niż "okres próbny". Rodzaj umowy można ustawić na zakładce "Dane ogólne", w polu "Rodzaj umowy";
 • W oknie umów o pracę ulepszono wygląd przycisków;
 • W oknie umów o pracę zmieniono obsługę komunikatu o niezapisanych danych - w sytuacji, gdy użytkownik rozpocznie dodawanie lub edycję danych i zamknie zakładkę, po czym zamknie komunikat krzyżykiem, zamykanie zakładki zostanie przerwane;
 • W oknie umów o pracę, na zakładce "Dane dodatkowe", w sekcji "Dot. umów na czas określony" umożliwiono rozszerzanie w pionie pola "Opis przyczyny";
 • W oknie umów o pracę usprawniono weryfikację czasu trwania umowy na okres próbny w sytuacji, gdy pole "Data do" jest puste;
 • W oknie umów o pracę usprawniono wyświetlanie komunikatów o błędnych danych;
 • W kartotece pracowników, w widoku formularza, w zakładce "Ustawienia płacowe" ulepszono wygląd pola "Wychowawczy podst. społecz." dla wyższych rozdzielczości ekranu;
 • W kartotece pracowników, w widoku tabelarycznym, na zakładce "Ustawienia płacowe" usprawniono wyświetlanie danych w tabeli z ustawieniami płacowymi pracownika;
 • Do umów o pracę dodano nowy pkt 10 o opisie "Po okresie próbnym strony mają zamiar zawrzeć umowę na czas określony wynoszący". Zawartość nowego pktu 10 jest wypełniana w zależności od nowego pola słownikowego w oknie umów o pracę: zakładka "Dane dodatkowe", sekcja "Dot. umów na okres próbny", pole "Długość umowy na czas określony po okresie próbnym". Słownik dodano również w menu "Dane" - "Słowniki" - pozycja "Długość umowy na czas określony po okresie próbnym". Zmiana dotyczy wzoru umowy o pracę obowiązującego od 26.04.2023 r.
 • Zmieniono generowanie skierowania na badanie tak, aby dla pracowników podejmujących pracę zawsze drukować datę urodzenia zamiast PESEL-u;
 • Uaktualniono wydruk skierowania na badania do zmian w przepisach z 2023 roku;
 • W oknie skierowania na badanie dodano możliwość wypełniania drugiej linii opisów poszczególnych czynników w programie;
 • Ulepszono wygląd okna umów cywilnoprawnych ("Lista płac" - "Umowy cywilnoprawne").
   

Kadry i Płace DGCS System wersja 23.29 - lista zmian (12-06-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Dodano nowy typ dokumentu „kompensata” (Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Dokumenty). Dzięki temu możliwa jest auto-numeracja tego typu dokumentu, ustawienie wzorca numeracji oraz dodawanie nowych wzorców wydruków;
 • Usprawniono zapamiętywanie położenia pionowego panelu (który rozdziela okno na dwie części) w oknach, które są otwierane jako zakładka.

Moduły kadry i płace:

 • Usprawniono obliczanie składnika "Wynagrodz. za urlop zmienne" w sytuacji, gdy w oknie "Konfiguracja" - "Ustawienia dodatkowe" wprowadzono parametr "Zaokrąglanie stawki godzinowej wynagrodzenie za urlop ze składników zmiennych - miejsca po przecinku" z pustą wartością;
 • Dodano możliwość wyszukiwania pracowników w oknie dni zasiłkowych ("Czas pracy" - "Dni zasiłkowe");
 • Dodano nowy raport "Wykaz zwolnień podatkowych na dzień" w menu "Raporty";
 • Dodano nowy raport "Raport urlopowy rozszerzony" w opcji "Raporty". Raport zawiera informacje o urlopie wypoczynkowym oraz nieobecnościach:
  - "Monitor - opieka nad dzieckiem";
  - "Siła wyższa w rodzinie";
  - "Opiekuńczy bezpłatny osoby bliskie",
  a także o wpisie "Praca zdalna okazjonalna" oraz o pozostałych dniach urlopowych do wykorzystania.
   

Kadry i Płace DGCS System wersja 23.28 - lista zmian (25-05-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Przy imporcie wyciągu bankowego z pliku MT940 dodano sprawdzanie numeru oraz daty wyciągu bankowego.

Moduły kadry i płace:

 • Usprawniono wyświetlanie komunikatu o osobach, dla których data zatrudnienia jest po dacie zwolnienia;
 • Dodano nowy raport "Raport czasu pracy od/do", dostępny w menu "Raporty";
 • Zmodyfikowano obliczanie danych czasu pracy w oknie czasu pracy w sytuacji, gdy dla danego pracownika nie było wcześniej obliczonych danych czasu pracy;
 • Usprawniono zerowanie czasu pracy pracownika bezpośrednio po przeliczeniu czasu pracy;
 • Dodano nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 23.05.2023. Wzór jest dobierany na podstawie daty dokumentu - od daty 23.05.2023 jest stosowany nowy wzór. W nowym świadectwie pracy są uwzględnione zmiany w Kodeksie pracy obowiązujące od 26.04.2023. Na świadectwie są zawarte informacje o:

        - nieobecności "Siła wyższa w rodzinie" - w pkt 6 nowy ppkt 1;
        - nieobecności "Opiekuńczy bezpłatny osoby bliskie" - w pkt 6 nowy ppkt 3;
        - wpisie "Praca zdalna okazjonalna" - w pkt 6 nowy ppkt 10.

W pkt. 6 pozostałe podpunkty zostały odpowiednio prze-numerowane.

W pkt. 6 w ppkt 6 (dotychczasowy pkt 6 ppkt 4) dostosowano treść do nowych przepisów dotyczących podstawy prawnej urlopu rodzicielskiego. Ze względu na wyłączenie zasady o udzielaniu urlopu rodzicielskiego zawsze w wielokrotności tygodni, zmieniono wypełnianie wymiaru urlopu rodzicielskiego tak, aby był wypełniany w pełnych tygodniach i pozostałych dniach.

 • W świadectwie pracy w pkt 6 ppkt 7 zmieniono format wymiaru (czasu) urlopu wychowawczego na "x miesiąc(e) y dni", np. "w wymiarze 2 miesiące 2 dni".
   

Kadry i Płace DGCS System wersja 23.27 - lista zmian (10-05-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Przy pracy przez Wnflector (terminal) dodano opcję podejrzenia pliku out.log w menu Pomoc.

Moduły kadry i płace:

 • Dodano możliwość rejestrowania wpisów "Praca zdalna okazjonalna" w oknie nieobecności. Można je wprowadzać z datą od dnia 07.04.2023 r. Nieobecność nie obniża składników i nie wlicza się do godzin do wynagrodzenia za urlop ani chorobowego, podobnie jak "Delegacja".

Limit roczny pracy zdalnej okazjonalnej to 24 dni. Praca zdalna okazjonalna jest rozliczana dziennie. Wizualizacja należnych dni pracy zdalnej oraz stanu wykorzystania jest dostępna w oknie urlopów: "Czas pracy" → "Urlopy";

 • Usprawniono wypełnianie wykorzystanych dni lub godzin nieobecności "Monitor – opieka nad dzieckiem z art 188 KP" w pkt 6 ppkt 7 świadectwa pracy;
 • Dodano możliwość rejestrowania informacji o warunkach wydłużenia okresu próbnego na umowach o pracę. W oknie "Dokumenty" - "Umowa o pracę / Aneksy", na zakładce "Dane dodatkowe" dodano sekcję "Dot. umów na okres próbny" zawierającą pole "Warunki wydłużenia okresu próbnego". Dodawanie, edycja i usuwanie pozycji dostępnych do wyboru są możliwe po kliknięciu przycisku "+/-" obok pola, a także po wybraniu w menu głównym opcji "Dane" - "Słowniki" - "Rodzaj warunku dla umowy okres próbny".

Jeśli pole zostanie wypełnione, jego treść będzie zamieszczana na wydruku umowy o pracę w nowym pkt 9: "Warunki wydłużenia okresu próbnego";

 • Dodano nowy typ nieobecności "Opiekuńczy bezpłatny osoby bliskie". Można ją wprowadzić od dnia 26.04.2023 r.

Nieobecność "Opiekuńczy bezpłatny osoby bliskie" jest rozliczana dziennie. Limit roczny to 5 dni. Wizualizacja należnego urlopu oraz stanu wykorzystania jest dostępna w oknie urlopów: "Czas pracy" - "Urlopy".

Przy liczeniu list płac nieobecność "Opiekuńczy bezpłatny osoby bliskie" obniża składniki jak nieobecności urlopowe i nie dodaje wynagrodzenia (ani zasiłków) – czyli np. tak jak "Urlop bezpłatny" (ale nie jest traktowana jako urlop bezpłatny w innych miejscach programu).

Informacja o stanie wykorzystania nowej nieobecności w roku jest umieszczana w pkt 6. ppkt 12) świadectwa pracy;

 • Usprawniono przeliczanie: wymiarów urlopów, czasu pracy oraz dni zasiłkowych po edycji absencji;
 • Dodano nowy typ nieobecności "Siła wyższa w rodzinie". Można ją wprowadzić od dnia 26.04.2023 r.

Nieobecność "Siła wyższa w rodzinie" może być rozliczana dziennie lub godzinowo. Limit roczny to 2 dni albo 16 godzin dla pełnego etatu. Przeliczenie z dni na godziny następuje z wykorzystaniem liczby godzin urlopu w dniu i uwzględnia wymiar etatu. Wizualizacja należnego urlopu oraz stanu wykorzystania jest dostępna w oknie urlopów: "Czas pracy" - "Urlopy". W tym oknie można również zmienić sposób rozliczania.

Przy liczeniu list płac nieobecność "Siła wyższa w rodzinie" obniża składniki jak nieobecność urlopowa i dodaje wynagrodzenie za urlop (np. tak jak "Monitor – opieka nad dzieckiem z art 188 KP"). Różnica polega na tym że „wynagrodzenie urlopowe” wynikające z tej nieobecności jest liczone w wartości 50% . Dotyczy to wynagrodzenia urlopowego liczonego zarówno z części stałej, jak i ze składników zmiennych.

Informacja o stanie wykorzystania nowej nieobecności w roku jest umieszczana w pkt 6. ppkt 12) świadectwa pracy;

 • Dodano możliwość obliczania składnika "Wynagrodzenie za urlop zmienne" za nieobecności "Urlop okolicznościowy" oraz "Monitor..." ze stawką godzinową obliczaną na podstawie składników definiowalnych z miesiąca bieżącego zamiast z trzech miesięcy poprzedzających.

W nowym sposobie obliczeń składniki definiowalne są pobierane z miesiąca ZA KTÓRY jest lista płac. Przykładowo, jeśli lista płac za marzec jest wypłacana w kwietniu, składniki zostaną pobrane z marca.

Sposób obliczeń zależy od nowego pola "Liczenie wyn. za urlopy okolicznościowe i 'Monitor...' ze skł. zmiennych z bieżącego miesiąca" w oknie ustawień płacowych ("Konfiguracja" - "Ustawienia płacowe" - "Podstawowe"). Domyślnie jest włączony nowy sposób (pole jest zaznaczone).

Przy pierwszym uruchomieniu programu na bazie danych po aktualizacji zostanie wyświetlony komunikat o nowym sposobie obliczania;

 • Dodano sprawdzanie poprawności wymiaru etatu poszczególnych pracowników przy uruchamianiu modułu Kadry i Płace. Sprawdzenie dotyczy osób o statusie "Pracownik" lub "Uczeń". W przypadku, gdy program wykryje osoby z niepoprawnym wymiarem etatu, zostanie wyświetlony stosowny komunikat;
 • Usprawniono obliczanie podatku naliczonego w sytuacji, gdy dla danej osoby wprowadzono niezerową wartość podstawy opodatkowania przed zatrudnieniem;
 • Dodano nowe typy urlopów macierzyńskich i rodzicielskich:
  - "Urlop macierzyński 81,50%";
  - "Urlop rodzicielski 81,50%";
  - "Urlop rodzicielski 70%"

obowiązujące od dnia 26.04.2023 r. Dodano ostrzeżenie przy rejestrowaniu poniższych typów nieobecności od dnia 26.04.2023:
- "Urlop macierzyński 80%";
- "Urlop rodzicielski 80%";
- "Urlop rodzicielski 60%";
- "Urlop rodzicielski 100%".
W słowniku typów nieobecności zmieniono wyświetlanie danych w kolumnie "Współczynnik obliczeniowy" tak, aby były wyświetlane 4 miejsca po przecinku, co pozwala na prawidłowe wyświetlanie współczynnika dla nowych typów nieobecności;

 • W kartotece pracowników usprawniono wyświetlanie:

- w widoku Tabelarycznym zakładek: Dane ewid. i adresy, Ustawienia płacowe oraz Inne;
- w widoku Formularza zakładki US/Zwolnienia podatkowe.
Na zakładce Dane ewid. i adresy przeniesiono edycję adresów, niepełnosprawności oraz szczegóły dokumentu tożsamości z dolnej części okna na jego prawą stronę. Po zaznaczeniu jednego z typów adresów: zameldowania, do korespondencji lub zamieszkania w tabeli zostanie zostanie wyświetlony panel edycji.

Na zakładce Ustawienia płacowe tabelę Składniki pracownika przeniesiono z dolnej części okna na jego prawą stronę.

Na zakładce Inne edycję Szkolenia i Badania lekarskiego przeniesiono z dolnej części okna na jego prawą stronę.

W zakładce US/Zwolnienia podatkowe dostosowano wysokość tabeli Ulgi i zwolnienia podatkowe;

 • Ulepszono wygląd okna urlopów ("Czas pracy" → "Urlopy"). Dane urlopów pracownika zostały podzielone na sekcje: "Urlop wypoczynkowy", "Monitor - opieka nad dzieckiem", "Siła wyższa w rodzinie", "Opiekuńczy bezpłatny osoby bliskie" i "Praca zdalna okazjonalna";
 • Usprawniono generowanie dokumentu zgłoszeniowego ZCNA - Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego;
 • Przywrócono możliwość edycji danych w panelu szczegółów dokumentu tożsamości na zakładce "Dane ewid." w widoku tabelarycznym w kartotece pracowników;
 • Dostosowano eksport do programu Płatnik do wersji KEDU 5.5.

Kadry i Płace DGCS System wersja 23.26 - lista zmian (18-04-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Zablokowano możliwość wprowadzenia kompensaty bez podania numeru kompensaty;
 • W opcji Przelewy → Wyciągi bankowe → Wczytaj z pliku dodano ostrzeżenie o podwójnej próbie wczytania tego samego wyciągu w przypadku jeżeli w danej bazie danych istnieje taki sam numer wyciągu bankowego dla danego konta bankowego.

Moduły kadry i płace:

 • Usprawniono obliczanie pracowniczych list płac w sytuacji, gdy istnieje lista wypłacana w tym samym miesiącu (wg daty wypłaty) z co najmniej jednym składnikiem definiowalnym ze zmiennością "Stawka godzinowa";
 • Wprowadzono zmiany w raporcie umów obowiązujących na dzień:
   - usprawniono pobieranie danych do raportu w sytuacji, gdy wykonywano zmiany w danych pracownika;
   - usprawniono sortowanie danych;
   - ulepszono wygląd komórek w kolumnach tabeli: "Pracownik", "Data zatrudnienia" / "Data zwolnienia", "Data od", "Data do".
   

Kadry i Płace DGCS System wersja 23.25 - lista zmian (05-04-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Usprawniono prezentowanie pola „Kwota płatności” w przypadku, gdy „data do” pozycji noty wynika z dokonanej płatności. Jeżeli natomiast „data do” noty wynika ze zmiany stopy procentowej, to kwota płatności jest prezentowana zerowa, bo nie wystąpiła w takim przypadku żadna płatność;
 • Usprawniono możliwość ustawienia parametrów wydruku tabel jeżeli przy definiowaniu parametrów wydruku ustawimy błędne dane.

Moduły kadry i płace:

 • W kartotece pracowników na zakładce "US/Zwolnienia podatkowe" dodano nową sekcję "Dane do CIT-8ST" zawierającą pole "Adres zakładu". Umożliwia ono wybór zakładu, do którego jest przypisany pracownik. Na podstawie tego pola jest wypełniana deklaracja CIT-8ST. W polu można wybrać jeden z zakładów z okna danych firmy ("Konfiguracja" - "Dane firmy" - zakładka "Dane adresowe" - sekcja "Adresy"). Dodano możliwość generowania deklaracji CIT-8ST wer.1.
  Nowa deklaracja jest dostępna w menu "Lista płac" pod pozycją "Deklaracja CIT-8ST". W danych do deklaracji są uwzględniane osoby- z zaznaczeniem w polu "Aktywny";
  - zatrudnione na dzień określony w parametrze "Wg stanu na dzień" (na podstawie dat zatrudnienia i zwolnienia w kartotece pracowników);
  - ze statusem: "Pracownik", "Stażysta", "Uczeń" lub "Osoba współpracująca";
  |- z ustawionym zakładem.
  Dodano nowy raport "Raport do CIT-ST" dostępny w menu "Raporty". Przed wygenerowaniem raportu jest wyświetlane okno z danymi poszczególnych osób, które zostaną uwzględnione w raporcie (nazwisko, imię, PESEL, adres zakładu). Raport zawiera ogólną liczbę zatrudnionych oraz liczbę osób zatrudnionych w poszczególnych zakładach. Dane osób do raportu są filtrowane tak samo, jak do deklaracji CIT-8ST.
 • W oknie "Lista płac" - "PPK status i parametry osoby", na zakładce "Daty dokonania wpłat do IF" zablokowano możliwość dodania daty wpłaty w sytuacji, gdy:
  - istnieje już data wpłaty za dany miesiąc;
  - data wpłaty jest przed miesiącem, za który jest wpłata.
  Ponadto dodano wyświetlanie komunikatu w sytuacji, gdy data wpłaty jest pusta.
 • Dodano możliwość wprowadzania większej liczby zakładów w oknie "Konfiguracja" - "Dane firmy" na zakładce "Dane adresowe". Adresy mogą być wybierane jako adres na wydruki oraz adres na umowie o pracę / aneksie (w oknie "Dokumenty" - "Umowa o pracę / Aneksy" - po kliknięciu przycisku "..." dla umowy lub dla aneksu do umowy);
 • Usprawniono drukowanie daty na dokumentach z menu "Dokumenty" - "Ulgi i zwolnienia podatkowe";
 • Usprawniono drukowanie daty na raportach.
   

Kadry i Płace DGCS System wersja 23.23 - lista zmian (27-03-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły kadry i płace:

 • Usprawniono wygląd panelu szczegółów w oknie kariery w firmie podczas zaznaczania/odznaczania pola "Praca w szczególnych warunkach";
 • Dodano przyciski: "Edytuj", "Zapisz" oraz "Anuluj" do okna kariery w firmie. Przy zapisywaniu danych program sprawdza, czy wypełniono datę początkową i datę końcową, a także czy data początkowa nie jest późniejsza od daty końcowej;
 • Dodano sprawdzanie poprawności wpisów kariery w firmie przy generowaniu świadectwa pracy. Dla wpisów danego pracownika następuje sprawdzenie, czy została podana data początkowa i data końcowa. Jeśli istnieją niepoprawne wpisy, zostanie wyświetlony stosowny komunikat, a następnie zostanie otwarte okno kariery w firmie;
 • Ulepszono wygląd pól z listami rozwijalnymi ("Stanowisko", "Dział", "Grupa", "Status") w oknie kariery w firmie;
 • Usprawniono wypełnianie dat na wydruku umowy o pracę oraz aneksu do umowy o pracę;
 • Dodano datę urodzenia pracownika w oknie umów o pracę. Data urodzenia jest automatycznie wypełniana przy dodawaniu nowej umowy o pracę oraz nowego aneksu; istnieje również możliwość ręcznego wypełniania. Data urodzenia jest drukowana na wydruku umowy o pracę / aneksu do umowy o pracę (jeśli została wypełniona);
 • Dodano nowy raport "Raport urlopowy (w godz.)";
 • Usprawniono filtrowanie danych w oknie "PPK status i parametry osoby" po zmianie daty kontekstowej w sytuacji, gdy w oknie były ustawione filtry: działu, grupy lub aktywnych/nieaktywnych osób;
 • Usprawniono generowanie zaświadczenia o zatrudnieniu w sytuacji, gdy wybrano pracownika w filtrze kontekstowym pracowników (do góry, po prawej stronie okna);
 • Przy obliczaniu list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych zmodyfikowano sprawdzanie czy naliczać wpłaty PPK, dodając uwzględnianie dat wpłat do IF (Instytucji Finansowej) - jeśli data rezygnacji z PPK jest taka sama lub późniejsza niż data wpłaty do IF za dany miesiąc, to mimo złożenia rezygnacji nie można wyzerować wpłat PPK, bo zostały już przekazane do IF.

 

 • Przykłady:

        - jeśli wypłata listy płac za luty jest w dniu 10.03.2023, a wpłata do IF za marzec jest realizowana w dniu 15.04.2023, ale dla danej osoby obowiązuje rezygnacja z PPK od 11.04.2023, to wpłaty PPK na liście płac powinny być wyzerowane, bo rezygnacja jest przed datą wpłaty do IF.
        - jeśli jest wypłata 05.03.2023 i złożono rezygnację w dniu 06.03.2023 i wpłata do IF za marzec 2023 jest realizowana w dniu 07.03.2023, to wpłaty PPK powinny być wyzerowane, bo rezygnacja jest przed datą wpłaty do IF.
        - jeśli jest wypłata 05.03.2023 i złożono rezygnację w dniu 31.03.2023 i wpłata do IF za marzec 2023 jest realizowana w dniu 07.03.2023, to wpłaty PPK NIE powinny być wyzerowane, bo rezygnacja jest po dacie wpłaty do IF.
        - jeśli jest wypłata 05.03.2023 i złożono rezygnację w dniu 07.03.2023 i wpłata do IF za marzec 2023 jest realizowana w dniu 07.03.2023, to wpłaty PPK NIE powinny być wyzerowane, bo rezygnacja jest w tej samej dacie co data wpłaty do IF (nie jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie, czy należy wyzerować wpłaty PPK, więc nie są zerowane).

 • Wprowadzono zmiany filtrowania w oknie "Lista płac" - "PPK status i parametry osoby" na zakładkach "Parametry i historia uczestnika" oraz "Procesy PPK":

        - usprawniono uwzględnianie daty kontekstowej przy filtrowaniu wg statusu pracownika w PPK;
        - dla daty kontekstowej od 01.03.2023 włącznie dodano traktowanie osób z rezygnacją obowiązującą przed 01.03.2023 jako osób z nieustalonym statusem PPK;
        - dla opcji wyświetlania pracowników zarejestrowanych i pracowników którzy zrezygnowali dodano sprawdzanie statusu zatrudnienia: czy jest zaznaczenie w polu "Aktywny", czy pracownik został już zatrudniony i nie został jeszcze zwolniony lub czy ma obowiązującą umowę cywilnoprawną z ubezpieczeniem emerytalnym.
 

Kadry i Płace DGCS System wersja 23.22 - lista zmian (23-03-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły kadry i płace:

 • Dodano sprawdzenie, czy można zamknąć poszczególne otwarte okna (zakładki) przed zmianą bazy danych. Sprawdzenie polega na wyświetleniu komunikatu, jeśli w oknie mogą być niezapisane dane. W takiej sytuacji są dostępne opcje:

- zapisania danych;
- anulowania dodawania lub edycji;
- pominięcia zmiany bazy danych.

Sprawdzenie dotyczy okien:
- danych firmy;
- edycji szablonu umowy;
- edycji pozycji listy płac;
- edycji składników definiowalnych;
- generowania świadectwa pracy;
- umów o pracę;
- umów cywilnoprawnych.
 

Kadry i Płace DGCS System wersja 23.19 - lista zmian (07-03-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły kadry i płace:

 • W oknie umów cywilnoprawnych, na zakładce "Lista" dodano wyświetlanie komunikatu po kliknięciu przycisku "Usuń" jeśli nie wybrano listy do usunięcia;
 • Usprawniono automatyczne przewijanie przy obliczaniu list płac zawierających wielu pracowników;
 • Usprawniono pobieranie danych do dokumentów dostępnych w menu "Dokumenty" - "PPK" w sytuacji, gdy dla pracowników były stosowane zmiany wartości składników zapamiętanych w czasie;
 • Usprawniono drukowanie daty na dokumentach z menu "Dokumenty" – "PPK".
   

Kadry i Płace DGCS System wersja 23.18 - lista zmian (01-03-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły kadry i płace:

 • Usprawniono obliczanie pracowniczych list płac i rachunków do umów cywilnoprawnych w sytuacji, gdy dla danej osoby istnieją pracownicze listy płac, ale osoba ma w kalendarzu zerowe liczby godzin (np. ma ustawiony kalendarz dla zleceniobiorców);
 • Zmieniono obliczanie dochodu z PPK oraz dochodu z PPK (zwol. pod.) tak, aby te składniki mogły być naliczane, jeśli na bieżącej pozycji listy płac / rachunku do umowy cywilnoprawnej dla danej osoby nie obowiązuje PPK, ale obowiązywało na wcześniejszych listach płac / rachunkach do umów cywilnoprawnych;
 • Umożliwiono eksport danych rejestracji uczestnika w PPK do IF (Instytucji Finansowej) w sytuacji, gdy w adresie zamieszkania pracownika nie podano ulicy;
 • W kartotece pracowników, w zakładce "Podstawa zdrowotna właściciel", w podzakładce "Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych" usprawniono wyświetlanie komunikatu z ostrzeżeniem o zerowaniu wartości po zmianie rodzaju przychodów;
 • Usprawniono edycję danych w zakładce "Podstawa zdrowotna właściciel" w kartotece pracowników po zmianie roku;
 • Dodano automatyczną rejestrację w PPK przy uruchamianiu programu dla osób, które:

         - mają na 28.02.2023 obowiązujący status PPK "Rezygnacja" lub "Do rezygnacji";
         - na dzień 01.03.2023 nie zostały zwolnione lub mają aktywną umowę cywilnoprawną z ubezpieczeniem emerytalnym;
         - na dzień 31.03.2023 nie ukończyły 55. roku życia (tj. mają 55. urodziny najwcześniej 01.04.2023).
    Autozapis jest wykonywany z datą 01.03.2023. Program wyświetla informację, dla których osób został wykonany autozapis.

    Dodano nowy proces PPK "Autozapis do PPK - rejestracja uczestników". Proces autozapisu może zostać dodany z datą obowiązywania w marcu 2023 dla osób, które:

         - mają na 28.02.2023 obowiązujący status PPK "Rezygnacja bez rejestracji";
         - na dzień 31.03.2023 nie ukończyły 55. roku życia (tj. mają 55. urodziny najwcześniej 01.04.2023).

    Przy uruchamianiu program wyświetla informację, że dla takich osób można ręcznie dodać proces autozapisu do PPK. Proces może zostać dodany w oknie "Lista płac" - "PPK status i parametry osoby":
         - na zakładce "Parametry i historia uczestnika" - należy wybrać osobę, kliknąć przycisk "Dodaj proces" i wybrać opcję "Autozapis do PPK - rejestracja uczestników";
         - lub na zakładce "Procesy PPK" - należy zaznaczyć wybrane osoby i kliknąć przycisk "Wykonaj" w sekcji "Autozapis do PPK - rejestracja uczestników".
    Po dodaniu proces ma status "Do rejestracji po autozapisie". Przy dodawaniu można określić wysokość składek PPK. Domyślnie są podpowiadane standardowe składki, ustawione w oknie "Konfiguracja" - "Ustawienia płacowe" - "PPK".

    Dodano eksport do IF (Instytucji Finansowej) nowego procesu "Autozapis do PPK - rejestracja uczestników". Eksport powoduje zmianę statusu autozapisu z "Do rejestracji po autozapisie" na "Rejestracja po autozapisie".

    Umożliwiono dodanie kolejnej rezygnacji z PPK z datą 01.03.2023 lub późniejszą, jeśli dla danej osoby na 28.02.2023 obowiązuje "Rezygnacja bez rejestracji". W takiej sytuacji nowo dodana rezygnacja również będzie miała status "Rezygnacja bez rejestracji".

    Dodano nowe opcje do filtra w oknie "Lista płac" - "PPK status i parametry osoby" na zakładce "Ewidencja pracowników":
         - "Dyspozycje - rejestracja po autozapisie";
         - "Dyspozycje - osoby do rejestracji po autozapisie".
    Zmieniono sprawdzanie czy obowiązuje PPK przy obliczaniu pracowniczych list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych tak, aby program uwzględniał rezygnacje z PPK obowiązujące do końca miesiąca z daty wypłaty. Ponadto, jeśli rezygnacja z PPK następuje w tym samym dniu co np. rejestracja, program przyjmuje że dla danej osoby nie obowiązuje PPK.

    Dodano alert przy obliczaniu pracowniczych list płac oraz przy zapisywaniu rachunków do umów cywilnoprawnych w sytuacji, gdy osoba ma nieustalony status PPK ze względu na zasady autozapisu do PPK od 03.2023. Program pozwala na pominięcie osoby przy obliczaniu pracowniczych list płac lub na przerwanie zapisywania rachunku do umowy cywilnoprawnej.
 

