icon-phone Dział handlowy
62 591 91 19

Księga Handlowa DGCS System


Księga Handlowa DGCS System wersja 24.06 - lista zmian (20-02-2024 r.)

UWAGA!
Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna.

 

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Rozbudowano tabele odsetek ustawowych o odsetki:
  - „za opóźnienia w transakcjach handlowych z podmiotami leczniczymi”,
  - „za opóźnienia w transakcjach handlowych bez podmiotów leczniczych”,
 • oraz zmieniono zastosowanie ich w wystawianiu noty odsetkowej.

Moduły księgowe:

 • Usprawniono usuwanie zaksięgowanej kompensaty w przypadku, gdy kompensata zawierała np. skompensowaną jedną należność z wieloma zobowiązaniami, co po zaksięgowaniu daje kilka powiązań księgowań na kontach do jednej należności w tym jednym zapisie w dzienniku;
 • W słownikach wzorców księgowania i wzorców przeksięgowania dodano mechanizm pobierania wzorców z innych lat obrachunkowych;
 • Dodano nowe schematy plików XSD dla e-deklaracji CIT-8 wer.33 i CIT-D wer.8;
 • Usprawniono mechanizm sprawdzania księgowań w przypadku, gdy dodano nowy rok obrachunkowy przy otwartej zakładce "Sprawdzanie księgowań";
 • Usprawniono generowanie pliku KEDU DRA, w przypadku gdy podatnik ma zapłacić minimalną składkę zdrowotną.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 24.05 - lista zmian (08-02-2024 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Przy edycji symbolu typu operacji dodano komunikat o potrzebie zmiany typów operacji we wzorcach księgowania dla dokumentów kasowych i wyciągu bankowego w celu poprawnego księgowania pozycji według nowych typów operacji.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 24.04 - lista zmian (02-02-2024 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Usprawniono automatyczne księgowanie faktury końcowej do zaliczki, faktury końcowej do zaliczki EXP i faktury końcowej do zaliczki OSS, które są wystawione w walucie;
 • Usprawniono działanie rozszerzonego mechanizmu numeracji paczki o cofanie numeracji dodatkowego numeru księgowego w paczce w przypadku, gdy edytujemy dany zapis i paczkę oraz, gdy usuwamy zapis z danej paczki.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 24.03 - lista zmian (29-01-2024 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Dodano pytanie czy utworzyć kopię bezpieczeństwa przy przechodzeniu pomiędzy bazami w opcji Narzędzia → Zarządzanie bazami danych.

Moduły księgowe:

 • Zaktualizowano wartość minimalnej składki zdrowotnej od lutego 2024 r. wynoszącą 381.78 zł.
 • Dodano nowy schemat wysyłki e-Deklaracji CIT-8ST wer.1 w wersji 2-0E.
 • Usprawniono import danych początkowych z ryczałtu DOS o import w stawkach 12%, 12,5% i 14%;
 • Usprawniono generowanie raportu „Rozliczenie roczne ryczałtu” w przypadku kwot powyżej miliona złotych;
 • Dodano nowy wzór deklaracji CIT-D wer.8;
 • Dodano nowy wzór deklaracji CIT-8 wer.33 za rok 2023 wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dla wzorców księgowania faktur zaliczkowych EXP oraz OSS oraz ich korekt dodano kwoty Netto (z poprzedniej zaliczki);
 • Dodano checbox: „50% VAT” do odliczenia w oknie „Edytuj pozycję VAT”;
 • W opcji Narzędzia → Narzędzia Administracyjne → Rejestr VAT Sprzedaży dodano kolumnę „korekta”;

Moduł środki trwałe:

 • Usprawniono obliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, które zostały zmodernizowane w kolejnych latach po jednorazowym odpisie amortyzacyjnym.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 24.02 - lista zmian (08-01-2024 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Przywrócono generowanie raportu „Rozliczenie ZUS” w module KPiR.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 24.01 - lista zmian (03-01-2024 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • W module Ryczałt przywrócono możliwość wygenerowania raportu „Rozliczenie ryczałtu”.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 24.00 - lista zmian (22-12-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Dodano nowy schemat e-faktury FA wer.2 w KSeF;
 • Dodano obsługę KSeF.

Moduły księgowe:

 • Dodano zapamiętywane formy opodatkowania dla danego roku obrachunkowego;
 • Dodano możliwość zmiany udziału właściciela w trakcie roku.
  Przy zmianach udziałów wymagane jest wprowadzenie remanentu końcowego w dacie zakończenia udziału X i remanentu początkowego dzień po zakończeniu udziału X (ta sama data, co rozpoczęcie udziału Y). Muszą więc być 2 takie same remanenty w dwóch kolejnych dniach: zakończenie udziału X i rozpoczęcie udziału Y;
 • W definicjach sprawozdań finansowych w prawej dolnej tabelce rozszerzono nazwę pola o nazwę konta. Nazwa jest wyświetlana pod warunkiem, że takie konto istnieje w danym roku obrachunkowych;
 • W definicjach sprawozdań finansowych i w obliczaniu sprawozdania finansowego dodano przycisk wydruku kontrolnego;
 • Rozbudowano numerację paczek o miesiąc i rok. W "Parametry dekretacji" w modułach księgowych dostępny jest parametr "Rozszerzona autonumeracja dodatkowego numeru księgowego" ustawiany dla bazy danych, po zaznaczeniu którego włączona jest autonumeracja dodatkowego dokumentu księgowego w obrębie paczki podobnie jak w przypadku innych dokumentów w systemie np. Paczka1/$n/$mm/$rrrr (nazwa, numer, miesiąc i rok). Oczywiście, żeby autonumeracja działała musi być też zaznaczony parametr "Autonumeracja dodatkowego numeru księgowego";
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-28 wer.26 wraz z załącznikami;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36L wer.20 wraz z załącznikami oraz obsługa nowego schematu wysyłki w wersji 1-1E;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36 wer.31 wraz z załącznikami;
 • odano nowe typy dokumentów do automatycznego księgowania:
  Faktura zaliczkowa OSS, Faktura zaliczkowa końcowa OSS, Faktura zaliczkowa Eksportowa, Faktura zaliczkowa końcowa Eksportowa, Korekta faktury zaliczkowej, Korekta faktury zaliczkowej eksportowej, Korekta faktury zaliczkowej OSS,
  - dla uproszczonych księgowości dodano zdefiniowane wzorce księgowania;
  - w pełnej księgowości dla wzorców nowych typów dokumentów dodano możliwość określenia dodatkowego warunku księgowania zależnego od kraju w celu możliwości księgowania różnych krajów na różne konta księgowe;
 • W module Ryczałt domyślnie ustawiono parametr "Pytaj o stawkę ryczałtu podczas automatycznego księgowania";
 • Dodano możliwość księgowania dokumentów z KSeF oraz wizualizacji faktur zaksięgowanych z KSeF.

Moduł środki trwałe:

 • Ulepszono wygląd pól słownikowych, m.in. pola "KŚT" w zakładce "Podstawowe" w kartotece środków trwałych;
 • Usprawniono kopiowanie środków trwałych w kartotece środków trwałych.

Księga Handlowa DGCS System wersja 23.41 - lista zmian (20-11-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Dla e-Deklaracji przywrócono działanie znacznika „pobrane UPO”, który przy dowolnej edycji zmieniał swoje oznaczenie.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 23.40 - lista zmian (17-11-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Na raporcie „Rozliczenie roczne ryczałtu” zmniejszono rozmiar czcionki dla pol kwotowych z 8 na 7, tak aby możliwa była prezentacja większych wartości;
 • Usprawniono edycję wzorca księgowania w przypadku edycji tylko pola z numerem konta analityki;
 • W raporcie wiekowania należności okres "powyżej 180 dni" został rozdzielony na dwa okresy: "od 181 do 365 dni" i "powyżej 365 dni";
 • Na wydruku „KPiR” zmieniono prezentację daty w kolumnie 2: jeżeli jest księgowanie na kol 7 lub kol 8 to jest to data księgowania, a w pozostałych przypadkach jest to data dokumentu;
 • Przy edycji zapisów oznaczonych jako „VAT OSS” usprawniono wyświetlanie nazwy stawki VAT.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 23.39 - lista zmian (30-10-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Dodano nagłówek z nazwą i wersją programu oraz numerem licencji do wszystkich wydruków w modułach Kadry i Płace oraz Środki Trwałe, a także do wydruku faktury wewnętrznej w oknie dodawania wpisu w modułach księgowych;
 • Usprawniono wyświetlanie komunikatów na komputerach z systemem macOS.

Moduły księgowe:

 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-R w wersji 17;
 • W definicji pola dodano możliwość ustawienia zaokrąglenia i przy obliczaniu takiego pola wartość jest zaokrąglana do wartości całkowitej z zaokrągleniem od polowy w górę;
 • Zmieniono zasadę działania raportu: "Zestawienie kont w zadanym okresie". Jeżeli ustawiono parametr „wszystkie konta”, to podsumowanie jest pobierane z księgowań SBA i ANA. W takim razie jeżeli jakieś księgowanie nie zostało rozksięgowane na analityce, to nie zostanie wzięte do podsumowania;
 • Na wydrukach tabulogramów KPiR w kolumnie 2 ustawiono ujmowanie daty dokumentu zamiast daty księgowej;
 • W narzędziu do sprawdzania księgowań dodano kolumnę „Data wpływu”, która jest wypełniana dla dokumentów zaksięgowanych w Rejestrze VAT zakupu;
 • Na raportach rejestrów VAT dodano opis oznaczeń procedur: WSTO_EE i IED.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 23.36 - lista zmian (28-09-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Usprawniono usuwanie rozrachunku przy usuwaniu księgowań.
 • Sytuacja występuje, gdy wpis został zaksięgowany ręcznie dla sprzedaży i zakupu,wykonana kompensata dokumentów, zaksięgowana kompensata, usunięte księgowanie kompensaty, usunięta kompensata i usunięte księgowanie zakupu. Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności pozostawał w bazie rozrachunek z zakupu nie dowiązany do żadnego dokumentu;
 • Usprawniono edycję zaksięgowanej kompensaty.
 • Sytuacja dotyczy kompensat dla dokumentów wystawionych w modułach magazynowych i zaksięgowanych w module Księga Handlowa, gdzie zaksięgowana została również kompensata. Edycja zaksięgowanej kompensaty generowała błąd;
 • Przy kopiowaniu zapisu w module Ryczałt usprawniono wyświetlanie wartości dziesiętnych stawki ryczałtu oraz sortowanie stawek od najmniejszej do największej;
 • Przy edycji zapisu i zmianie paczki program ustawi nowy numer paczki;
 • Usprawniono wyszukiwanie paczki w oknie dodawania i edycji zapisu.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 23.35 - lista zmian (26-09-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Dodano obsługę automatycznego księgowania dla dokumentów: WNT-TT, WDT-TT i ich korekt na jednej bazie danych oraz przenoszenia danych pomiędzy bazami danych przy pomocy plików *.XML;
 • W uproszczonych księgowościach przy standardowym generowaniu planu kont ustawiono znacznik korekty za złe długi 90 dni;
 • Usprawniono zapamiętywanie zaznaczonego wiersza w zakładce Wyciągi bankowe i Wzorce księgowania po przejściu na inną zakładkę;\
 • Dodano pasek postępu w przypadku dodania księgowania z użyciem wzorca przeksięgowania;
 • W module Ryczałt dodano raport "Zestawienie przychodów wg kontrahenta". W parametrach raportu można wybrać kontrahenta i na wydruku wskazane zostaną pełne dane kontrahenta wraz z NIPem;
 • Usprawniono generowanie raportu „Rozliczenie podatnika” w przypadku, gdy w danych firmy wprowadzono zbyt dużo danych;
 • Przy włączonej "metodzie kasowej" usprawniono rozliczanie korekt zmniejszających;
 • Usprawniono odświeżanie tabelki z kontrahentami na zakładce: „Noty odsetkowe” po rozliczeniu dokumentu i przejściu na już otwartą zakładkę „Noty odsetkowe”.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 23.34 - lista zmian (23-08-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Interfejs z Scanye – dodano obsługę generowania wielu rozrachunków (osobne rozrachunki dla netto i VAT), gdy we wzorcu księgowania jest więcej księgowań na konta rozrachunkowe;
 • Interfejs z Scanye – rozszerzono o pobieranie kursu i daty kursu z API Scanye i według tych danych księgowanie faktur walutowych.
 • Jeżeli jednak z jakiś przyczyn dla faktur walutowych nie byłoby tych danych w interfejsie, to pozostawiono stary sposób wyboru kursu i daty kursu do księgowania;
 • Interfejs z Scanye – w przypadku braku danych np. jednej z dat przy imporcie ze Scanye w komunikacie dodano informację, o który dokument chodzi;
 • Usprawniono wygląd okna „Dodaj konto bankowe kontrahenta” przy dodawaniu wyciągu bankowego;
 • W zakładce „Operacje cykliczne” usprawniono zaznaczanie wiersza po edycji lub usunięciu danego wiersza.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 23.33 - lista zmian (09-08-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Dodano możliwość wprowadzenia i sprawdzania operacji cyklicznych.
 • Opcja pozwoli na weryfikację czy w danym zakresie dat wykonaliśmy już księgowania, które występują w danej firmie. Przy księgowaniu danego zapisu można wybrać „Operacja cykliczna” i wstawić jej parametry począwszy od: „Daty od”; „Daty do”; „cykliczności”; pól, które mają podlegać pod weryfikację: „kontrahent” lub „zdarzenie gospodarcze”. Na podstawie powyższych parametrów program stworzy plan cykliczny dla ustawionych zapisów. Sprawdzenie księgowań wykonanych z danym parametrem będzie można wykonać w raportach kontrolnych, gdzie po wywołaniu raportu zaprezentowana zostanie lista realizacji księgowań cyklicznych w okresie „Od – Do” oraz wyświetli się lista z polami: „Kontrahent”; „Opis”; „Ilość pozycji planowana”; „Ilość pozycji zaksięgowana”;
 • Poprawiono wartość minimalnej składki zdrowotnej z 324 na 314,10 od lutego 2023 do stycznia 2024 r.
 • Usprawniono automatyczne księgowanie faktur korygujących sprzedaży wynikających z faktur końcowych zaliczkowych w przypadku, gdy we wzorcu ustawiony jest dodatkowy warunek księgowania jako stawka podatku;
 • Przy pobieraniu danych firmy do deklaracji z GUS, jeżeli jest to osoba fizyczna, to pole daty urodzenia pozostawiono puste, aby użytkownik sam uzupełni pole. Jeżeli pole nie zostanie uzupełnione to zapisanie danych nie będzie możliwe;
 • W narzędziach administracyjnych poprawiono komunikat z INFORSystem na DGCS System;
 • Usprawniono automatyczne księgowanie faktury WNT z magazynu kwoty VAT do odliczenia. Jeżeli kwota VAT do odliczenia jest większa, niż obliczony VAT należny, to brana jest kwota obliczonego VAT należnego jako kwota VAT do odliczenia;
 • W rozliczeniach międzyokresowych w momencie likwidacji dodano dodatkową pozycje do rozliczeń. Gdy wpiszemy likwidację rozliczenia to powstanie nowa pozycja w rozliczeniu dostępna do zaksięgowania w miesiącu, w którym dokonano likwidacji i z kwotę równą sumie wszystkich zlikwidowanych pozycji;
 • Zmieniono schemat podpowiedzi dat w oknie dodawania rozliczenia międzyokresowego.
 • Najczęstszy przypadek: „Data do” podpowiadana jest jako rok później niż „Data od”. Jeżeli zmieniana jest „Data od”, która jest późniejsza niż „Data do” to program pozwoli na taką zmianę i zmieni również „Datę do” na taką samą datę;
 • Przy automatycznym księgowaniu, gdzie wyświetlana jest informacja, że taki dokument najprawdopodobniej istnieje dodano informacje, jaki to dokument (nr dokumentu i data dokumentu).
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 23.32 - lista zmian (12-07-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Przy dodawaniu zapisu w ksiegowosci umożliwiono w pierwszej kolejności dodanie PDF-a do repozytorium;
 • Usprawniono pobieranie danych firmy do deklaracji z GUS.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 23.31 - lista zmian (05-07-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Usprawniono obliczanie pól 100, 101, 106 i 107 w deklaracji CIT-8 wer.32.
 • W poprzedniej wersji w pola 100 i 101 przenoszone były kwoty z pól 156 i 157 z załącznika CIT-8/0, a powinny wejść w pola 106 i 107 deklaracji CIT-8.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 23.30 - lista zmian (29-06-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Zmodyfikowano okno dodawania i edycji wyciągu bankowego, które w specyficznych okolicznościach powodowało problem z zapisem wyciągu bankowego;
 • W kartotece przelewów na zakładce "Przelewy ZUS" usprawniono wyświetlanie i edycję kwoty wg DRA.

Moduły księgowe:

 • Usprawniono wygląd raportu „Rozliczenie KPiR z grupowaniem wg paczek” w przypadku, gdy nazwa firmy złożona jest z trzech linii;
 • Zablokowano możliwość dodania wzorca księgowania bez wprowadzenia nazwy;
 • Przeniesiono parametr „Data księgowania podczas automatycznego księgowania korekt zakupu” do parametrów eksportu dla plików XML po stronie modułów magazynowych;
 • Przy sprawdzaniu, czy wpis się bilansuje dodano sprawdzanie kwoty przeliczonej na PLN, a nie w walutach. Zdarzają się zapisy, które są dekretem z pozycjami w różnych walutach i w takich mieszanych dekretach w walucie może nigdy się wpis nie bilansować - przykład kwoty brutto i netto w walucie, a VAT w PLN;
 • Po edycji dokumentu, który ma ustawiony znacznik "może wymagać poprawki" dodano sprawdzanie, czy wpis się bilansuje i jeżeli się nie bilansuje, to dodano pytanie, czy wpis jest poprawny. Jeżeli użytkownik potwierdzi, że wpis jest poprawny, to odznaczany jest znacznik, "może wymagać poprawki";
 • Dodano możliwość kopiowania wzorców VAT;
 • Import danych z Subiekta (moduł dodatkowy) – import danych uzależniono od rodzaju ewidencji VAT, tak aby sprzedaż krajowa mogła wchodzić na jedno konto a pozostała (zagraniczna) na inne konto.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 23.29 - lista zmian (12-06-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Dodano nowy typ dokumentu „kompensata” (Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Dokumenty). Dzięki temu możliwa jest auto-numeracja tego typu dokumentu, ustawienie wzorca numeracji oraz dodawanie nowych wzorców wydruków;
 • Usprawniono zapamiętywanie położenia pionowego panelu (który rozdziela okno na dwie części) w oknach, które są otwierane jako zakładka.

Moduły księgowe:

 • Przy wydruku definicji wzorca księgowania (Słowniki → wzorce księgowania) dodano drukowanie pola: „Nazwa typu operacji”;
 • Zmieniono sposób kopiowania dokumentów:|
  - ustawiany jest wzorzec księgowania z kopiowanego wpisu,
  - przy zmianie zakładki nie jest uruchamiane przebudowania wzorca i danych kwotowych na zakładce Księga, tak jak to jest przy normalnie dodawanym wpisie. Tak więc przy zmianie kwot na zakładce VAT, nie zostaną one zmienione na zakładce Księga i użytkownik sam musi je zmienić. Jeżeli np. dla zakupu zmienił rodzaj ewidencji VAT z handlowe na pozostałe, to też ta zmiana nie zostanie uwzględniona na zakładce Księga i użytkownik sam musi to zmienić,
 •        - na zakładce VAT zablokowano zmianę ze sprzedaży na zakup i odwrotnie.
 • Import Subiekta (moduł dodatkowy) – rozszerzono o nadawanie rodzaju ewidencji i odpowiedniej stawki VAT w zależności od pola 55 „Rodzaj transakcji”. Parametry te są do ustawienia w konfiguracji programu i W zależności od rodzaju ewidencji będzie ustawiany jak dotychczas lub według pola 55 w pliku Subiekta.

Moduł środki trwałe:

 • Zmodyfikowano usuwanie środków trwałych w kartotece środków trwałych:
  - zablokowano usuwanie skrótem klawiszowym Delete, jeśli kursor jest ustawiony w polu wyszukiwania;
  - w oknie z pytaniem, czy usunąć środek trwały zmieniono treść komunikatu oraz ustawiono domyślną opcję na "Nie";
  - zablokowano usuwanie środków trwałych, dla których istnieją odpisy do księgowania (niezależnie od tego, czy odpisy zostały zaksięgowane w module księgowym);
  - usprawniono wyświetlanie komunikatu w przypadku błędu usuwania środka trwałego.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 23.28 - lista zmian (25-05-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Przy imporcie wyciągu bankowego z pliku MT940 dodano sprawdzanie numeru oraz daty wyciągu bankowego.

Moduły księgowe:

 • Dodano nową wersję schematu (3-0E) dla wysyłki e-Deklaracji CIT-8 wer.32;
 • Usprawniono import dokumentów w walucie zaimportowanych ze Scanye;
 • Zmieniono sposób generowania rozliczeń międzyokresowych. Jeżeli "data księgowania" jest późniejsza niż "data od", to pozycje rozliczenia międzyokresowego w miesiącach od "daty od" do "daty księgowania" generowane są w miesiącach z "daty księgowania";
 • Usprawniono zapisywanie podpisów dla e-sprawozdań finansowych w przypadku podpisania e-sprawozdania dwoma lub większą ilością podpisów;
 • Dodano nową wersję e-deklaracji NIP-2 wer.15 wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
 • Usprawniono generowanie typu konta przy przenoszeniu BO z BZ. Wprowadzono sprawdzenie,
  czy zapisy na kontach są zgodne z definicjami w bieżącym roku:

        - jeżeli w poprzednim roku obrachunkowym definicja konta ustawiona jest na SBA, to w bieżącym roku nie może być założone inne konto syntetyczne niż SBA,

        - jeżeli w poprzednim roku obrachunkowym definicja konta ustawiona jest na ANA, to w bieżącym roku nie może być konto syntetyczne SBA,

        - jeżeli któryś z dwóch warunków nie spełnia zgodności definicji konta, to nie jest generowane takie księgowanie w BO.

 • Oczywiście, jeżeli nie ma kont w planie kont w bieżącym roku, to zostaje funkcjonalność dodania takich kont do planu kont w bieżącym roku i wygenerowanie księgowania na nich w BO.

Moduł środki trwałe:

 • Usprawniono drukowanie polskich znaków na raportach po zapisie do pliku PDF
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 23.27 - lista zmian (10-05-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Przy pracy przez Wnflector (terminal) dodano opcję podejrzenia pliku out.log w menu Pomoc.

Moduły księgowe:

 • Przy wydruku deklaracji z kartoteki deklaracji do JPK V7 dodane zostało pytanie: „Czy umieścić uwagi na wydruku?” i w zależności od odpowiedzi uwagi będą umieszczone na wydruku lub nie;
 • Przy dodawaniu kontrahenta dodano przycisk "Biała lista" i po sprawdzeniu kontrahenta istnieje możliwość dodania jego kont na zakładkę "Konta bankowe";
 • Dodano pasek postępu przy wejściu w edycję, gdy odczytywany jest zapis i na jego podstawie budowane jest okno edycji oraz przy zapisie, gdy przetwarzane są zapisy na kontach znajdujące się w tabeli;
 • Zmieniono opis okna w przypadku wybrania opcji „Anuluj” po wybraniu opcji dodaj podpis profilem zaufanym;
 • Ujednolicono wygląd okien księgowania do DANE_FIK i eksportu dekretów do XML w magazynie oraz automatycznego księgowania dokumentów z magazynu, kasy i WB w modułach księgowych;
 • Usprawniono obliczenia dla pola 311 w deklaracji PIT-36 wer.30;
 • Usprawniono automatyczne rozliczanie rozrachunków nierozliczonych od strony płatności w przypadku zaznaczenia parametru „Rozliczaj automatycznie zaznaczony rozrachunek”;
 • Zmieniono opis na panelu VAT w rodzajach ewidencji oraz w powiązaniach VAT w przypadku wprowadzenia transakcji oznaczonej jako „WDT-TT”;
 • Jeżeli w bazie wystąpiła sprzedaż oznaczona jako „WDT-TT” to przy generowaniu deklaracji VAT-7 do JPK V7 automatycznie zaznaczany jest znacznik 66;
 • Dodano obsługę nowej wersji KEDU (5.5) przy generowaniu pliku KEDU DRA w raporcie Rozliczenie ZUS;
 • Dodano kolumnę z informacją, że dany wpis nie ma być brany do wyliczenia zdrowotnego oraz kwota brana do zdrowotnego. Standardowo kolumna kwoty do zdrowotnego jest pusta, ale jak użytkownik zaznaczy, że wpis ma nie być brany do zdrowotnego, wyświetlana jest też kwota z wpisu, która ma być brana do zdrowotnego.

Moduł środki trwałe:

 • W raporcie z OT dodano grupowanie po grupie KŚT oraz podsumowania poszczególnych grup KŚT;
 • W kartotece Środków trwałych dodano blokowanie pola i przycisku wyszukiwania podczas dodawania oraz edycji danych.

Księga Handlowa DGCS System wersja 23.26 - lista zmian (18-04-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Zablokowano możliwość wprowadzenia kompensaty bez podania numeru kompensaty;
 • W opcji Przelewy → Wyciągi bankowe → Wczytaj z pliku dodano ostrzeżenie o podwójnej próbie wczytania tego samego wyciągu w przypadku jeżeli w danej bazie danych istnieje taki sam numer wyciągu bankowego dla danego konta bankowego.

Moduły księgowe:

 • Uaktualniono API dla integracji z KSeF;
 • Przy generowaniu deklaracji VAT-UEK w oknie „Wybierz”, gdzie jest opcja wybrania deklaracji do korekty dodano wyświetlanie pola „Uwagi”;
 • Zmieniono wygląd okna „Słownik lat rozrachunkowych”, który jest dostępny w opcji Konfiguracja → Lata rozrachunkowe. Okno podzielone jest na 2 części. Tabela górna to lata rozrachunkowe, gdzie nie definiuje się już współczynnika VAT oraz dolna tabela, gdzie definiuje się współczynnik VAT Jeżeli dla jakiegoś roku nie ma zdefiniowanego współczynnika VAT, to do wszystkich wyliczeń VAT brana jest domyślna wartość równa 1;
 • Dodano rozróżnianie pomiędzy osobą prawną i osobą fizyczną w opcji Konfiguracja → Dane firmy do deklaracji. Dodano także poprawne wypełnianie wszystkich pól adresowych;
 • Import z Subiekta (moduł dodatkowy). Przy imporcie z Subiekta zablokowano możliwość wyboru katalogu - można wybrać jedynie plik.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 23.25 - lista zmian (05-04-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Usprawniono prezentowanie pola „Kwota płatności” w przypadku, gdy „data do” pozycji noty wynika z dokonanej płatności. Jeżeli natomiast „data do” noty wynika ze zmiany stopy procentowej, to kwota płatności jest prezentowana zerowa, bo nie wystąpiła w takim przypadku żadna płatność;
 • Usprawniono możliwość ustawienia parametrów wydruku tabel jeżeli przy definiowaniu parametrów wydruku ustawimy błędne dane.

Moduły księgowe:

 • Usprawniono generowanie e-deklaracji CIT-8 wer. 32 w przypadku zaznaczania pola 7;
 • Usprawniono generowanie e-deklaracji CIT-8 wer. 32 w przypadku obliczeń dla pola 115;
 • Usprawniono generowanie raportu z poprawek w sprawdzaniu księgowań w przypadku, gdy nazwa kontrahenta jest długa i pole z nazwą jest rozszerzane w pionie;
 • Poprawiono obliczanie wyceny bilansowej z kont rozrachunkowych, gdzie nie pobierane były nierozliczone rozrachunki sprzed „daty od”. Po zmianie ujmowane są wszystkie historyczne zapisy od początku prowadzenia księgowości do „daty do”;
 • Usprawniono generowanie e-Deklaracji PIT-36 wer.30 w przypadku, gdy jest wypełnione pole 140 wartością niezerową, ale wypełnione jest pole 145 lub 146 jakimikolwiek wartościami;
 • Dodano nowy schemat (2-0E) wysyłki e-deklaracji PIT-36 wer.30.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 23.23 - lista zmian (27-03-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Usprawniono obliczanie danych na deklaracji PIT-28 w sekcji F.2. o proporcjonalne odliczenie składki zdrowotnej dla przychodów z działalności gospodarczej;
 • Usprawniono wysyłkę e-Deklaracji CIT-8 z załącznikiem CIT-8/O, gdy uzupełnione jest pole 100 w załączniku;
 • Usprawniono zapisywanie danych w tabeli z płatnością kontrahenta oraz płatnością naszą w przypadku edycji wyciągu bankowego i wybraniu opcji Dowiąż płatność i zapisaniu danych przy użyciu opcji OK w przypadku, gdy w oknie „Wybierz płatność kontrahenta” nie było danych;
 • Na raporcie „Rozliczenie podatnika” zmieniono opis z "PIT / CIT" na „PIT-28”, „PIT-36”, „PIT-36L” generowany w zależności od tego, jaką formę opodatkowania wybrano;
 • Na raporcie "Rozliczenie ryczałtu" dodano dodatkowe pola ułatwiające rozliczenie z ZUS-em:
 • "Przychód narastająco (od początku roku zsumowane wszystkie stawki)"; "Odliczenia ZUS narastająco"; "Różnica".
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 23.22 - lista zmian (23-03-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Przywrócono możliwość obliczenia sprawozdania finansowego;
 • Usprawniono wysyłkę e-deklaracji PIT-36L wraz z załącznikiem PIT-O w przypadku wypełnienia pola nr 4 załącznika.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 23.21 - lista zmian (22-03-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Import z Subiekta. Przy imporcie danych z Subiekta dodano generowanie rozrachunku dla typów dokumentów oznaczonych jako: RS, KRS, RZ i KRZ;
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 23.20 - lista zmian (21-03-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Dodano nową wersję schematu (wersja 2-0E) wysyłki e-Deklaracji dla CIT-8 wer.32;
 • Usprawniono edycję wzorca księgowania. W poprzedniej wersji przy edycji wzorca księgowania i zmianie wartości w polu „Winien” lub „Ma” usuwane było konto analityczne;
 • Przy generowaniu rozrachunku podczas dodawania wpisu w Księdze Handlowej ustawiono kursor na dacie płatności;
 • Przy wprowadzaniu zakupu VAT marża dodano sprawdzanie czy wypełniona została kwota VAT marża na zakładce „Oznaczenia”. Jeżeli pole nie zostało uzupełnione wówczas wyświetla się ostrzeżenie;
 • Usprawniono wyświetlanie kwot dla zapisów bez VAT w opcji „Sprawdzania księgowań”;
 • W raportach rozrachunków wszędzie, gdzie w parametrach raportu jest data dokumentu czy termin płatności zmieniono opis: „data dokumentu do dnia” i „termin płatności do dnia”;
 • Zablokowano przenoszenie tytułu płatności do opisu konta syntetycznego po edycji zaksięgowanego wyciągu bankowego;
 • W menu Konfiguracja zgrupowano w jednym podmenu opcje związane z KSeF;
 • Zbiorcze e-Deklaracje. W opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Deklaracje i JPK dodano parametr, którym można ustawić używanie certyfikatu KiR Szafir, gdzie po jego zaznaczeniu jest inaczej obsługiwany certyfikat KiR. W oprogramowaniu certyfikatu KiR (Crypto Card Manager) należy jeszcze ustawić w "PIN-y" trwały kod PIN QSCD, żeby program DGCS System nie pytał o PIN przy każdej wysyłanej e-deklaracji.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 23.19 - lista zmian (07-03-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Dodano nowy wzór deklaracji CIT-8ST wer.1 wraz z załącznikami CIT-A wer.1 oraz ORD-ZU w przypadku korekty;
 • Usprawniono wysyłkę e-deklaracji CIT-8/0 w przypadku, gdy wypełnione jest pole 98B.

Moduł środki trwałe:

 • W raporcie z OT obrócono orientację z pionowej na poziomą i dostosowano wielkości pól, tak aby były w pełni widoczne treści.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 23.18 - lista zmian (01-03-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Usprawniono wysyłkę e-deklaracji PIT-36 wraz z załącznikiem PIT-O w przypadku, gdy uzupełnione jest pole 4 na załączniku.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 23.17 - lista zmian (20-02-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • W opcji Konfiguracja → Właściciele ustawiono teksty odliczeń od podstawy w pierwszej i drugiej pozycji;
 • Odblokowano typy operacji dla wzorca księgowania „Raport kasowy” i pozostawiono możliwość zdefiniowania dodatkowego warunku księgowania z wyborem Kasy;
 • W opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Parametry dekretacji dodano parametr „Pozwalaj na księgowania na analitykach pośrednich”, który w zależności od ustawień pozwala lub nie pozwala księgować ręcznie na analitykach pośrednich.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 23.16 - lista zmian (14-02-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Drugie odliczenie od podstawy właściciela jest odliczeniem z tytułu składki zdrowotnej. Dodano przenoszenie tej kwoty w pole 104 na deklaracji PIT-28 wer.25 i w pole 41 na deklaracji PIT-36L wer.19;
 • Dodano nową wersje deklaracji AKC - WW;
 • Usprawniono generowania pliku XML do deklaracji VIU-DO;
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 23.15 - lista zmian (09-02-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Dostosowano pobieranie kursów walut do zmian na serwerze NBP.\

Moduły księgowe:

 • Dostosowano raport „Rozliczenie podatnika” do obowiązujących przepisów w roku 2023;
 • Dodano nowy schemat (2-0E) wysyłki e-Deklaracji dla PIT-28 wer.25.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 23.14 - lista zmian (03-02-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • W module Księga Handlowa przywrócono możliwość zapisania edytowanego dekretu w przypadku usunięcia pozycji z tabeli;
 • Zmieniono kolejność podpowiadania raportów dla sekcji „Rozliczenie PIT”.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 23.12 - lista zmian (01-02-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • W module Ryczałt zmieniono opis w podsumowaniu przychodów na "Suma przychodów od początku miesiąca";
 • Poprawiono obliczanie podatku w polu 306 w deklaracji PIT-36 wer.30;
 • Zaprezentowane dane dokumentów rozliczeniowych (kompensat) w opcji Rozrachunki → Rozrachunki pełne w środkowej opcji „Dokumenty rozliczające”.
 • Kompensaty w tym polu były nie widoczne, gdy była wystawiona faktura sprzedaży i zakupu w module Magazyn.
 • Następnie te dokumenty były automatycznie zaksięgowane w module księgowym oraz między nimi zrobiona kompensata, ale kompensata nie była jeszcze zaksięgowana
 • Uaktualniono certyfikat klucza publicznego dla serwera JPK.

Moduł środki trwałe:

 • Dodano do raportów informacje o ustawionych filtrach "MPK" oraz "Cechy";
 • Usprawniono podpowiadanie podatkowego współczynnika zwiększającego po wybraniu KŚT przy dodawaniu zmiany stawki;
 • Ulepszono wygląd planu amortyzacji (układ B) w sytuacji, gdy dla danego ŚT wprowadzono zmiany stawek oraz likwidację;
 • Ulepszono układ spisu z natury w celu usprawnienia drukowania długich numerów inwentarzowych środków trwałych.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 23.11 - lista zmian (23-01-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Usprawniono dodawanie i edycję wyciągu bankowego dla opcji "Dowiąż płatność" w przypadku płatności naszych wprowadzonych ze znakiem ujemnym;
 • Usprawniono generowanie pliku JPK-V7K w przypadku, gdy podatnik ustawiony ma niestandardowy rok obrachunkowy (inny niż rok kalendarzowy) i zakupy rozliczane są współczynnikiem VAT.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 23.10 - lista zmian (17-01-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 1. Wprowadzono zmiany w systemie notatek:
  - W oknie dodawania notatek dodano znacznik, czy ma być określony ostateczny termin zamknięcia. Jeżeli tak, to użytkownik może określić datę ostatecznego terminu zamknięcia notatki. W oknie podglądu notatki też ta dana jest widoczna, ale niemożliwa już do edycji.
  - W kartotece notatek dodano opcję pokazania dokumentu powiązanego z wybrana notatką.
  - Na starcie modułów księgowych po zalogowaniu użytkownika dodano wyświetlenie okna z następującymi notatkami:
  a) Wszystkie nieprzeczytane notatki danego użytkownika,
  b) Wszystkie niezamknięte notatki, ale z określonym "Ostatecznym terminem zamknięcia" jeżeli ten termin będzie za tydzień.
  Jeżeli lista notatek będzie pusta okno nie pojawi się. Okno można zamknąć, ale z tego poziomu można podejrzeć każdą notatkę i wykonać te same czynności, co w opcji podejrzenia notatki. Notatki są sortowane na początku po ostatecznym terminie zamknięcia (najbardziej pilne) i następnie po dacie dokumentu. Notatki bez ostatecznego terminu realizacji są prezentowane na końcu również posortowane po dacie dokumentu.

Moduły księgowe:

 • Dodano nowy schemat (1-1) wysyłki e-deklaracji PIT-36L wer.19.

Moduł środki trwałe:

 • Dodano repozytorium dokumentów do Kartoteki Środków Trwałych.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 23.09 - lista zmian (11-01-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Usprawniono możliwość usuwania konta syntetycznego w przypadku, gdy nie utworzono jeszcze konta analitycznego;
 • Dodano obsługę deklaracji CIT-8 wer.32 wraz z załącznikami CIT-80 wer.18 i CIT-BR wer.9 w e-deklaracjach;
 • Usprawniono wyświetlanie kwot w deklaracji PIT-28 wer.25 na drugiej stronie.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 23.07 - lista zmian (04-01-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Dodano pełną obsługę PIT-36L wer.19 wraz z e-Deklaracjami.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 23.04 - lista zmian (19-12-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Przywrócono możliwość wysyłki e-Deklaracji PIT-28 wer.24.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 23.03 - lista zmian (16-12-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • W deklaracji akcyzowej uaktualniono stawkę akcyzową dla węgla i koksu na 1,38 zł (GJ);
 • Uaktualniono wysokość minimalnej składki zdrowotnej w 2023 r.
 • Program liczy wysokość z miesiąca poprzedzającego, więc w styczniu 2023 r. składka liczona jest na podstawie dochodów z grudnia 2022 r. Obliczenia dla kolejnych miesięcy są wykonywane jak w roku 2022. Różnica polega na kwocie minimalnej, gdzie dla dochodów z grudnia (składka za styczeń 2023 płacona w lutym) kwota minimalna składki jest taka, jak w roku 2022 (270,90 zł). Dla dochodów od stycznia do czerwca 2023 r. 314,10 zł, a od lipca 2023 r. 324 zł.

Księga Handlowa DGCS System wersja 23.01 - lista zmian (15-12-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Przywrócono możliwość edycji zapisu na zakładce VAT;
 • Dodano obsługę PIT-36 wer.30 w e-deklaracjach;
 • Dodano nowy schemat (3-0) przesyłanie e-deklaracji PIT-4R wer.12.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 23.00 - lista zmian (13-12-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Parametry dokumentów przeniesiono do bazy danych. W przypadkach biur rachunkowych każda firma może mieć swoją numerację. Aby włączyć tą opcję należy wejść w opcję: Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Parametry pracy i odznaczyć parametr: „Zapisuj informacje o numeracji i wzorach wydruków dokumentów lokalnie”;
 • Dodano możliwość ustawienia uprawnień użytkownika na podstawie drzewa zbudowanego z menu programu. Po wejściu w opcję Konfiguracja → Prawa dostępu do systemu → dodajemy lub zaznaczamy nową grupę inną niż Administratorzy → Edytuj → Pokaż uprawnienia menu;
 • Dodano możliwość ukrywania firm, które zawiesiły działalność bez potrzeby usuwania ich z wykazu podatników. Opcja dostępna w oknie “Konfiguracja baz danych”, w menu Plik → Ukryj firmę lub Plik → Pokaż ukryte firmy (w opcji tej jest możliwość przywrócenia firmy).
 • Raporty Kasowe – dodano funkcjonalność, która obejmuje ewidencję raportów kasowych wraz z autonumeracją i automatycznym księgowaniem raportów kasowych zamiast poszczególnych dokumentów kasowych.

1. Włączenie nowej funkcjonalności:
    - Parametr do ustawienia w opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Kasa i zaznaczyć opcję: „Włącz ewidencję raportów kasowych”.
]Użytkownik może wybrać, czy stosuje obecną funkcjonalność działania raportów kasowych jako wydruki czy nową funkcjonalność ewidencji raportów kasowych. W tym celu w parametrach kasy pamiętanych dla bazy danych będzie możliwość włączenia ewidencji raportów kasowych (domyślnie opcja jest wyłączona, więc działanie raportów będzie takie, jak dotychczas). Parametr będzie wpływał na zbudowanie menu głównego kasy:
    - Przy wyłączonym parametrze menu pozostanie takie, jak dotychczas.
    - Przy włączonym parametrze dotychczasowe funkcjonalności zostaną zastąpione kartoteką raportów kasowych. W konfiguracji dokumentów do księgowania będzie prezentowana możliwość księgowania raportów kasowych.

2. Generowanie raportu kasowego:
    Generowanie raportu kasowego będzie podobne, jak teraz drukowanie raportu kasowego. Przy generowaniu określamy „datę od” i „datę do” oraz wybieramy kasę. Po ustawieniu tych parametrów przedstawiona zostanie tabela z dokumentami kasowymi spełniającymi zdefiniowane wymagania. Po zatwierdzeniu zostanie wygenerowany raport kasowy. W generowanym raporcie kasowym zakres dat nie może pokrywać się z istniejącymi raportami kasowymi.

3. Wpływ raportu kasowego na wystawianie, edycję i usuwanie dokumentów kasowych.
W przypadku dodawania dokumentu kasowego System sprawdzi, czy dany dokument kasowy może być wystawiony, czyli, że nie nastąpi próba wystawienia dokumentu kasowego w istniejącym już raporcie kasowym.

4. Automatyczne księgowanie raportów kasowych.
Raporty kasowe będzie można księgować automatycznie podobnie jak wyciągi bankowe. Użytkownik w takim przypadku musi wybrać, czy będzie księgował dokumenty kasowe (tak jak jest teraz), czy zamiast księgować każdy dokument kasowy, będzie księgował całe raporty kasowe;

 • Dodano możliwość ustawienia wybranego folderu przez użytkownika podczas dodawania załączników do wiadomości wysyłanych z programu;
 • Na czarny kolor zmieniono „checkbox” zaznaczonego rekordu;
 • Rozrachunki pełne – umożliwiono wydruk wezwania do zapłaty wraz z uwagami w przypadku, gdy odznaczymy wydruk odsetek;
 • Przy dodawaniu wyciągu bankowego wyeliminowano okno po wybraniu opcji Dowiąż. W zamian dodano przycisk podobnie jak z wzorcami księgowania/przeksięgowania przy dodawaniu wpisu;
 • Uaktualniono Słownik odsetek ustawowych;
 • Dodano mechanizm pobierania najnowszych instrukcji do programu.

