icon-phone Dział handlowy
62 591 91 19

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA


Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 24.06 - lista zmian (20-02-2024 r.)

UWAGA!
Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna.

 

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Rozbudowano tabele odsetek ustawowych o odsetki:
  - „za opóźnienia w transakcjach handlowych z podmiotami leczniczymi”,
  - „za opóźnienia w transakcjach handlowych bez podmiotów leczniczych”,
 • oraz zmieniono zastosowanie ich w wystawianiu noty odsetkowej.

Moduły księgowe:

 • Usprawniono usuwanie zaksięgowanej kompensaty w przypadku, gdy kompensata zawierała np. skompensowaną jedną należność z wieloma zobowiązaniami, co po zaksięgowaniu daje kilka powiązań księgowań na kontach do jednej należności w tym jednym zapisie w dzienniku;
 • W słownikach wzorców księgowania i wzorców przeksięgowania dodano mechanizm pobierania wzorców z innych lat obrachunkowych;
 • Dodano nowe schematy plików XSD dla e-deklaracji CIT-8 wer.33 i CIT-D wer.8;
 • Usprawniono mechanizm sprawdzania księgowań w przypadku, gdy dodano nowy rok obrachunkowy przy otwartej zakładce "Sprawdzanie księgowań";
 • Usprawniono generowanie pliku KEDU DRA, w przypadku gdy podatnik ma zapłacić minimalną składkę zdrowotną.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 24.05 - lista zmian (08-02-2024 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Przy edycji symbolu typu operacji dodano komunikat o potrzebie zmiany typów operacji we wzorcach księgowania dla dokumentów kasowych i wyciągu bankowego w celu poprawnego księgowania pozycji według nowych typów operacji.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 24.04 - lista zmian (02-02-2024 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Usprawniono automatyczne księgowanie faktury końcowej do zaliczki, faktury końcowej do zaliczki EXP i faktury końcowej do zaliczki OSS, które są wystawione w walucie;
 • Usprawniono działanie rozszerzonego mechanizmu numeracji paczki o cofanie numeracji dodatkowego numeru księgowego w paczce w przypadku, gdy edytujemy dany zapis i paczkę oraz, gdy usuwamy zapis z danej paczki.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 24.02 - lista zmian (29-01-2024 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Dodano pytanie czy utworzyć kopię bezpieczeństwa przy przechodzeniu pomiędzy bazami w opcji Narzędzia → Zarządzanie bazami danych.

Moduły księgowe:

 • Zaktualizowano wartość minimalnej składki zdrowotnej od lutego 2024 r. wynoszącą 381.78 zł.
 • Dodano nowy schemat wysyłki e-Deklaracji CIT-8ST wer.1 w wersji 2-0E.
 • Usprawniono import danych początkowych z ryczałtu DOS o import w stawkach 12%, 12,5% i 14%;
 • Usprawniono generowanie raportu „Rozliczenie roczne ryczałtu” w przypadku kwot powyżej miliona złotych;
 • Dodano nowy wzór deklaracji CIT-D wer.8;
 • Dodano nowy wzór deklaracji CIT-8 wer.33 za rok 2023 wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dla wzorców księgowania faktur zaliczkowych EXP oraz OSS oraz ich korekt dodano kwoty Netto (z poprzedniej zaliczki);
 • Dodano checbox: „50% VAT” do odliczenia w oknie „Edytuj pozycję VAT”;
 • W opcji Narzędzia → Narzędzia Administracyjne → Rejestr VAT Sprzedaży dodano kolumnę „korekta”;

Moduł środki trwałe:

 • Usprawniono obliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, które zostały zmodernizowane w kolejnych latach po jednorazowym odpisie amortyzacyjnym.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 24.02 - lista zmian (08-01-2024 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Przywrócono generowanie raportu „Rozliczenie ZUS” w module KPiR.

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 24.01 - lista zmian (03-01-2024 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • W module Ryczałt przywrócono możliwość wygenerowania raportu „Rozliczenie ryczałtu”.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 24.00 - lista zmian (22-12-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Dodano nowy schemat e-faktury FA wer.2 w KSeF;
 • Dodano obsługę KSeF.

Moduły księgowe:

 • Dodano zapamiętywane formy opodatkowania dla danego roku obrachunkowego;
 • Dodano możliwość zmiany udziału właściciela w trakcie roku.
  Przy zmianach udziałów wymagane jest wprowadzenie remanentu końcowego w dacie zakończenia udziału X i remanentu początkowego dzień po zakończeniu udziału X (ta sama data, co rozpoczęcie udziału Y). Muszą więc być 2 takie same remanenty w dwóch kolejnych dniach: zakończenie udziału X i rozpoczęcie udziału Y;
 • W definicjach sprawozdań finansowych w prawej dolnej tabelce rozszerzono nazwę pola o nazwę konta. Nazwa jest wyświetlana pod warunkiem, że takie konto istnieje w danym roku obrachunkowych;
 • W definicjach sprawozdań finansowych i w obliczaniu sprawozdania finansowego dodano przycisk wydruku kontrolnego;
 • Rozbudowano numerację paczek o miesiąc i rok. W "Parametry dekretacji" w modułach księgowych dostępny jest parametr "Rozszerzona autonumeracja dodatkowego numeru księgowego" ustawiany dla bazy danych, po zaznaczeniu którego włączona jest autonumeracja dodatkowego dokumentu księgowego w obrębie paczki podobnie jak w przypadku innych dokumentów w systemie np. Paczka1/$n/$mm/$rrrr (nazwa, numer, miesiąc i rok). Oczywiście, żeby autonumeracja działała musi być też zaznaczony parametr "Autonumeracja dodatkowego numeru księgowego";
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-28 wer.26 wraz z załącznikami;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36L wer.20 wraz z załącznikami oraz obsługa nowego schematu wysyłki w wersji 1-1E;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36 wer.31 wraz z załącznikami;
 • odano nowe typy dokumentów do automatycznego księgowania:
  Faktura zaliczkowa OSS, Faktura zaliczkowa końcowa OSS, Faktura zaliczkowa Eksportowa, Faktura zaliczkowa końcowa Eksportowa, Korekta faktury zaliczkowej, Korekta faktury zaliczkowej eksportowej, Korekta faktury zaliczkowej OSS,
  - dla uproszczonych księgowości dodano zdefiniowane wzorce księgowania;
  - w pełnej księgowości dla wzorców nowych typów dokumentów dodano możliwość określenia dodatkowego warunku księgowania zależnego od kraju w celu możliwości księgowania różnych krajów na różne konta księgowe;
 • W module Ryczałt domyślnie ustawiono parametr "Pytaj o stawkę ryczałtu podczas automatycznego księgowania";
 • Dodano możliwość księgowania dokumentów z KSeF oraz wizualizacji faktur zaksięgowanych z KSeF.

Moduł środki trwałe:

 • Ulepszono wygląd pól słownikowych, m.in. pola "KŚT" w zakładce "Podstawowe" w kartotece środków trwałych;
 • Usprawniono kopiowanie środków trwałych w kartotece środków trwałych.