Kadry i Płace DGCS System wersja 23.17 - lista zmian (20-02-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły kadry i płace:

 • Dodano możliwość generowania wydruku z informacją o automatycznym wznowieniu wpłat do PPK. Opcja jest dostępna:

 - w menu: "Dokumenty" - "PPK" - "Autozapis do PPK";
 - oraz w oknie: "Lista płac" - "PPK status i parametry osoby" - zakładka "Parametry i historia uczestnika" - sekcja "Historia uczestnika PPK" - przycisk "Wydruki" - "Autozapis do PPK".

Osoby spełniające kryteria automatycznego wznowienia wpłat do PPK to:
 - osoby ze statusem: "Do rezygnacji", "Rezygnacja" lub "Rezygnacja bez rejestracji", które nie ukończyły 70 roku życia w dniu 01.04 w roku z wybranej daty;
 - osoby ze statusem "Nie dotyczy" między 18 rokiem życia (do wybranej daty) a 55 rokiem życia (do dnia 01.04 w roku z wybranej daty).

Dla pozostałych osób program wyświetla pytanie, czy drukować informację.

 • Usprawniono odświeżanie listy pracowników w oknie "Czas pracy" - "Dni zasiłkowe" po przejściu do kartoteki pracowników, usunięciu pracownika i ponownym wejściu do okna dni zasiłkowych;
 • Usprawniono wybór pracowników przy generowaniu zaświadczenia o zatrudnieniu

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 23.16 - lista zmian (14-02-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły kadry i płace:

 • Dodano nową wartość zmiennej finansowej "Podstawa zdrowotna właściciel" na rok 2023 w wartości 6965,94 zł. Podstawę o wartości 6221,04 zł ograniczono w czasie do 31.12.2022. Nowa wartość jest uwzględniona w obliczeniach w zakładce "Podstawa zdrowotna właściciel" w kartotece pracowników.
 • Uwzględniono wyjątek przy obliczaniu podstawy i składki zdrowotnej właściciela przy opodatkowaniu podatkiem liniowym lub na zasadach ogólnych za styczeń 2023. W opisanej sytuacji minimalna składka wynosi 270,90 zł, więc przy takiej składce minimalna podstawa zdrowotna za styczeń 2023 wynosi nadal 3010 zł.
  Dopiero od składek za luty 2023 przy opodatkowaniu podatkiem liniowym lub na zasadach ogólnych minimalna składka wynosi 314,10 zł, więc przy takiej składce minimalna podstawa zdrowotna wynosi 3490 zł.
  Dla osób współpracujących obliczanie wartości 75% następuje przy eksporcie do KEDU (RCA):
  → podstawa zdrowotna jest obliczana jako 75% zmiennej finansowej "Podstawa zdrowotna właściciel" na rok 2023 - standardowo 75% z wartości 6965,94 zł = 5224,46 zł;
  → składka zdrowotna jest obliczana jako 9% podstawy wymiaru składki - standardowo 9% z wartości 5224,46 zł = 470,20 zł.
 • W oknie list płac dodano wyświetlanie komunikatu po kliknięciu przycisku "Wydruki" w sytuacji, gdy nie wybrano listy płac;
 • W oknie list płac dodano wyświetlanie komunikatu po kliknięciu przycisku "Usuń" w sytuacji, gdy nie wybrano listy płac do usunięcia;
 • Usprawniono automatyczne generowanie list płac na nowy rok i wyświetlanie kreatora list płac w sytuacji, gdy w danym roku użytkownik dodał już listę płac prezentującą dane z rachunków do umów cywilnoprawnych (w oknie umów cywilnoprawnych, na zakładce "Lista");
 • Ulepszono układ okna edycji składników zmiennych w czasie;
 • W zakładce umów cywilnoprawnych wprowadzono wymuszanie: zapisania danych, anulowania zmian lub pozostania na zakładce w sytuacji, gdy podczas dodawania lub edycji danych na jednej z podzakładek* następuje próba: przejścia na inną zakładkę, zamknięcia zakładki, zmiany modułu lub zamknięcia programu
 •     *Zmiana dotyczy dodawania lub edycji danych na podzakładkach: "Umowa", "Ewidencja godzin", "Rachunki", "Lista".
 • Usprawniono obliczanie podstawy miesięcznej w sytuacji, gdy w styczniu podstawa miesięczna powinna być przepisana z grudnia poprzedniego roku;
 • W kartotece pracowników, w zakładce "Podstawa zdrowotna właściciel", w podzakładce "Zasady ogólne" wyłączono wyświetlanie komunikatu o konieczności ustawienia odpowiedniej formy opodatkowania w sytuacji, gdy użytkownik rozpoczął edycję dochodu z poprzedniego miesiąca, ale nie nastąpiła zmiana wartości;
 • W kartotece pracowników, w zakładce "Podstawa zdrowotna właściciel", w podzakładce "Zasady ogólne" dodano przepisywanie formy opodatkowania z lutego na kolejne miesiące do końca roku wraz z przeliczaniem należnej składki;
 • W kartotece pracowników, w zakładce "Podstawa zdrowotna właściciel", w podzakładce "Zasady ogólne" dodano zerowanie: dochodu z poprzedniego miesiąca, podstawy wymiaru składki i należnej składki po zmianie formy opodatkowania na "Nie dotyczy".
   

Kadry i Płace DGCS System wersja 23.15 - lista zmian (09-02-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Dostosowano pobieranie kursów walut do zmian na serwerze NBP.
   

Kadry i Płace DGCS System wersja 23.14 - lista zmian (03-02-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły kadry i płace:

 • Dodano wyświetlanie ostrzeżeń dotyczących ustania stosunku prawnego przy liczeniu pracowniczych list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych. Dla pracowniczych list płac, jeśli dla danego pracownika data zwolnienia jest przed datą wypłaty listy płac, program wyświetli ostrzeżenie po przeliczeniu pozycji listy płac. Dla rachunków do umów cywilnoprawnych, jeśli data wypłaty rachunku jest po zakończeniu umowy, program wyświetli ostrzeżenie przy zapisywaniu rachunku. Komunikaty zawierają odnośnik do dokumentu z objaśnieniami.

Do menu: Pomoc → Instrukcje dodano instrukcję dotyczącą kryterium ustania stosunku prawnego: "Kadry_iPlace-_ustanie_stosunku_prawnego.pdf".

Do ustawień płacowych (Konfiguracja → Ustawienia płacowe → Podstawowe) dodano pole "Wyświetlanie ostrzeżeń o ustaniu stosunku prawnego", które pozwala włączyć / wyłączyć wyświetlanie ww. ostrzeżeń. Domyślnie pole jest zaznaczone (wyświetlanie ostrzeżeń jest włączone).
 

Kadry i Płace DGCS System wersja 23.11 - lista zmian (23-01-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły kadry i płace:

 • Dodano nowy schemat (2-0) wysyłki e-deklaracji PIT-8AR wer.12;
 • Dodano "Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek do 30.000,00 zł dochodu w roku". Wniosek obowiązuje od 01.01.2023. W roku, w którym obowiązuje wniosek, ulga podatkowa jest przyjmowana w wartości 0, a zaliczka na podatek jest przyjmowana w wartości 0 do limitu 30.000,00 zł dochodu. Dochód jest rozumiany jako wartość: brutto minus koszty minus dochód (zwol. pod.) plus dochód z PPK minus dochód z PPK (zwol. pod.)

W miesiącu przekroczenia limitu 30.000,00 zł dochodu, zaliczka na podatek jest obliczana od kwoty przekraczającej limit. W kolejnych miesiącach po przekroczeniu limitu jest obliczana standardowa zaliczka na podatek.

Ograniczono ważność starego wniosku "Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek od umów cywilnych" do 31.12.2022 włącznie.

 • Usprawniono sprawdzanie minimalnej należnej składki przy obliczeniach na zasadach ogólnych w zakładce "Podstawa zdrowotna właściciela" w kartotece pracowników;
 • Usprawniono obniżanie składki zdrowotnej pobranej do zaliczki na podatek dla rachunków do umów cywilnoprawnych w sytuacji, gdy na rachunku ulga ma wartość większą od 0;
 • Dodano ostrzeżenie przy próbie ustawienia w indywidualnych ustawieniach płacowych pracownika łącznej wartości ulgi podatkowej dla wynagrodzeń pracowniczych i dla umów cywilnoprawnych przekraczającej standardową wartość 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (na 01.01.2023 wartość 300 zł);
 • Ukryto opcję "Szczegóły absencji" w oknie listy płac dla rachunków do umów cywilnoprawnych;
 • Usprawniono drukowanie karty wynagrodzeń dla pracowniczych list płac w sytuacji, gdy w oknie karty płac wybrano filtr "Sumy miesięczne".
   

Kadry i Płace DGCS System wersja 23.10 - lista zmian (17-01-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 1. Wprowadzono zmiany w systemie notatek:
  - W oknie dodawania notatek dodano znacznik, czy ma być określony ostateczny termin zamknięcia. Jeżeli tak, to użytkownik może określić datę ostatecznego terminu zamknięcia notatki. W oknie podglądu notatki też ta dana jest widoczna, ale niemożliwa już do edycji.
  - W kartotece notatek dodano opcję pokazania dokumentu powiązanego z wybrana notatką.
  - Na starcie modułów księgowych po zalogowaniu użytkownika dodano wyświetlenie okna z następującymi notatkami:
  a) Wszystkie nieprzeczytane notatki danego użytkownika,
  b) Wszystkie niezamknięte notatki, ale z określonym "Ostatecznym terminem zamknięcia" jeżeli ten termin będzie za tydzień.
  Jeżeli lista notatek będzie pusta okno nie pojawi się. Okno można zamknąć, ale z tego poziomu można podejrzeć każdą notatkę i wykonać te same czynności, co w opcji podejrzenia notatki. Notatki są sortowane na początku po ostatecznym terminie zamknięcia (najbardziej pilne) i następnie po dacie dokumentu.Notatki bez ostatecznego terminu realizacji są prezentowane na końcu również posortowane po dacie dokumentu.

Moduły kadry i płace:

 • Dodano obsługę ulgi do umów cywilnoprawnych w indywidualnych ustawieniach płacowych poszczególnych osób przy imporcie danych pracowników do / eksporcie danych pracowników z pliku *.xls;
 • Dodano nową wersję deklaracji PIT-8AR wer.12 wraz z obsługą w e-deklaracjach;
 • Usprawniono wyświetlanie szczegółów absencji dla pozycji listy płac. Okno szczegółów absencji jest dostępne w oknie edycji listy płac, aby je wyświetlić, należy kliknąć przycisk "Szczegóły..." i wybrać opcję "Szczegóły absencji";
 • Ulepszono opisy w nagłówkach kolumn w tabeli w oknie szczegółów absencji.
   

Kadry i Płace DGCS System wersja 23.09 - lista zmian (11-01-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły kadry i płace:

 • Usprawniono przesyłanie deklaracji PIT-11 wer.29 dla obcokrajowca, który nie posiada NIP ani PESEL. Po zmianie wysyłany PESEL zbudowany jako 'yyMMdd00000', gdzie yyMMdd to data urodzenia pracownika;
 • Usprawniono sprawdzanie maksymalnej podstawy ZUS przy obliczaniu podstawy emerytalno-rentowej oraz przy obliczeniach dla pracowników oddelegowanych

Moduł delegacje:

 • Uaktualniono kwoty diety oraz stawki w kilometrówce.

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 23.08 - lista zmian (09-01-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły kadry i płace:

 • Zmieniono zasady rejestrowania wniosków / oświadczeń o zwolnieniach podatkowych:

    - podanie "Daty do" jest obowiązkowe tylko dla wniosków dotyczących osób 26- oraz wniosku "Zerowy PIT przeniesienie miejsca zamieszkania do Polski";
    - wyłączono podpowiadanie "Daty do" - domyślnie ustawiana jest zawsze pusta data;

 • Dodano stosowanie zwolnienia podatkowego do zasiłków macierzyńskich dla osób 26- "z urzędu" (czyli bez specjalnego wniosku) dla list płac, których data wypłaty to 01.01.2023 lub później. Zwolnienie nie jest stosowane, jeśli dla danej osoby w dacie wypłaty obowiązuje "Wniosek osoby poniżej 26 lat dot. pobierania zaliczki na podatek". Ze względu na automatyczne stosowanie zwolnienia, ograniczono ważność wniosku "Zerowy PIT od macierzyńskiego dla osoby poniżej 26 lat" do 31.12.2022 włącznie;
 • Usprawniono obliczanie przychodu zwolnionego (zwol. pod.) w sytuacji, gdy istnieją listy płac lub rachunki do umów cywilnoprawnych wypłacane na przełomie lat;
 • Dodano możliwość stosowania ulgi podatkowej (kwota zmniejszająca podatek) dla rachunków do umów cywilnoprawnych.

       Do ogólnych ustawień płacowych ("Konfiguracja" - "Ustawienia płacowe" - "Podstawowe") dodano nową zmienną "Ulga podatkowa umowy cywilne", domyślnie o wartości 0,00. Zmieniono nazwę zmiennej "Ulga podatkowa" na "Ulga podatkowa wynagrodz. pracownicze".
      Do indywidualnych ustawień płacowych pracowników (kartoteka pracowników - zakładka "Ustawienia płacowe") dodano nową zmienną "Ulga pod. umowy cywilne". Zmieniono nazwę zmiennej "Ulga podatkowa" na "Ulga pod. wynagrodz. pracownicze".
      Jako wartość zmiennych dotyczących ulgi można podać wymaganą kwotę, np.:

         - 300 zł (1/12 kwoty zmniejszającej podatek);
         - 150 zł (1/24 kwoty zmniejszającej podatek);
         - 100 zł (1/36 kwoty zmniejszającej podatek).

      Zmieniono ustawianie domyślnych wartości zmiennych finansowych przy dodawaniu pracownika. Zarówno ulga podatkowa dla wynagrodzeń pracowniczych, jak i dla umów cywilnych jest ustawiana na 0. Przy dodawaniu pracownika, program wyświetla ostrzeżenie o zerowej uldze.
       Do rachunków do umów cywilnoprawnych dodano pole "Ulga". Do widoku listy płac dla rachunku do umowy cywilnoprawnej dodano kolumnę "Ulga" (w zakładkach "Wszystkie" oraz "Podstawowe"). Ulga może być stosowana na rachunkach wypłacanych od 01.01.2023 włącznie; tylko na pierwszym rachunku do umowy cywilnoprawnej wypłacanym w danym miesiącu. Ulga nie może być stosowana na rachunkach z podatkiem zryczałtowanym. Istnieje możliwość ręcznej edycji ulgi.

 • Usprawniono wypełnianie kwot składek na FP i FGŚP dla właścicieli przy eksporcie do KEDU (DRA) oraz przy generowaniu raportu "Zestawienie składek ZUS i podatków";
 • Usprawniono obliczanie dochodu z PPK (zwol. pod.) w sytuacji, gdy dla osoby w wieku do 26 lat obowiązuje "Wniosek osoby poniżej 26 lat dot. pobierania zaliczki na podatek".
   

Kadry i Płace DGCS System wersja 23.07 - lista zmian (04-01-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły kadry i płace:

 • Dodano aktualne wartości zmiennych finansowych obowiązujące od 01.01.2023;
 • Dodano minimalną stawkę godzinową do umów zleceń na rok 2023 w wysokości 22,80 zł.
   

Kadry i Płace DGCS System wersja 23.06 - lista zmian (03-01-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły kadry i płace:

 • Dodano deklarację PIT-11 wer.29 wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
 • Usprawniono obliczanie składnika "Przychód zwolniony" (zwol. pod.) w sytuacji, gdy osoba ma zwolnienie podatkowe obowiązujące w części roku (zamiast od początku roku) i w tej części roku, kiedy nie obowiązuje zwolnienie podatkowe, ma dochód z PPK;
 • Usprawniono obliczanie dochodu z PPK zwolnionego z podatku;
 • Usprawniono obliczanie procentu podatku w sytuacji, gdy osoba jest zarejestrowana w PPK;
 • Dodano dane świąt na rok 2023;
 • Usprawniono obliczanie podstawy emerytalno-rentowej;
 • Dodano nowy wzór deklaracji o rezygnacji z PPK. Zachowano również możliwość korzystania z dotychczasowego wzoru;
 • Dodano deklarację PIT-2 wer.9.
 • Dodano również komunikaty z ostrzeżeniem dotyczącym daty wypełnienia:
  - jeśli deklaracja PIT-2 wer.8 ma datę wypełnienia po 31.12.2022 r.;|
  - jeśli deklaracja PIT-2 wer.9 ma datę wypełnienia przed 01.01.2023 r.
   

Kadry i Płace DGCS System wersja 23.04 - lista zmian (19-12-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Parametry dokumentów przeniesiono do bazy danych. W przypadkach biur rachunkowych każda firma może mieć swoją numerację. Aby włączyć tą opcję należy wejść w opcję: Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Parametry pracy i odznaczyć parametr: „Zapisuj informacje o numeracji i wzorach wydruków dokumentów lokalnie”;
 • Dodano możliwość ustawienia uprawnień użytkownika na podstawie drzewa zbudowanego z menu programu. Po wejściu w opcję Konfiguracja → Prawa dostępu do systemu → dodajemy lub zaznaczamy nową grupę inną niż Administratorzy → Edytuj → Pokaż uprawnienia menu;
 • Dodano możliwość ukrywania firm, które zawiesiły działalność bez potrzeby usuwania ich z wykazu podatników. Opcja dostępna w oknie “Konfiguracja baz danych”, w menu Plik → Ukryj firmę lub Plik → Pokaż ukryte firmy (w opcji tej jest możliwość przywrócenia firmy).
 • Raporty Kasowe – dodano funkcjonalność, która obejmuje ewidencję raportów kasowych wraz z autonumeracją i automatycznym księgowaniem raportów kasowych zamiast poszczególnych dokumentów kasowych.

1. Włączenie nowej funkcjonalności:
    - Parametr do ustawienia w opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Kasa i zaznaczyć opcję: „Włącz ewidencję raportów kasowych”.
]Użytkownik może wybrać, czy stosuje obecną funkcjonalność działania raportów kasowych jako wydruki czy nową funkcjonalność ewidencji raportów kasowych. W tym celu w parametrach kasy pamiętanych dla bazy danych będzie możliwość włączenia ewidencji raportów kasowych (domyślnie opcja jest wyłączona, więc działanie raportów będzie takie, jak dotychczas). Parametr będzie wpływał na zbudowanie menu głównego kasy:
    - Przy wyłączonym parametrze menu pozostanie takie, jak dotychczas.
    - Przy włączonym parametrze dotychczasowe funkcjonalności zostaną zastąpione kartoteką raportów kasowych. W konfiguracji dokumentów do księgowania będzie prezentowana możliwość księgowania raportów kasowych.

2. Generowanie raportu kasowego:
    Generowanie raportu kasowego będzie podobne, jak teraz drukowanie raportu kasowego. Przy generowaniu określamy „datę od” i „datę do” oraz wybieramy kasę. Po ustawieniu tych parametrów przedstawiona zostanie tabela z dokumentami kasowymi spełniającymi zdefiniowane wymagania. Po zatwierdzeniu zostanie wygenerowany raport kasowy. W generowanym raporcie kasowym zakres dat nie może pokrywać się z istniejącymi raportami kasowymi.

3. Wpływ raportu kasowego na wystawianie, edycję i usuwanie dokumentów kasowych.
W przypadku dodawania dokumentu kasowego System sprawdzi, czy dany dokument kasowy może być wystawiony, czyli, że nie nastąpi próba wystawienia dokumentu kasowego w istniejącym już raporcie kasowym.

4. Automatyczne księgowanie raportów kasowych.
Raporty kasowe będzie można księgować automatycznie podobnie jak wyciągi bankowe. Użytkownik w takim przypadku musi wybrać, czy będzie księgował dokumenty kasowe (tak jak jest teraz), czy zamiast księgować każdy dokument kasowy, będzie księgował całe raporty kasowe;

 • Dodano możliwość ustawienia wybranego folderu przez użytkownika podczas dodawania załączników do wiadomości wysyłanych z programu;
 • Na czarny kolor zmieniono „checkbox” zaznaczonego rekordu;
 • Rozrachunki pełne – umożliwiono wydruk wezwania do zapłaty wraz z uwagami w przypadku, gdy odznaczymy wydruk odsetek;
 • Przy dodawaniu wyciągu bankowego wyeliminowano okno po wybraniu opcji Dowiąż. W zamian dodano przycisk podobnie jak z wzorcami księgowania/przeksięgowania przy dodawaniu wpisu;
 • Uaktualniono Słownik odsetek ustawowych;
 • Dodano mechanizm pobierania najnowszych instrukcji do programu.

Moduły kadry i płace:

 • Usprawniono pobieranie nazwy i numeru NIP firmy przy generowaniu listy obecności;
 • Usprawniono anulowanie dodawania list płac;
 • Usprawniono obliczanie składnika “Do średniej chorobowej” w sytuacji, gdy na liście płac jest niezerowa wartość dodatku nocnego lub dodatku za nadgodziny;
 • Usprawniono obliczanie dochodu z PPK zwolnionego z podatku;
 • Usprawniono ustalanie procentu podatku oraz obliczanie przychodu zwolnionego z podatku w sytuacji, gdy osoba uczestniczy w PPK;
 • KEDU – wyłączono generowanie zerowego wpisu w RCA w sytuacji, gdy osoba ma obowiązującą umowę cywilnoprawną z ubezpieczeniami i bez rachunków, ale jest oznaczona jako nieaktywna;
 • Usprawniono wygląd okna „Dane członków rodziny” w przypadku zaznaczenia “Osoba do powiadamiania w razie wypadku”;
 • Dodano raporty: Zestawienie Szkoleń oraz Badań; Raport z możliwością określenia daty ważności do; Raporty pracowników bez badań i szkoleń.

Moduł delegacje:

 • Dodany nowy wzorzec wydruku delegacji, który jest wykorzystywany, gdy liczba podróży jest większa niż 8;
 • Uaktualniono kwoty diety oraz limity za nocleg dla delegacji zagranicznych;
 • Usprawniono wydruk delegacji jeżeli nazwa firmy ma więcej niż 100 znaków.

Kadry i Płace DGCS System wersja 22.30 - lista zmian (03-10-2022 r.)

UWAGA!
Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna.
Wersja DGCS System – 22 nie współpracuje z Windows XP i Windows Vista.

 

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Dostosowano do nowego protokołu wysyłkę wiadomości z Systemu na skrzynkę Gmail, w przypadku wysyłania wiadomości do więcej niż jednego odbiorcy;
 • Usprawniono wystawianie "Not odsetkowych" w przypadku, gdy należność płacona była po terminie w więcej niż jednej płatności.

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 22.28 - lista zmian (26-08-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Kadry i płace:

 • Usprawniono wyświetlanie ostrzeżenia o zmianie podstawy zdrowotnej właściciela w zakładce "Ustawienia płacowe" w kartotece pracowników dla osób ze statusem "Właściciel" lub "Wspólnik";
 • Usprawniono zmianę daty wypłaty na rachunkach do umów cywilnoprawnych;
 • W oknie składników definiowalnych zmieniono opis pola oznaczającego, czy składnik jest opodatkowany mimo zwolnienia podatkowego na "Opodatkowany mimo zwol. pod.";
 • Usprawniono wyświetlanie komunikatów przy obliczaniu zaliczki na podatek w sytuacji, gdy naliczono zaliczkę na podatek od składników opodatkowanych mimo zwolnienia podatkowego;
 • W eksporcie do KEDU (RCA) dodano obliczanie podstawy zdrowotnej osób współpracujących jako 75% kwoty z pola "Podst. zdrow. właściciel" w oknie ustawień płacowych pracownika. Przy próbie ręcznej zmiany tej wartości zostanie wyświetlony stosowny komunikat z ostrzeżeniem;
 • Usprawniono edycję ustawień płacowych dla osób ze statusem "Właściciel" lub "Wspólnik";
 • Dodano możliwość stosowania zwolnienia od podatku dla: urlopów macierzyńskich, urlopów ojcowskich oraz urlopów rodzicielskich, na listach płac wypłacanych od 01.07.2022.
  Dla osób z jednym ze zwolnień:
  -"Zerowy PIT dla rodzin 4+",
  -"Zerowy PIT dla seniorów",
  -"Zerowy PIT przeniesienie miejsca zamieszkania do Polski", zasiłki związane z ww. typami absencji nie są opodatkowane.
 • Dla osób do 26 lat, aby zastosować zwolnienie od podatku dla zasiłków macierzyńskich, należy wprowadzić nowy wniosek: "Zerowy PIT od macierzyńskiego dla osoby poniżej 26 lat". Wnioski/oświadczenia o zwolnieniach podatkowych można dodawać w kartotece pracowników, w zakładce "US/Zwolnienia podatkowe". Nowy wniosek obowiązuje od 01.07.2022.
 • Wyłączono mechanizm zerowania ulgi przy przekroczeniu progu podatkowego dla list płac wypłacanych w roku 2022 lub później;
 • Ze względu na wyłączenie ulgi dla klasy średniej oraz dwutorowego liczenia zaliczki na podatek od 01.07.2022 r., ograniczono do 30.06.2022 r. włącznie ważność następujących wniosków:
   -"Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej" - obecnie obowiązuje od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.;
  -"Wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru i przekazania zaliczki na podatek" - obecnie obowiązuje od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.
 • Dodano możliwość filtrowania po dacie realizacji w zakładce "Daty dokonania wpłat do IF" w oknie "Lista płac" - "PPK status i parametry osoby". Dostępne są następujące opcje:
  -"W roku" - wyświetla daty dokonania wpłat do IF w aktywnym roku wg daty kontekstowej (w prawym górnym rogu ekranu)
  -"W miesiącu" - wyświetla daty dokonania wpłat do IF w aktywnym miesiącu,
  -"Wszystkie" - wyświetla wszystkie daty dokonania wpłat do IF.
 • Domyślna opcja to "W roku".
 • Usprawniono sprawdzanie, czy osoba skończyła 26 lat przy dodawaniu i edycji wniosków o zwolnienie podatkowe:
  -"Zerowy PIT dla rodzin 4+",
  -"Zerowy PIT dla seniorów",
  -"Zerowy PIT przeniesienie miejsca zamieszkania do Polski".
  Zapisywanie ww. wniosków jest blokowane, jeśli w co najmniej jednym dniu w okresie obowiązywania wniosku obowiązuje ulga 26-.
 • Usprawniono sprawdzanie, czy osoba skończyła 26 lat przy dodawaniu i edycji wniosku "Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek od umów cywilnych". Przy zapisywaniu wniosku jest wyświetlane ostrzeżenie, jeśli w co najmniej jednym dniu w okresie obowiązywania wniosku obowiązuje ulga 26-.

Kadry i Płace DGCS System wersja 22.26 - lista zmian (28-07-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Kadry i płace:

 • Dodano możliwość rozliczania pracowników oddelegowanych – tzw. „Pakiet Mobilności”
   

Kadry i Płace DGCS System wersja 22.25 - lista zmian (11-07-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Kadry i płace:

 • Usprawniono obliczanie składki zdrowotnej pobranej w sytuacji, gdy składka obliczana jest według zasad na koniec roku 2021 jest korzystniejsza, niż składka obliczana według zasad obowiązujących w roku 2022;
 • Dodano nowe wartości zmiennych finansowych od 01.07.2022:
  - "Podatek": z 17% na 12%;
  - "Kwota wolna od podatku": z 5100,00 na 3600,00;
  - "Ulga podatkowa": z 425,00 na 300,00.
 • W przypadku, gdy dla danej osoby są wprowadzone niestandardowe wartości tych zmiennych, nie zostaną one nadpisane, ale zostanie wyświetlony stosowny komunikat. W wyświetlonym oknie będzie możliwość poprawy ustawień płacowych. Dotyczy to sytuacji, kiedy w ustawieniach płacowych w kartotece pracowników:
  - "Podatek" ma wartość inną niż 17% lub 32%;
  - "Ulga podatkowa" ma wartość inną niż 0,00 lub 425,00.
 • Wyłączono dwutorowe liczenie zaliczki na podatek dla list płac, których data rozliczenia z US to 01.07.2022 lub później;
 • Wyłączono ulgę dla klasy średniej dla list płac z datą wypłaty 01.07.2022 lub późniejszą;
 • Dodano kolumnę "Ulga dla klasy średniej" do zakładki "Składki i podatek pracownika" w oknie edycji listy płac;
 • Dodano nowe kolumny do widoku karty wynagrodzeń:
  - Składka zdrowotna odliczona (zwol. Pod.);
  - Dochód (zwol. Pod.);
  - Koszty (zwol. Pod.);
  - Zaliczka na 31.12.2021; - Składki ZUS (zwol. Pod.);
  - Hipotetyczna składka zdrowotna odliczana;
  - Ulga dla klasy średniej;
  - Różnica UJEMNA zaliczki na podatek przedłużona płatność;
   Różnica zaliczki na podatek przedłużona płatność;
  - Przychód zwolniony (zwol. Pod.).
 • Zablokowano możliwość edycji, usunięcia lub wykonania opcji na liście płac w sytuacji, gdy jest już otwarte okno edycji listy płac. Przy próbie wykonania jednej z wymienionych czynności zostanie wyświetlony stosowny komunikat;
 • Usprawniono wyświetlanie komunikatu przy próbie usunięcia rachunku do umowy cywilnoprawnej w sytuacji, gdy rachunek został już zaksięgowany;
 • Usprawniono podsumowanie listy płac w sytuacji, gdy zaznaczono wiersz z wartościami podsumowania i kliknięto przycisk "Podsumowanie";
 • Dodano możliwość generowania deklaracji PIT-2;
 • Usprawniono edycję pola "Konto bankowe IF" w oknie: "Konfiguracja" → "Dane Firmy" - zakładka "PPK". Umożliwiono wpisanie w polu "Konto bankowe IF" maksymalnie 100 znaków. Dodano sprawdzenie, czy numer konta zawiera maksymalnie 26 cyfr nie wliczając spacji oraz czy numer konta nie zawiera innych znaków niż cyfry i spacje;
 • Zablokowano możliwość otwarcia, edycji lub usunięcia listy płac dla rachunku do umowy cywilnoprawnej w sytuacji, gdy jest już otwarte okno edycji listy płac. Przy próbie wykonania jednej z wymienionych czynności zostanie wyświetlony stosowny komunikat;
 • Usprawniono wyświetlanie komunikatu przy próbie usunięcia rachunku do umowy cywilnoprawnej w sytuacji, gdy rachunek został już zaksięgowany;
 • Zablokowano edycję rachunku do umowy cywilnoprawnej w sytuacji, gdy rachunek został już zaksięgowany. Przy próbie edycji zostanie wyświetlony stosowny komunikat.
   