Moduły księgowe:

 • Przygotowano nową funkcjonalność „żółte karteczki”.
  Opcja dostępna jest pod prawym przyciskiem myszy. W programie DGCS System opcja nazwana jest notatkami zamiast żółtych kartek. Działa na zasadzie notatki przypiętej do dokumentu. Notatkę można dodać do dokumentu z poziomu okna głównego pod prawym przyciskiem myszy w opcji “Dodaj notatkę”, gdzie dodający wpisuje treść notatki oraz wybiera, dla których użytkowników notatka ma być widoczna. Wszyscy użytkownicy widzą kolorem żółtym, że do zapisu są dodane jakieś informacje, ale tylko użytkownicy, dla których ta informacja jest adresowana mogą zobaczyć, co na niej jest. Użytkownik w podglądzie notatki (pod prawym przyciskiem myszy w oknie głównym wybiera “Pokaż notatkę”) może oznaczać, że notatkę przeczytał oraz kiedy przeczytał, ale w takim przypadku jest ona jeszcze cały czas widoczna. Użytkownik może oznaczyć, że sprawę załatwił oraz kiedy załatwił (zamyka notatkę) i wtedy notatka przechodzi do archiwum (informacja zostaje ukryta). Wtedy już nie jest widoczna jako dopięta do dokumentu – brak koloru żółtego. Każdy czytający lub załatwiający sprawę z notatki może dodać jakiś tekst do niej, ale nie może usuwać ani edytować tekstu już wcześniej dodanego przez kogoś innego. Dostępna jest możliwość usunięcia notatki, ale tylko przez użytkownika dodającego tą informację – inni nie mogą jej usunąć – mogą tylko sprawę załatwić i przenieść do archiwum. Dodana jest też kartoteka wszystkich notatek widocznych oraz archiwalnych (dostępna w menu głównym Narzędzia → Kartoteka notatek do dokumentów). W kartotece prezentowane są wszystkie notatki (aktywne i archiwalne). Dostęp do kartoteki mają wszyscy z grupy administratorów oraz inni użytkownicy mający ustalone prawo dostępu do kartoteki notatek. Każdy, kto ma dostęp do kartoteki może notatkę usunąć lub ponownie otworzyć (z archiwum przenieść do aktywnych). Kartotekę można zawężać według zakresu dat, gdzie zakres dat odnosi się do daty dokumentu, do którego podpięta jest notatka.
 • Dodano integrację z KSeF wraz z możliwością automatycznego księgowania dokumentów oraz podglądu faktur.
  1. Konfiguracja:
  Po wejściu w Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Parametry pracy istnieje możliwość określenia do jakiego serwera KSeF chcemy się łączyć. Możliwe opcje to: testowy, demo i produkcyjny. W opcji Konfiguracja → Użytkownicy dodano możliwość ustawienia tokenu KSeF. Jeżeli taki token zostanie ustawiony, to będzie możliwość nawiązywania sesji z KSeF z wykorzystaniem tego tokena. Sesja z tokenem jest preferowanym rozwiązaniem, ponieważ token nadany jest przez KSeF i wszystkie operacje z danym tokenem są od razu uwierzytelniane w KSeF. Jeżeli natomiast używamy np. certyfikatu, to nawiązanie sesji jest dłuższe, ponieważ musimy wpisać PIN oraz samo uwierzytelnienie sesji jest dłuższe – KSeF musi sprawdzić, czy dany certyfikat jest ważny, czy nie ma go czasem na listach certyfikatów skompromitowanych itp.
  2. Zarządzanie uprawnieniami:
  Opcja dostępna w Konfiguracja → Uprawnienia KSeF. Do opcji można wejść rozpoczynając sesję z logowaniem certyfikatem lub Profilem Zaufanym, ponieważ sesja z tokenem pozwala dodawać i odbierać uprawnienia, ale nie pozwala na przeglądanie uprawnień. Przy logowaniu sprawdzane jest, czy osoba chcąca wejść w tą opcję posiada w KSeF uprawnienia odczytu lub zarządzania uprawnieniami KSeF. Jeżeli nie posiada, to nie będzie mogła otworzyć tego okna. W opcji prezentowane są wszystkie uprawnienia danego podmiotu (zarówno dla PESEL jak i dla NIP). W opcji tej można nadać uprawnienia, ale jedynie osobie fizycznej z numerem PESEL. Jest to najczęściej stosowana opcja, więc tylko taka jest dostępna. Jeżeli zajdzie potrzeba nadania uprawnienia dla innego podmiotu (NIP indywidualny, NIP instytucjonalny), to należy skorzystać z narzędzi dostępnych na stronach Ministerstwa Finansów. Uprawnienia nadawane podmiotowi mogą wykraczać poza zakres uprawnień osoby nadającej (w przeciwieństwie do generowania tokenu). Jeżeli osoba nadająca nie ma praw do odbioru faktur, to takie uprawnienie może nadać innej osobie. Z poziomu tego okna istnieje także możliwość usuwania istniejących uprawnień. Nadawanie i usuwanie uprawnień jest jedynie możliwe dla użytkowników, którzy mają w KSeF uprawnienie zarządzania uprawnieniami KSeF. Po zamknięciu tego okna sesja jest zatrzymywana.
  3. Generowanie tokenu:
  W opcji konfiguracji jest możliwość wygenerowania własnego tokenu. W celu wygenerowania tokenu należy nawiązać sesję KSeF z logowaniem certyfikatem lub Profilem Zaufanym. Sesja z tokenem nie może generować kolejnych “podtokenów”. Po wygenerowaniu tokena można go zapisać w słowniku użytkowników dla zalogowanego użytkownika. Token można wygenerować w zakresie tylko takich uprawnień, jakie posiadamy jako zalogowany użytkownik KSeF. Każdy użytkownik mający jakiekolwiek uprawnienia powinien wygenerować token służący do nawiązywania sesji do wysyłki i odbierania faktur oraz do pobierania UPO.
  4. Zarządzanie tokenami:
  Jest to opcja dostępna w Konfiguracja → Tokeny KSeF. Do opcji można wejść rozpoczynając sesję z logowaniem certyfikatem lub Profilem Zaufanym, ponieważ sesja z tokenem nie pozwala na przeglądanie tokenów ani generowanie tokenów. Przy logowaniu sprawdzane jest, czy osoba chcąca wejść w tą opcję posiada w KSeF uprawnienia odczytu lub zarządzania uprawnieniami KSeF. Jeżeli nie posiada, to nie będzie mogła otworzyć tego okna. W opcji prezentowane są wszystkie tokeny danego podmiotu. W opcji tej można dodać token podległy pod osobę zalogowaną do aktualnej sesji. Z poziomu tego okna istnieje także możliwość usuwania istniejących tokenów nieważne, czy są to tokeny utworzone przez osobę zalogowaną do aktualnej sesji czy nie. Usuwanie tokenów jest jedynie możliwe dla użytkowników, którzy mają w KSeF uprawnienie zarządzania uprawnieniami KSeF. Po zamknięciu tego okna sesja jest zatrzymywana.
  5. Automatyczne księgowanie dokumentów z KSeF:
  Opcja dostępna w menu Księga / Dziennik → Księguj dokumenty z KSeF. Do opcji można wejść rozpoczynając sesję z logowaniem tokenem, certyfikatem lub Profilem Zaufanym. Przy logowaniu sprawdzane jest, czy osoba chcąca wejść w tą opcję posiada w KSeF uprawnienia odbioru faktur KSeF. Jeżeli nie posiada, to nie będzie mogła otworzyć tego okna. W opcji na początku należy ustawić zakres dat, z jakiego chcemy pobierać faktury do księgowania, zaznaczyć te, które chcemy zaksięgować i rozpocząć etap samego księgowania. Należy tu zwrócić uwagę na fakt, że zaksięgowania faktura nie jest w żaden sposób oznaczona w KSeF jako zaksięgowana, więc jeżeli zaksięgowane zostaną faktury z jakiegoś okresu, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je ponownie zaksięgować, co spowoduje zdublowanie księgowań. Faktury sprzedażowe księgowane są według odpowiednich wzorców faktury sprzedaży, faktury FP, korekty sprzedaży, faktury zaliczkowej lub końcowej zaliczkowej. Natomiast dokumenty zakupu księgowane są według wzorca faktury zakupu lub korekty zakupu. Ze względu na fakt, że przy dokumentach zakupu nie mamy informacji jakiego zakupu dany dokument dotyczy, to wszystkie są księgowane jako zakup handlowy, gdzie przysługuje prawo odliczenia. Księgowanie w KSeF wspiera wielowalutowość. Przy księgowaniu dokumentu w walucie innej niż PLN, należy przy każdym takim dokumencie wybrać tabelę kursową z odpowiedniego dnia i odpowiednim kursem. Oczywiście w oknie wyboru tabeli kursowej podpowiadana jest tabela z dnia poprzedzającego dokument, jeżeli takowa istnieje w systemie. Po zamknięciu tego okna sesja jest zatrzymywana.
  6. Podgląd faktury z KSeF w modułach księgowych:
  Jeżeli dokument zaksięgowany został z KSeF, to w oknach głównych księgowości można go podejrzeć ustawiając się na wybranym dokumencie i po naciśnięciu prawego przycisku myszy wybierając opcję “Podgląd w KSeF”. Rozpoczęcie sesji interaktywnej i zakończenie z menu głównego W menu głównym jest możliwość otwarcia sesji interaktywnej i zakończenie jej. Po wykonaniu rozpoczęcia sesji możliwy staje się podgląd faktury z KSeF w modułach księgowych.
 • W narzędziu do sprawdzania księgowań dodano menu pod prawym klawiszem myszy, gdzie możliwa jest obsługa notatek i dodatkowo w Księga Handlowa jest wydruk PK;
 • Do wzorca księgowania dodano możliwość użycia statusu „Usługa” dla automatycznego księgowania faktur WNT i korekt faktur WNT (automatyczne księgowanie z rodzajem ewidencji „IMN – Import usług art. 28B”);
 • Rozbudowano dodatkowy warunek dla księgowania (Księga Handlowa) z modułu Środki trwałe o księgowanie według grupy KŚT;
 • Dodano wzorzec księgowania (KPiR) dla zakupu bez rozrachunku i bez kol.11.
 • Dodano możliwość nieujmowania zaksięgowanych dokumentów w podstawie składki zdrowotnej. Opcja dostępna jest przy księgowaniu na zakładce „Księga” jako znacznik “Wyłącz z podst. zdrowotnego”. Funkcjonalność przydatna w następujących przypadkach:
 • - Przy księgowaniu sprzedaży środka trwałego po zaznaczeniu parametru otworzy się okno, gdzie wpisujemy ręcznie obliczony dochód według wzoru: Dochód = Kwota przychodu ze sprzedaży – wartość początkowa + suma odpisów do 31.12.2021 r.
 • - Przy księgowaniu przychodów i kosztów w momencie zawieszenia działalności po zaznaczeniu parametru otworzy się okno do wpisania kwoty, którą chcemy ująć w zdrowotnym i tu wpisujemy 0;
 • Przy zapisach w walutach wszędzie, gdzie wykorzystywane jest okno szukania tabeli kursowej i jest określona szukana waluta dodano kolumnę z kursem waluty;
 • Raporty → Rozliczenie podatnika (moduł Księga Handlowa) dodano możliwość wyboru rozliczenia PIT;
 • Usprawniono usuwanie wiersza z zerową wartością w przypadku księgowania z użyciem wzorców VAT, w którym użyte są co najmniej 2 stawki VAT i jedna z nich jest z zerowymi wartościami. W takim przypadku program podświetlał pozycję, która teoretycznie może być usunięta, ale program usuwał pierwszy wiersz z listy;
 • Uzupełniono komunikat o instrukcję co należy zrobić w przypadku, gdy użytkownik chce usunąć dekret z okna głównego modułu księgowego, który został wyeksportowany do pliku XML (Eksport dekretów do plików XML);
 • Usprawniono zachowanie kursora po naciśnięciu przycisku Enter w opcji Narzędzia → Sprawdzanie księgowań;
 • Do słownika wzorców księgowania dodano mechanizm wyszukiwania na pozycjach wzorca;
 • Poprawiono wygląd zakładki Słowniki → Wzorce VAT;
 • W opcji Inne dokumenty → Noty odsetkowe dodano mechanizm wyszukiwania CFT;
 • Poprawiono komunikaty we wszystkich oknach od automatycznego księgowania dokumentów z innych modułów, gdzie po wybraniu opcji „Przywracania dokumentów” do księgowania jest pusty rekord;
 • Usprawniono wyświetlanie rozrachunków pełnych powiązanych z kompensatami. W rozrachunkach pełnych księgowych dokumenty prezentowane są pojedynczo (nawet, gdy zaksięgowane są kompensaty, do których dowiązane są te same rozrachunki). Było tak, ze w przypadku automatycznie zaksięgowanych kompensat, dokument był prezentowany i+1 razy, gdzie i oznaczało liczbę zaksięgowanych kompensat z tym dokumentem.
 • - W dokumentach rozliczających zawsze prezentowane są dokumenty bez względu na znacznik “pokazuj rozliczone”. Było tak, ze gdy nie było zaznaczonego “pokazuj rozliczone”, to nie były pokazywane rozliczenia, w których pozostało do rozliczenia zero.
 • - W dokumentach rozliczających, jeżeli tymi dokumentami są kompensaty, to prezentowane są pojedynczo tylko dokumenty kompensat. Było tak, ze pokazywane były kilka razy w zależności od ilości powiązań kompensaty z księgowaniem;
 • Usprawniono zapisywanie polskich znaków przy zapisie do pliku PDF dla raportów: „Zestawienie dokumentów – należności wg kontrahentów, Zestawienie dokumentów – zobowiązań wg kontrahentów i Zestawienie dokumentów – należności i zobowiązań wg kontrahentów”;
 • Kreator ustawień początkowych – przy błędnym wprowadzeniu danych w polu mikrorachunek podatkowy okno kreatora pozostaje otwarte, tak aby można było poprawić dane;
 • Ujednolicono czcionkę dla opisów pól w oknie „Dodaj konto bankowe kontrahenta”;
 • W opcji sprawdzania księgowań dodano wymuszenie wydruku raportu z poprawek. Za każdym razem, gdy zakładka ma zostać zamknięta dodane zostało pytanie o wykonaniu raportu z poprawek, jeżeli bufor poprawek nie jest pusty;
 • W opcji sprawdzania księgowań dodano pod prawym przyciskiem myszy podgląd w KSeF, podgląd w Scanye i repozytorium dokumentów;
 • Repozytorium JPK (moduł dodatkowy) – dodano możliwość zapisania wysłanego pliku JPK na dysku komputera (pobrania pliku z repozytorium i zapisania na dysku komputera);
 • Deklaracje:

- Deklaracje VAT-UE – sprawdzane jest, czy kod kraju jest dwu-znakowy i jeżeli nie, to przerywane jest generowanie e-deklaracji i wyświetlany jest odpowiedni komunikat. Pozycje z niewypełnionym kodem kraju są pomijane w generowaniu e-deklaracji.
- Przy generowaniu deklaracji VAT UE dodano informacje o wykreśleniu z rejestru VAT UE. Jeżeli deklaracja jest zerowa, to program policzy deklaracje z ostatnich 3 miesięcy i jeżeli za te 3 miesiące też wyjdzie wartość zerowa, to program pokazuje informację, że podatnik zostaje wykreślony z VAT UE.
- Dodano nowy schemat deklaracji PIT-8C wer.11 wraz z obsługą w e-deklaracjach.
- Dodano nowy wzór deklaracji PIT-28 wer.25 wraz obsługą w e-deklaracjach.
- Dodano nowy schemat e-deklaracji CIT-8 wer.31.
- Dodano nowy wzór deklaracji VAT-R wer.16.
- Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36L wer.19.
- Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36 wer.30.
- Dodano nowy wzór deklaracji AKC -WW. wer.7.
- Dodano nowy wzór deklaracji AKC-4 wer.8.
- Dodano nowy wzór deklaracji AKC-4B wer.8.
- Dodano nowy wzór deklaracji AKC-4C wer.8.
- Dodano nowy wzór deklaracji AKC-4E wer.9.


Księga Handlowa DGCS System wersja 22.30 - lista zmian (03-10-2022 r.)

UWAGA!
Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna.
Wersja DGCS System – 22 nie współpracuje z Windows XP i Windows Vista.

 

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Dostosowano do nowego protokołu wysyłkę wiadomości z Systemu na skrzynkę Gmail, w przypadku wysyłania wiadomości do więcej niż jednego odbiorcy;
 • Usprawniono wystawianie "Not odsetkowych" w przypadku, gdy należność płacona była po terminie w więcej niż jednej płatności.

Moduły księgowe:

 • Na zestawieniu obrotów i zobowiązań podatkowych w KPiR ulga dla klasy średniej ustawiono wartość 0 od czerwca 2022 r.
  Chodzi o raport, gdzie do końca maja podatek liczony jest według starych zasad, a od czerwca według nowych zasad. Od czerwca ulga dla klasy średniej jest zerowa;
 • Przy automatycznym księgowaniu wszystkich dokumentów sprzedaży, gdy oznaczony jest symbol FP, to taki dokument będzie księgowany według wzorca dla „Faktury FP”.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 22.28 - lista zmian (26-08-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Dostosowano raporty „Zestawienie obrotów i zobowiązań podatkowych” do zmiany rodzaju księgowości z Ryczałtu na KPiR.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 22.27 - lista zmian (08-08-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Dodano możliwość generowania pliku JPK-EWP (3) 1-1.

Moduł Środki trwałe:

 • Usprawniono wyszukiwanie środków trwałych w kartotece środków trwałych w sytuacji, gdy w szukanym tekście znajdują się polskie znaki.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 22.26 - lista zmian (28-07-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Przy generowaniu pliku JPK KR dodano pomijanie pustych znaków w opisie zaksięgowanego dekretu oraz zmieniono podgląd danych XML na bardziej przejrzysty z wykorzystaniem zakładek;
 • W opcji „Raporty → Rozliczenie ZUS” dodano podpowiadanie miesiąca z ustawionego miesiąca rozrachunkowego;
 • W module Ryczałt ustawiono wzorzec księgowania dla ujemnych różnic kursowych oraz księgowanie ujemnych kwot według tego wzorca.

Moduł Środki trwałe:

 • Usprawniono obliczanie wartości początkowej przy drukowaniu dowodu modernizacji w sytuacji, gdy przed daną modernizacją były jeszcze inne modernizacje;
 • Usprawniono sprawdzanie poprawności dat podatkowych przy dodawaniu i edycji środków trwałych - wyłączono sprawdzanie dat podatkowych w sytuacji, gdy podatkowa metoda amortyzacji to "Brak";
 • Przywrócono możliwość nadawania uprawnień dotyczących modułu Środki trwałe.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 22.25 - lista zmian (05-07-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

1. Dodano możliwość przejścia z Ryczałtu na KPiR. Funkcjonalność sprawdza, czy nie ma księgowań po 30.06.2022 i jeżeli tak, to ustawia datę do na 30.06.2022 oraz zakłada nowy rok dla KPiR od 01.07.2022 r. do końca wcześniej skracanego roku. Zmiana dostępna jest latach obrachunkowych w module Ryczałt;
2. Zasady odliczania części składki zdrowotnej. 
Aby odliczyć część zapłaconej składki zdrowotnej od podstawy do składki zdrowotnej należy to ująć w kosztach (nie można jej ująć w odliczeniach), a więc w księgowaniu w KPiR. W przypadku właściciela z udziałem 100%, składki zapłacone przez niego można ująć w kosztach całej firmy. Problem powstaje w sytuacji, gdy firma ma kilku właścicieli i zapłaconej składki nie można zaksięgować w KPiR w kosztach. Rozwiązanie zagadnienia z właścicielami firmy:
- Jeżeli jest jeden właściciel 100%, to odliczenie należy zaksięgować w koszty i wtedy będzie to uwzględnione zarówno do podstawy opodatkowania jak i do podstawy do zdrowotnego.
- Jeżeli jest kliku właścicieli, to z ustawy wynika, że konkretny właściciel nie powinien ująć tego odliczenia od podstawy zdrowotnej (nie możemy tego wpisać w odliczeniach). W takim przypadku właściciel może skorzystać jedynie z odliczenia tej składki od podstawy opodatkowania. Należy wówczas wpisać odliczaną kwotę w odliczeniach właściciela od podstawy w drugą lub trzecią pozycję (nie z tytułu ZUS).
- Jeżeli jest kilku właścicieli i jednak użytkownik systemu stwierdzi, że on jednak chce odliczać tą składkę od podstawy zdrowotnego (np. Ministerstwo Finansów opublikuje jakąś interpretację), to odliczenie wpisujemy w pozycję pierwszą (z tytułu ZUS), wówczas użytkownik musi sam zmodyfikować kwotę w tej pozycji (samodzielnie obliczyć i do kwoty z pozycji 1 podpowiadanej przez DGCS System dodać odliczaną składkę i tą sumę ręcznie wpisać w pozycję 1).
3. Zmiany obliczania podatku:
- We właścicielach zostawiony znacznik "Wyłącz ulgę dla klasy średniej", który ma zastosowanie tylko do zaliczek historycznych, a więc liczonych jedynie za okres do końca maja.
- W "Zestawieniu obrotów i zobowiązań podatkowych wg skali miesięcznie" zmienione liczenie zaliczki od danych czerwcowych do końca roku 2022 (kwota narastająco ulgi dla klasy średniej zostaje taka jak w maju i zmieniona stawka podatku na 12%). Zaliczki historyczne (od stycznia do maja) pozostają bez zmian (jest ulga dla klasy średniej i stawka 17%).< br /> W "zestawieniu obrotów i zobowiązań podatkowych wg skali kwartalnie" zmienione liczenie zaliczki od danych z II kwartału do końca roku 2022 (kwota narastająco ulgi dla klasy średniej zostaje taka jak w I kwartale i zmieniona stawka podatku na 12%). Zaliczki historyczne (I kwartał) pozostają bez zmian (jest ulga dla klasy średniej i stawka 17%).
Dodatkowo zostały dodane raporty "Zestawienia obrotów i zobowiązań podatkowych" według skali miesięczny i kwartalny, gdzie cały rok jest liczony według nowych zasad (nie ma ulgi dla klasy średniej i stawka 12%).
- Raport "Rozliczenie podatnika" działa tak, jak zmieniane zestawienia obrotów i zobowiązań podatkowych.
- Raporty "Rozliczenie ZUS" pozostają bez zmian z wyjątkiem, gdy podatnik przeszedł z ryczałtu na zasady ogólne (wg skali). W takim przypadku powstał rok obrachunkowy na KPiR od 1 lipca, więc na raporcie za lipiec podstawa będzie 0 i składka będzie 0.
- Raport "Rozliczenie KPiR według właściciela". Pozostawiono istniejący (stare zasady) i dodano kolejny na nowych zasadach. 
•    Dostosowano podsumowanie raportu Ryczałtu do wzoru określonego przez Ministerstwo Finansów;
•    Przy eksporcie danych początkowych poprzez plik XML dodano domyślne zapisywanie rozszerzenia dla zapisywanego pliku;
•    Przy Dekretach XML w wersji 2.0 dodano obsługę oznaczenia procedur WSTO_EE i IED oraz obsługę daty wpływu przy dokumentach zakupu;
•    Usprawniono generowanie deklaracji CIT-8 wer. 31 o przenoszenie kwoty do pola 108 z pola 117 CIT-8/0 wer. 17.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 22.24 - lista zmian (30-06-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Przy imporcie danych z pliku JPK V7M/K usprawniono podpowiadanie daty wpływu dla zakupów z VAT należnym;
 • Usprawniono zapisywanie oznaczeń procedur sprzedaży WSTO_EE i IED przy integracji z MójKsięgowy24.pl.

Moduł Środki trwałe:

 • Dodano opisy do przycisków drukowania w zakładce "Modernizacje" w kartotece środków trwałych:
  - przycisk drukowania modernizacji wybranego środka trwałego - "Drukuj modernizacje ŚT";
  - przycisk drukowania dowodu modernizacji dla wybranej, pojedynczej modernizacji - "Drukuj dowód modernizacji".
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 22.23 - lista zmian (08-06-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Usprawniono generowanie zestawu raportów w przypadku, gdy jednym z raportów jest „Rozliczenie magazynu”;
 • Moduł dodatkowy „Bezpieczne dane”. Przywrócono możliwość tworzenia kopii bezpieczeństwa w usłudze Dropbox.

Moduły księgowe:

 • Usprawniono weryfikację poprawności przygotowania e-deklaracji CIT-8 do wysyłki w przypadku zaznaczenia pola 37;
 • Wprowadzono zmiany w algorytmie obliczania składki zdrowotnej.

    Nowy algorytm, gdzie X, to miesiąc poprzedzający miesiąc z raportu rozliczenia ZUS (np. dla rozliczenia ZUS za maj X=kwiecień), a miesiące poprzedzające, to miesiące wcześniejsze od X:

    1. Pobranie z poprzednich miesięcy największej wartości narastająco z dochodu z podstawowej działalności powiększonej o dochody z innych źródeł i pomniejszonych o odliczenia ZUS (wartość nie może być ujemna, więc jeżeli jest ujemna, to będzie 0);
    2. Pobranie z poprzednich miesięcy największej wartości narastająco z dochodu z podstawowej działalności powiększonej o dochody z innych źródeł (wartość nie może być ujemna, wiec jeżeli jest ujemna, to będzie 0);
    3. Pobranie z miesiąca X wartości narastająco z dochodu z podstawowej działalności powiększonej o dochody z innych źródeł i pomniejszonych o odliczenia ZUS;
    4. Pobranie z miesiąca X wartości narastająco z dochodu z podstawowej działalności powiększonej o dochody z innych źródeł;
    5. Podstawa składki zdrowotnej, to różnica kwot z pkt. 3 i 1;
    6. Dochód podatnika, to różnica kwot z pkt. 4 i 2;
    7. Odliczenia ZUS (i tu zawierają się też te nieodliczone w poprzednich miesiącach), to różnica kwot z pkt. 6 i 5.

Moduł Środki trwałe:

 • Usprawniono obliczanie amortyzacji środka trwałego w sytuacji, gdy środek trwały jest obliczany metodą liniową ze współczynnikiem zwiększającym większym niż 1,00 i wprowadzono modernizację;
 • Usprawniono numerację stron w raporcie "Plan amortyzacji (układ B)";
 • Usprawniono numerację stron w raportach odpisów amortyzacyjnych.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 22.22 - lista zmian (24-05-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • W module Księga Handlowa we właścicielach dodano konfigurację PIT, gdzie można określić z jakiej definicji sprawozdania finansowego mają być brane przychody i koszty. Ponadto w raportach dodano "Rozliczenie PIT", gdzie są dostępne zestawienia obrotów i zobowiązań podatkowych. Na tych raportach kwoty przychodów i kosztów brane są według obliczania sprawozdań finansowych;
 • W module Księga Handlowa dodano raport „Rozliczenie ZUS”, który korzysta z danych płacowych podobnie jak w KPiR;
 • Na wydruku „Rozliczenie ZUS” zmieniono pole z zakresem dat na prezentację miesiąca i roku;
 • Dodano mechanizm zatwierdzania zapisów w danym miesiącu.
 • Wprowadzony został dodatkowy mechanizm zamykania i otwierania okresów (w narzędziach administracyjnych opcja Zarządzanie okresami). Użytkownicy mogą korzystać ze starego mechanizmu tylko zatwierdzania wpisów w takiej formie, jaka istniała dotychczas. Mechanizm zamykania okresów pozwala zamknąć dowolny okres w zakresie dat. Zamykanie okresów sprowadza się do tego, że w zamkniętym okresie nie można dodawać, edytować i usuwać zapisów księgowych i VAT-owskich, co skutkuje tym, ze zamknięty okres jest niezmienialny w żaden sposób w zakresie zapisów księgowych i VAT.

Moduł Środki trwałe:

 • Usprawniono obliczanie amortyzacji liniowej po zmianie współczynnika zwiększającego;
 • Usprawniono obliczanie amortyzacji w sytuacji, gdy po wprowadzeniu zmiany współczynnika zwiększającego, podatkowy współczynnik zwiększający różni się od księgowego współczynnika zwiększającegoa
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 22.21 - lista zmian (12-05-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Poprawiono literówkę w opcji Raporty → Rozliczenie ZUS;
 • Przy generowaniu deklaracji CIT-8/0 wer.17 dodano sprawdzanie czy poprawnie generują się pola dat 170 i 169.

Moduł Środki trwałe:

 • Usprawniono amortyzację jednorazową w sytuacji, gdy stosowana jest pomoc de Minimis. Gdy jest zaznaczone pole "Pomoc de Minimis" oraz jest wpisana kwota odpisu de Minimis, jako kwota odpisu jednorazowego zostanie przyjęta wpisana kwota de Minimis. Jeśli kwota de Minimis przekracza limit roczny ze słownika, to zostanie przyjęta kwota limitu rocznego ze słownika;
 • Dodano blokowanie przycisków ze strzałkami, służącymi do przechodzenia między środkami trwałymi, podczas dodawania i edycji danych środka trwałego;
 • Dodano blokowanie filtrów środków trwałych oraz pola daty kontekstowej podczas dodawania i edycji danych środka trwałego.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 22.19 - lista zmian (22-04-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Przy obliczaniu odliczeń od podstawy z tytułu ZUS dla właściciela pominięto pobieranie składki na „Fundusz Pracy”, a także zmieniono pobierane składki do odliczenia z modułu Kadry i Płace za miesiąc X na podstawie składek z miesiąca X-1;
 • Przy obliczaniu wyceny podatkowej do rozliczenia wpływów i wypływów umożliwiono wybór czy pobierać „Bilans otwarcia” do wpływów i wypływów czy nie;
 • Usprawniono import ze Scanye przy imporcie stawek zeroprocentowych: „0%, zw i np”, w przypadku, gdy faktura w Scanye zawiera stawkę/stawki zeroprocentowe i we wzorcu VAT w DGCS System jest kilka pozycji ze stawkami zeroprocentowymi;
 • Import ze Scanye rozszerzono o możliwość importu faktur zakupu do rejestrów VAT w module Ryczałt;
 • Import ze Scanye – w oknie głównym modułów księgowych oraz w rejestrach VAT dodano możliwość otwarcia podglądu zaimportowanego dokumentu w przeglądarce pod prawym przyciskiem myszy;
 • Zmieniono algorytm liczenia dochodu dla składki zdrowotnej w przypadku wprowadzenia dochodów z innych źródeł;
 • Zmieniono algorytm liczenia dochodu dla składki zdrowotnej w przypadku, gdy w jednym miesiącu jest strata a w kolejnym zysk oraz w każdym miesiącu w odliczeniach właściciela wprowadzone są kwoty większe niż można było odliczyć od dochodu w danym miesiącu.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 22.18 - lista zmian (14-04-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Dodano możliwość łączenia wielu źródeł dochodu w jednym programie (bazie danych);
 • Dodano nowe schematy wysyłki e-Deklaracji IFT-1 wer.16 i IFT-1R wer.16;
 • Dodano nowy schemat wysyłki dla deklaracji CIT-8 wer.31;
 • Zmieniono wydruk ryczałtu zgodnie ze wzorem rozporządzenia;
 • Uaktualniono opisy wersji deklaracji w oknie „Powiązanie rodzajów ewidencji z deklaracją VAT-7” oraz w parametrach „Deklaracje i JPK”;
 • Rozbudowano wzorzec księgowania dla umów cywilnoprawnych o nowy rodzaj kwoty: „Inne potrącenia”;
 • Usprawniono zapisywanie „Rozliczenie PIT” do pliku PDF w przypadku użycia w nazwie polskich znaków;
 • Zmieniono opisy o formie opodatkowania na raporcie „Rozliczenie podatnika”;
 • Dodano powiązanie właściciela w KPiR z pracownikiem (właścicielem) w module Kadry i Płace.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 22.15 - lista zmian (24-03-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Dodano raport „Rozliczenia ZUS”, w którym przedstawione są wszystkie składki ZUS właściciela za konkretny miesiąc. Dodatkowo na podstawie danych w tym raporcie dodano możliwość wygenerowania KEDU DRA dla właściciela;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-R wer.21 wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-11 wer.28 wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
 • Repozytorium JPK – poprawiono literówkę w kartotece wysłanych JPK;
 • Synchronizacja z Scanye – dodano zabezpieczenie przy importowaniu dokumentów z Scanye przed zaimportowaniem dokumentu zakupu według wzorca sprzedaży;
 • Na raporcie wyposażenia dodano sortowanie po roku, a w obrębie roku po numerze LP;
 • Usprawniono obliczanie sprawozdania finansowego w przypadku, gdy użyty był indeks z sprawozdania, które zostało usunięte oraz w przypadku edycji pola i zmiany indeksu;
 • W definicji sprawozdań finansowych dodano mechanizmy wyszukiwania CFT;
 • Ustawiono położenie kursora na ostatnio zaznaczonej pozycji definicji sprawozdania finansowego w przypadku przejścia pomiędzy zakładkami;
 • Po wybraniu deklaracji AKC-WW dodano komunikat informujący użytkownika o sposobie składania deklaracji.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 22.14 - lista zmian (15-03-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Usprawniono import wyciągów bankowych w walucie z ING Bank Śląski.

Moduły księgowe:

 • Import z Subiekta – usprawniono import dokumentów ze stawka 0%. W poprzedniej wersji, jeżeli stawka 0% miała kolejność większa niż inna zeroprocentowa stawka (np, zw itp.), to dokumenty ze stawka 0 są importowane jako ze stawka zeroprocentowa o mniejszej kolejności;
 • Usprawniono wydruk faktury zaliczkowej i końcowej do zaliczki w opcji Powiązania po zaksięgowaniu dokumentów.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 22.13 - lista zmian (08-03-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Import z Subiekta - dodano zabezpieczenie przed brakiem kwoty zapłacono, która znajduje się na 36 pozycji w nagłówku dokumentu w importowanym pliku.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 22.12 - lista zmian (08-03-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Przy ręcznym wprowadzaniu wyciągów bankowych i edycji ustawiono podpowiadanie daty pozycji z daty wyciągu bankowego.

Moduły księgowe:

 • Dodano możliwość księgowania danych z nowego schematu JPK FA wer.4;
 • Usprawniono ponowne przeliczanie części deklaracyjnej dla pliku JPK;
 • Na deklaracjach rocznych dodano pobieranie należnych zaliczek. W PIT-36 wer.29 jest to pole 81 a w PIT-36L wer.18 jest to pole 25;
 • Na deklaracjach rocznych dodano obliczanie dla pola przekazania 1%;
 • Przy wysyłce e-Deklaracji PIT-36 wer.29 usprawniono przekazywane danych dla pola 421 do xml;
 • Usprawniono generowanie Zestawień obrotów i zobowiązań podatkowych miesięcznych w KPiR dla składki zdrowotnej, gdy jest strata w jednym miesiącu a w następnym zysk;
 • Usprawniono odświeżanie zmian wykonanych w Słownikach powiązań VAT.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 22.11 - lista zmian (28-02-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Usprawniono zapisywanie do bazy danych dokumentów zaimportowanych z KAMSOFT w przypadku, gdy w pliku jest dokument z zerowymi wartościami;
 • Usprawniono generowanie raportu „Rozliczenie VAT”, gdzie w poprzedniej wersji nie były ujmowane wpisy doliczeń i odliczeń dla wersji deklaracji VAT-7 (22);
 • Zmieniono sposób liczenia składki zdrowotnej w zestawieniu obrotów i zobowiązań podatkowych. Podstawa do obliczenia liczona jako [Dochód narastająco w miesiącu X]-[Dochód narastająco w miesiącu X-1]-[odliczenie od podstawy ZUS w miesiącu X] i z tej kwoty liczone 9% lub 4,9%;
 • Usprawniono generowanie pliku XML w deklaracji, jeżeli w PIT-O (26) będącym załącznikiem do PIT-28 (24) było wypełnione pole 4;
 • Przy imporcie z JPK V7M (2) do Ryczałtu dodano import dokumentów zakupu oraz faktur sprzedaży „FP” jako zapisy tylko w rejestrach VAT;
 • Przy imporcie z DANE_FIK.DBF do Ryczałtu dodano import dokumentów zakupu oraz faktur sprzedaży „FP” jako zapisy tylko w rejestrach VAT.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 22.10 - lista zmian (18-02-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Przy włączonym parametrze "Słownik szukania kontrahentów przechowywania w pamięci RAM" w oknie Szukaj kontrahenta dodano opcję SPCN (Szukaj tylko po całym NIPie);
 • Dodano import XML z Przelewy24 jako wyciąg bankowy.
   

Moduły księgowe:

 • Przy imporcie z JPK V7M/K do modułu Ryczałt dodano możliwość zaksięgowania danych z pliku, jeżeli istnieją w nim faktury oznaczone „FP” i nie ma zdefiniowanego wzorca dla "FP";
 • W module Ryczałt w opcji „Szybki start” uaktualniono raport „Wydruk przychodów”;
 • Przy włączonym parametrze "Wyszukiwanie CFT" po naciśnięciu ENTER" w polu "Zdarzenie gospodarcze" → Szukaj-F2 obsłużono wyszukiwanie danych po naciśnięciu ENTER;
 • Na wydrukach wycen bilansowych i podatkowych uwzględniono księgowania w PLN wybrane przez użytkownika w celu zgodności wydruku z ostateczną wyceną;
 • Zmieniono pobieranie wpływów i wypływów przy obliczaniu wyceny podatkowej. Zmiana polega na nie pobieraniu BO do rozliczenia wpływów i wypływów, a pobierania tylko księgowań nie będące w BO. W takim przypadku, gdy do rozliczenia nie wystarczy księgowań z danego roku obrachunkowego, to pobierane są księgowania z poprzednich lat obrachunkowych na wybranym koncie. Taki sposób obliczania wyceny w niektórych przypadkach może spowodować, że zabraknie księgowań w systemie do rozliczenia wpływów i wypływów, ponieważ program nie znajdzie w poprzednich latach odpowiednich księgowań na rozliczanym koncie. Brak tych księgowań wystąpi, gdy został zmieniony plan kont (usunięte, dodane konta oraz rozwinięcie, zwinięcie poziomów analityki itp.) oraz gdy nie ma poprzednich lat obrachunkowych i stan konta był wprowadzony pierwszym w bazie BO w tym roku. W takich przypadkach automatyczne obliczenie wyceny będzie niemożliwe i pokazany zostanie stosowany komunikat, że wycenę należy wprowadzić ręcznie;
 • W rejestrach VAT w ewidencji doliczeń i odliczeń dodano wybór wersji VAT-7 (22).
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 22.09 - lista zmian (09-02-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • UUdostępniono wizualizacje e-deklaracji i JPK według styli XSLT udostępnianych przez Ministerstwo Finansów. Obsługiwane JPK: V7M/K (1 i 2) i CUK (2). Obsługiwane e-deklaracje: CIT-8 (30), PIT-28 (24), PIT-36 (29), PIT-36L (18), PIT-4R (12), PIT-8AR (11), PIT-11 (27), VAT-27 (2), VAT-UE (5), VAT-UEK (5).

Moduły księgowe:

 • W module ryczałt w raportach zmieniono umiejscowienie raportów ryczałtu;
 • Przy imporcie sprzedaży z MójKsięgowy24 dodano obsługę nowych stawek ryczałtu 12% i 14%.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 22.08 - lista zmian (04-02-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Dodano nową wersję schematu (1-1) wysyłki pliku JPK EWP wer. 3;
 • Poprawiono generowanie danych na raporcie Rozliczenie podatnika VAT;
 • Poprawiono wydruk Rozliczenie ryczałtu o wpisywanie odliczeń od przychodu w odpowiednią kolumnę;
 • Usprawniono drukowanie deklaracji PIT-28 dla drugiej strony, która drukuje się w orientacji poziomej.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 22.07 - lista zmian (01-02-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36 wer.29 wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36L wer.18 wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dodano nowe wersje plików JPK V7M/K wer.2 z deklaracja VAT-7 wer.22 i VAT-7K wer.16;
 • Dodano automatyczne księgowanie z JPK V7M/K wer. 2;
 • Dodano obsługę nowych przepisów w podatku dochodowym PIT na 2022 - ulga dla klasy średniej oraz zmiana w liczeniu podatku.
  - W odliczeniach właściciela wprowadzono dodatkowy znacznik "uwzględniaj ulgę dla klasy średniej" (podobnie jak uwzględniaj ulgę podatkową).
  - Na rozliczeniach PIT dodano dodatkowy znacznik "uwzględniaj ulgę dla klasy średniej".
  - Na rozliczeniach PIT dodano 2 dodatkowe wiersze:
     - Ulga dla klasy średniej narastająco (obliczana, gdy zaznaczony jest znacznik "uwzględniaj ulgę dla klasy średniej"),
     - Dochód po uwzględnieniu ulgi dla klasy średniej (przed odliczeniami od podstawy) – wcześniejszy dochód narastająco po korektach za złe długi pomniejszony o ulgę narastająco.
  - Wprowadzono zmianę na raporcie "Rozliczenie KPiR wg właściciela" uwzględniając ulgę dla klasy średniej.
  - Dostosowano raporty "Rozliczenie podatnika" do nowych przepisów;
 • Na raportach Rozliczenia PIT (dotyczy tylko zestawień obrotów i sald miesięcznych) od roku 2022 dodano kolejny wiersz z obliczoną składką zdrowotną.;
 • Dodano zabezpieczenie importu dokumentów w procedurze „VAT OSS” z MójKsięgowy24.pl ;
 • Usprawniono pobieranie remanentu z Magazynu o pobieranie danych z całego dnia;
 • Odblokowano możliwość księgowania automatycznego Wyciągów Bankowych dla KPiR.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 22.06 - lista zmian (18-01-2022 r.)

Moduły księgowe:

 • Dodano nowy schemat JPK_EWP (3) (ewidencja przychodów w module Ryczałt);
 • Przy generowaniu JPK_KR zmieniono wypełnianie dat w sekcji „Dziennik”: ("DataOperacji" z daty księgowania; "DataDowodu" z daty dokumentu; "DataKsiegowania" późniejsza z daty dokumentu i daty księgowania);
 • Moduły dodatkowe. Dodano obsługę nowej wersji pliku 1.11 przy imporcie z Subiekta;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-28 wer.24 wraz z obsługą w e-Deklaracjach.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 22.05 - lista zmian (05-01-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Przywrócono dostęp do wprowadzonych szablonów wiadomości;
 • Rozdzielono szablony wiadomości dla dokumentów KP/KW
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 22.04 - lista zmian (30-12-2021 r.)

Lista zmian:

System:

 • Zablokowano możliwość dodania stawki VAT o takiej samej wartości.
   

Moduły księgowe:

 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-Z wer. 10 – załącznik do deklaracji PIT-36 i PIT-36L.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 22.03 - lista zmian (16-12-2021 r.)

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 • Przy księgowaniu danych z Subiekta w wersji pliku 1.10 dodano przenoszenie oznaczeń GTU, procedur oraz typów dokumentów;
 • Dodano zmiany w module Ryczałt dostosowujące program do zmian na rok 2022
  - nowe stawki: 12% i 14%,
  - nowe wzory: ewidencji przychodów i rozliczenia ryczałtu, rozliczenie roczne ryczałtu oraz rozliczenie podatnika,
  - aktualizacja planu kont i wzorców księgowania,
  - rozszerzony widok w oknie głównym,
 • Przy imporcie ze Scanye dodano obsługę dokumentów wystawionych w walucie;
 • Usprawniono eksport dekretów do plików XML w przypadku, gdy do jednego konta dowiązanych jest kilku kontrahentów;
 • Na raportach rejestrów VAT sprzedaży dodano opisy zdarzenia gospodarczego dla korekt faktur eksportowych i korekt faktur WDT.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 22.01 - lista zmian (08-12-2021 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Zmiana wersji Java z 1.8.0_172 na wersję 11.0.10;
 • Wsparcie skalowania obrazu dla monitorów 4K;
 • Przyspieszenie uruchamiania modułów magazynowo – handlowych i księgowych;
 • Ulepszenie wyglądu programu na komputerach z systemem operacyjnym macOS;
 • W konfiguracji dokumentów ukryto elementy inne niż numeracja dla typów dokumentów bez katalogu lub wzorca wydruku;
 • W kartotece kompensat dodano możliwość dodania kompensaty wiele do wielu z możliwością edycji kwoty rozliczającej dla poszczególnych pozycji. Dodatkowo dodana została możliwość dodania lub usunięcia konkretnej pozycji z kompensaty;
 • W kartotekach rozrachunków (należności, zobowiązania, płatności) dodano mechanizm wyszukiwania CFT w tabelach z prawej strony;
 • W słowniku kont bankowych dodano możliwość określenia stanu początkowego. W słowniku tym dodane jest pole stanu końcowego, które jest obliczane na podstawie wprowadzonego stanu początkowego oraz wszystkich wyciągów bankowych wprowadzonych dla tego konta bankowego. W kartotece wyciągów bankowych dodane pole salda końcowego, które dla wybranego wyciągu bankowego jest liczone na podstawie stanu początkowego danego konta oraz wszystkich wyciągów bankowych do daty wybranego wyciągu bankowego wraz z wybranym wyciągiem bankowym;
 • Przy dodawaniu wyciągu bankowego, edycji oraz w kartotece wyciągów bankowych dodano kolumnę "Pozostało do rozliczenia" pokazującą ile z tej danej pozycji pozostało jeszcze do rozliczenia rozrachunku;
 • Dodano skrót klawiszowy F3 przy pobieraniu danych kontrahenta z bazy VIES;
 • W należnościach i nadpłatach oraz zobowiązaniach i nadpłatach dodano przycisk "Dodaj rozliczenie", który będzie działał tak samo jak kompensaty wiele do wielu czyli pozwoli na rozliczenie zaległości z płatnością na wybraną kwotę;

Moduły księgowe:

 • Dodano integrację z OCR Scanye;
 • W kartotece e-sprawozdań wprowadzono zmiany:
  - Przycisk "Konfiguracja" zmieniono na "Wprowadzenie" i do tej opcji przeniesiono dane z opcji Wypełnij, które nie dotyczą dodatkowej informacji i objaśnień,
  - Przycisk "Wypełnij" zmieniono na "Dodatkowa informacja",
  - Usunięto przycisk "Wyślij";
 • W kartotece e-sprawozdań w tabeli Nazwa elementu dodano wcięcia jak przy dodawaniu e-sprawozdania;
 • Przy obliczaniu sprawozdań zmieniono sposób podpowiadania zakresu dat. Dla okresu A podpowiadany jest cały poprzedni rok obrachunkowy (poprzedni licząc od bieżącego) i dla okresu B cały bieżący rok obrachunkowy;
 • Opcję „Budżetowanie” przeniesiono do menu „Inne dokumenty”;
 • W menu dodano opcję "Rozliczenie z US" i do niej przeniesiono:
  - Deklaracje VAT-7 do JPK,
  - Generowanie plików JPK,
  - Pozostałe deklaracje;
 • Po wygenerowaniu deklaracji VAT-7 dodano możliwość od razu generowania pliku JPK;
 • Na wydruku części deklaracyjnej z JPK-V7 umieszczono numer referencyjny;
 • Dodano możliwość zdefiniowania wzorca VAT w oknie wyszukiwania wzorców VAT podczas dodawania wpisu na zakładce VAT;
 • We wzorcach księgowania zmieniono opis rozksięgowania "Nie przypisane" na "Inne konto" i z "Kontrahenta" na "Konto kontrahenta";
 • Na raporcie „Rejestr sprzedaży VAT szczegółowy” dodano kolumnę z oznaczeniami dostaw;
 • Na wydruku kompensaty dodano kolumnę z całkowitą wartością dokumentu kompensowanego;
 • Dodano możliwość przeprowadzenia analizy księgowań na kontach w oknie Narzędzia → Księgowania na kontach;
 • Dodano możliwość przewalutowania czyli rozliczania rozrachunków w różnych walutach;
 • Dodano raport z obliczania wycen podatkowych i bilansowych;
 • Przy dodawaniu wpisów z wygenerowana należnością lub zobowiązaniem podpowiadany jest termin płatności z domyślnej płatności kontrahenta;
 • Dodano możliwość wprowadzenia likwidacji w rozliczeniach międzyokresowych;
 • W menu Księga → Księguj dok. z VAT w rejestrze sprzedaży VAT dodano kolumnę z typem dokumentu, aby można było wyfiltrować faktury bez paragonu;
 • Przy księgowania danych z Subiekta (EDI ++) ograniczono wyświetlanie typów plików do *.epp (moduł dodatkowy);
 • Przy księgowania danych z Kamsoft ograniczono wyświetlanie typów plików do *.dbf (moduł dodatkowy);
 • Przy księgowania danych z innych systemów (dane_fik.dbf) ograniczono wyświetlanie typów plików do *.dbf;
 • Przy dodawaniu wpisu VAT z zaznaczeniem VAT OSS, w liście krajów ograniczono listę tylko do krajów z UE;
 • Przy dodawaniu wzorca VAT z zaznaczoną opcję VAT OSS, w liście krajów ograniczono listę tylko do krajów z UE;
 • W słowniku powiązań VAT dodano mechanizm wyszukiwania CFT;
 • W słowniku Wzorce VAT dodano mechanizm wyszukiwania CFT;
 • Przy księgowaniu według wzorca dodano sprawdzanie i podpowiadanie kwoty do rozrachunków z kwoty użytej we wzorcu;
 • W opcji Powiązania dodano możliwość wydruku dokumentu zaksięgowanego automatycznie;
 • Przy kopiowaniu i stornowaniu wpisu dodano sprawdzanie, czy dokument może istnieć w dzienniku (może być zdublowany);
 • Dodano wybór wiersza poprzez szybki "dwuklik" na pozycji w oknie "Wybierz należność kontrahenta", "Wybierz zobowiązanie kontrahenta" i "Wybierz płatność kontrahenta";
 • Gdy włączone jest szukanie danych po wybraniu ENTER (w konfiguracji), wyłączono zatwierdzanie konta ENTER-em przy wyborze konta podczas księgowania;
 • Umożliwiono wydruki zestawu raportów, gdy w zestawie są zarówno raporty pionowe jak i poziome;

Księga Handlowa DGCS System wersja 21.54 - lista zmian (15-12-2021 r.)