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 23.41 - lista zmian (20-11-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Dla e-Deklaracji przywrócono działanie znacznika „pobrane UPO”, który przy dowolnej edycji zmieniał swoje oznaczenie.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 23.40 - lista zmian (17-11-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Na raporcie „Rozliczenie roczne ryczałtu” zmniejszono rozmiar czcionki dla pol kwotowych z 8 na 7, tak aby możliwa była prezentacja większych wartości;
 • Usprawniono edycję wzorca księgowania w przypadku edycji tylko pola z numerem konta analityki;
 • W raporcie wiekowania należności okres "powyżej 180 dni" został rozdzielony na dwa okresy: "od 181 do 365 dni" i "powyżej 365 dni";
 • Na wydruku „KPiR” zmieniono prezentację daty w kolumnie 2: jeżeli jest księgowanie na kol 7 lub kol 8 to jest to data księgowania, a w pozostałych przypadkach jest to data dokumentu;
 • Przy edycji zapisów oznaczonych jako „VAT OSS” usprawniono wyświetlanie nazwy stawki VAT.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 23.39 - lista zmian (30-10-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Dodano nagłówek z nazwą i wersją programu oraz numerem licencji do wszystkich wydruków w modułach Kadry i Płace oraz Środki Trwałe, a także do wydruku faktury wewnętrznej w oknie dodawania wpisu w modułach księgowych;
 • Usprawniono wyświetlanie komunikatów na komputerach z systemem macOS.

Moduły księgowe:

 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-R w wersji 17;
 • W definicji pola dodano możliwość ustawienia zaokrąglenia i przy obliczaniu takiego pola wartość jest zaokrąglana do wartości całkowitej z zaokrągleniem od polowy w górę;
 • Zmieniono zasadę działania raportu: "Zestawienie kont w zadanym okresie". Jeżeli ustawiono parametr „wszystkie konta”, to podsumowanie jest pobierane z księgowań SBA i ANA. W takim razie jeżeli jakieś księgowanie nie zostało rozksięgowane na analityce, to nie zostanie wzięte do podsumowania;
 • Na wydrukach tabulogramów KPiR w kolumnie 2 ustawiono ujmowanie daty dokumentu zamiast daty księgowej;
 • W narzędziu do sprawdzania księgowań dodano kolumnę „Data wpływu”, która jest wypełniana dla dokumentów zaksięgowanych w Rejestrze VAT zakupu;
 • Na raportach rejestrów VAT dodano opis oznaczeń procedur: WSTO_EE i IED.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 23.36 - lista zmian (28-09-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Usprawniono usuwanie rozrachunku przy usuwaniu księgowań.
 • Sytuacja występuje, gdy wpis został zaksięgowany ręcznie dla sprzedaży i zakupu,wykonana kompensata dokumentów, zaksięgowana kompensata, usunięte księgowanie kompensaty, usunięta kompensata i usunięte księgowanie zakupu. Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności pozostawał w bazie rozrachunek z zakupu nie dowiązany do żadnego dokumentu;
 • Usprawniono edycję zaksięgowanej kompensaty.
 • Sytuacja dotyczy kompensat dla dokumentów wystawionych w modułach magazynowych i zaksięgowanych w module Księga Handlowa, gdzie zaksięgowana została również kompensata. Edycja zaksięgowanej kompensaty generowała błąd;
 • Przy kopiowaniu zapisu w module Ryczałt usprawniono wyświetlanie wartości dziesiętnych stawki ryczałtu oraz sortowanie stawek od najmniejszej do największej;
 • Przy edycji zapisu i zmianie paczki program ustawi nowy numer paczki;
 • Usprawniono wyszukiwanie paczki w oknie dodawania i edycji zapisu.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 23.35 - lista zmian (26-09-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Dodano obsługę automatycznego księgowania dla dokumentów: WNT-TT, WDT-TT i ich korekt na jednej bazie danych oraz przenoszenia danych pomiędzy bazami danych przy pomocy plików *.XML;
 • W uproszczonych księgowościach przy standardowym generowaniu planu kont ustawiono znacznik korekty za złe długi 90 dni;
 • Usprawniono zapamiętywanie zaznaczonego wiersza w zakładce Wyciągi bankowe i Wzorce księgowania po przejściu na inną zakładkę;\
 • Dodano pasek postępu w przypadku dodania księgowania z użyciem wzorca przeksięgowania;
 • W module Ryczałt dodano raport "Zestawienie przychodów wg kontrahenta". W parametrach raportu można wybrać kontrahenta i na wydruku wskazane zostaną pełne dane kontrahenta wraz z NIPem;
 • Usprawniono generowanie raportu „Rozliczenie podatnika” w przypadku, gdy w danych firmy wprowadzono zbyt dużo danych;
 • Przy włączonej "metodzie kasowej" usprawniono rozliczanie korekt zmniejszających;
 • Usprawniono odświeżanie tabelki z kontrahentami na zakładce: „Noty odsetkowe” po rozliczeniu dokumentu i przejściu na już otwartą zakładkę „Noty odsetkowe”.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 23.34 - lista zmian (23-08-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Interfejs z Scanye – dodano obsługę generowania wielu rozrachunków (osobne rozrachunki dla netto i VAT), gdy we wzorcu księgowania jest więcej księgowań na konta rozrachunkowe;
 • Interfejs z Scanye – rozszerzono o pobieranie kursu i daty kursu z API Scanye i według tych danych księgowanie faktur walutowych.
 • Jeżeli jednak z jakiś przyczyn dla faktur walutowych nie byłoby tych danych w interfejsie, to pozostawiono stary sposób wyboru kursu i daty kursu do księgowania;
 • Interfejs z Scanye – w przypadku braku danych np. jednej z dat przy imporcie ze Scanye w komunikacie dodano informację, o który dokument chodzi;
 • Usprawniono wygląd okna „Dodaj konto bankowe kontrahenta” przy dodawaniu wyciągu bankowego;
 • W zakładce „Operacje cykliczne” usprawniono zaznaczanie wiersza po edycji lub usunięciu danego wiersza.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 23.33 - lista zmian (09-08-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Dodano możliwość wprowadzenia i sprawdzania operacji cyklicznych.
 • Opcja pozwoli na weryfikację czy w danym zakresie dat wykonaliśmy już księgowania, które występują w danej firmie. Przy księgowaniu danego zapisu można wybrać „Operacja cykliczna” i wstawić jej parametry począwszy od: „Daty od”; „Daty do”; „cykliczności”; pól, które mają podlegać pod weryfikację: „kontrahent” lub „zdarzenie gospodarcze”. Na podstawie powyższych parametrów program stworzy plan cykliczny dla ustawionych zapisów. Sprawdzenie księgowań wykonanych z danym parametrem będzie można wykonać w raportach kontrolnych, gdzie po wywołaniu raportu zaprezentowana zostanie lista realizacji księgowań cyklicznych w okresie „Od – Do” oraz wyświetli się lista z polami: „Kontrahent”; „Opis”; „Ilość pozycji planowana”; „Ilość pozycji zaksięgowana”;
 • Poprawiono wartość minimalnej składki zdrowotnej z 324 na 314,10 od lutego 2023 do stycznia 2024 r.
 • Usprawniono automatyczne księgowanie faktur korygujących sprzedaży wynikających z faktur końcowych zaliczkowych w przypadku, gdy we wzorcu ustawiony jest dodatkowy warunek księgowania jako stawka podatku;
 • Przy pobieraniu danych firmy do deklaracji z GUS, jeżeli jest to osoba fizyczna, to pole daty urodzenia pozostawiono puste, aby użytkownik sam uzupełni pole. Jeżeli pole nie zostanie uzupełnione to zapisanie danych nie będzie możliwe;
 • W narzędziach administracyjnych poprawiono komunikat z INFORSystem na DGCS System;
 • Usprawniono automatyczne księgowanie faktury WNT z magazynu kwoty VAT do odliczenia. Jeżeli kwota VAT do odliczenia jest większa, niż obliczony VAT należny, to brana jest kwota obliczonego VAT należnego jako kwota VAT do odliczenia;
 • W rozliczeniach międzyokresowych w momencie likwidacji dodano dodatkową pozycje do rozliczeń. Gdy wpiszemy likwidację rozliczenia to powstanie nowa pozycja w rozliczeniu dostępna do zaksięgowania w miesiącu, w którym dokonano likwidacji i z kwotę równą sumie wszystkich zlikwidowanych pozycji;
 • Zmieniono schemat podpowiedzi dat w oknie dodawania rozliczenia międzyokresowego.
 • Najczęstszy przypadek: „Data do” podpowiadana jest jako rok później niż „Data od”. Jeżeli zmieniana jest „Data od”, która jest późniejsza niż „Data do” to program pozwoli na taką zmianę i zmieni również „Datę do” na taką samą datę;
 • Przy automatycznym księgowaniu, gdzie wyświetlana jest informacja, że taki dokument najprawdopodobniej istnieje dodano informacje, jaki to dokument (nr dokumentu i data dokumentu).
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 23.32 - lista zmian (12-07-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Przy dodawaniu zapisu w ksiegowosci umożliwiono w pierwszej kolejności dodanie PDF-a do repozytorium;
 • Usprawniono pobieranie danych firmy do deklaracji z GUS.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 23.31 - lista zmian (05-07-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Usprawniono obliczanie pól 100, 101, 106 i 107 w deklaracji CIT-8 wer.32.
 • W poprzedniej wersji w pola 100 i 101 przenoszone były kwoty z pól 156 i 157 z załącznika CIT-8/0, a powinny wejść w pola 106 i 107 deklaracji CIT-8.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 23.30 - lista zmian (29-06-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Zmodyfikowano okno dodawania i edycji wyciągu bankowego, które w specyficznych okolicznościach powodowało problem z zapisem wyciągu bankowego;
 • W kartotece przelewów na zakładce "Przelewy ZUS" usprawniono wyświetlanie i edycję kwoty wg DRA.