Kadry i Płace DGCS System wersja 22.23 - lista zmian (08-06-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Usprawniono generowanie zestawu raportów w przypadku, gdy jednym z raportów jest „Rozliczenie magazynu”;
 • Moduł dodatkowy „Bezpieczne dane”. Przywrócono możliwość tworzenia kopii bezpieczeństwa w usłudze Dropbox.

Kadry i płace:

 • Usprawniono obliczanie rachunków do umów cywilnoprawnych po zmianie daty wypłaty rachunku w sytuacji, gdy zaliczka na podatek jest obliczana dwutorowo wg rozporządzenia z 07.01.2022 (przeniesionego do ustawy od 10.03.2022);
 •  Usprawniono edycję rachunków do umów cywilnoprawnych w sytuacji, gdy użytkownik zapisze rachunek bezpośrednio po zmianie jego daty wypłaty;
 •  Uproszczono wypełnianie identyfikatora i rodzaju identyfikatora przy eksporcie danych do RCA i RSA. W RCA oraz RSA, w cz. III.A pola są wypełniane w następujący sposób:
 •     p3 - rodzaj identyfikatora;
      p4 - identyfikator.
      Rodzaj identyfikatora jest zawsze ustawiany zgodnie z wartością w polu "Identyfikator", w sekcji "Dane o zatrudnieniu" w kartotece pracowników. Możliwe wartości rodzaju identyfikatora to:

      "P" - PESEL;
      "N" - NIP;
      "1" - dowód osobisty;
      "2" - paszport.

      W przypadku, gdy ustawiono pusty rodzaj identyfikatora, dane osoby nie zostaną wyeksportowane do KEDU (nie powstanie dokument RCA lub RSA).

      Jeśli identyfikator jest pusty, to zostanie przyjęta wartość "00000000000".

 • Zmieniono zasady wypełniania wymiaru czasu pracy przy eksporcie do programu Płatnik (KEDU – RCA):
 •     - jeśli osoba nie ma umowy cywilnoprawnej, to wymiar czasu pracy jest wypełniany,
      - jeśli osoba ma umowę cywilnoprawną i na niej taki sam kod jak w danych pracownika, to wymiar czasu pracy jest wypełniany,
      - jeśli osoba ma umowę cywilnoprawną i na niej inny kod niż w danych pracownika, to dla umowy cywilnoprawnej wymiar czasu pracy nie jest wypełniany.
      Ponadto, wymiar czasu pracy nie jest wypełniany jeśli kod tytułu ubezpieczenia to 05xxxx;

 •  Dodano okno z informacjami o błędnych danych przy eksporcie do programu Płatnik (KEDU - RCA i RSA). W oknie wyświetlane są informacje o braku: imienia, nazwiska lub identyfikatora. Po wyświetleniu ostrzeżeń można kontynuować lub przerwać eksport, a także skopiować tekst ostrzeżeń do schowka.
   

Kadry i Płace DGCS System wersja 22.22 - lista zmian (24-05-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Kadry i płace:

 • Dodano przykładowe wydruki dotyczące ulg i zwolnień podatkowych:

    - Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek od umów cywilnych;

    - Wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru i przekazania zaliczki na podatek;

    - Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej;

    - Wniosek o pobieranie zaliczki na podatek osoby do 26 lat;

    - Wniosek o zaniechanie poboru zaliczki na podatek osoby do 26 lat;

    - Zerowy PIT dla rodzin 4+;

    - Zerowy PIT dla seniorów;

    - Zerowy PIT powrót z zagranicy.

 • Dodano możliwość wydruku „Zaświadczenie o zatrudnieniu”;
 • Dodano ostrzeżenie w sytuacji, gdy w zakładce "Podstawa zdrowotna właściciela" w formularzu pracownika użytkownik wpisze wartość ujemną:

    - w tabeli "Zasady ogólne" w kolumnie "Dochód z poprzedniego miesiąca";

    - w tabeli "Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych" w kolumnie "Suma przychodów w bieżącym roku" lub "Kwota przychodów w ubiegłym roku".

Przy wyświetlaniu ostrzeżenia program proponuje zmianę wartości ujemnej na 0,00.

Przy eksporcie wartości z ww. kolumn do programu Płatnik (KEDU - RCA i DRA) wartości ujemne są zamieniane na 0,00;

 • Dodano komunikat przy zmianie wartości w polu "Podst. zdrow. właściciel" w kartotece pracowników w zakładce "Ustawienia płacowe". Komunikat zawiera ostrzeżenie o tym, że dane podstawy zdrowotnej właściciela należy wypełniać w nowej zakładce "Podstawa zdrowotna właściciela" w kartotece pracowników;
 • Zaktualizowano treść podstaw rozwiązania w oknie generowania świadectwa pracy;
 • Dla nowych baz danych domyślnie włączono dwutorowe liczenie zaliczki na podatek wg rozporządzenia z 07.01.2022 przeniesionego do ustawy od 10.03.2022.

    W istniejących bazach danych, jeśli stosowanie rozporządzenia jest wyłączone, przy uruchomieniu programu wyświetli się okno z zaleceniem włączenia stosowania rozporządzenia. Można w nim wybrać jedną z opcji:

    - "Tak" - stosowanie rozporządzenia zostanie włączone;

    - "Nie" - stosowanie rozporządzenia zostanie wyłączone;

    - "Zdecyduję później" - komunikat zostanie wyświetlony ponownie przy kolejnym uruchomieniu programu.

W oknie ustawień płacowych dodano informację do opisu pola oznaczającego, czy liczyć dwutorowo zaliczkę na podatek - opis to: "Liczenie zaliczki na podatek wg rozporządzenia z 07.01.2022 (od 10.03.2022 r. zapisy rozporządzenia przeniesiono do ustawy)".

 • Dodano podpowiadanie zmiany statusu oraz wartości podstaw i składek dla kodów tytułu ubezpieczenia 0580xx i 0581xx.

    Przy zmianie na kod 0580xx są podpowiadane następujące wartości:

    - status "Właściciel";

    - składki jak dla kodu 0510xx;

    - podstawa ZUS właściciel 0,00;

    - podstawa zdrowotna właściciel jak dla kodu 0510xx.

    Przy zmianie na kod 0581xx są podpowiadane następujące wartości:

    - status "Osoba współpracująca";

    - składki jak dla kodu 0511xx;

    - podstawa ZUS właściciel 0,00;

    - podstawa zdrowotna właściciel jak dla kodu 0511xx.

 • Zmieniono weryfikację kryterium kwotowego (przychód do 12800 zł) przy sprawdzaniu, czy obliczać dwutorowo zaliczkę na podatek w taki sposób, aby przychód był liczony z list płac rozliczonych z Urzędem Skarbowym w tym samym miesiącu co obliczona lista płac;
 • Dodano zmianę wartości składek zdrowotnych na 0,00 przy eksporcie danych do programu Płatnik (KEDU - RCA i DRA) dla osób z kodami tytułu ubezpieczenia 0580xx i 0581xx;
 • Usprawniono eksport danych składki chorobowej i wypadkowej do programu Płatnik (KEDU - RCA i DRA) dla osób z kodami tytułu ubezpieczenia 0581xx;
 • Dodano ostrzeżenie w sytuacji, gdy użytkownik zapisuje listę płac, na której data rozliczenia z ZUS lub data rozliczenia z US jest taka sama, jak na jednej z istniejących list płac;
 • KEDU - umożliwiono eksport do KEDU niezależnie od kodu tytułu ubezpieczenia.
   

Kadry i Płace DGCS System wersja 22.18 - lista zmian (14-04-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Kadry i płace:

 • Dodano komunikat z ostrzeżeniem w sytuacji, gdy w formularzu pracownika, w zakładce "Podstawa zdrowotna właściciela", w podzakładce "Zasady ogólne" użytkownik wpisze wartość w kolumnie "Dochód z poprzedniego miesiąca", ale w kolumnie "Forma opodatkowania" jest ustawiona wartość "Nie dotyczy";
 • Dodano komunikat z ostrzeżeniem przy zapisywaniu rachunku do umowy cywilnoprawnej w sytuacji, gdy dla zleceniobiorcy obowiązuje "Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek od umów cywilnych", ale dochód z umów cywilnoprawnych w roku przekroczył 30 000 zł;
 • Dodano podpowiadanie zmiany statusu na "Właściciel" po zmianie kodu tytułu ubezpieczenia na 0540xx;
 • Umożliwiono wypełnianie danych w zakładce "Podstawa zdrowotna właściciela" w formularzu pracownika dla wszystkich osób ze statusem "Właściciel" lub "Wspólnik". Dane z tabeli są eksportowane do KEDU, do dokumentów DRA i RCA;
 • Usprawniono eksport danych składki zdrowotnej właścicieli i wspólników do dokumentów DRA i RCA w sytuacji, gdy "Podstawa ZUS właściciel" ma wartość 0,00;
 • Dodano podpowiadanie składek i podstaw przy zmianie kodu tytułu ubezpieczenia na 0540xx. Składki są podpowiadane tak, jak dla kodu 0510xx. Podstawy są podpowiadane w następujący sposób:
  - "Podstawa ZUS właściciel" - 0,00;
  - "Podstawa zdrowotna właściciel" - tak samo jak dla kodu 0510xx.
 • Usprawniono eksport danych do deklaracji DRA w przypadku, gdy eksportowane są dane tylko jednej osoby będącej właścicielem lub wspólnikiem i zostały wypełnione dane dotyczące składki zdrowotnej obliczanej na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (formularz pracownika - "Podstawa zdrowotna właściciela" - "Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych");
 • Usprawniono wypełnianie danych podstawy i składki zdrowotnej właściciela przy rejestracji ryczałtu w zakładce "Podstawa zdrowotna właściciela" w formularzu pracownika, w kartotece pracowników;
 • Usprawniono wypełnianie liczby ubezpieczonych w deklaracji DRA w sytuacji, gdy podstawa ZUS właściciela to 0, ale podstawa zdrowotna właściciela z tabeli "Podstawa zdrowotna właściciela" w formularzu pracownika jest większa od 0;
 • Zamieniono kolejnością zakładki "Formularz" i "Tabelarycznie" w kartotece pracowników - zakładka "Formularz" została przeniesiona przed zakładkę "Tabelarycznie".
   
 • Kadry i Płace DGCS System wersja 22.14 - lista zmian (08-03-2022 r.)

 • Wprowadzone zmiany:
 • System:
 • Usprawniono import wyciągów bankowych w walucie z ING Bank Śląski.
 • Kadry i płace:
 • W ustawieniach płacowych uwzględniono nową wartość zmiennej finansowej "Podstawa zdrowotna właściciel" za rok 2022 - 6221,04 zł. Nowa wartość obowiązuje od 01.01.2022 r.;
 • Dodano kolumnę "Zaliczka na 31.12.2021" do zakładki "Składki i podatek pracownika" w oknie edycji listy płac;
 • Zmieniono pobieranie kodu tytułu ubezpieczenia przy eksporcie do RCA dla osób z umowami cywilnoprawnymi, tak aby kod tytułu ubezpieczenia był pobierany z umowy zamiast z danych w kartotece pracowników.
 • Przykładowo, jeżeli osoba ma dwie umowy i z jednej ma kod 0411xx a z drugiej ma kod 2250xx to na podstawie danych (naliczeń) z rachunków dotyczących poszczególnych umów program wykona osobne eksporty dla poszczególnych kodów. Powstaną osobne wpisy w RCA dla kodu 0411xx i dla kodu 2250xx.
 • Jeżeli osoba ma kilka rachunków dla jednego kodu ubezpieczenia, program, tak jak dotychczas, będzie łączyć dane z danego kodu tytułu ubezpieczeń. Dla dwóch umów z kodem 0411xx powstanie jeden wpis w RCA z kodem 0411xx o łącznych wartościach z rachunków przypisanych do umów z kodem 0411xx w poszczególnych pozycjach;
 • PPK - usprawniono wypełnianie procentu składki dodatkowej zatrudniającego (pole FIR_SKL_DOD_PROCENT) przy eksporcie danych dotyczących rejestracji uczestników w PPK do Instytucji Finansowej;
 • Dodano termin składania deklaracji ZUS "Do 20-tego - kod 6". Termin można wybrać w oknie "Lista płac' - "Dokumenty rozliczeniowe prog. Płatnik", w polu "Termin przesyłania deklaracji". Kod jest przenoszony do dokumentu DRA, cz. I, pole p1.
 • Zmieniono opisy następujących terminów:
  - z "Do 10-tego - kod 2" na "Do 10-tego - kod 2 (obowiązuje do 31.12.2021)";
  - z "Do 15-tego - kod 4" na "Do 15-tego - kod 4 (obowiązuje do 31.12.2021)".
 • Uporządkowano terminy na liście chronologicznie (wg kodów: od 1 do 6).
 • Przy wprowadzaniu pracownika z takim samym numerem PESEL dodano ostrzeżenie, że istnieje on w bazie;
 • Ulepszono wygląd zakładki "Kalendarz" w widoku formularza pracownika w kartotece pracowników;
 • Usunięto ostrzeżenie wyświetlane po zmianie terminu w oknie danych do raportu "Zestawienie składek ZUS i podatków";
 • Przy eksporcie danych do programu Płatnik uwzględniono pomijanie wypełniania wymiaru czasu pracy w RCA dla kodów tytułów ubezpieczenia:
  - 0411xx
  - 2240xx
  - 2241xx
  - 2242xx
  - 2250xx
  - 05xxxx
 • W raporcie "Zestawienie składek ZUS i podatków" zmieniono ustawianie terminu płatności w pkt 8 "Wpłaty na PPK" tak, aby zawsze był ustawiany na 15. dzień następnego miesiąca;
 • Uspójniono terminy płatności dla raportu "Zestawienie składek ZUS i podatków" z terminami składania deklaracji w danych firmy (używanymi przy eksporcie do programu Płatnik - KEDU). Terminy płatności są podpowiadane tak samo, jak terminy składania deklaracji, czyli na podstawie ustawienia w danych firmy - zależnie od wyboru w polu "Termin przesyłania deklaracji" w oknie "Konfiguracja" - "Dane firmy", zakładka "US i ZUS". Ze względu na podpowiadanie, wybór terminu płatności w oknie generowania raportu został zablokowany;
 • Dodano komunikat z prośbą o potwierdzenie przy edycji pola "Zaliczka na podatek według 31.12.2021" w pozycjach list płac;
 • KEDU 5 - w przypadku, gdy do programu Płatnik są eksportowane dane tylko jednej osoby, która jest właścicielem (kod tytułu ubezpieczenia 0510xx) lub wspólnikiem (kod tytułu ubezpieczenia 0543xx), zostanie pominięty raport RCA i będzie wygenerowana tylko deklaracja DRA (z wypełnionymi cz. X i XI);
 • Dodano podpowiadanie terminu składania deklaracji do ZUS w oknie "Lista płac' - "Dokumenty rozliczeniowe prog. Płatnik", pole "Termin przesyłania deklaracji".
 • Podpowiadanie jest zależne od wyboru w polu "Termin przesyłania deklaracji" w oknie "Konfiguracja" - "Dane firmy", zakładka "US i ZUS". Podpowiadany termin można zmienić przed wygenerowaniem pliku z danymi deklaracji.
 • Dla istniejących baz danych pole "Termin przesyłania deklaracji" jest ustawione w zależności od pola "Osoba fizyczna" z zakładki "Dane identyfikacyjne". Jeśli pole "Osoba fizyczna" jest zaznaczone, zostanie domyślnie ustawiony termin "Do 20-tego - kod 6". Jeśli pole "Osoba fizyczna" nie jest zaznaczone, zostanie domyślnie ustawiony termin "Do 15-tego - kod 3".
 • Dla nowych baz danych, domyślnie będzie ustawiany termin "Do 20-tego - kod 6".
 • Dostosowano eksport danych do programu Płatnik do KEDU 5.4.
 •  Dodano nową zakładkę w widoku formularza w kartotece pracowników: "Podstawa zdrowotna właściciela". Dane w zakładce dotyczą osób z kodami tytułów ubezpieczenia 0510xx oraz 0543xx.
 •  Nowa zakładka zawiera cztery podzakładki:
 •  - "Zasady ogólne";
 •  - "Karta podatkowa";
 •  - "Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych";
 •  - "Bez formy opodatkowania".
 • W każdej z podzakładek znajduje się tabela prezentująca dane i naliczenia roczne dla aktywnego w programie roku. W każdej tabeli jest 12 wierszy - po jednym wierszu dla każdego z 12 miesięcy. Tabele zawierają pola do wpisywania danych oraz pola prezentujące wyliczenia wartości podstawy zdrowotnej i składki zdrowotnej.
 • Suma pól "Należna składka" z poszczególnych tabel jest traktowana jako składka zdrowotna do zapłaty. Dane o tej składce są eksportowane do programu Płatnik (KEDU) do RCA cz. III.E oraz DRA cz. XI, a także wykazywane na raporcie "Zestawienie składek ZUS i podatków".
 • Zakładka "Zasady ogólne" zawiera kolumny:
 • - "Forma opodatkowania" - możliwy wybór jednej z wartości: "Nie dotyczy", "Skala podatkowa", "Podatek liniowy";
 • - "Dochód z poprzedniego miesiąca";
 • - "Podstawa wymiaru składki";
 • - "Należna składka";
 • - "Dla miesiąca:";
 • - "Rok:".
 • Wybranie formy opodatkowania w styczniu powoduje przepisanie jej na następne miesiące do końca roku. Zmiana w lutym i kolejnych miesiącach nie powoduje zmiany innych miesięcy.
 • Wartość w kolumnie "Dochód z poprzedniego miesiąca" powinna być wpisywana przez użytkownika na poszczególne miesiące.
 • Wartość w kolumnie "Podstawa wymiaru składki" przyjmuje wartość z kolumny "Dochód z poprzedniego miesiąca". Jeżeli "Dochód z poprzedniego miesiąca" w danym wierszu jest mniejszy niż wartość zmiennej finansowej "Min. wynagrodzenie" (w roku 2022 - 3010,00) to "Podstawa wymiaru składki" przyjmie wartość zmiennej "Min. wynagrodzenie" (w roku 2022 - 3010,00).
 •     WYJĄTEK:
 • W styczniu 2022, "Podstawa wymiaru składki" to zawsze 4665,78 zł (75% x "Podst. zdrow. właściciel" w 2022r. czyli 6221,04), niezależnie od wartości wpisanej w kolumnie "Dochód z poprzedniego miesiąca". Wyjątek dotyczy tylko stycznia 2022, nie obowiązuje w styczniu 2023 i następnych latach.
 • Wartość w kolumnie "Należna składka" zależy od "Podstawy wymiaru składki" oraz od "Formy opodatkowania":
 •     - dla formy opodatkowania "Skala podatkowa", składka to "Podstawa wymiaru składki" pomnożona przez zmienną "Skł. zdrow. procent" (w 2022r. - 0,09);
 •     - dla formy opodatkowania "Podatek liniowy", składka to "Podstawa wymiaru składki" pomnożona przez współczynnik 0,049;
 •     - dla formy opodatkowania "Nie dotyczy" składka to 0,00.
 • WYJĄTEK 1:
 • W styczniu 2022, mimo wyboru "Podatek liniowy", dla wyliczenia wartości kolumny zawsze przyjmowana jest wartość 0,09, więc wynik to 419,92 zł (0,09 x 4665,78).
 • WYJĄTEK 2:
 • W innych miesiącach niż styczeń 2022, mimo wyboru "Podatek liniowy", wartość nie może być mniejsza w 2022 r. niż 270,90 zł. Jeżeli wartość jest mniejsza, zostanie wyrównana do 270,90 zł czyli do wartości zmiennej finansowej "Min. wynagrodzenie" (w roku 2022 - 3010,00) x wartość zmiennej "Skł. zdrow. procent" (w 2022r. - 0,09).
 • Zakładka "Karta podatkowa" zawiera kolumny:
 •     - "Podstawa wymiaru składki";
 •     - "Należna składka";
 •     - "Dla miesiąca:";
 •     - "Rok:".
 • Pole "Podstawa wymiaru składki" ma wstępnie (domyślnie w każdym roku) wartość 0,00 zł. Jeżeli użytkownik wypełni pole (zmieni wartość z 0,00 na inną), wpisana wartość zostanie ustawiona w pozostałych miesiącach do końca roku. W celu usunięcia naliczenia należy wyzerować wartość pola, co spowoduje wyzerowanie pola w pozostałych miesiącach do końca roku.
 • Pole "Podstawa wymiaru składki" w tej zakładce może mieć wartość równą zmiennej finansowej "Min. wynagrodzenie" (w roku 2022 - 3010,00) lub 0,00. W przypadku wpisania innej wartości zostanie wyświetlony stosowny komunikat.
 • Wartość w kolumnie "Należna składka" jest liczona jako wartość kolumny "Podstawa wymiaru składki" pomnożona przez zmienną "Skł. zdrow. procent" (w 2022r. - 0,09). Wyliczona wartość składki jest zaokrąglana do 1 gr.
 •  akładka "Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych" zawiera kolumny:
 •     - "Podstawa wymiaru składki";
 •     - "Należna składka";
 •     - "Suma przychodów w bieżącym roku";
 •     - "Kwota przychodów w ubiegłym roku";
 •     - "Dla miesiąca:";
 •     - "Rok:".
 • Wpisanie wartości w kolumnie "Suma przychodów w bieżącym roku" lub "Kwota przychodów w ubiegłym roku" powoduje przepisanie tej wartości na pozostałe miesiące do końca roku.
 • Jednocześnie może być wypełniona tylko jedna z dwóch ww. kolumn. Wypełnienie jednej kolumny, gdy w tym samym miesiącu jest wypełniona inna (druga), skutkuje wyświetleniem komunikatu z pytaniem, czy wyzerować wartości innej kolumny.
 • Nad tabelą znajdują się pola umożliwiające wybór sposobu obliczania "Podstawy wymiaru składki". Domyślnie nie jest zaznaczone żadne z nich. Wybór jest ustawiany automatycznie po wpisaniu wartości do jednej z ww. kolumn. Pola można również zaznaczać ręcznie. Wybranie formy obliczania podstawy skutkuje wyświetleniem komunikatu z pytaniem, czy wyzerować wartości kolumny dla innej formy (takiego, jak opisany wyżej).
 • "Podstawa wymiaru składki" jest obliczana na podstawie jednej z dwóch wymienionych kolumn. Jeśli wybrana wartość:
 •     a) nie przekracza kwoty 60.000 zł (do 60.000 zł włącznie), to w danym miesiącu pole "Podstawa wymiaru składki" = 60% x zmienna "Podst. zdrow. właściciel" (w 2022r. - 6221,04 x 60% = 3732,62);
 •     b) jest w przedziale miedzy kwotą 60.000,01 zł a 300.000 zł (do 300.000 zł włącznie), to w danym miesiącu pole "Podstawa wymiaru składki" = 100% x zmienna "Podst. zdrow. właściciel" (w 2022r. - 6221,04 x 100% = 6221,04);
 •     c) jest powyżej 300.000 zł, to w danym miesiącu pole "Podstawa wymiaru składki" = 180% x zmienna "Podst. zdrow. właściciel" (w 2022r. - 6221,04 x 180% = 11197,87).
 •  
 • "Należna składka" jest obliczana jako wartość kolumny "Podstawa wymiaru składki" pomnożona przez zmienną "Skł. zdrow. procent" (w 2022r. - 0,09). Wyliczona wartość składki jest zaokrąglana do 1 gr.
 •     Zakładka "Bez formy opodatkowania" zawiera kolumny:
 •     - "Wielokrotność podstaw";
 •     - "Podstawa wymiaru składki";
 •     - "Należna składka";
 •     - "Dla miesiąca:";
 •     - "Rok:".
 • Kolumna "Wielokrotność podstaw" ma domyślną wartość 0. Jeżeli użytkownik wypełni pole "Wielokrotność podstaw" (zmieni wartość z 0 na inną), wartość zostanie ustawiona w pozostałych miesiącach do końca roku. W celu usunięcia naliczenia należy wyzerować wartość, co spowoduje wyzerowanie pola w pozostałych miesiącach do końca roku.
 • Pole "Podstawa wymiaru składki" to wartość z pola "Wielokrotność podstaw" x zmienna "Podst. zdrow. właściciel" (w 2022r. - 6221,04).
 • Wartość pola "Należna składka" jest obliczana jako wartość kolumny "Podstawa wymiaru składki" pomnożona przez zmienną "Skł. zdrow. procent" (w 2022r. - 0,09). Wyliczona wartość składki jest zaokrąglana do 1 gr.
 • Ponadto, dla KEDU 5 zablokowano możliwość generowania raportu RZA. Dane, które dotychczas trafiały do raportu RZA, dotyczące podstawy zdrowotnej i składki zdrowotnej finansowanej przez ubezpieczonego, są od tej pory uwzględniane w raporcie RCA.
   
 • Kadry i Płace DGCS System wersja 22.13 - lista zmian (08-03-2022 r.)

 • Wprowadzone zmiany:
 • System:
 • Przy ręcznym wprowadzaniu wyciągów bankowych i edycji ustawiono podpowiadanie daty pozycji z daty wyciągu bankowego.
 • Kadry i płace:
 • Dodano instrukcję dotyczącą rozporządzenia z 07.01.2022 (dwutorowe liczenie zaliczki na podatek). Instrukcja jest dostępna w menu Pomoc → Instrukcje;
 • Zabezpieczono edycję umowy cywilnoprawnej jeżeli nie ma ona dodanych list płac;
 • Zabezpieczono program przed dodaniem pustej pozycji przy dodawaniu rachunku do umowy cywilnoprawnej;
 • Przy dodawaniu pracownika ustawiono się na zakładce Dane personalne oraz o zatrudnieniu;
 • Usprawniono odświeżanie danych na zakładce umów zleceń przy dodawaniu nowego pracownika.
   
 • Kadry i Płace DGCS System wersja 22.11 - lista zmian (28-02-2022 r.)

 • Wprowadzone zmiany:
 • Moduł Delegacje:
 • W delegacjach zagranicznych usprawniono eksport daty i godziny przekroczenia granicy do Excela.
   
 • Kadry i Płace DGCS System wersja 22.10 - lista zmian (18-02-2022 r.)