UWAGA!
Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna.

 

Lista zmian:  

Moduły księgowe:

 • Przy księgowaniu danych z Subiekta w wersji pliku 1.10 dodano przenoszenie oznaczeń GTU, procedur oraz typów dokumentów.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 21.52 - lista zmian (02-12-2021 r.)

Lista zmian:

System:

 • Usprawniono mechanizm pobierania automatycznych aktualizacji w przypadku, gdy zakończył się czas trwania abonamentu;
 • Moduły dodatkowe. Przy dodawaniu dokumentu do repozytorium dodano zapamiętywanie ścieżki wybranej przy poprzednim zapisie dokumentu
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 21.51 - lista zmian (51-11-2021 r.)

Lista zmian:  

Moduły księgowe:

 • Moduły dodatkowe. Dodano obsługę nowej wersji pliku 1.10 przy imporcie z Subiekta;
 • Usprawniono księgowanie nowego kontrahenta z ustawionym kraju PL w rejestrach VAT zakupu;
 • Przywrócono możliwość generowania deklaracji CIT-2/0.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 21.49 - lista zmian (03-11-2021 r.)
 

Lista zmian:  

Moduły księgowe:

 • Zmieniono kod kraju z GB na XI na potrzeby generowania pliku XML dla deklaracji VIU-DO i raportów rejestrów sprzedaży VAT OSS;
 • Dodano możliwość drukowania raportu VAT OSS w walucie Euro.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 21.48 - lista zmian (26-10-2021 r.)

Lista zmian:  

Moduły księgowe:

 • Dodano raport rejestru sprzedaży w walucie wystawianych dokumentów sprzedaży;
 • Dodano możliwość określenia na zakładce VAT dla pozycji VAT OSS czy jest to dostawa towarów czy świadczenie usług. Ponadto dodano generowanie pliku VIU-DO (1), który wymaga tej informacji. Wprowadzono zmiany w raporcie rejestru sprzedaży VAT OSS w PLN;
 • Na potrzeby VAT OSS zmieniono oznaczenie kodu kraju dla Grecji (z GR na EL) na raporcie VAT OSS;
 • Usprawniono generowanie raportu w rejestrze sprzedaży VAT OSS;
 • Usprawniono wysyłkę deklaracji PIT-36L wer.17 wraz z załącznikiem PIT-B wer.18 w przypadku, gdy wypełnione jest pole 27 na załączniku PIT-B;
 • Poprawiono literówkę w opisie okna „Pozycje rozliczeń międzyokresowych”.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 21.47 - lista zmian (21-10-2021 r.)

Lista zmian:  

Moduły księgowe:

 • VAT OSS. Jeżeli wszystkie transakcje do wygenerowania e-deklaracji VIU-D były w walucie EUR ukryto okno do wpisywania kursów. Jeżeli natomiast były transakcje w innych walutach, to kurs wpisania EUR jest ukryty w oknie wpisywania kursów, bo i tak wynosi 1;
 • VAT OSS. Usprawniono generowanie pliku XML deklaracji w przypadku, jeżeli do jednej stawki VAT jest przypisanych kilka krajów;
 • Import danych z Subiekta. Usprawniono import danych w przypadku, gdy są wprowadzone zakupy z oznaczeniem „MPP”.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 21.46 - lista zmian (13-10-2021 r.)
 

Lista zmian:

System:

 • Usprawniono zapisywanie wyciągu bankowego w przypadku, gdy kwota przelewu jest niższa niż kwota rozliczanego dokumentu i przy pytaniu czy rozliczyć częściowo wybrana zostanie opcja „NIE”.
   

Moduły księgowe:

 • Moduły dodatkowe. Dodano obsługę nowej wersji pliku 1.09 przy imporcie z Subiekta;
 • Dodano nowy wzór deklaracji deklaracji VAT-26 wer. 2;
 • VAT OSS. Na potrzeby generowania deklaracji VIU-D w przypadku Grecji zmieniono kod kraju z GR na EL.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 21.45 - lista zmian (29-02-2021 r.)
 

Lista zmian:  

Moduły księgowe:

 • Zmodyfikowano integrację z serwisem MojKsiegowy24.pl do obsługi procedury VAT OSS.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 21.44 - lista zmian (15-02-2021 r.)

 

Lista zmian:  

Moduły księgowe:

 • VAT OSS. Przy generowaniu pliku dla deklaracji VIU-D dodano możliwość wprowadzenia wszystkich kursów dla walut, w których były wykonane transakcje i przeliczono te wartości bezpośrednio na walutę EUR;
 • Usprawniono wydruki KPiR i KPiR wg paczki;
 • odano nowe wzory deklaracji NIP-2 wer.13 i NIP-8 wer.4.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 21.43 - lista zmian (09-02-2021 r.)
 

Lista zmian:

System:

 • Usprawniono wyświetlanie akcji w panelu skrótów (ulubione akcje) i w jego konfiguracji;
 • Usprawniono zapisywanie wyciągów bankowych w przypadku, gdy rozdzielamy pozycje na pełną kwotę pozycji.

Moduły księgowe:

 • Przy imporcie z dekretów XML dodano komunikat przy braku możliwości importu jakiegoś dokumentu;
 • Przy sprawdzaniu spójności planu kont, przy imporcie z dekretów XML zmieniono sposób prezentowania danych;
 • Usprawniono wyświetlanie nazwy kontrahenta na wydruku KPiR oraz wydruk KPiR wg paczki;
 • Poprawiono komunikat przy dodawaniu kontrahenta bez kont rozrachunkowych;
 • Zmieniono zachowanie przycisku „X” przy dodawaniu kontrahenta bez kont rozrachunkowych.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 21.42 - lista zmian (11-08-2021 r.)

Lista zmian:

System:

 • Udostępniono możliwość wprowadzania i rozliczania dokumentów zgodnie z procedurą VAT OSS.
 • Opis zmian wraz z instrukcją obsługi w DGCS Systemie znaleźć można na stronie internetowej www.dgcs.pl;
 • Dla nowych baz danych uaktualniono słownik odsetek ustawowych;
 • Przy edycji kontrahenta dodano możliwość pobierania danych z VIES.

Moduły księgowe:

 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-R wer.15;
 • Przywrócono możliwość dodawania kont rozrachunkowych z poziomu słownika kontrahentów;
 • W module Księga Handlowa dodano raport z wykazem kont nieujętych w sprawozdaniu finansowym.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 21.41 - lista zmian (23-07-2021 r.)
 

Lista zmian:  

Moduły księgowe:

 • Usprawniono opcję kopiowania i stornowania wpisów w rejestrach VAT w przypadku, gdy korzystamy z tych opcji i przechodzimy pomiędzy zakładkami;
 • Rozszerzono wzorce księgowania dla faktur korygujących sprzedaż. Korekty sprzedaży można księgować osobno dla korekt krajowych, eksportowych i WDT. Wzorce te uwzględniane są przy księgowaniu na tej samej bazie danych, przy księgowaniu za pomocą dekretów XML, a także przez DANE_FIK.DBF, gdy plik ten generowany jest z Magazynu DGCS System.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 21.40 - lista zmian (15-07-2021 r.)

Lista zmian:

System:

 • Przywrócono odświeżanie panelu skrótów po zmianie zalogowanego użytkownika;
 • Dostosowano generowanie deklaracji CUK-1 wer.1 i CUK-1 wer.2 według najnowszych wyjaśnień opublikowanych na stronach Ministerstwa Finansów.
   

Moduły księgowe:
 

 • Rozszerzono przeliczenie „Wycena bilansowej kont rozrachunkowych” przy księgowaniach na kontach w kwotach powyżej 2 mln w walucie;
 • Usprawniono przeliczenie deklaracji VAT-7 w przypadku, gdy wygenerowana została deklaracja, ale następnie wybrana opcja "przelicz ponownie" i wskazana wcześniejsza deklaracja.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 21.38 - lista zmian (26-02-2021 r.)

 

Lista zmian:

System:

 • Dodano obsługę UPO dla plików JPK-V7M/K w wersji 7.0;
 • Usprawniono wystawianie dokumentów kasowych po zmianie bazy danych, w sytuacji w której w drugiej bazie nie było kasy o ID jak kasa wybrana w pierwszej bazie;
 • Zwiększono ikony "Drukuj" i "Zapisz" na podglądzie wydruku.
   

Moduły księgowe:

 • Zmieniono sposób oznaczania „TP”. Przy dodawaniu wpisu dla kontrahenta powiązanego oznaczane jest „TP”, natomiast jeżeli zostanie dodany na panelu VAT wiersz dla zakupu niezawierający VAT-u należnego, to „TP” jest automatycznie odznaczane;
 • Przy ponownym przeliczaniu deklaracji VAT-7 dodano możliwość wybrania poprzedniej deklaracji, z której można przenieść dane;
 • Usprawniono automatyczne księgowanie wyciągów bankowych w przypadku, gdy są określone dla jednej pozycji wzorca 2 lub więcej kont bankowych;
 • Poprawiono literówkę w oknie paska postępu przy księgowaniu rozliczeń międzyokresowych;
 • Obsłużono wypełnianie deklaracji PIT-36 „zerami” w przypadku przenoszenia danych z deklaracji do pliku XML dla sekcji: 88-94 i 145-151;
 • Raport kasowy z kont kasy. W oknie głównym Księgi Handlowej pod prawym przyciskiem myszy dodano możliwość wydruku dokumentu kasowego z istniejącego księgowania. Po wybraniu opcji takiego wydruku należy podać konto księgowe kasy i na podstawie księgowania na tym koncie i nagłówku dokumentu wybrać wydruk dokumentu kasowego.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 21.34 - lista zmian (28-05-2021 r.)

Lista zmian:  

Moduły księgowe:

 • Zmieniono raport „Operacje na kontach z szukaną kwotą” na możliwość wprowadzenia zakresu kwot „od”, „do”;
 • Usprawniono usuwanie wpisu z księgowości powiązanego z płatnością, która rozlicza dokument wystawiony w modułach magazynowych przy metodzie kasowej;
 • Przywrócono możliwość księgowania faktury końcowej zaliczki według cen zakupu;
 • Obsłużono wypełnianie deklaracji PIT-36 „zerami” w przypadku przenoszenia danych z deklaracji do pliku XML dla sekcji: 67-73, 100-106, 124-130 i 157-163. W PIT-B sekcji pól: 26-29.


Księga Handlowa DGCS System wersja 21.33 - lista zmian (19-05-2021 r.)

 

Lista zmian:

System:

 • Dla nowych baz danych przygotowano domyślne rozmiary okien i mechanizm wyszukiwania CFT;
 • Przy wysyłaniu zgłoszenia bezpośrednio z programu dodano sprawdzanie czy jest dostępna nowsza wersja programu.

Moduły księgowe:

 • Dodano nowy wzór deklaracji CIT-ST wer. 8;
 • Import z Subiekta - dodano parametr określający jaka data ma być brana do daty VAT dla dokumentów sprzedaży;
 • Przygotowano program na automatyczne księgowanie opakowań zwrotnych dokumentów przyjęć, wydań, sprzedaży i zakupu, jak moduł magazynowy i księgowy działa na tej samej bazie danych.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 21.32 - lista zmian (11-05-2021 r.)
 

Lista zmian:  

Moduły księgowe:

 • Zmieniono opis "Załączniki" na "Dodatkowe informacje i objaśnienia (załączniki)". Zmieniono także komunikaty przy generowaniu e-Sprawozdania na informację o braku wypełnienia dodatkowej informacji dla e-Sprawozdań finansowych;
 • Dodano nowy schemat wysyłki e-Deklaracji CIT-8 wer.30 v.2-0 wraz z załącznikami;
 • Dostosowano import z pliku wyciągu bankowego w formacie MT940 do zmian wprowadzonych przez BOŚ Bank.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 21.31 - lista zmian (06-05-2021 r.)
 

Lista zmian:

System:

 • MacOS z procesorem M1 – wprowadzono pierwsze zmiany usprawniające otwieranie okien dla komputerów Mac z nowym procesorem M1 opartych o architekturę ARM.

 

Moduły księgowe:

 • Poprawiono wygląd, zapamiętywanie rozmiaru i położenie oraz opis okna „Usuń remanent”;
 • Dodano zapamiętywanie rozmiaru i położenie okna „Dodaj remanent” i „Edytuj remanent”;
 • Przywrócono automatyczne księgowanie sprzedaży i zakupów na koncie kontrahenta, jeżeli w dodatkowym warunku jest ustawione grupowanie po walucie;
 • Przy wysyłce e-Deklaracji PIT-28, PIT-36 i PIT-36L dodano informację oraz blokadę wysyłki e-Deklaracji, jeżeli pola odliczeń od podstawy lub od podatku przyjmują za duże wartości;
 • Przywrócono wyświetlanie okna „Pokaż szczegóły” w oknie „Wybierz dokumenty do rozliczenia” przy rozliczaniu dokumentu kompensatą;
 • Dodano zapamiętywanie rozmiaru i położenie okna „Okno sprawdzania statusu czynnego podatnika VAT” w słowniku kontrahentów;
 • Dodano zapamiętywanie rozmiaru i położenie okna „Dodaj stawkę VAT” w „Słownik powiązań VAT”;
 • Dodano skalowanie rozmiaru tabelki dla okna „Przypisz kontrahenta” w słowniku „Plan kont";
 • W oknie „Dokumenty do zaksięgowania” (Typy dokumentów do automatycznego księgowania) dodano mechanizm wyszukiwania CFT;
 • Dodano zapamiętywanie rozmiaru i położenie okna „Konfiguracje E-Sprawozdań”;
 • Poprawiono przenoszenie danych z załączników CIT-8/0 i CIT-BR do deklaracji CIT-8.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 21.30

Lista zmian:

System:

 • Usprawniono uruchamianie programu w przypadku szybkiego kilkukrotnego kliknięcia w opcję „Wybierz” lub w wiersz tabeli w oknie Konfiguracja baz danych.

 

Moduły księgowe:

 • Usprawniono import z Subiekta w przypadku, gdy w plik importu użyty jest znak "\";
 • Usunięto ograniczenie ilości znaków w polach, gdzie występuje NIP na złącznikach do deklaracji VAT-UE;
 • Przy automatycznym księgowaniu z modułów magazynowych faktury bez VAT (rachunku) wystawionej w walucie dodano przeliczanie kwoty na walutę w szczegółach okna głównego;
 • Dodano znacznik o nieujmowaniu korekt podstawy opodatkowania za złe długi wynikających z zapłat w dacie korekty, które zostały ujęte w rozliczeniu rocznym roku poprzedniego:
 • - w kartotece korekt podstawy opodatkowania za złe długi dodano znacznik do ustawienia przez użytkownika, że dana korekta ma nie być uwzględniana w rozliczeniu PIT w dacie korekty. Pozwoli to generować raporty rozliczenia podatku dochodowego bez uwzględnienia korekt, które ujęte zostały w rozliczeniu rocznym poprzedniego roku. Przykładowo w roku 2020 nastąpiła korekta od faktury niezapłaconej i ta faktura została zapłacona w styczniu 2021 r. W takim przypadku w systemie w 2021 r. wygenerowana zostanie korekta podstawy od tej zapłaty. Jeżeli użytkownik stwierdzi, że tą korektę ujmie w zeznaniu rocznym za 2020 r., to zaznaczy ten dodatkowy znacznik i program w rozliczeniach stycznia 2021 r. tej korekty nie będzie ujmował. Znacznik będzie możliwy do ustawienia tylko dla korekt wynikających z zapłaty faktury sprzedaży lub zakupu.
 • Dodano raport ewidencji korekt podstawy opodatkowania za złe długi wspomagający wypełnienie załączników dla zeznań rocznych. Raport ten pozwoli na rozliczenie roczne korekt podstaw opodatkowania z ujęciem korekt wynikających z zapłat, nie mieszczących się w okresie rozliczenia rocznego, a które wystąpiły przed złożeniem rozliczenia rocznego. W parametrach raportu do ustawienia jest zakres dat roku rozliczanego (np. 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r.) i „Data do zapłat" (np. 01-05-2021 r.). Na ich podstawie na raporcie uwzględnione zostaną następujące korekty podstawy opodatkowania:
 • - wszystkie korekty bez ustawionego znacznika "Nie ujmować w rozliczeniu" z zakresu dat (z powyższego przykładu od 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r.),
 • - wszystkie korekty zapłat, ale z ustawionym znacznikiem "Nie ujmować w rozliczeniu" z zakresu dat: od daty większej o 1 dzień od "daty do" (z powyższego przykładu 01-01-2021 r.) do "Daty do zapłat" (z powyższego przykładu 01-05-2021 r.).
 • Poprawiono literówki w oknie „Informacja” przy zapisywaniu księgowania, gdy kwoty pomiędzy zakładkami są różne;
 • Na raporcie „Rozliczenie VAT” dodano doliczenia i odliczenia z rejestrów VAT w celu przedstawienia podsumowania VAT w takiej samej formie, jak uwzględnione będą na deklaracji i do JPK_V7.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 21.28 - lista zmian (06-04-2021 r.)

Lista zmian:  

Moduły księgowe:
 

 • Dodano nowy wzór deklaracji CIT-8 wer. 30 wraz z załącznikami i obsługą w e-Deklaracjach;
 • Ustawiono dane kursowe (waluta i kurs) dla kompensat wystawionych w walucie PLN;
 • Usprawniono generowanie deklaracji VAT-7 wer. 21 w przypadku, gdy wybrany jest parametr pobierania danych tylko z modułów księgowych;
 • Dodano moduł indywidualny. Import wyciągów bankowych z mBank w formacie MT-940.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 21.27 - lista zmian (30-03-2021 r.)
 

Lista zmian:  

Moduły księgowe:

 • W modułach księgowych dodano możliwość ustawienia parametru, który zmienia sposób wyszukiwania kontrahentów w oknie „Szukaj kontrahentów”. Parametr dostępny w opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Parametry pracy → Słownik szukania kontrahentów przechowywanych w pamięci RAM;
 • Usprawniono zapisywanie „daty wpływu” przy „metodzie kasowej” jeżeli przy wprowadzaniu księgowania od razu rozliczamy płatność;
 • Na deklaracji VAT-7 (21) dodano uzupełnianie znaczników odnośnie sprzedaży na VAT marża. Dotyczy pól:
 • - 63 – VAT marża dla turystyki;
 • - 64 – VAT marża dla rzeczy używanych;
 • Usprawniono księgowanie dokumentów w przypadku, gdy użytkownik przechodzi przez pole „Data VAT”. Gdy data VAT wykracza poza rok 2100, to data wpływu nie jest ustawiana na datę VAT.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 21.25 - lista zmian (17-03-2021 r.)

 

Lista zmian:  

Moduły księgowe:

 • Uaktualniono API dla sprawdzania kontrahentów na białej liście;
 • Przywrócono możliwość księgowania paragonów z modułów magazynowych przy pracy na tej samej bazie danych.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 21.24 - lista zmian (11-03-2021 r.)

 

Lista zmian:  

Moduły księgowe:

 • Dodano definicję sprawozdań finansowych dla Bilansu i RZiS dla organizacji pozarządowych;
 • Dodano obsługę wysyłania sprzedaży z oznaczeniami dostaw, oznaczeniami procedur i typami dokumentów w interfejsie z MójKsiękowy24;
 • Przywrócono możliwość obliczania Bilansu dla jednostek mikro po zaimportowaniu danych ze standardowego pliku XML;
 • Przywrócono możliwość importu dokumentów zakupu z pliku JPK V7M/K i JPK VAT (3).

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 21.23 - lista zmian (08-03-2021 r.)
 

Lista zmian:

System:

 • W rejestrach VAT zakupu dodano pole „Data wpływu”. Zgodnie z przepisami prawa fakturę VAT zakupu możemy odliczyć do trzech miesięcy od daty otrzymania dokumentu (daty wpływu). W generowanym JPK-V7M/K są pola daty dokumentu i daty wpływu, gdzie data wpływu może być inna niż data odliczenia (data VAT). W większości przypadków można w datę wpływu w JPK wpisać datę VAT, ale w sytuacjach skrajnych data wpływu może mieć tutaj znaczenie np. data wpływu w styczniu, ale odliczamy tą fakturę dopiero w marcu. Wtedy w datę VAT wpiszemy marzec, a w datę wpływu styczeń i do JPK pójdzie dopiero w marcu.
   

Moduły księgowe:

 • Zmieniono obliczanie różnic kursowych z kompensat. Rozwiązane zostało to w następujący sposób:
  - Na nagłówku kompensaty są dodane dane kursowe i przy wystawianiu kompensaty kurs jest podpowiadany z dnia poprzedzającego datę kompensaty.
  - Przy księgowaniu kompensat w walucie obcej na kontach księgowych kwoty w PLN są przeliczane po kursie z nagłówka kompensaty.
  - We wzorcach księgowania różnic kursowych z kompensat dodane są kwoty zysku i straty osobno od należności i od zobowiązań. Te nowe kwoty mają zastosowanie do kompensat należności i zobowiązań. Kompensaty nadpłat powinny być policzone po tym samym kursie, tym samym nie powinno być różnic kursowych z kompensat nadpłat. Jeżeli jednak takowe istnieją, to nieważne jakie mamy wybrane kwoty we wzorcu, wszystkie zachowują się tak samo, jak zysk i strata.
  - W KPiR i KPiR dla RR dostarczone są nowe wzorce domyślne dla księgowania różnic kursowych z kompensat należności i zobowiązań zawierające nowe kwoty. W istniejących już latach obrachunkowych wzorce nie ulegną zmianie po aktualizacji programu.
  - Zmiana automatycznego księgowania takich różnic kursowych z ujęciem różnicy kursowej jako dwie osobne kwoty ze względu na fakt, że różnice kursowe dodatnie i ujemne od należności i zobowiązań mogą być księgowane na osobnych kontach księgowych
    - pierwsza kwota różnicy kursowej jest różnicą pomiędzy kwotą kompensaty pomnożona przez kurs należności oraz kwotą kompensaty pomnożoną przez kurs z dnia poprzedzającego datę kompensaty
    - druga kwota różnicy kursowej jest różnicą pomiędzy kwotą kompensaty pomnożoną przez kurs zobowiązania oraz kwotą kompensaty pomnożoną przez kurs z dnia poprzedzającego datę kompensaty.
  - Zmiana w eksporcie i imporcie danych poprzez dekrety XML z uwzględnieniem danych kursowych przy kompensacie.
 • Dodano nowy schemat przesyłania e-deklaracji PIT-36 (28) v.2;
 • Poprawiono wydruk Księgi Przychodów i Rozchodów. W nagłówku dopisano, że kwoty podane są w PLN z dokładnością do 1 grosza oraz poprawiono opis kolumny 7 przez dodanie “i”;
 • Uzupełniono brakujące warunki w deklaracji CIT-8 (29) dla pól 131 i 134;
 • Umożliwiono automatyczne księgowanie różnic kursowych powstałych od kwoty netto oraz VAT na różne konta księgowe. Rozwiązane zostało to w następujący sposób:
  - przy generowaniu należności lub zobowiązań podczas ręcznego księgowania na kontach rozrachunkowych w Księdze Handlowej dodano wybór typu kwoty danego rozrachunku (netto, VAT, brutto).
  - domyślnie oznaczane jest jako brutto, natomiast użytkownik może zmienić typ kwoty.
  - we wzorcach księgowania różnic kursowych od sprzedaży i zakupu oraz kompensat zaległości można określić dodatkowy warunek typu kwoty (netto, VAT, brutto). Umożliwia to księgowanie różnic kursowych od kwot netto i VAT na różne konta księgowe.
  - kartoteki rozrachunków posiadają w tabelach prezentujących należności i zobowiązania dodatkową kolumnę typ kwoty.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 21.22 - lista zmian (24-02-2021 r.)

 

System:

 • Dodano wsparcie dla programu uruchomianego na komputerach mac z nowym procesorem M1 opartym o architekturę ARM.


Moduły księgowe:

 • Dodano możliwość importu dokumentów VAT marża z pliku JPK V7M/K;
 • Dostosowano interfejs MójKsięgowy24 do obsługi nowych przepisów dla ryczałtu;
 • Zmieniono wykazywanie kwoty przychodu w danej stawce na raporcie rozliczenia ryczałtu na zero, w przypadku, gdy przychód w danej stawce jest ujemy;
 • We wzorcach księgowania wyciągu bankowego, w dodatkowych warunkach pozycji dodano wyświetlanie kolumny z numerem konta bankowego;
 • Usprawniono obliczania wartości współczynnika VAT dla roku 2020. Chodzi o sytuację, że przed 1 października obowiązywały inne przepisy, tzn. paragony, do których wystawione były faktury oznaczane były jako NIE_DO_REJESTRU=1 w bazie danych, a po 1 października faktury wystawione z paragonów maja znacznik "FP";
 • Dodano nową wersję schematu przesyłki CIT-ST wer.7 v.8-0;
 • Zmieniono ujmowanie sprzedaży VAT marża usług turystyki w części deklaracyjnej JPK-V7.
 

Księga Handlowa DGCS System wersja 21.21 - lista zmian (17-02-2021 r.)

 

System:

 • Zestawy raportów – zmieniono interpretację parametrów dat;
 • Na wydruku UPO dodano informację o typie dokumentu i za jaki okres był składany.

Moduły księgowe:

 • W raportach wiekowania należności lub zobowiązań przy kompensatach dodano ograniczenie daty kompensaty a nie skompensowanego rozrachunku.
 • Dla przykładu: gdy należność jest w styczniu, zobowiązanie w lutym a kompensata powstała w marcu, to przy wiekowaniu należności na koniec lutego kompensata nie zostanie ujęta, ponieważ data kompensaty jest późniejsza niż koniec lutego, choć zobowiązanie jest w lutym. W poprzednich wersjach nie była brana pod uwagę data kompensaty, tylko data rozrachunku kompensującego, a więc w tym przypadku data zobowiązania. Tak więc wcześniej przy wiekowaniu na koniec lutego to zobowiązanie było brane pod uwagę w raporcie;
 • Usprawniono raport „wiekowania należności”. W podsumowaniu całego raportu brane są pod uwagę tylko rozrachunki na kontrahentów widocznych;
 • Dodano nowe wersje schematów wysyłki e-Deklaracji VAT-UE wer.5 v2-0 i VAT-UEK wer.5 v2-1;
 • Przy otwieraniu kartoteki przygotowanych e-Deklaracji i wysłanych e-deklaracji dodano pasek postępu na oknie wraz z opisem, do której bazy program się łączy;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36L wer.17 wraz z załącznikami i obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dodano obsługę e-sprawozdań finansowych dla organizacji pozarządowych.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 21.20 - lista zmian (05-02-2021 r.)

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 • Podczas generowania raportu „Rozliczenie podatnika” w module Ryczałt oraz KPiR dla RR pominięto pojawianie się komunikatu dotyczącego formy opodatkowania;
 • Poprawiono literówki w opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Parametry dekretacji → Podpowiadaj rodzaj ewidencji VAT na podstawie zapisów z okresu.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 21.19

Lista zmian:

System:

 • Usprawniono powiększanie wierszy w przypadku zmiany rozmiaru czcionki do maksymalnej wartości.
   

Moduły księgowe:

 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36 wer.28 wraz z załącznikami i obsługą e-deklaracji;
 • Dodano nową strukturę JPK dla ryczałtu - JPK_EWP (2);
 • Dla „korekty podstawy opodatkowania za złe długi” zmieniono datę korekty na: termin płatności + 90 dni.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 21.18

Lista zmian:  

Moduły księgowe:

 • Usprawniono wydruk dowodu wewnętrznego / PK w polu „VAT” dla rejestry sprzedaży. W poprzednich wersjach na wydruku pole „VAT” obliczane było jako „brutto-netto”. W aktualnej wersji pole to jest pobierane z bazy ponieważ zdarzają się przypadki, gdzie VAT jest różny od „brutto-netto” np. w przypadku sprzedaży VAT marża z marżą ujemną;
 • Dodano obsługę nowych przepisów dla Ryczałtu (raporty: Ryczałt; Rozliczenie ryczałtu; Rozliczenie podatnika; nowa stawka – 15%);
 • Usprawniono zaznaczanie dokumentów do księgowania w opcji „Księga/ Dziennik → Księguj dokumenty z Magazynu / Fakturowania” → "Odznacz paragony do których są faktury".

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 21.17 - lista zmian (13-01-2021 r.)

 

Lista zmian:  

Moduły księgowe:

 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-28 wer.23 wraz z załącznikami i obsługą w e-Deklaracjach;
 • Usprawniono import danych początkowych z KPiR (DOS/Windows) z zaznaczonymi zapisami w KPiR.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 21.16 - lista zmian (07-01-2021 r.)

 

Lista zmian:

System:

 • Dodano pobieranie danych kontrahenta z VIES. Na podstawie NIP-u z dwuliterowym kodem kraju (jeżeli brak tego przedrostka, to dodawany jest kod PL). Adres jest cały w jednym polu, ponieważ tylko tak jest on zapisywany w bazie VIES.

Moduły księgowe:

 • Dla wzorców księgowania z modułu Kadry i Płace dodano możliwość przypisania składników PPK: Wpłata dodatkowa uczestnika do PPK, Wpłata dodatkowa zatrudniającego do PPK, Wpłata podstawowa uczestnika do PPK, Wpłata podstawowa zatrudniającego do PPK;
 • Zmieniono datę wykazywania dokumentów oznaczonych jako „FP” w pliku JPK_V7M/V7K. Faktury do paragonu wykazywane są z datą wystawienia faktury;
 • Przy imporcie danych z pliku JPK_V7M/V7K dodano przenoszenie kodu kraju;

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 21.12 - lista zmian (10-12-2020 r.)

 

Lista zmian:  

Moduły księgowe:

 • Przy generowaniu JPK V7M/V7K w przypadku WNT-TT w części ewidencyjnej dla podatku należnego dodano oznaczenie procedury WNT_TT;
 • Dla raportu rejestru VAT marża dodano podsumowanie kwot: netto, VAT, brutto;
 • Dla deklaracji rocznych PIT-36, PIT-36L i PIT-28 dodano przenoszenie kwot należnych zaliczek.
 • Dla PIT-36 (27) są to pola od 242 do 247 i od 266 do 271;;
 • Dla PIT-36L (16) są to pola od 60 do 65 i od 84 do 89;;
 • Dla PIT-28 (22) są to pola od 125 do 135 i 137.
 • Usprawniono eksport dekretów XML z modułów magazynowych w przypadku, gdy na dokumentach płatności, które rozliczają faktury sprzedaży i zakupu nie występuje numer dokumentu. W takim przypadku, przy generowaniu pliku XML w wersji 2 w polu numer wpisywany jest BRAK;
 • Zmieniono sposób rozliczania sprzedaży VAT marża w celu poprawnego generowania pliku JPK V7M/V7K w przypadku sprzedaży z marżą ujemną oraz korekty (zwrotu) sprzedaży z marżą dodatnią i ujemną.
 • 1. Sprzedaż z marżą ujemną:
 • W przypadku gdy marża brutto jest kwotą ujemną, to ujemne są również wartości podatku VAT oraz marża netto (podstawa opodatkowania). Do rejestru VAT należy wówczas wpisać marżę netto w wartości ujemnej, podatek VAT w wysokości 0, a w pozycji brutto wartość sprzedaży. W części ewidencyjnej pliku JPK V7M/V7K powinny pojawić się dokładnie takie kwoty. W części deklaracyjnej nie ma możliwości wykazania ujemnej kwoty netto oraz podatku VAT w wysokości 0. Zatem jeżeli wartość podatku VAT jest równa 0, to wartość kwoty netto również zostanie wykazana jako 0.
 • 2. Zwrot sprzedaży z marżą dodatnią:
 • W przypadku zwrotu sprzedaży z marżą dodatnią należy ręcznie dodać wpis w Rejestrze VAT sprzedaży z takimi samymi wysokościami kwot jak przy pierwotnej fakturze sprzedaży, ale ze znakami minus. Wówczas zarówno w części ewidencyjnej, jak i deklaracyjnej pliku JPK V7M/V7K wartości netto, VAT oraz brutto zostaną wykazane ze znakiem minus.
 • 3. Zwrot sprzedaży z marżą ujemną:
 • W przypadku zwrotu sprzedaży z marżą ujemną należy ręcznie dodać wpis w Rejestrze VAT sprzedaży z takimi samymi wysokościami kwot jak przy pierwotnej fakturze sprzedaży, ale ze znakami przeciwnymi. Zatem skoro przy pierwotnej fakturze wartość marży netto była kwotą ujemną, to przy księgowaniu zwrotu należy wprowadzić ją jako kwotę dodatnią. Podatek VAT przy pierwotnej fakturze wynosił 0, zatem przy zwrocie również powinien wynosić 0. Wartość marży brutto przy pierwotnej fakturze była kwotą dodatnią, więc przy zwrocie należy ją wprowadzić ze znakiem minus. W części ewidencyjnej pliku JPK V7M/V7K powinny pojawić się dokładnie takie kwoty. W części deklaracyjnej nie ma możliwości wykazania dodatniej kwoty netto oraz podatku VAT w wysokości 0. Zatem jeżeli wartość podatku VAT jest równa 0, to wartość kwoty netto również zostanie wykazana jako 0.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 21.08 - lista zmian (18-11-2020 r.)
 

Lista zmian:  

Moduły księgowe:

 • W plikach JPK V7M/V7K dodano ujmowanie dokumentów sprzedaży z oznaczeniem „NIE_DO_REJESTRU = 1”;

 • Dodano nowy typ wzorca księgowania dla faktur wystawionych z paragonu oraz dodano automatyczne księgowanie faktur sprzedaży z zaznaczeniem „FP” według tego wzorca;

 • Usprawniono import z KAMSOFT w przypadku, gdy w pliku występuje więcej dokumentów bez NIP niż z NIP-em;

 • Usprawniono obliczanie pola 53 na deklaracji w przypadku, gdy pole 38 jest większe niż pole 48, ale wpisana jest wartość w pola 49 i 52;

 • Przywrócono możliwość zmiany statusu na zakładkach rejestrów sprzedaży i zakupu;

 • Uaktualniono komunikat w przypadku podpisywania JPK V7M/V7K profilem zaufanym;

 • W narzędziu do sprawdzania księgowań dodano przycisk „Powiązania”;

 • Zmieniono wersję e-deklaracji dla PIT-4R (9).

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 21.07 - lista zmian (16-11-2020 r.)

Lista zmian:

System:

 • Na raportach rejestrów VAT sprzedaży dodano podsumowanie zapisów z oznaczeniem „FP”;
 • Dodano możliwość odświeżenia abonamentu w oknie „Konfiguracja baz danych”;
 • Zmieniono dzień korzystania z dodatkowych funkcji w programie. Jeżeli abonament jest ważny np. do 4-11-2020 r. to w tym dniu wszystkie dodatkowe funkcje w programie również są dostępne;
 • W konfiguracji serwera SMTP dodano możliwość wyboru wersji dla protokołu TLS.


Moduły księgowe:

 • Dodano możliwość drukowania deklaracji VAT-7 (w. 21) w opcji Rejestry VAT → Deklaracje VAT-7.
 • Poprawiono generowanie raportu „Rozliczenia podatnika” o wyświetlany zakres dat;
 • Usprawniono możliwość automatycznego księgowania różnic kursowych w przypadku, gdy dotyczy to dużych kwot różnic;
 • Wprowadzono możliwość dodawania numeru PZ do numeru faktury zakupu przy księgowaniu zakupów przy pomocy dekretów zapisanych do plików XML;
 • Przy imporcie danych z Kamsoft dodano możliwość importowania faktur bez NIP. Faktury takie są księgowane do VAT z oznaczeniem FP i nie są ujmowane w podatku dochodowym;
 • W części ewidencyjnej dodano przenoszenie danych do pola P_40 (wartość netto z tytułu nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych);
 • W narzędziach administracyjnych dla rejestrów VAT dodano podsumowanie dokumentów (sumy netto, VAT, brutto);
 • Dodano obsługę nowego pliki importu z Subiekta w formacie EDI++ w wersji 1.08;
 • Rozszerzono raporty rejestrów VAT o wybór typu dokumentu;
 • Dodano wzorzec dokumentu z kolumną 15 (Sprzedaż (kol.15)), który pozwala na ręczne księgowanie faktur do paragonów.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 21.07 - lista zmian

Lista zmian:  

Moduły księgowe:
 

 • W narzędziu do „Sprawdzania księgowań” dodano kolumny z kodami GTU oraz oznaczeniami procedur, a także filtrowanie po tych kolumnach;
 • Przy imporcie z Kamsoft wycofano automatyczne oznaczenie kodu „GTU_09”;
 • Usprawniono księgowanie z Subiekta w przypadku, gdy księgowane są dokumenty bez VAT np. kasa, wyciągi bankowe;
 • Dodano ujmowanie zakupu VAT marża w pliku JPK V7M/V7K.
 • - Do części ewidencyjnej JPK V7M/V7K wejdą te dokumenty zakupu, które mają wpisaną kwotę VAT marża na zakładce oznaczeń. Kwota ta będzie ujęta w elemencie ZakupVAT_Marza. W innych elementach nie będzie ujęta ta kwota, bo jest to zakup ze stawką np. "np", więc nie jest ujmowany w części ewidencyjnej w polach K_xx i w części deklaracyjnej.
 • - Podczas dodawania czy edycji zapisu zakupu, jeżeli wybrany jest identyfikator VAT marża, to data VAT jest ustawiana za 100 lat, a więc nie wchodzi do ewidencji, bo nie została jeszcze sprzedana.
 • - Ponieważ data VAT jest wspólna dla całego nagłówka dokumentu należy wprowadzać w jednym zapisie tylko zakup służący jednej sprzedaży VAT marża.
 • - Podczas dodawania sprzedaży VAT marża i wybraniu identyfikatora VAT marża zakupy powiązane z tym identyfikatorem są zmieniane tak, że data VAT na nich ustawiana jest na datę sprzedaży VAT marża, a więc zarówno zakup i sprzedaż zostaną ujęte w tym samym okresie rozliczeniowym.
 • - Podczas edycji sprzedaży i usunięcia lub zmiany identyfikatora VAT marża zmieniana jest data VAT na zakupach powiązanych ze "starym" identyfikatorem na za 100 lat od daty dokumentu zakupu oraz jeżeli został wybrany inny identyfikator, to na zakupach z nim powiązanych data VAT jest ustawiana na datę VAT tej sprzedaży.
 • - Podczas usuwania sprzedaży, na której był wybrany identyfikator VAT marża, data VAT na zakupach powiązanych z tym identyfikatorem jest ustawiana na za 100 lat od daty dokumentu zakupu.
 • - W JPK V7M/V7K w części ewidencyjnej w elemencie SprzedazVAT_Marza zostanie ujęta kwota brutto jeżeli: dany zapis VAT sprzedaży jest powiązany z identyfikatorem VAT marża (nawet jeżeli nie ma oznaczeń procedur MR_T/MR_UZ) oraz wpis ma ustawione oznaczenie procedury MR_T lub MR_UZ.
 • Usprawniono generowanie pliku JPK V7M/V7K w przypadku, gdy w niektórych polach (np. 39) występuje wartość zerowa;
 • Dodano przedrostek „PL” dla transakcji krajowych. Dodatkowo podczas automatycznego księgowania z JPK V7M/V7K obsłużony jest parametr umożliwiający pomijanie tego przedrostka przy wyszukiwaniu kontrahenta przy księgowaniu danego dokumentu.
 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-9M (10).

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 21.05 - lista zmian (27-10-2020 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Dla pozycji wyciągu bankowego dodano możliwość przypięcia płatności, która nie jest dowiązana do żadnego innego dokumentu. Dotyczy sytuacji, gdy wystawiamy fakturę na przedpłatę, zostaje ona rozliczona w systemie i wydrukowana z informacją, że dokument zaostał zapłacony.
   

Księga Handlowa DGCS System wersja 21.04 - lista zmian (20-10-2020 r.)

 

Lista zmian:  

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono zapamiętywanie pól 55-58 na deklaracji VAT-7 w wersji 21;
 • Usprawniono edycję zapisów w module Księga Handlowa, gdzie w poprzedniej wersji pogram podpowiadał kwoty pomimo tego, że wpis się bilansował;
 • W słowniku „zdarzeń gospodarczych” dodano mechanizm wyszukiwania CFT;
 • Dodano suwak, który pojawia się przy wprowadzeniu większej ilości danych w polu ORDZU dla deklaracji VAT-7 w wersji 21;
 • Zabezpieczono pole „Uwagi” na deklaracji VAT-7 w wersji 21 w przypadku wprowadzenia dużej ilości danych;
 • Usprawniono import sprzedaży w walucie z MójKsięgowy24.pl;
 • Na zakładce VAT ustawiono włączenie lub wyłączenie znacznika „Sprzedaż paragonowa, do której wystawiona fakturę VAT” w zależności od daty. Dla dat VAT wcześniejszych niż 01-10-2020 znacznik jest włączony (stare przepisy), a dla późniejszych wyłączony (niemożliwy do edycji) (nowe przepisy);
 • Usprawniono oznaczenie znacznika „Sprzedane” podczas edycji księgowania VAT marża;
 • Usprawniono wypełnianie pól 52 i 53 na deklaracji VAT-7K (14), jeżeli było wybrane przenoszenie danych z poprzedniej deklaracji;
 • W module Ryczałt dodano raport rozliczania różnic kursowych dla sprzedaży;
 • Usprawniono import danych z programu KPiR (DOS / Windows) w przypadku wykonania importu z wersji starszej niż 21.


Księga Handlowa DGCS System wersja 21.03 - lista zmian

 

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 

 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-8 (11).

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 21.00 - lista zmian (20-09-2020 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • W „Słowniku kontrahentów” dodano znacznik "Kontrahent powiązany". Zaznaczenie tej opcji będzie miało wpływ na podpowiedzi podczas wystawiania dokumentów w modułach magazynowych oraz dodawania wpisu z VAT w modułach księgowych;
 • Rozszerzono raporty rejestrów VAT o nowe kolumny typów dokumentów i oznaczeń procedur. W podsumowaniach rejestrów VAT i rozliczeń VAT sprzedaży nie są brane pod uwagę dokumenty z ustawionym typem FP (Faktura do paragonu).
 • Na podstawowym (pierwszym na liście) raporcie sprzedaży VAT dodana jest też kolumna z oznaczeniami dostaw (GTU).
 • Raporty według starych przepisów nadal dostępne są w opcji: "Raporty → VAT → Stare przepisy do 2020-09-30".