Moduły księgowe:

 • Usprawniono wygląd raportu „Rozliczenie KPiR z grupowaniem wg paczek” w przypadku, gdy nazwa firmy złożona jest z trzech linii;
 • Zablokowano możliwość dodania wzorca księgowania bez wprowadzenia nazwy;
 • Przeniesiono parametr „Data księgowania podczas automatycznego księgowania korekt zakupu” do parametrów eksportu dla plików XML po stronie modułów magazynowych;
 • Przy sprawdzaniu, czy wpis się bilansuje dodano sprawdzanie kwoty przeliczonej na PLN, a nie w walutach. Zdarzają się zapisy, które są dekretem z pozycjami w różnych walutach i w takich mieszanych dekretach w walucie może nigdy się wpis nie bilansować - przykład kwoty brutto i netto w walucie, a VAT w PLN;
 • Po edycji dokumentu, który ma ustawiony znacznik "może wymagać poprawki" dodano sprawdzanie, czy wpis się bilansuje i jeżeli się nie bilansuje, to dodano pytanie, czy wpis jest poprawny. Jeżeli użytkownik potwierdzi, że wpis jest poprawny, to odznaczany jest znacznik, "może wymagać poprawki";
 • Dodano możliwość kopiowania wzorców VAT;
 • Import danych z Subiekta (moduł dodatkowy) – import danych uzależniono od rodzaju ewidencji VAT, tak aby sprzedaż krajowa mogła wchodzić na jedno konto a pozostała (zagraniczna) na inne konto.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 23.29 - lista zmian (12-06-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Dodano nowy typ dokumentu „kompensata” (Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Dokumenty). Dzięki temu możliwa jest auto-numeracja tego typu dokumentu, ustawienie wzorca numeracji oraz dodawanie nowych wzorców wydruków;
 • Usprawniono zapamiętywanie położenia pionowego panelu (który rozdziela okno na dwie części) w oknach, które są otwierane jako zakładka.

Moduły księgowe:

 • Przy wydruku definicji wzorca księgowania (Słowniki → wzorce księgowania) dodano drukowanie pola: „Nazwa typu operacji”;
 • Zmieniono sposób kopiowania dokumentów:|
  - ustawiany jest wzorzec księgowania z kopiowanego wpisu,
  - przy zmianie zakładki nie jest uruchamiane przebudowania wzorca i danych kwotowych na zakładce Księga, tak jak to jest przy normalnie dodawanym wpisie. Tak więc przy zmianie kwot na zakładce VAT, nie zostaną one zmienione na zakładce Księga i użytkownik sam musi je zmienić. Jeżeli np. dla zakupu zmienił rodzaj ewidencji VAT z handlowe na pozostałe, to też ta zmiana nie zostanie uwzględniona na zakładce Księga i użytkownik sam musi to zmienić,
 •        - na zakładce VAT zablokowano zmianę ze sprzedaży na zakup i odwrotnie.
 • Import Subiekta (moduł dodatkowy) – rozszerzono o nadawanie rodzaju ewidencji i odpowiedniej stawki VAT w zależności od pola 55 „Rodzaj transakcji”. Parametry te są do ustawienia w konfiguracji programu i W zależności od rodzaju ewidencji będzie ustawiany jak dotychczas lub według pola 55 w pliku Subiekta.

Moduł środki trwałe:

 • Zmodyfikowano usuwanie środków trwałych w kartotece środków trwałych:
  - zablokowano usuwanie skrótem klawiszowym Delete, jeśli kursor jest ustawiony w polu wyszukiwania;
  - w oknie z pytaniem, czy usunąć środek trwały zmieniono treść komunikatu oraz ustawiono domyślną opcję na "Nie";
  - zablokowano usuwanie środków trwałych, dla których istnieją odpisy do księgowania (niezależnie od tego, czy odpisy zostały zaksięgowane w module księgowym);
  - usprawniono wyświetlanie komunikatu w przypadku błędu usuwania środka trwałego.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 23.28 - lista zmian (25-05-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Przy imporcie wyciągu bankowego z pliku MT940 dodano sprawdzanie numeru oraz daty wyciągu bankowego.

Moduły księgowe:

 • Dodano nową wersję schematu (3-0E) dla wysyłki e-Deklaracji CIT-8 wer.32;
 • Usprawniono import dokumentów w walucie zaimportowanych ze Scanye;
 • Zmieniono sposób generowania rozliczeń międzyokresowych. Jeżeli "data księgowania" jest późniejsza niż "data od", to pozycje rozliczenia międzyokresowego w miesiącach od "daty od" do "daty księgowania" generowane są w miesiącach z "daty księgowania";
 • Usprawniono zapisywanie podpisów dla e-sprawozdań finansowych w przypadku podpisania e-sprawozdania dwoma lub większą ilością podpisów;
 • Dodano nową wersję e-deklaracji NIP-2 wer.15 wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
 • Usprawniono generowanie typu konta przy przenoszeniu BO z BZ. Wprowadzono sprawdzenie,
  czy zapisy na kontach są zgodne z definicjami w bieżącym roku:

        - jeżeli w poprzednim roku obrachunkowym definicja konta ustawiona jest na SBA, to w bieżącym roku nie może być założone inne konto syntetyczne niż SBA,

        - jeżeli w poprzednim roku obrachunkowym definicja konta ustawiona jest na ANA, to w bieżącym roku nie może być konto syntetyczne SBA,

        - jeżeli któryś z dwóch warunków nie spełnia zgodności definicji konta, to nie jest generowane takie księgowanie w BO.