 • Wprowadzone zmiany:
 • System:
 • Przy włączonym parametrze "Słownik szukania kontrahentów przechowywania w pamięci RAM" w oknie Szukaj kontrahenta dodano opcję SPCN (Szukaj tylko po całym NIPie);
 • Dodano import XML z Przelewy24 jako wyciąg bankowy.
 • Kadry i płace:
 • Dodano kod ubezpieczenia 2250 "osoba powołana do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, która z tego tytułu pobiera wynagrodzenie";
 • Umożliwiono w drodze wyjątku rejestrowanie nieobecności typu "Choroba zasiłek 70%" także w roku 2022. Rejestracja tego typu nieobecności jest poprzedzona stosownym komunikatem;
 • Dodano możliwość rejestrowania oświadczenia "Okres niepobierania emerytury/renty mimo nabycia uprawnienia". Nowe oświadczenie może być dodane tylko, jeśli osoba jest osobą po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety albo 65. roku życia w przypadku mężczyzny.
 • Oświadczenie wzajemnie wyklucza się z wnioskiem "Zerowy PIT dla seniorów". W tym samym okresie nie może istnieć wniosek "Zerowy PIT dla seniorów" i oświadczenie "Okres niepobierania emerytury/renty mimo nabycia uprawnienia".
 • Nowe oświadczenie nie powoduje zmian w liczeniu list płac.
 • Dodano "Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek od umów cywilnych". Nowy wniosek może być wprowadzany w kartotece pracowników, w widoku formularza, w zakładce "US/Zwolnienia podatkowe". Wniosków może być kilka w roku. Nie można dodawać wniosku na przełomie lat - "Data do" musi być w tym samym roku co "Data od".
 • Wniosek umożliwia zerowanie zaliczki na podatek dla umów cywilnoprawnych które NIE mają podatku zryczałtowanego. Wniosek NIE dotyczy umów o pracę. Wniosek NIE zeruje składników innych niż zaliczka na podatek;
 • Dodano okno z pytaniem, czy liczyć zaliczkę na podatek dwutorowo wg rozporządzenia z 07.01.2022, wyświetlane przy uruchamianiu modułu "Kadry i Płace". Okno zawiera trzy przyciski:
  - "Tak" - powoduje włączenie liczenia dwutorowego; - "Nie" - powoduje wyłączenie liczenia dwutorowego; - "Zdecyduję później" - zamyka okno bez ustawiania opcji liczenia dwutorowego.
  Okno jest wyświetlane, jeśli opcja liczenia dwutorowego nie została jeszcze ustawiona.
  Zamknięcie okna krzyżykiem działa tak jak kliknięcie przycisku "Zdecyduję później".
  Opcję można włączyć/wyłączyć również w oknie ustawień płacowych: Konfiguracja → Ustawienia płacowe → Podstawowe, pole "Liczenie zaliczki na podatek wg rozporządzenia z 07.01.2022";
 •     Usprawniono sprawdzanie, czy pola kwotowe zawierają same zerowe wartości przy zbiorczym generowaniu deklaracji PIT-11 (27);
 •     Dodano zabezpieczenie przed przypadkowym dodaniem wniosku/oświadczenia o zwolnieniu podatkowym w sytuacji, gdy tabela zwolnień podatkowych jest pusta a użytkownik dwukrotnie kliknie lewym przyciskiem myszy na tabeli;
 •     Zmieniono komunikaty wyświetlane w przypadku błędnych danych przy zapisywaniu wniosków/oświadczeń o zwolnieniach podatkowych;
 •     Usprawniono dodawanie i edycję wniosków / oświadczeń o zwolnieniach podatkowych w sytuacji, gdy "Data od" jest taka sama, jak data początku obowiązywania typu oświadczenia lub "Data do" jest taka sama, jak data końca obowiązywania typu oświadczenia;
 •     Zmodyfikowano obliczanie list płac w taki sposób, aby zwolnienie podatkowe "Zerowy PIT dla seniorów" było uwzględniane w obliczeniach tylko, jeśli:
  - osoba jest osobą po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety albo 65. roku życia w przypadku mężczyzny;
 • - osoba ma umowę o pracę, lub umowę zlecenie z co najmniej jednym ubezpieczeniem społecznym (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe).
 • Ponadto, zablokowano możliwość dodawania zwolnienia podatkowego "Zerowy PIT dla seniorów" dla osób, które nie kwalifikują się do tego zwolnienia - wiek (data urodzenia) jest porównywany z datą od której ma obowiązywać wniosek/oświadczenie.
 • Dodano możliwość dwutorowego liczenia zaliczki na podatek i zastosowania niższej zaliczki na podatek wg rozporządzenia z dnia 07.01.2022 r.
 •     Program pyta użytkownika, czy liczyć dwutorowo przy uruchamianiu. Opcję można włączyć/wyłączyć również w oknie ustawień płacowych: "Konfiguracja" - "Ustawienia płacowe" - "Podstawowe", pole "Liczenie zaliczki na podatek wg rozporządzenia z 07.01.2022".
 •     Dodano nowy typ wniosku: "Wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru i przekazania zaliczki na podatek". Nowy wniosek można złożyć w kartotece pracowników, w widoku formularza, w zakładce "US/Zwolnienia podatkowe". Wniosek można złożyć w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022. Można złożyć kilka wniosków w jednym roku.
 •     Dwutorowe liczenie dla danej osoby następuje, jeśli są spełnione wszystkie poniższe kryteria:
 •     - włączono opcję liczenia dwutorowego liczenia zaliczki na podatek wg rozporządzenia z dnia 07.01.2022;
 •     - obliczenia dotyczą list płac pracowniczych lub rachunków do umów zleceń;
 •     - obliczenia dotyczą listy płac lub rachunku do umowy zlecenia WYPŁACANYCH w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 wg daty wypłaty z definicji okresów płacowych dla których liczone są płace i zlecenia;
  - obliczenia dotyczą przychodów do kwoty 12800 zł miesięcznie (limit sprawdzany oddzielnie dla list płac pracowniczych i rachunków do umów zleceń);
  - dla pracownia nie obowiązuje "Wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru i przekazania zaliczki na podatek".
 • Dwutorowość liczenia zaliczki na podatek polega na tym, że:
  |- po pierwsze jest liczona zaliczka na podatek wg zasad obowiązujących w roku 2022;
  - po drugie jest liczona hipotetyczną zaliczka na podatek wg zasad obowiązujących na 31.12.2021;
  - po obliczeniu obu zaliczek program ustala, która jest niższa i ta jest używana dalej jako naliczona.
  Przyjęcie zaliczki na podatek obliczonej wg zasad obowiązujących na 31.12.2021 skutkuje również przyjęciem:
  - składników, od których zależy zaliczka na podatek - np. ulga jest przyjmowana w wartości 43,76 zamiast 425,00, a ulga dla klasy średniej jest przyjmowana w wartości 0,00 ponieważ nie obowiązywała w roku 2021;
  - składników, które zależą od zaliczki na podatek, m.in. netto.
  Do list płac dodano nowe składniki:
  - "Zaliczka na 31.12.2021";
  - "Różnica zaliczki na podatek przedłużona płatność";
  - "Różnica UJEMNA zaliczki na podatek przedłużona płatność";
  - "Hipotetyczna składka zdrowotna odliczana".
  Pole "Zaliczka na 31.12.2021" zawiera informację, czy pozycja listy płac została obliczona wg zasad na 31.12.2021.
  Pole "Różnica zaliczki na podatek przedłużona płatność" zawiera wartość różnicy między zaliczką na podatek obliczoną „standardowo” (wg zasad z roku 2022) a zaliczką na podatek obliczoną wg zasad na 31.12.2021, ale tylko jeśli ta różnica jest dodatnia, czyli jeśli obliczanie wg zasad na 31.12.2021 było korzystniejsze.
  Pole "Różnica UJEMNA zaliczki na podatek przedłużona płatność" zawiera wartość różnicy między zaliczką na podatek obliczoną wg zasad na 31.12.2021 a zaliczką na podatek obliczoną „standardowo” (wg zasad z roku 2022), ale tylko jeśli obliczanie wg standardów z roku 2022 było korzystniejsze (wartość w tym polu to zawsze wartość dodatnia lub 0). Wartość tego składnika jest wyliczana narastająco od początku roku i nie może przekroczyć rocznej wartości składnika "Różnica zaliczki na podatek przedłużona płatność".|
  Pole "Hipotetyczna składka zdrowotna odliczana" zawiera wartość składki zdrowotnej odliczonej, obliczanej wg zasad na 31.12.2021.
  Jeśli przy dwutorowym obliczaniu przyjęto jako korzystniejsze obliczenia wg zasad z roku 2022 i wystąpiła "Różnica UJEMNA zaliczki na podatek przedłużona płatność", wartość różnicy ujemnej jest dodawana do zaliczki na podatek, po czym obliczane są składniki, które zależą od zaliczki na podatek, m.in. netto. Wartość składnika "Różnica UJEMNA zaliczki na podatek przedłużona płatność" (liczona narastająco od początku roku) nie może przekroczyć rocznej wartości składnika "Różnica zaliczki na podatek przedłużona płatność". Przekroczenie jest sprawdzane oddzielnie dla list płac pracowniczych i rachunków do umów zleceń.
  W oknie edycji listy płac dodano przycisk "Szczegóły obliczeń", który umożliwia wyświetlenie okna porównania pozycji list płac obliczonych wg zasad z roku 2022 i obliczonych wg zasad na 31.12.2021. Podobnie jak dla okna edycji pozycji list płac, również w oknie porównania znajduje się kolumna "Zaliczka na 31.12.2021", która oznacza, czy pozycja listy płac została obliczona wg zasad na 31.12.2021. W kolumnie "Zastosowana" znajduje się informacja (w postaci zaznaczenia lub jego braku), że dana pozycja listy płac została / nie została przyjęta do obliczeń jako korzystniejsza.
  Jeśli dla danej pozycji listy płac nie stosowano obliczania dwutorowego, po kliknięciu przycisku "Szczegóły obliczeń" zostanie wyświetlony stosowny komunikat.
   
 • Kadry i Płace DGCS System wersja 22.09 - lista zmian (09-02-2022 r.)

 • Wprowadzone zmiany:
 • System:
 • UUdostępniono wizualizacje e-deklaracji i JPK według styli XSLT udostępnianych przez Ministerstwo Finansów. Obsługiwane JPK: V7M/K (1 i 2) i CUK (2). Obsługiwane e-deklaracje: CIT-8 (30), PIT-28 (24), PIT-36 (29), PIT-36L (18), PIT-4R (12), PIT-8AR (11), PIT-11 (27), VAT-27 (2), VAT-UE (5), VAT-UEK (5).
   
 • Kadry i Płace DGCS System wersja 22.08 - lista zmian (04-02-2022 r.)

 • Wprowadzone zmiany:
 • Kadry i płace:
 • Usprawniono generowanie zaświadczenia o zarobkach w sytuacji, gdy w danych firmy nie jest podany REGON.
   
 • Kadry i Płace DGCS System wersja 22.07 - lista zmian (01-02-2022 r.)

 • Wprowadzone zmiany:
 • Kadry i płace:
 • Usprawniono liczenie składki zdrowotnej w przypadku, gdy składniki na podstawie których jest obliczana składka nie są wypełnione;
 • Usprawniono liczenie składki zdrowotnej dla typu umowy „Przychody osoby należącej do składu organów stanowiących osób prawnych”.
   
 • Kadry i Płace DGCS System wersja 22.05 - lista zmian (01-01-2022 r.)

 • Wprowadzone zmiany:
 • System:
 • Przywrócono dostęp do wprowadzonych szablonów wiadomości;
 • Rozdzielono szablony wiadomości dla dokumentów KP/KW
 • Delegacje:
 • Poprawiono wydruk delegacji w przypadku długich nazw firmy.
 • Moduły Kadry i płace:
 • Usprawniono odświeżanie oświadczeń o zwolnieniach podatkowych pracownika przy zmianie daty kontekstowej.
   
 • Kadry i Płace DGCS System wersja 22.04 - lista zmian (30-12-2021 r.)

 • Lista zmian:
 • System:
 • Zablokowano możliwość dodania stawki VAT o takiej samej wartości.
   
 • Moduły Kadry i płace:
 • Dla umów zleceń wprowadzono minimalną stawkę godzinową obowiązującą w roku 2022 tj. brutto 19,70 zł. Minimalna stawka godzinowa jest sprawdzana podczas rejestracji umów zlecenia oraz rachunku do umów zlecenia;
 • Od 01.01.2022 r. podstawa do chorobowego jest wyliczana na nowo, gdy przerwa między zwolnieniami lekarskimi wynosi 1 miesiąc kalendarzowy;
 • Dodano sprawdzanie ubezpieczenia zdrowotnego przy zapisywaniu umowy cywilnoprawnej o rodzaju "Przychody osoby należącej do składu organów stanowiących osób prawnych". Dla umów tego rodzaju, jeśli data w polu "Data zakończenia" to 01.01.2022 lub później, program domyślnie podpowiada zaznaczenie w polu "ubez.zdrowotne". Jeżeli w opisanym przypadku pole "ubez.zdrowotne" zostanie odznaczone, zostanie wyświetlony stosowny komunikat.
 • Podobne sprawdzanie dotyczy rachunków. Przy zapisywaniu rachunku, jeśli rachunek dotyczy umowy o rodzaju "Przychody osoby należącej do składu organów stanowiących osób prawnych", a data wypłaty rachunku to 01.01.2022 lub później i na umowie nie ma zaznaczonego ubezpieczenia zdrowotnego, zostanie wyświetlony stosowny komunikat;
 • Poprawiono komunikaty przy imporcie E-ZLA;
 • Dodano zmienne finansowe obowiązujące od 01.12.2022 oraz od 01.01.2022 r. w zakresie zmiennych, których wartość jest znana na moment wydania wersji;
 • Usprawniono zapisywanie danych po ręcznej edycji składnika dla pozycji listy płac w sytuacji, gdy lista płac nie była wcześniej przeliczona;
 • Dodano obliczanie pola "Składka zdrowotna pobrana" od 01.01.2022 r. według zasad obowiązujących w dniu 31.12.2021 r.;
 • Wprowadzono daty świąt obowiązujących w 2022 r.;
 • Od 01.01.2022 r. uwzględniono podwyższenie do 80% wysokości zasiłku chorobowego za czas pobytu w szpitalu;
 • Od wypłat w 1/2022 domyślnie uwzględniane jest naliczanie i obsługa "Ulgi dla klasy średniej" dla pracowników uzyskujących dochody ze stosunku pracy (ulga ta nie dotyczy dochodów z zasiłków chorobowych i innych źródeł, które są opodatkowane mimo zwolnień podatkowych z tytułu zatrudnienia – czyli które są opodatkowane mimo ulgi do 26 lat) w zakresie przychodu w przedziale od 5.701 zł do 11.141 zł w miesiącu. Umożliwiono wyłączenie stosowania "Ulgi dla klasy średniej" w miesiącach wskazanych przez pracownika – w nowej zakładce "US/Zwolnienia podatkowe" w oknie pracowników. Program uwzględnia lub zeruje "Ulgę dla klasy średniej" także w sytuacji, gdy w danym miesiącu mają miejsce dwie lub więcej wypłat pracowniczych;
 • Zmieniono sprawdzanie minimalnej stawki godzinowej do umowy zlecenie na sprawdzanie po dacie zakończenia;
 • Dodano nową zakładkę do okna pracowników: "Formularz" - "US/Zwolnienia podatkowe". Na nowej zakładce znajdują się pola dotyczące urzędu skarbowego, przeniesione z zakładki "Kalendarz/Pozostałe", a także tabela oświadczeń/wniosków o zwolnieniach podatkowych. Zakładka "US/Zwolnienia podatkowe" pozwala również na obsługę wniosków dotyczących pobierania zaliczki na podatek dla osób do 26 lat, zastępując pola z zakładki "Ustawienia płacowe" oraz obsługę okresów niestosowania na wniosek pracownika "Ulgi dla klasy średniej". Dane w tej zakładce mogą być filtrowane po zakresie obowiązywania: "W roku" / "W miesiącu" / "Wszystkie" (domyślnie "W roku").
 • Ponadto, rozdzielono zakładkę "Kalendarz/Pozostałe" na dwie zakładki: "Kalendarz" i "Pozostałe"
 • Dodano obsługę trzech nowych zwolnień podatkowych:
  - "Zerowy PIT dla rodzin 4+";
  - "Zerowy PIT dla seniorów";
  - "Zerowy PIT przeniesienie miejsca zamieszkania do Polski".
 • W nowej zakładce "US/Zwolnienia podatkowe" wprowadzono możliwość uwzględnienia wniosku dotyczącego nie liczenia zaliczki na podatek z tytułu stosowania tych zwolnień w okresie wskazanym przez osobę zatrudnioną. Każde z tych trzech zwolnień działa podobnie, ale w odwrócony sposób niż ulga dla osób do 26 roku życia. Zwolnienie dla osób do 26 roku życia przy liczeniu płac / zleceń jest stosowane domyślnie, chyba że w roku 2020 lub w następnych latach jest zarejestrowany wniosek o naliczanie podatku. Nowe zwolnienia zerują podatek gdy w danym miesiącu jest zarejestrowany wniosek. Nowe zwolnienia oraz ulga dla osób do 26 roku życia mają granicę zwolnienia / ulgi w kwocie w kwocie 85528,00. Granica jest ta sama i łączna dla każdego z tych zwolnień (trzech nowych i obecnej ulgi dla osób do 26 roku życia). Łączny limit 85528 zł jest osobny dla każdego roku. Nowe zwolnienia, tak samo jak ulga dla osób do 26 roku życia, mają skutek zarówno w zakresie wynagrodzeń pracowniczych (bez składników opodatkowanych mimo ulgi do 26 lat oraz zasiłków chorobowych), jak i umów zlecenia. Do składników płacowych wyliczanych na listach płac pracowniczych oraz dla umów zlecenia u osób do 26 lat od 01.01.2022 r. będę doliczane wartości wynikające z 3 nowych zwolnień podatkowych;
 • Usprawniono liczenie składników płacowych na liście na płac dla pracowników do 26 lat, gdy dla danej osoby obowiązuje "Wniosek osoby poniżej 26 lat dot. pobierania zaliczki na podatek".
   
 • Kadry i Płace DGCS System wersja 22.03 - lista zmian (16-12-2021 r.)

 • Wprowadzone zmiany:
 • System:
 • Zmiana wersji Java z 1.8.0_172 na wersję 11.0.10;
 • Wsparcie skalowania obrazu dla monitorów 4K;
 • Przyspieszenie uruchamiania modułów magazynowo – handlowych i księgowych;
 • Ulepszenie wyglądu programu na komputerach z systemem operacyjnym macOS;
 • W konfiguracji dokumentów ukryto elementy inne niż numeracja dla typów dokumentów bez katalogu lub wzorca wydruku;
 • W kartotece kompensat dodano możliwość dodania kompensaty wiele do wielu z możliwością edycji kwoty rozliczającej dla poszczególnych pozycji. Dodatkowo dodana została możliwość dodania lub usunięcia konkretnej pozycji z kompensaty;
 • W kartotekach rozrachunków (należności, zobowiązania, płatności) dodano mechanizm wyszukiwania CFT w tabelach z prawej strony;
 • W słowniku kont bankowych dodano możliwość określenia stanu początkowego. W słowniku tym dodane jest pole stanu końcowego, które jest obliczane na podstawie wprowadzonego stanu początkowego oraz wszystkich wyciągów bankowych wprowadzonych dla tego konta bankowego. W kartotece wyciągów bankowych dodane pole salda końcowego, które dla wybranego wyciągu bankowego jest liczone na podstawie stanu początkowego danego konta oraz wszystkich wyciągów bankowych do daty wybranego wyciągu bankowego wraz z wybranym wyciągiem bankowym;
 • Przy dodawaniu wyciągu bankowego, edycji oraz w kartotece wyciągów bankowych dodano kolumnę "Pozostało do rozliczenia" pokazującą ile z tej danej pozycji pozostało jeszcze do rozliczenia rozrachunku;
 • Dodano skrót klawiszowy F3 przy pobieraniu danych kontrahenta z bazy VIES;
 • W należnościach i nadpłatach oraz zobowiązaniach i nadpłatach dodano przycisk "Dodaj rozliczenie", który będzie działał tak samo jak kompensaty wiele do wielu czyli pozwoli na rozliczenie zaległości z płatnością na wybraną kwotę;
 • Moduły Kadry i płace:
 • Zmieniono pobieranie danych adresowych na adres zamieszkania przy umowach o pracę;
 • Dodano obsługę importu zwolnień lekarskich z profilu płatnika (e-ZLA) w nowej wersji pliku – 1.14;
 • Poprawiono literówkę w oknie Dane firmy → Pozostałe w sekcji „Dane do wydruków”.

Kadry i Płace DGCS System wersja 21.54 - lista zmian (15-12-2021 r.)

UWAGA!
Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna.

 

Lista zmian:

System:

 • Usprawniono mechanizm pobierania automatycznych aktualizacji w przypadku, gdy zakończył się czas trwania abonamentu;
 • Moduły dodatkowe. Przy dodawaniu dokumentu do repozytorium dodano zapamiętywanie ścieżki wybranej przy poprzednim zapisie dokumentu
   

Kadry i Płace DGCS System wersja 21.51 - lista zmian (24-11-2021 r.)

Lista zmian:

System:

 • Usprawniono zapisywanie wyciągu bankowego w przypadku, gdy kwota przelewu jest niższa niż kwota rozliczanego dokumentu i przy pytaniu czy rozliczyć częściowo wybrana zostanie opcja „NIE”.
   

Kadry i Płace DGCS System wersja 21.45 - lista zmian (29-09-2021 r.)
 

Lista zmian:

System:

 • Usprawniono wyświetlanie akcji w panelu skrótów (ulubione akcje) i w jego konfiguracji;
 • Usprawniono zapisywanie wyciągów bankowych w przypadku, gdy rozdzielamy pozycje na pełną kwotę pozycji.

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 21.42 - lista zmian (11-08-2021 r.)

Lista zmian:

System:

 • Udostępniono możliwość wprowadzania i rozliczania dokumentów zgodnie z procedurą VAT OSS.
 • Opis zmian wraz z instrukcją obsługi w DGCS Systemie znaleźć można na stronie internetowej www.dgcs.pl;
 • Dla nowych baz danych uaktualniono słownik odsetek ustawowych;
 • Przy edycji kontrahenta dodano możliwość pobierania danych z VIES.
   

Kadry i Płace DGCS System wersja 21.41 - lista zmian (23-07-2021 r.)
 

Lista zmian:

System:

 • Przywrócono odświeżanie panelu skrótów po zmianie zalogowanego użytkownika;
 • Dostosowano generowanie deklaracji CUK-1 wer.1 i CUK-1 wer.2 według najnowszych wyjaśnień opublikowanych na stronach Ministerstwa Finansów.
   

Kadry i Płace:

 • W opcji Formularz → Dane personalne oraz o zatrudnieniu → Niepełnosprawność → Szczegóły – dodano przyciski Zapisz oraz Anuluj;
 • Zablokowano możliwość wpisania kwoty z minusem w polu "Składniki pracownika" w Formularz → Ustawienia płacowe;
 • Na wydrukach list płac usprawniono drukowanie etatu;
 • Usprawniono dodawanie kodu ubezpieczenia dla drugiego i kolejnego wpisu w oknie „Kariera w firmie”;
 • Usprawniono generowanie do pliku *.PDF wydruku listy płac. W poprzedniej wersji po wygenerowaniu wydruku do pliku *.PDF ucinane z ostatniej strony była opis: Razem składki finansowane przez (pracownika);
 • Usprawniono możliwość edycji pól adresowych w opcji: Pracownicy → Dane członków rodziny → zaznaczenie: Adres wspólny z ubezpieczonym;
 • Dodano wydruk zaświadczenia o zarobkach;
 • W oknie: Dane → Składniki definiowalne w opcjach przypisywania składników dodano okienko z paskiem postępu;
 • Przywrócono możliwość zapisywania kont bankowych firmy w opcji: Dane → Słownik → Konta bankowe firmy;
 • Dodano możliwość wpisania danych w formularzu: Kraj zagranicznego numeru identyfikacyjnego; Rodzaj identyfikatora skarbowego; Kraj zagranicznego numeru identyfikacyjnego;
 • Zmodyfikowano wydruk pasków wynagrodzeń, o dodanie PPK oraz dodano wydruk listy płac „każdy pracownik na osobnej stronie”.
   

Kadry i Płace DGCS System wersja 21.38 - lista zmian (26-06-2021 r.)
 

System:

 • Dodano obsługę UPO dla plików JPK-V7M/K w wersji 7.0;
 • Usprawniono wystawianie dokumentów kasowych po zmianie bazy danych, w sytuacji w której w drugiej bazie nie było kasy o ID jak kasa wybrana w pierwszej bazie;
 • Zwiększono ikony "Drukuj" i "Zapisz" na podglądzie wydruku.
   

Kadry i Płace DGCS System wersja 21.34 - lista zmian (28-05-2021 r.)

Lista zmian:

System:

 • Dla nowych baz danych przygotowano domyślne rozmiary okien i mechanizm wyszukiwania CFT;
 • Przy wysyłaniu zgłoszenia bezpośrednio z programu dodano sprawdzanie czy jest dostępna nowsza wersja programu.

Kadry i Płace:

 • Usprawniono wygląd umowy o pracę w przypadku, gdy w oknie „Umowy o pracę”, w polu „Rodzaj pracy”, w zakładce "Dane ogólne" wprowadzona zostanie dłuższa nazwa;
 • Dodano słownik kodów zawodu. Kod zawodu może być wprowadzony w danych zatrudnienia pracownika. Kod zawodu jest eksportowany do plików ZUA oraz ZZA.
   

Kadry i Płace DGCS System wersja 21.32 - lista zmian (11-05-2021 r.)
 

Lista zmian:

Kadry i Płace:

 • Przywrócono możliwość wygenerowania Świadectwa pracy
   

Kadry i Płace DGCS System wersja 21.31 - lista zmian (06-05-2021 r.)
 

Lista zmian:

System:

 • MacOS z procesorem M1 – wprowadzono pierwsze zmiany usprawniające otwieranie okien dla komputerów Mac z nowym procesorem M1 opartych o architekturę ARM.

 

Kadry i Płace:

 • Ukryto słownik ustawień płacowych dostępny w opcji: Dane → Słowniki → Ustawienia płacowe;
 • W oknie dodawania Dowodu/Paszportu (Formularz → Dane personalne oraz o zatrudnieniu przycisk Dowód/Paszport w polu Dane personalne) dodano opcję Zapisz oraz Anuluj.

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 21.30

Lista zmian:

System:

 • Usprawniono uruchamianie programu w przypadku szybkiego kilkukrotnego kliknięcia w opcję „Wybierz” lub w wiersz tabeli w oknie Konfiguracja baz danych.

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 21.28 - lista zmian (06-04-2021 r.)

 

Lista zmian:

Kadry i Płace:

 • Dodano możliwość rozliczania wynagrodzenia z tytułu praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich w ramach ulgi dot. zwolnienia z pobierania podatku u osób do 26 lat, zarówno w przypadku zwolnienia z opodatkowania (niepobierania zaliczki), jak i pobierania zaliczki na podatek na podstawie wniosku osoby do 26 roku życia. W tym celu dodano możliwość wyboru w definicji składnika płacowego oznaczenia ‘Wynagrodz. praktyka absolwencka‘ (Menu: Dane / Składniki definiowalne). Wybór oznaczenia ‘Wynagrodz. praktyka absolwencka‘ skutkuję właściwym umiejscowieniem wartości wynikających z takiego składnika w nowych wersjach deklaracji- PIT-11 wer.27 oraz PIT-4R wer.12;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-11 wer.27 wraz z obsługą e-Deklaracji. Wersja odpowiednio uwzględnia wartości wynikające ze składników definiowalnych z oznaczeniem ‘Wynagrodz. praktyka absolwencka‘ (dotyczy wynagrodzeń praktykantów oraz stażystów);
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-4R wer.12 z możliwością wykazywania w sekcji C2 zaliczek na podatek naliczonych od składników definiowalnych oznaczonych jako ‘Wynagr. praktyka absolwencka’;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-8AR wer.11.
   

Kadry i Płace DGCS System wersja 21.25 - lista zmian (17-02-2021 r.)
 

Lista zmian:

Kadry i Płace:

 • Dodano nowe wzory formularzy dla deklaracji PIT-4R wer.12 i PIT-8AR wer.11.

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 21.24 - lista zmian (11-02-2021 r.)

 

Lista zmian:

Kadry i Płace:

 • Dodano nowy formularz deklaracji PIT-11 wer.27;
 • KEDU 5 - usprawniono eksport składek wypadkowych do RCA i DRA w sytuacji, gdy w jednym miesiącu są wypłacane dwie listy płac (dla dwóch różnych wersji pracownika).

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 21.23 - lista zmian (08-02-2021 r.)
 

Lista zmian:

System:

 • W rejestrach VAT zakupu dodano pole „Data wpływu”. Zgodnie z przepisami prawa fakturę VAT zakupu możemy odliczyć do trzech miesięcy od daty otrzymania dokumentu (daty wpływu). W generowanym JPK-V7M/K są pola daty dokumentu i daty wpływu, gdzie data wpływu może być inna niż data odliczenia (data VAT). W większości przypadków można w datę wpływu w JPK wpisać datę VAT, ale w sytuacjach skrajnych data wpływu może mieć tutaj znaczenie np. data wpływu w styczniu, ale odliczamy tą fakturę dopiero w marcu. Wtedy w datę VAT wpiszemy marzec, a w datę wpływu styczeń i do JPK pójdzie dopiero w marcu.


Kadry i Płace:

 • Usprawniono skrócony wydruk Listy płac.

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 21.22 - lista zmian (24-02-2021 r.)

 

System:

 • Dodano wsparcie dla programu uruchomianego na komputerach mac z nowym procesorem M1 opartym o architekturę ARM.


Kadry i Płace:

 • Usprawniono proces aktualizacji ustawień płacowych podczas zmiany kodu tytułu ubezpieczenia na 0570xx.

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 21.21 - lista zmian (17-02-2021 r.)

System:

 • Zestawy raportów – zmieniono interpretację parametrów dat;
 • Na wydruku UPO dodano informację o typie dokumentu i za jaki okres był składany.
   