 

Moduły księgowe:

 • Na zakładce VAT dla sprzedaży dodano znacznik "Art. 89a/89b ust. 1(-) i 4(+) ustawy";
 • Uaktualniono opis rodzajów ewidencji na zakładce VAT z uwzględnieniem nowej deklaracji VAT-7 (21) oraz VAT-7K (15);
 • Przy ręcznym księgowaniu wpisu z VAT dodano zakładkę „Oznaczenia”, która dla dokumentów sprzedaży zawiera do wyboru typ dokumentu, oznaczenia procedur oraz kody GTU.
 • Typ dokumentu znajduje się w górnej części zakładki i może przyjmować następujące wartości:Z
  - Dokument sprzedaży VAT|
  - RO Sprzedaż z kas rejestrujących,
  - WEW Dokument wewnętrzny,
 • FP Faktura do paragonu (tego typu dokumenty nie są ujmowane w podsumowaniach rejestrów VAT np. w deklaracji VAT-7).
 • Po lewej stronie zakładki jest tabela z oznaczeniami dostaw (kody GTU) z możliwością zaznaczenia wielu opcji. W przypadku wyboru typu dokumentu RO tabela jest niedostępna, ponieważ dla takiego typu dokumentu nie wybiera się oznaczenia dostaw. Po prawej stronie zakładki znajduje się tabela z oznaczeniami procedur z możliwością zaznaczenia wielu opcji. Niektóre z opcji są automatycznie podpowiadane podczas wyboru kontrahenta oraz wyboru rodzaju ewidencji i dodawania wiersza na zakładce VAT. I tak oznaczenie:
  - TP jest automatycznie zaznaczane w przypadku wyboru kontrahenta powiązanego,
  - SW jest automatycznie zaznaczane przy dodaniu wiersza z rodzajem ewidencji KRA-WY,
  - TT_D jest automatycznie zaznaczane przy dodaniu wiersza z rodzajem ewidencji WDT-TT.
 • Dla wpisów VAT zakupu zakładka zawiera do wyboru typ dokumentu oraz oznaczenia procedur.
 • Typ dokumentu znajduje się w górnej części zakładki i może przyjmować następujące wartości:
  - Dokument zakupu VAT,
  - MK Faktura zakupu na metodzie kasowej,
  - VAT_RR Faktura zakupu VAT RR,
  - WEW Dokument wewnętrzny.
 • W dolnej części znajduje się tabela z oznaczeniami procedur z możliwością zaznaczenia wielu opcji. Opcja IMP jest automatycznie zaznaczana przy dodaniu wiersza z rodzajem ewidencji I33. Na samym dole zakładki jest do wypełnienia kwota zakupu VAT marża. Wypełnia się ją tylko w przypadku zakupu służącemu sprzedaży VAT marża;
 • W zakładkach „Rejestry VAT sprzedaży” i „Rejestry VAT zakupu” oraz opcji "Powiązania" w zakładkach głównych dodano nowe kolumny typów dokumentów, oznaczeń dostaw i oznaczeń procedur;
 • Dodano deklaracje: VAT-7 (21) i VAT-7K (15). Obsługa deklaracji VAT-7 (21) dostępna jest w nowej formie bez "papierowego" formularza, ponieważ według nowych przepisów ma być przesyłana wraz z nowo obowiązującymi JPK-V7M oraz JPK-V7K i dostępna jest z poziomu menu głównego: "Rejestry VAT → Deklaracje VAT-7".
 • Z poziomu tej kartoteki istnieje możliwość generowania, edycji i usunięcia deklaracji VAT z Systemu;
 • Pozostawiona została opcja wyboru deklaracji VAT-7 (21) i VAT-7K (15) w "Raporty → Deklaracje → VAT", ale tylko w celach informacyjnych dla użytkownika, gdzie po wybraniu tych opcji wyświetlany jest stosowny komunikat;
 • Dodano możliwość generowania pliku JPK-V7M (1) oraz JPK-V7K (1);
 • Dodano możliwość podpisywania plików JPK danymi autoryzującymi dla osób fizycznych;
 • Dostosowano eksport i import dekretów poprzez XML do zmian w przepisach. Eksport i import dekretów poprzez XML w pełni wspiera nowe dane w zakresie rejestrów VAT w wersji 2.0. W celu wykorzystania tych funkcjonalności należy mieć taką wersję ustawioną w konfiguracji zarówno po stronie bazy, z której wykonywany jest eksport jak i bazy, do której wykonywany jest import;
 • Dodano możliwość automatycznego księgowania z JPK-V7M (1) i JPK-V7K (1);
 • Rozbudowano wzorce VAT o oznaczenia dostaw i oznaczenia procedur;
 • Dodano obsługę „metody kasowej” w Księdze Handlowej;
 • Dodano możliwość księgowania faktur RR z wydzieleniem kwoty na fundusze. W definicjach wzorców księgowania dla faktur RR dostępna jest kwota funduszu oraz kwota brutto minus kwota funduszu. Dodatkowo dla tych faktur można określić dodatkowe warunki księgowania z grupowaniem według funduszy. Automatyczne księgowanie kwot związanych z funduszami obsłużone jest tylko przy księgowaniu na tej samej bazie danych oraz przez dekrety XML;
 • Zmieniono kolejność podglądu pliku JPK. Domyślnie wyświetlana jest opcja „Jako dane XML”;
 • W szybkim starcie uaktualniono raporty VAT oraz deklaracje;
 • Dodano przenoszenie danych ze starej deklaracji VAT-7(20) do nowej VAT-7 (21);
 • Dostosowano pobieranie sprzedaży z MójKsięgowy24 do nowych przepisów.

Księga Handlowa DGCS System wersja 20.42 - lista zmian (10-09-2020 r.)

Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 19.XX i starszych wg poniższego cennika. Bez nowego numeru licencji, program będzie działać w trybie demonstracyjny.

Lista zmian:

System:

 

 • Usprawniono wyświetlanie stanu kasy w oknie: „Konfiguracja kasy”;
 • Dodano opcję „Odśwież abonament” w przypadku, gdy zainstalowano nowszą wersję programu niż data ważności abonamentu.

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono generowanie korekty podstawy opodatkowania za złe długi, w przypadku, gdy niezmieniona była wartość „Data do”.

 

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 20.41 - lista zmian (28-08-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono import danych z MójKsięgowy24.pl przy księgowaniu dokumentu ze stawką 0%;
 • Usprawniono wyświetlanie daty VAT i pozycji w raporcie do sprawdzania księgowań zapisów w rejestrze VAT zakupu;
 • Usprawniono wysyłkę e-Deklaracji VAT UEK (4) oraz VAT UEK (5) w przypadku, gdy w sekcji C i E nic wprowadzono żadnych danych, a w sekcji D jest wypełniony tylko jeden wiersz.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 20.40 - lista zmian (13-08-2020 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Dodano możliwość importowania wyciągów bankowych z pliku MT-940 dla banku BNP Paribas.

 

Moduły księgowe:

 

 • sprawniono deklarację VAT-UE (5) poprzez dodanie załącznika VAT-UED (5), który jest standardowo otwierany pusty dla VAT-UE (5), tak żeby użytkownik mógł wpisać więcej przypadków "call-off stock". Dodatkowo otwierane jest po jednym pustym załączniku VAT-UEA, UEB i UEC;
 • Dla deklaracji VAT-UEK (5) dodano jeden dodatkowy formularz VAT-UEK (5), tak, aby w korektę „call-off stock” można było wpisać 6 pozycji. Dane odnośnie „call-off stock” użytkownik wpisuje ręcznie;
 • W narzędziu do sprawdzania księgowań dodano raport ze sprawdzonych i poprawionych wpisów.
 • Przy każdej edycji dokumentu z poziomu „Narzędzia do sprawdzania księgowań” dokument przed poprawką oraz po poprawce wraz z wprowadzonym komentarzem użytkownika (po zakończeniu edycji) jest pamiętany w buforze poprawek.
 • Dodana została opcja raportu z poprawek, która pozwala na wydruk dokumentów znajdujących się w buforze poprawek. Bufor poprawek jest czyszczony przy zamknięciu zakładki „Narzędzia do sprawdzania księgowań” lub na życzenie użytkownika po wykonaniu raportu z poprawek.

 

Księga Handlowa System wersja 20.39 - lista zmian (29-07-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 

 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-UEK (5) wraz z wysyłką e-Deklaracji;
 • Dla deklaracji PIT-11 (25) dodano nową wersję schematu przesyłania e-Deklaracji;
 • Dla deklaracji PIT-8C (10) dodano nową wersję schematu przesyłania e-Deklaracji;
 • Dla deklaracji PIT-R (20) dodano nową wersję schematu przesyłania e-Deklaracji;
 • Dodano raporty wiekowania należności i zobowiązań dla analiz: „Wiekowanie należności – analiza” oraz „Wiekowanie zobowiązań – analiza”;
 • W narzędziu do sprawdzania księgowań dodano informację o kursie waluty (kurs, data kursu, waluta);
 • Rozbudowano raporty: „Dokumenty do wyksięgowania z VAT według kontrahentów” oraz "Dokumenty do zaksięgowania w VAT według kontrahentów" o parametry wyboru kontrahenta.
   

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 20.38 - lista zmian (16-07-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 

 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-UE (5);
 • Import z Subiekta (moduł dodatkowy). Dodano możliwość importu danych z Subiekta w wersji 1.07

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 20.37 - lista zmian (09-07-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 

 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-10 (6);
 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-11 (6);
 • Usprawniono eksport / import danych początkowych poprzez XML pomiędzy bazami danych, które pracują na uproszczonej księgowości;
 • Usprawniono narzędzie do sprawdzania księgowań w przypadku zmiany daty PIT/CIT na datę VAT w module Księga Handlowa;
 • Usprawniono generowanie sprawozdania finansowego w zestawieniu pomocniczym dla jednostki mikro.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 20.36 - lista zmian (24-06-2020 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Dodano możliwość importu wyciągów walutowych z Alior Bank.

 

Środki trwałe

 

 •  Usprawniono zapisywanie raportu "Ewidencja środków trwałych i WNiP (...)" do pliku *.XLSX o zapis kolumny "numer inwentarzowy".

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 20.35 - lista zmian (28-05-2020 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Dla należności w walucie obcej dodano możliwość wystawienia wezwania do zapłaty wraz z odsetkami.

   

Moduły księgowe:

 

 • W pełnej księgowości usprawniono drukowanie raportu "Rozliczenie podatnika” w przypadku, gdy ustawiony jest niestandardowy rok obrachunkowy;
 • W danych dostarczanych w standardzie rozdzielono definicję RZiS dla jednostek mikro na 2 warianty: ze zdefiniowaną sekcją F do e-sprawozdania oraz ze zdefiniowaną sekcją G do e-sprawozdania;
 • W narzędziu do sprawdzania księgowań dodano możliwość raportu operacji na kontach tak samo, jak w dzienniku (pod prawym przyciskiem myszy);
 • Uaktualniono link do podpisywania e-Sprawozdań za pomocą podpisu zaufanego e-PUAP;
 • Usprawniono przenoszenie danych na Rachunku Zysków i Strat w wariancie porównawczym dla jednostek małych, mikro, mikro w tys. i małych w tys.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 20.34 - lista zmian (13-05-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 

 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-R (14);
 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-Z (6);
 • Na wydruku rozliczeń międzyokresowych dodano pole "Numer dokumentu".
   

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 20.33 - lista zmian (21-04-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono obliczanie pól na deklaracji PIT-B do deklaracji PIT-36L o obliczanie wartości po przecinku w przypadku pól obliczanych na podstawie udziału;
 • Usprawniono generowanie raportów: „Zestawienie rozrachunków wg księgowań”, „Zestawienie rozrachunków wg sald”;
 • W opcji Przelewy → Przelewy → Przelew US dodano obsługę mikrorachunku podatkowego;
 • Import z Subiekta (moduł dodatkowy). Dodano możliwość importu danych z Subiekta w wersji 1.06.

 

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 20.32 - lista zmian (09-04-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 

 • Przy dodawaniu wpisu dodano możliwość podania terminu płatności w dniach.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 20.31 - lista zmian (30-03-2020 r.)

 

Lista zmian:

 • Usprawniono generowanie e-Sprawozdania finansowego na systemie operacyjnym macOS;
 • Usprawniono porządkowanie kontrahentów, gdyż w niektórych przypadkach dla dokumentów sprzedaży z modułów magazynowych odwiązywane są wszystkie rozliczenia;
 • Usprawniono wyliczanie współczynnika VAT w przypadku, gdy występowały tylko księgowania ze stawką „zw”;
 • Dodano aktualne opisy numeru wersji deklaracji w ewidencji doliczeń odliczeń VAT;
 • Uaktualniono opisy numeru wersji deklaracji w Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Deklaracje i JPK.
 • Poprawiono komunikat przy dodawaniu ewidencji odliczeń / doliczeń w przypadku, gdy użytkownik uzupełni tylko pole z kwotą. 

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 20.30 - lista zmian (25-03-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono generowanie e-Sprawozdania finansowego w przypadku wypełnienia kwotami pola „Aktywa_B_II_A” w „Bilansie dla jednostek małych”

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 20.29 - lista zmian (25-03-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono wysyłkę e-Deklaracji PIT-36 z załącznikiem PIT/ZG.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 20.28 - lista zmian (18-03-2020 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Usprawniono edycję daty VAT w module księgowym dla faktur zaksięgowanych z modułów Magazynowych

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono zapisywanie danych w oknie „Edytuj właściciela” w przypadku wprowadzenia numeru mikrorachunku podatkowego, który zawiera znaki niebędące cyframi;
 • Usprawniono wyświetlanie elementu "I" XML dla Rachunku Zysków i Strat wariant porównawczy dla jednostki innej.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 20.27 - lista zmian (16-03-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 

 • Wprowadzono zapamiętywanie rozmiaru i położenia okna „Dodaj właściciela”;
 • Wprowadzono zapamiętywanie rozmiaru i położenia okna „Edytuj zdarzenie gospodarcze”;
 • Dodano możliwość zdefiniowania mikrorachunku właściciela, który będzie widoczny na raporcie „Rozliczenie podatnika” dla podatku PIT (w wariancie oblicz). W powyższym raporcie dla podatku VAT i dla podatku CIT rachunek jest pobierany z danych firmy do deklaracji. Jeżeli mikrorachunek nie został zdefiniowany w danych firmy do deklaracji lub w danych właściciela, to na raporcie wyświetlane jest konto bankowe ze słownika Urzędów Skarbowych;
 • Ustawiono stawkę „np” dla rodzaju ewidencji VAT "Sprzedaż usług poza terytorium RP";
 • Usprawniono raport „Zestawienie obrotów i zobowiązań podatkowych” o poprawne przeliczenie dochodu podatnika i dochodu podatnika narastająco;
 • Umożliwiono wysyłkę e-Deklaracji PIT-36 w przypadku, gdy zaznaczone jest dowolne pole z zakresu: 48-57;
 • Dodano automatyczne usuwanie spacji i myślników z pola NIP przy generowaniu e-Sprawozdania.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 20.25 - lista zmian (26-02-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 

 • Raport „Rozliczenie Ryczałtu” usprawniono o uwzględnianie „odliczenia od podstawy” w kolejnym miesiącu, gdy nie było żadnych przychodów w miesiącu poprzedzającym;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36L (16) wraz z załącznikami i obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36 (27) wraz z załącznikami i obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dodano nowy wzór deklaracji CIT-8 (28) wraz z załącznikami i obsługą w e-Deklaracjach;
 • Usprawniono działanie wzorca księgowania faktur końcowych do zaliczek w przypadku, gdy we wzorcu użyte są ceny zakupu;
 • Przywrócono możliwość zaimportowania danych z roku 2020 przy imporcie danych z programu KPiR DOS/Windows.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 20.24 - lista zmian (20-02-2020 r.)

 

Lista zmian:
System:

 

 • Wyłączono nadmiarowe zapisywanie informacji do pliku out.log.

 

Moduły księgowe:

 

 • W deklaracji PIT-28 (22) przywrócono generowanie pliku XML w przypadku korekt, gdy zaznaczone jest pole 6a.
 
 

Księga Handlowa DGCS System wersja 20.23 - lista zmian (14-02-2020 r.)

 
 
Lista zmian:
 
 • W raportach ujęto korekty podstawy opodatkowania w związku z ulgą za złe długi obowiązującą od 2020 roku:
I. KPiR:
Księga
a) Rozliczenie Księgi PiR
b) Rozliczenie Księgi PiR (tylko za okres)
c) Rozliczenie Księgi PiR (z grupowaniem wg właściciela)
d) Rozliczenie roczne Księgi PiR
Rozliczenie PIT
a) Zestawienie obrotów i zobowiązań podatkowych (wg skali)
b) Zestawienie obrotów i zobowiązań podatkowych (wg skali) - kwartalnie
c) Zestawienie obrotów i zobowiązań podatkowych (liniowy)
d) Zestawienie obrotów i zobowiązań podatkowych (liniowy) - kwartalnie
Rozliczenie podatnika
II. KPiR dla RR:
Rozliczenie podatnika
III. Ryczałt:
Rozliczenie Ryczałtu
Rozliczenie podatnika
 
 • Przywrócono zapisywanie numeru referencyjnego na deklaracji PIT-28 w przypadku, gdy wysyłana była jako zbiorcza e-deklaracja.

 

Księga HandlowaDGCS System wersja 20.22 - lista zmian (06-02-2020 r.)

  

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 

 • Zmieniono sposób generowania e-Sprawozdania finansowego w przypadku, gdy program zainstalowany jest w katalogu ze spacjami w nazwie;
 • Dodano ewidencję dla korekty podstawy opodatkowania za złe długi obowiązującej od 2020 r.
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-28 (22) wraz z załącznikami: PIT-28B (16); PIT-O (24); PIT-D (28) i obsługą w e-Deklaracjach.

 

Moduł Środki Trwałe:

 

 • Zmieniono układ okna "Kartoteka środków trwałych:
 • Zamieniono miejscami pola „Nr inwentarzowy” z „Symbol KŚT”. Pierwszym polem jest pole wyboru numeru KŚT. Zostawiono tylko jeden sposób rozwijania listy ze słownikiem KŚT – przyciskiem „+/-” (usunięto przycisk „...”). W zakładce „Parametry amortyzacji” jako pierwsze pole ustawiono „Rodzaj amortyzacji”. Ponadto, usprawniono wyświetlanie okna kartoteki środków trwałych dla niskich rozdzielczości;
 • Zmieniono sposób podpowiadania danych dla odpisów jednorazowych w zakładce "Parametry amortyzacji".
 • Dla wybranej metody amortyzacji „Odpis jednorazowy” są podpowiadane daty:
 • - data przyjęcia = data nabycia,
 • - data rozpoczęcia obl.amor. = data przyjęcia.
 • Dodano podpowiadanie dat po zmianie metody amortyzacji;
 • Dodano „Raport zmian wartości środków trwałych i WNiP w okresie”. Dodano oddzielne raporty szczegółowe (dla wartości księgowych i podatkowych) i jeden zbiorczy – tylko podsumowania kolumn z podziałem na wartości księgowe i podatkowe;

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 20.21 - lista zmian (27-01-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 

 • sprawniono działanie programu w trakcie czynności sprawdzania księgowań w module Ryczałt - zmiana typu zakresu dat na „Podatek VAT”.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 20.19 - lista zmian (23-01-2020 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Kasa - dodano informację przed wystawieniem pierwszego dokumentu kasowego, żeby użytkownik wprowadził Bilans otwarcia w kasie;
 • Dodano sprawdzanie kontrahenta na "Białej liście" w oknie "Rozrachunki nierozliczone". Sprawdzanie powinno być wykonane tylko dla zobowiązań z danego (jednego) dnia. Sprawdzanie jest ograniczone do 30 kontrahentów, więc najlepiej jakby na liście było mniej niż 30 kontrahentów, bo "nadwyżka kontrahentów" nie zostanie sprawdzona;
 • Dodano masową weryfikację kontrahentów na białej liście.

 
        

Księga Handlowa DGCS System wersja 20.17 - lista zmian (21-01-2020 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Przywrócono możliwość ukrywania nieaktywnego użytkownika jeśli miał on wystawione dokumenty;
 • W słowniku kontrahentów dodano przycisk weryfikacji z Białą Listą. Po jego wybraniu zostanie wyświetlony raport z weryfikacji oraz na życzenie użytkownika konta bankowe kotrahenta zostaną uzupełnione o takie, które zostały odczytane z Białej Listy.

 

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 20.13 - lista zmian (14-01-2020 r.)

 

Lista zmian:
Moduł Środki Trwałe:

 

 • Dodano nowy raport "Raport amortyzacyjny - podsumowania grup".

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 20.12 - lista zmian (07-01-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono komunikat przy księgowaniu wyciągu bankowego, gdy zdarzy się niepowodzenie z powodu braku dowiązania kontrahenta. W komunikacie błędu dodana jest informacja o nazwie kontrahenta. W takim przypadku możemy wejść w wyciąg bankowy, znaleźć pozycję z danym kontrahentem i dowiązać kontrahenta z wygenerowaniem rozrachunku dla tej pozycji;
 • Podczas dodawania wpisu bez VAT ustawiono domyślnie kursor na polu z datą.
   

Moduł Środki Trwałe:

 

 • Uproszczenie filtrowania danych do raportów:

Działanie filtrów.

Po zmianie istnieją następujące filtry danych do raportów:
Wszystkie – wszystkie środki trwałe;
Amortyzowane – środki trwałe z niezerowymi odpisami w zadanym okresie;
Aktywne – środki trwałe, które nie zostały zlikwidowane przed zadanym okresem.

Niezależnie od wybranego filtru, pomijane są środki trwałe nabyte po zakończeniu zadanego okresu.

Usprawniono filtrowanie na podstawie daty „Wg stanu na dzień” dla filtra Amortyzowane, aby nie pojawiały się zlikwidowane środki trwałe. W tym przypadku, filtr Amortyzowane wyświetla tylko te środki trwałe, które nie zostały jeszcze zlikwidowane ani umorzone.

Dostępne filtry w zależności od raportu:

Dla raportów „Spis z natury” oraz „Ewidencja środków trwałych i WNiP (...)” dostępne są filtry: Wszystkie, Amortyzowane oraz Aktywne. Dla pozostałych raportów (dla których filtrowanie jest odblokowane) dostępne są filtry: Wszystkie oraz Amortyzowane.

W raportach „Środki Trwałe w serwisie” oraz „Spis z natury” odblokowano filtry. W raporcie „Środki Trwałe w serwisie” domyślny filtr jest ustawiony na Wszystkie (zamiast na Aktywne – obecnie filtr Aktywne jest niedostępny dla tego raportu). W spisie z natury, domyślny filtr to Aktywne (jak dotychczas).

Dla raportów „Potwierdzenie utylizacji” oraz „Raport odpisów de Minimis” filtry są zablokowane (jak dotychczas).

Filtrowanie po datach:

Filtrowanie z użyciem daty „Wg stanu na dzień” jest włączone tylko dla raportów: „Środki Trwałe w serwisie”, „Spis z natury”, „Ewidencja środków trwałych i WNiP (...)”. Dla pozostałych raportów, możliwe jest filtrowanie według wartości w polach „Okres od” oraz „Okres do”.

 

Filtrowanie według okresów dotyczy również raportów, które dotychczas były filtrowane po datach „Data od” oraz „Data do”: „Raport z OT”, „Raport z LT”, „Raport z Modernizacji”, „Potwierdzenie utylizacji”, „Raport odpisów de Minimis”. Filtrowanie według dat „Data od” oraz „Data do” jest wyłączone.

 • Ustawienie domyślnego filtrowania na Aktywne w raportach „Ewidencja środków trwałych i WNiP (...)”;
 • W raporcie z LT odblokowano filtry. Domyślny filtr jest ustawiony na Wszystkie. Dodano datę nabycia i dokument likwidacyjny;
 • Dodano na raporcie z OT informacji o odpisie jednorazowym (inwestycyjnym) jeżeli występuje;
 • Dodano tekst „i WNiP” w nagłówkach raportów: „Raport z OT”, „Raport z LT”, „Raport z modernizacji”;
 • Usunięto raport „Spis z natury” (duplikat). Pod nazwą „Spis z natury” jest dostępny dotychczasowy „Raport ze spisu z natury” (różnica to możliwość skreślania odpowiednich wartości w kolumnach JEST i NIE MA).
 • Uproszczono skreślanie wartości w kolumnach JEST i NIE MA – odpowiednia kolumna jest skreślana na podstawie tego, czy środek trwały był aktywny na zadany dzień (zamiast używania wartości z pola „Jest na stanie”). Pole „Jest na stanie” zostało ukryte;
 • Dodano możliwość okresowego księgowania odpisów amortyzacyjnych;
 • Usprawnienie w raportach planów amortyzacji wyświetlania wartości nieumorzonej dla zlikwidowanych środków trwałych.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 20.09 - lista zmian (11-12-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 

 • Usunięto pole REGON z deklaracji: VAT-7 (20) i VAT-7K (14);

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 20.08 - lista zmian (04-12-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Usprawniono działanie wizualizacji pliku JPK FA (3) w przypadku, gdy w pliku ujęte są zamówienia.

 

Moduły księgowe:

 

 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-7 (20) wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-7K (14) wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-8 (10);
 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-9M (9);
 • Dodano nowy wzór deklaracji AKC-4 (7);
 • Dodano nowy wzór deklaracji AKC-4/E (8).

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 20.07 - lista zmian (03-12-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Zmieniono nazewnictwo „Konto” na „Rachunek bankowy” podczas wprowadzania wyciągu bankowego;
 • Dodano możliwość automatycznego wylogowania użytkownika po czasie bezczynności. Opcja dostępna w Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Parametry pracy → „Ilość minut automatycznego wylogowania (0 – brak wylogowania)”.

 

 Moduły księgowe:

 

 • Dodano możliwość automatycznego księgowania danych z pliku JPK FA (3);
 • Dodano wizualizację danych wygenerowanych w JPK FA (3) w formie tabelarycznej;
 • Zmieniono opis kolumny w oknie „Wybierz paczkę”.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 20.05 - lista zmian (21-11-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Wsparcie dla aktualizacji baz danych z wersji Firebird 2.5 na 3.0 na serwerach zewnętrznych.
 • Przy dodawaniu wyciągu bankowego zablokowano możliwość wprowadzenia typu operacji, który nie istnieje w programie.

 

 Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono możliwość generowania pliku JPK PKPiR (2) po zaimportowaniu danych z programu KPiR DOS;
 • Usprawniono możliwość księgowania w walucie i zmiany wartości przy pomocy opcji „Zmień PLN”.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 20.03 - lista zmian (12-11-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Poprawiono komunikat przy instalacji serwera bazy danych Firebird w wersji 3.0.

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono działanie kursora w przypadku dodawania wpisu. Przy dodawaniu wpisu dla należności i zobowiązań kursor pojawia się w terminie płatności, a dla płatności w polu wyszukiwania „CFT”.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 20.02 - lista zmian (30-10-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:
 

 • Przywrócono parametr "Podpowiadaj datę ostatniego dokumentu" w parametrach Kasy;
 • Usprawniono instalowanie serwera bazy danych Firebird w wersji 3.0 na starszych wersjach programu DGCS System.

 

Moduły księgowe:
 

 • Poprawiono literówkę w słowie „zapisów” w opcji: Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Parametry dekretacji;
 • Przywrócono kursor, który znikał po naciśnięciu spacji w oknie „Wybierz dokumenty do rozliczenia”.

 

Moduł środki trwałe:

 

 • Na wydruku OT dodano informacje o odpisie jednorazowym (inwestycyjnym), jeżeli występuje;
 • Na wydruku „Odpis amortyzacyjny” dodano oddzielne zestawienie o odpisach jednorazowych (ulga inwestycyjna) z zadanego okresu.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 20.01 - lista zmian (24-10-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Firebird 3.0
  Od generacji 20 używaną i wymaganą wersją serwera Firebird jest wersja 3.0.x. Dzięki uaktualnionej wersji serwera wiele czynności wykonywanych w DGCS System będzie szybszych;
 • Zmiana zarządzania certyfikatami.
  Zmieniono sposób zarządzania certyfikatami. Od najnowszej generacji zmiana certyfikatu przez Ministerstwo Finansów nie będzie wymagała uaktualnienia programu;
 • DGCS System dostępny w wersji abonamentowej.
  Od generacji 20.00 programu zmieniony został sposób jego dystrybucji;
 • Zabezpieczenie słownika stawek VAT .Wprowadzono zabezpieczenie słownika stawek VAT poprzez zablokowanie edycji i usuwania prawnie obowiązujących stawek VAT. W przypadku obowiązujących stawek VAT możliwa pozostaje edycja kodu drukarki fiskalnej. Zabezpieczenie to pozwala w każdym momencie poprawnie wygenerować JPK VAT oraz deklaracje VAT. Pozostaje możliwość modyfikacji stawek nieobowiązujących oraz dodawanych przez użytkownika;
 • Nowy raport zaległych zobowiązań z kwotami netto i VAT .
  Dodano raport zaległych zobowiązań z rozdzielonymi kwotami netto i VAT. Raport jest przydatny, gdy potrzebna jest zapłata za zobowiązania z mechanizmem podzielonej płatności (split payment). Na raporcie osobno pokazana jest kwota netto i VAT, co pozwala na wykonanie przelewu z mechanizmem podzielonej płatności.
 • Usprawnienie wystawiania dokumentów KP/KW dotyczących bilansu otwarcia kasy.
  Dokumenty KP/KW dotyczące bilansu otwarcia kasy będą wystawiane z numerem uwzględniającym kasę, w której bilans otwarcia jest wprowadzany.
 • Usprawnienie generowania raportu kasowego w przypadku, gdy istnieją dokumenty KP/KW z dużymi kwotami.
  Możliwe będzie generowanie raportu kasowego w przypadku, gdy na kasie wystawiono dokumenty KP/KW o dużych kwotach (rzędu milionów).
 • Usprawnienie wyboru operacji ze słownika operacji przy wystawianiu dokumentów KP/KW.
  Dotychczas, jeśli podczas wystawiania dokumentu KP/KW wybrano wartość w polu “Operacja” ze słownika operacji, ale w oknie słownika nie zaznaczono pola “Kopiuj operację do treści”, pole “Treść” dotyczące pozycji dokumentu, było czyszczone. Obecnie, w opisanej sytuacji, w polu “Treść” będzie pozostawiona poprzednio wpisana wartość.
 • Dodanie możliwości wejścia do słowników klawiszem F2 podczas wystawiania dokumentów KP/KW.
  W oknie wystawiania dokumentów KP/KW dodano obsługę klawisza F2. Pozwala on na wejście do słownika, np. w celu wyboru wartości, w zależności od zaznaczonego pola: – jeśli zaznaczono pole “Operacja” – wejście do słownika operacji; · jeśli zaznaczono pole “Symbol księgowy” – wejście do słownika typów operacji (symboli księgowych);
 • Usprawnienie parowania płatności z zobowiązaniami przy drukowaniu wystawianego dokumentu KP/KW .
  We wcześniejszych wersjach DGCS System, jeśli w oknie wystawiania dokumentu KP/KW kliknięto przycisk “Drukuj”, parowanie płatności z zobowiązaniami było wykonywane tylko dla jednej pozycji dokumentu. Obecnie w opisanej sytuacji parowanie będzie następowało tak, jak dla przycisku “OK”, czyli dla wszystkich pozycji wystawianego dokumentu.
 • Zablokowanie możliwości wystawienia dokumentu KP/KW z zerową kwotą.
  Jeśli kwota wystawianego dokumentu KP/KW to 0, program nie pozwoli na wystawienie dokumentu (zostanie wyświetlony komunikat z informacją o zerowej kwocie).
 • Zmiana układu okna wystawiania dokumentu KP/KW oraz okien kartotek dokumentów KP/KW.
  Dostosowano okno wystawiania dokumentów KP/KW oraz okna kartotek dokumentów KP/KW do niższych rozdzielczości, np. 1024x768. Ulepszono widoczność pozycji dokumentu kasowego;
 • Dodanie okna “Konfiguracja kasy”, zastępującego oddzielne okna modyfikacji, dodawania i usuwania kasy.
  Stworzono nowe okno “Konfiguracja kasy”, które umożliwia dodawanie, edycję i usuwanie kas. Po lewej stronie okna znajduje się tabela kas z możliwością wyszukiwania. Po prawej stronie prezentowane są szczegółowe dane kasy wybranej w tabeli:nazwa kasy;
  • nazwa skrócona;
  • numer raportu kasowego; stan kasy.
  • Ponadto, widoczny jest również panel bilansu otwarcia.
  • W oknie dodawania kasy znajdują się takie same pola, jak opisane, oprócz stanu kasy.
  • Dane bilansu otwarcia mogą być wprowadzane podczas dodawania lub edycji kasy. Jeśli dla danej kasy wprowadzono już bilans otwarcia (lub wystawiono jakieś dokumenty KP/KW), wprowadzenie bilansu otwarcia jest zablokowane. Przy dodawaniu pozycji bilansu otwarcia, możliwe jest ustawienie następujących danych:
  • data dokumentu;
  • waluta;
  • nr tabeli walut;
  • kurs;
  • data kursu;
  • kwota.
    
 • W oknie konfiguracji kasy dostępne są następujące przyciski:
  • “Dodaj” – wyświetla okno dodawania kasy;
  • “Edytuj” – uruchamia edycję zaznaczonej kasy;
  • “Usuń” – usuwa wybraną kasę;
  • “Zapisz” – zapisuje edytowane dane kasy;
  • “Anuluj” – anuluje edycję danych kasy.
  • Przed usunięciem kasy program wyświetli komunikat z prośbą o potwierdzenie. Usunięcie kasy nie jest możliwe, jeśli na kasie wystawiono już jakieś dokumenty KP/KW lub dana kasa jest ustawiona jako aktualna kasa. W wymienionych przypadkach, kasa nie zostanie usunięta i zostanie wyświetlony komunikat z informacją o przyczynie.

    

Moduły księgowe:

 

 • Nowe przepisy na rok 2019 i 2020 w obliczaniu podatku dochodowego PIT.
  Od października 2019 obowiązuje nowa stawka podatku PIT i nowa kwota ulgi podatkowej. W DGCS System obsłużono zarówno okres przejściowy w roku 2019 jak i w pełni rok 2020. Zmiany obowiązują w zakresie rozliczeń zaliczki na podatek dochodowy oraz rozliczeń rocznych w KPiR i KPiR RR. Dotyczy to raportów:
  Z grupy Rozliczenie PIT: Zestawienia obrotów i zobowiązań podatkowych wg skali na rok 2019 i 2020 Rozliczenie podatnika na 2019 i 2020;

  Rozliczenie KPiR według właściciela (KPiR):

  – dla roku 2019 obcięty do 30-09-2019,

  – wyłączony pomiędzy 01-10-2019 a 31-12.2019,

  – nowy od roku 2020.

  Dodatkowo obsłużono możliwość wyboru naliczenia zaliczki za wrzesień i III kwartał 2019 według stawki 18% czy 17,75% poprzez:
  Dodanie znacznika w Zestawieniu obrotów i zobowiązań podatkowych określającego, którą stawkę zastosować;
  Dodanie pytania przy tworzeniu raportu Rozliczenie podatnika, którą stawkę zastosować.
   
 • Możliwość ręcznej modyfikacji kwot PLN podczas wpisu w walucie obcej do rejestru VAT.
  Na zakładce VAT dodano znacznik odblokowujący edycję przeliczonych kwot w PLN. Podczas dodawania i edycji zapisu walutowego w rejestrze VAT można teraz zmodyfikować przeliczone automatycznie przez system kwoty w PLN przy zapisach walutowych. Ma to duże znaczenie przy wprowadzaniu zakupów walutowych, gdzie przeliczone kwoty na otrzymanej fakturze od kontrahenta różnią się od kwot przeliczonych przez DGCS System.
   
 • Rozbudowany moduł wzorców księgowania oraz automatycznego księgowania.
  Rozbudowa modułu wzorców do automatycznego księgowania dokumentów z innych modułów obejmuje następujące obszary:
  Odblokowanie dodatkowych i zaawansowanych warunków księgowania dla rozksięgowania na koncie rozrachunkowym kontrahenta w przypadkach, gdy cały typ dokumentu ma odblokowane takie warunki;
  We wszystkich dokumentach z kontrahentem dodanie w systemie możliwości grupowania po grupie kontrahentów dla typów dokumentów w przypadkach, gdzie odblokowane są dodatkowe warunki księgowania;
  We wzorcach księgowania kompensat dodanie dodatkowych warunków księgowania dla grupy kontrahentów i waluty.
  Rozwiązania te pozwalają na lepsze zarządzanie księgowaniami na różne syntetyki kont rozrachunkowych różnych grup kontrahentów (np. kontrahenci z różnych rejonów czy miast na różnych syntetykach) oraz otwierają drogę do bardziej skomplikowanych ustawień wzorców księgowania na kontach rozrachunkowych.
   
 • Dodane raporty potwierdzenia sald.
  Dodane zostały dwa raporty potwierdzenia sald, gdzie odcinek A i B znajduje się na jednym raporcie. Pozwala to na jednoczesny wydruk odcinka A i B.
   
 • Nowe wersje e-sprawozdań finansowych.
  Dodano nowe wersje e-sprawozdań finansowych według wersji schematów XSD 1-2. Nowe wersje będą obowiązywać przy składaniu e-sprawozdań za rok 2019.
   
 • Możliwość edycji kwot na obliczonym sprawozdaniu finansowym.
  Dodano możliwość edycji kwot na obliczonym sprawozdaniu finansowym z poziomu kartoteki obliczonych sprawozdań. Funkcjonalność pozwala na zmianę wybranej kwoty na obliczonym i zapisanym już sprawozdaniu finansowym.
   
 • Dodany wydruk całego e-sprawozdania finansowego .
  Dodano możliwość wydruku wygenerowanego e-sprawozdania finansowego. Wydruk zawiera wszystkie sekcje e-sprawozdania, takie jak wprowadzenie, bilans itd.
   
 • Dodany wybór stawki ryczałtu przy automatycznym księgowaniu różnic kursowych w module Ryczałt.
  Przy automatycznym księgowaniu różnic kursowych w module Ryczałt umożliwiono wybór stawki ryczałtu zgodnie z ustawieniem w konfiguracji parametru “Pytaj o stawkę ryczałtu podczas automatycznego księgowania”.
   
 • Dodana kontrola przy automatycznym księgowaniu dokumentów w celu zabezpieczenia przed kilkukrotnym zaksięgowaniem wprowadzonego już dokumentu.
  Podczas księgowania m.in. różnic kursowych czy kompensat kontroli takiej wcześniej nie było, co pozwalało na kilkukrotne zaksięgowanie tego samego dokumentu przez użytkownika. Kontrola taka została dodana, żeby przez przypadek użytkownik nie zaksięgował raz już wprowadzonego dokumentu.
   
 • Przy księgowaniach z plików zewnętrznych (np. z DANE_FIK.DBF) dodano sprawdzenie, czy taki dokument już istnieje w module księgowym.
  Sprawdzenie takie jest realizowane podobnie, jak przy księgowaniu ręcznym dokumentu. System wykonuje taką kontrolę także przy automatycznym księgowaniu z plików zewnętrznych. Dodatkowo użytkownik ma udostępnioną możliwość przerwania automatycznego księgowania z pliku zewnętrznego. Funkcjonalność pozwala przerwać księgowanie z pliku zewnętrznego, gdy użytkownik omyłkowo wykona księgowanie z pliku, który został już raz zaksięgowany.
   
 • Wzorzec księgowania podczas ręcznego księgowania podpowiadany jest na podstawie najczęściej używanego z danym kontrahentem.
  We wszystkich modułach księgowych podczas ręcznego księgowania z wybranym kontrahentem, gdy księgowanie w księdze, ryczałcie czy dzienniku odbywa się za pomocą wybranego wzorca księgowania, system podpowiada wzorzec najczęściej używany z wybranym kontrahentem. We wcześniejszych wersjach DGCS System podpowiadany był ogólnie najczęściej wybierany wzorzec bez względu na to, jakiego wybraliśmy kontrahenta.
   
 • Przy automatycznym księgowaniu z JPK FA dodano możliwość określenia, czy sprzedaż z odwrotnym obciążeniem dotyczy towaru czy usługi.
  Przy napotkaniu pierwszego dokumentu sprzedaży z odwrotnym obciążeniem dodano pytanie dla użytkownika, jak taki dokument ma być interpretowany przez DGCS System. Wybór użytkownika jest następnie zastosowany do wszystkich dokumentów sprzedaży z odwrotnym obciążeniem w księgowanym JPK FA.
   
 • Podczas edycji zapisu w Księdze Handlowej zapamiętane ustawienie opcji, czy wpis był wykonany bez generowania rozrachunków.
  We wcześniejszych wersjach DGCS System, gdy zapis był wykonany bez rozrachunków, rozrachunki nie były generowane, ale podczas wejścia w edycję tego zapisu nie był zaznaczony znacznik “Nie generuj rozrachunków”. Od generacji 20 zapamiętywane jest ustawienie tego znacznika przy kolejnym wejściu w edycję zapisu.
   
 • Przy generowaniu pliku JPK i zapisie go na dysku proponowana nazwa pliku JPK obcinana jest tak, żeby całkowita długość nazwy nie przekraczała dozwolonej długości nazwy pliku.
  Nazwa firmy wklejana w nazwę pliku JPK jest ograniczana do długości pozwalającej na wygenerowanie nazwy nieprzekraczającej maksymalnej dozwolonej długości nazwy pliku JPK określonej w dokumentacji.
   
 • Dodana opcja sortowania LP według kolejności wprowadzania.
  W narzędziach administracyjnych w opcji Księgowania dodana możliwość posortowania LP według faktycznej kolejności wprowadzania dokumentów do systemu. Ta funkcjonalność nie bierze pod uwagę daty księgowania, a tylko kolejność wprowadzania dokumentu do systemu.
   
 • Kopiowanie typów rejestrów przy kopiowaniu planu kont i wzorców z roku poprzedniego.
  Dodana możliwość kopiowania typów rejestrów, gdy dodawany jest rok obrachunkowy i kopiowany jest plan kont oraz wzorce księgowania z roku poprzedniego.
   
 • Na deklaracji VAT-7 pola 52 i 53 ustawione jako nieliczone.
  Pola 52 i 53 na deklarację VAT-7 przenoszone są z ewidencji doliczeń z rejestru VAT, a na samej deklaracji te pola ustawione są jako nieliczone.
   
 • W Księdze Handlowej zmiana komunikatu, gdy zapis nie posiada rozksięgowań na konta.
  Zmieniony został komunikat na bardziej zrozumiały dla użytkownika, gdy zapis nie posiada rozksięgowań na żadne konto księgowe.
   
 • Na formularzu deklaracji PIT-B udziały właścicieli zwiększone do 6 miejsc po przecinku.
  We wcześniejszych wersjach DGCS System można było wprowadzić jedynie 2 miejsca po przecinku. Od generacji 20 zwiększona ilość do 6 miejsc po przecinku.
   
 • Przy definiowaniu wzorców księgowania lista do wyboru statusu oraz rodzaju zakupu rozpoczyna się od wartości “Wszystkie”.
  We wcześniejszych wersjach wartość “Wszystkie” znajdowała się ostatnia na liście. Od generacji 20 wartość ta jest podpowiadana jako pierwsza na liście.

 


Księga Handlowa DGCS System wersja 19.37 - lista zmian (24-10-2019 r.)

Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 18.XX i starszych wg poniższego cennika. Bez nowego numeru licencji, program będzie działać w trybie demonstracyjny.

 

Lista zmian:

System:

 

 • Dodano nowy certyfikat do szyfrowania jednorazowego klucza dla serwera testowego JPK;
 • Zmieniono komunikat informujący o wysyłce plików JPK w przypadku, gdy wysyłany JPK nie został zapisany do bazy lub do repozytorium JPK, ale został wysłany na serwer Ministerstwa Finansów.

 

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono podpowiadanie numeru konta bankowego dla wpłat podatku PIT w przypadku pobierania danych z deklaracji CIT na raporcie „Rozliczenie podatnika”.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 19.35 - lista zmian (20-09-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Zmniejszono rozmiar okna kartoteki dokumentów KP / KW, tak aby pozycje dokumentu kasowego widoczne były przy rozdzielczości 1024×768 pkt.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 19.32 - lista zmian (16-09-2019 r.)

 

Lista zmian: 

Moduły księgowe:

 

 • Na deklaracji PIT-36L obsłużono sytuację, gdy ktoś wpisze wartość „0” w pole 152.

 

     

Księga Handlowa DGCS System wersja 19.29 - lista zmian (25-08-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Przywrócono możliwość wysyłania raportów z programu

 

 

Lista zmian:

System:

 

 • Uaktualniono certyfikat klucza publicznego dla serwera JPK.

 

Moduł Środki trwałe:

 

 • Dodano informację o tym, jaki środek trwały jest likwidowany oraz datę likwidacji dla likwidowanych środków trwałych na raportach odpisów amortyzacyjnych.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 19.27 - lista zmian (20-08-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Wprowadzono nowy wygląd kasy (wystawianie i kartoteki dokumentów KP / KW).

  

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 19.26 - lista zmian (06-08-2019 r.)

 

Lista zmian: 

Moduły księgowe:

 

 • Zmieniono komunikat ostrzegający, że dokument może juz istnieć w bazie danych;
 • W Księdze Handlowej usprawniono zmianę numeru konta w oknie Narzędzia -> Narzędzia administracyjne -> Plan kont;

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 19.24 - lista zmian (05-07-2019 r.)

 

Lista zmian: 

Moduły księgowe:

 

 • Dodano możliwość alternatywnego wybrania sterownika PKCS11 dostarczanego przez producenta certyfikatów w systemach operacyjnych Windows.
  Brak możliwości podpisu kartą kryptotgraficzną KIR - "Graphite" został rowiązany dzięki zaangażowaniu i współpracy Pana Andrzeja z firmy ALT Sp. z o.o.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 19.23 - lista zmian (01-07-2019 r.)

 

Lista zmian: 

Moduły księgowe:

 

 • Uaktualniono opisy numeru deklaracji VAT-7 (19);
 • Usprawniono eksport dekretow do plikow XML w Księdze Handlowej;

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 19.21 - lista zmian (10-06-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Poprawiono literówkę w oknie „Ustawienia serwera poczty wychodzącej (SMTP)”, w polu „Adres serwera poczty (SMTP)”.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 19.20 - lista zmian (31-05-2019 r.)