 • Oczywiście, jeżeli nie ma kont w planie kont w bieżącym roku, to zostaje funkcjonalność dodania takich kont do planu kont w bieżącym roku i wygenerowanie księgowania na nich w BO.

Moduł środki trwałe:

 • Usprawniono drukowanie polskich znaków na raportach po zapisie do pliku PDF
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 23.27 - lista zmian (10-05-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Przy pracy przez Wnflector (terminal) dodano opcję podejrzenia pliku out.log w menu Pomoc.

Moduły księgowe:

 • Przy wydruku deklaracji z kartoteki deklaracji do JPK V7 dodane zostało pytanie: „Czy umieścić uwagi na wydruku?” i w zależności od odpowiedzi uwagi będą umieszczone na wydruku lub nie;
 • Przy dodawaniu kontrahenta dodano przycisk "Biała lista" i po sprawdzeniu kontrahenta istnieje możliwość dodania jego kont na zakładkę "Konta bankowe";
 • Dodano pasek postępu przy wejściu w edycję, gdy odczytywany jest zapis i na jego podstawie budowane jest okno edycji oraz przy zapisie, gdy przetwarzane są zapisy na kontach znajdujące się w tabeli;
 • Zmieniono opis okna w przypadku wybrania opcji „Anuluj” po wybraniu opcji dodaj podpis profilem zaufanym;
 • Ujednolicono wygląd okien księgowania do DANE_FIK i eksportu dekretów do XML w magazynie oraz automatycznego księgowania dokumentów z magazynu, kasy i WB w modułach księgowych;
 • Usprawniono obliczenia dla pola 311 w deklaracji PIT-36 wer.30;
 • Usprawniono automatyczne rozliczanie rozrachunków nierozliczonych od strony płatności w przypadku zaznaczenia parametru „Rozliczaj automatycznie zaznaczony rozrachunek”;
 • Zmieniono opis na panelu VAT w rodzajach ewidencji oraz w powiązaniach VAT w przypadku wprowadzenia transakcji oznaczonej jako „WDT-TT”;
 • Jeżeli w bazie wystąpiła sprzedaż oznaczona jako „WDT-TT” to przy generowaniu deklaracji VAT-7 do JPK V7 automatycznie zaznaczany jest znacznik 66;
 • Dodano obsługę nowej wersji KEDU (5.5) przy generowaniu pliku KEDU DRA w raporcie Rozliczenie ZUS;
 • Dodano kolumnę z informacją, że dany wpis nie ma być brany do wyliczenia zdrowotnego oraz kwota brana do zdrowotnego. Standardowo kolumna kwoty do zdrowotnego jest pusta, ale jak użytkownik zaznaczy, że wpis ma nie być brany do zdrowotnego, wyświetlana jest też kwota z wpisu, która ma być brana do zdrowotnego.

Moduł środki trwałe:

 • W raporcie z OT dodano grupowanie po grupie KŚT oraz podsumowania poszczególnych grup KŚT;
 • W kartotece Środków trwałych dodano blokowanie pola i przycisku wyszukiwania podczas dodawania oraz edycji danych.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 23.26 - lista zmian (18-04-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Zablokowano możliwość wprowadzenia kompensaty bez podania numeru kompensaty;
 • W opcji Przelewy → Wyciągi bankowe → Wczytaj z pliku dodano ostrzeżenie o podwójnej próbie wczytania tego samego wyciągu w przypadku jeżeli w danej bazie danych istnieje taki sam numer wyciągu bankowego dla danego konta bankowego.

Moduły księgowe:

 • Uaktualniono API dla integracji z KSeF;
 • Przy generowaniu deklaracji VAT-UEK w oknie „Wybierz”, gdzie jest opcja wybrania deklaracji do korekty dodano wyświetlanie pola „Uwagi”;
 • Zmieniono wygląd okna „Słownik lat rozrachunkowych”, który jest dostępny w opcji Konfiguracja → Lata rozrachunkowe. Okno podzielone jest na 2 części. Tabela górna to lata rozrachunkowe, gdzie nie definiuje się już współczynnika VAT oraz dolna tabela, gdzie definiuje się współczynnik VAT Jeżeli dla jakiegoś roku nie ma zdefiniowanego współczynnika VAT, to do wszystkich wyliczeń VAT brana jest domyślna wartość równa 1;
 • Dodano rozróżnianie pomiędzy osobą prawną i osobą fizyczną w opcji Konfiguracja → Dane firmy do deklaracji. Dodano także poprawne wypełnianie wszystkich pól adresowych;
 • Import z Subiekta (moduł dodatkowy). Przy imporcie z Subiekta zablokowano możliwość wyboru katalogu - można wybrać jedynie plik.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 23.25 - lista zmian (05-04-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Usprawniono prezentowanie pola „Kwota płatności” w przypadku, gdy „data do” pozycji noty wynika z dokonanej płatności. Jeżeli natomiast „data do” noty wynika ze zmiany stopy procentowej, to kwota płatności jest prezentowana zerowa, bo nie wystąpiła w takim przypadku żadna płatność;
 • Usprawniono możliwość ustawienia parametrów wydruku tabel jeżeli przy definiowaniu parametrów wydruku ustawimy błędne dane.

Moduły księgowe:

 • Usprawniono generowanie e-deklaracji CIT-8 wer. 32 w przypadku zaznaczania pola 7;
 • Usprawniono generowanie e-deklaracji CIT-8 wer. 32 w przypadku obliczeń dla pola 115;
 • Usprawniono generowanie raportu z poprawek w sprawdzaniu księgowań w przypadku, gdy nazwa kontrahenta jest długa i pole z nazwą jest rozszerzane w pionie;
 • Poprawiono obliczanie wyceny bilansowej z kont rozrachunkowych, gdzie nie pobierane były nierozliczone rozrachunki sprzed „daty od”. Po zmianie ujmowane są wszystkie historyczne zapisy od początku prowadzenia księgowości do „daty do”;
 • Usprawniono generowanie e-Deklaracji PIT-36 wer.30 w przypadku, gdy jest wypełnione pole 140 wartością niezerową, ale wypełnione jest pole 145 lub 146 jakimikolwiek wartościami;
 • Dodano nowy schemat (2-0E) wysyłki e-deklaracji PIT-36 wer.30.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 23.23 - lista zmian (27-03-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Usprawniono obliczanie danych na deklaracji PIT-28 w sekcji F.2. o proporcjonalne odliczenie składki zdrowotnej dla przychodów z działalności gospodarczej;
 • Usprawniono wysyłkę e-Deklaracji CIT-8 z załącznikiem CIT-8/O, gdy uzupełnione jest pole 100 w załączniku;
 • Usprawniono zapisywanie danych w tabeli z płatnością kontrahenta oraz płatnością naszą w przypadku edycji wyciągu bankowego i wybraniu opcji Dowiąż płatność i zapisaniu danych przy użyciu opcji OK w przypadku, gdy w oknie „Wybierz płatność kontrahenta” nie było danych;
 • Na raporcie „Rozliczenie podatnika” zmieniono opis z "PIT / CIT" na „PIT-28”, „PIT-36”, „PIT-36L” generowany w zależności od tego, jaką formę opodatkowania wybrano;
 • Na raporcie "Rozliczenie ryczałtu" dodano dodatkowe pola ułatwiające rozliczenie z ZUS-em:
 • "Przychód narastająco (od początku roku zsumowane wszystkie stawki)"; "Odliczenia ZUS narastająco"; "Różnica".
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 23.22 - lista zmian (23-03-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Przywrócono możliwość obliczenia sprawozdania finansowego;
 • Usprawniono wysyłkę e-deklaracji PIT-36L wraz z załącznikiem PIT-O w przypadku wypełnienia pola nr 4 załącznika.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 23.21 - lista zmian (22-03-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Import z Subiekta. Przy imporcie danych z Subiekta dodano generowanie rozrachunku dla typów dokumentów oznaczonych jako: RS, KRS, RZ i KRZ;
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 23.20 - lista zmian (21-03-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Dodano nową wersję schematu (wersja 2-0E) wysyłki e-Deklaracji dla CIT-8 wer.32;
 • Usprawniono edycję wzorca księgowania. W poprzedniej wersji przy edycji wzorca księgowania i zmianie wartości w polu „Winien” lub „Ma” usuwane było konto analityczne;
 • Przy generowaniu rozrachunku podczas dodawania wpisu w Księdze Handlowej ustawiono kursor na dacie płatności;
 • Przy wprowadzaniu zakupu VAT marża dodano sprawdzanie czy wypełniona została kwota VAT marża na zakładce „Oznaczenia”. Jeżeli pole nie zostało uzupełnione wówczas wyświetla się ostrzeżenie;
 • Usprawniono wyświetlanie kwot dla zapisów bez VAT w opcji „Sprawdzania księgowań”;
 • W raportach rozrachunków wszędzie, gdzie w parametrach raportu jest data dokumentu czy termin płatności zmieniono opis: „data dokumentu do dnia” i „termin płatności do dnia”;
 • Zablokowano przenoszenie tytułu płatności do opisu konta syntetycznego po edycji zaksięgowanego wyciągu bankowego;
 • W menu Konfiguracja zgrupowano w jednym podmenu opcje związane z KSeF;
 • Zbiorcze e-Deklaracje. W opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Deklaracje i JPK dodano parametr, którym można ustawić używanie certyfikatu KiR Szafir, gdzie po jego zaznaczeniu jest inaczej obsługiwany certyfikat KiR. W oprogramowaniu certyfikatu KiR (Crypto Card Manager) należy jeszcze ustawić w "PIN-y" trwały kod PIN QSCD, żeby program DGCS System nie pytał o PIN przy każdej wysyłanej e-deklaracji.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 23.19 - lista zmian (07-03-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Dodano nowy wzór deklaracji CIT-8ST wer.1 wraz z załącznikami CIT-A wer.1 oraz ORD-ZU w przypadku korekty;
 • Usprawniono wysyłkę e-deklaracji CIT-8/0 w przypadku, gdy wypełnione jest pole 98B.

Moduł środki trwałe:

 • W raporcie z OT obrócono orientację z pionowej na poziomą i dostosowano wielkości pól, tak aby były w pełni widoczne treści.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 23.18 - lista zmian (01-03-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Usprawniono wysyłkę e-deklaracji PIT-36 wraz z załącznikiem PIT-O w przypadku, gdy uzupełnione jest pole 4 na załączniku.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 23.17 - lista zmian (20-02-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • W opcji Konfiguracja → Właściciele ustawiono teksty odliczeń od podstawy w pierwszej i drugiej pozycji;
 • Odblokowano typy operacji dla wzorca księgowania „Raport kasowy” i pozostawiono możliwość zdefiniowania dodatkowego warunku księgowania z wyborem Kasy;
 • W opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Parametry dekretacji dodano parametr „Pozwalaj na księgowania na analitykach pośrednich”, który w zależności od ustawień pozwala lub nie pozwala księgować ręcznie na analitykach pośrednich.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 23.16 - lista zmian (14-02-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Drugie odliczenie od podstawy właściciela jest odliczeniem z tytułu składki zdrowotnej. Dodano przenoszenie tej kwoty w pole 104 na deklaracji PIT-28 wer.25 i w pole 41 na deklaracji PIT-36L wer.19;
 • Dodano nową wersje deklaracji AKC - WW;
 • Usprawniono generowania pliku XML do deklaracji VIU-DO;
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 23.15 - lista zmian (09-02-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Dostosowano pobieranie kursów walut do zmian na serwerze NBP.\

Moduły księgowe:

 • Dostosowano raport „Rozliczenie podatnika” do obowiązujących przepisów w roku 2023;
 • Dodano nowy schemat (2-0E) wysyłki e-Deklaracji dla PIT-28 wer.25.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 23.14 - lista zmian (03-02-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • W module Księga Handlowa przywrócono możliwość zapisania edytowanego dekretu w przypadku usunięcia pozycji z tabeli;
 • Zmieniono kolejność podpowiadania raportów dla sekcji „Rozliczenie PIT”.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 23.12 - lista zmian (01-02-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • W module Ryczałt zmieniono opis w podsumowaniu przychodów na "Suma przychodów od początku miesiąca";
 • Poprawiono obliczanie podatku w polu 306 w deklaracji PIT-36 wer.30;
 • Zaprezentowane dane dokumentów rozliczeniowych (kompensat) w opcji Rozrachunki → Rozrachunki pełne w środkowej opcji „Dokumenty rozliczające”.
 • Kompensaty w tym polu były nie widoczne, gdy była wystawiona faktura sprzedaży i zakupu w module Magazyn.
 • Następnie te dokumenty były automatycznie zaksięgowane w module księgowym oraz między nimi zrobiona kompensata, ale kompensata nie była jeszcze zaksięgowana
 • Uaktualniono certyfikat klucza publicznego dla serwera JPK.

Moduł środki trwałe:

 • Dodano do raportów informacje o ustawionych filtrach "MPK" oraz "Cechy";
 • Usprawniono podpowiadanie podatkowego współczynnika zwiększającego po wybraniu KŚT przy dodawaniu zmiany stawki;
 • Ulepszono wygląd planu amortyzacji (układ B) w sytuacji, gdy dla danego ŚT wprowadzono zmiany stawek oraz likwidację;
 • Ulepszono układ spisu z natury w celu usprawnienia drukowania długich numerów inwentarzowych środków trwałych.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 23.11 - lista zmian (23-01-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Usprawniono dodawanie i edycję wyciągu bankowego dla opcji "Dowiąż płatność" w przypadku płatności naszych wprowadzonych ze znakiem ujemnym;
 • Usprawniono generowanie pliku JPK-V7K w przypadku, gdy podatnik ustawiony ma niestandardowy rok obrachunkowy (inny niż rok kalendarzowy) i zakupy rozliczane są współczynnikiem VAT.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 23.10 - lista zmian (17-01-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 1. Wprowadzono zmiany w systemie notatek:
  - W oknie dodawania notatek dodano znacznik, czy ma być określony ostateczny termin zamknięcia. Jeżeli tak, to użytkownik może określić datę ostatecznego terminu zamknięcia notatki. W oknie podglądu notatki też ta dana jest widoczna, ale niemożliwa już do edycji.
  - W kartotece notatek dodano opcję pokazania dokumentu powiązanego z wybrana notatką.
  - Na starcie modułów księgowych po zalogowaniu użytkownika dodano wyświetlenie okna z następującymi notatkami:
  a) Wszystkie nieprzeczytane notatki danego użytkownika,
  b) Wszystkie niezamknięte notatki, ale z określonym "Ostatecznym terminem zamknięcia" jeżeli ten termin będzie za tydzień.
  Jeżeli lista notatek będzie pusta okno nie pojawi się. Okno można zamknąć, ale z tego poziomu można podejrzeć każdą notatkę i wykonać te same czynności, co w opcji podejrzenia notatki. Notatki są sortowane na początku po ostatecznym terminie zamknięcia (najbardziej pilne) i następnie po dacie dokumentu. Notatki bez ostatecznego terminu realizacji są prezentowane na końcu również posortowane po dacie dokumentu.