Kadry i Płace DGCS System wersja 21.20 - lista zmian (05-02-2021 r.)
 

Lista zmian:

Kadry i Płace:

 • Dodano zmienną finansową - "Podstawa zdrowotna dla właściciela" obowiązującą od stycznia 2021 r.
   

Kadry i Płace DGCS System wersja 21.18
 

Lista zmian:

Kadry i Płace:

 • Dodano obsługę e-Deklaracji IFT-1/IFT-1R wer.16;
 • Usprawniono generowania PIT-11 wer.26 w przypadku zbiorczego wysyłania tej deklaracji.

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 21.17 - lista zmian (13-01-2021 r.)
 

Lista zmian:

Kadry i Płace:

 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-4R wer.11 wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-8AR wer.10 wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dodano nowy wzór deklaracji IFT-1/IFT-1R wer.16;

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 21.16 - lista zmian (07-01-2021 r.)
 

Lista zmian:

Kadry i Płace:

 • Dodano możliwość ustawienia pobierania zaliczki na podatek w 2021 roku od przychodów z umowy o pracę oraz umowy zlecenia u osoby poniżej 26 lat. Funkcja dostępna w Ustawienia płacowych → Oświadczenia i wnioski osoby poniżej 26 lat;
 • Usprawniono obliczanie kolumny ‘Podatek naliczony’ na listach płac;
 • Usprawniono generowanie raportów: "Raport dni zasiłkowe", "Raport umów o pracę", "Raport umów cywilnoprawnych" dla wersjonowanych pracowników.

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 21.14 - lista zmian (28-12-2020 r.)

 

Lista zmian:

Kadry i Płace:

 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-4R (10) wraz z obsługą e-Deklaracji;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-8AR (9) wraz z obsługą e-Deklaracji;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-11 (26) wraz z obsługą e-Deklaracji;
 • Dodano zmienne finansowe obowiązujące od 01.01.2021 r., których wartość jest znana na moment wydania wersji;
 • Dodano uwzględnianie minimalnej stawki godzinowej dla umów zlecenia obowiązującej w 2021 r., polegające na sprawdzaniu wartości wynagrodzenia przy rejestrowaniu umów zlecenia oraz przy rejestrowaniu rachunków do umów zlecenia;
 • Dodano opcje „Zapisz na pulpit” oraz „Zapisz w dokumentach” dla wydruków generowanych w przypadku pracy terminalowej;
 • Zablokowano możliwość zapisania umowy cywilnoprawnej w sytuacji gdy data rozpoczęcia umowy jest późniejsza niż data zakończenia;
 • Dodano filtr Dział oraz Grupa w oknie Listy Płac/Karty wynagrodzeń.

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 21.13 - lista zmian (23-12-2020 r.)
 

Lista zmian:

System:

 • Dodano pobieranie danych kontrahenta z VIES. Na podstawie NIP-u z dwuliterowym kodem kraju (jeżeli brak tego przedrostka, to dodawany jest kod PL). Adres jest cały w jednym polu, ponieważ tylko tak jest on zapisywany w bazie VIES.

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 21.12 - lista zmian (10-12-2020 r.)

 

Lista zmian:

Kadry i Płace:

 • Zdefiniowano słownik świąt na rok 2021.

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 21.08 - lista zmian (18-11-2020 r.)

 

Lista zmian:

System:

 • Na raportach rejestrów VAT sprzedaży dodano podsumowanie zapisów z oznaczeniem „FP”;
 • Dodano możliwość odświeżenia abonamentu w oknie „Konfiguracja baz danych”;
 • Zmieniono dzień korzystania z dodatkowych funkcji w programie. Jeżeli abonament jest ważny np. do 4-11-2020 r. to w tym dniu wszystkie dodatkowe funkcje w programie również są dostępne;
 • W konfiguracji serwera SMTP dodano możliwość wyboru wersji dla protokołu TLS.


Kadry i Płace DGCS System wersja 21.06 - lista zmian

Lista zmian:

Kadry i Płace:
 

 • Usprawniono obliczenie składników definiowalnych w zależności od ustawienia "Zmienności składnika";
 • Usprawniono import danych adresowych z Płace DOS.
   

Kadry i Płace DGCS System wersja 21.05 - lista zmian (27-10-2020 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Dla pozycji wyciągu bankowego dodano możliwość przypięcia płatności, która nie jest dowiązana do żadnego innego dokumentu. Dotyczy sytuacji, gdy wystawiamy fakturę na przedpłatę, zostaje ona rozliczona w systemie i wydrukowana z informacją, że dokument zaostał zapłacony.
   

Kadry i Płace:
 

 • PPK - dodano możliwość określenia rozszerzenia eksportowanego pliku jako XML;
 • PPK - usprawniono nazwę eksportowanego pliku tak, aby nie zawierała znaków specjalnych;
 • PPK - usprawniono wygenerowany plik eksportu tak, aby zawierał poprawny atrybut wersji;
 • KEDU 5 - usprawniono generowanie zerowego wpisu w RCA dla pracowników bez wypłat w danym miesiącu, ale aktywnych i zatrudnionych;
 • KEDU 5 - pominięto generowanie wpisu w RCA dla osób z urlopem bezpłatnym lub nieobecnością nieusprawiedliwioną w całym miesiącu i bez wypłat w tym miesiącu.


Kadry i Płace DGCS System wersja 21.04 - lista zmian (20-10-2020 r.)

 

Lista zmian:

Kadry i Płace:

 

 • KEDU 5 – pominięto generowanie zerowych wpisów w RCA dla osób nieaktywnych;
 • KEDU 5 - pominięto generowanie zerowych wpisów w RCA dla zleceniobiorców bez ubezpieczeń społecznych (czyli z samym ubezpieczeniem zdrowotnym lub bez żadnych ubezpieczeń), gdy zleceniobiorca ma w danym miesiącu obowiązującą umowę, ale nie ma wypłacanego rachunku;
 • KEDU 5 - ustawiono w RCA podstawę ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego na 0 dla zleceniobiorców w przypadku, gdy nie podlegają tym ubezpieczeniom;
 • KEDU 5 - pominięto generowanie nadmiarowych, zerowych wpisów w RZA dla zleceniobiorców z rachunkami wypłacanymi w następnym miesiącu;
 • KEDU 5 - ustawiono w RCA podstawę ubezpieczenia chorobowego na 0 dla właścicieli i osób współpracujących, gdy nie podlegają temu ubezpieczeniu;
 • Usprawniono wypełnianie cz. IX (pola p1 i p2) w DRA w przypadku, gdy kwota zasiłków jest większa niż kwota składek do zapłaty.

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 21.03 - lista zmian

 

Lista zmian:

System:

 

 • W „Słowniku kontrahentów” dodano znacznik "Kontrahent powiązany". Zaznaczenie tej opcji będzie miało wpływ na podpowiedzi podczas wystawiania dokumentów w modułach magazynowych oraz dodawania wpisu z VAT w modułach księgowych;
 • Rozszerzono raporty rejestrów VAT o nowe kolumny typów dokumentów i oznaczeń procedur. W podsumowaniach rejestrów VAT i rozliczeń VAT sprzedaży nie są brane pod uwagę dokumenty z ustawionym typem FP (Faktura do paragonu).
 • Na podstawowym (pierwszym na liście) raporcie sprzedaży VAT dodana jest też kolumna z oznaczeniami dostaw (GTU).
 • Raporty według starych przepisów nadal dostępne są w opcji: "Raporty → VAT → Stare przepisy do 2020-09-30".

 

Kadry i Płace:

 

 • W oknie "Dane firmy" dodano zakładkę "PPK" w celu ewidencjonowania podstawowych danych dotyczących Instytucji Finansowej, umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK;
 • Dodano okno „Zmienne finansowe PPK”, w którym określane są globalne ustawienia zmiennych finansowych dotyczących PPK- Wpłata podstawowa uczestnika procent / Wpłata dodatkowa uczestnika procent / Wpłata podstawowa zatrudniającego procent / Wpłata dodatkowa zatrudniającego procent / Minimalna wpłata podstawowa uczestnika procent / Próg minimalnej wpłaty podstawowej uczestnika;
 • Dodano okno „PPK status i parametry osoby” zawierające zakładki:
 • a) „Parametry i historia uczestnika” - umożliwia przegląd historii uczestnika PPK tj. informacji o procentach składek i datach ich stosowania oraz stanu wykonania realizowanych procesów PPK (Do rejestracji - Rejestracja / Do wznowienia – wznowienie / Do zmiany składek lub Do zmiany składki podstawowej uczestnika – Zmiana składek/ Do rezygnacji – Rezygnacja/ Do zwolnienia- Zwolnienie).
 • Zakładka pozwala na grupowanie osób według kryterium: Wszyscy / Z nieustalonym statusem PPK / Zarejestrowanych / Pracowników którzy zrezygnowali oraz standardowo według przypisanego Działu i Grupy. b) „Procesy PPK”- służy do przygotowywania i wykonywania procesów PPK. Można je wykonywać pojedynczo (dla wybranej osoby) oraz grupowo (dla wybranej grupy osób).
 • Procesy PPK dostępne w programie to:
  - Rejestracja Uczestników (z możliwością przypisania indywidualnych wielkości składek / wpłat finansowanych przez uczestnika oraz składki dodatkowej finansowanej przez Firmę);- Rezygnacja Uczestników (zarówno dla osób które nie przystąpiły do PPK przed rejestracją, jak i dla osób, które decyzje o rezygnacji podjęły po pierwszej rejestracji);
  - Wznowienia Uczestników (ponowne przystąpienia do PPK po wcześniejszej rezygnacji);
  - Zwolnienie Uczestników (informacja dla Instytucji finansowej o zakończeniu współpracy z osobą / osobami);
  - Zmiany (zmniejszenie) składki podstawowej Uczestników (możliwość ograniczenia wielkości składki podstawowej finansowanej przez Uczestnika w zakresie od 0,5% do 2%);
  - Zmiany składki dodatkowej Uczestników (możliwość indywidualnego ustawienia wielkości składki dodatkowej finansowanej przez Uczestnika w zakresie od 0,0% do 2%);
  - Zmiany składki dodatkowej Zatrudniającego (możliwość indywidualnego ustawienia wielkości składki dodatkowej finansowanej przez Firmę w zakresie od 0,0% do 2,5%);
  - Zmiany kilku składek (możliwość indywidualnego ustawienia wielkości składek indywidualnie parametryzowanych przez Uczestnika / przez Firmę).
 • W trakcie wykonywania procesów użytkownik w specjalnych oknach dialogowych proszony jest o wskazanie daty obowiązku dla danego procesu oraz innych ustawień charakterystycznych dla każdego procesu. Po zakończeniu każdego z procesów od dat wskazanych przy jego realizowaniu zajdą w bazie skutki charakterystyczne dla danego procesu. Wykonywanie procesów dla pojedynczego pracownika dostępne jest także po wybraniu przycisku „Dodaj proces” bezpośrednio z zakładki „Parametry i historia uczestnika”.
 • c) „Ewidencja pracowników” - umożliwia przegląd realizowanych procesów PPK oraz stanu ich wykonania określanego na podstawie statusu przypisanego dla danego procesu.
 • d) „Daty dokonania wpłat do IF” - zakładka pozwala na zarejestrowanie daty wykonania wpłaty do Instytucji Finansowej składek (wpłat) za wybrany okres. Rejestracja daty wpłaty ma skutek dla uwzględniania przychodów (do opodatkowania) przy liczeniu kolejnych wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz naliczania rachunków z umów cywilnoprawnych. Data wpłaty do Instytucji finansowej jest datą uzyskania przychodu z tytułu składek finansowanych przez Firmę, a wpłaconych w ramach danego przelewu. Zapisanie daty dokonania wpłaty do Instytucji finansowej skutkuje zapisaniem „Dochodu z PPK” w zakładce „Przychody PPK” dostępnej w oknie Lista płac → Listy płac / Karty wynagrodzeń (dla wynagrodzeń z umów o pracę) oraz w oknie Lista płac → Umowy cywilnoprawne (dla wynagrodzeń ze stosunków cywilnoprawnych).
 • e) „Eksport do IF” - zakładka pozwalająca na generowanie eksportów do Instytucji Finansowej w zakresie Rejestracji uczestników, Deklaracji uczestników (dotyczących rezygnacji / wznowienia / zmiany procentów składek), Raportu składek PPK za dany okres. Eksporty w poszczególnych zakresach zapisywane są w plikach o formacie XML. Eksporty wykonywane są w zakresie czasowym dla miesiąca wskazanego w oknie i obejmują dane przygotowane do rejestracji lub do zgłoszenia. Wykonanie eksportu stanowi zakończenie poszczególnych procesów i zmienia statusy osób zatrudnionych odpowiednio do zrealizowanego procesu;
 • Wprowadzono mechanizm automatycznego wyrównywania (uzupełniania) obniżonej wpłaty (składki) podstawowej z tytułu wynagrodzeń pracowniczych oraz z tytułu umów cywilnych finansowanej ze środków uczestnika, którą uczestnik zadeklarował do opłacania w wartości poniżej 2% (poniżej wartości podstawowej). Automatyczne wyrównanie (uzupełnienie) tej składki (wpłaty) do wartości odpowiadającej 2% podstawy naliczenia składek na PPK następuje – jeżeli wynagrodzenia pracownicze, albo rachunki do umów cywilnych osoby wypłacane w liczonym miesiącu przekroczą wartość odpowiadającą 120% minimalnego wynagrodzenia (czyli przekroczą kwotę 3 120,00 zł w roku 2020);
 • W oknie rachunków dla umów cywilnoprawnych przygotowano zakładkę "PPK" odpowiadającą za wykazanie wartości wpłat z podziałem na źródła finansowania (uczestnik / zatrudniający) oraz na charakter (podstawowa / dodatkowa);
 • W oknie rachunków dla umów cywilnych dodano pole „Potrącenia PPK” (w które wchodzą wpłaty (składki) finansowane przez uczestnika PPK- podstawowa i dodatkowa) oraz „Należność do wypłaty” (które stanowi „Netto” po pomniejszeniu o „Potrącenia PPK” oraz „Inne potrącenia”);
 • Na rachunkach do umów cywilnych wykazywane są wpłaty (składki) finansowane ze środków uczestnika (łącznie w jednej wartości: podstawowa oraz dodatkowa) w pozycji „Potrącenia PPK”;
 • Dodano 7 wzorów wydruków (deklaracji/ wniosków dla uczestników PPK) przydatnych dla realizacji czynności związanych z PPK:
  - „PPK - Wpłaty podstawowe – obniżenie”;
  - „PPK - Wpłaty podstawowe - przywrócenie”;
  - „PPK - Rezygnacja”;\
  - „PPK - Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie (55-70)”;
  - „PPK - Wniosek osoby zatrudnionej o dokonywanie wpłat”;
  - „PPK - Wpłata dodatkowa – deklaracja”;
  - „PPK - Wpłata dodatkowa – rezygnacja”.
 • Dodano możliwość generowania plików deklaracji rozliczeniowych ZUS do programu Płatnik o formacie XML według wersji kedu 5. W eksporcie deklaracji ZUS RCA obsługiwane jest pole 28 w sekcji B dedykowane wpłatom PPK finansowanym przez pracodawcę;
 • Dodano możliwość automatycznego przenoszenia danych adresowych pomiędzy adresami zameldowania, zamieszkania oraz do korespondencji;
 • Dostosowano wydruk listy płac dla wynagrodzeń pracowniczych do PPK, poprzez dodanie na wydruk nowych pozycji: Podstawa PPK, PPK- podst.ucz., PPK-dodat.ucz., PPK-podst.zatr., PPK-dodat.zatr., Potrącenia PPK (suma składki podstawowej oraz dodatkowej uczestnika);
 • Dostosowano wydruk „Zestawienie składek ZUS i podatków” do obsługi PPK poprzez dodanie wartości wpłaty do PPK do zapłaty Instytucji Finansowej za dany okres, ze wskazaniem nazwy Instytucji Finansowej, numeru kontu oraz terminy płatności;
 • Rozszerzono słownik obywatelstw o pole kod obywatelstwa;
 • Rozszerzono pole wyboru "Płeć" o wartość "Nie podano" w zakładce „Dane personalne oraz o zatrudnieniu” w oknie „Pracownicy”;
 • Rozszerzono pole wyboru "Rodz. dok." o wartość "Karta stałego pobytu" oraz "Inny" w zakładce „Dane personalne oraz o zatrudnieniu” w oknie „Pracownicy”.

 


Kadry i Płace DGCS System wersja 20.42 - lista zmian (10-09-2020 r.)

Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 19.XX i starszych wg poniższego cennika. Bez nowego numeru licencji, program będzie działać w trybie demonstracyjnym.

     

Lista zmian:

System:

 

 • Usprawniono wyświetlanie stanu kasy w oknie: „Konfiguracja kasy”;
 • Dodano opcję „Odśwież abonament” w przypadku, gdy zainstalowano nowszą wersję programu niż data ważności abonamentu.

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 20.41 - lista zmian (28-08-2020 r.)

 

Lista zmian:


Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono zapisywanie ścieżki do plików w oknie „Dokumenty rozliczeniowe prog. Płatnik”;
 • Dla nowych baz ustawiono domyślny adres na wydrukach jako "Adres siedziby";
 • Usprawniono usuwanie kont bankowych;
 • Usprawniono obliczenie daty przypadania urlopu uzupełniającego.

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 20.36 - lista zmian (24-06-2020 r.)

 

Lista zmian:
System:

 

 • Dodano możliwość importu wyciągów walutowych z Alior Bank.

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 20.35 - lista zmian (28-05-2020 r.)

 

Lista zmian:
Kadry i Płace:

 

 • Zmieniono treść ostrzeżenia przy przekroczeniu limitu 14 dni w roku dla nieobecności "Urlop opiekuńczy specjalny COVID-19"

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 20.30 - lista zmian (25-03-2020 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Usprawniono edycję daty VAT w module księgowym dla faktur zaksięgowanych z modułów Magazynowych

 

Kadry i Płace:

 

 • W oknie: "Czas pracy" → "Absencje" dodano nowy typ absencji służący do rejestracji okresu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu COVID-19 uprawniającego do zasiłku opiekuńczego. Nowy typ absencji ma nazwę ‘Urlop opiekuńczy specjalny COVID-19’. Rejestracja tego typu absencji skutkuje naliczeniem zasiłku opiekuńczego oraz odpowiednim raportowaniem do ZUS w ramach ZUS RSA;
 • Mechanizm sprawdzania osobnego limitu 14 dni w roku dla nieobecności ‘Urlop opiekuńczy specjalny COVID-19’;
 • W oknie: "Czas pracy" → "Dni zasiłkowe" dodano wiersz ‘Opiekuńczy specjalny COVID-19 - zasiłek’ pozwalający obserwować stan wykorzystania nowego typu nieobecności;
 • Raporty: ‘Raport nieobecności’ oraz ‘Dni zasiłkowe’ uwzględniają nowy typ absencji ‘Urlop opiekuńczy specjalny COVID-19’;
 • Na świadectwie pracy w pkt 6.13 (okresy nieskładkowe) wykazywane są okresy zasiłków opiekuńczych z tytułu nieobecności ‘Urlop opiekuńczy specjalny COVID-19’- pod nazwą ‘Zasiłek opiekuńczy specjalny COVID-19’.

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 20.27 - lista zmian (16-03-2020 r.)

 

Lista zmian:
Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono zapis danych w oknie „Dane firmy”.

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 20.26 - lista zmian (09-03-2020 r.)

 

Lista zmian:
Kadry i Płace:

 

 • Przy zmianie kodu tytułu ubezpieczenia na 0590xx lub 0592xx w pojawiającym się oknie użytkownik może zarejestrować poza ‘Podstawą ZUS właściciel’ oraz ‘Podstawą zdrowotną’ także ‘Przychód z działalności za ubiegły rok kalendarzowy’ oraz ‘Dochód z działalności za ubiegły rok kalendarzowy’. Nowe pozycje są zapisywane automatycznie w oknie ‘Dane firmy’, w zakładce ‘US i ZUS’, w grupie ‘Mały ZUS Plus’, gdzie można także dokonać ich ewentualnej modyfikacji. Pozycje te wykorzystywane są przy eksporcie do RCA cz.II;
 • Dodano możliwość zarejestrowania formy opodatkowania firmy (przedsiębiorcy) w oknie ‘Dane firmy’, w zakładce ‘US i ZUS’, w grupie „Mały ZUS Plus’. Do wyboru dostępne są trzy formy opodatkowania: ‘Zasady ogólne’; ‘Ryczałt od przychodów’; ‘Karta podatkowa’. Wybrana forma opodatkowania jest wykorzystywana przy eksporcie do RCA cz.II;
 • Eksport danych do raportu RCA cz.II dla osób objętych od 2/2020 ulgą ‘Mały ZUS Plus’, to jest dla osób, którym zarejestrowano kod tytułu ubezpieczenia 0590xx lub 0592xx;
 • Zmieniono układ danych rejestrowanych w oknie ‘Dane firmy’. Dane wprowadzone w oknie zostały podzielone na zakładki;
 • W oknie ‘Dane firmy’ dodano przyciski ‘Edytuj’, ‘Zapisz’ oraz ‘Anuluj’.

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 20.25 - lista zmian (26-02-2020 r.)

 

Lista zmian:
Kadry i Płace:

 

 • Zmieniono opis kodu ubezpieczania 0590 na: "Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą niemająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od dochodu";
 • Zmieniono opis kodu ubezpieczania 0592 na: "Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od dochodu".

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 20.25 - lista zmian (26-02-2020 r.)

 

Lista zmian:
Kadry i Płace:

 

 • Dodano zmienną finansową "Podstawa zdrowotna właściciel" obowiązującą od 1/2020 r.


 

Kadry i Płace DGCS System wersja 20.20 - lista zmian (27-01-2020 r.)

 

Lista zmian:
Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono zapamiętywanie wybranego sposobu wykazywania danych dotyczących osób do ukończenia 26 lat w oknie Deklaracji.

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 20.19 - lista zmian (23-01-2020 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Kasa - dodano informację przed wystawieniem pierwszego dokumentu kasowego, żeby użytkownik wprowadził Bilans otwarcia w kasie;
 • Dodano sprawdzanie kontrahenta na "Białej liście" w oknie "Rozrachunki nierozliczone". Sprawdzanie powinno być wykonane tylko dla zobowiązań z danego (jednego) dnia. Sprawdzanie jest ograniczone do 30 kontrahentów, więc najlepiej jakby na liście było mniej niż 30 kontrahentów, bo "nadwyżka kontrahentów" nie zostanie sprawdzona;
 • Dodano masową weryfikację kontrahentów na białej liście.

 

Kadry i Płace:

 

 • Dodano możliwość wygenerowania deklaracji PIT-11 (25) wypełnianej według instrukcji umieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów w dniu 15.01.2020 r.
 • Dodano opcje wyboru sposobu wykazania danych dotyczących osób do ukończeniu 26 lat pomiędzy:
  - opcją wypełnienia danych zgodnie z opisem oraz adnotacjami zawartymi na PIT-11 wer. 25 - wówczas w sekcjach E2 i E6 wykazywane są tylko wartości przekraczające limit ulgi dla osób w wieku do 26 lat, natomiast przychody do tego limitu wykazywane są w sekcji G;
  - opcją wykazywania danych zgodnie z instrukcją wypełnienia PIT-11 wer. 25 umieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów w dniu 15.01.2020 - wówczas w sekcjach E2 i E6 wykazywane są wartości z list płac (rachunków do umów zlecenia), w których naliczono zaliczkę na podatek (z uwagi na brak wniosku o niepobieranie zaliczki na podatek), a więc wartości te są wykazywane niezależnie od przekroczenia limitu ulgi dla osób w wieku do 26 lat,
 • Sposób wykazywania danych można określić przy pierwszym otwarciu okna "Deklaracja PIT-11" lub w nowym polu ‘ Sposób wykazania danych dot. osób do ukończenia 26 lat’ znajdującym się w sekcji ‘Opcje deklaracji’ tego okna. ;
 • Usprawniono generowanie dokumentu RPA;
 • Usprawniono generowanie deklaracji PIT-11.

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 20.17 - lista zmian (21-01-2020 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Przywrócono możliwość ukrywania nieaktywnego użytkownika jeśli miał on wystawione dokumenty;
 • W słowniku kontrahentów dodano przycisk weryfikacji z Białą Listą. Po jego wybraniu zostanie wyświetlony raport z weryfikacji oraz na życzenie użytkownika konta bankowe kotrahenta zostaną uzupełnione o takie, które zostały odczytane z Białej Listy.

 

Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono uzupełnianie pola 28 sekcji D deklaracji PIT-11 w wersji 25;

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 20.16 - lista zmian (17-01-2020 r.)

 

Lista zmian:
Kadry i Płace:

 

 • Wprowadzono zmiany w wypełnianiu deklaracji PIT-11 wer. 25 . Modyfikacja dotyczy zasiłków chorobowych (oraz innych zasiłków) wypłacanych przez zakład pracy oraz składników definiowalnych z ustawieniem „Opodatkowany mimo ulgi do 26 lat”;W udostępnionej deklaracji PIT-11 wer. 25 przychód z tych składników bez względu na datę wypłaty oraz wiek osoby (tj. bez względu no to czy wypłacony był w okresie obowiązywania ulgi dla osób do 26 lat czy też nie) wykazywany jest w sekcji E deklaracji w wierszu 8.
Jeżeli na danej liście płac wystąpiły tylko zasiłki chorobowe (lub inne zasiłki) wypłacane przez zakład pracy lub składniki definiowalne z ustawieniem „Opodatkowany mimo ulgi do 26 lat” to wartość ‘Zaliczki na podatek’ z tej listy wykazana zostanie w polu 68 deklaracji i tym samym nie zostanie wykazana w polu 33 deklaracji. Jeżeli oprócz zasiłków chorobowych (lub innych zasiłków) wypłacanych przez zakład pracy lub składników definiowalnych z ustawieniem „Opodatkowany mimo ulgi do 26 lat” na danej liście płac występują przychody kwalifikujące się do wiersza 1 deklaracji (sekcja E) wówczas wartość ‘Zaliczki na podatek’ z tej listy wykazana zostanie w całości w polu 33 i tym samym nie zostanie wykazana w polu 68;
WAŻNE! Udostępniona deklaracja PIT 11 wer. 25 prezentuje dane o wynagrodzeniach zgodnie z opisem pól oraz sposobem ich wypełnienia wskazanym jednoznacznie w urzędowym wzorcu PIT-11. Na deklaracji przychody (oraz koszty, dochody, składki społeczne, zdrowotne oraz zaliczki na podatek) rozdzielane są na poszczególne sekcje oraz pola w zależności od wieku osób (data urodzin), którym szykowana jest deklaracja (porównanie daty urodzin do dat wypłat zdefiniowanych w programie). Osobno wykazywane są przychody (oraz pozostałe elementy wynagrodzeń) dla osób w wieku do 26 lat, które z uwagi na ulgę podatkową dla tego wieku są zwolnione z opodatkowania (sekcja G), a osobno zgodnie z opisem deklaracji w sekcjach E2 albo E6 przychody uzyskane przez takie osoby powyżej limitu tej ulgi (w roku 2019 powyżej kwoty 35636,67). Ponadto przychody (i elementy z nich wynikające) rozdzielane są w zależności od kryterium przedmiotu przychodu (osobno wynagrodzenia pracownicze, osobno z umów zlecenia, a także osobno z innych umów cywilnych). Ponadto przychody z zasiłków chorobowych (oraz innych zasiłków, a także ze składników, które są opodatkowane pomimo ulgi dla osób do 26 lat) zostały w całości wykazane w osobnej sekcji E8. Zaliczki na podatek od zasiłków, które wyliczane są niezależnie (niełącznie) od wynagrodzeń pracowniczych są także wykazywane w sekcji E8. Natomiast zaliczki na podatek od zasiłków liczonych łącznie z innymi przychodami ze stosunku pracy są wykazywane w wierszu E1. W przypadku innej interpretacji co do kwot proponowanych przez program w poszczególnych polach lub sposobu wypełnienia tych kwot istnieje możliwość samodzielnej zmiany danych wstępnie proponowanych.

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 20.13 - lista zmian (14-01-2020 r.)

 

Lista zmian:
Kadry i Płace:

 

 • Dodano obsługę deklaracji PIT-11 w wersji 25 wraz z wysyłką e-Deklaracji.
 • Usprawniono działanie zakładki "Szkoły".
   

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 20.12 - lista zmian (07-01-2020 r.)

 

Lista zmian:

Kadry i Płace:

 

 • Dostosowano program do obsługi zwolnień podatkowych dla osób do 26 lat na rok 2020;
 • Dodano możliwość zapisania w danych firmy tzw. Mikrorachunku – to jest numeru rachunku bankowego wykorzystywanego do rozliczeń z Urzędem Skarbowym od 01.01.2020 r. Mikrorachunek można wprowadzić w oknie: Konfiguracja → Dane firmy w polu ‘Mikrorachunek podatkowy’;
 • Dodano kreator umożliwiający zdefiniowanie dat list płac w nowym roku dla nieobliczonych list płac;
 • Dodano obsługę deklaracji PIT-4R w wersji 9 wraz z wysyłką e-Deklaracji;
 • Dodano obsługę deklaracji PIT-8AR w wersji 8 wraz z wysyłką e-Deklaracji;
 • Dodano obsługę deklaracji IFT-1R w wersji 15 wraz z wysyłką e-Deklaracji.