 

Lista zmian: 

Moduły księgowe:

 

 • Poprawiono literówkę w słowniku „Wzorców księgowania” w kolumnie „procent kwoty”;
 • Usprawniono import dokumentów z pliku XLSX (moduł indywidualny);
 • Usprawniono wczytywanie wyciągu bankowego z pliku MT-940. W poprzedniej wersji pojawiał się błąd po kliknięciu na nagłówek tabeli wczytywanego wyciągu;

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 19.19 - lista zmian (16-05-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 

 • Usprawniono wyszukiwanie
 • kontrahenta, po wpisaniu NIP i wybraniu funkcji SPCN (szukaj tylko po całym NIP) w oknie „Kontrahent”;
 • Usprawniono usuwanie wielu zaznaczonych pozycji w „Wyciągu bankowym”;
 • Zmieniono sposób wyświetlania listy kontrahentów w oknie „Rozrachunki pełne”. W najnowszej wersji lista kontrahentów po lewej stronie okna jest stała - pokazuje wszystkich kontrahentów w systemie.
   

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono wysyłkę e-Deklaracji CIT-8 (w.27) po uzupełnieniu pola 29a.

 

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 19.18 - lista zmian (29-04-2019 r.)

 

Lista zmian: 

Moduły księgowe:

 

 • Dodano nowy wzór deklaracji CIT-8 (27) wraz z obsługą e-Deklaracji;
 • Usprawniono generowanie e-Deklaracji VAT-7 (19). Jeżeli pole 58 jest wypełnione kwotą dodatnią, to wymagane jest zaznaczenie przez użytkownika pola 68;
 • Usprawniono księgowanie z plików zewnętrznych, gdy zaznaczona jest opcja porównywania po nazwie i po NIP-ie kontrahenta. W niektórych przypadkach gdy kontrahent nie ma NIP-u system nie był w stanie odnaleźć kontrahenta, choć w bazie on już istniał, co powodowało efekt zawieszenia programu;
 • Dodano możliwość wysyłania odliczeń właścicieli do serwisu mojksiegowy24.pl dla każdego właściciela osobno;
 • Dodano możliwość rozliczania taksówkarzy w pliku JPK VAT (3);
 • Zmieniono format daty we wszystkich polach z datą w deklaracji VAT-R;
 • Usprawniono generowanie deklaracji PIT-36, która wymagała wypełnienia pól od 28 do 36, podczas gdy w formularzu wypełnione są dane w sekcji B. Dane identyfikacyjne.

 

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 19.17 - lista zmian (11-04-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Dodano obsługę poczty Apple. Poczta Apple (iCloud) wymaga ustawienia bezpieczeństwa połączenia na START/TLS.

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono prezentowanie danych na deklaracji AKC-WW w przypadku automatycznego księgowania korekt dokumentów z akcyzą.

 


Moduł Środki trwałe:

 

 • Usprawniono eksport i import danych przez plik Excela (XLS) w przypadku, gdy dane wyeksportujemy z jednej bazy, a następnie wybierzemy inną bazę danych i do niej zaimportujemy dane;
 • Zmieniono komunikaty wyświetlane po imporcie środków trwałych z pliku Excela (XLS).

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 19.16 - lista zmian (02-04-2019 r.)

 

Lista zmian: 

Moduł Środki trwałe:

 

 • Usprawniono możliwość eksportu i importu danych z bazy do bazy przez plik Excela. Aktualnie przenoszone są dane z zakładki „Podstawowe”, poza pracownikiem odpowiedzialnym i kontrahentem powiązanym oraz dane z zakładki „Likwidacja”.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 19.15 - lista zmian (29-03-2019 r.)

 

Lista zmian: 

Moduły księgowe:

 

 • Zmieniono algorytm podpisywania e-Sprawozdania finansowego, tak aby było weryfikowane jako poprawny typ podpisu na ePUAP.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 19.14 - lista zmian (27-03-2019 r.)

 

Lista zmian: 

Moduły księgowe:

 

 • Dodano możliwość podpisywania e-Sprawozdań Finansowych przy pracy zdalnej przy użyciu aplikacji „Winflector”;
 • Przywrócono ujmowanie remanentów w kosztach narastająco na raporcie „Zestawienie obrotów i zobowiązań podatkowych".

  

Środki trwałe:

 

 • Wyeliminowano losowy problem z uruchamianiem modułu.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 19.13 - lista zmian (22-03-2019 r.)

 

Lista zmian:

System

 

 •  Zmodyfikowano komunikat, który pojawiał się przy aktualizacji wszystkich baz w przypadku, gdy program nie ma dostępu do jednej z baz.

 

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono import danych z pliku JPK FA do rejestry VAT w przypadku, gdy w pliku NIPy są z przedrostkiem „PL”, a w konfiguracji programu ustawiony jest parametr, który ma usuwać przedrostek „PL”;
 • W kartotece e-Sprawozdań dodano możliwość edycji nazwy oraz daty sporządzenia;
 • Usprawniono raport „Zestawienie obrotów i zobowiązań podatkowych" o przeliczanie kosztów i przychodów narastająco w przypadku, gdy zmienimy kwotę kosztów lub przychodów;
 • Usprawniono wysyłkę deklaracji CIT-8 w przypadku, gdy wypełnione są pola: 65, 66, 67 i 68;
 • W kartotece obliczonych sprawozdań finansowych dodano możliwość edycji nazwy;
 • Usprawniono obsługę skrótów klawiszowych zapisu, gdy użyte były opcje 75% lub 20%;
 • Usprawniono wprowadzanie ręcznie kwot w oknie "Obliczanie sprawozdań finansowych", tak aby kursor poruszał się tylko po polach edycyjnych (z kwotami);
 • Zmieniono sposób kodowania załączników dodawanych do e-Sprawozdania finansowego;
 • Dodano komunikat w przypadku, gdy sprawozdanie nie zostało jeszcze obliczone, a chcemy wprowadzić jakąkolwiek kwotę ręcznie w sprawozdaniu.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 19.12 - lista zmian (19-03-2019 r.)

 

Lista zmian: 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono definicję e-Sprawozdań Finansowych dla rodzaju definicji w pozycjach A,B,C w Rachunku przepływów pieniężnych pobieranym z pliku DanePoczatkowe.xml;
 • Usprawniono zaokrąglanie kwot przy automatycznym księgowaniu różnic kursowych z wycen bilansowych i podatkowych;
 • Usprawniono przenoszenia danych z załącznika PIT-O w deklarację PIT-36 o przenoszenie miesięcy do pliku XML w przypadku, gdy rozliczamy się z współmałżonkiem i w polu małżonka w części E PIT-O nie wpisano ilości miesięcy oraz kwoty za dziecko, a dane te są wprowadzone u podatnika;
 • Usprawniono przenoszenie danych z roku poprzedniego dla e-Sprawozdania Rachunku Zysków i Strat, jeżeli w części F w roku bieżącym są 0;
 • Wyłączono konieczność uzupełnienia tabeli różnic w podatku dochodowym w sprawozdaniu finansowym dla jednostek „mikro” i „małych”;
 • Przywrócono możliwość automatycznego księgowania płatności naszych.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 19.11 - lista zmian (15-03-2019 r.)

 

Lista zmian: 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono weryfikację e-Sprawozdań finansowych ze schematami XSD o pokazywanie szerszego komunikatu dla użytkownika, jeżeli coś jest niezgodne;
 • Zablokowano możliwość dodania pustego wiersza w informacji uszczegóławiającej w e-Sprawozdaniach finansowych;
 • Usprawniono edycję zapisów w przypadku użycia przycisków 75% i 20% o zmianę Winien PLN / Ma PLN;
 • Dodano komunikat, przy próbie usunięcia obliczonego Sprawozdania Finansowego podłączonego do e-sprawozdania (użytego w e-sprawozdaniu);
 • W kartotece Sprawozdań Finansowych dodano opcję odwiązania obliczonego sprawozdania;
 • Usprawniono generowane załącznika PIT-O (23) w przypadku, gdy wypełnione jest pole 19.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 19.10 - lista zmian (11-03-2019 r.)

 

Lista zmian:

System

 

 • Poprawiono literówkę w oknie aktualizacji programu;
 • Usprawniono rejestrację modułu dodatkowego „Bezpieczne dane”.

 

Moduły księgowe

 

 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-7 (19) wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-7K (13) wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dodano nowy wzór deklaracji NIP-2 (12);
 • Dodano nowy wzór deklaracji NIP-8 (3);
 • Usprawniono automatyczne księgowanie noty obciążeniowej wystawionej w walucie obcej;
 • Poprawiono literówkę w oknie „Narzędzia administracyjne” dla przycisku „Zmień paczkę”.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 19.07 - lista zmian (14-02-2019 r.)

 

Lista zmian:

System

 

 • Poprawiono literówkę w oknie aktualizacji programu;
 • Usprawniono rejestrację modułu dodatkowego „Bezpieczne dane”.

 

Moduły księgowe

 

 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-7 (19) wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-7K (13) wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dodano nowy wzór deklaracji NIP-2 (12);
 • Dodano nowy wzór deklaracji NIP-8 (3);
 • Usprawniono automatyczne księgowanie noty obciążeniowej wystawionej w walucie obcej;
 • Poprawiono literówkę w oknie „Narzędzia administracyjne” dla przycisku „Zmień paczkę”.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 19.06 - lista zmian (12-02-2019 r.)

 

 

Lista zmian:

System

 

 • Usprawniono edycję danych innego użytkownika niż zalogowany.

 

Moduły księgowe:

 

 • Udostępniono przyciski z odliczeniem 75% i 20% dla VAT-owców;
 • Udostępniono pełną obsługę e-Sprawozdań finansowych.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 19.05 - lista zmian (08-02-2019 r.)

 

Lista zmian:

System
 

 • Usprawniono instalator programu w przypadku instalacji na systemach Windows 10.

 

Moduły księgowe:
 

 • Dodano możliwość księgowania wartości % dla księgowości bez VAT:
 • - w przypadku dodawania wpisu bez VAT na panelu Księga/Dziennik dodano dwa przyciski "75% kwoty" i "20% kwoty". Dotyczy modułów KPiR, KPiR dla RR oraz Księga Handlowa,
 • - w przypadku KPiR i KPiR dla RR jeżeli wpiszemy jakąś kwotę w tabeli, to po naciśnięciu któregoś z powyższych przycisków wpisana przez nas kwota (aktywny wiersz), zamieniana jest na 75% lub 20% tej kwoty. Operację można wykonywać kilkukrotnie i nie ma żadnej blokady co do nazwy kolumny,
 • - w przypadku modułu Księga Handlowa jeżeli wpiszemy jakąś kwotę w tabeli (strona winien lub ma) i naciśnięciu któregoś z powyższych przycisków kwoty z aktywnego wiersza (zarówno winien i ma) zostają zamienione na 75% lub 20% tej kwoty. Operację można wykonywać kilkukrotnie nieważne jakie konto jest wybrane w tabeli,
 • - przeliczona kwota 75% lub 20% jest później przeliczana na PLN według zadanego kursu, jeżeli kwota w danej komórce jest w walucie obcej;
 • Usprawniono dodawanie załączników do e-Sprawozdania Finansowego;
 • Usprawniono zapisywanie e-Sprawozdania Finansowego do pliku XML bezpośrednio po podglądzie struktury pliku;
 • Zmieniono typ pola „Zastosowane uproszczenia” na niewymagane w opcji „Konfiguracja” dla e-Sprawozdania Finansowego;
 • Ograniczono kody PKD możliwe do wybrania w oknie konfiguracji do kodów 5-znakowych;
 • W e-Sprawozdaniach Finansowych zmieniono kodowanie załączników na base64;
 • Usprawniono wysyłkę deklaracji PIT-36 wraz z współmałżonkiem;
 • Usprawniono edycję wzorców księgowania w przypadku zmiany wartości procentowej;
 • Usprawniono edycję wzorców księgowania. Kursor zostaje po dodaniu/edycji wzorca na poprzednim wzorcu oraz po dodaniu/edycji pozycji wzorca na poprzedniej pozycji;
 • Usprawniono działanie przycisku Anuluj w oknie „Wybierz status”.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 19.04 - lista zmian (23-01-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono raporty rozrachunków oraz potwierdzeń sald w przypadku, gdy była wystawiona faktura do paragonu;
 • Usprawniono wyświetlanie danych na raportach „Zestawienie należności i płatności kontrahentów (wg daty płatności)” oraz „Zestawienia zobowiązań i płatności naszych” w przypadku, gdy jest jedna zaległość a wiele płatności;
 • Usprawniono deklarację AKC-WW o możliwość przenoszenia imienia i nazwiska;
 • Usprawniono wysyłkę e-Deklaracji PIT-36 jeżeli zostało wypełnione pole 219;
 • Usprawniono wysyłkę e-Deklaracji PIT-28, w przypadku sprawdzania pól 139 i 140.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 19.03 - lista zmian (15-01-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 

 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-28 (21), PIT-28A (18) i PIT-28B (15) wraz z wysyłką e-Deklaracji;
 • Poprawiono komunikat przy wysyłce deklaracji PIT-28;
 • Usprawniono import z Subiekta w przypadku dokumentów z przełomu roku;
 • Zmieniono raporty dokumentów do wyksięgowania oraz zaksięgowania w VAT sprzedaży i VAT zakupu (odliczenia VAT za złe długi);
 • Usprawniono deklarację PIT-36L;
 • Usprawniono wyświetlanie danych w polu 85 na deklaracji PIT-28;
 • Usprawniono dodawanie wzorców księgowania dla odliczeń w uproszczonych księgowościach.

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 19.02 - lista zmian (11-01-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono księgowanie płatności kontrahentów i płatności naszych w sytuacji, gdy nie jest wybrany kontrahent;
 • Dodano nowe wzorce dla KPiR i KPiR RR dla odliczeń wartości procentowej kosztów (75% i 20%);
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36 (26) wraz z obsługą e-Deklaracji;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36L (15) wraz z obsługą e-Deklaracji;

 

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 19 - lista zmian (17-12-2018 r.)

 

Lista zmian:

System
 
 • Możliwość zmiany hasła użytkownika w wielu bazach danych.

 

Moduły księgowe

 

 • Nowy wygląd okna głównego oraz dodawania zapisu.
 • Zmiana dotycząca odliczeń procentowych od podatku dochodowego.
 • Wygodniejsze przeglądania plików JPK (Pokaż dane XML).
 • Repozytorium wysłanych JPK wraz ze zbiorczą wysyłką przygotowanych JPK.
 • e–Sprawozdania Finansowe.
 • Wyświetlanie obrotów na koncie podczas księgowania.
 • Repozytorium obiegu dokumentów (rozszerzenie – moduł dodatkowo płatny).
 • Repozytorium raportów (rozszerzenie – moduł dodatkowo płatny).
 • Środki trwałe:
 • Nowy wygląd modułu.
 • Obsługa jednorazowego odliczenia do 100.000 PLN.
 • Ukryta zakładka “Korekty”.
 • Nowy raport - “Raport ze spisu z natury”.

 


Księga Handlowa DGCS System wersja 18.67 - lista zmian (09-11-2018 r.)

Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 18.24 i starszych wg poniższego cennika. Bez nowego numeru licencji, program będzie działać w trybie demonstracyjny

  

Księga Handlowa DGCS System - 1 firma/ 1 stanowisko/ do 5 środków trwałych/ do 5 pracowników (aktualizacja UPGRADE): cena dla Użytkowników generacji 18.00 i 18.50 

450,00 zł 553,50 zł Zamów

Księga Handlowa DGCS System - 1 firma/ 1 stanowisko/ do 5 środków trwałych/ do 5 pracowników (aktualizacja UPGRADE): cena dla Użytkowników generacji 17.00 i wcześniejszych 

550,00 zł 676,50 zł Zamów

Księga Handlowa DGCS System - 1 firma/ kolejne stanowisko (aktualizacja)

100,00 zł 123,00 zł Zamów

Księga Handlowa DGCS System-biuro rachunkowe bez limitu firm / nieograniczona liczba stanowisk / do 5 środków trwałych / do 5 pracowników (aktualizacja UPGRADE): cena dla Użytkowników generacji 18.00 i 18.50 

690,00 zł 848,70 zł Zamów

Księga Handlowa DGCS System - biuro rachunkowe bez limitu firm/ nieograniczona liczba stanowisk / do 5 środków trwałych / do 5 pracowników (aktualizacja UPGRADE): cena dla Użytkowników generacji 17.00 i wcześniejszych

790,00 zł 971,70 zł Zamów

Księga Handlowa 10 DGCS System-biuro rachunkowe: do 10 firm / nieograniczona liczba stanowisk / do 5 środków trwałych / do 5 pracowników (aktualizacja UPGRADE): cena dla Użytkowników generacji 18.00 i 18.50

590,00 zł 725,70 zł Zamów

Księga Handlowa 10 DGCS System-biuro rachunkowe: do 10 firm / nieograniczona liczba stanowisk / do 5 środków trwałych / do 5 pracowników (aktualizacja UPGRADE): cena dla Użytkowników generacji 17.00 i wcześniejszych

690,00 zł 848,70 zł Zamów

 

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Dodano parametr określający ilość dni dla pobierania kursów walut z serwera NBP przy starcie programu. Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Uaktualnienia → "Ilość dni, z których pobierane będą kursy walut";
 • Usprawniono wyświetlanie czcionki w programie na komputerach firmy Dell.

 

Moduły księgowe:

 

 • W deklaracji UPL-1 wer. 6 w polu 4 wprowadzono możliwość wpisania nazwy Urzędu Skarbowego;
 • Usprawniono automatyczne księgowanie faktury VAT-marża w przypadku, gdy cena zakupu była wyższa niż cena sprzedaży;
 • W uproszczonych księgowościach udostępniono raport o prawdopodobnie zdublowanych księgowaniach. Dostępny w menu: Raporty → Kontrolne → "Zestawienie dokumentów prawdopodobnie zdublowanych".
 • Usprawniono księgowanie transakcji trójstronnej. Sprzedaż w transakcji trójstronnej wprowadzamy jako WDT-TT i to spowoduje wypełnienie pola 11 w deklaracji VAT-7 oraz odpowiednie wypełnienie deklaracji VAT-UE. Zakup natomiast wprowadzamy jako WNT-TT ze stawka VAT należny (zw, 0%) i oznaczamy, ze nie przysługuje prawo odliczenia - spowoduje to wypełnienie pola 23 na kwotę netto oraz pola 24 na 0 i nie będzie wypełnień w polach odpowiedzialnych za zakup 43, 44, 45 i 46.

 

 

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 18.65 - lista zmian (10-10-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 •  W rozrachunkach zablokowano możliwość dodania rozrachunku niepowiązanego z kontrahentem

 

 

 Moduły księgowe:

 

 

 

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 18.62 - lista zmian (21-09-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • W kartotece JPK dodano możliwość zdefiniowania zakresu dat.

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono możliwość wysyłania korekty e-Deklaracji PIT-4R (7) z załącznikiem ORD-ZU;
 • Dodano nowy wzorzec deklaracji CIT-8 (26) wraz z załącznikami oraz obsługą w e-Deklaracjach.

 

 
 

Księga Handlowa DGCS System wersja 18.60 - lista zmian (06-09-2018 r.)

 
 
Lista zmian:

 

Moduły księgowe:

 

 • Dostosowano program do zmian na stronach Ministerstwa Finansów dla E-Deklaracji VAT-7 (18) i VAT-7K (12);
 • Dla deklaracji VAT-7 (17) i (18) przywrócono przenoszenie zdefiniowanych odliczeń i doliczeń;

 

Moduł Środki trwałe:

 

 • Usprawniono listy rozwijane, po rozwinięciu listy wyświetlane zostają wszystkie pozycje zamiast pierwszych 200;
 • Usprawniono raporty planu amortyzacji;
 • Odblokowano możliwość wyboru daty "Wg stanu na dzień" w raportach odpisów amortyzacyjnych;

 

 

 

 Księga Handlowa DGCS System wersja 18.59 - lista zmian (30-08-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

Moduły księgowe:

 

 • Zmieniono opis deklaracji VAT-7 wersja 18 w ewidencji odliczeń i doliczeń;
 • W podpowiedzi podczas księgowania na zakładce VAT w oknie „Powiązanie rodzajów ewidencji VAT” oraz w ustawieniach parametrów Deklaracji i JPK zmieniono opisy dotyczące deklaracji VAT-7 wersja 18;
 • Na raporcie "Rozliczenie VAT" usprawniono wyświetlanie częściowego odliczenia;
 • Usprawniono odświeżanie zapisów z poziomu rejestru VAT w przypadku, gdy ustawiony jest parametr seryjnego wprowadzania dokumentów do księgi/dziennika/vat;
 • Usprawniono wejście do kartoteki e-Deklaracji, po wcześniejszym zapisaniu deklaracji;
 • Dodano zabezpieczenia przy generowaniu deklaracji VAT-7 w wersji 18 odnośnie pól odpowiedzialnych za zwrot podatku - pola 57-61 oraz 68-70.

 

 

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 18.58 - lista zmian (10-08-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Usprawniono sprawdzanie statusu „czynnego podatnika VAT” w słowniku kontrahentów;
 • Dodano szyfrowanie kopii bezpieczeństwa bazy danych przy automatycznym tworzeniu kopii przez moduł dodatkowy (Bezpieczne dane).

     

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 18.57 - lista zmian (06-08-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Dodano możliwość zdefiniowania ścieżki zapisu raportów dla każdej bazy danych;
 • Usprawniono zmianę hasła pseudonimizacji;
 • Zmieniono nazwę banku „BreBank” na "mBank (były Bre Bank)" przy imporcie wyciągów bankowych w formacie MT-940;
 • Usprawniono pseudonimizację deklaracji.

 

Moduły księgowe:

 

 • Dodano nowe wzory deklaracji wraz z obsługą w e-Deklaracjach: VAT-7 (18); VAT-7K (12);
 • Dodano nowe wzory deklaracji: VAT-8 (9); VAT-9M (8); VAT-12 (4);
 • W e-Deklaracjach DOS dodano e-mail przy definiowaniu danych firmy;
 • Usprawniono kopiowanie wpisów w KPiR;
 • Usprawniono masowe sprawdzanie czynnego podatnika VAT w rejestrze zakupu w przypadku wielu księgowań na tego samego kontrahenta;
 • Dodano raport prawdopodobnie zdublowanych księgowań, który prezentuje zapisy, w sytuacji gdy jest więcej niż jeden zapis z tym samym kontrahentem i księgowaniem na tym samym koncie rozrachunkowym z tą samą kwotą. Raport dostępny w Księdze Handlowej w opcji: Raporty → Kontrolne → "Zestawienie dokumentów prawdopodobnie zdublowanych";
 • Dodano pasek postępu przy podpisywaniu e-Deklaracji i JPK certyfikatem.

 

Moduł środki trwałe:

 

 • Odblokowano filtr dla raportów odpisów amortyzacyjnych;
 • Dla „planów amortyzacji” oraz raportów „odpisów amortyzacyjnych” zmieniono działanie filtru Amortyzowane. Nowy filtr powoduje pomijanie środków trwałych, mających w zadanym okresie tylko zerowe odpisy amortyzacyjne.

 

 

  

Księga Handlowa DGCS System wersja 18.56 - lista zmian (24-07-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Dla baz danych importowanych z programów DOS usprawniono możliwość wprowadzenia ochrony danych osobowych;
 • W oknach parowania rozrachunków (po prawej stronie) dodano mechanizm wyszukiwania CFT w opcjach: "Należności i nadpłaty kontrahentów", "Zobowiązania i nadpłaty nasze", "Kompensaty należności i zobowiązań", "Kompensaty nadpłat";
 • Usprawniono możliwość pobierania danych kontrahenta z GUS w przypadku edycji danych kontrahenta w słowniku;
 • Usprawniono zaczytywanie plików MT-940 z mBanku.

    

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono wyświetlanie kursora podczas księgowania;
 • Usprawniono odświeżanie wprowadzonych danych w rejestrach VAT.

 

Moduł środki trwałe:

 

 • Usprawniono generowanie raportów planu amortyzacji (w układach A1 i A2);
 • Wyłączono automatyczne podpowiedzi dat (przyjęcia i rozpoczęcia obliczania amortyzacji), wartości początkowej oraz dotychczasowego umorzenia przy edycji środka trwałego;
 • Przeniesiono dostęp do generowana raportów do górnego menu „Raporty”.

 

 

      
 

Księga Handlowa DGCS System wersja 18.55 - lista zmian (04-07-2018 r.)

 
 
Lista zmian:

 

System:

 

 • uaktualniono certyfikat SSL dla wysyłek plików JPK

 

 

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 18.53 - lista zmian (28-06-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Usprawniono zapisywanie wyciągu bankowego;
 • Zablokowano generowanie pliku JPK VAT, jeżeli kontrahent nie ma wpisanego adresu;
 • Dodano w oknie wyboru kontrahenta możliwość sprawdzenia czy jest czynnym podatnikiem VAT;
 • Usprawniono wysyłkę powiadomień i wezwań, jeżeli dla kontrahenta jest zdefiniowane więcej niż jedno konto mailowe;
 • Dodano możliwość wyłączenia weryfikowania JPK ze schematem poprzez ustawienia;
 • Usprawniono anonimizację/pseudonimizację/depseudonimizację danych kontrahenta w sytuacji, gdy w bazie danych istnieje dokument PW.

 

Moduły Księgowe:

 

 • Uaktualniono metodę podpisywania E-Deklaracji;
 • Zmieniono komunikat przy błędzie wywołania usługi Ministerstwa Finansów;
 • Dodano wczytywanie wyciągów walutowych z ING;
 • Usprawniono księgowanie dokumentów sprzedaży krajowej oraz usług poza terytorium RP ze stawką 0% z pliku JPK;
 • Usprawniono dodawanie pozycji do tabeli na zakładce "Paliwa" podczas dodawania/edycji wpisu do księgi/dziennika;
 • Usprawniono odświeżanie zapisów kontrahenta po anonimizacji/pseudonimizacji/depseudonimizacji.

 

 

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 18.52 - lista zmian (12-06-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Usprawniono wprowadzanie i edycję wyciągu bankowego, który w niektórych przypadkach nie generował rozrachunku;
 • Usprawniono podpisywanie plików JPK i e-Deklaracji w przypadku, gdy w systemie widnieją certyfikaty, które wygasły;
 • Przyśpieszono aktualizację bazy danych w przypadku aktualizacji programu ze starszych generacji

 

 

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 18.51 - lista zmian (07-06-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Przywrócono możliwość zapisywania plików PDF z podpisem kwalifikowanym;
 • Usprawniono podpisywanie deklaracji i plików JPK w przypadku, gdy na czytniku jest kilka certyfikatów na tą samą osobę;
 • W oknie parametrów przy opcji "Ochrona danych osobowych" wyświetlono informację w jaki sposób dany poziom zabezpieczeń jest realizowany;
 • Zmieniono siłę hasła dla poziomu wysokiego, gdzie dodano wymaganie wprowadzenia co najmniej jednego znaku specjalnego. W bazach danych, w których był ustawiony dotychczas poziom wysoki, zostanie on zachowany (nowy poziom wysoki będzie niedostępny do wyboru). W pozostałych przypadkach, zostanie ukryty stary poziom wysoki. Jeśli w bazie danych był ustawiony stary poziom wysoki, po zmianie na inny poziom i zapisaniu, stary poziom będzie niedostępny;
 • Usprawniono pseudonimizację danych o nadawanie tego samego identyfikatora;
 • Usprawniono anonimizację/pseudonimizację danych kontrahenta. Po anonimizacji/pseudonimizacji danych kontrahenta, kontrahent zostanie ukryty. Aby depseudonimizować dane kontrahenta w słowniku kontrahentów w modułach magazynowych i księgowych, najpierw należy przywrócić kontrahenta do widocznych. Depseudonimizacja ustawia kontrahenta jako widocznego, aby po depseudonimizacji jego danych w innych modułach kontrahent był widoczny;
 • Dodano możliwość anonimizacji danych w przypadku, gdy dokumenty na kontrahenta są zaksięgowane.

 

 

Moduły księgowe:

 

 • Dodano możliwość wczytywania wyciągów bankowych w formacie MT-940 w walucie dla banków BGŻ, PKO SA, PKO BP i Raiffeisen, w taki sposób, że kurs waluty wybierany jest przez użytkownika dla całego wyciągu.

 

 

 Moduł Środki Trwałe:

 

 • Usprawniono księgowanie odpisów środków trwałych, dla których wprowadzono MPK, ale nie wybrano pozycji ze słownika MPK.

 

 

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 18.50 - lista zmian (24-05-2018 r.)

 

I. Funkcjonalność związana z RODO
1. Odnotowywanie zgód na przetwarzanie danych osobowych w kartotekach kontrahentów.
2. Możliwość wyboru statusu zgody:
- sprzeciw,
- brak sprzeciwu.
3. Obsługa żądań sprostowania danych.
4. Obsługa żądań wglądu w treść danych
Możliwość eksportu informacji o danych osobowych znajdujących się w systemie na żądanie podmiotu, którego dane dotyczą.
5. Realizacja sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
6. Zabezpieczenie kopii baz danych hasłem dostępu.
7. Anonimizacja danych
Obsługa żądań usunięcia danych poprzez nieodwracalną zmianę treści danych.
8. Pseudonimizacja danych
Odwracalna zmiana polegająca na szyfrowaniu danych.
9. Możliwość sporządzania raportu o działaniach prowadzonych na danych osobowych
Zapisywanie informacji o generowanych raportach oraz o utworzonych kopiach baz danych.
10. Możliwość rejestrowania informacji o odbiorcach danych (ZUS, Urząd Skarbowy, PZU, BHP, itp.).
11. Automatyczne zgłoszenie o potrzebie usunięcia danych osobowych, których okres przechowywania się zakończył.
12. Automatyczna rejestracja daty i identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane osobowe.
13. Kategoryzowanie przetwarzanych danych osobowych wraz ze wskazaniem, czy użytkownik jest uprawniony do ich przetwarzania.
14. Możliwość szyfrowania transmisji danych przesyłanych między podmiotami.
15. Blokowanie stanowiska pracy poprzez możliwość wylogowania się z programu. Aby kontynuować pracę z programem niezbędne jest ponowne zalogowanie się.
 
II. Pozostałe zmiany
1. Dodano masowe sprawdzanie, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT
2. Dodano obsługę wysyłki e-deklaracji z podpisem kwalifikowanym na systemach MacOS oraz Linux.
3. W kolejnych wersjach zostaną dodane nowe wzory deklaracji: VAT-7 (18); VAT-7K (12); VAT-8 (9); VAT-9M (8); VAT-12 (4).
4. Dodano możliwość określenia szablonu domyślnego dla tworzonych umów cywilno-prawnych.

Księga Handlowa DGCS System wersja 18.24 - lista zmian (04-07-2018 r.)

Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 17 i starszych wg poniższego cennika. Bez nowego numeru licencji, program będzie działać w trybie demonstracyjnym.

 

 
      
Lista zmian:

 

System:

 

 • uaktualniono certyfikat SSL dla wysyłek plików JPK

 

   

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 18.23 - lista zmian (19-06-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 •  Przywrócono możliwość zapisywania plików PDF z podpisem kwalifikowanym.

 

Moduł Środki trwałe:

 

 • Usprawniono księgowanie odpisów środków trwałych, dla których wprowadzono MPK, ale nie wybrano pozycji ze słownika MPK.

 

 

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 18.22 - lista zmian (23-05-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

 

System:

 

 • Dodano możliwość wyszukiwania po kolumnie znacznikowej, w tym celu w oknie wyszukiwania należy wpisać true lub false (zaznaczony/niezaznaczony);
 • Przy wykonywaniu kopii bezpieczeństwa wszystkich baz ustawiono tworzenie kopii alfabetycznie oraz dodano procentowy pasek postępu.

   

Moduły Księgowe:

 

 • W uproszczonych księgowościach dodano narzędzie do sprawdzania poprawności księgowań;
 • W uproszczonych księgowościach ustawiono zapamiętywanie rozmiaru i położenia kolumn w oknie „Rozliczanie należności” przy rozliczaniu rozrachunku;
 • Usprawniono generowanie deklaracji PIT-28, która w poprzedniej wersji w pola z ulgą mieszkaniową przenosiła ujemne składki;
 • Dodano nowe sprawozdania finansowe: Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia); Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia); Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym;
 • Usprawniono generowanie raportów wiekowania należności i zobowiązań w przypadku transakcji w walutach obcych;
 • Zmieniono wygląd raportów rejestrów VAT zakupu o zamieszczenie VAT do odliczenia przeliczonego współczynnikiem;
 • Dodano parametr pomijania przedrostka „PL” w NIPach, przy księgowaniu z pliku JPK. Parametr do ustawienia w opcji "Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Parametry księgowania z plików zewnętrznych";
 • W narzędziach do sprawdzania księgowań usprawniono pokazywanie dokumentów w odpowiednich zakresach dat.

 

 

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 18.21 - lista zmian (26-04-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

Moduły księgowe:

 

 • Dodano możliwość wczytywania i wysyłania pliku JPK WB (Jednolity Plik Kontrolny dla wyciągu bankowego) wygenerowanego po stronie banku;
 • Przy wypełnianiu deklaracji VAT-R wyłączono automatyczne zaznaczanie pola numer 8 w przypadku, gdy deklaracja jest składana po raz pierwszy.

 

Moduł Środki trwałe:

 

 • Usprawniono zmianę stanu inwestycji - po zakończeniu inwestycji będzie następować automatyczne przejście do Kartoteki Środków Trwałych (w trybie edycji);

 

 

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 18.20 - lista zmian (20-04-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 •  Usprawniono uruchamianie aplikacji SerweryM2M z ustawionymi alarmami o wyłączenie komunikatu „Czy chcesz używać tej kopii programu do wysyłania alarmów”;
 • W aplikacji SerweryM2M w opcji Ustawienia alarmów → Przydziel prawo zatwierdzania kom. usprawniono działanie przycisków;
 • Dodano opcję zmiany własnego hasła przez użytkownika w menu „Plik → Zmień hasło”;
 • Usprawniono możliwość nadawania uprawnień w programie.]

 

Moduły księgowe:

 

 • Dodano nowe wzory deklaracji: AKC-WW(6), AKC-4E (7), AKC-4C (7), AKC-4B (7), AKC-4 (6).

 

 

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 18.19 - lista zmian (11-04-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Przywrócono możliwość wysyłania zgłoszenia błędu lub sugestii.

 

 Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono edycję pozycji VAT (F8) na zakładce VAT o aktualizowanie kwot w polu sumy brutto;
 • Usprawniono księgowanie dokumentów kasowych z pliku DANE_FIK.DBF generowanego z Kasy DOS;
 • Dodano nowy wzór e-Deklaracji PIT-4R (7).

 

 

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 18.17 - lista zmian (30-03-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono wysyłanie e-Deklaracji CIT-8 (25) z załącznikiem CIT-ST, który nie posiada załączników CIT-STA.

 

 

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 18.16 - lista zmian (27-03-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

Moduły księgowe:

 

 • Dodano parametr dostępny w ustawieniach "Deklaracje i JPK VAT". Jeżeli go zaznaczymy, to kwoty netto zostaną przeniesione w zależności od procentowego odliczenia VAT. Dotyczy tylko generowania deklaracji i JPK VAT (3);
 • Dodano zapamiętywanie parametru „Nie pokazuj więcej okna” w oknie „Powiadomienie o ustawieniach deklaracji”;
 • Przy imporcie danych z pliku DANE_FIK.DBF w przypadku, gdy ustawienia w programie nie są kompatybilne (różne ustawienia w planie kont od ustawień długości znaków w konfiguracji) wyświetlono listę dokumentów wraz z odpowiednim komunikatem;
 • Dodano wydruk księgi zgodnie z widokiem w oknie (według LP);

 

 Moduł Środki trwałe:

 

 • Usprawniono wydruk dokumentu OT z uwzględnieniem modernizacji w przypadku, gdy dotychczasowe umorzenie podatkowe było inne niż księgowe.

 

 

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 18.15 - lista zmian (20-03-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Uaktualniono certyfikaty umożliwiające pobieranie danych kontrahentów z bazy GUS.

 

 

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 18.14 - lista zmian (19-03-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

Moduły księgowe:

 

 • Dla uproszczonych księgowości dodano możliwość importu z JPK FA i JPK VAT w wersji 3 tylko do rejestrów VAT;
 • Usprawniono edycję zapisu w KPiR w przypadku, gdy do jednego konta rozrachunkowego przypisanych jest kilku kontrahentów - po anulowaniu wyboru kontrahneta do rozrachunku nie można było zapisać edycji;
 • Do raportów kontrolnych dodano raport sprawdzający daty. Raport pokazuje zapisy, gdzie data dokumentu jest różna od daty VAT lub data dokumentu jest różna od daty księgowania;
 • Usprawniono księgowanie danych z pliku DANE_FIK.DBF, o wprowadzanie kwoty w rejestrze VAT;

 

  

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 18.13 - lista zmian (15-03-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Dodano plik patchLogArchive.zip, w którym zapisywana jest informacja z ostatnich 10 prób aktualizacji programu.

 

 

 Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono automatyczne księgowanie w przypadku, gdy jeden dokument KW rozliczał wiele faktur;
 • Zmodyfikowano raporty kontrolne sprawdzające księgowanie na kontach z kwotami w rejestrze VAT w przypadku, gdy na danym zapisie występują pozycje z różnymi stawkami VAT;
 • Ustawiono zaokrąglanie w górę w przypadku rozliczeń międzyokresowych w walucie;
 • W załączniku PIT-O (22) dodano przesyłanie danych dla pól 40, 41 i 42 w przypadku, gdy pola te są zerowe;
 • Dodano możliwość sortowania dokumentów według kolejności wprowadzania dokumentów w bazie danych;
 • Przy generowaniu pliku JPK PKPiR dodano pomijanie zapisów oznaczonych jako Bilans otwarcia (z LP = 0);
 • W kartotece kompensat dodano mechanizm wyszukiwania CFT;
 • Usprawniono importowanie danych z pliku DANE_FIK.DBF do modułu Ryczałtu;
 • Usprawniono importowanie danych z pliku DANE_FIK.DBF dla faktur WDT i Eksportowych;

 

 

Moduł Środki Trwałe:

  

 • Usprawniono obliczanie modernizacji w ostatnim miesiącu pierwszego roku dla amortyzacji degresywnej.
 • Aktualizację można pobrać korzystając z opcji "Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje".

 

 

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 18.12 - lista zmian (02-03-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:
 

 • Usprawniono wystawianie not odsetkowych, jeżeli wykonana była kompensata;
 • Usprawniono odczyt danych z plików XLS, gdzie po imporcie nie były zamykane połączenia do plików XLS;
 • Dodano możliwość drukowania tabel dla wyszukanych danych;
 • Usprawniono zapamiętywanie kolumn w programie przy włączonym sortowaniu;
 • Rozszerzono pole "Login" do 50 znaków;
 • Czynny podatnik – dodano opcje sprawdzenia na stronie ministerstwa statusu VAT zadanego kontrahenta. Opcja została dodana w oknie dodawania kontrahenta oraz w oknie edycji danych kontrahenta w zakładce „Podstawowe dane” pod przyciskiem „Weryfikuj na stronie ministerstwa”.
 • Uaktualniono certyfikat SSL dla serwera e-deklaracji.

 

Moduły księgowe:

 

 • Dodano nowy wzór deklaracji ORD-TK (4);
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-4R (7);
 • W module Ryczałt dodano stawkę 12,5%;
 • Przy wysyłaniu e-Deklaracji CIT-ST pomijane są wiersze, gdzie podana jest liczba pracowników, a pozostałe pola w wierszu są puste;
 • W narzędziach administracyjnych dotyczących księgowania dodano kolumnę z NIP-em kontrahenta;
 • Usprawniono wyświetlanie e-deklaracji w "Kartotece e-Deklaracji" dla pojedynczej bazy o uwzględnianie ustawionego zakresu dat;
 • Zmodyfikowano rozliczenia międzyokresowe według poniższych założeń:
 • Dodana jest data księgowania dokumentu i na raporcie widoczne są dokumenty według następujących założeń:
 • - Prezentowany jest dokument posiadający datę księgowania w wybranym roku, ale nie posiada odpisów w danym roku - nie widnieje on na BO, ale widnieje na BZ.
 • - Prezentowany jest dokument posiadający datę księgowania we wcześniejszym roku, ale posiada dopiero odpisy w danym roku - widnieje on na BO.
 • - Prezentowany jest dokument posiadający datę księgowania w wybranym roku, ale nie posiada odpisów we wcześniejszym roku - nie widnieje on na BO, ale widnieją odpisy w tym roku i ewentualne BZ, jeżeli coś zostało jeszcze z odpisów na następny rok.
 • Usprawniono import z Subiekta o obcinanie nazwy skróconej do 50 znaków;
 • Usprawniono zakładanie roku obrachunkowego dla Ryczałtu o dodanie stawki 12,5%.
 • Przy generowaniu pliku JPK VAT dodano opcję usuwania myślników z pola NIP;
 • Na deklaracji CIT-8/0 (12) ustawiono dokładność do grosza;
 • Zoptymalizowano szybkość generowanie raportów "Zestawienie rozrachunków wg księgowań" i "Zestawienie rozrachunków wg sald";
 • Zmieniono sposób księgowania z JPK FA faktur korygujących, gdzie data księgowa i data VAT muszą być datą wystawienia z JPK FA;
 • Przy definiowaniu sprawozdań finansowych dodano uwzględnianie analityk pośrednich;
 • Zoptymalizowano szybkość generowania raportów potwierdzenia sald;
 • Usprawniono edycję zapisu VAT na zakładce VAT (F8) o możliwość zmiany rodzaju zakupu (H/I/P) oraz przeznaczenia zakup (czy przysługuje prawo odliczenia czy nie);
 • Dodano zabezpieczenie przy generowaniu JPK VAT w wersji 3 w przypadku, gdy zostanie napotkany NIP złożony z myślników to w wygenerowanym pliku będzie „brak”;
 • Usprawniono wyszukiwanie CFT przy przechodzeniu między zakładkami o wyświetlenie wyszukanych danych;
 • Dodano możliwość pobierania UPO dotyczących JPK dla wszystkich baz danych;
 • Usprawniono generowanie e-deklaracji PIT-36 (25) o przesyłanie pola 227;
 • Zmieniono import z Subiekta o pomijanie dokumentów, które wykraczają poza bieżący rok obrachunkowy;
 • Usprawniono import danych z pliku JPK VAT w wersji 3 przy importowaniu dokumentów zakupu;
 • Zmodyfikowano komunikat wyświetlający się użytkownikowi przy podpisywaniu plików JPK przy pomocy profilu zaufanego;
 • Dodano opcję przekierowania użytkownika na stronę https://mikro-jpk.mf.gov.pl/ w celu autoryzacji pliku JPK VAT przy użyciu kwoty przychodu za rok podatkowy 2016;
 • Zmieniono nazwę pola Opis na Opis (niewymagany) w oknie generowania pliku JPK;
 • Zmieniono opis „Azure Storage" na „Dokument JPK VAT pomyślnie wysłano do Ministerstwa Finansów";
 • Przywrócono zapamiętywanie ukrytych kolumn w zakładkach Księga / Dziennik / Rejestry VAT / Narzędzia do sprawdzania księgowań.

 

 

Księga Handlowa DGCS System wersja 18.01 - lista zmian (21-12-2017 r.)

 
 
Lista zmian:
 
System
 
 • Do opcji wydruku tabel dodano możliwość sumowania kolumn liczbowych;
 • Zwiększono ilość znaków nazwy kontrahenta do 200;
 • Przy wystawianiu dokumentu kasowego rozrachunek generowany jest dla każdej pozycji dokumentu kasowego, a nie do całego dokumentu;
 • W oknie danych firmy oraz danych firmy do deklaracji dodano opcję pobierania danych z GUS;
 • Dodano opcję definiowania i wykonywania zestawu raportów. Zestaw raportów jest w pełni definiowalny przez użytkownika;
 • Nowy system aktualizacji oprogramowania. Zmodyfikowano i zautomatyzowano system aktualizacji. Obecnie aktualizacja nie będzie wymagała uruchamiania zewnętrznego programu (Uaktualnij). Ponowne uruchomienie aplikacji automatycznie zainstaluje uaktualnienia i ponownie uruchomi program;
 • Zmiany w wyglądzie aplikacji. Zmodyfikowano czytelność pól nieaktywnych, zmieniono zachowanie pól w ten sposób, aby aktualnie wybrane pole było zdecydowanie wyróżnione.  

 

Moduły księgowe

 

 • Dodano możliwość podpisywania plików JPK profilem zaufanym ePuap;
 • Dodano obsługę nowego wzoru JPK VAT (3);
 • Obsługa delaracji: PIT 36 (25), PIT-36L (14), PIT-28 (20);
 • W oknie głównym Księgi Handlowej w tabeli szczegóły dodano kolumnę z nazwą konta;
 • W oknie głównym Księgi Handlowej w tabeli szczegóły dodano możliwość wydruku raportu operacji na wybranym koncie. Opcja dostępna jest pod prawym przyciskiem myszy;
 • Przy odczycie zapisanej deklaracji usunięto okno z wyborem „Czy przenosić dane z poprzedniej deklaracji?”;
 • Poprawiono czytelność komunikatu, gdy dana deklaracja nie posiada obsługi w e-deklaracjach;
 • W oknie księgowania dokumentów z innych modułów dodano kolumnę z nazwą kontrahenta;
 • Nowy wzór deklaracji CIT-8 (25) wraz załącznikami;
 • Dodano opcję służącą usprawnieniu procesu sprawdzania księgowań bez potrzeby wykonywania dodatkowych wydruków;
 • Wprowadzono opcję rejestrów w celu usprawnienia procesu księgowania. Do każdego rejestru jest możliwość zdefiniowania wzorca księgowania przez co użytkownik nie musi dodatkowo wybierać wzorca księgowania po zdefiniowaniu wpisu VAT.