Moduły księgowe:

 • Dodano nowy schemat (1-1) wysyłki e-deklaracji PIT-36L wer.19.

Moduł środki trwałe:

 • Dodano repozytorium dokumentów do Kartoteki Środków Trwałych.

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 23.09 - lista zmian (11-01-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Usprawniono możliwość usuwania konta syntetycznego w przypadku, gdy nie utworzono jeszcze konta analitycznego;
 • Dodano obsługę deklaracji CIT-8 wer.32 wraz z załącznikami CIT-80 wer.18 i CIT-BR wer.9 w e-deklaracjach;
 • Usprawniono wyświetlanie kwot w deklaracji PIT-28 wer.25 na drugiej stronie.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 23.07 - lista zmian (04-01-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Dodano pełną obsługę PIT-36L wer.19 wraz z e-Deklaracjami.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 23.04 - lista zmian (19-12-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Przywrócono możliwość wysyłki e-Deklaracji PIT-28 wer.24.

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 23.03 - lista zmian (16-12-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Przy wystawianiu faktury z dokumentu WZ wystawionym z płatnościami przywrócono wyświetlanie rozrachunku kontrahenta;
 • Przywrócono możliwość edycji dokumentu WZ z płatnościami.

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 23.01 - lista zmian (15-12-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Przywrócono możliwość edycji zapisu na zakładce VAT;
 • Dodano obsługę PIT-36 wer.30 w e-deklaracjach;
 • Dodano nowy schemat (3-0) przesyłanie e-deklaracji PIT-4R wer.12.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 23.00 - lista zmian (13-12-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Parametry dokumentów przeniesiono do bazy danych. W przypadkach biur rachunkowych każda firma może mieć swoją numerację. Aby włączyć tą opcję należy wejść w opcję: Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Parametry pracy i odznaczyć parametr: „Zapisuj informacje o numeracji i wzorach wydruków dokumentów lokalnie”;
 • Dodano możliwość ustawienia uprawnień użytkownika na podstawie drzewa zbudowanego z menu programu. Po wejściu w opcję Konfiguracja → Prawa dostępu do systemu → dodajemy lub zaznaczamy nową grupę inną niż Administratorzy → Edytuj → Pokaż uprawnienia menu;
 • Dodano możliwość ukrywania firm, które zawiesiły działalność bez potrzeby usuwania ich z wykazu podatników. Opcja dostępna w oknie “Konfiguracja baz danych”, w menu Plik → Ukryj firmę lub Plik → Pokaż ukryte firmy (w opcji tej jest możliwość przywrócenia firmy).
 • Raporty Kasowe – dodano funkcjonalność, która obejmuje ewidencję raportów kasowych wraz z autonumeracją i automatycznym księgowaniem raportów kasowych zamiast poszczególnych dokumentów kasowych.

1. Włączenie nowej funkcjonalności:
    - Parametr do ustawienia w opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Kasa i zaznaczyć opcję: „Włącz ewidencję raportów kasowych”.
]Użytkownik może wybrać, czy stosuje obecną funkcjonalność działania raportów kasowych jako wydruki czy nową funkcjonalność ewidencji raportów kasowych. W tym celu w parametrach kasy pamiętanych dla bazy danych będzie możliwość włączenia ewidencji raportów kasowych (domyślnie opcja jest wyłączona, więc działanie raportów będzie takie, jak dotychczas). Parametr będzie wpływał na zbudowanie menu głównego kasy:
    - Przy wyłączonym parametrze menu pozostanie takie, jak dotychczas.
    - Przy włączonym parametrze dotychczasowe funkcjonalności zostaną zastąpione kartoteką raportów kasowych. W konfiguracji dokumentów do księgowania będzie prezentowana możliwość księgowania raportów kasowych.

2. Generowanie raportu kasowego:
    Generowanie raportu kasowego będzie podobne, jak teraz drukowanie raportu kasowego. Przy generowaniu określamy „datę od” i „datę do” oraz wybieramy kasę. Po ustawieniu tych parametrów przedstawiona zostanie tabela z dokumentami kasowymi spełniającymi zdefiniowane wymagania. Po zatwierdzeniu zostanie wygenerowany raport kasowy. W generowanym raporcie kasowym zakres dat nie może pokrywać się z istniejącymi raportami kasowymi.

3. Wpływ raportu kasowego na wystawianie, edycję i usuwanie dokumentów kasowych.
W przypadku dodawania dokumentu kasowego System sprawdzi, czy dany dokument kasowy może być wystawiony, czyli, że nie nastąpi próba wystawienia dokumentu kasowego w istniejącym już raporcie kasowym.

4. Automatyczne księgowanie raportów kasowych.
Raporty kasowe będzie można księgować automatycznie podobnie jak wyciągi bankowe. Użytkownik w takim przypadku musi wybrać, czy będzie księgował dokumenty kasowe (tak jak jest teraz), czy zamiast księgować każdy dokument kasowy, będzie księgował całe raporty kasowe;

 • Dodano możliwość ustawienia wybranego folderu przez użytkownika podczas dodawania załączników do wiadomości wysyłanych z programu;
 • Na czarny kolor zmieniono „checkbox” zaznaczonego rekordu;
 • Rozrachunki pełne – umożliwiono wydruk wezwania do zapłaty wraz z uwagami w przypadku, gdy odznaczymy wydruk odsetek;
 • Przy dodawaniu wyciągu bankowego wyeliminowano okno po wybraniu opcji Dowiąż. W zamian dodano przycisk podobnie jak z wzorcami księgowania/przeksięgowania przy dodawaniu wpisu;
 • Uaktualniono Słownik odsetek ustawowych;
 • Dodano mechanizm pobierania najnowszych instrukcji do programu.