Nowa wersja deklaracji PIT-11 (25) jest w przygotowaniu i będzie udostępniona w kolejnych aktualizacjach.

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 20.10 - lista zmian (19-12-2019 r.)

 

 • Dodano zmienne finansowe obowiązujące od 01.01.2020 r., których wartość jest znana na moment wydania wersji;
 • Uwzględniono minimalną stawkę godzinową dla umowy zlecenia obowiązującej w 2020 r. polegające na sprawdzaniu wartości wynagrodzenia przy rejestrowaniu umów zlecenia oraz przy rejestrowaniu rachunków do umów zlecenia;
 • Dodano daty świąt obowiązujących w 2020 r.
   

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 20.09 - lista zmian (04-12-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Usprawniono działanie wizualizacji pliku JPK FA (3) w przypadku, gdy w pliku ujęte są zamówienia.

  

Kadry i Płace DGCS System wersja 20.08 - lista zmian (04-12-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Usprawniono działanie wizualizacji pliku JPK FA (3) w przypadku, gdy w pliku ujęte są zamówienia.

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 20.07 - lista zmian (04-12-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Zmieniono nazewnictwo „Konto” na „Rachunek bankowy” podczas wprowadzania wyciągu bankowego;
 • Dodano możliwość automatycznego wylogowania użytkownika po czasie bezczynności. Opcja dostępna w Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Parametry pracy → „Ilość minut automatycznego wylogowania (0 – brak wylogowania)”.

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Poprawiono wartość początkową ulgi podatkowej dla nowych baz;
 • Usprawniono generowanie dokumentu RCA dla pracownika mającego wiele wersji.
   

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 20.05 - lista zmian (21-11-2019 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Wsparcie dla aktualizacji baz danych z wersji Firebird 2.5 na 3.0 na serwerach zewnętrznych.
 • Przy dodawaniu wyciągu bankowego zablokowano możliwość wprowadzenia typu operacji, który nie istnieje w programie.

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 20.03 - lista zmian (12-11-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Poprawiono komunikat przy instalacji serwera bazy danych Firebird w wersji 3.0.

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Uaktualniono opisy kodów tytułów ubezpieczenia dla kodów: 0510 i 0540;

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 20.02 - lista zmian (30-10-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Firebird 3.0
  Od generacji 20 używaną i wymaganą wersją serwera Firebird jest wersja 3.0.x. Dzięki uaktualnionej wersji serwera wiele czynności wykonywanych w DGCS System będzie szybszych;
 • Zmiana zarządzania certyfikatami.
  Zmieniono sposób zarządzania certyfikatami. Od najnowszej generacji zmiana certyfikatu przez Ministerstwo Finansów nie będzie wymagała uaktualnienia programu;
 • DGCS System dostępny w wersji abonamentowej.
  Od generacji 20.00 programu zmieniony został sposób jego dystrybucji;
 • Zabezpieczenie słownika stawek VAT .Wprowadzono zabezpieczenie słownika stawek VAT poprzez zablokowanie edycji i usuwania prawnie obowiązujących stawek VAT. W przypadku obowiązujących stawek VAT możliwa pozostaje edycja kodu drukarki fiskalnej. Zabezpieczenie to pozwala w każdym momencie poprawnie wygenerować JPK VAT oraz deklaracje VAT. Pozostaje możliwość modyfikacji stawek nieobowiązujących oraz dodawanych przez użytkownika;
 • Nowy raport zaległych zobowiązań z kwotami netto i VAT .
  Dodano raport zaległych zobowiązań z rozdzielonymi kwotami netto i VAT. Raport jest przydatny, gdy potrzebna jest zapłata za zobowiązania z mechanizmem podzielonej płatności (split payment). Na raporcie osobno pokazana jest kwota netto i VAT, co pozwala na wykonanie przelewu z mechanizmem podzielonej płatności.
 • Usprawnienie wystawiania dokumentów KP/KW dotyczących bilansu otwarcia kasy.
  Dokumenty KP/KW dotyczące bilansu otwarcia kasy będą wystawiane z numerem uwzględniającym kasę, w której bilans otwarcia jest wprowadzany.
 • Usprawnienie generowania raportu kasowego w przypadku, gdy istnieją dokumenty KP/KW z dużymi kwotami.
  Możliwe będzie generowanie raportu kasowego w przypadku, gdy na kasie wystawiono dokumenty KP/KW o dużych kwotach (rzędu milionów).
 • Usprawnienie wyboru operacji ze słownika operacji przy wystawianiu dokumentów KP/KW.
  Dotychczas, jeśli podczas wystawiania dokumentu KP/KW wybrano wartość w polu “Operacja” ze słownika operacji, ale w oknie słownika nie zaznaczono pola “Kopiuj operację do treści”, pole “Treść” dotyczące pozycji dokumentu, było czyszczone. Obecnie, w opisanej sytuacji, w polu “Treść” będzie pozostawiona poprzednio wpisana wartość.
 • Dodanie możliwości wejścia do słowników klawiszem F2 podczas wystawiania dokumentów KP/KW.
  W oknie wystawiania dokumentów KP/KW dodano obsługę klawisza F2. Pozwala on na wejście do słownika, np. w celu wyboru wartości, w zależności od zaznaczonego pola: – jeśli zaznaczono pole “Operacja” – wejście do słownika operacji; · jeśli zaznaczono pole “Symbol księgowy” – wejście do słownika typów operacji (symboli księgowych);
 • Usprawnienie parowania płatności z zobowiązaniami przy drukowaniu wystawianego dokumentu KP/KW .
  We wcześniejszych wersjach DGCS System, jeśli w oknie wystawiania dokumentu KP/KW kliknięto przycisk “Drukuj”, parowanie płatności z zobowiązaniami było wykonywane tylko dla jednej pozycji dokumentu. Obecnie w opisanej sytuacji parowanie będzie następowało tak, jak dla przycisku “OK”, czyli dla wszystkich pozycji wystawianego dokumentu.
 • Zablokowanie możliwości wystawienia dokumentu KP/KW z zerową kwotą.
  Jeśli kwota wystawianego dokumentu KP/KW to 0, program nie pozwoli na wystawienie dokumentu (zostanie wyświetlony komunikat z informacją o zerowej kwocie).
 • Zmiana układu okna wystawiania dokumentu KP/KW oraz okien kartotek dokumentów KP/KW.
  Dostosowano okno wystawiania dokumentów KP/KW oraz okna kartotek dokumentów KP/KW do niższych rozdzielczości, np. 1024x768. Ulepszono widoczność pozycji dokumentu kasowego;
 • Dodanie okna “Konfiguracja kasy”, zastępującego oddzielne okna modyfikacji, dodawania i usuwania kasy.
  Stworzono nowe okno “Konfiguracja kasy”, które umożliwia dodawanie, edycję i usuwanie kas. Po lewej stronie okna znajduje się tabela kas z możliwością wyszukiwania. Po prawej stronie prezentowane są szczegółowe dane kasy wybranej w tabeli:nazwa kasy;
  • nazwa skrócona;
  • numer raportu kasowego; stan kasy.
  • Ponadto, widoczny jest również panel bilansu otwarcia.
  • W oknie dodawania kasy znajdują się takie same pola, jak opisane, oprócz stanu kasy.
  • Dane bilansu otwarcia mogą być wprowadzane podczas dodawania lub edycji kasy. Jeśli dla danej kasy wprowadzono już bilans otwarcia (lub wystawiono jakieś dokumenty KP/KW), wprowadzenie bilansu otwarcia jest zablokowane. Przy dodawaniu pozycji bilansu otwarcia, możliwe jest ustawienie następujących danych:
  • data dokumentu;
  • waluta;
  • nr tabeli walut;
  • kurs;
  • data kursu;
  • kwota.
    
 • W oknie konfiguracji kasy dostępne są następujące przyciski:
  • “Dodaj” – wyświetla okno dodawania kasy;
  • “Edytuj” – uruchamia edycję zaznaczonej kasy;
  • “Usuń” – usuwa wybraną kasę;
  • “Zapisz” – zapisuje edytowane dane kasy;
  • “Anuluj” – anuluje edycję danych kasy.
  • Przed usunięciem kasy program wyświetli komunikat z prośbą o potwierdzenie. Usunięcie kasy nie jest możliwe, jeśli na kasie wystawiono już jakieś dokumenty KP/KW lub dana kasa jest ustawiona jako aktualna kasa. W wymienionych przypadkach, kasa nie zostanie usunięta i zostanie wyświetlony komunikat z informacją o przyczynie.

 


Kadry i Płace DGCS System wersja 19.37 - lista zmian (24-10-2019 r.)

Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 18.XX i starszych wg poniższego cennika. Bez nowego numeru licencji, program będzie działać w trybie demonstracyjnym.

  

Lista zmian:

System:

 

 • Dodano nowy certyfikat do szyfrowania jednorazowego klucza dla serwera testowego JPK;
 • Zmieniono komunikat informujący o wysyłce plików JPK w przypadku, gdy wysyłany JPK nie został zapisany do bazy lub do repozytorium JPK, ale został wysłany na serwer Ministerstwa Finansów.

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Dodano możliwość wyłączenia stosowania zwolnienia podatkowego dla osób w wieku do 26 lat w zakresie składników definiowalnych, które pozostają opodatkowane mimo tego zwolnienia.
 • Nowe pole „Opodatkowanie mimo ulgi do 26 lat” w oknie Dane → Składniki definiowalne skutkuje naliczeniem zaliczki na podatek (opodatkowaniem) od takich składników, które mają włączone to pole pomimo obowiązywania w stosunku do danej osoby zwolnienia podatkowego dla osób w wieku do 26 lat.
 • Aktualizacja standardowo przyjęła, że od wszelkich zasiłków z ubezpieczeń społecznych (w tym chorobowych), zaliczka na podatek będzie naliczana.
 • Zmieniono okres obowiązywania zwolnienia podatkowego dla osób w wieku do 26 lat. Zwolnienie będzie stosowane również do przychodów naliczanych (zgodnie z "datą wypłaty") w dniu 26. urodzin osoby korzystającej z tego zwolnienia;
 • Obniżono procent podatku do 17% dla pierwszego progu podatkowego – nowa wartość obowiązuje od 01.10.2019 r.
 • Obniżono procent podatku zryczałtowanego do 17% dla umów zlecenia i o dzieło w wartości do 200 zł - nowa wartość obowiązuje od 01.10.2019 r.
 • Dodano nową wartość kosztów uzyskania przychodów dla pracowników (odpowiednio 250 zł koszty podstawowe oraz 300 zł koszty podwyższone) - nowa wartość obowiązuje od 01.10.2019 r.
 • Dodano nową wartość kosztów uzyskania przychodów dla kontraktów menadżerskich oraz za pracę w organach stanowiących osób prawnych (250 zł) - nowa wartość obowiązuje od 01.10.2019 r.
 • Dodano nową wartość ulgi podatkowej stosowanej przy naliczaniu wynagrodzeń pracowniczych (1/12 kwoty zmniejszającej podatek) - nowa wartość obowiązuje od 01.10.2019 r.

      

Kadry i Płace DGCS System wersja 19.35 - lista zmian (20-09-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Zmniejszono rozmiar okna kartoteki dokumentów KP / KW, tak aby pozycje dokumentu kasowego widoczne były przy rozdzielczości 1024×768 pkt.

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 19.32 - lista zmian (16-09-2019 r.)

 

Lista zmian: 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Dostosowano treść świadectwa pracy do nowego wzoru obowiązującego od 07.09.2019 r., z rozróżnieniem na treść pouczenia świadectw pracy sporządzanych przed tą datą i od tej daty;
 • Usprawniono otwieranie okna edycji listy płac w przypadku, gdy użytkownik ma już otwarte to okno;
 • Usprawniono generowanie deklaracji IFT-1/IFR-1R;
 • W wydrukach umów o pracę i aneksach do tych umów wyłączono automatyczne uzupełnianie pola "Pieczęć nagłówkowa pracodawcy";
 • Wprowadzono możliwość dodania osoby współpracującej do listy płac;
 • Usprawniono możliwość ręcznego wprowadzania wartości podatku dla rachunków umów cywilno-prawnych;
 • Usprawniono mechanizm przeliczania listy płac.

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 19.30 - lista zmian (03-09-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Przywrócono możliwość wysyłania raportów z programu

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 19.29 - lista zmian (26-08-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Uaktualniono certyfikat klucza publicznego dla serwera JPK.

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 19.27 - lista zmian (20-08-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Wprowadzono nowy wygląd kasy (wystawianie i kartoteki dokumentów KP / KW).

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Usprawnienie w widoku tabelarycznym pracownika dotyczące oświadczenia osoby do 26 lat o niepobieraniu zaliczek na podatek dochodowy.

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 19.26 - lista zmian (06-08-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Dodano obsługę zwolnienia podatkowego dla osób w wieku do 26 roku życia - następuje w roku 2019 po uprzedniej rejestracji w programie wpływu oświadczenia osoby poniżej 26 lat dotyczącego niepobierania zaliczki na podatek w roku 2019;
 • Dodano wydruk wzoru oświadczenia / wniosku osoby w wieku poniżej 26 lat dotyczącego niepobierania zaliczki na podatek w roku 2019 od wynagrodzeń tej osoby;

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 19.24 - lista zmian (05-07-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono wydruk listy obecności. Dodano pogrubianie dni wolnych na liście obecności z czasem pracy.

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 19.23 - lista zmian (01-07-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono wydruk świadectwa pracy;

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 19.21 - lista zmian (10-06-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Poprawiono literówkę w oknie „Ustawienia serwera poczty wychodzącej (SMTP)”, w polu „Adres serwera poczty (SMTP)”.

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono przeliczanie dodatku za nadgodziny przy obliczaniu listy płac.

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 19.20 - lista zmian (31-05-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Dodano import absencji z e-ZLA zarówno z plików XML jak i CSV. Instrukcja importu znajduje się w menu głównym modułu: Plik → Import → Import absencji z e-ZLA → Instrukcja
 • Dodano nowy wzór listy obecności z ewidencją czasu pracy;
 • Dodano możliwość definiowania czasu obowiązywania dla składników płacowych pracownika;
 • Usprawniono okno dodawania składnika definiowalnego poprzez wyeliminowanie komentarza o pustym polu;
 • Zmieniono wzór wydruku "Świadectwa pracy" poprzez usunięcie imion rodziców;
 • Do słownika typów nieobecności dodano następujące nieobecności:
 • - Nieobecność usprawiedliwiona - obniżaj urlopowo - kod ZUS 151,
 • - Nieobecność usprawiedliwiona - nie obniża - kod ZUS 151
 • Usprawniono odświeżanie tabeli absencji po edycji wybranej absencji.

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 19.19 - lista zmian (16-05-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Usprawniono wyszukiwanie kontrahenta, po wpisaniu NIP i wybraniu funkcji SPCN (szukaj tylko po całym NIP) w oknie „Kontrahent”;
 • Usprawniono usuwanie wielu zaznaczonych pozycji w „Wyciągu bankowym”;
 • Zmieniono sposób wyświetlania listy kontrahentów w oknie „Rozrachunki pełne”. W najnowszej wersji lista kontrahentów po lewej stronie okna jest stała - pokazuje wszystkich kontrahentów w systemie.

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 19.18 - lista zmian (29-04-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Dodano obsługę poczty Apple. Poczta Apple (iCloud) wymaga ustawienia bezpieczeństwa połączenia na START/TLS.


Moduł Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono eksport i import danych przez plik Excela (XLS) w przypadku, gdy dane wyeksportujemy z jednej bazy, a następnie wybierzemy inną bazę danych i do niej zaimportujemy dane.

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 19.16 - lista zmian (02-04-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduł Kadry i Płace:

 • Usprawniono dodawanie rachunku w oknie umów cywilnoprawnych. Wyeliminowano sytuację dla niektórych przypadków kiedy to rachunek miał niepoprawny rok.

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 19.13 - lista zmian (22-03-2019 r.)

 

Lista zmian:

System

 

 •  Zmodyfikowano komunikat, który pojawiał się przy aktualizacji wszystkich baz w przypadku, gdy program nie ma dostępu do jednej z baz.

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 19.12 - lista zmian (19-03-2019 r.)

 

Lista zmian:

System

 

 • Poprawiono literówkę w oknie aktualizacji programu;
 • Usprawniono rejestrację modułu dodatkowego „Bezpieczne dane”.

 

Moduł Kadry i Płace

 

 • Usprawniono eksport do ZUS RPA w przypadku numeru REGON oraz NIP zaczynającego się od zera;
 • Przywrócono możliwość wydrukowania zapisanych świadectw pracy z 2016 roku.

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 19.06 - lista zmian (12-02-2019 r.)

 

Lista zmian:

System

 

 • Usprawniono edycję danych innego użytkownika niż zalogowany.

 

Moduł kadry i płace:

 

 • Dodano obsługę generowania formularza ZUS RPA;
 • Przywrócono możliwość otwarcia zamkniętej listy płac.

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 19.05 - lista zmian (08-02-2019 r.)

 

Lista zmian:

System
 

 • Usprawniono instalator programu w przypadku instalacji na systemach Windows 10.

 

 

Moduły kadry i płace:

 

 • Dodano wydruk zawierający informacje dla pracownika o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej;
 • Usprawniono przygotowanie e-deklaracji w zbiorczych e-deklaracjach, przez dodanie generowania formularza;
 • W oknie List Płac podczas próby edycji listy płac dodano komunikat o braku możliwości edycji listy płac z powodu jej zaksięgowania;
 • Dodano obsługę kodów 0572, 0590, 0592;
 • Usprawniono obsługę klawisza „DELETE” w oknie „Umowa o pracę / Aneksy”;
 • Zwiększono limit znaków dla pola „REGON EKD” w oknie „Umowa o pracę / Aneksy”.

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 19.04 - lista zmian (23-01-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduł Kadry i Płace:

 

 •  Uaktualniono wartość zmiennej finansowej „Podstawa zdrowotna właściciel” na 3803,56 zł. Nowa wartość obowiązuje od 01.01.2019 r.

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 19.03 - lista zmian (15-01-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Dodano wydruk "Wezwanie do podania konta" dla pracownika, który otrzymywał zapłatę wynagrodzenia za pracę w gotówce w menu głównym "Dokumenty", pod przyciskiem "Wydruki" w oknie "Listy Płac / Karty wynagrodzeń" oraz w oknie głównym "Pracownicy";
 • Dodano nowe formularze PIT-8C oraz PIT-R wraz z wysyłką e-Deklaracji z moduły Deklaracje.

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 19.02 - lista zmian (11-01-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Dodano nowy wzór deklaracji IFT-1/IFT-1R (14) wraz z obsługą e-Deklaracji;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-11 (24) wraz z obsługą e-Deklaracji;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-4R (8) wraz z obsługą e-Deklaracji;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-8AR (7) wraz z obsługą e-Deklaracji;
 • Usprawniono zmianę roku po otwarciu i zamknięciu okna składników definiowalnych.

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 19 - lista zmian (17-12-2018 r.)

 

Lista zmian:

System
 
 • Możliwość zmiany hasła użytkownika w wielu bazach danych.

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Uwagi do wydruku świadectwa pracy - (usprawnienia świadectwa pracy). 
 • Lista obecności – możliwość wydruku osobnych list obecności dla pracowników.
 • Zmiany na 2019 - daty świąt w roku 2019, zmienne finansowe, nowa minimalna stawka godzinowa w umowach zlecenie oraz w rachunkach.
 • Sposób przeliczania urlopu w przypadku wykorzystania urlopu w wymiarze wyższym niż przysługuje (w przygotowaniu).
 • Dodanie Druku ZUS Z-3 (w przygotowaniu).
 • Dodatkowa opcja wyboru przy wprowadzaniu absencji (nie zmniejsza składników / obniża jak choroba / obniża jak urlop) - (w przygotowaniu). 
 • Dodanie raportu urlopowego - (w przygotowaniu).
 • Raport badań lekarskich i szkoleń - (w przygotowaniu).
 • Ograniczanie w czasie składników płacowych w siatce płac pracownika - (w przygotowaniu).

 


Kadry i Płace DGCS System wersja 18.67 - lista zmian (09-11-2018 r.)

Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 18.24 i starszych wg poniższego cennika. Bez nowego numeru licencji, program będzie działać w trybie demonstracyjnym.

  

Lista zmian:

 

System:

 

 • Dodano parametr określający ilość dni dla pobierania kursów walut z serwera NBP przy starcie programu. Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Uaktualnienia → "Ilość dni, z których pobierane będą kursy walut";
 • Usprawniono wyświetlanie czcionki w programie na komputerach firmy Dell.

 

Moduły kadrowo-płacowe:

 

 • Usprawniono okno dodawania absencji, poprawiono możliwość określenia liczby godzin pracy dla pojedynczej absencji;
 • Zwiększono miejsce na podpis w skróconym wydruku listy płac.

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 18.65 - lista zmian (10-10-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 •  W rozrachunkach zablokowano możliwość dodania rozrachunku niepowiązanego z kontrahentem

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 18.63 - lista zmian (27-09-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • W kartotece JPK dodano możliwość zdefiniowania zakresu dat.

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 18.60 - lista zmian (06-09-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Usprawniono sprawdzanie statusu „czynnego podatnika VAT” w słowniku kontrahentów;
 • Dodano szyfrowanie kopii bezpieczeństwa bazy danych przy automatycznym tworzeniu kopii przez moduł dodatkowy (Bezpieczne dane).

    

Kadry i Płace DGCS System wersja 18.57 - lista zmian (06-08-2018 r.)

 
 
Lista zmian:

 

System:

 

 • Dodano możliwość zdefiniowania ścieżki zapisu raportów dla każdej bazy danych;
 • Usprawniono zmianę hasła pseudonimizacji;
 • Zmieniono nazwę banku „BreBank” na "mBank (były Bre Bank)" przy imporcie wyciągów bankowych w formacie MT-940;
 • Usprawniono pseudonimizację deklaracji.

       

Kadry i Płace DGCS System wersja 18.56 - lista zmian (24-07-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Dla baz danych importowanych z programów DOS usprawniono możliwość wprowadzenia ochrony danych osobowych;
 • W oknach parowania rozrachunków (po prawej stronie) dodano mechanizm wyszukiwania CFT w opcjach: "Należności i nadpłaty kontrahentów", "Zobowiązania i nadpłaty nasze", "Kompensaty należności i zobowiązań", "Kompensaty nadpłat";
 • Usprawniono możliwość pobierania danych kontrahenta z GUS w przypadku edycji danych kontrahenta w słowniku;
 • Usprawniono zaczytywanie plików MT-940 z mBanku.       

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 18.55 - lista zmian (04-07-2018 r.)

 
 
Lista zmian:

 

System:

 

 • uaktualniono certyfikat SSL dla wysyłek plików JPK

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 18.53 - lista zmian (28-06-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Usprawniono zapisywanie wyciągu bankowego;
 • Zablokowano generowanie pliku JPK VAT, jeżeli kontrahent nie ma wpisanego adresu;
 • Dodano w oknie wyboru kontrahenta możliwość sprawdzenia czy jest czynnym podatnikiem VAT;
 • Usprawniono wysyłkę powiadomień i wezwań, jeżeli dla kontrahenta jest zdefiniowane więcej niż jedno konto mailowe;
 • Dodano możliwość wyłączenia weryfikowania JPK ze schematem poprzez ustawienia;
 • Usprawniono anonimizację/pseudonimizację/depseudonimizację danych kontrahenta w sytuacji, gdy w bazie danych istnieje dokument PW.

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 18.52 - lista zmian (12-06-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Usprawniono wprowadzanie i edycję wyciągu bankowego, który w niektórych przypadkach nie generował rozrachunku;
 • Usprawniono podpisywanie plików JPK i e-Deklaracji w przypadku, gdy w systemie widnieją certyfikaty, które wygasły;
 • Przyśpieszono aktualizację bazy danych w przypadku aktualizacji programu ze starszych generacji

 

 Moduł Kadry i Płace:

 

 • Dodano możliwość określenia terminu płatności składek ZUS dla raportu "Zestawienie składek ZUS i podatków".

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 18.51 - lista zmian (07-06-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Przywrócono możliwość zapisywania plików PDF z podpisem kwalifikowanym;
 • Usprawniono podpisywanie deklaracji i plików JPK w przypadku, gdy na czytniku jest kilka certyfikatów na tą samą osobę;
 • W oknie parametrów przy opcji "Ochrona danych osobowych" wyświetlono informację w jaki sposób dany poziom zabezpieczeń jest realizowany;
 • Zmieniono siłę hasła dla poziomu wysokiego, gdzie dodano wymaganie wprowadzenia co najmniej jednego znaku specjalnego. W bazach danych, w których był ustawiony dotychczas poziom wysoki, zostanie on zachowany (nowy poziom wysoki będzie niedostępny do wyboru). W pozostałych przypadkach, zostanie ukryty stary poziom wysoki. Jeśli w bazie danych był ustawiony stary poziom wysoki, po zmianie na inny poziom i zapisaniu, stary poziom będzie niedostępny;
 • Usprawniono pseudonimizację danych o nadawanie tego samego identyfikatora;
 • Usprawniono anonimizację/pseudonimizację danych kontrahenta. Po anonimizacji/pseudonimizacji danych kontrahenta, kontrahent zostanie ukryty. Aby depseudonimizować dane kontrahenta w słowniku kontrahentów w modułach magazynowych i księgowych, najpierw należy przywrócić kontrahenta do widocznych. Depseudonimizacja ustawia kontrahenta jako widocznego, aby po depseudonimizacji jego danych w innych modułach kontrahent był widoczny;
 • Dodano możliwość anonimizacji danych w przypadku, gdy dokumenty na kontrahenta są zaksięgowane.

 

 Moduł Kadry i Płace:

 

 • Przy obliczaniu miesięcznej zaliczki na podatek dla rachunków w umowach-cywilnoprawnych stale wykorzystywany jest 1 próg podatkowy (obecnie 18%) także w przypadku dochodów przekraczających w skali roku ten próg podatkowy;
 • Usprawniono proces dodawania nieobecności przez przygotowanie okna dialogowego wspomagającego rejestrację absencji w programie;
 • Umożliwiono dodawanie za pomocą jednego wpisu nieobecności (absencji) mających miejsce na przełomie miesiąca, a także trwających dłuższy okres (np. ponad miesiąc) z automatycznym rozdzielaniem takiej absencji na wiele wpisów;
 • W raporcie „Zestawienie składek ZUS i podatków” wyłączono prezentowanie (naliczanie) składek finansowanych z Budżetu Państwa (dot. składek z tytułu: zasiłków macierzyńskich oraz z tytułu: urlopów wychowawczych);
 • Dodano możliwość ewidencji numeru zwolnienia lekarskiego podczas dodawania absencji

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 18.50 - lista zmian (24-05-2018 r.)

 

I. Funkcjonalność związana z RODO
1. Odnotowywanie zgód na przetwarzanie danych osobowych w kartotekach kontrahentów.
2. Możliwość wyboru statusu zgody:
- sprzeciw,
- brak sprzeciwu.
3. Obsługa żądań sprostowania danych.
4. Obsługa żądań wglądu w treść danych
Możliwość eksportu informacji o danych osobowych znajdujących się w systemie na żądanie podmiotu, którego dane dotyczą.
5. Realizacja sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
6. Zabezpieczenie kopii baz danych hasłem dostępu.
7. Anonimizacja danych
Obsługa żądań usunięcia danych poprzez nieodwracalną zmianę treści danych.
8. Pseudonimizacja danych
Odwracalna zmiana polegająca na szyfrowaniu danych.
9. Możliwość sporządzania raportu o działaniach prowadzonych na danych osobowych
Zapisywanie informacji o generowanych raportach oraz o utworzonych kopiach baz danych.
10. Możliwość rejestrowania informacji o odbiorcach danych (ZUS, Urząd Skarbowy, PZU, BHP, itp.).
11. Automatyczne zgłoszenie o potrzebie usunięcia danych osobowych, których okres przechowywania się zakończył.
12. Automatyczna rejestracja daty i identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane osobowe.
13. Kategoryzowanie przetwarzanych danych osobowych wraz ze wskazaniem, czy użytkownik jest uprawniony do ich przetwarzania.
14. Możliwość szyfrowania transmisji danych przesyłanych między podmiotami.
15. Blokowanie stanowiska pracy poprzez możliwość wylogowania się z programu. Aby kontynuować pracę z programem niezbędne jest ponowne zalogowanie się.
 
II. Pozostałe zmiany
1. Dodano masowe sprawdzanie, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT
2. Dodano obsługę wysyłki e-deklaracji z podpisem kwalifikowanym na systemach MacOS oraz Linux.
3. W kolejnych wersjach zostaną dodane nowe wzory deklaracji: VAT-7 (18); VAT-7K (12); VAT-8 (9); VAT-9M (8); VAT-12 (4).
4. Dodano możliwość określenia szablonu domyślnego dla tworzonych umów cywilno-prawnych.