 

 • Aktualizacja: Księga Handowa DGCS System 18

  Cena netto

  Kup teraz

  1 firma / 1 stanowisko / do 5 środków trwałych / do 5 pracowników: cena dla Użytkowników generacji 16.50 i 17.00

  450,00 zł

  Zamawiam

  1 firma/ 1 stanowisko / do 5 środków trwałych / do 5 pracowników: cena dla Użytkowników generacji 16.00 i wcześniejszych

  550,00 zł Zamawiam

  Biuro rachunkowe do 10 firm / bez limitu stanowisk / do 5 środków trwałych / do 5 pracowników: cena dla Użytkowników generacji 16.50 i 17.00

  590,00 zł Zamawiam

  Biuro rachunkowe do 10 firm / bez limitu stanowisk / do 5 środków trwałych / do 5 pracowników: cena dla Użytkowników generacji 16.00 i wcześniejszych

  690,00 zł

  Zamawiam

  Biuro rachunkowe bez limitu firm / bez limitu stanowisk / do 5 środków trwałych / do 5 pracowników: cena dla Użytkowników generacji 16.50 i 17.00

  690,00 zł Zamawiam

  Biuro rachunkowe bez limitu firm / bez limitu stanowisk / do 5 środków trwałych / do 5 pracowników: cena dla Użytkowników generacji 16.00 i wcześniejszych

  790,00 zł Zamawiam
   

   

   

 


Księga Handlowa DGCS System 17.31 (Infor System) - lista zmian (11-01-2018 r.)

Uwaga!
Aktualizacja jest płatna w cenie UPGRADE

 

Lista modyfikacji:

 

Księgowość:

 

 • Przy dodawaniu i edycji wpisu, po wpisaniu dodatkowego numeru księgowego i zmianie paczki, zmieniał się dodatkowy numer. Sytuacja występowała przy wyłączonej autonumeracji dodatkowego numeru księgowego gdy dodawany był wpis i wpisany dodatkowy numer księgowy lub przy edycji, gdy już był wpisany dodatkowy numer księgowy. Zmieniamy paczkę i numer automatycznie nam się zmieniał na ten z poprzednio dodawanego wpisu;
 • Usprawniono pobieranie dokumentów z MójKsięgowy24.pl w przypadku, gdy kontrahent nie miał NIP-u;
 • Dodano zabezpieczenie importowania danych z programu mikroSubiekt w formacie pliku *.EPP ponieważ plik wygenerowany z tego programu nie spełniał kryteriów dokumentacji formatu EPP;
 • Dodano obsługę importu z Subiekta w wersji pliku 1.05.5;
 • Udoskonalono generowanie deklaracji CIT-8 z załącznikiem CIT-D poprzez dodanie zabezpieczenia. Jeżeli pole 77 nie jest wypełnione, to cala sekcja jest pomijana. Podobnie z polem 92 i 107;
 • Poprawiono księgowanie dokumentów Rozliczeń Międzyokresowych, w niektórych przypadkach błędnie była podpowiadana data księgowania;

 

 

 

Księga Handlowa  DGCS System 17.23 (Infor System) - lista zmian (04-10-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Zamieniono możliwość zapisywania raportów i wydruków do formatu Excel (xlsx).

 

Księgowość:

 

 • Usprawniono import danych z pliku JPK FA w przypadku, gdy jest użyta stawka 0. W takim przypadku księgowanie mogło wchodzić z różną stawką np. VZ, np, zw;
 • Usprawniono wyświetlanie różnic kursowych w menu Rozrachunki → Różnice kursowe;
 • Dodano obsługę stawki VZ w interfejsie z MK24. Dotyczy pobierania sprzedaży z MK24 do DS oraz wysyłania dokumentów sprzedaży i zakupu z DS do MK24.

 

 

Księga Handlowa  DGCS System 17.22 (Infor System) - lista zmian (02-10-2017 r.)

  

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Poprawiono wyświetlanie wartości w podsumowaniu na raporcie Zestawienie należności i zobowiązań wg kontrahentów.

 

Księgowość:

 

 • Poprawiono księgowanie faktur VAT marża;
 • Usprawniono podpowiadanie tabeli kursowej z dnia poprzedniego jeżeli zmieniamy datę dokumentu przy księgowaniu bez VAT w module Księga Handlowa;
 • Dodano słownik grup kontrahentów;
 • Usprawniono nadawanie numerów kont analitycznych kontrahentów w przypadku ręcznego dodawania kont.

 

 

Księga Handlowa  DGCS System 17.21 (Infor System) - lista zmian (29-08-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

 • Poprawiono księgowanie dekretów poprzez eksport dekretów do XML dla zakupów z VAT należnym. W poprzedniej wersji w przypadku eksportu dekretów do plików XML w stawce VAT-u należnego wchodziła stawka 0%;
 • Usprawniono import dekretów z XML jeżeli w dekrecie była użyta stawka 0% to przy imporcie dekretu na innej bazie również podpowiadana jest ta stawka.
 

 

Księga Handlowa  DGCS System 17.20 (Infor System) - lista zmian (08-08-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

Księgowość:

 

 • Zmieniono protokół komunikacyjny do wysyłki e-deklaracji zgodnie ze zmianami w Ministerstwie Finansów (od 1 lipca 2017).
 • Usprawniono import danych z Subiekt.

 

 

Księga Handlowa DGCS System 17.17 (Infor System) - lista zmian (04-07-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 •  Usprawniono rozliczanie dokumentów kasowych przy rozliczaniu wielu dokumentów przy pomocy jednego dokumentu kasowego.

 

Księgowość:

 

 • E-deklaracje DOS - Po wpisaniu błędnej licencji otwiera się ponownie okno do aktywacji licencji, ale z wyłączoną opcją demo, w takim przypadku należy tylko wpisać poprawny klucz;
 • W Księdze Handlowej rozdzielono opcję Dodaj wpis na Dodaj wpis z VAT i Dodaj wpis bez VAT;
 • Usprawniono edycję danych nagłówkowych przy edycji zapisu oznaczonego jako Bilans Otwarcia;
 • Ustawiono protokół TLS1.2 dla testowego serwera E-Deklaracji;
 • Ustawiono otwieranie kartoteki wysłanych e-deklaracji w E-Deklaracjach DOS.

 

 

Księga Handlowa  DGCS System 17.16 (Infor System) - lista zmian (08-06-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Dodano możliwość edycji daty i numeru dokumentu kasowego.

 

Księgowość:

 

 • W narzędziach administracyjnych poprawiono zmianę paczki

 

 

 

Księga Handlowa  DGCS System 17.15 (Infor System) - lista zmian (26-05-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Zmieniono wyglądu modułu Deklaracji (ikonki i układ przycisków);
 • Usprawniono edycję noty odsetkowej o aktualizację kwoty z rozrachunków.

 

 

Księgowość:

 

 • Dodano podsumowanie w kolumnach KPiR, gdzie kolumna 9 i kolumna 14, to kolumny podsumowań odpowiednio 7 i 8 oraz 12 i 13. Kolumny są widoczne w rozszerzonym widoku KPiR;
 • W Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Deklaracje rozdzielono istniejący znacznik na dwa inne: Ujmować zakupy w stawce zw TAK/NIE; Ujmować zakupy w stawce 0% TAK/NIE;
 • Poprawiono edycję zapisu o wyświetlanie okna rozrachunku po zapisaniu zmian.

 

 

Księga Handlowa  DGCS System 17.14 (Infor System)

 

Lista modyfikacji:

 

Księgowość:

 

 • Usprawniono wysyłkę ilości załączników VAT-ZD dla E-Deklaracji VAT-7 (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D);
 • W opcji Powiązane dokumenty dodano informację jaki dokument (rozrachunek) rozlicza dany zapis;
 • Dodano nowe wzory deklaracji UPL-1 (6) i OPL-1 (5);
 • Usprawniono generowanie deklaracji VAT-27.

 

 

Księga Handlowa  DGCS System 17.13 (Infor System) - lista zmian (26-04-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

 • Usprawniono księgowanie z pliku JPK FA w przypadku, gdy w pliku są dokumenty zawierające daty wykraczające poza aktualny rok obrachunkowy;
 • W module KPiR zmieniono sposób księgowania faktur końcowych do zaliczki księgowanej automatycznie z modułu Magazyn / Fakturowanie;
 • W narzędziach administracyjnych w księgowaniach dodano kolumnę "data VAT" i opcję masowej zmiany daty VAT dla wpisów zaznaczonych. Użytkownik zaznacza interesujące go wpisy, klika „Zmień datę VAT” i wpisuje konkretną datę, w wyniku czego następuje zmiana dat VAT w zaznaczonych zapisach;
 • Poprawiono wysyłkę e-deklaracji PIT-36L (12) oraz PIT-36 (23) z załącznikiem ORD-ZU.

 

 

Księga Handlowa  DGCS System 17.12 (Infor System) - lista zmian (14-04-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

Księgowość:

 

 • Usprawniono import danych z pliku JPK FA w przypadku, gdy w pliku są zapisy ze stawką zw - kwota w polu P_13_7;
 • Zmieniono opis kolumn na wydruku tabulogramu w KpiR, tak żeby były identyczne jak z wydrukiem w rozporządzeniu;
 • Poprawiono wycenę podatkową konta, które ma saldo w walucie równe 0;
 • Zmodyfikowano wypełnianie deklaracji VAT-27 (2). Jeżeli było więcej niż 25 pozycji, to gubione były pozycje 26-30. Dotyczyło to również kolejnych wielokrotności 25.

 

 

Księga Handlowa  DGCS System 17.11 (Infor System) - lista zmian (13-04-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Dodano pobieranie kursów walut z serwera NBP przy starcie programu;
 • Dodano wydruk raportu kasowego w walucie;
 • Dodano kolumnę "Wystawił", po której może być ustawione wyszukiwanie w polu CFT, przy zbiorczym drukowaniu dokumentów kasowych.

 

 Księgowość:

 

 • Usprawniono księgowanie w Księdze Handlowej. W poprzedniej wersji, jeżeli firma nie była VATowcem to przy drugim wprowadzeniu wpisu bez VAT system podpowiadał datę 01-01-1970 r.;
 • Dla modułu KPiR dodano podpowiadanie kursu waluty przy rozliczaniu rozrachunku walutowego;
 • Dodano komunikat dla użytkownika podczas księgowania w module Księga Handlowa z użyciem wzorców księgowania, gdy po wybraniu wzorca nie pojawiają się dane w tabelce rozksięgowania;
 • Dodano nowe wzorce deklaracji VAT-R (13), VAT-Z (5) i VAT-9M (7);
 • Poprawiono księgowanie, jeżeli ustawiona jest waluta domyślna inna niż PLN;
 • Usprawniono edycję zapisów w module KPiR o podpowiedź poprzedniego terminu płatności oraz poprzednią kwotę płatności;
 • Dodano nowe wzory deklaracji: AKC-4 (5), AKC-4B (6), AKC-4C (6), AKC-4E (6) i AKC-WW (5);
 • W dokumentach powiązanych dodano nazwę magazynu oraz nazwę kasy, co ułatwia identyfikacje dokumentu w momencie usuwania go z księgowości lub edytowania po stronie Magazynu lub Kasy;
 • Poprawiono wydruk deklaracji, jeżeli w polu „text area” tekst zaczyna się od enter-a

 

 

Księga Handlowa  DGCS System 17.10 (Infor System) - lista zmian (27-03-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Dopasowano rozmiary na zakładkach w taki sposób, aby wszystkie dane były widoczne w otwieranych kartotekach, które dotychczas przy minimalnych wymaganiach rozdzielczości ekranu nie mieściły się na ekranie;
 • Poprawiono podpisywanie pliku przy pracy przez Winflector. Jeżeli w nazwie katalogu klienta Winflector są spacje, to podczas uruchomienia procesu podpisu na kliencie katalog "ze spacjami w nazwie" był interpretowany jako kilka parametrów, co nie pozwala na uruchomienie aplikacji klienckiej XMLSigner.

 

Księgowość:

 

 • Rozszerzono tabelkę z danymi na zakładce VAT;
 • Przywrócono przeliczanie danych kwotowych wprowadzanych na zakładce VAT do tych, które funkcjonowały w wersji 17.08.

 

 

Księga Handlowa DGCS System 17.09 (Infor System) - lista zmian (24-03-2017 r.)

 

System:

 

 • Dodano podpowiadanie zakresu dat dla generowania pliku JPK VAT zgodnie z ustawioną konfiguracją w opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Raporty → Domyślny zakres dat przy wykonywaniu raportów;
 • Dostosowano okno z podglądem pliku JPK do rozmiaru 800x600 pixeli, gdy okno jeszcze nie ma zapamiętanej wielkości;
 • W kartotece plików JPK dodano możliwość wczytania pliku JPK, weryfikacji i wizualizacji go jako drzewo XML;
 • Poprawiono zapisywanie numeru referencyjnego dla deklaracji VAT-UE i VAT-UEK;
 • Zmieniono podpowiadanie daty zapisu Deklaracji. Zapisywana jest teraz faktyczna data zapisu formularza. Dodatkowo w kartotece zapisanych deklaracji dodane są pola rok, miesiąc i kwartał wskazujące okres, którego dana deklaracja dotyczy. Zmiana dotyczy tez pobierania danych z poprzednich deklaracji - nie jest tu pobierana deklaracja z datą zapisu np. miesiąc wcześniej, tylko deklaracja z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Przykładowo dla deklaracji VAT-7 będzie to poprzedni miesiąc, dla deklaracji VAT-7K poprzedni kwartał, a dla deklaracji rocznej poprzedni rok;
 • Poprawiono zapisywanie wszystkich parametrów trzymanych w bazie dla całego systemu przy dodawaniu nowej firmy. W poprzedniej wersji parametry z aktualnie uruchomionej bazy przenoszone były do nowo tworzonej bazy;
 • Dostosowano rozmiar okna Kartoteka not odsetkowych, tak aby był dopasowany do mniejszych rozdzielczości;
 • Zmieniono tło programu wraz z poprawnym adresem DGCS System;

 

Księgowość:

 

 • Dodano nowe sprawozdania finansowe;
 • Poprawiono podpowiadanie daty VAT w sytuacji, gdy podczas księgowania korzystało się z wzorców VAT dla zakupu z 2 różnymi stawkami;
 • Usprawniono import danych z KPiR DOS do DGCS System KPiR;
 • Dodano mechanizm wyszukiwania CFT dla wzorców w opcji Słowniki → Wzorce księgowania;
 • Zmieniono sposób liczenia netto, VAT i brutto przy wpisach w walutach na zakładce VAT;
 • Dodano komunikat zrozumiały dla użytkownika w przypadku importu z plików w którym pojawiają się zerowe kwoty. Do tej pory pojawiał się komunikat „ZapisKN-length-jest-0”
 • Zmieniono automatyczne księgowanie dokumentów z pliku JPK FA. Automatycznie zaksięgować można tylko plik w walucie PLN, w pozostałych walutach założona jest blokada
 • Wprowadzono możliwości obliczenia wyceny bilansowej kont rozrachunkowych z kilku lat obrachunkowych;
 • Księgowanie wyposażenia w KPiR na raporcie jest wykazana kwota z kolumny 13 (zakup jest kosztem) i kolumny 15 (zakup nie jest kosztem). Przepis o wyposażeniu dotyczy KPiR, przy Ryczałcie należy korzystać z modułu Środki Trwałe;
 • Na zakładce VAT usunięto opcję „bez VAT” i domyślnie zaznaczono Sprzedaż;
 • Dodano komunikat przed wywołaniem deklaracji PIT-5 i PIT-5L z informacją, że ta deklaracja jest "poglądowa" i zaleca się korzystanie z raportów Rozliczenia PIT;
 • Uzupełniono raport Księgowania na kontach o pobieranie danych z daty „do”.

 

 

Księga Handlowa DGCS System 17.08 (Infor System) - lista zmian (24-02-2017 r.)

 

System:

 

 • Poprawiono komunikat pojawiający się gdy Dane firmy do deklaracji nie są uzupełnione wraz z listą pól, które są wymagane do obsługi pliku JPK. W tym wypadku pojawia się okno Dane firmy do deklaracji w celu uzupełnienia danych;
 • Usprawniono lokalizację schematów XSD dla plików JPK przy pracy terminalowej Winflector.

 

 

 

Księga Handlowa DGCS System 17.07 r170222 (Infor System) - lista zmian (22-02-2017 r.)

  

System:

 

 • Wprowadzono zabezpieczenie przed zbyt długą nazwą pliku JPK. Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem wpisana przez użytkownika może mieć maksymalnie 47 znaków;
 • Zabezpieczono zapisywanie pliku JPK przed niedopuszczalnymi znakami;

 

Księgowość:

 

 • Dodano możliwość automatycznego księgowania plików JPK. Dodane są 4 typy wzorców do księgowania: JPK FA VAT, JPK FA korekta, JPK FA zaliczka i JPK FA pozostałe zgodne z elementem RodzajFaktury w schemacie JPK FA i według nich księgowane są dokumenty z JPK FA;
 • Dodano nowy formularz deklaracji VAT-27 (2) wraz z obsługę e-Deklaracji i z możliwością podpisywania danymi autoryzującymi, a także obsługą w e-deklaracjach DOS;
 • Poprawiono generowanie deklaracji VAT-UE (4) z załącznikami VAT-UE/A, VAT-UE/B lub VAT-UE/C;

 

 

 

Księga Handlowa  DGCS System 17.06 r170215 (Infor System) - lista zmian (20-06-2017 r.)

 

System:

 

 • W Kartotece płatności (Rozrachunki > Zobowiązania) usunięto przycisk Zamknij, przycisk przeniesiono na górę oraz wprowadzono nazwę okna w górnej, prawej części zakładki
 • W Kartotece zobowiązań naszych – usunięto przycisk Zamknij, przycisk przeniesiono na górę oraz wprowadzono nazwę okna w górnej, prawej części zakładki;
 • Dodano obsługę podpisu certyfikatem kwalifikowanym e-Deklaracji oraz plików JPK przy pracy przez Winflector;

 

Księgowość:

 

 • Dodano odświeżanie zakładek Plan kont i Wzorce księgowań w przypadku, gdy taka zakładka planu kont jest otwarta oraz jest aktywna i zmieniany jest rok obrachunkowy;
 • Dodano nowe wersje deklaracji VAT-UE (4) i VAT-UEK (4) wraz z obsługą e-deklaracji i możliwością podpisania danymi autoryzującymi;
 • Udoskonalono import danych z programu FiK Księga Handlowa w przypadku gdy w danych programu DOSowego nie ma określonego przeznaczenia zakupu;
 • Usprawniono obliczenia wyceny bilansowej gdy saldo w walucie jest dodatnie, ale saldo w PLN z tych księgowań jest dodatnie po stronie MA;
 • Poprawiono raport Rozliczenia PIT, w poprzedniej wersji w jednoosobowych firmach w polu „Firma” nie była wykazywana nazwa firmy tylko nazwisko i NIP w polu „Podatnik” było wykazywane imię i nazwisko oraz NIP;
 • Przywrócono możliwość dodawania wpisu bez VAT bez potrzeby wyboru przez użytkownika wzorca;

  

 

 

Księga Handlowa  DGCS System 17.05 (Infor System) - lista zmian (02-06-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:
 

 • Do pracy zdalnej przy pomocy aplikacji Winflector wymagana jest najnowsza wersja 3.9.3.3;
 • Dodano opcję wizualizacji XML - dotyczy pokazania użytkownikowi jak np. wygląda wysyłany JPK czy wysłana e-Deklaracja;
 • Umożliwiono wyświetlenie okna "Rozrachunki nierozliczone" po każdym wczytanym wyciągu;
 • Dodano instalator programu na system macOS;
 • Przeniesiono pole NIP kontrahenta na górę okna oraz dodano skrót klawiszowy F2 do pobrania danych z GUS;
 • Usunięto przycisk Zamknij z zakładki „Noty odsetkowe”;

 

Księgowość:
 

 • Zmieniono opis pola "Podatek do zapłaty" na "Szacunkowy podatek do zapłaty" w "Rozliczenie KPiR”;
 • Do okna "Przypisz kontrahenta" dodano mechanizm wyszukiwania CFT;
 • Do okna "Wybierz kontrahenta do rozrachunku” dodano mechanizm wyszukiwania CFT;
 • Przesunięto zakładkę VAT na pierwszą pozycje przy dodawaniu wpisu;
 • W uproszczonych księgowościach usunięto okno "Wybór kontrahenta" przy księgowaniu kontrahenta bez NIP;

 

 

  

Księga Handlowa  DGCS System 17.03 (Infor System) - lista zmian (23-01-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

  

System:

 

 • Przywrócono możliwość księgowania z pliku DANE_FIK.DBF. Po wygenerowaniu tego pliku z Magazynu nie było możliwości zaksięgowania go w module księgowym;

 

Księgowość:
 

 • Po zakończeniu księgowania seryjnego zmieniono podświetlenie na ostatni zaksięgowany zapis;
 • Zmieniono komunikat przy próbie usunięcia zapisu wyeksportowanego do pliku XML;
 • Usprawniono generowanie deklaracji, w poprzedniej wersji, w niektórych przypadkach pojawiał się komunikat „Zły format danych”.

 

 

Księga Handlowa  DGCS System 17.02 (Infor System) - lista zmian (19-12-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

1. Zmiana nazwy serii Infor System na DGCS System
W generacji 17.00 zmieniamy nazwę z INFOR System na DGCS System. Podczas instalowania aktualizacji, należy wskazać dotychczasową lokalizację np. C:/Biznesmen/InforSystem, ponieważ nową domyślną jest C:/Biznesmen/DGCSSystem. Program uruchamiamy ikoną DGCS System.

2. Obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego
Generowanie pliku JPK dla organów podatkowych oraz kontroli skarbowej:
- ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT
- podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
– ewidencja przychodów – JPK_EWP
Obsługa wysyłek oraz pobieranie potwierdzeń UPO.

3. Dostosowanie okien i wydruków Ewidencji VAT do wymogów ust.3 art.109 ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.
W oknach ewidencji vat będzie udostępniona opcja umożliwiająca wprowadzanie poniższych danych, w celu wyświetlenia ich w oknach i uwzględnienia w wydrukach ewidencji VAT:
– kwoty podatku naliczonego związane z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwoty, w stosunku do których prawo do obniżenia podatku należnego nie przysługuje,
– dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego,
– kwoty podatku naliczonego,
– wysokość podatku należnego,
– kwoty podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu,
– inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

4. Nowy wygląd
Nowy, bardziej przyjazny dla użytkownika, wygląd aplikacji pozwalający na pracę na wieluzakładkach. Dzięki tej funkcjonalności będzie możliwe uruchomienie wielu funkcji jednocześnie. Konstrukcja każdego z modułów została przygotowana tak, aby nowi użytkownicy mogli łatwiej dotrzeć do najważniejszych opcji, a dotychczasowi mogli jeszcze szybciej wykonywać codzienne zadania.
 
5. Zarządzanie uprawnieniami kolumn tabel

Dzięki dodatkowym uprawnieniom można zablokować użytkownikowi możliwość edycji wyświetlanych kolumn tabel, kolejności kolumn oraz możliwości drukowania. Zmiana konfiguracji poszczególnych tabel dla użytkownika pozbawionego tych uprawnień nie wymaga przelogowania - każdą tabelę można indywidualnie odblokować podając login i hasło administratora, a po wprowadzeniu zmian, tabelę ponownie można zablokować.
 
6. Ukrywanie kontrahentów nieaktywnych

W przypadku kontrahentów, którzy występują na dokumentach w DGCS System, nie jest możliwe ich usunięcie. Wprowadzono możliwość ukrywania kontrahentów nieaktywnych, dzięki czemu nie będą się oni pojawiali w opcjach wyboru kontrahenta ani na raportach. Ukrytego kontrahenta można przywrócić w opcji Słowniki > Słownik kontrahentów.
 
7. Ułatwienie pobierania danych klienta z baz GUS

Przy pobieraniu danych klienta z GUS nie będzie potrzeby wpisywania kodu CAPTCHA i funkcjonalność jest łatwiej dostępna.
 
8. Optymalizacja operacji zbiorowych na księgowaniach

Podczas masowego usuwania księgowań z poziomu narzędzi administracyjnych usuniętekomunikaty o wpisie zaksięgowanym automatycznie
 
9. Optymalizacja dodawania wpisów

Podczas dodawania wpisu rozdzielona jest konfiguracja podpowiadania numeru dokumentu oraz zdarzenia gospodarczego.
 
10. Pełne rozrachunki

Wprowadzono jedno wspólne okno dla wszystkich typów rozrachunków - należności, zobowiązań oraz płatności. Dzięki tej funkcjonalności w jednym oknie będzie można rozliczyć lub skompensować wszystkie rodzaje rozrachunków.
 
11. Uporządkowano kolejność przycisków w oknie głównym


Księga Handlowa Infor System 16.59 r161103- lista zmian (09-11-2016 r.)

 

 Uwaga!
Aktualizacja jest płatna w cenie UPGRADE
 

Aktualizacja: Księga Handowa Infor System 16.50

Cena netto

Kup teraz

1 firma / 3 stanowiska (aktualizacja): cena dla Użytkowników generacji 12.00, 12.50 i 16

450,00 zł

Zamawiam

1 firma / 3 stanowiska (aktualizacja): cena dla Użytkowników generacji 11.00 i wcześniejszych

550,00 zł Zamawiam

1 firma/ kolejne stanowisko (aktualizacja)

140,00 zł Zamawiam

biuro rachunkowe bez limitu firm / 3 stanowiska (aktualizacja): cena dla Użytkowników generacji 12.00 i 12.50

580,00 zł

Zamawiam

biuro rachunkowe/ 3 stanowiska (aktualizacja): cena dla Użytkowników generacji 11.00 i wcześniejszych

680,00 zł Zamawiam

biuro rachunkowe bez limitu firm/ kolejne stanowisko (aktualizacja)

200,00 zł Zamawiam
 

Lista modyfikacji:

 
 • Poprawiono dodawanie skrótów do panelu skrótów. W poprzedniej wersji nie było możliwości włączenia niektórych skrótów


 

Księga Handlowa Infor System 16.57 r160928 - lista zmian (29-09-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

 • Poprawiono możliwość podglądu formularza z poziomu Zbiorczych e-Deklaracji
 • Poprawiono dostęp do dokumentów sprzedaży w rejestrze VAT w przypadku, gdy dokument nie zawierał kontrahenta
 • Zmieniono sposób automatycznego księgowania dokumentów kasowych i wyciągów bankowych na tej samej bazie danych
 • Dodano parametr włączający obsługę pliku JPK w uproszczonych księgowościach: „_Lokalne_WlaczJPKDlaKPiR”. Parametr do ustawienia w pliku jMagazyn.config
 

Księga Handlowa  Infor System 16.56 r160919 - lista zmian (26-09-2016 r.)

 
 
Lista modyfikacji:
 
 • Usprawniono komunikaty w przypadku, gdy nie można edytować dokumentu zaksięgowanego automatycznie
 • Przy edycji dokumentu zakupu zaksięgowanego automatycznie obsłużono przypadek form płatności, których nie ma zdefiniowanych w słowniku form płatności
 • Poprawiono wysyłkę e-deklaracji PIT-36 z załącznikiem PIT-D

 

Księga Handlowa  Infor System 16.55 r160901 - lista zmian (08-09-2016 r.)

 
 
Lista modyfikacji:
 
 
 • NOWOŚĆ – dodano nowe wzorce deklaracji: VAT-7 (17), VAT-7D (8), VAT-7K (11), VAT-8 (8) i VAT-9M (6)
 • NOWOŚĆ – dodano obsługę nowych wzorów deklaracji VAT w E-Deklaracjach VAT-7 (17), VAT-7D (8) i VAT-7K (11)
 • Zmieniono możliwość edycji zapisu zaksięgowanego automatycznie z innego modułu wg poniższych założeń:
  - w oknie głównym modułów księgowych dodana został opcja modyfikacji nagłówka dokumentu zaksięgowanego automatycznie,
  - zmieniono warunki edycji na koncie rozrachunkowym w pełnej księgowości dokumentu zaksięgowanego automatycznie.
 • Zmodyfikowano mechanizm uaktualnienia użytkownika i daty modyfikacji wpisu o pomijanie przypadków sortowania według dat oraz zatwierdzania wpisu
 • Dodano mechanizm informujący użytkownika o niezgodności wybranego roku obrachunkowego z modułem księgowym
 • W raporcie „Zestawienie rozrachunków wg sald” dodano możliwość sortowania według kont analitycznych
 • Wprowadzono sprawdzanie czy taki dokument już istnieje w systemie na podstawie numeru i daty dokumentu oraz kontrahenta zaksięgowanych dokumentów przy księgowaniu w rejestrze VAT
 • W raportach „Zestawienie obrotów i zobowiązań wg skali” dodano obramowanie pola do zaznaczenia „Bez uwzględniania ulgi podatkowej”. W poprzedniej wersji trudno było rozpoznać, która opcja została wybrana
 • W raporcie „Zestawienie należności i płatności kontrahentów (wg daty płatności)” dodano informację ile dni po terminie nastąpiła płatność
 • Na raporcie "Zestawienie dokumentów - należności i zobowiązania wg kontrahentów do dnia" musi pokazywać stan na dzień. W poprzedniej wersji stan rozrachunku był pokazywany na moment generowania raportu, a powinien być pokazany na dzień wybrany - podobnie jak w potwierdzeniu sald
 • Rozszerzono ilość miejsc po przecinku przy wprowadzaniu kursu w wyciągach bankowych do 6
 
 

Księga Handlowa  Infor System 16.54 r160804 - lista zmian (16-08-2016 r.)

 

 

Lista modyfikacji:

 

System:
 

 • Zmieniono raport "Zestawienie dokumentów - należności i zobowiązania wg kontrahentów do dnia". Raport po zmianie pokazuje stan na wskazany dzień

 


Księgowość:

 

 • NOWOŚĆ – dodano możliwość wysłania plików JPK (Jednolity Plik Kontrolny) dla VAT i ksiąg rachunkowych
 • W oknie "Rozrachunki nierozliczone" dodano zapamiętywanie zakresu dat z poprzedniej sesji tego okna w przypadku, gdy okno nie jest wywołane z menu głównego oraz nie jest wywołane po importach
 • Poprawiono definiowanie wzorca do księgowania ręcznego faktury zakupu na materiały, w której jedna z pozycji ma odwrotne opodatkowanie

 

 

Księga Handlowa  Infor System 16.53 r160713 - lista zmian (25-07-2016 r.)

 
 
Zmiany dla wszystkich modułów Infor System
 

Automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail z informacją o płatnościach:

a) powiadomienie o zbliżającym się terminie płatności,

b) wezwanie do zapłaty,

c) ostateczne wezwanie do zapłaty.

 

Moduły księgowe

1. Możliwość księgowania kwot na konta księgowe według udziału procentowego.
 
1.1. Przy definiowaniu pozycji wzorca księgowania możemy określić procent kwoty. Domyślnie jest 100% (cała kwota).
1.2. Procentu nie można określić dla rozksięgowania rozrachunku kontrahenta oraz dla kont zaczynających się na "k" i "r", a wiec kont KPiR, KPiR dla RR i Ryczałtu.
1.3. Następnie przy księgowaniu ten procent jest uwzględniany przy poszczególnych kwotach w pozycjach.
 
2. Możliwość ustawienia rejestrów VAT w zależności od wykorzystywanego modułu.
 
2.1. Dodany parametr w [Konfiguracja]->[ustawienia ogólne]->[Parametry pracy] określający, które wpisy mają być pobierane do rejestrów VAT:
wszystkie (rejestry wspólne), tylko wpisy z modułów księgowych, czy tylko wpisy z modułów magazynowych.
2.2. Według ustawień powyższego parametru pobierane będą dane do wszystkich raportów VAT, wyliczania współczynnika VAT oraz do wszystkich deklaracji VAT.
 
3. Blokada możliwości dodawania i edycji księgowania na koncie rozrachunkowym w dokumencie zaksięgowanym z automatu.
 
Zapobiega modyfikacji oraz dublowaniu rozrachunku powstałego w księgowanym dokumencie oraz wprowadza spójność pomiędzy księgowanym rozrachunkiem i księgowaniem na koncie rozrachunkowym.
 
4. Nowe wzorce wydruku KPiR i KPiR dla RR w związku ze zmianami w przepisach dotyczących dodania nowej kolumny dotyczącej ewidencji kosztów działalności badawczo-rozwojowej.
 
4.1. W KPiR dodana nowa kolumna 16 w planie kont “Koszty działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym” oraz dodany nowy wzorzec księgowania
“Koszty działalności badawczo-rozwojowej” umożliwiający księgowanie na kolumnie 16.
4.2. W KPiR dla RR dodana nowa kolumna kBR w planie kont “Koszty działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym” oraz dodany nowy wzorzec
księgowania “Koszty działalności badawczo-rozwojowej” umożliwiający księgowanie na kolumnie kBR.
4.3. W KPiR i KPiR dla RR dostosowanie wszystkich wydruków księgi do nowego rozporządzenia.
 
5. Obsługa jednolitego pliku kontrolnego (w trakcie realizacji - będzie dostępne najwcześniej w lipcu 2016).
 
5.1. Zapis JPK do pliku XML dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (wszystkie moduły księgowe)
5.2. Zapis JPK do pliku XML dla ksiąg rachunkowych (KH)
5.3. Zapis JPK do pliku XML dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR)
5.4. Zapis JPK do pliku XML dla ewidencji przychodów (Ryczałt)
5.5. Wysyłka JPK do bramki usług Azure kontroli skarbowej


Księga Handlowa Infor System 16.20 r160615 na 2016 rok - lista zmian (27-06-2016 r.)

UWAGA! 
Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 12.58 i starszych.
 
Oprogramowanie Infor System 16 jest gotowe do zmian podatkowych w 2016 roku.
 
 

Aktualizacja: Księga Handowa Infor System 16

Cena netto

Kup teraz

1 firma / 3 stanowiska (aktualizacja): cena dla Użytkowników generacji 12.00 i 12.50

450,00 zł

Zamawiam

1 firma / 3 stanowiska (aktualizacja): cena dla Użytkowników generacji 11.00 i wcześniejszych

550,00 zł Zamawiam

1 firma/ kolejne stanowisko (aktualizacja)

140,00 zł Zamawiam

biuro rachunkowe bez limitu firm / 3 stanowiska (aktualizacja): cena dla Użytkowników generacji 12.00 i 12.50

580,00 zł

Zamawiam

biuro rachunkowe/ 3 stanowiska (aktualizacja): cena dla Użytkowników generacji 11.00 i wcześniejszych

680,00 zł Zamawiam

biuro rachunkowe bez limitu firm/ kolejne stanowisko (aktualizacja)

200,00 zł Zamawiam

 

Lista modyfikacji:

 

 • poprawiono definicję pól 24 i 29 w deklaracji PIT-5L. W poprzedniej wersji przenoszone były dane z poprzedniej deklaracji a nie powinny
 • poprawiono wyświetlanie waluty w oknie szczegółów w przypadku zaksięgowania faktury korygującej, która zerowała fakturę pierwotną
 • zwiększono dokładność przeliczeń walutowych w rozrachunkach (należności i zobowiązania). Dotychczas w bazie były zapisywane tylko 4 miejsca po przecinku, aktualnie zwiększono ilość do 8 miejsc w bazie danych. Zwiększenie ilości miejsc spowodowane jest problem, gdy wybrana waluta ma dodatkowo przelicznik np. 100 (przykładem jest jen japoński). Wtedy tracona jest dokładność kursu w rozrachunkach
 • usprawniono import danych z pliku DANE_FIK.DBF o ignorowanie kolumn J1 i ST1 przy księgowaniu dokumentów kasowych
 • dodano możliwość wysyłki e-Deklaracji CIT-8 (24)
 • poprawiono edycję zapisu bez VAT. Poprzednio, gdy edytowane było księgowanie na minus na koncie rozrachunkowym, to usuwany jest rozrachunek


 

 

Księga Handlowa Infor System 16.17 r160418 na 2016 rok - lista zmian (19-04-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:
 

 • Przywrócono możliwość drukowania UPO z okna Konfiguracja baz danych, Kartoteka wysłanych e-Deklaracji

 

Księgowość:
 

 • W module Księga Handlowa dodano raport kontrolny rozrachunków sprawdzający, czy sparowane rozrachunki odpowiadają kwocie do rozliczenia. Raport pokaże takie rozrachunki, gdzie kwota pozostało do rozliczenia (np. ZOBOWIAZANIAKONTR.POZOSTALA_ZALEGLOSC) nie jest równa kwocie całkowitej dokumentu pomniejszonej o sumę kwot dokumentów rozliczających (ZOBOWIAZANIAKONTR.KWOTA - suma rozliczeń)

 

 

Księga Handlowa Infor System 16.16 r160407 - lista zmian (14-04-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

 • Poprawiono wysyłkę e-deklaracji CIT-D. W poprzedniej wersji źle sortowane były pola z literką "A" w numerze pola, np. pole 95A zamiast być po 94, było dopiero dodawane na końcu.

 

 

 

Księga Handlowa Infor System 16.15 r160330 - lista zmian (01-04-2016 r.)

 
Lista modyfikacji:
 
 • Poprawiono błąd w zaokrągleniu kwoty podatku do zapłaty w module Ryczałt, w raporcie "Rozliczenie podatnika"
 • Uaktualniono certyfikat SSL, dla pobierania danych kontrahentów z serwera GUS
 

 

Księga Handlowa Infor System 16.14 r160324 - lista zmian (29-03-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 
 
 System:
 
 • Poprawiono pracę przez program Winflector, wcześniej podczas generowania raportów lub wydruków okno pojawiało się pod oknem głównym

 

 

Księgowość:
 

 • Do raportów kontrolnych księgowań bez rozrachunku oraz rozrachunków bez księgowań dodano możliwość wyboru kontrahenta
 • Wprowadzono dowolność dodania załącznika ORD-ZU do deklaracji niezależnie od okresu, którego dotyczy korekta
 • W raportach "Rozliczenia Podatnika" bardziej wyeksponowano kwotę do zapłaty w szczególności po wysyłce na e-mail
 • Poprawiono wysyłkę e-deklaracji CIT-8 (23), gdzie błędnie wysyłana była wersja CIT-D
 • NOWOŚĆ – dodano nowe wzory deklaracji CIT-8 (24) i CIT-8/0 (11)
 • Rozszerzono wzorce księgowania o imię pracownika przy definiowaniu dodatkowych warunków pozycji księgowychŚrodki Trwałe:
 

 • Zmieniono okno podglądu księgowań. Okno jest podzielone na listę księgowań oraz pozycje danego księgowania. Dodana jest funkcja usunięcia księgowania
 • Poprawiono wydruk dokumentu OT. W nowej wersji na wydruku mieści się wszystko, co da się wpisać w oknie
 • Ukryto parametry, które nie dotyczą modułu Środki Trwałe dostępne w opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry
 • Dodano podział wydruków OT. Wydruk OT na dzień wg daty programowej uwzględniający kwoty modernizacji i dotychczasowe umorzenie pobierane z planu oraz bez uwzględniania modernizacji
 • Poprawiono wydruk LT o prawidłowe pobieranie wartości dotychczasowego umorzenia podczas likwidowania - jeśli były błędne należy kliknąć edytuj i zapisz, a wartości zostaną ponownie przeliczone. Dodano tabelkę z listą wszystkich modernizacji danego Środka Trwałego

 

 

Księga Handlowa Infor System 16.13 r160317 - lista zmian (18-03-2016 r.)

 
 
Lista modyfikacji:
 
 • Nowość – Dodano raport kontrolny – księgowanie na koncie rozrachunkowym bez rozrachunku i rozrachunek bez księgowania na koncie rozrachunkowym
 
 
 

Księga Handlowa Infor System 16.11 r160303 - lista zmian (07-03-2016 r.)

 
 
Lista modyfikacji:
 
 • poprawiono obliczenia wycena podatkowa. Błędy występowały, gdy było dużo operacji z małymi kwotami oraz gdy początkowy bilans np. po stronie WN był duży i mało operacji walutowych na koncie,
 • poprawiono wysyłkę deklaracji PIT-R (18) jako samodzielnej deklaracji,
 • poprawiono wysyłkę e-deklaracji PIT-36 (22) i PIT-36L (11). Jeżeli użytkownik wypełnił pola 331 i 335 zerami, to wysyłka się nie powiedzie,
 

 

Księga Handlowa Infor System 16.10 r160222 na 2016 rok - lista zmian (29-02-2016 r.)

 
Lista modyfikacji:
 
 
System:
 
 • NOWOŚĆ - dodano możliwość przenoszenia danych z poprzedniej wersji deklaracji: VAT-7, VAT-7D, VAT-7K,
 • w oknie wyboru tablicy kursowej dodano możliwość otwarcia całego słownika kursów walut,
 
 
Księgowość:
 
 • Przywrócono możliwość importu danych z programu KPiR Biznesmen,
 • przy definiowaniu dodatkowych warunków we wzorcach księgowania z Kadr i Płac pojawiali się zdublowani pracownicy,
 • NOWOŚĆ – dodano „Raport zestawienie podatków, terminów płatności i kont, na które trzeba zapłacić podatki”,
 • poprawiono wysyłanie e-deklaracji PIT-40 (22),
 • NOWOŚĆ - dodano parametr w ustawieniach ogólnych w "Parametry dekretacji" i od niego uzależnione skąd pobierane są te wartości do podpowiedzi dla ustawień zdarzeń gospodarczych. Dostępne ustawienia parametru to: cała ewidencja, bieżący rok obrachunkowy, bieżący miesiąc obrachunkowy lub nie podpowiadać w ogóle,
 • NOWOŚĆ – dodano możliwość pomijania załącznika ORD-ZU podczas wysyłaniu korekt,
 • NOWOŚĆ – dodano wyszukiwanie konta księgowego,
 • poprawiono błąd przy wysyłaniu PIT-11 (23) z PIT-R (18),
 • przy dodawaniu kontrahenta dodano możliwość podpowiadania analityki dla kontrahenta,
 • przy pracy terminalowej (Winflector) dodano możliwości zapisu deklaracji w PDF na komputerze klienta,
 • przy definiowaniu wzorców zakupu VAT dodano parametr 50% odliczenia VAT,
 • poprawiono wysyłkę e-deklaracji PIT-36 (22),
 • dodano ujęcie zmniejszenia lub zwiększenia VAT z nieopłaconych faktur na deklaracji VAT,
 • poprawiono podatek dochodowy do zapłaty za miesiąc styczeń 2016, gdzie jest wskazany do 20-02-2016 a faktycznie jest do 22-02-2016,
 • dodano słownik Urzędów Skarbowych.
 
 

Księga Handlowa Infor System 16.09 r160211 - lista zmian (15-02-2016 r.)

 
 
Lista modyfikacji:
 
 • Poprawiono wysyłkę e-Deklaracji CIT-8 (23)
 
 

Księga Handlowa INFOR System - 16.08 r160209
 

 • Poprawiono wyświetlanie magazynów przy pobieraniu remanentu z systemu,
 • usprawniono położenie okien przy Rozliczeniach Międzyokresowych w uproszczonych księgowościach,
 • w module deklaracji zawsze widoczny jest przycisk Otwórz i można wybrać dowolną deklarację zapisaną w systemie.
 • W modułach księgowych w Raporty → Deklaracje dodana została opcja "Kartoteka deklaracji" umożliwiająca otwarcie dowolnej deklaracji zapisanej w systemie,
 • poprawiono liczenie wyceny bilansowej z kont nierozrachunkowych i wyceny podatkowej.
 
 

Księga Handlowa Infor System 16.07 r160201 na 2016 rok - lista zmian (02-02-2016 r.)

 
 
Lista modyfikacji:
 
 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-R (12),
 • poprawiono wyliczenia na deklaracji PIT-36 (22), gdzie nie jest liczone pole 223, a kwota, która powinna być liczona w polu 223 wchodzi w pole 235,
 • dodano nowe wzory deklaracji VAT-7 (16), VAT-7K (10), VAT-7D (7), VAT-8 (7), VAT-9M (5), VAT-10 (5) i VAT-11 (5), VAT-12 (3) wraz z obsługą e-deklaracji VAT-7 (16), VAT-7k (10) i VAT-7d (7),
 • poprawiono w e-Deklaracjach PIT-28, PIT-36 i PIT-36L kwota 1% podatku, która powinna być z 1 miejscem po przecinku,
 • zmieniono zapamiętywanie roku obrachunkowego dla użytkownika,
 • dodano nowe wzorce deklaracji AKC-4 (4), AKC-4B (5), AKC-4C (5), AKC-4E (5), AKC-WW (4), PIT-37 (22), SSE-A (2), SSE-R (5), SSE-RA (3),
 • dodano w systemie możliwość oznaczenia czy deklaracja AKC-WW ma być to deklaracja miesięczna czy kwartalna,
 • dodano na raporcie Rozliczenie ryczałtu opcję drukowania raportu rocznego,
 • zmieniono sposób zatwierdzania zapisów o podpowiadanie numeru LP najwyższego dla danego roku obrachunkowego,
 • w deklaracji PIT-11 (23) poprawiono pola województwa i poczty (pola 19 i 27), w poprzedniej wersji pola te ograniczone do 13 znaków,
 • dodano pasek postępu przy generowaniu deklaracji NIP1, NIP 2, NIP8, UPL1, OPL1, VAT-7Z, VAT-7R, VAT-26.
 