 


Kadry i Płace DGCS System wersja 18.24 - lista zmian (04-07-2018 r.)

Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 17 i starszych wg poniższego cennika. Bez nowego numeru licencji, program będzie działać w trybie demonstracyjnym.

 

      
Lista zmian:

 

System:

 

 • uaktualniono certyfikat SSL dla wysyłek plików JPK

 

 

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 18.23 - lista zmian (19-06-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 •  Przywrócono możliwość zapisywania plików PDF z podpisem kwalifikowanym.

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 •  Dodano wyświetlanie drugiej osoby reprezentującej firmę na wydruku faktury/rachunku w zakładce „Rachunki” dla opcji „Umowy cywilnoprawne”.

 

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 18.22 - lista zmian (23-05-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Dodano możliwość wyszukiwania po kolumnie znacznikowej, w tym celu w oknie wyszukiwania należy wpisać true lub false (zaznaczony/niezaznaczony);
 • Przy wykonywaniu kopii bezpieczeństwa wszystkich baz ustawiono tworzenie kopii alfabetycznie oraz dodano procentowy pasek postępu.

  

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono proces liczenia listy płac, poprzez zmianę sposobu pobierania ustawień zmiennych finansowych z uwzględnieniem zasady memoriałowej i kasowej dla obliczanych list płac;
 • Usprawniono proces przeliczania rachunków umów cywilno-prawnych, poprzez zmianę sposobu pobierania ustawień zmiennych finansowych z uwzględnieniem zasady memoriałowej i kasowej dla obliczanych rachunków;
 • Zmieniono parametr uniemożliwiający zapisanie listy płac w momencie posiadania list pomocniczych dla pracowników posiadających absencje;
 • Od aktualnej wersji program wstawia pobrane z okna "Dane firmy" imię i nazwisko osoby obliczającej podatek do deklaracji PIT-4R w wersji 7 kolejno w pola 154 oraz 155;
 • Usprawniono proces zamykania okna "Składniki definiowalne";
 • Zmodyfikowano wygląd okna "Składniki definiowalne".

 

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 18.21 - lista zmian (26-04-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Dodano możliwość generowania deklaracji PIT-4R w wersji 7;
 • Uaktualniono procent składki wypadkowej dla nowych baz z 1,8% do 1,67%;
 • Dodano mechanizm proponowania uaktualnienia stawki wypadkowej dla istniejących baz;
 • Usprawniono walidacje danych dla raportu „Zestawienia składek ZUS i podatków”;
 • Dodano obsługę dwóch kodów ubezpieczenia ZUS:
 • - 0580 - osoba prowadząca pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego,
 • - 0581 - osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego;
 • Usprawniono odświeżanie ustawień płacowych w oknie głównym programu.

 

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 18.20 - lista zmian (20-04-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 •  Usprawniono uruchamianie aplikacji SerweryM2M z ustawionymi alarmami o wyłączenie komunikatu „Czy chcesz używać tej kopii programu do wysyłania alarmów”;
 • W aplikacji SerweryM2M w opcji Ustawienia alarmów → Przydziel prawo zatwierdzania kom. usprawniono działanie przycisków;
 • Dodano opcję zmiany własnego hasła przez użytkownika w menu „Plik → Zmień hasło”;
 • Usprawniono możliwość nadawania uprawnień w programie.

 

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 18.19 - lista zmian (11-04-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Przywrócono możliwość wysyłania zgłoszenia błędu lub sugestii.

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Dodano mechanizm proponowania składek „Podstawa ZUS właściciel” oraz „Podstawa zdrowotna właściciel” podczas zmiany statusu pracownika na „Właściciel”, „Wspólnik” lub „Osoba współpracująca”;
 • Usprawniono okno importu z płatnika z bazy MS SQL (Plik → Import danych → Import z programu Płatnik → Baza MS SQL);
 • Usprawniono import z programu Płatnik przy niepełnych danych adresowych firmy;
 • Usprawniono eksport do programu Płatnik deklaracji ZUS RSA;
 • Od aktualnej wersji wydruk „Zaświadczenie o zarobkach do opieki społecznej” wyeksportowany do formatu *.ODT poprawnie wyświetla wiersz sumy.

 

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 18.17 - lista zmian (30-03-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Przywrócono możliwość importowania danych z programu Płatnik metodą importu danych z bazy MSSQL. Plik → Import danych → Import programu Płatnik → Baza MSSQL.

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 18.16 - lista zmian (27-03-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Zmieniono zachowanie okna urlopów - po zmianie pracownika w tabelce nie ustawia go w aktywnym kontekście pracownika „w kontrolce w prawym górnym rogu”;
 • Usprawniono podpowiadanie kodu ubezpieczenia na podstawie zmiany statusu pracownika;
 • Zmieniono zachowanie modułu pojawiające się w niektórych przypadkach podczas edycji danych umowy o pracę i uniemożliwiające jej edycję.

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 18.15 - lista zmian (20-03-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Uaktualniono wydruk „Zestawienie składek ZUS i podatków”. Od teraz na wydruk trafia numer konta ZUS. Numer konta można określić w oknie „Danych Firmy”;
 • Usprawniono edycje w oknie umów o pracę, wyeliminowano błąd odświeżania danych występujący w niektórych przypadkach podczas edycji.

 

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 18.13 - lista zmian (15-03-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Dodano plik patchLogArchive.zip, w którym zapisywana jest informacja z ostatnich 10 prób aktualizacji programu.

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono eksport do Płatnika deklaracji ZUS RSA, który w niektórych przypadkach powodował błąd;
 • Usprawniono wydruk aneksu umowy o pracę. Usunięto fragment „Przyczyny zawarcia umowy na czas nieokreślony”, który nie miał zastosowania w tym przypadku;
 • Usunięto pozycje „Zestawy raportów” która nie miała zastosowania w module KiP;
 • Na wydruku "Świadectwa o pracę" dodano miejsce na datę i podpis pracownika;
 • Ustawiono możliwość wprowadzania 30 pracowników dla modułu Kadry i Płace 30 dla Biur rachunkowych.

 

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 18.12 - lista zmian (02-03-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:
 

 • Usprawniono wystawianie not odsetkowych, jeżeli wykonana była kompensata;
 • Usprawniono odczyt danych z plików XLS, gdzie po imporcie nie były zamykane połączenia do plików XLS;
 • Dodano możliwość drukowania tabel dla wyszukanych danych;
 • Usprawniono zapamiętywanie kolumn w programie przy włączonym sortowaniu;
 • Rozszerzono pole "Login" do 50 znaków;
 • Czynny podatnik – dodano opcje sprawdzenia na stronie ministerstwa statusu VAT zadanego kontrahenta. Opcja została dodana w oknie dodawania kontrahenta oraz w oknie edycji danych kontrahenta w zakładce „Podstawowe dane” pod przyciskiem „Weryfikuj na stronie ministerstwa”.
 • Uaktualniono certyfikat SSL dla serwera e-deklaracji.

 

Moduł Kadry i Płace:

  

 • Usprawniono odświeżanie okna głównego przy wprowadzaniu danych;
 • Usprawniono zmianę roku jeżeli był wybrany aktywny dział bądź grupa;
 • Od aktualnej wersji zmiana daty kontekstowej nie resetuje pracownika z aktywnego kontekstu;
 • Usprawniono kalendarz pracownika, który był przypisany do jego konkretnej wersji;
 • W ustawieniach ogólnych modułu usprawniono zapisywanie zmian odnośnie "Kariery w firmie";
 • Dodano zakładkę przelewów na ZUS w oknie "Kartoteka przelewów";
 • Zoptymalizowano wydruk podsumowania rocznych list płac, gdzie pracownicy byli rozdzielani na podstawie ich wersji;
 • Na wydruku "Karta wynagrodzeń" ustawiono wyświetlanie danych firmy;
 • Uaktualniono wartość zmiennej finansowej "Podstawa zdrowotna właściciela" do kwoty 3554,93 na rok 2018;
 • Zwiększono stabilność pracy z oknem „Urlopy” podczas zmiany roku;
 • Rozwiązano problem z dodaniem nowej wersji pracownika i późniejszą edycja jego danych.

 

 

Kadry i Płace DGCS System wersja 18.01 - lista zmian (21-12-2017 r.)

 

Lista zmian:

 

System

 • Przy wystawianiu dokumentu kasowego rozrachunek generowany jest dla każdej pozycji dokumentu kasowego, a nie do całego dokumentu;
 • W oknie danych firmy oraz danych firmy do deklaracji dodano opcję pobierania danych z GUS;
 • Dodano opcję definiowania i wykonywania zestawu raportów. Zestaw raportów jest w pełni definiowalny przez użytkownika;
 • Nowy system aktualizacji oprogramowania. Zmodyfikowano i zautomatyzowano system aktualizacji. Obecnie aktualizacja nie będzie wymagała uruchamiania zewnętrznego programu (Uaktualnij). Ponowne uruchomienie aplikacji automatycznie zainstaluje uaktualnienia i ponownie uruchomi program;
 • Zmiany w wyglądzie aplikacji. Zmodyfikowano czytelność pól nieaktywnych, zmieniono zachowanie pól w ten sposób, aby aktualnie wybrane pole było zdecydowanie wyróżnione. 
   

Moduł Kadry i Płace 

 • Zmiany na 2018 – zmiany związane z kwotą wolną od podatku;
 • Wyliczanie podatków zryczałtowanych dla nierezydentów w umowach cywilnoprawnych;
 • Dodano pole o nazwie: ‘Konto bankowe w ZUS’ w ustawieniach danych firmy;
 • Usprawniono interface użytkownika.

Aktualizacja: Kadry i Płace DGCS System 18

Cena netto

Kup teraz

do 10 pracowników / 1 firma / 1 stanowisko: cena dla Użytkowników generacji 16.50 i 17.00

200,00 zł

Zamawiam

bez limitu pracowników / 1 firma / 1 stanowisko: cena dla Użytkowników generacji 16.50 i 17.00

290,00 zł Zamawiam

Biuro rachunkowe do 10 pracowników /bez limitu firm / bez limitu stanowisk: cena dla Użytkowników generacji 16.50 i 17.00

190,00 zł Zamawiam

Biuro rachunkowe do 30 pracowników /bez limitu firm / bez limitu stanowisk: cena dla Użytkowników generacji 16.50 i 17.00

290,00 zł

Zamawiam

Biuro rachunkowe bez limitu pracowników /bez limitu firm / bez limitu stanowisk: cena dla Użytkowników generacji 16.50 i 17.00

490,00 zł Zamawiam
 
 

 


Kadry i Płace DGCS System 17.31 (Infor System) - lista zmian (11-01-2018 r.)

 Uwaga!
Aktualizacja jest płatna w cenie UPGRADE
 

Lista modyfikacji:

 

Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono edycję kalendarza oraz dodawanie świąt w słowniku świąt.

 

 

Kadry i Płace DGCS System 17.23  (Infor System)  - lista zmian (04-10-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Zamieniono możliwość zapisywania raportów i wydruków do formatu Excel (xlsx).

 

Kadry i Płace:

 

 • Poprawiono wzór świadectwa pracy, wyeliminowano błędy w jego treści;
 • Umożliwiono przeliczenie listy płac, które w niektórych przypadkach było niemożliwe.

 

 

Kadry i Płace DGCS System 17.22  (Infor System)  - lista zmian (02-10-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Poprawiono wyświetlanie wartości w podsumowaniu na raporcie Zestawienie należności i zobowiązań wg kontrahentów.

 

 

Kadry i Płace DGCS System 17.21  (Infor System)  - lista zmian (29-08-2017 r.)

 
 
Lista modyfikacji:
 
 • Usprawniono mechanizm walidacji etatu pracownika.

 

 

Kadry i Płace DGCS System 17.20  (Infor System)  - lista zmian (08-08-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

Kadry i Płace:

 

 • Uaktualniono wzór świadectwa pracy do obowiązującego od 01.06.2017
 • Rozszerzono możliwość tworzenia list umów cywilnoprawnych na podstawie 3 różnych kryteriów: daty wypłaty rachunku (domyślnie), daty rachunku lub daty wykonania rachunku.

 

 

Kadry i Płace DGCS System 17.17  (Infor System)  - lista zmian (04-07-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Usprawniono rozliczanie dokumentów kasowych przy rozliczaniu wielu dokumentów przy pomocy jednego dokumentu kasowego.

 

Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono ewidencję czasu pracy umów cywilnoprawnych dla części dziesiętnych godzin;

 

 

Kadry i Płace DGCS System 17.16  (Infor System)  - lista zmian (08-06-2017 r.)

 

 

 

 

 

 • Dodano możliwość edycji daty i numeru dokumentu kasowego.

 

Kadry i Płace:

 

 • Udoskonalono wygląd okna umów cywilnoprawnych dla mniejszych rozdzielczości;
 • Usprawniono mechanizm przywracania domyślnych ustawień programu;
 • Zoptymalizowano mechanizm importu danych z programu Płace (DOS/Windows) o prawidłowy import składników płacowych pracowników.

 

 

 

Kadry i Płace DGCS System 17.15  (Infor System)  - lista zmian (26-05-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Zmieniono wyglądu modułu Deklaracji (ikonki i układ przycisków);
 • Usprawniono edycję noty odsetkowej o aktualizację kwoty z rozrachunków.

  

 Kadry i Płace:

 

 • Wprowadzono usprawnienia oraz wyeliminowano znane błędy w mechanizmie importowania danych z pliku xls;
 • Udoskonalono wygląd okien: historia pracy; kariera w firmie; absencje; pracownicy;
 • Zmieniono wygląd wydruku wniosku urlopowego;
 • Wprowadzono zmiany dla niepoprawnych rachunków bez dat rozpoczęcia bądź zakończenia w umowach cywilnoprawnych;
 • Ustawiono składkę ubezpieczenia wypadkowego na 1.93 zamiast 1.80 w ustawieniach płacowych dla nowo utworzonych baz danych;
 • Usprawniono wczytywanie kalendarza dla błędnych absencji.
 
 

Kadry i Płace DGCS System 17.14  (Infor System)

 

Lista modyfikacji:

 

Kadry i Płace:

 

 • Zoptymalizowano działanie okna umów cywilnoprawnych.
 
 
 

Kadry i Płace DGCS System 17.13  (Infor System)  - lista zmian (26-04-2017 r.)

 
Lista modyfikacji:
 
 • Usprawniono zamykanie okna edycji listy płac, które w niektórych przypadkach mogło się nie zamykać;
 • Dodano okno informujące na starcie programu o niepoprawności dat zatrudnienia pracowników.

 

 

Kadry i Płace DGCS System 17.12  (Infor System)  - lista zmian (14-04-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

Kadry i Płące:

 

 • Ulepszono mechanizm walidacji danych importowanych z systemu DOS, poprzez walidację automatyczną podczas każdego importu oraz możliwość ręcznego wywołania z menu: Plik → Import danych → Płace DOS → Waliduj poprawność zaimportowanych danych;
 • Dodano pole "Data wypłaty" dla rachunku umów cywilnoprawnych;
 • Dodano funkcjonalność „Ewidencja czasu pracy dla umów cywilnoprawnych”;
 • Dodano pole „Typ wynagrodzenia” dla umowy cywilnoprawnej;
 • Udoskonalono mechanizm edycji szablonów, od teraz dany typ umowy może mieć klika zdefiniowanych szablonów;
 • Zmieniono treści wzorcowych umów zlecenia i kontraktu menadżerskiego;
 • Dodano możliwość tworzenia, zapisywania oraz elastycznego wybierania do wydruku własnych szablonów umów cywilnoprawnych;
 • Usprawniono wyświetlanie pola wymiar etatu w wydruku listy płac dla ułamków nieskończonych;
 • Dodano pole wymiar etatu oraz kod ubezpieczenia dla wydruku paska listy płac;
 • Udoskonalono raportowanie umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę dla wszystkich pracowników;
 • Dodano komunikat ostrzegawczy o dacie zatrudnienia wcześniejszej niż data zwolnienia;
 • Poprawiono błąd okna Absencje występujący, w niektórych okolicznościach.
   

 

Kadry i Płace DGCS System 17.11  (Infor System)  - lista zmian (13-04-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Dodano pobieranie kursów walut z serwera NBP przy starcie programu;
 • Dodano wydruk raportu kasowego w walucie;
 • Dodano kolumnę "Wystawił", po której może być ustawione wyszukiwanie w polu CFT, przy zbiorczym drukowaniu dokumentów kasowych.

 

Kadry i Płace:

 

 • Dodano nowy wzór świadectwo pracy;
 • Wprowadzono usprawnienia w mechanizmach wczytujących formuły ograniczające ewentualne błędy;
 • Naprawiono błąd, występujący podczas drukowania listy płac, w której podstawiona była aktualna informacja o wymiarze czasu pracy pracownika.

 

 

Kadry i Płace DGCS System 17.10  (Infor System)  - lista zmian (27-03-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Dopasowano rozmiary na zakładkach w taki sposób, aby wszystkie dane były widoczne w otwieranych kartotekach, które dotychczas przy minimalnych wymaganiach rozdzielczości ekranu nie mieściły się na ekranie;
 • Poprawiono podpisywanie pliku przy pracy przez Winflector. Jeżeli w nazwie katalogu klienta Winflector są spacje, to podczas uruchomienia procesu podpisu na kliencie katalog "ze spacjami w nazwie" był interpretowany jako kilka parametrów, co nie pozwala na uruchomienie aplikacji klienckiej XMLSigner.

  

 

Kadry i Płace DGCS System 17.09  (Infor System)  - lista zmian (24-03-2017 r.)

 

System:

 

 • Dodano podpowiadanie zakresu dat dla generowania pliku JPK VAT zgodnie z ustawioną konfiguracją w opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Raporty → Domyślny zakres dat przy wykonywaniu raportów;
 • Dostosowano okno z podglądem pliku JPK do rozmiaru 800x600 pixeli, gdy okno jeszcze nie ma zapamiętanej wielkości;
 • W kartotece plików JPK dodano możliwość wczytania pliku JPK, weryfikacji i wizualizacji go jako drzewo XML;
 • Poprawiono zapisywanie numeru referencyjnego dla deklaracji VAT-UE i VAT-UEK;
 • Zmieniono podpowiadanie daty zapisu Deklaracji. Zapisywana jest teraz faktyczna data zapisu formularza. Dodatkowo w kartotece zapisanych deklaracji dodane są pola rok, miesiąc i kwartał wskazujące okres, którego dana deklaracja dotyczy. Zmiana dotyczy tez pobierania danych z poprzednich deklaracji - nie jest tu pobierana deklaracja z datą zapisu np. miesiąc wcześniej, tylko deklaracja z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Przykładowo dla deklaracji VAT-7 będzie to poprzedni miesiąc, dla deklaracji VAT-7K poprzedni kwartał, a dla deklaracji rocznej poprzedni rok;
 • Poprawiono zapisywanie wszystkich parametrów trzymanych w bazie dla całego systemu przy dodawaniu nowej firmy. W poprzedniej wersji parametry z aktualnie uruchomionej bazy przenoszone były do nowo tworzonej bazy;
 • Dostosowano rozmiar okna Kartoteka not odsetkowych, tak aby był dopasowany do mniejszych rozdzielczości;
 • Zmieniono tło programu wraz z poprawnym adresem DGCS System;

 

Kadry i Płace:

 

 • Dodano komunikaty o wewnętrznych błędach programu na etapie ich wystąpienia;
 • Wprowadzono poprawki mające na celu podnieść ogólną stabilność programu;
 • Do wersji 17.09 w raporcie zestawienie składek ZUS i podatków jest używane prawidłowe konto bankowe dla pola Nr konta US w sekcji 6. Podatki;
 • Usprawniono proces pozyskania informacji o wykorzystanym urlopie pracownika;
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający zamknięcie okna słownika świąt, a także wyeliminowano podatność tego okna na niepoprawne dane.

 

 

Kadry i Płace DGCS System 17.08  (Infor System)  - lista zmian (24-02-2017 r.)

 

System:

 

 • Poprawiono komunikat pojawiający się gdy Dane firmy do deklaracji nie są uzupełnione wraz z listą pól, które są wymagane do obsługi pliku JPK. W tym wypadku pojawia się okno Dane firmy do deklaracji w celu uzupełnienia danych;
 • Usprawniono lokalizację schematów XSD dla plików JPK przy pracy terminalowej Winflector.

 

 

 

Kadry i Płace DGCS System 17.07 r170222 (Infor System) - lista zmian (22-02-2017 r.)

 

System:

 

 • Wprowadzono zabezpieczenie przed zbyt długą nazwą pliku JPK. Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem wpisana przez użytkownika może mieć maksymalnie 47 znaków;
 • Zabezpieczono zapisywanie pliku JPK przed niedopuszczalnymi znakami;

 

 

 

Kadry i Płace DGCS System 17.06 r170215 (Infor System)  - lista zmian (20-02-2017 r.)

 

System:

 

 • W Kartotece płatności (Rozrachunki > Zobowiązania) usunięto przycisk Zamknij, przycisk przeniesiono na górę oraz wprowadzono nazwę okna w górnej, prawej części zakładki
 • W Kartotece zobowiązań naszych – usunięto przycisk Zamknij, przycisk przeniesiono na górę oraz wprowadzono nazwę okna w górnej, prawej części zakładki;
 • Dodano obsługę podpisu certyfikatem kwalifikowanym e-Deklaracji oraz plików JPK przy pracy przez Winflector;

 

Kadry i Płace:

 

 • Umożliwiono przygotowanie e-Deklaracji PIT-11 (23) do wysłania jeżeli nie wypełnione jest pole 11 – PESEL;
 • Zoptymalizowano import danych Płatnika z bazy Access’owej oraz plików xls;
 • Przywrócono możliwość importu danych Płatnika z bazy MSSQL;
 • Usprawniono obliczenie stażu pracy oraz urlopu dla zerowego etatu;
 • Wyeliminowano błąd związany z oknem przypomnień. Od teraz prawidłowo działa dla nienazwanych niepełnosprawności;
 • Wyeliminowano błąd związany z oknem programu Absencje i Dni zasiłkowe.

 

 

 

Kadry i Płace DGCS System 17.05 (Infor System)  - lista zmian (06-02-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:
 

 • Do pracy zdalnej przy pomocy aplikacji Winflector wymagana jest najnowsza wersja 3.9.3.3;
 • Dodano opcję wizualizacji XML - dotyczy pokazania użytkownikowi jak np. wygląda wysyłany JPK czy wysłana e-Deklaracja;
 • Umożliwiono wyświetlenie okna "Rozrachunki nierozliczone" po każdym wczytanym wyciągu;
 • Dodano instalator programu na system macOS;
 • Przeniesiono pole NIP kontrahenta na górę okna oraz dodano skrót klawiszowy F2 do pobrania danych z GUS;
 • Usunięto przycisk Zamknij z zakładki „Noty odsetkowe”;

 

Kadry i Płace:

 

 • Dodano zmienną finansową „Podstawa zdrowotna właściciela”.

 

 

 

Kadry i Płace DGCS System 17.03 (Infor System)  - lista zmian (23-01-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

  

System:

 

 • Przywrócono możliwość księgowania z pliku DANE_FIK.DBF. Po wygenerowaniu tego pliku z Magazynu nie było możliwości zaksięgowania go w module księgowym;
 
 
 

Kadry i Płace DGCS System 17.02 (Infor System)  - lista zmian (19-12-2016 r.)

 
 
Lista modyfikacji:
 

1. Zmiana nazwy serii Infor System na DGCS System

W generacji 17.00 zmieniamy nazwę z INFOR System na DGCS System. Podczas instalowania aktualizacji, należy wskazać dotychczasową lokalizację np. C:/Biznesmen/InforSystem, ponieważ nową domyślną jest C:/Biznesmen/DGCSSystem. Program uruchamiamy ikoną DGCS System.

2. Nowy wygląd
Nowy, bardziej przyjazny dla użytkownika, wygląd aplikacji pozwalający na pracę na wielu zakładkach. Dzięki tej funkcjonalności będzie możliwe uruchomienie wielu funkcji jednocześnie. Konstrukcja każdego z modułów została przygotowana tak, aby nowi użytkownicy mogli łatwiej dotrzeć do najważniejszych opcji, a dotychczasowi mogli jeszcze szybciej wykonywać codzienne zadania.

3. Zarządzanie uprawnieniami kolumn tabel
Dzięki dodatkowym uprawnieniom można zablokować użytkownikowi możliwość edycji wyświetlanych kolumn tabel, kolejności kolumn oraz możliwości drukowania. Zmiana konfiguracji poszczególnych tabel dla użytkownika pozbawionego tych uprawnień nie wymaga przelogowania - każdą tabelę można indywidualnie odblokować podając login i hasło administratora, a po wprowadzeniu zmian, tabelę ponownie można zablokować.

4. Alarmowanie o długości i ilości umów na czas określony

5. Dwa nowe kody tytułu ubezpieczenia ZUS - 0580 oraz 0581

6. Wprowadzenie zgodności z GIODO

7. Podział dłuższych absencji
Jeśli okres absencji przekracza miesiąc, to System podzieli ją odpowiednio na okresy miesięczne.


Kadry i Płace Infor System 16.59 r161103- lista zmian (09-11-2016 r.)

 Uwaga!
Aktualizacja jest płatna w cenie UPGRADE

Aktualizacja: Kadry i Płace Infor System 16.50

Cena netto

Kup teraz

1 firma / 3 stanowiska (aktualizacja): cena dla Użytkowników wersji 12.00, 12.50 i 16

350,00 zł

Zamawiam

1 firma / 3 stanowiska (aktualizacja): cena dla Użytkowników wersji 11.00 i wcześniejszych

450,00 zł Zamawiam

1 firma/ kolejne stanowisko (aktualizacja)

120,00 zł Zamawiam

biuro rachunkowe bez limitu firm / 3 stanowiska (aktualizacja): cena dla Użytkowników generacji 12.00 i 12.50

580,00 zł

Zamawiam

biuro rachunkowe bez limitu firm / 3 stanowiska (aktualizacja): cena dla Użytkowników generacji 11.00 i wcześniejszych

680,00 zł Zamawiam

biuro rachunkowe bez limitu firm/ kolejne stanowisko (aktualizacja)

200,00 zł Zamawiam

Lista modyfikacji:

 

 • Zmieniono raport "Zestawienie dokumentów - należności i zobowiązania wg kontrahentów do dnia". Raport po zmianie pokazuje stan na wskazany dzień
 
 

Kadry i Płace Infor System 16.53 r160713 - lista zmian (25-07-2016 r.)

 
 
Lista modyfikacji:
 
 • poprawiono procedurę obliczania czasu pracy pracowników oraz obliczeń w urlopach
 • poprawiono zapis domyślnej treści przedmiotu rachunku w umowach cywilnoprawnych
 

 

Kadry i Płace Infor System 16.50 - lista zmian (10-06-2016 r.)

 
 
 
Zmiany dla wszystkich modułów Infor System
 

Automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail z informacją o płatnościach:

a) powiadomienie o zbliżającym się terminie płatności,

b) wezwanie do zapłaty,

c) ostateczne wezwanie do zapłaty.

Użytkownik definiuje kiedy i o której godzinie mają być wysyłane kolejno powyższe informacje.

 

Moduły kadrowo - płacowe
 
1. Możliwość wykorzystania dodatkowych szablonów wydruku listy płac.
 
1.1. Dodawanie wzorów list płac - w programie umożliwiono dodawanie wzorów list płac wg schematów własnych zamawianych przez
użytkowników. Zdefiniowane w ten sposób wzory list płac oraz zarejestrowane dla użytkownika dostępne są pod przyciskiem 'Wydruki' /'Wydruk listy płac' .
 
2. Raport zestawienie podatków i ZUSów bezpośrednio z Kadr i Płac
 
2.1. Raport prezentujący wartości obliczone dla wybranego miesiąca celem przygotowania przelewów podatkowych i ZUS.
2.2. Prezentuje sumy dla składek społecznych, chorobowych, zdrowotnych, zasiłków, FP i FGŚP a także wysokości podatku na PIT-4 oraz zryczałtowanego.
2.3. Funkcja dostępna z menu Raporty okna głównego (poprzedzone pytaniem o okres) oraz w oknie Manager list płac pod klawiszem “Wydruki” dla miesiąca z zaznaczonej listy płac.
 
3. Deklaracje płacowe PIT-8C
 
3.1. Obsługą przychodów do PIT8C - w programie umożliwiono zdefiniowanie składnika płacowego - jako stanowiącego przychód który powinien być
wykazywany w podatkowym rozliczeniu rocznym na deklaracji podatkowej PIT-8C. W tym celu w definiując składniki płacowe w oknie: ‘Dane / Składniki definiowalne’ należy zaznaczyć pole ‘Przychód do PIT-8C’.
Nazwa i roczna wartość składnika płacowego oznaczonego jako ‘Przychód do PIT8C’ będzie przenoszona na deklarację PIT-8C dla pracownika.
3.2. Obsługa i wydruk deklaracje podatkowej PIT-8C - deklaracja PIT-8C dostępna w Menu: Lista płac (tak jak inne deklaracje podatkowe) umożliwia
przygotowanie deklaracji z przychodami które zgodnie z ustawieniem programu powinny być wykazywane jako przychody do PIT-8C. W przypadku gdyby program nie posiadał informacji o takich przychodach dla
pracownika dla które tworzona jest deklaracja pojawi się ostrzeżenie o sporządzaniu deklaracji zerowej.
 
4. Seryjne drukowanie Kart wynagrodzeń
 
4.1. Grupowe drukowanie Kart wynagrodzeń (drukowanie dla wielu osób) – w zakładkach odpowiadających za drukowanie kart wynagrodzeń (zarówno z tytułu przychodów pracowniczych jak i z umów cywilnoprawnych)
umożliwiono przy liście osób zaznaczenie dla kogo mają zostać przygotowane wydruki kart wynagrodzeń. W szczególności istnienie możliwość wybrania wszystkich osób dostępnych kontekstowo (zgodnie z
kryteriami Działów / Grup zaznaczonymi w głównym oknie programu).
 
5. Możliwość wyszukiwania pracowników w wielu bazach po PESEL lub nazwisku
 
5.1. W oknie wyboru baz została dodana możliwość wywołania okna pozwalającego na wyszukiwanie zadanych wartości w wielu bazach danych jednocześnie - szczególnie przydatne dla biur rachunkowych,
gdzie tych baz może być bardzo dużo. W pierwszej wersji istnieje możliwość wyszukiwania pracowników z modułu Kadry i Płace po nazwisku, imieniu oraz numerze PESEL.

 

Pozostałe moduły
 
1. Rozbudowany moduł E-Deklaracji
 
1.1, Zapisane formularze są powiązane teraz z przygotowanymi e-deklaracjami do wysłania oraz z wysłanymi E-Deklaracjami.
1.2. Dodany automatyczny zapis formularza po wysłaniu E-Deklaracji lub po przygotowaniu E-Deklaracji do wysłania i powiązanie zapisanego formularza z wysłaną lub przygotowaną do wysłania E-Deklaracja.
1.3. Przy wysłaniu przygotowanej E-Deklaracji wysłana deklaracja jest wiązana z zapisanym formularzem.
1.4. Dzięki pkt.5.1.1, pkt.5.1.2 i pkt.5.1.3 w kartotekach przygotowanych EDeklaracji do wysłania oraz wysłanych E-Deklaracjach jest możliwość podglądu formularza deklaracji
1.5. Dzięki pkt.5.1.1, pkt.5.1.2 i pkt.5.1.3 w kartotece zapisanych formularzy deklaracji dodana jest informacja, czy dany formularz został już przygotowany do wysłania, wysłany i czy poprawnie pobrano UPO.
1.6. W kartotece wysłanych E-Deklaracji dodana jest kolumna status, która informuje o ostatnim otrzymanym statusie z serwera MF. Zatem po wysłaniu będzie to 301 z opisem, po poprawnym pobraniu UPO będzie to 200
z opisem, a przy jakimkolwiek błędzie będzie to status tego błędu
 
2. Formularze PIT-8C (8) i IFT-1/IFT-1R (13) wraz z obsługą w E-Deklaracjach
 
3. Usprawnienie obsługi ewidencji przebiegu pojazdów w Delegacjach
 
3.1. Dodane zapytanie, czy wprowadzać trasę powrotną i w przypadku zgody użytkownika automatyczne otwarcie okna dodawania ewidencji przebiegu dla trasy powrotnej z odpowiednio ustawionymi danymi w otwieranym oknie
3.2. Dodane podpowiedzi daty i pojazdu przy wprowadzaniu kolejnego dokumentu ewidencji przebiegu na podstawie poprzednio wprowadzonego dokumentu
3.3. Dodana podpowiedź celu wyjazdu na podstawie wybranej trasy - podpowiadany jest ostatni cel wyjazdu dla danej trasy istniejący w systemie.


Kadry i Płace Infor System 16.20 r160615 na 2016 rok - lista zmian (27-06-2016 r.)

 

UWAGA! 
Aktualizacja jest płatna dla użytkowników  wersji 12.58  i starszych.
 
Oprogramowanie Infor System 16 jest gotowe do zmian podatkowych w 2016 roku.

 

Aktualizacja: Kadry i Płace Infor System 16

Cena netto

Kup teraz

1 firma / 3 stanowiska (aktualizacja): cena dla Użytkowników wersji 12.00 i 12.50

350,00 zł

Zamawiam

1 firma / 3 stanowiska (aktualizacja): cena dla Użytkowników wersji 11.00 i wcześniejszych

450,00 zł Zamawiam

1 firma/ kolejne stanowisko (aktualizacja)

120,00 zł Zamawiam

biuro rachunkowe bez limitu firm / 3 stanowiska (aktualizacja): cena dla Użytkowników generacji 12.00 i 12.50

580,00 zł

Zamawiam

biuro rachunkowe bez limitu firm / 3 stanowiska (aktualizacja): cena dla Użytkowników generacji 11.00 i wcześniejszych

680,00 zł Zamawiam

biuro rachunkowe bez limitu firm/ kolejne stanowisko (aktualizacja)

200,00 zł Zamawiam

 

 

Lista modyfikacji:

 

 • przywrócono możliwość dodawana pracownika na czystej bazie danych
 • poprawiono procedurę obliczania czasu pracy pracowników oraz obliczeń w urlopach

 

 

Kadry i Płace Infor System 16.17 r160418 na 2016 rok - lista zmian (19-04-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

Kadry i Płace:
 

 • Poprawiono otwieranie kartoteki pracowników w przypadku dodania nowego pracownika jako zleceniobiorca z kodem ubezpieczenia 0411

 

 

Kadry i Płace Infor System 16.16 r160407 - lista zmian (14-04-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

 • Dodano nowy wzór umowy o pracę obowiązujący od 22.02.2016, z zachowaniem możliwości drukowani umowy o pracę na poprzednim wzorcu umowy
 • Ograniczono typy dostępnych umów o pracę po 2/2016 do: na okres próbny / czas nieokreślony / czas określony
 • Umożliwiono zarejestrowanie umowy o pracę na czas określony bez wypełnienia dat w polach: "Data od:" oraz "Data do:"
 • Wprowadzono nowe pola w oknie "umów o pracę" w zakładce "Dane dodatkowe", które są konieczne dla umów o pracę na czas określony niepodlegających limitowaniu co do ilości i długości tych umów W polu "Rodzaj przyczyny uzasadniającej umowę na czas określony:" znajdują się przyczyny przewidziane przepisami prawa dla takich sytuacji
 • Dla nieobecności „Monitor - opieka nad dzieckiem” wprowadzono opcjonalnie możliwość rozliczania jej godzinowo albo dziennie. Zaznaczenie sposobu rozliczania znajduje się w oknie „Urlopy”, razem z polami analizującymi stany wykorzystania tej nieobecności w dniach i godzinach

 

 

Kadry i Płace Infor System 16.15 r160330 - lista zmian (01-04-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

 

 • Przywrócono możliwość otwarcia okna "Umowa o pracę"

 

 

Kadry i Płace Infor System 16.14 r160324 - lista zmian (29-03-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:
 

 • NOWOŚĆ - dodano możliwość przenoszenia danych z poprzedniej wersji deklaracji: VAT-7, VAT-7D, VAT-7K,
 • w oknie wyboru tablicy kursowej dodano możliwość otwarcia całego słownika kursów walut,

 

Kadry i Płace:
 

 • Dodano nowy wzór umowy o pracę
 • Poprawiono wyświetlanie listy pracowników z poprzedniego miesiąca, czasami nieprawidłowo wyświetlały się pozycje dodanych i usuniętych pracowników
 • Poprawiono raport nieobecności, w którym nie zawsze pojawiały się wprowadzone nieobecności
 • Poprawiono generowanie raportu Kartoteki pracowników

 

 

 

Kadry i Płace Infor System 16.13 r160317 - lista zmian (18-03-2016 r.)

 

 

Lista modyfikacji:

 

System:
 

 • NOWOŚĆ - dodano możliwość przenoszenia danych z poprzedniej wersji deklaracji: VAT-7, VAT-7D, VAT-7K,
 • w oknie wyboru tablicy kursowej dodano możliwość otwarcia całego słownika kursów walut,

 

Kadry i Płace:

 • Poprawiono błąd przy generowaniu raportu Kartoteki pracowników.

 

 

Kadry i Płace Infor System 16.09 r160211 - lista zmian (15-02-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

 • Usprawniono przenoszenie pracowników z umów cywilno-prawnych do PŁATNIKA.
Kadry i Płace Infor System 16.08 r160209

Lista modyfikacji:

 

 • Usprawniono rozmieszczenie pól i przycisków w oknie umów cywilno – prawnych,
 • dodano kolejną zmienną finansową obowiązującą od 01.01.2016 r. - „Podstawa zdrowotna właściciel”,
 • poprawiono odświeżanie danych pracownika na raporcie czasu pracy,
 • usprawniono odświeżanie umów cywilno – prawnych po zmianie rachunku,
 • poprawiono eksport do Płatnika – podwójne wpisy podstawy ZUS właścicieli,
 • poprawiono zachowanie panelu adresów na niektórych dystrybucjach Linux.
   

 

Kadry i Płace Infor System 16.07 r160201 na 2016 rok - lista zmian (02-02-2016 r.)

 

 

Lista modyfikacji:

  

Kadry i Płace:

 

 • Poprawiono braki w wydruku Karta pracownika,
 • poprawiono generowanie Zaświadczenia o zarobkach,
 • poprawiono numerację umów oraz z samym oknem umów cywilno prawnych,
 • poprawiono wyświetlanie komunikatu o braku podstawy miesięcznej podczas liczenia listy płac,
 • poprawiono błędy przy odświeżaniu danych w oknie Menadżera list płac,
 • poprawiono Listy roczne, które mają wartości zerowe zamiast sum z poszczególnych list miesięcznych.


Delegacje:

 

 • Poprawiono możliwość wejścia w opcję Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Dokumenty.

 

 

Kadry i Płace Infor System 16.05 na 2016 rok - lista zmian (22-01-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

Kadry i Płace:
 

 • Poprawiono blokowanie kalendarza,
 • poprawiono obliczenia w deklaracji PIT-40 (pola 67 oraz 69, 72; 75),
 • poprawiono odświeżanie danych na kartach przychodów,
 • wprowadzono zmienne finansowe obowiązujące od 01.01.2016 r.,
 • poprawiono generowanie raportów wg aktualnej daty w przypadku, gdy dane przenoszone były z programu Płace (DOS),
 • poprawiono import danych z Płatnika do programu INFOR System,
 • zmieniono sposób obsługi kalendarzy pracownika,
 • wprowadzono numerowanie umów cywilnoprawnych.

 

 

Kadry i Płace Infor System 16.02 - lista zmian (17-12-2015 r.)

 

 

Lista modyfikacji:

 

 • składniki zmienne w czasie - w ramach większości dostępnych danych w module Kadr i Płac został wprowadzony mechanizm przechowywania wartości składników oraz pól kartoteki pracowników wpływających na obliczenia zachodzące w programie. Wybrane pola zostały oznaczone odpowiednim symbolem, a po ich aktywowaniu można zobaczyć w ramach jakiego okresu obowiązuje wskazana wartość. Wybranie symbolu/ikony klepsydry pozwala przejść do specjalnego okna, pozwalającego obejrzeć całą historię zmian wartości danego składnika/pola w czasie.
 • kontekstowa informacja o każdej wartości,
 • ikonka przy każdym polu zmiennym w czasie
 • zmiana daty programowej automatycznie wyświetla dane na dany dzień we wszystkich oknach,
 • zmiany w czasie ustawień płacowych,
 • globalne okna zarządzania wartościami w czasie

 


Kadry i Płace Infor System 12.56 r151130 - lista zmian (02-12-2015 r.)

UWAGA! 
Przypominamy, że wersja jest płatna w stosunku do wersji 12 na zasadach update (50% ceny aktualizacji). Użytkownicy posiadający starsze wersje niż 12 będą mogli dokonać zakupu programu w cenie aktualizacji.

Użytkownikom, którzy zakupili oprogramowanie w dniach: 01.06.2015 do 27.07.2015 roku, przysługuje bezpłatna wymiana licencji do najnowszej wersji Infor System 12.50.

Dla klientów, którzy pracują na ”Środkach Trwałych”oraz "Delegacjach" wymiana licencji z wersji 12.0 na 12.50 będzie bezpłatna. Przy zamówieniu prosimy dodać w uwagach komentarz: "wymiana".

 

 
Oprogramowanie Infor System 12 jest gotowe do zmian podatkowych w 2015 roku. 

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 • poprawiono literówkę przy komunikacie pojawiającym się przy testowym odtwarzaniu bazy danych z kopii,
 • zmodyfikowano możliwość wczytywania wyciągów bankowych poprzez powiększenie NUMER_RACHUNKU w tabeli @WYCIAGI_WYCIAG,

 

 

Kadry i Płace Infor System 12.50 - lista zmian (28-07-2015 r.) 

   
 
 
Lista modyfikacji
 
System
Automatyczne tworzenie kopii zapasowych - jeszcze większe bezpieczeństwo danych w programie Infor System. W generacji 12.50 programu Infor System dodano mechanizm automatycznego tworzenia kopii bezpieczeństwa bazy danych przy zamykaniu programu. Wykonywanie kopii zapasowych plików, które zawierają dane zabezpiecza je przed trwałą utratą lub uszkodzeniem. Użytkownik sam dokonuje wyboru, czy chce tworzyć kopie bezpieczeństwa bazy, w której pracuje, czy nie.
 
 
Kadry i Płace
 • Przyspieszenie liczenia listy płac. Wprowadzono mechanizmy, które optymalizują przeliczania formuł obliczeniowych dzięki czemu uzyskaliśmy znaczny wzrost szybkości obliczeń na liście płac.
 • Opracowano wydruk: Skierowania na badania (wstępne / okresowe), z wykorzystaniem nowego wzorca obowiązującego od kwietnia 2015 roku.
 • Opracowano wydruk: Kartoteki pracownika. Wydruk zawiera główne dane o osobach zapisane w oknie ‘Pracownicy’

 


Kadry i Płace Infor System 12.16 r150908 - lista zmian (14-09-2015 r.)

UWAGA! 
Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 11 i starszych. Dla użytkowników wersji 12 jest bezpłatna. 
 
 
 
Kadry Płace Infor System 12.15 r150818 - lista zmian (21-08-2015 r.)
 

System

 

 • dodano obsługę komunikatów informacyjno – promocyjnych wyświetlanych bezpośrednio po uruchomieniu programu.

 

Kadry Płace Infor System 12.09 r150818 - lista zmian (19-05-2015 r.)
 
Lista modyfikacji
 
 • uaktualniono słownik odsetek o stawkę 8%,
 • w konfiguracji serwera poczty wychodzącej SMTP dodano obsługę konfiguracji z szyfrowaniem SSL. Poprawiono także opisy okna konfiguracji SMTP,
 

Kadry i Płace Infor System 12.07 r150330 - lista zmian (01-04-2015 r.)

 
Lista modyfikacji
 
- dodano obsługę deklaracji PIT-11 w wersji 22 i wysyłki jako e-Deklarację.
 

Kadry i Płace Infor System 12.01 - lista zmian (01-01-2015 r.)

 
Lista modyfikacji
 
1. Nowe wzory deklaracji
W najnowszej generacji programu dostosowano deklaracje do wzorów obowiązujących w 2015 roku: NIP-2 (10), NIP-8 (1), PIT-28 (18), PIT-28/A (15), PIT-28/B (13), PIT-O (20), PIT-D(24), PIT-37 (21), PIT-36 (21), PIT-36L (10), PIT-B (13), PIT-4R (5), PIT-8AR (4), PIT-11 (21), PIT-40 (20) i PIT-R (17) .
Deklaracje PIT-4R (5), PIT-8AR (4), PIT-11 (21), PIT-40 (20) i PIT-R (17) oraz CIT-8 (21) z załącznikami obsłużone w module e-Deklaracji.
 
2. E-Deklaracje zbiorcze
Zbiorcza wysyłka wielu e-deklaracji za pomocą jednego podpisu elektronicznego. Zarówno z jednej bazy (np. deklaracje placowe) jak i z wielu baz (np. biuro rachunkowe wysyłające deklaracje VAT-7).
Od 1 stycznia 2015 r. zmianie ulegają zasady wysyłki druków podatkowych PIT oraz VAT do Urzędu Skarbowego. Otóż każdy płatnik, zatrudniający powyżej 5 pracowników oraz każde biuro rachunkowe będzie mieć obowiązek wysyłania formularzy deklaracji podatkowych wyłącznie przez Internet. W związku z powyższym przygotowaliśmy program do przekazywania e-deklaracji PIT i VAT w formie zbiorczej wysyłki wielu deklaracji, za pomocą jednego podpisu elektronicznego. Wysyłka realizowana jest za pomocą zewnętrznego modułu "e-Deklaracje zbiorcze", do którego wymagane jest nabycie osobnej licencji. 
Moduł "e-Deklaracje zbiorcze dla firm" kosztuje 160 zł netto.
Moduł "e-Deklaracje zbiorcze dla biur rachunkowych" kosztuje 300 zł netto.
 
W module Deklaracji przyciski wysyłania i kartoteki e-deklaracji zastąpione zostały jednym przyciskiem E-Deklaracje z 4 dostępnymi opcjami:
– wysyłanie e-deklaracji 
działa tak jak do tej pory, a wiec wysyła e-deklaracje na podstawie aktywnego wypełnionego zestawu formularzy z okna deklaracji
– przygotowanie e-deklaracji – NOWOŚĆ 
przygotowuje e-deklaracje do wysłania na podstawie aktywnego wypełnionego zestawu formularzy z okna deklaracji – buduje XML i pozwala użytkownikowi wpisać co to za deklaracja, za kiedy, dodatkowy opis i identyfikator; tak zbudowana deklaracja do wysłania jest zapisywana w bazie danych w kartotece przygotowanych E-Deklaracji do wysłania
– przygotowane E-Deklaracje do wysłania – NOWOŚĆ 
wyświetla wszystkie przygotowane deklaracje do wysłania znajdujące w kartotece i pozwala masowo wysłać takie E-Deklaracje. Wysłane e-deklaracje usuwane są z tej kartoteki.
W tej opcji istnieje także możliwość wczytania przygotowanych deklaracji z jednego pliku XML oraz z katalogu zawierającego wiele plików XML. Wczytany XML zostaje oznaczony poprzez dodanie do nazwy pliku sufiksu "_Wczytany_dd-MM-yyyy".
Przy wczytywaniu z katalogu (kilka plików) nie wyświetlane jest okno z parametrami deklaracji – są one automatycznie pobierane z XML i zapisywane w bazie. Przy pojedynczym XML-u pobierane są tez z XML-a i podpowiadane, ale okno jest wyświetlone
– kartoteka wysłanych e-deklaracji 
działa tak jak do tej pory, a dodatkowo pozwala na masowe pobranie dokumentów UPO.
 
3. Możliwość ustalenia tematu i treści wiadomości e-mail wysyłanych raportów/wydruków
W konfiguracji udostępniono możliwość zmiany domyślnego tematu i treści wiadomości dla wysyłanych drogą elektroniczną raportów oraz wydruków.
 
4. Dodano daty świąt obowiązujących w 2015
Standardowy słownik świąt został uzupełniony o daty świąt państwowych obowiązujących w 2015. Słownik dostępny jest w Menu: ‘Dane / Słowniki / Słownik świąt’. Daty tych świąt są automatycznie uwzględniane w kalendarzach przypisanych pracownikowi oraz miejscach programu gdzie jest uwzględniany czas pracy.
 
5. Nowe kody tytułów ubezpieczeń obowiązujące od 01.01.2015.
Zmiany kodów tytułów ubezpieczeń dla członków rad nadzorczych – obowiązujące od 01.01.2015. 
 
6. Okno urlopów i obsługa naliczeń urlopów oraz innych nieobecności urlopowych
Okno służy do naliczania stanów urlopów w dniach i godzinach oaz ich rozliczania na podstawie wprowadzanych nieobecności.
Naliczenia wymiaru urlopu wypoczynkowego w dniach i godzinach następuje na podstawie stażów pracowniczych (historii zatrudnienia), szkoły, daty zatrudnienia oraz wymiaru etatu, a także stopnia niepełnosprawności.
Uwzględniane jest wskazanie daty przekroczenia stażu urlopowego uzasadniającego urlop uzupełniający.
Poza urlopem wypoczynkowym możliwe jest naliczania i rozliczanie: urlopów na żądanie, urlopu rehabilitacyjnego, urlopu naukowego, tzw. monitora – dnia opieki nad dzieckiem.
Na podstawie zarejestrowanych lub rejestrowanych godzin / dni nieobecności następuje odpowiednie obniżanie ilości poszczególnych kategorii urlopów do wykorzystania.
W przypadku rejestrowania typów nieobecności rozliczanych w oknie Urlopów program w oknie Absencji wskazuje aktualny stan do wykorzystania danej kategorii nieobecności.
 
7. Przenoszenie danych o STANOWISKU między umowami / aneksami a Danymi pracownika
Wprowadzono skutek zapisania Umowy o pracę albo Aneksu w zakresie treści pola 'Rodzaj pracy' (gdy w umowie / aneksie jest coś innego niż w oknie Dane pracownika) – taki, że wpisywane w umowie / aneksie zmieniane stanowisko zostanie przypisane pracownikowi w 'Danych pracownika'. Przypisanie poprzedzone jest komunikacie informującym o takiej zmianie.
 
8. Alarmy i przypomnienia o kończących się umowach o pracę, a także szkoleniach i badaniach. 
Alarm wyświetla się przy otwieraniu bazy, gdy w krótkiej perspektywie czasu ma nastąpić przekroczenia terminu ważności danej kategorii raportowanej.
 
9. Kalendarze dla właścicieli i zleceniobiorców.
Przygotowano domyślne kalendarze dla właścicieli i zleceniobiorców, z zerowymi wartościami czasu pracy. Kalendarze te są przypisywane osobom o tym Statusie.
 
10. Modyfikacje naliczanie czasu pracy – w oknie Czas pracy podsumowanie miesięczne
Czas pracy nie liczy się za okresy kiedy osoba nie jest pracownikiem – czyli: przed datą zatrudniania, WZGLĘDNIE kiedy pracownik nie ma daty zatrudnienia – po dacie zwolnienia.
 
11. Okno ‘Dodatkowe ustawienia’ w Menu: ‘Ustawienia’
Wprowadzono dodatkowe ustawienia płacowe, pierwszym z nich jest możliwość ustawienia zaokrąglania naliczenia wynagrodzenia za urlop ze składników zmiennych w wartości do 6 miejsc po przecinku.
 
12. Poprawiono obsługę Listy rocznej dostępnej w Menadżerze list płac
 
13. Zmieniono relacje miedzy wprowadzeniem nieobecności a czasem pracy (obecnością) w celu automatycznego przenoszenia danych i uwzględniania danych z wprowadzonych nieobecności.
 
14. Uwzględnianie zaokrągleń ekwiwalentów za pranie i składników, które są uwzględnianie tylko do wypłaty
 
15. Rozdzielenie liczenia podstaw chorobowej i wypadkowej od wcześniejszej Podstawy chorobowej i wypadkowej.
 
16. Modyfikacja wydruku umowy zlecenie przez uzupełnienie na wydruk umowy zlecenie adresu Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy
 
17. Modyfkowanie wzorców wydruku
Możliwość wydruku każdej tabeli według ustawionych opcji, które pozwalają na określenie poniższych parametrów:
– kolumn, jakie mają się znaleźć na wydruku,
– szerokości każdej z kolumn (określamy ważność danej kolumny w stosunku do innych kolumn),
– pozycji jaką dana kolumna ma mieć.
Dostępne są również parametry wydruku takie jak:
- nazwa wydruku, 
- orientacja strony,
- dzielenie wydruku na strony, kolorowania wierszy oraz prezentacja numeracji stron.
 

Kadry i Płace Infor System 11

UWAGA! 
Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 10 i starszych. 
 
1. Nowe wzory deklaracji podatkowych obowiązujących w 2014 - obsługiwane w formie wydruków oraz e-deklaracji 
– PIT-11 wersja 20,
– PIT-4R wersja 4,
– PIT-40 wersja 19,
– PIT-8AR wersja 3 (bez obsługi e-deklaracji) 
2. Nowe okno umowy o pracę 
Okno umożliwia zarządzanie umowami generowanym z wykorzystaniem programu. Dostępne jest z Menu: Dokumenty. Daje możliwość czytelnego i zestandaryzowanego zapisywania oraz przeglądanie przygotowany umów o pracę. Zapisane dane mogą zostać użyte w opracowywanych raportach. Do nowego okna mogą zostać zaczytane umowy przygotowanie w starym oknie. Dane w  poszczególnych polach są podpowiadane z informacji zapisanych już w programie.
3. Możliwością generowania aneksów oraz porozumień zmieniających do umów o pracę
W nowych oknie ‘Umów o pracę’ (Menu: Dokumenty) znajduje się zakładka ‘Aneksy’ umożliwiające przygotowywanie do wskazanych umów o pracę Aneksów oraz Porozumień zmieniających. 
4. Raporty dotyczące umów o pracę zarejestrowanych w programie 
W menu: Raporty przygotowano następujące raporty dotyczące umów o pracę:
'Aktywne umowy' - drukuje dla aktywnych grup pracowników raport o umowach o pracę które są aktywne w dacie programowej sporządzenia raportu.
'Historia umów' - drukuje dla aktywnych grup pracowników względnie dla aktywnego pracownika. Raport o kolejnych umowach o pracę które są przypisane do grupy lub pracownika - od najstarczej do najnowszej.
'Umowy - czas nieokreślony' - raport dla aktywnej grupy, z aktywnymi umowami na czas nieokreślony. 
'Umowy - czas określony' - raport dla aktywnej grupy, z wszystkimi umowami na czas określony, przypisanymi do grupy aktywnej pracowników.
'Umowy - czas określony w roku' - raport dla aktywnej grupy, z umowami na czas określony, ktore obowiązują w roku zgodnym z datą programową.
‘Umowy - okres próbny' - raport dla aktywnej grupy, z wszystkimi umowami na okres próbny, przypisanymi do grupy aktywnej pracowników.
'Umowy - okres próbny w roku' - raport dla aktywnej grupy, z umowami na okres próbny, które obowiązują w roku zgodnym z datą programową 
5. Dodano obsługę wyjątku przy liczeniu podstaw do zasiłków chorobowych dotyczącego zmiany wymiaru etatu pracownika 
W przypadku stwierdzenia przez program, że w ilości miesięcy uwzględnianej przy liczeniu podstaw do zasiłków chorobowych (standardowo 12 miesięcy) nastąpiła zamiana wymiaru etatu pracownika (sprawdzenie są dane w listach płac dotyczące wymiaru etatu), program informuje w trakcie naliczania płac o stwierdzonej zmianie wymiaru etatu i zadaje pytanie – czy do dalszego liczenia podstawy wynagrodzenia / zasiłku chorobowego uwzględniać miesiące po zmianie 17wymiaru etatu. Program sugeruje odpowiedź by uwzględniać miesiące po zmianie etatu. Na podstawie udzielonej odpowiedzi uwzględniane są wartości ze składnika ‘Do średniej chorobowej’ za wskazaną ilość miesięcy i na tej podstawie naliczana jest wartość składnika ‘Podstawa miesięczna’ , z której liczone są składniki ‘Wynagrodzenie chorobowe’ oraz ‘Zasiłki chorobowe’.
6. Dodano daty świąt obowiązujących w 2014
Standardowy słownik świąt został uzupełniony o daty świąt państwowych obowiązujących w 2014. 
Słownik dostępny jest w Menu: ‘Dane / Słowniki / Słownik świąt’. Daty tych świąt są automatycznie uwzględniane w kalendarzach przypisanych pracownikowi oraz miejscach programu gdzie jest uwzględniany czas pracy. 
7. Dodano nowe kody ZUS dla nieobecności obowiązujące od 11/2013 zgodne z programem Płatnika wersja 9
Nowe kody są dostępne w słowniku ‘Typów nieobecności’. Nowe kody można przypisać w oknie ‘Absencje’ wpisując nowe absencje lub edytując wcześniej wpisane absencje. Program automatycznie nie aktualizuje wcześniej wpisanych nieobecności.Zarówno Typy nieobecności z nowymi kodami ZUS, jak i ze starymi kodami ZUS zostały oznaczone, przez podanie w polu wyboru ‘Typu nieobecności’ okresu, w jakim mogą być wykorzystywane.
Wykaz ‘Typów absencji’ z nowymi kodami: 
Urlop macierzyński dodatkowy 100% - nowy Kod ZUS - 325 (dotychczasowy Kod ZUS 311)
Urlop macierzyński dodatkowy 80% - nowy Kod ZUS - 325 (dotychczasowy Kod ZUS 311)
Urlop rodzicielski 60% - nowy Kod ZUS - 319 (dotychczasowy Kod ZUS 311)
Urlop rodzicielski 80% - nowy Kod ZUS - 319 (dotychczasowy Kod ZUS 311)
Urlop ojcowski - nowy Kod ZUS - 327 (dotychczasowy Kod ZUS 311)
8. Modyfikacje wydruków zaświadczenia o zarobkach.