 

Księga Handlowa Infor System 16.05  na 2016 rok - lista zmian (22-01-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 
 • Dodano nowe wzory deklaracji UPL-1 (5) i OPL-1 (4),
 • poprawiono możliwość wprowadzenia celu szczegółowego 1% dla deklaracji rocznych,
 • poprawiono wysyłkę e-deklaracji PIT-28 w przypadku, gdy wypełnione są pola 134 i 135, ale pole 137 jest niezaznaczone. Dotyczy też pola 326 w PIT-36 i pola 97 w PIT-36L,
 • poprawiono błąd generowania deklaracji PIT-28 (19),
 • dodano deklarację CIT-8 (22) wraz z załącznikami i obsługę e-Deklaracji CIT-8/0 (9) i CIT-D (4),
 • dodano deklarację CIT-8 (23) wraz z załącznikami i obsługę e-Deklaracji CIT-8 (23), CIT-8/0 (10) i CIT-D (5),
 • poprawiono wyszukiwanie w polu CFT po edycji danych kontrahenta,
 • poprawiono możliwość dodania kontrahenta przy kopiowaniu zapisu w KPiR,
 • poprawiono wyszukiwanie w polach CFT po naciśnięciu Enter,
 • poprawiono generowanie deklaracji w przypadku braku wybranego właściciela

 

 

 

Księga Handlowa Infor System 16 - lista zmian (17-12-2015 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

 • pobieranie kursów walut (tabel kursowych) podczas księgowania dokumentów,
 • zmniejszanie i zwiększanie czcionki w oknach programu,
 • w pełnej księgowości można wprowadzić storno wpisu,
 • wycena bilansowa i podatkowa kont walutowych - mechanizm służy do automatycznego obliczenia i zaksięgowania różnic kursowych podatkowych i niepodatkowych z wyceny sald kont, na których przeprowadzane były księgowania w walutach obcych.
 • wycena podatkowa – różnice kursowe z takiej wyceny są różnicami podatkowymi; wycenę taką wykonuje się np. co miesiąc dla kont kasowych czy bankowych,
 • wycena bilansowa – różnice kursowe z danej wyceny są różnicami nie podatkowymi; wycenę taką wykonuje się najczęściej raz na koniec roku obrachunkowego,
 • wycena podatkowa sald walutowych,
 • wycena bilansowa kont rozrachunkowych,
 • wycena bilansowa kont nie rozrachunkowych,
 • wyksięgowanie wyceny bilansowej.

Księga Handlowa Infor System 12.56 r151130 - lista zmian (02-12-2015 r.)

UWAGA! 
Przypominamy, że wersja jest płatna w stosunku do wersji 12 na zasadach update (50% ceny aktualizacji). Użytkownicy posiadający starsze wersje niż 12 będą mogli dokonać zakupu programu w cenie aktualizacji.

Użytkownikom, którzy zakupili oprogramowanie w dniach: 01.06.2015 do 27.07.2015 roku, przysługuje bezpłatna wymiana licencji do najnowszej wersji Infor System 12.50.

Dla klientów, którzy pracują na ”Środkach Trwałych”oraz "Delegacjach" wymiana licencji z wersji 12.0 na 12.50 będzie bezpłatna. Przy zamówieniu prosimy dodać w uwagach komentarz: "wymiana".

 

 
Oprogramowanie Infor System 12 jest gotowe do zmian podatkowych w 2015 roku. 
 

 

 

 

Lista modyfikacji:

 

Księgowość: 
 
 • Poprawiono wysyłanie e-deklaracji VAT-UEK.

 

 

 

Księga Handlowa Infor System 12.55 r151112 - lista zmian (14-09-2015 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 • poprawiono literówkę przy komunikacie pojawiającym się przy testowym odtwarzaniu bazy danych z kopii,
 • zmodyfikowano możliwość wczytywania wyciągów bankowych poprzez powiększenie NUMER_RACHUNKU w tabeli @WYCIAGI_WYCIAG,

 

 

Księgowość:

 • poprawiono deklarację VAT-UEK. Jeżeli w sekcji E jest tylko jeden wiersz w poprzedniej wersji programu, gdzie w sekcji E ostatni wiersz nie był przenoszony do e-Deklaracji ,
 • w panelu skrótów dodano wybór KP, KW oraz ich kartotek a także dodano mechanizm wyszukiwania CFT w panelu skrótów przy szukaniu nazwy dodawanego skrótu,
 • poprawiono wybór roku obrachunkowego, jeżeli zmienimy rok i od razu myszką kliknie się ok, to wskakuje inny rok obrachunkowy. Sytuacja występowała na Mac,
 • poprawiono generowanie pliku XML dla deklarację VAT-UEK. W poprzedniej wersji jeżeli w sekcji C były dwa zera (było i jest) to pozycja ta przenoszona była do pliku XML

 

 

 

 Księga Handlowa Infor System 12.53 r150909 - lista zmian (14-09-2015 r.)

 

 Lista modyfikacji:


Księgowość:
 

 • dodano zakres dat przy automatycznym księgowaniu kompensat, różnic kursowych i różnic kursowych z kompensat, rozszerzono pole "Zdarzenie gospodarcze" do 255 znaków,
 • poprawiono import danych do modułu Ryczałt,   
 • poprawiono wysyłkę e-deklaracji: VAT-7 (15), VAT-27 (1) i VAT-27K (1) w związku ze zmianami na serwerach Ministerstwa Finansów.

 

 

Księga Handlowa Infor System 12.52 r150818- lista zmian (21-08-2015 r.)

Księgowość
 


 • poprawiono wydruk wpłat (Przelewy → Wpłaty), gdzie pole „Tytułem” nie generuje się na wydruku,
 • dodano możliwość zapisu e-Deklaracji jako XML na pulpicie lub w moich dokumentach przy pracy zdalnej przez program Winflector,
 • poprawiono księgowanie z ustawionym parametrem „Podpowiadaj zdarzenie gospodarcze na podstawie najczęściej wprowadzanego opisu zdarzenia dla wybranego kontrahenta”. W poprzedniej wersji pomimo takiego ustawienia program pytał o zdarzenie gospodarcze
 • poprawiono podpowiadanie daty wyciągów bankowych przy rozdzieleniu pozycji. W poprzedniej wersji podpowiadana była data systemu, w nowej wersji podpowiadana jest data wyciągu bankowego,
 • poprawiono sekcję D deklaracji VAT-UEK, gdzie wartości w polach „Jest” ustawiane były na te same wartości co w polu „Było”,poprawiono deklarację VAT-UEK, jeżeli w poprzedniej deklaracji nie było wykazane WNT, to w dekl. VAT-UEK w wierszu „Było” nie powinno nic pokazywać ani kodu kraju, ani numeru identyfikacyjnego, ani kwoty transakcji. W poprzedniej wersji dane te były wyświetlane,
 • zmieniono sposób księgowania zbiorczego VAT. W poprzedniej wersji jeżeli zaznaczyło się, że są to zakupy pozostałe to po zaksięgowaniu do księgi koszty wchodzą do kol. 11 i kol. 13,
 • w pełnej księgowości usprawniono podpowiadanie salda przy edycji pozycji zaksięgowanego dekretu,
 • wprowadzono zmianę obsługi schematu dla e-Deklaracji VAT-7 (15). Ministerstwo Finansów wydało wersję 1.1E a w programie obsługiwano wersję 1.0E,
 • dodano obsługę e-deklaracji VAT-27 (1) w Zbiorczych e-Deklaracjach DOS,
 • poprawiono możliwość wydruku UPL-1 i OPL-1,
 • ustawiono parametry wyszukiwania w oknie głównym KPiR, które zostały utracone po dodaniu widoku klasycznego i rozszerzonego,
 • poprawiono wyświetlanie danych w kolumnie 14 KPiR dla widoku klasycznego. Jeżeli był np. użyty wzorzec tylko z kolumną 13 (bez 12), to kolumna 14 jest pusta,
 • w widoku klasycznym dodano kolumnę LP,
 • poprawiono możliwość wysłania e-deklaracji VAT-27, w przypadku, gdy nie jest wypełnione pole numer 15 – telefon kontaktowy,
 • poprawiono budowanie deklaracji o usuwanie spacji z pola numer 1, pola 9 w deklaracji PIT-40, pola 11 w PIT-11 oraz numerów identyfikacyjnych kontrahentów w deklaracjach VAT-27, VAT-UE, VAT-UEK I VAT-ZD.

 

Księga Handlowa Infor System 12.51 - lista zmian
(12-08-2015 r.)
 
- zmodyfikowano wysyłkę e-deklaracji VAT 7 i 7k
 
 
 
Księga Handlowa Infor System 12.50 - lista zmian
(28-07-2015 r.) 
   
 
 
Lista modyfikacji
 
System
Automatyczne tworzenie kopii zapasowych - jeszcze większe bezpieczeństwo danych w programie Infor System. W generacji 12.50 programu Infor System dodano mechanizm automatycznego tworzenia kopii bezpieczeństwa bazy danych przy zamykaniu programu. Wykonywanie kopii zapasowych plików, które zawierają dane zabezpiecza je przed trwałą utratą lub uszkodzeniem. Użytkownik sam dokonuje wyboru, czy chce tworzyć kopie bezpieczeństwa bazy, w której pracuje, czy nie.
 
 
Księgowość
 • Dublowanie Kontrahentów – uporządkowanie kontrahentów – w nowej generacji programu została stworzona niezwykle przydatna funkcja, która umożliwia użytkownikowi usunięcie z bazy danych zdublowanych kontrahentów.
 •  
 • Nowe deklaracje podatkowe obowiązujące od 1 lipca 2015 roku: - deklaracje wraz z obsługą e-deklaracji: VAT-27 (1) VAT-7 (15), VAT-7K (9), VAT-7D (6)
 • Nowa deklaracja VAT-8
 • Okienko informacyjne z rozpisanymi rodzajami ewidencji VAT i powiązanymi z nimi polami w deklaracji VAT-7. Funkcja ta sugeruje użytkownikowi, który rodzaj ewidencji wybrać, aby zapis trafił w odpowiednie pole na deklaracji VAT-7. Zmiana to została wprowadzona, dzięki sugestiom użytkowników.

Księga Handlowa Infor System 12.16 - lista zmian r150908 - lista zmian (14-09-2015 r.)

UWAGA! 
Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 11 i starszych. Dla użytkowników wersji 12 jest bezpłatna.  
Oprogramowanie Infor System 12 jest gotowe do zmian podatkowych w 2015 roku. 
  
 
 

System

 

 • dodano obsługę komunikatów informacyjno – promocyjnych wyświetlanych bezpośrednio po uruchomieniu programu.
 

Księgowość

 
 • poprawiono wydruk wpłat (Przelewy → Wpłaty), gdzie pole „Tytułem” nie generuje się na wydruku,
 • dodano możliwość zapisu e-Deklaracji jako XML na pulpicie lub w moich dokumentach przy pracy zdalnej przez program Winflector,
 • poprawiono księgowanie z ustawionym parametrem „Podpowiadaj zdarzenie gospodarcze na podstawie najczęściej wprowadzanego opisu zdarzenia dla wybranego kontrahenta”. W poprzedniej wersji pomimo takiego ustawienia program pytał o zdarzenie gospodarcze,
 • poprawiono podpowiadanie daty wyciągów bankowych przy rozdzieleniu pozycji. W poprzedniej wersji podpowiadana była data systemu, w nowej wersji podpowiadana jest data wyciągu bankowego,
 • poprawiono sekcję D deklaracji VAT-UEK, gdzie wartości w polach „Jest” ustawiane były na te same wartości co w polu „Było”,
 • poprawiono deklarację VAT-UEK, jeżeli w poprzedniej deklaracji nie było wykazane WNT, to w dekl. VAT-UEK w wierszu „Było” nie powinno nic pokazywać ani kodu kraju, ani numeru identyfikacyjnego, ani kwoty transakcji. W poprzedniej wersji dane te były wyświetlane,
 • zmieniono sposób księgowania zbiorczego VAT. W poprzedniej wersji jeżeli zaznaczyło się, że są to zakupy pozostałe to po zaksięgowaniu do księgi koszty wchodzą do kol. 11 i kol. 13

W pełnej księgowości usprawniono podpowiadanie salda przy edycji pozycji zaksięgowanego dekretu.
 
 
 

Księga Handlowa Infor System 12.12 - lista zmian  r150818 - lista zmian (23-07-2015 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

 • poprawiono wczytywanie wyciągów bankowych. Sytuacja występuje, gdy wczytamy wyciąg bankowy i na nim wykonujemy operację usuwania pozycji wraz z dowiązywaniem kontrahenta do pozycji. Przykładowo wyciąg bankowy ma 5 pozycji, dowiązujemy kontrahenta do 2 pozycji, usuwamy 1, 3 i 4 pozycje, następnie dowiązujemy kontrahenta do 5 pozycji. Wtedy zarówno do 2 jak i do 5 pozycji jest tak naprawdę dowiązany ten sam rozrachunek i jeżeli w pozycji 2 była kwota dodatnia a w pozycji była kwota ujemna, to jest jeden rozrachunek - płatność nasza wynikająca z pozycji 5. W takim przypadku podczas zapisu pozycji 2 program próbuje powiązać pozycje 2 z płatnością kontrahenta i zapis staje się niemożliwy.,
 • w oknie dodawania i edycji wyciągów bankowych data księgowania jest podpowiadana jako data wyciągu bankowego. Dodano również
 • podpowiadanie tabeli kursowej z dnia poprzedniego jeżeli zmieniana jest data wyciągu bankowego i wyciąg bankowy jest w walucie obcej.,
 • poprawiono możliwość rozliczania dokumentu, który posiadał już rozliczenia, z których zaksięgowane były różnice kursowe.,
 • dodano uprawnienia dla zakładki „Info o kontrahencie”. Konfiguracja → Prawa dostępu do systemu → Wspólne → Akcje → Informacje o kontrahencie → Zakładki,

 

Księga Handlowa Infor System 12.11 - lista zmian

 

 •  poprawiono wczytywanie pliku Wyciągów Bankowych,
 • poprawiono automatyczne księgowanie Wyciągów Bankowych o obsługę sytuacji, gdy pozycja zostanie określona jako typ operacji "X", gdzie "X" jest we wzorcu ujęty jako rozksięgowanie kontrahenta (na konto rozrachunkowe) a pozycja na wyciągu nie ma dowiązanego kontrahenta,
 • w Księga Handlowa dodano znacznik „Nie generuj rozrachunku” na zakładce Dziennik. Opcja jest potrzebna do księgowania wycen bilansowych, różnic kursowych księgowanych ręcznie, itp., gdzie przy księgowaniu na koncie rozrachunkowym nie będzie generowany rozrachunek,

 

Księga Handlowa Infor System 12.10 r150527 - lista zmian (01-06-2015 r.)

 

Lista modyfikacji:
 
 • usprawniono mechanizm wprowadzania wyciągów bankowych,
 • zablokowano możliwość wprowadzania numerów kont syntetycznych i analitycznych jako polskie znaki diakrytyczne,
 • poprawiono wysyłkę e-deklaracji CIT-ST z załącznikiem CIT-ST/A,
 • poprawiono wysyłkę e-deklaracji CIT-ST o kontrolę poprawności danych w sekcji E,

 

Księga Handlowa Infor System 12.09 r150429 - lista zmian (19-05-2015 r.)

 
Lista modyfikacji:
 
 • uaktualniono słownik odsetek o stawkę 8%,
 • w konfiguracji serwera poczty wychodzącej SMTP dodano obsługę konfiguracji z szyfrowaniem SSL. Poprawiono także opisy okna konfiguracji SMTP,
 • poprawiono kopiowanie wpisów w walucie obcej. W poprzedniej wersji jeżeli kopiowany była zapis w walucie obcej to wartości były kopiowane jako PLN,
 • dodano parametr, który umożliwia konfigurację daty przy automatycznym księgowaniu sprzedaży w opcji "Parametry dekretacji" i "Eksport dekretów do plików XML". Dostępne opcje do wyboru to - wcześniejsza z dat dokumentu i sprzedaży, data dokumentu, data sprzedaży/wydania,
 • poprawiono księgowanie kilometrówki z modułu Delegacje. W poprzedniej wersji jeżeli w module Delegacje w polu „Środek lokomocji / numer rej.” wprowadzono zbyt długą nazwę to przy księgowaniu pojawiał się błąd. Aktualnie jeżeli nazwa będzie za długa, to zostanie automatycznie obcięta,
 

Księga Handlowa Infor System 12.07 r150330 - lista zmian (01-04-2015 r.)

 
Lista modyfikacji
 
- dodano możliwość edycji danych dokumentu kasowego - kontrahenta, opis oraz pozycje dokumentu kasowego,
- wprowadzono obsługę nowej wyszukiwarki danych kontrahenta z GUS,
- poprawiono deklarację CIT-8 (w. 21),
- udoskonalono odświeżanie szczegółów w rejestrach VAT,
- poprawiono datę dokumentu oraz datę księgowania przy księgowaniu dokumentów VAT o ustawienie daty ostatnio księgowanego zapisu,
- zmieniono deklarację CIT-8, przy wysyłce e-Deklaracji system nie bierze pod uwagę załączników tej deklaracji, jeżeli w polach 22, 24 lub 25 wpisana jest wartość '0',
- poprawiono wysyłkę e-deklaracji CIT-8 z załącznikiem CIT-ST,
- poprawiono możliwość wysyłania CIT-8 (w. 21) jako e-Deklaracji.
 

Księga Handlowa Infor System 12.01 - lista zmian (01-01-2015 r.)

 
Lista modyfikacji 
 
1. Nowe wzory deklaracji
W najnowszej generacji programu dostosowano deklaracje do wzorów obowiązujących w 2015 roku: NIP-2 (10), NIP-8 (1), PIT-28 (18), PIT-28/A (15), PIT-28/B (13), PIT-O (20), PIT-D(24), PIT-37 (21), PIT-36 (21), PIT-36L (10), PIT-B (13), PIT-4R (5), PIT-8AR (4), PIT-11 (21), PIT-40 (20) i PIT-R (17) .
Deklaracje PIT-4R (5), PIT-8AR (4), PIT-11 (21), PIT-40 (20) i PIT-R (17) oraz CIT-8 (21) z załącznikami obsłużone w module e-Deklaracji.
 
2. Dodano deklaracje VAT-Z i VAT-8 wraz z przeniesieniem danych z modułów księgowych
- VAT-Z 
była VAT-R (rejestracja), to jest też rezygnacja z odprowadzania VAT
- VAT-8 
deklaracja ta dotyczy nabyć towarów z zagranicy przez podmioty które nie są płatnikami podatku VAT a które w roku nabyły więcej niż za 50.000 zł.
 
3. E-Deklaracje zbiorcze
Zbiorcza wysyłka wielu e-deklaracji za pomocą jednego podpisu elektronicznego. Zarówno z jednej bazy (np. deklaracje placowe) jak i z wielu baz (np. biuro rachunkowe wysyłające deklaracje VAT-7).
Od 1 stycznia 2015 r. zmianie ulegają zasady wysyłki druków podatkowych PIT oraz VAT do Urzędu Skarbowego. Otóż każdy płatnik, zatrudniający powyżej 5 pracowników oraz każde biuro rachunkowe będzie mieć obowiązek wysyłania formularzy deklaracji podatkowych wyłącznie przez Internet. W związku z powyższym przygotowaliśmy program do przekazywania e-deklaracji PIT i VAT w formie zbiorczej wysyłki wielu deklaracji, za pomocą jednego podpisu elektronicznego. Wysyłka realizowana jest za pomocą zewnętrznego modułu "e-Deklaracje zbiorcze", do którego wymagane jest nabycie osobnej licencji. 
Moduł "e-Deklaracje zbiorcze dla firm" kosztuje 160 zł netto.
Moduł "e-Deklaracje zbiorcze dla biur rachunkowych" kosztuje 300 zł netto.
 
W module Deklaracji przyciski wysyłania i kartoteki e-deklaracji zastąpione zostały jednym przyciskiem E-Deklaracje z 4 dostępnymi opcjami:
– wysyłanie e-deklaracji 
działa tak jak do tej pory, a wiec wysyła e-deklaracje na podstawie aktywnego wypełnionego zestawu formularzy z okna deklaracji
– przygotowanie e-deklaracji – NOWOŚĆ 
przygotowuje e-deklaracje do wysłania na podstawie aktywnego wypełnionego zestawu formularzy z okna deklaracji – buduje XML i pozwala użytkownikowi wpisać co to za deklaracja, za kiedy, dodatkowy opis i identyfikator; tak zbudowana deklaracja do wysłania jest zapisywana w bazie danych w kartotece przygotowanych E-Deklaracji do wysłania
– przygotowane E-Deklaracje do wysłania – NOWOŚĆ 
wyświetla wszystkie przygotowane deklaracje do wysłania znajdujące w kartotece i pozwala masowo wysłać takie E-Deklaracje. Wysłane e-deklaracje usuwane są z tej kartoteki.
W tej opcji istnieje także możliwość wczytania przygotowanych deklaracji z jednego pliku XML oraz z katalogu zawierającego wiele plików XML. Wczytany XML zostaje oznaczony poprzez dodanie do nazwy pliku sufiksu "_Wczytany_dd-MM-yyyy".
Przy wczytywaniu z katalogu (kilka plików) nie wyświetlane jest okno z parametrami deklaracji – są one automatycznie pobierane z XML i zapisywane w bazie. Przy pojedynczym XML-u pobierane są tez z XML-a i podpowiadane, ale okno jest wyświetlone
– kartoteka wysłanych e-deklaracji 
działa tak jak do tej pory, a dodatkowo pozwala na masowe pobranie dokumentów UPO.
 
4. Pobieranie danych klientów z GUS do Słownika kontrahentów na podstawie wprowadzonego NIP
Po wybraniu opcji Dodaj kontrahenta (jeśli nie ma go w Słowniku kontrahentów) wystarczy w pole NIP wprowadzić NIP firmy i wybrać opcję Pobierz informację z GUS. System pobierze dane kontrahenta do Słownika kontrahentów, które będzie można w nim zapisać. 
 
5. Możliwość podejrzenia wszystkich nierozliczonych rozrachunków z poziomu wyboru konta księgowego przy dodawaniu wpisu
Podczas księgowania przy wyborze analitycznego konta rozrachunkowego dostępna jest opcja Pokaż rozrachunki i tu dwie możliwość: Wybranego konta lub Wszystkie wg zakresu dat.
 
6. Możliwość podejrzenia wszystkich nierozliczonych rozrachunków z poziomu dodawania i edycji wyciągu bankowego
Podczas wczytywania wyciągu bankowego z pliku MT-940 oraz podczas edycji wyciągu możliwe jest podejrzenie wszystkich nierozliczonych rozrachunków w zadanym okresie.
 
7. Możliwość masowego ustawienia symbolu księgowego z poziomu dodawania i edycji wyciągu bankowego
Podczas wczytywania wyciągu bankowego z pliku MT-940 oraz podczas edycji wyciągu istnieje możliwość zaznaczenia interesujących nas pozycji wyciągu i ustawienia dla nich symbolu księgowego. Służy do tego opcja „Symbol księgowy zaznacz.” w prawej części okna.
 
8. Rozszerzenie opcji kopiowania paczek o prefiks i sufiks wzorca numeracji paczki
W słowniku paczek podczas kopiowania zaznaczonych paczek dodana została możliwość określenia prefiksu i sufiksu wzorca numeracji.
 
9. Masowe ustawianie paczek w narzędziach administracyjnych
Opcja ta pozwala na masową zmianę paczki dla zaznaczonych dokumentów. Dostępna jest w narzędziach administracyjnych w opcji „Księgowania”.
 
10. Dodane skrócone definicje sprawozdań finansowych przy imporcie domyślnych danych początkowych.
 
11. Dodany raport prezentujący należności i zobowiązania do dnia.
Raport nazywa się "Zestawienie dokumentów - należności i zobowiązania wg kontrahentów do dnia". Raport powstał jako połączenie danych z raportów "Zestawienie dokumentów - należności wg kontrahentów" i "Zestawienie dokumentów - zobowiązania wg kontrahentów", ale w nim można jeszcze ustawić datę do określającą daty dokumentów.
 
12. Możliwość ustalenia tematu i treści wiadomości e-mail wysyłanych raportów/wydruków
W konfiguracji udostępniono możliwość zmiany domyślnego tematu i treści wiadomości dla wysyłanych drogą elektroniczną raportów oraz wydruków.
 
13. Modyfkowanie wzorców wydruku
Możliwość wydruku każdej tabeli według ustawionych opcji, które pozwalają na określenie poniższych parametrów:
– kolumn, jakie mają się znaleźć na wydruku,
– szerokości każdej z kolumn (określamy ważność danej kolumny w stosunku do innych kolumn),
– pozycji jaką dana kolumna ma mieć.
Dostępne są również parametry wydruku takie jak:
- nazwa wydruku, 
- orientacja strony,
- dzielenie wydruku na strony, kolorowania wierszy oraz prezentacja numeracji stron.

Księga Handlowa Infor System 11

UWAGA! 
Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 10 i starszych. 
Oprogramowanie Infor System 11 jest gotowe do zmian podatkowych w 2014 roku. Zapewnia m.in. obsługę regulacji odnoszących się do terminów wystawiania faktur oraz nowego momentu powstania obowiązku podatkowego. 
 
1. Dodano możliwość wyboru daty z kalendarza
Umożliwiono zmianę daty przy pomocy kalendarza. W obecnej generacji programu prócz standardowej możliwości zmiany daty poprzez jej nadpisanie (zastąpienie) istnieje możliwość wyboru daty z kalendarza.
2. Pamiętany rozmiar kolumn w tabelkach przy dodawaniu wpisu
W programie wprowadzono zapamiętywanie rozmiaru kolumn na zakładkach: dziennik, vat, akcyza, paliwa i wzorców.
3. Wybór waluty przy edycji wpisu
Udostępniono wybór waluty podczas edycji wpisu w księdze/dzienniku oraz VAT dla wszystkich rodzajów księgowości, z tym że jest zablokowany wybór waluty na zakładce VAT, jeżeli dokument istnieje w magazynie.
4. Przeniesienie rodzaju ewidencji VAT na pozycje VAT
Na zakładce VAT rodzaj ewidencji na pozycji VAT, można jednym wpisem księgować np. faktury w stawce zarówno 23% jak i z pozycjami o odwrotnym obciążeniu (podobnie z fakturami UE z towarami i usługami)
5. Kopiowanie wpisów w oknie głównym
Dostępne pod prawym klawiszem myszy w oknie głównym KH.
6. Kopiowanie paczek
W oknie słownika paczek można zaznaczyć paczki i wykonać opcje kopiuj zaznaczone; po takiej czynności otworzy się okno do podania prefiksu i sufiksu dla nazw paczek i kopiowane paczki będa zawierały nazwy "prefiks"+"stara nazwa"+"sufiks" oraz ustawione zostaną aktualne numery na 1 
7. Automatyczne księgowanie podatku akcyzowego
We wzorcach księgowania sprzedaży mamy możliwość wyboru także kwoty podatku akcyzowego. Zaimplementowane przy księgowaniu dokumentów sprzedaży z modułów magazynowych oraz przy księgowaniu ręcznym z wykorzystaniem wzorca sprzedaży 
8. Zmiana daty VAT przy automatycznym księgowaniu dokumentów z innych systemów
Dotyczy księgowania z plików zewnętrznych typu DANE_FIK.DBF itp.
9. W oknie parowania rozrachunku dodany opis czego dotyczy dany rozrachunek
Opis pobierany z księgowania na koncie, opisu dok. kasowego lub tez tytułu płatności WB
10. Zablokowana możliwość wycofania rozliczenia dokumentów w walutach, jeżeli zaksięgowana już była różnica kursowa
Jeżeli została zaksięgowana różnica kursowa, to wycofanie rozliczenia jest blokowane; odblokowane zostanie dopiero przy usunięciu księgowania (podobnie jak to jest np. z fakturami sprzedaży) 
11. Dodane raporty należności i zobowiązań w okresie
Dodano takie raporty i dodatkowo można w nich wybrać interesującego nas kontrahenta.
12. Deklaracja CIT-8
W definicjach deklaracji w Księga Handlowa można definiować CIT-8 i jej załączniki.
13. Deklaracja VAT-9M
Dodano deklarację VAT-9M i można ją wygenerować z opcji Raporty › Deklaracje w modułach 
księgowych.
14. Rozszerzenie modułu E-Deklaracji
Dodano obsługę wysyłki e-deklaracji bez podpisu kwalifikowanego i możliwość podpisania VAT-7, VAT-7d i VAT-7k danymi autoryzującymi dla osób fizycznych – na deklaracji musi być zaznaczona opcja „Osoba fizyczna” (pole 7 czy jakoś tak). Zapis wysyłanego XML-a w bazie, aby można było później go podejrzeć oraz aby w przypadku jakiś błędów użytkownik mógł nam podesłać samego XML-a. Jest możliwość zapisu tego xml-a do pliku. W kartotece deklaracji data wysłania to dzień, miesiąc, rok ale tez godzina wysłania.
15. Dodanie numeru referencyjnego na deklaracji po wysłaniu do US
Jak wyślemy E-Deklarację, to numer referencyjny jest zapisywany na deklaracji w module Deklaracji, a więc będzie też widoczny na wydruku.
16. Dodano kolumny z numerem telefonu i adresem e-mail 
W rozrachunkach dodano pole z z nr tel. i adresem e-mail kontrahenta.

Księga Handlowa Infor System 10

UWAGA! 
Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 9 i starszych. 
Bez odpowiedniego numeru licencji program będzie działał w trybie demonstracyjnym przez okres 30-dni.
 
 

Księga Handlowa Infor System 10.16
 

- Poprawiono automatyczne księgowanie wyciągów bankowych. Błąd podczas księgowania powstawł, gdy warunek dotyczył księgowania wyciągów z różnych kont bankowych na różne konta księgowe.

 

Księga Hanlowa Infor System 10.15

 
NOWOŒŚĆ – dodano import wycišgów bankowych z EsBank w formacie MT-940,
NOWOŒŚĆ - przy eksporcie dekretów do XML dodano kolumnę Status (aby można było przenosić do XML np. tylko dokumenty zatwierdzone),
NOWOŒŚĆ – dodano Raport poleceń księgowania wg statusów (taki sam jak wg kont, ale zamiast kont wybór statusu),
- poprawiono drukowanie kwoty słownie w przelewach po wybraniu opcji wpłata. W poprzedniej wersji drukował się numer konta bankowego zleceniodawcy,
- zmieniono opis podczas anulowania edycji wpisu z "Na pewno chcesz zrezygnować z wpisu?" na „Na pewno chcesz zrezygnować z edycji wpisu”,
- poprawiono możliwoœć wprowadzania danych adresowych Urzędu Skarbowego w słowniku Urzędów Skarbowych. W poprzedniej wersji po wpisaniu danych w polu ulica i przejœciu na kolejne pole dane z pola ulica znikały,
- poprawiono funkcję zapisywania danych przy edycji przelewu,
- dodano wyszukiwarkę Urzędów Skarbowych w przelewach.
 
 
Księga Hanlowa Infor System 10.13
 
 - NOWOŚĆ w przelewach dodano możliwość przypisania wielu kont bankowych do Urzędu Skarbowego.

Księgowość:

-
Zmieniono podpowiadanie daty VAT podczas dodawania wpisu w samym rejestrze VAT z wykorzystaniem wzorca VAT.Księga Hanlowa Infor System 10.08

 

Księgowość:

- poprawiono księgowanie BO z BZ o przenoszenie księgowań w poszczególnych walutach,
- poprawiono podpowiadanie tabeli kursowej. Do tej pory program odejmował od szukanej daty kursu:
    - 2 dni, jeżeli była to niedziela,
    - 3 dni, jeżeli był to poniedziałek,
    - 1 dzień w pozostałych przypadkach.
    W najnowszej wersji jest szukanie do 7 dni wstecz kursu waluty, które potrzebne jest, gdy np. w czwartek i piątek było święto, sobota i niedziela wolna i księgujemy dokument w poniedziałek - wtedy data kursu i kurs będą pobrane z środy.

 


Księga Hanlowa Infor System 10.07

 
Księgowość:
 
- Zmieniono księgowanie Bilansu otwarcia o księgowanie w walutach. W najnowszej wersji kwoty sald przenoszone są oddzielnie w każdej walucie. Wyodrębnione zostało również okno ustawienia parametrów księgowania BO z BZ o wybór roku i liczenie sald kont syntetycznych.
 
 

Księga Handlowa Infor System 10.05

 

- dodano obsługę deklaracji AKC-WW oraz CIT-8 (bez przenoszenia danych z księgowości - tylko formularze) wraz z załącznikami SSE-A, SSE-R i SSE-RA,

- dodano raporty informujące o dokumentach do ponownego zaksięgowania w przypadku zapłaty ,

- poprawiono kasowanie konta w planie kont, które było bardzo pracochłonne. W poprzedniej wersji, aby usunąć konta analityczne dla kont rozrachunkowych, do którego był przypisany kontrahent w pierwszej kolejności trzeba było odwiązać kontrahenta a następnie można było usunąć konto,

- poprawiono działanie skrótu klawiszowego ALT + F4 w module Księga Handlowa. W poprzedniej wersji po wybraniu tego skrótu program wyświetlał nierozksięgowane syntetyki, a po zamknięciu okna zamykany był cały program,

- poprawiono edycję zapisu F8 jeżeli konto ma rodzaj SBA. W poprzedniej wersji jeżeli konto miało ustawiony rodzaj jako SBA wówczas system prosił o analitykę,

- poprawiono możliwość edycji terminu płatności w kartotekach rozrachunków. W poprzedniej wersji jeżeli rozliczony był rozrachunek, ale chcieliśmy w nim zmienić termin płatności, wchodziliśmy w należności kontrahentów, wybieraliśmy edytuj, zmienialiśmy termin płatności, wybieraliśmy ok i powracając do okna kartoteki okazywało się, że rozrachunek nadal jest sparowany (pokazany jest na dole dokument rozliczający), ale kwota pozostało do zapłaty już nie jest 0, tylko jest równa całkowitej kwocie dokumentu. To samo dotyczy zobowiązań i płatności - każde wejście w edycję i zatwierdzenie edycji generowało taką sytuację,

- poprawiono wyświetlanie daty księgowania dla wczytywanego wyciągu bankowego z ING Bank Śląski. Sytuacja dotyczy wczytywania wyciągów bankowych z początku roku (np. 2 stycznia). W takim przypadku w pliku z banku data księgowa jest podana tylko jako dzień i miesiąc natomiast rok trzeba samemu wymyślić. Rok brany jest więc z daty kursu, która w takich przypadkach będzie jeszcze zawierała się w roku poprzednim (dla wyciągu z 2013 rok daty kursu będzie w 2012). Rozwiązaniem w takim przypadku byłoby branie roku do daty księgowej z roku daty wyciągu bankowego,

- poprawiono czytelność wydruków raportów, gdzie tekst i liczby stykały się z liniami co powodowało, że wydruk była mało czytelny,

- usprawniono odliczenia właściciela o podpowiadanie na podstawie danych z aktywnego wiersza w tabeli odliczeń.

- zaktualizowano instrukcje do modułów KPiR Księga Handlowa.

 

System:

- zmieniono zachowanie parametrów zależnych w raportach. Wyłączono odświeżanie (czyszczenie zaznaczeń) tabel w parametrach, jeżeli został zmieniony inny parametr w raporcie,

- poprawiono logowanie do konta BPH. W poprzedniej wersji nie można było zalogować się do konta.

 

Księga Handlowa Infor System 10.00

 

1. Rozliczenie podatku VAT metodą kasową dostosowane do nowych przepisów na 2013r. Uzależnienie wpisów w ewidencji VAT od uregulowanych płatności, 
2. Nowe funkcje ustawień początkowych (automatyczna konfiguracja planu kont, definicji sprawozdań finansowych, wzorców księgowania),
3. Usprawnienie wyboru rodzaju ewidencji na zakładce VAT,
4. Możliwość edytowania pozycji dekretu,
5. Optymalizacja ewidencji analitycznej,
6. Kompensata należności w każdym momencie,
7. Automatyczne przeksięgowanie obrotów z kont źródłowych na konta docelowe z wyzerowaniem sald kont źródłowych,
8. Przyspieszenie ewidencji VAT poprzez wykorzystanie wzorców,
9. Zautomatyzowanie funkcji rozliczeń rozrachunków (konfiguracja rozliczeń według parametrów, masowe rozliczanie w opcjach parowania rozrachunków),
10. Automatyczne księgowanie dowodów wewnętrznych z Delegacji,
11. Kwartalne zestawienie obrotów i zobowiązań podatkowych,
12. Dodane nowe raporty podsumowujące wiekowanie należności i zobowiązań,
13. Rejestr podejrzanych transakcji – pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu. Ewidencja podejrzanych transakcji.
14. Dodano możliwość wczytywania wyciągów bankowych z:
- Bank Millennium S.A.,
- Bank Zachodni WBK S.A.,
- Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Citi),
- BRE Bank S.A.,
- BGŻ S.A.

Księga Handlowa Infor System 9

Aktualizacje należy wykonać z poziomu programu wchodząc w menu POMOC/SPRAWDŹ DOSTĘPNE AKTUALIZACJE - zostaną automatycznie pobrane dostępne aktualizacje. Aby je zainstalować należy zamknąć program i uruchomić plik "Uaktualnij.exe" z głównego katalogu programu Biznesmen/InforSystem lub Biznesmen/WłasnaFirma.

 

INFOR System 9.08 r120919

Moduły księgowe:

NOWOŚĆ - dodano nowe wzory deklaracji ORD-ZU, VAT-ZZ, VAT-ZT i PIT-R, UPL-1 i OPL-1
NOWOŚĆ - dodano możliwość przesyłania e-deklaracji PIT-R, PIT-4R, PIT-11, PIT-40, VAT-7, VAT-7K i VAT-7D wraz z załącznikiem ORD-ZU (przyczyna korekty)
NOWOŚĆ - dodano możliwość przesyłania deklaracji PIT-11 i PIT-40 wraz z załącznikiem PIT-R
NOWOŚĆ - dodano możliwość przesyłania e-deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D wraz z załącznikami VAT-ZZ i VAT-ZT (dotyczące zwrotu podatku)
NOWOŚĆ - dodano raporty różnic kursowych z kompensat – Raporty -> Różnice kursowe z kompensat
poprawiono import kwoty z wyciągu bankowego (bank BGŻ w formacie MT-940). W poprzedniej wersji przy imporcie obcinana była pierwsza cyfra kwoty
Zmiana w podpowiedzi nazwy towaru lub usługi przy wydruku faktury wewnętrznej z poziomu zakładki VAT w modułach księgowych - do tej pory zawsze trzeba było to wpisać ręcznie nazwę towaru lub usługi w danej stawce, teraz w to pole standardowo podpowiadany jest tekst z opisu zdarzenia gospodarczego
poprawiono wyświetlanie wpisów po zaksięgowaniu z pliku XML. W poprzedniej wersji po imporcie danych wpisy, które się nie bilansowały nie były oznaczane w oknie głównym różowym kolorem
poprawiono księgowanie przez plik XML dokumentów z Delegacji. W poprzedniej wersji dokumenty z Delegacji nie księgowały się w uproszczonych modułach księgowych
poprawiono raport rozliczenia VAT, na którym błędnie pokazywana była kwota z deklaracji. W obecnej wersji najpierw zaokrąglana jest kwota podatku należnego w stawkach a następnie wyliczana suma. Podobnie sytuacja wygląda z VAT naliczonego do odliczenia. W poprzednich wersjach najpierw robiona była suma a następnie zaokrąglana do pełnych złotych, co było błędne
do raportu ewidencji paliwa dodano numer dokumentu co ułatwia powiązanie pozycje z raportu do zapisu w księgowości
w raporcie rejestru zakupów VAT dodano parametr uzależniający od przeznaczenia zakupu P,N,Z w zależności czy przysługuje prawo odliczenia
zmieniono pobieranie adresu przy automatycznym księgowaniu umów CP z Kadr i Płac. W pierwszej kolejności pobierany jest adres zameldowania, jeżeli takowego nie ma, to brany jest adres zamieszkania, a jeżeli takowego też nie ma to adres do korespondencji. W poprzednich wersjach pobierany był adres zameldowania
poprawiono przenoszenie wartości między deklaracjami z kolejnych okresów. W poprzedniej wersji wartości się nie przenosiły
poprawiono możliwość ustawiania przesunięcia wydruku przelewu do Urzędu Skarbowego. Przy przelewach i wpłatach ta opcja jest zablokowana, bo dla tych opcji możliwy jest tylko wydruk pełny
podano możliwość wybierania konta z poziomu pokazania rozrachunków nierozliczonych. W celu usprawnienia (przyspieszenia) księgowania przy wyborze analityki konta rozrachunkowego, po wybraniu opcji pokazania rozrachunków kontrahenta przypisanego do konta, dodano możliwość bezpośredniego powrotu do okna księgowania z wyborem danego konta analitycznego. W poprzedniej wersji należało najpierw zamknąć okno rozrachunków i dopiero wybrać konto analityczne aby powrócić do okna księgowania
dodano możliwość wysyłania załączników e-deklaracji VAT-UE/A, VAT-UE/B i VAT-UE/C

Moduły magazynowe:

poprawiono wystawianie zamówienia od klienta z menu Zamówienia. W poprzedniej wersji przy wydrukowaniu faktury pro forma nie wyświetlały się dane kontrahenta
poprawiono uprawnienie do dodawania grup towarów. W poprzednich wersjach pomimo wyłączenia tego uprawnienia nadal można było dodawać grupę podczas dodawania produktu
poprawiono wystawianie korekt faktur WNT i faktur zakupowych z fakturą wewnętrzną. W poprzedniej wersji przy wystawianiu korekt podpowiadana była stawka produktu zamiast 0% dla WNT i VZ dla FZ z FW
 

INFOR System 9.07 r120821

Moduły magazynowe:

W oknach "Info o towarze" i "Info o kontrahencie" dodano mechanizm wyszukiwania CFT, usprawniający wyszukiwanie informacji.
Dodano możliwość zmiany danych sprzedawcy na dokumentach wydań/sprzedaży.
Dodano możliwość zapisu wydruków/raportów na pulpit klienta przy współpracy z Winflector (rozwiązania terminalowe).
Poprawiono opis w oknie informacji o kontrahencie przy definiowaniu zakresu dat. W poprzedniej wersjach przy definiowaniu zakresu dat był opis „Data do - Data od” W nowej jest „Data od - Data do”.
Poprawiono wygląd okna Użytkownicy oraz dodano możliwość definiowania adresu e-mail oraz telefonu dla użytkownika.
Usprawniono import danych z Excela tak aby program nie rozróżniał typów komórek.
Poprawiono możliwość drukowania informacji o sprzedawcy. Jeżeli w informacji o sprzedawcy jest było więcej danych niż 256 znaków wówczas informacja była obcinana.
Poprawiono wydruki zamówień od klientów. Jeżeli nazwa nie mieściła się w jednej linii wówczas wiersze nie rozsuwały się w pionie.
Poprawiono zapis raportów do Excela (XLS) o rozpoznawanie liczb i generowanie nagłówków stron.

Moduły księgowe:

Dodano raport kontrahentów wraz z przypisanymi kontami rozrachunkowymi.
Dodano możliwość definiowania dodatkowego warunku przy księgowaniu dokumentów kasowych z pliku DANE_FIK.DBF.
Dodano możliwość wczytywania wyciągów bankowych w formacie MT-940 z banku BGŻ (moduł zaawansowany).
Poprawiono import z Subiekta w przypadku gdy dane kontrahenta zawierają więcej niż 100 znaków.
Poprawiono raport poleceń księgowania, który zawierał puste strony, gdy dekret jest dłuży niż jedna strona.
Dodano zabezpieczenie przed przestawieniem okna głównego poza ekran monitora. Środkowanie okna głównego odbywa się poprzez wciśnięcie klawisza ALT + F10.
Poprawiono wydruk raportu Księgi PiR (2). Jeżeli w danych firmy jest dodana nazwa w drugiej linii wówczas na raporcie dane te wchodziły na nazwy kolumn i przy dużej ilości danych drukowana jest pusta strona.
Poprawiono możliwość edycji remanentu.
Poprawiono raporty rozrachunków o sortowanie po nazwie skróconej i nazwie. Dodatkowo na raportach Zestawienie dokumentów – należności wg kontrahentów i Zestawienie dokumentów – zobowiązania wg kontrahentów na ostatniej stronie dodano podsumowania w odpowiednich walutach.
Poprawiono plan kont importowany z pliku XML. Tylko konta z numerami 201 i 202 (konta rozrachunkowe z kontrahentami) zostały zdefiniowane jako SAD.
Poprawiono raporty różnic kursowych, Jeżeli dane kontrahenta były zbyt długie.

 

INFOR System 9.06 r120704

Moduły magazynowe:

W oknie "Szukaj towaru" dodano możliwość dodania również usługi - Nowość!
W słowniku cenników - po przeliczeniu wg. waluty odświeża się lista towarów w nowych cenach.

Moduły księgowe:

NOWOŚĆ - dodano możliwość wejścia do kartoteki e-deklaracji z poziomu modułów księgowych.
NOWOŚĆ - Wprowadzono import wyciągów MT-940 z Brebank.
Zmieniono deklarację VAT UE.
Import na jednej bazie danych, z dane_fik.dbf oraz poprzez XML - przy księgowaniu zakupy pozostałe wchodzą na kolumnę 11.
Zmiana znacznika w KPiR wyposażenie lub czynność cywilno-prawne, domyślnie w pole Uwagi wpisywany jest tekst odpowiadający znacznikowi.Infor System 9.05 r120615
 

Moduły magazynowe

Zmiana, rozszerzono raporty kasowe o dodanie LP na wydruku – Raport kasowy standardowy, raport kasowy rozszerzony

Moduły Księgowe

NOWOŚĆ – opublikowano nowe wersje deklaracji VAT-10 (w.3) i VAT-11 (w.2) obowiązujące od czerwca.
 

Infor System 9.05 r120530

Moduły magazynowe

Dodano nowy wzorzec dokumentu TAX FREE (wydanie 2)
Poprawiono uprawnienia dla wystawiania faktur zakupu z fakturą wewnętrzną. W poprzedniej wersji po wyłączeniu uprawnień do wystawiania faktury zakupu  opcja faktury zakupu z FW pozostawała aktywna.

Moduły Księgowe

Zmodernizowano import danych z KpiR DOS.
Usprawniono wypełnianie pól z datą na deklaracjach. Poprawka dotyczy deklaracji: NIP-1, NIP-2, NIP-3, CIT-2, ORD-TK, VAT-7, VAT-7D, VAT-7K, VAT-9, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-R, VAT-UE i VAT-UEK
Zmodyfikowano raport wydruk Księgi PiR (2) o wydruk danych firmy w jednej linijce. W poprzednich wersjach nazwa i adres firmy były w kilku wierszach
Dodano polecenie księgowania z informacjami walutowymi. Polecenie zawiera informacje o walucie, tabeli kursowej, dacie kursu i kursie waluty.
Usprawniono raporty zestawienia obrotów i sald.
Zmieniono komunikat pojawiający się przy sortowaniu wpisów po wyeksportowaniu dekretów do plików XML. W obecnej wersji pojawia się komunikat „Nie udało się sortowanie. Dokumenty zostały wyeksportowane do XML i nie ma możliwości przesortowania zapisów. W celu posortowania należy przywrócić dokumenty niezatwierdzone do księgowania.”

Moduł Kadry i Płace

Dodano brakujące US po imporcie z Płac Dos-owych.


Moduł Środki trwałe

Zmodernizowano import danych z Amortyzacji INFOR System oraz Amortyzacji DOS.


Infor System 9.05 r120515

Moduły magazynowe

Zmieniono wydruk nazwy towarów / usług na drukarkę fiskalną po realizacji zamówienia w oknie głównym. W poprzedniej wersji nazwa na drukarkę po realizacji zamówienia w oknie głównym pobierana była z pola „Nazwa” w obecnej z pola „Nazwa na drukarkę / kasę fiskalną)
Poprawiono wyświetlanie wielokrotnej korekty faktury WNT w rejestrze VAT


Moduły Księgowe

Zmieniono wyświetlanie danych w oknie głównym o pogrubienie danych tj. Nazwa firmy, NIP, bieżąca paczka i rok obrachunkowy.
NOWOŚĆ – dodano import wyciągów bankowych z CitiBank w formacie SAP MT940 (moduł zaawansowany)
Zaktualizowano import wyciągów z Raiffeisen i PKO.
Zmodyfikowano polecenia księgowania tak, aby jedno PK nie były rozdzielane na 2 strony, chyba że jest na tyle długie że nie mieści się na jednej
Uaktualniono słownik Urzędów Skarbowych.
NOWOŚĆ – dodano formularz NIP-2 wersja 7
Poprawiono wielokrotne wczytywanie zapisów na deklaracji. Otwarcie zapisanej deklaracji na bieżącej skutkowało dopisaniem do otwartej
deklaracji danych z bieżącejInfor System 9.04 r120417

Moduły magazynowe

Poprawiono wyświetlanie ilości asortymentu w kolumnie "Ilość wydań bez skutku mag" o wyświetlanie ilości tylko z wybranego magazynu. W poprzedniej wersji wyświetlana była łączna ilość


Moduły Księgowe

Zmieniono możliwość rozliczania częściowego dokumentów w module KpiR. Opcja została wprowadzona w Należnościach wg. Kontrahenta oraz w Zobowiązaniach wg. Kontrahenta
Wprowadzono optymalizację szybkościową dla:

    – Zestawienia obrotów i sald zoptymalizowane dla parametru "Widoczne", "Niewidoczne (BO)", "Niewidoczne (gdy saldo = 0)", "Niewidoczne (gdy saldo winien > 0)", "Niewidoczne (gdy saldo ma > 0)"
    – Zoptymalizowano wejście w edycję zapisu

Dodano kontrolę czy istnieje już podobny zapis w VAT. Przy księgowaniu ręcznym program sprawdza, czy dokument może istnieć w rejestrze VAT (chodzi o dokument wprowadzony przez inny moduł Magazyn / Fakturowanie) i jeżeli program napotka taki wpis pojawi się komunikat, że taki komunikat istnieje w VAT wraz z informacją jak zaksięgować wpisy automatycznie
Zaktualizowano generowanie deklaracji VAT-UE wraz z załącznikami VAT-UE/C.
Zmieniono wyświetlanie sum winien i ma w oknie głównym programu Księgi Handlowej o wyświetlanie sumy syntetyk.
Zmieniono wprowadzenie obsługi schematu wersji 5.0 UPO, dodanie możliwości pobrania UPO w języku pl, de i en oraz obsługa wysłania definiowanych parametrów jako string


Infor System 9.03 r120405

NOWOŚCI INFOR System

Wprowadzono mechanizm rozłączenia i ponownego połączenia z bazą danych po aktualizacji bazy danych.
Dodano możliwość kopiowania uprawnień z bazy do bazy przez możliwość eksportu praw do pliku i importu praw z pliku. Funkcjonalność przydatna szczególnie w Biurach Rachunkowych.
Dodano skrót klawiszowy (Alt+F10) na wszystkich oknachdialogowych pozwalający przywrócić domyślny rozmiar i lokalizację okna.

Moduły magazynowe.

Uaktualniono wybór waluty domyślnej o możliwość wyboru waluty USD.
Umożliwiono nadawanie numeru PLU od maksymalnie ustalonego. We wcześniejszych wersjach PLU nadawane było od pierwszego wolnego numeru.
Usprawniono możliwość wystawienia faktury końcowej do faktury zaliczkowej.
 
Moduły księgowe.

NOWOŚĆ – Możliwość zdefiniowania paczki jako widocznej lub niewidocznej. W przypadku określenia paczki jako niewidocznej nie jest ona dostępna w wyborze paczek podczas księgowania, nie można jej ustawić jako domyślną oraz nie jest prezentowania w parametrach wszystkich raportów, gdzie parametrem raportu jest paczka.
Poprawka w kodowaniu polskich znaków do PDF-a w raportach dziennika i operacji na kontach. W poprzednich wersjach podczas zapisu raportu do PDFnie były wyświetlane polskie znaki w polach opisowych.
Dodano kolumnę nazw paczki w Narzędziu administracyjnym a także zmieniono ograniczenie wyświetlania dokumentów do bieżącego roku obrachunkowego na panel z wyborem zakresu dat.
Zmieniono opisy nagłówków tabeli przy księgowaniu w Ryczałcie na np. kolumna i nazwa kolumny oraz podatek i stawka podatku.
Udostępniono prawa dostępu do generowania deklaracji z modułów księgowych a także dostęp do umieszczania konkretnych deklaracji w panelu skrótów.
Dodano ostrzeżenie przy odkładaniu księgowania że dane z zakładki VAT, Akcyza i Paliwa nie są odkładane.
NOWOŚĆ – dodano podpowiadanie zdarzenia gospodarczego na podstawie wybranego kontrahenta. Po wybraniu kontrahenta odczytywana jest najczęściej wykonywane zdarzenie dla kontrahenta i na tej podstawie jest podpowiadane. W przypadku braku zdarzenia gospodarczego podpowiadane jest z poprzedniego dokumentu. Opcja jest konfigurowalna w parametrach.
Wprowadzono możliwość zdefiniowania wzorca księgowania podczas automatycznego księgowania różnic kursowych, różnic kursowych z kompensat, kompensat, księgowania dokumentów z modułów amortyzacji, delegacji i płac.
Wprowadzono poprawkę polegającą na wyłączeniu grup (filtrów) umów
cywilnoprawnych z widoku dokumentów do księgowania podczas automatycznego księgowania dokumentów z modułu płacowego.
Moduł Delegacje.
Ustawiono maksymalizację okna głównego modułu delegacji przy uruchomieniu modułu.
Poprawiono błędne naliczanie kwoty delegacji w przypadku zmiany czasu z zimowego na letni i odwrotnie.

Moduł Kadry i Płace.

Zmiana wyglądu okna „Edycji listy płac”. Zmiana poprawia ergonomię pracy, czytelność i obsługę w oknie. Nowy układ przycisków sterujących oknem jest związany ze standardem układu tych przycisków w pozostałych  częściach programu.
Uwzględnienie zmiany w przepisach w zakresie liczenia i eksportu do Płatnika podstawy emerytalno-rentowej w trakcie urlopu wychowawczego dla kodu 1211xx

W oknach "Ustawienia->Ustawienia płacowe" oraz "Pracownicy" - zakładka: 'Ustawienia płacowe' dodano dodatkowe pole pt. 'Wychowawczy podst. społecz.'
Wartością domyślna w oknie "Ustawienia->Ustawienia płacowe" wynosi 2152,05.
Zmieniono opis pola 'Wychowawczy podst.ZUS' na 'Wychowawczy podst. zdrowotna'.
W przypadku dodawania nieobecności (okno „Absencje”) typu "Urlop wychowawczy" powoduje wyświetlenie zapytania o zmianę wartości pola 'Wychowawczy podst. społecz.' w kartotece pracownika na wartość aktualnie wpisaną w Ustawieniach płacowych ogólnych.
Eksport do programu Płatnika do RCA z kodem 1211xx jest warunkowany wartością pola 'Wychowawczy podst. społecz.' w kartotece pracownika większą od zera oraz wystąpieniem absencji "Urlop wychowawczy" w eksportowanym.

ZMIANA – Aktualizacja stawki płacowej „Wychowawczy podstawa społeczna” na 2152,05


Moduł Środki Trwałe.

Włączono dostęp do poprzedniej wersji modułu „Amortyzacja”


Infor System 9.03 r120316

Moduły magazynowe

Poprawiono edycję pozycji akcyzowej. W poprzedniej wersji edycja pozycji akcyzowej powodowała zmianę ceny przed doliczeniem akcyzy.
Dodano możliwość umieszczania informacji o naliczonej akcyzie albo dokumencie dostawy na wydrukach wydania / sprzedaży
Dodano raporty dokumentów dostawy i podsumowania akcyzy.


Moduły Księgowe

Dodano mechanizm wyszukiwania CFT do opcji Narzędzia > Księguj BO z BZ.
Usprawniono mechanizm wykonywania kopii bezpieczeństwa wszystkich baz - duże ułatwienie dla biur rachunkowych posiadających dużą ilość baz danych.
Poprawiono pojawianie się daty 01-01-1970. Data pojawiała się po wykonaniu następujących czynności F1 -nowy wpis sprzedaży, następnie edycja w
rejestrze VAT tego wpisu z zapisem i dodanie F1 nowy wpis - data dokumentu 1970.
Poprawiono deklaracje PIT-28, PIT-36 i PIT-36L o możliwość wyboru Urzędu Skarbowego z listy.
Przy automatycznym księgowaniu do daty w KpiR brana jest data sprzedaży a nie wystawienia dokumentu.


Moduł Kadry i Płace

    Umożliwiono wywołanie Kartoteki e-deklaracji z poziomu modułu Kadry i Płace.
    Dodano możliwość określania identyfikatora używanego na deklaracjach PIT-11 i PIT-40 - PESEL lub NIP dla danego pracownika


Moduł Środki trwałe

    Dodano w oknie z parametrami raportu znacznik "Koloruj raport". Wszystkie raporty zostały przerobione aby z niego korzystały.
    Poprawiono obsługę likwidacji środka trwałego.
    Wprowadzono zabezpieczenia aby nie można było dwukrotnie dodać takiej samej pozycji.
    Wprowadzono pytanie o amortyzację jednorazową w przypadku wprowadzenia środek trwały o wartości =< 3.500
    Dodano informację na jakiej bazie (nazwa firmy) użytkownik pracuje w belce okna głównego.
    Usunięto podwójne pytanie przy pierwszym otwarciu modułu ŚT o wczytywaniu nowej tablicy


Infor System 9.03 r120302

Moduły magazynowe.

1. NOWOŚĆ – dodano obsługę akcyzy na węgiel.
2. Zmodyfikowano wyświetlanie wartości w kartotece faktur VAT. Jeżeli była wystawiona faktura sprzedaży z rabatem np. 3,5% to podczas przeglądania faktur w kartotece widoczna była wartość zaokrąglona do 4%
3. Usprawniono wyświetlanie pozycji na dokumencie RW. Jeżeli dokument RW był wystawiony z pozycjami bez skutku magazynowego wówczas po wejściu w kartotekę dokumentów RW nie było możliwości poprawienia tego dokumentu, ponieważ pozycja bez skutku magazynowego nie wyświetlała się.
4. Uaktualniono wydruk wzorców tekstowych faktur VAT. Jeżeli na dokumencie znajdowały się 3 różne stawki VAT wówczas na wydruku występowało przesunięcie pomiędzy opisem a wartościami.
5. Zmieniono edycję pozycji zakupu na dokumencie zakupu w oknie głównym, która usuwała jednostkę miary.

Moduły Księgowe

1. Zaktualizowano księgowanie korekt poprzez plik DANE_FK.DBF.
2. Uaktualniono księgowanie poprzez plik DANE_FIK.DBF o ustawianie paczek we wpisach w VAT. Wszystkie wpisy w rejestrach były zapisywane jako wpisy bez paczki choć w dzienniku taką paczkę miały przypisaną.
3. Zmodyfikowano konfigurację eksportu dekretów do plików XML o możliwość ustawienia parametru „Księguj zerowe kwoty”.
4. Dodano parametr, który pozwoli użytkownikowi na wybór czy podpowiadanie numeru i zdarzenia gospodarczego będzie włączone czy nie.
5. Dodano parametr, który pozwoli na ustawienie podpowiadania opisu przy księgowaniu.
6. Zmodyfikowano ewidencję ryczałtu o możliwość ewidencji paliwa. Wcześniej ta opcja dostępna była tylko przy księgowaniu sprzedaży.
7. Zmiana – w rejestrze VAT widoczne są wszystkie dokumenty, które są wprowadzone w systemie. Dotychczas w rejestrze widoczne były tylko
dokumenty zaksięgowane, natomiast na wydruku były widoczne wszystkie dokumenty.
8. Zmiana – do innych dokumentów dodano dowody wewnętrzne (z VAT i baz VAT), które do tej pory były dostępne tylko pod prawym przyciskiem myszy.
9. Uaktualniono deklarację PIT-36L o zaokrąglanie pola 54.
10. Zmiana - Na zakładce VAT zmieniono pole "Kwota VAT nie podl. odliczeniu" na pole "VAT do odliczenia" - zmiana taka jest znacznie wygodniejsza do księgowania. Program podpowiada całą kwotę podatku a użytkownik łatwo może tą kwotę zmienić. Zmieniono także opcję "Nieodliczony podatek VAT dodawać do kwoty netto" - nieodliczony podatek podwyższa wartość netto zakupu.
11. Zmodernizowano generowanie planu kont w uproszczonych księgowościach. Przy dodawaniu nowego roku plan kont i wzorce generowane są na podst. bieżącego roku jeżeli jest to ten sam rodzaj księgowości, w przeciwnym wypadku generowane są domyślne dla uruchomionego modułu.
12. Uaktualnino najnowszą deklarację PIT-36 o ujęcie odliczenia od podstawy i od podatku. Odliczenia od podstawy to odliczenia społeczne (137, część E w deklaracji pit-36), a odliczenia od podatku to odliczenia zdrowotne (174 część I w deklaracji pit-36).
13. Zmieniono link do strony na której można zweryfikować płatnika UE
14. Usprawniono ustawianie paczek przy księgowaniu z KAMSOFT i z D2DEKRETY.
15. Zmodyfikowano księgowanie wyciągu bankowego. Sporadycznie występowały komplikacje, gdy chcieliśmy zaksięgować wyciąg, na którym jest pozycja płatności kontrahenta, który nie ma jeszcze przypisanego konta w planie kont i mamy włączone ręczne zatwierdzanie numeru konta przy automatycznym księgowaniu w konfiguracji w formatach analityk kontrahentów.
16. Zmodyfikowano ręczne dodawanie wyciągu bankowego. We wcześniejszej wersji po dodaniu wiresza i dowiązaniu firmy nic się z zapisanym wyciągiem nie działo.


Infor System 9.02 r170201

Moduły magazynowe

Poprawiono wyświetlanie wartości w kartotece faktur VAT. Jeżeli na pozycję został udzielony rabat w wartości ułamkowej np.3,5% wówczas na podglądzie w kartotece była widoczna wartość 4%.

Moduły Księgowe

Poprawiono wydruk raportu Plan kont, który przy długich nazwach mógł obcinać końcówkę nazwy na wydruku.
Dodano nowy parametr w konfiguracji „Parametr księgowania z KAMSOFT” - przy imporcie danych z KAMSOFT czy data do VAT ma być z daty przyjęcia lub z daty dokumentu.
Dodano możliwość edycji tytułu płatności w wyciągach bankowych przy wczytywanych WB w formacie MT-940.
Dodano dodatkowe pole identyfikacyjne w kartotece e-deklaracji gdzie przy wysyłaniu pit-11 i pit-40 wypełniane jest nazwiskiem, imieniem i peselem podatnika w pozostałych e-deklaracjach pozostaje puste.
Poprawiono import danych z KAMSOFT o zmienianie nazwy pliku na "...zaksiegowany...". Podobnie jak do tej pory było z plikiem DANE_FIK.DBF
Poprawiono import danych z pliku *.XLS. Jeżeli długość konta analitycznego dla tej samej syntetyki były o różnej ilości znaków (np. konto 750-01 i 750-2) wówczas import planu kont i kontrahentów nie przebiegał pomyślnie
Poprawiono import korekt faktur zakupu przez plik DANE_FIK.DBF.
Poprawiono schemat UPO przy e-deklaracjach PIT-11 i PIT-40 o identyfikator pracownika, który został dodany na dokumencie UPO, w kartotece UPO oraz na jego wydruku.
Poprawiono automatyczny import z plików XML o okienko informujące o pominiętych dokumentach.
Poprawiono import danych z DANE_FIK.DBF, gdzie po wskazaniu pliku mogło zaimportować się zbyt dużo dokumentów np. mogły księgować się np. faktury chociaż są odznaczone w dokumentach do księgowania.
Dodano nowe wzorce wezwań do zapłaty o wzorzec „Wezwanie do zapłaty z datami i kwotami płatności”
Poprawiono naprawianie zobowiązania.
Poprawiono podpowiadanie kursu walut podczas księgowania w poniedziałek o domyślne podpowiadanie tabeli z piątku. We wcześniejszych wersjach podpowiadana byłą data dnia poprzedniego a w weekend nie są publikowane kursy walut.
Poprawiono problem z usuwaniem pozycji ze słownika opartego na PFW. Podczas usuwania np. waluty ze słownika otrzymywano komunikat że waluty nie można usunąć, ale znika ona z listy walut.
Dodano dodatkowy numer księgowy w nagłówku polecenia księgowania.
Poprawiono import danych z pliku DANE_FIK.DBF o pomijanie zerowych kwot jeżeli taki parametr jest ustawiony. Parametr ten jest obsługiwany przy księgowaniu na tej samej bazie danych, księgowaniu ręcznym oraz księgowaniu poprzez XML. W obecnej wersji obsługiwany również przy księgowaniu z DANE_FIK.DBF

Moduł Kadry i Płace

Poprawiono import danych z Płac (DOS). Jeżeli podczas importu z DOS pole PESEL było puste dane się nie importowały.
Poprawiono możliwość usuwania pracowników. Sytuacja występowała kiedy na czystej bazie danych został dodany pracownik, następnie zamknięto okno pracowników, otwarto ponownie i próbowano usunąć pracownika.
Dodano nowe pole „Identyfikator dla PIT”, które będzie identyfikowało pracownika, który prowadzi swoją działalność gospodarczą mimo że u pracodawcy jest pracownikiem powinien otrzymać PIT z podaniem jego NIPu a nie PESELu.
Dodano kartotekę e-deklaracji po wybraniu której jest dostęp do złożonych e-deklaracji. W poprzedniej wersji trzeba było użyć polecenia "Generuj deklaracje" by wywołać jakiegokolwiek PITa by móc przejść do "Kartoteki złożonych e-deklaracji", a wywołanego PITa "skasować" bo nie jest potrzebny


Infor System 9.02 r120201

Podwyższenie składki rentowej.

W Menu: Ustawienia / Ustawienia płacowe zaktualizowano zmienną finansową w zakresie pola 'Składka rentowa: pracodawca' Ponadto zmieniono indywidualne 'ustawienia płacowe' pracowników w polu 'Pracodawca: procent składki rentowej' z 4,5% na w 6,5%, a jeżeli w polu 'Pracodawca: procent składki rentowej' była wartość 6,00 (1,50 + 4,50 ) to zmieniono ją na na 8,00 (1,5 + 6,5). Jeżeli w polu 'Procent składki rentowej' była wartość 6,00 (1,50 + 4,50 ) to u takiej osoby zamieniono wartość na 8,00 (1,5 + 6,5).
Podstawa zdrowotna dla właściciela na rok 2012

W Menu: Ustawienia / Ustawienia płacowe zaktualizowano zmienną finansową w zakresie pola 'Podstawa zdrowotna właściciel' Ponadto zmieniono indywidualne 'ustawienia płacowe' pracowników w polu 'Podstawa zdrowotna właściciel' na nową wartość jeżeli w tym polu była wartość starej podstawy.

Obsługa zaznaczenia korekty deklaracji PIT.

W oknie "Deklaracje podatkowe" w sekcji "Opcje deklaracji" przygotowano pole "Cel złożenia:" z możliwością wyboru: "Pierwsze złożenie" / "Korekta". Wybrane zaznaczenie jest przenoszone na generowaną deklarację podatkową.
Klawisze skrótów w oknie „Manadżer list płac”.

Użycie klawisza „Alt” na klawiaturze aktywuje podkreślenia aktywnej litery na przycisku sterującym danym poleceniem. W ten sposób za pomocą klawiszy na klawiaturze można wykonywać polecenia niezbędne do pracy w oknie „Manadżer list płac”.
Obsługa pola „Aktywny”.

Pole „Aktywny” dostępne w oknie „Pracownicy” skutkuje tym, że gdy pracownik ma to pole wyłączone (NIEaktywny) to nie zostanie dopisany do nowej listy płac, ponadto nie będzie można założyć dla niego nowej umowy zlecenie, ani dodać rachunku. Osoba NIEaktywna będzie występować na raportach, wydrukach lub eksportach, które dotyczą danych związanych z tą osobą. UWAGA w przypadku edycji zapisanej wcześniej listy płac która zawiera osobą NIEaktywną zostanie zaproponowane usunięcie danych związanych z taką osobą – czynność usunięcia osoby NIEaktywnej nastąpi po zapisaniu zmian na takiej liście płac.


Infor System 9.01 r120130

Nowości i uaktualnienia w modułach księgowych.

Zmodernizowano import ryczałtu z DOS.
Uaktualniono drukowanie deklaracji PIT-B poprzez zmianę czcionki.
Usprawniono import właścicieli z KPiR Biznesmen.

Nowości i uaktulanienia w modułach płacowym i kadrowym

Zaktualizowano deklaracje PIT-4R i PIT-40 do zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Finansów.

Nowości i uaktualnienia w modułach magazynowych
Usprawniono odświeżanie w rozrachunkach po rozliczeniu wszystkich zobowiązań kontrahenta.


Księga Handlowa Infor System 9.01

NOWOŚĆ – dodano możliwość księgowania różnych form płatności na różne konta dla dokumentów zakupu i sprzedaży przy automatycznym księgowaniu z Magazynu / Fakturowania.
Uaktualniono deklaracje PIT-28, PIT-28B, PIT-40, Zestawień obrotów i zobowiązań wg skali oraz Zestawień obrotów i zobowiązań linowy o obliczanie wartości pomnożonej przez wartości procentów.
Dodano nową instrukcję obsługi Księgi Handlowej.
Usprawniono import danych z Ryczałtu (DOS), oraz KpiR (DOS).

Nowości i uaktulanienia w modułach płacowym i kadrowym

Dodano zmienne finansowe na rok 2012.
W Menu: Ustawienia / Ustawienia płacowe zaktualizowano zmienne finansowe.Święta w roku 2012.
Słownik świąt zaktualizowano o święta przypadające w roku 2012. Słownik Świat dostępny jest w Menu: Dane / Słowniki / Słownik świąt.
Uwzględnianie wymiaru etatu przy liczeniu „Dodatku nocnego”.
Zmieniono formułę wyliczającą „Dodatek za pracę w godzinach nocnych” w ten sposób że uwzględniany jest fakt zatrudnienia pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Deklaracje PIT na rok 2012 – nowe wzorce – nowe funkcjonalności.
udostępniono wzorce deklaracji PIT-4R w.3 (składana w roku 2012); PIT-11w.19; PIT-8ARw.1(składana w roku 2012)
dodano możliwość tworzenie deklaracji PIT-40 w.17 z przeniesieniem danych z modułu Płace i wyliczeniem podatku za rok 2011.
w oknie „Deklaracje podatkowe” w sekcji „Opcje deklaracji” umożliwiono wybór zaznaczenia na deklaracji pól: Koszty uzyskania przychodów oraz dołączenie PIT-R.
możliwość tworzenia e-deklaracji dla PIT-4R w.3; PIT-11w.19; PIT-40 w.17 funkcjonalność dostępna z poziomu Modułu „Deklaracje”
Zmieniono sposób rozliczanie umów zleceń podlegających podatkowi zryczałtowanemu.
Usprawniono wyliczenie podstawy opodatkowania, gdy rachunek podlegający podatkowi zryczałtowanemu obciążony jest składkami ZUS (społecznymi).
Dodano nową instrukcję obsługi Płac

Nowości i uaktualnienia w modułach magazynowych

Usprawniono obliczanie ceny towaru od brutto w słowniku definicji towaru.
Zmodernizowano pobieranie asortymentu przy włączonym parametrze w konfiguracji „Pobieraj informacje o wydaniach bez skutku magazynowego”.
Zaktualizowano zapisywanie VAT do rejestru przy wystawianej fakturze WDT z usługami.
Dodano nową instrukcję obsługi Magazynu Biznes


Infor System 9.00

Nowości w modułach księgowych

Elektroniczny eksport dokumentów do księgowości
Możliwość eksportu dekretów z modułów księgowych, delegacji, środków trwałych, magazynu i płac oraz importu dekretów w modułach księgowych. Eksport i import może być wykonany jako pliki XML, zawierające poszczególne dekrety oraz jako plik ZIP, który jest archiwum grupy dekretów. W modułach delegacji, magazynu i płac została dodana możliwość definiowania planu kont, typów operacji oraz wzorców księgowań wraz z dodatkowymi (lub zaawansowanymi) warunkami księgowymi dla eksportu dekretów. Funkcjonalność pozwala na przenoszenie zaksięgowanych dokumentów offline (do innej bazy danych) z całą funkcjonalnością, jakby to było wykonywanie księgowania na tej samej bazie danych.
Rozszerzenia raportów:
Raportu "Rozliczenie VAT" o dane dotyczące nieodliczonego VAT-u wraz z przedstawieniem przychodów/kosztów związanych z nieodliczonym VAT-em, Zestawienia obrotów i zobowiązań podatkowych dla podatku według skali podatkowej oraz dla podatku liniowego - zestawienia są też dostępne w module Deklaracji do samodzielnego wypełnienia,
Wydruk Księgi PiR rozszerzony o dodatkowe parametry pozwalające wykonać raport z uwzględnieniem interesującej nas kolumny, kontrahenta oraz zdarzenia gospodarczego
Raporty rejestrów VAT rozszerzone o dodatkowy parametr sortowania kolejności wyświetlanych zapisów na wydrukach ewidencji VAT według daty VAT, daty dokumentu, numeru dokumentu lub kolejności wprowadzania,
Raport "Rozliczenie Księgi PiR" rozszerzony o dodatkowe dane pozwalające wykazać zaliczkę do wpłacenia do US.
Integracja IS z Bank Connect Passive (bank BPH)
Dodana możliwość zdefiniowania konta w słowniku kont bankowych jako konto BPH i umożliwienie pobierania salda, raportów, historii operacji i wyciągów bankowych z poziomu systemu IS przy wcześniejszym zalogowaniu się do usług BPH. Obsłużona możliwość rozliczania rozrachunków (należności, zobowiązań i kompensat) płatnościami pobranymi z konta BPH za pomocą pobranej historii operacji lub wyciągu bankowego. Dodane generowanie wyciągu w IS na podstawie pobranego wyciągu z BPH z możliwością automatycznego zaksięgowania. Dodana możliwość powiązania typów operacji w IS wraz z symbolami księgowymi generowanymi przez BPH, co umożliwia automatyczne nadanie typów operacji dla poszczególnych pozycji wyciągu pobieranego z BPH.
Ewidencja zużytego paliwa. W modułach księgowych zostały dodane słowniki identyfikatorów urządzeń, rodzajów paliwa i słownik jednostek. Podczas dodawania wpisu księgowego możliwe jest uzupełnienie zakładki "Paliwa", która pozwoli na ewidencję paliwa oraz podgląd wprowadzonej ewidencji w postaci raportu.
Nowe formularze deklaracji: NIP-1, NIP-2, NIP-3, ORD-TK, VAT-R, Oświadczenie o formie opodatkowania.
Księgowanie faktur VAT marża. Funkcjonalność umożliwia obsługę wprowadzania dokumentów sprzedaży VAT marża w modułach księgowych powiązanych z zakupami w ewidencji VAT, które są przeznaczone do sprzedaży na fakturę VAT marża. Zmiany dotyczą także raportów, gdzie pojawia się kolumna w której taki dokument zostanie oznaczony
Narzędzie administracyjne - pozwala wprowadzić zmiany w planie kont, zapisach księgowych i wzorcach księgowania:
        — możliwość masowego usuwania kont (usuwane mogą być tylko konta z zerowymi obrotami), a także odtwierdzenie zatwierdzonego wpisu oraz zmiana numeru porządkowego dla wpisu,
        — możliwość zmiany numeru konta syntetycznego i analitycznego wraz z wprowadzeniem tych zmian w dekretach księgowych i wzorcach księgowania (w definicjach sprawozdań finansowych te zmiany nie są wprowadzane),
        — możliwość zmiany długości podanalityki wybranego konta wraz z wprowadzeniem tych zmian w dekretach księgowych i wzorcach księgowania (w definicjach sprawozdań finansowych te zmiany nie są wprowadzane),
        — zmiany w sprawozdaniach finansowych dotyczących (Plan kont > Zmień numer konta),
        — masowe usuwanie ksiegowań.
        Zmiany w importach:
        — przy imporcie danych z KpiR (DOS) dodano możliwość wybrania roku obrachunkowego, z którego chcemy zaimportować dane z KpiR (DOS) - rok ten jest odczytywany z dostępnych plików PODATXX.DBF, gdzie XX nie może być starsze niż 08 (rok 2008),
        — możliwość wykorzystania zaawansowanych warunków księgowania przy księgowaniu z pliku DANE_FIK.DBF o możliwość księgowania magazynów jak i różnych form płatności na różnych kontach,
        — import z FiK'a (DOS) wzorców do ręcznego księgowania,
        — import sprawozdań finansowych z FiK'a (DOS),
        — przy imporcie z FiK (DOS) brany jest pod uwagę tylko ostatni rok obrachunkowy i generowane są rozrachunki w zależności od tego, po której stronie było wykonane księgowanie na koncie rozrachunkowym; dla wpisów z VAT generowane są należności i zobowiązania, dla wpisów bez VAT - płatności nasze i płatności kontrahentów; wyjątkiem jest BO, dla którego generowane są należności i zobowiązania - Po imporcie można dokonać parowania rozrachunków, ponieważ wykonanie automatycznego parowania jest niemożliwe - nie ma takiej informacji w FiK (DOS),
        — import danych z pliku XLS. Opcja przydatna jeżeli użytkownik posiada moduł magazynowy i księgowy wówczas jednym plikiem wykonuje import zarówno danych magazynowych jak i księgowych.
Stosowanie metody kasowej. Przy dodawaniu nowego roku obrachunkowego można ustawić opcję, że VAT ma zostać rozliczany metodą kasową.
Wystawianie dowodów wewnętrznych. We wszystkich modułach księgowych z poziomu okna głównego, pod skrótem dostępnym pod prawym klawiszem myszy są dostępne dowody wewnętrzne bez VAT i z VAT, zawierające dane wpisu z możliwością ich edycji.

Ułatwienia w codziennej pracy

Podgląd w oknie głównym powiązanych dokumentów od strony dziennika/księgi.
W oknie głównym modułów księgowych dodany przycisk pozwalający podejrzeć zapisy we wszystkich ewidencjach powiązanych z wybranym księgowaniem (podobnie jak to jest rozwiązane w rozrachunkach, gdzie można podejrzeć wszystkie wpisy w ewidencjach powiązanych od strony rozrachunku). Np. Dla faktury wystawionej w magazynie i zaksięgowanej w księgowości z poziomu okna głównego modułów księgowych można podejrzeć jej wygląd w module magazynowym, w ewidencji VAT i rozrachunkach.
Konfiguracja pracy seryjnej
W nowej wersji został dodany parametr w konfiguracji, pozwalający na ustawienie ponownego otwierania okna wprowadzania danych. Dotyczy to wprowadzaniu wpisu do księgi/dziennika i do ewidencji VAT w modułach księgowych oraz wprowadzaniu dokumentu KP lub KW w Kasie. Funkcja znajdzie zastosowanie w biurach rachunkowych, gdzie przeważnie dokumenty wprowadzane są seryjnie.
Kontrola wprowadzania zapisów
W księdze/dzienniku zostały dodane dwie kolumny: data ostatniej modyfikacji zapisu oraz użytkownik, który ten wpis wprowadził. Kolumna użytkownika, która istniała już wcześniej informuje nas, jaki użytkownik ostatnio modyfikował zapis.
Parowanie dokumentów bez podziału na kontrahentów.
Dodana kartoteka nierozliczonych dokumentów bez podziału na kontrahentów zawierająca wszystkie nierozliczone dokumenty (należności, zobowiązania, nadpłaty kontrahentów i nadpłaty nasze) w określonym zakresie dat. Dodatkowo po imporcie z DANE_FIK.DBF dodana możliwość otwarcia takiej kartoteki w celu rozliczenia zaimportowanych dokumentów.
Podpowiadanie numeru i zdarzenia gospodarczego dla kolejnego wprowadzania dokumentu.
Przy dodawaniu wpisu w modułach księgowych podpowiadany jest numer dokumentu i zdarzenie gospodarcze takie, jak w poprzednio wprowadzanym dokumencie.
Rozliczenie ryczałtu.
Dodana możliwość zdefiniowania odliczeń osobno dla każdego miesiąca w danym roku obrachunkowym. Na raporcie "Rozliczenie ryczałtu" prezentowane są wszystkie odliczenia z zakresu dat ustawionym dla danego raportu, co daje możliwość podejrzenia rozliczenia wraz z odliczeniami narastająco (np. Od 1.01.2011 do 31.12.2011). podpowiadaniu tabeli kursowej zgodnie z datą księgową przy księgowaniu wpisu w walucie

Nowości w modułach magazynowych

Wystawianie dokumentów zakupu w oknie głównym.
Usprawnienie wprowadzania dokumentów zakupu, analogicznie do docenianego przez klientów systemu wystawiania dokumentów sprzedaży. Modyfikacja tej funkcjonalności pozwoli także ujednolicić system wystawiania dokumentów w programie.
Opcja wystawienia dokumentu zakupu z wielu dokumentów PZ.
Modyfikacja interfejsu według przyjętej koncepcji Frameworka PFW:
Słowniki: Słownik form płatności, odsetek, kont bankowych, słownik zadań
Zmiana wyglądu i ergonomii okna wyboru WZ na fakturę, paragonów na fakturę i PZ na fakturę.
Zapamiętywanie danych sprzedawcy na dokumentach wydania/sprzedaży
Eksport dokumentów do KIR (faktury elektroniczne). W opcji Narzędzia > Eksport dokumentów do KIR możliwy jest eksport faktur do wskazanego katalogu i obsługiwany przez aplikację Szafir, co umożliwia udostępnianie kontrahentom faktur elektronicznych, z podpisem elektronicznym bez konieczności wysyłania ich w tradycyjny sposób.
Wybór odbiorcy na dokumentach sprzedaży. Po wybraniu kontrahenta przy wystawianiu dokumentu sprzedaży na zakładce pozostałe dane dokumentu dostępna jest opcja Odbiorca, gdzie można wprowadzić i wybrać odbiorcę

Środki Trwałe NOWOŚĆ!

Moduł Środki Trwałe wydany z wersją 9, zastąpi dotychczasowy moduł przeznaczony do zarządzania środkami trwałymi. Aplikacja została przygotowana w oparciu o Frameworka PFW, jest więc spójna z interfejsem i koncepcją obsługi Płac. Poszczególne funkcje modułu znajdziecie Państwo poniżej.

prowadzenie kartoteki środków trwałych,
wbudowany słownik KŚT wraz z podatkowymi stawkami amortyzacyjnymi,
możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych wg jednej metody amortyzacji z zastosowaniem różnych stawek amortyzacyjnych (podatkowej i bilansowej),
możliwość wprowadzenia środków trwałych amortyzowanych "poza programem" w celu kontynuowania odpisów amortyzacyjnych przy użyciu modułu amortyzacji,
automatyczne nadawanie środkom trwałym liczb (numerów) porządkowych,
możliwość dokonywania na środkach trwałych operacji dotyczących zmiany wartości początkowych środków trwałych (ulepszenia, odłączenia części składowych),
wprowadzanie i kontrolowanie nakładów ponoszonych na różne projekty inwestycyjne (środki trwałe w budowie). Przy bieżącym korzystaniu z tej opcji istnieje możliwość zamknięcia danej inwestycji w programie i automatyczne przeniesienie jej do kartoteki środków trwałych.
Sporządzanie raportów
    — sporządzenie wykazu środków trwałych wg wartości księgowych oraz wartości podatkowych,
    — sporządzenie raportu z dokonanych jednorazowych odpisów de minimis (ułatwia to kontrolowanie limitu rocznego amortyzacji jednorazowej),
    — sporządzenia raportów z dokonanych przyjęć do używania, likwidacji, ulepszeń środków trwałych za dany okres,
    — sporządzenie typowych dokumentów dot. operacji na środkach trwałych (OT, LT, zmiana wartości),
    — sporządzanie planu amortyzacji (w dwóch układach),
    — sporządzenie spisu z natury środków trwałych na arkuszu wydrukowanym z programu.
    zaawansowane możliwości filtrowania danych prezentowanych na sporządzanych raportach.

Kadry NOWOŚĆ!

Program Infor System już w wersji 9 zostanie rozszerzony o zapowiadany wcześniej moduł Kadry. Zawiera on funkcjonalność niezbędną do prowadzenia ewidencji kadrowej pracowników w firmie. Poniżej zestawienie funkcjonalności.

Ewidencja dni zasiłkowych. Możliwość edycji, określania limitów oraz automatyczna kontrola wykorzystania tych limitów,
Ewidencja wykształcenia - uczelni/kursów/szkoleń odbytych przez pracowników z uwzględnieniem lat do urlopów oraz GUS'u,
Ewidencja członków rodziny pracownika,
Prowadzenie historii zatrudnienia pracowników w poprzednich zakładach pracy,
Ścieżka kariery pracownika w firmie,
Automatyczne oraz konfigurowalne proponowanie wpisów do ewidencji przebiegu kariery w firmie podczas zmian w kartotece pracowników,
Rozszerzenie aktualnego kontekstu pracy o domyślnego/aktywnego pracownika,
Ewidencja urlopów,
Odnotowywanie czasu pracy (metoda uproszczona - wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc)
Import danych dotyczących czasu pracy z pliku typu Excel'a
Obsługa załączników (możliwość podłączenia elektronicznych dokumentów, plików graficznych zeskanowanych dokumentów itp.),
 


Księga Handlowa Infor System 8.07 r110725 - lista zmian (25.07.2011 r.)

Aktualizacje należy wykonać z poziomu programu wchodząc w menu POMOC/SPRAWDŹ DOSTĘPNE AKTUALIZACJE - zostaną automatycznie pobrane dostępne aktualizacje. Aby je zainstalować należy zamknąć program i uruchomić plik "Uaktualnij.exe" z głównego katalogu programu Biznesmen/InforSystem lub Biznesmen/WłasnaFirma. 
 
Księga Handlowa Infor System 8.07.r110330 - lista zmian (23.05.2011 r.)
 
Dodano:
 
1. Nowy raport: Raporty > Kontrahenci > Wydruk kontrahentów wg. grupy.
 
Zmieniono:
 
1. Zmodyfikowano konfigurowalny parametr Deklaracji. Jeżeli parametr jest odznaczony to nie jest brana pod uwagę kwota netto we wszystkich stawkach "zeroprocentowych". Jeżeli parametr będzie zaznaczony wówczas pod uwagę brane są wszystkie kwoty netto. W obu przypadkach brane są pod uwagę tylko transakcje od których przysługuje prawo do odliczenia albo przysługuje i nie przysługuje prawo odliczenia.
2. Dodano w imporcie danych z KPiR DOS przenoszenie wpisów zawierających sprzedaż i zakup (np. kolumna 7 i kolumna 13).
księgowanie umów cywilno-prawnych z Płac, z kolumny 12 na kolumnę 13.
3. W deklaracji PIT-5 dodano przenoszenie pola 32 z poprzedniej deklaracji do pola 32 kolejnej deklaracji.
4. Zmodyfikowano sposób edycji likwidacji wyposażenia w KPiR, podczas zmiany daty, likwidacja pozostaje bez zmian.
Księga Przychodów i Rozchodów Infor System 8.05.r110330 - lista zmian (01.01.2011 r.).
 
Księga Handlowa Infor System 8.05.r110330 - lista zmian (01.01.2011 r.)
 
Dopisano:
 
1. NOWOŚĆ - do pracy przez Internet dodano parametr, który konfiguruje, czy odświeżać szczegóły, podczas przechodzenia pomiędzy wierszami. Konfiguracja > Ustawienia ogólne > Parametry > Wyświetlanie wpisów > Odświeżaj szczegóły przy każdej zmianie aktywnego wpisu. Dodatkowo w panelu szczegółów dodano przycisk "Odśwież szczegóły" (widoczny po odznaczeniu opcji w konfiguracji), którym w dowolnej chwili można odświeżyć szczegóły (podobnie jak "Odśwież wpisy")
2. NOWOŚĆ - przy wprowadzeniu wpisu w księdze dodano pole, w którym jest podgląd na sumę zapisów wprowadzonych we wszystkich kolumnach (KPiR > przy dodaniu wpisu w zakładce Księga > pole "Wartość kolumn")
3.  NOWOŚĆ - dodano import dokumentów kasowych z KAMSOFT. Księga / Dziennik > Księguj dokumenty z KAMSOFT
4. Przy dodawaniu wpisu (jeżeli program podpowiadał rodzaj ewidencji VAT zakupu, gdzie nie przysługiwało prawo odliczenia) i wypełnieniu daty dokumentu, numeru, zdarzenia gospodarczego kursor przechodzi do Daty VAT, wcześniej przechodził do wyboru rodzaju ewidencji VAT, co powodowało konieczność ponownego wyboru rodzaju ewidencji VAT.
5. Raporty - Salda i obroty > Potwierdzenia sald - jeżeli potwierdzenie dla konta było dłuższe niż jedna strona wówczas strony nakładały się na siebie
6. Dodano ostrzeżenie o księgowaniu z pliku xml na tej samej bazie danych. Księga > Księguj dokumenty z pliku xml > pojawia się komunikat:
UWAGA !!! Księgowanie danych poprzez XML na tej samej bazie danych z której wykonany był eksport do XML spowoduje zdublowanie wszystkich dokumentów. Księgowanie dokumentów na tej samej bazie danych należy wykonywać poprzez wybranie opcji "Księguj dokumenty z M2M".
 
Zmieniono:
 
1. Zmieniono wyrazistość pola "Wartość brutto" w zakładce VAT
2. Poprawiono literówkę w słowie "handlowe" na raporcie "Rozliczenia VAT". Raporty > VAT > Rozliczenie VAT 
3. W Raportach > Operacje na kontach, przy braku wyboru "Data od", pobierane są dane od domyślnego okresu wpisanego w "Data od".
4. Rozszerzono wyświetlanie numeru konta na raporcie Zestawienia obrotów i sald: jeżeli w nazwie konta jest "enter".