Moduły księgowe:

 • Przygotowano nową funkcjonalność „żółte karteczki”.
  Opcja dostępna jest pod prawym przyciskiem myszy. W programie DGCS System opcja nazwana jest notatkami zamiast żółtych kartek. Działa na zasadzie notatki przypiętej do dokumentu. Notatkę można dodać do dokumentu z poziomu okna głównego pod prawym przyciskiem myszy w opcji “Dodaj notatkę”, gdzie dodający wpisuje treść notatki oraz wybiera, dla których użytkowników notatka ma być widoczna. Wszyscy użytkownicy widzą kolorem żółtym, że do zapisu są dodane jakieś informacje, ale tylko użytkownicy, dla których ta informacja jest adresowana mogą zobaczyć, co na niej jest. Użytkownik w podglądzie notatki (pod prawym przyciskiem myszy w oknie głównym wybiera “Pokaż notatkę”) może oznaczać, że notatkę przeczytał oraz kiedy przeczytał, ale w takim przypadku jest ona jeszcze cały czas widoczna. Użytkownik może oznaczyć, że sprawę załatwił oraz kiedy załatwił (zamyka notatkę) i wtedy notatka przechodzi do archiwum (informacja zostaje ukryta). Wtedy już nie jest widoczna jako dopięta do dokumentu – brak koloru żółtego. Każdy czytający lub załatwiający sprawę z notatki może dodać jakiś tekst do niej, ale nie może usuwać ani edytować tekstu już wcześniej dodanego przez kogoś innego. Dostępna jest możliwość usunięcia notatki, ale tylko przez użytkownika dodającego tą informację – inni nie mogą jej usunąć – mogą tylko sprawę załatwić i przenieść do archiwum. Dodana jest też kartoteka wszystkich notatek widocznych oraz archiwalnych (dostępna w menu głównym Narzędzia → Kartoteka notatek do dokumentów). W kartotece prezentowane są wszystkie notatki (aktywne i archiwalne). Dostęp do kartoteki mają wszyscy z grupy administratorów oraz inni użytkownicy mający ustalone prawo dostępu do kartoteki notatek. Każdy, kto ma dostęp do kartoteki może notatkę usunąć lub ponownie otworzyć (z archiwum przenieść do aktywnych). Kartotekę można zawężać według zakresu dat, gdzie zakres dat odnosi się do daty dokumentu, do którego podpięta jest notatka.
 • Dodano integrację z KSeF wraz z możliwością automatycznego księgowania dokumentów oraz podglądu faktur.
  1. Konfiguracja:
  Po wejściu w Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Parametry pracy istnieje możliwość określenia do jakiego serwera KSeF chcemy się łączyć. Możliwe opcje to: testowy, demo i produkcyjny. W opcji Konfiguracja → Użytkownicy dodano możliwość ustawienia tokenu KSeF. Jeżeli taki token zostanie ustawiony, to będzie możliwość nawiązywania sesji z KSeF z wykorzystaniem tego tokena. Sesja z tokenem jest preferowanym rozwiązaniem, ponieważ token nadany jest przez KSeF i wszystkie operacje z danym tokenem są od razu uwierzytelniane w KSeF. Jeżeli natomiast używamy np. certyfikatu, to nawiązanie sesji jest dłuższe, ponieważ musimy wpisać PIN oraz samo uwierzytelnienie sesji jest dłuższe – KSeF musi sprawdzić, czy dany certyfikat jest ważny, czy nie ma go czasem na listach certyfikatów skompromitowanych itp.
  2. Zarządzanie uprawnieniami:
  Opcja dostępna w Konfiguracja → Uprawnienia KSeF. Do opcji można wejść rozpoczynając sesję z logowaniem certyfikatem lub Profilem Zaufanym, ponieważ sesja z tokenem pozwala dodawać i odbierać uprawnienia, ale nie pozwala na przeglądanie uprawnień. Przy logowaniu sprawdzane jest, czy osoba chcąca wejść w tą opcję posiada w KSeF uprawnienia odczytu lub zarządzania uprawnieniami KSeF. Jeżeli nie posiada, to nie będzie mogła otworzyć tego okna. W opcji prezentowane są wszystkie uprawnienia danego podmiotu (zarówno dla PESEL jak i dla NIP). W opcji tej można nadać uprawnienia, ale jedynie osobie fizycznej z numerem PESEL. Jest to najczęściej stosowana opcja, więc tylko taka jest dostępna. Jeżeli zajdzie potrzeba nadania uprawnienia dla innego podmiotu (NIP indywidualny, NIP instytucjonalny), to należy skorzystać z narzędzi dostępnych na stronach Ministerstwa Finansów. Uprawnienia nadawane podmiotowi mogą wykraczać poza zakres uprawnień osoby nadającej (w przeciwieństwie do generowania tokenu). Jeżeli osoba nadająca nie ma praw do odbioru faktur, to takie uprawnienie może nadać innej osobie. Z poziomu tego okna istnieje także możliwość usuwania istniejących uprawnień. Nadawanie i usuwanie uprawnień jest jedynie możliwe dla użytkowników, którzy mają w KSeF uprawnienie zarządzania uprawnieniami KSeF. Po zamknięciu tego okna sesja jest zatrzymywana.
  3. Generowanie tokenu:
  W opcji konfiguracji jest możliwość wygenerowania własnego tokenu. W celu wygenerowania tokenu należy nawiązać sesję KSeF z logowaniem certyfikatem lub Profilem Zaufanym. Sesja z tokenem nie może generować kolejnych “podtokenów”. Po wygenerowaniu tokena można go zapisać w słowniku użytkowników dla zalogowanego użytkownika. Token można wygenerować w zakresie tylko takich uprawnień, jakie posiadamy jako zalogowany użytkownik KSeF. Każdy użytkownik mający jakiekolwiek uprawnienia powinien wygenerować token służący do nawiązywania sesji do wysyłki i odbierania faktur oraz do pobierania UPO.
  4. Zarządzanie tokenami:
  Jest to opcja dostępna w Konfiguracja → Tokeny KSeF. Do opcji można wejść rozpoczynając sesję z logowaniem certyfikatem lub Profilem Zaufanym, ponieważ sesja z tokenem nie pozwala na przeglądanie tokenów ani generowanie tokenów. Przy logowaniu sprawdzane jest, czy osoba chcąca wejść w tą opcję posiada w KSeF uprawnienia odczytu lub zarządzania uprawnieniami KSeF. Jeżeli nie posiada, to nie będzie mogła otworzyć tego okna. W opcji prezentowane są wszystkie tokeny danego podmiotu. W opcji tej można dodać token podległy pod osobę zalogowaną do aktualnej sesji. Z poziomu tego okna istnieje także możliwość usuwania istniejących tokenów nieważne, czy są to tokeny utworzone przez osobę zalogowaną do aktualnej sesji czy nie. Usuwanie tokenów jest jedynie możliwe dla użytkowników, którzy mają w KSeF uprawnienie zarządzania uprawnieniami KSeF. Po zamknięciu tego okna sesja jest zatrzymywana.
  5. Automatyczne księgowanie dokumentów z KSeF:
  Opcja dostępna w menu Księga / Dziennik → Księguj dokumenty z KSeF. Do opcji można wejść rozpoczynając sesję z logowaniem tokenem, certyfikatem lub Profilem Zaufanym. Przy logowaniu sprawdzane jest, czy osoba chcąca wejść w tą opcję posiada w KSeF uprawnienia odbioru faktur KSeF. Jeżeli nie posiada, to nie będzie mogła otworzyć tego okna. W opcji na początku należy ustawić zakres dat, z jakiego chcemy pobierać faktury do księgowania, zaznaczyć te, które chcemy zaksięgować i rozpocząć etap samego księgowania. Należy tu zwrócić uwagę na fakt, że zaksięgowania faktura nie jest w żaden sposób oznaczona w KSeF jako zaksięgowana, więc jeżeli zaksięgowane zostaną faktury z jakiegoś okresu, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je ponownie zaksięgować, co spowoduje zdublowanie księgowań. Faktury sprzedażowe księgowane są według odpowiednich wzorców faktury sprzedaży, faktury FP, korekty sprzedaży, faktury zaliczkowej lub końcowej zaliczkowej. Natomiast dokumenty zakupu księgowane są według wzorca faktury zakupu lub korekty zakupu. Ze względu na fakt, że przy dokumentach zakupu nie mamy informacji jakiego zakupu dany dokument dotyczy, to wszystkie są księgowane jako zakup handlowy, gdzie przysługuje prawo odliczenia. Księgowanie w KSeF wspiera wielowalutowość. Przy księgowaniu dokumentu w walucie innej niż PLN, należy przy każdym takim dokumencie wybrać tabelę kursową z odpowiedniego dnia i odpowiednim kursem. Oczywiście w oknie wyboru tabeli kursowej podpowiadana jest tabela z dnia poprzedzającego dokument, jeżeli takowa istnieje w systemie. Po zamknięciu tego okna sesja jest zatrzymywana.
  6. Podgląd faktury z KSeF w modułach księgowych:
  Jeżeli dokument zaksięgowany został z KSeF, to w oknach głównych księgowości można go podejrzeć ustawiając się na wybranym dokumencie i po naciśnięciu prawego przycisku myszy wybierając opcję “Podgląd w KSeF”. Rozpoczęcie sesji interaktywnej i zakończenie z menu głównego W menu głównym jest możliwość otwarcia sesji interaktywnej i zakończenie jej. Po wykonaniu rozpoczęcia sesji możliwy staje się podgląd faktury z KSeF w modułach księgowych.
 • W narzędziu do sprawdzania księgowań dodano menu pod prawym klawiszem myszy, gdzie możliwa jest obsługa notatek i dodatkowo w Księga Handlowa jest wydruk PK;
 • Do wzorca księgowania dodano możliwość użycia statusu „Usługa” dla automatycznego księgowania faktur WNT i korekt faktur WNT (automatyczne księgowanie z rodzajem ewidencji „IMN – Import usług art. 28B”);
 • Rozbudowano dodatkowy warunek dla księgowania (Księga Handlowa) z modułu Środki trwałe o księgowanie według grupy KŚT;
 • Dodano wzorzec księgowania (KPiR) dla zakupu bez rozrachunku i bez kol.11.
 • Dodano możliwość nieujmowania zaksięgowanych dokumentów w podstawie składki zdrowotnej. Opcja dostępna jest przy księgowaniu na zakładce „Księga” jako znacznik “Wyłącz z podst. zdrowotnego”. Funkcjonalność przydatna w następujących przypadkach:
 • - Przy księgowaniu sprzedaży środka trwałego po zaznaczeniu parametru otworzy się okno, gdzie wpisujemy ręcznie obliczony dochód według wzoru: Dochód = Kwota przychodu ze sprzedaży – wartość początkowa + suma odpisów do 31.12.2021 r.
 • - Przy księgowaniu przychodów i kosztów w momencie zawieszenia działalności po zaznaczeniu parametru otworzy się okno do wpisania kwoty, którą chcemy ująć w zdrowotnym i tu wpisujemy 0;
 • Przy zapisach w walutach wszędzie, gdzie wykorzystywane jest okno szukania tabeli kursowej i jest określona szukana waluta dodano kolumnę z kursem waluty;
 • Raporty → Rozliczenie podatnika (moduł Księga Handlowa) dodano możliwość wyboru rozliczenia PIT;
 • Usprawniono usuwanie wiersza z zerową wartością w przypadku księgowania z użyciem wzorców VAT, w którym użyte są co najmniej 2 stawki VAT i jedna z nich jest z zerowymi wartościami. W takim przypadku program podświetlał pozycję, która teoretycznie może być usunięta, ale program usuwał pierwszy wiersz z listy;
 • Uzupełniono komunikat o instrukcję co należy zrobić w przypadku, gdy użytkownik chce usunąć dekret z okna głównego modułu księgowego, który został wyeksportowany do pliku XML (Eksport dekretów do plików XML);
 • Usprawniono zachowanie kursora po naciśnięciu przycisku Enter w opcji Narzędzia → Sprawdzanie księgowań;
 • Do słownika wzorców księgowania dodano mechanizm wyszukiwania na pozycjach wzorca;
 • Poprawiono wygląd zakładki Słowniki → Wzorce VAT;
 • W opcji Inne dokumenty → Noty odsetkowe dodano mechanizm wyszukiwania CFT;
 • Poprawiono komunikaty we wszystkich oknach od automatycznego księgowania dokumentów z innych modułów, gdzie po wybraniu opcji „Przywracania dokumentów” do księgowania jest pusty rekord;
 • Usprawniono wyświetlanie rozrachunków pełnych powiązanych z kompensatami. W rozrachunkach pełnych księgowych dokumenty prezentowane są pojedynczo (nawet, gdy zaksięgowane są kompensaty, do których dowiązane są te same rozrachunki). Było tak, ze w przypadku automatycznie zaksięgowanych kompensat, dokument był prezentowany i+1 razy, gdzie i oznaczało liczbę zaksięgowanych kompensat z tym dokumentem.
 • - W dokumentach rozliczających zawsze prezentowane są dokumenty bez względu na znacznik “pokazuj rozliczone”. Było tak, ze gdy nie było zaznaczonego “pokazuj rozliczone”, to nie były pokazywane rozliczenia, w których pozostało do rozliczenia zero.
 • - W dokumentach rozliczających, jeżeli tymi dokumentami są kompensaty, to prezentowane są pojedynczo tylko dokumenty kompensat. Było tak, ze pokazywane były kilka razy w zależności od ilości powiązań kompensaty z księgowaniem;
 • Usprawniono zapisywanie polskich znaków przy zapisie do pliku PDF dla raportów: „Zestawienie dokumentów – należności wg kontrahentów, Zestawienie dokumentów – zobowiązań wg kontrahentów i Zestawienie dokumentów – należności i zobowiązań wg kontrahentów”;
 • Kreator ustawień początkowych – przy błędnym wprowadzeniu danych w polu mikrorachunek podatkowy okno kreatora pozostaje otwarte, tak aby można było poprawić dane;
 • Ujednolicono czcionkę dla opisów pól w oknie „Dodaj konto bankowe kontrahenta”;
 • W opcji sprawdzania księgowań dodano wymuszenie wydruku raportu z poprawek. Za każdym razem, gdy zakładka ma zostać zamknięta dodane zostało pytanie o wykonaniu raportu z poprawek, jeżeli bufor poprawek nie jest pusty;
 • W opcji sprawdzania księgowań dodano pod prawym przyciskiem myszy podgląd w KSeF, podgląd w Scanye i repozytorium dokumentów;
 • Repozytorium JPK (moduł dodatkowy) – dodano możliwość zapisania wysłanego pliku JPK na dysku komputera (pobrania pliku z repozytorium i zapisania na dysku komputera);
 • Deklaracje:

- Deklaracje VAT-UE – sprawdzane jest, czy kod kraju jest dwu-znakowy i jeżeli nie, to przerywane jest generowanie e-deklaracji i wyświetlany jest odpowiedni komunikat. Pozycje z niewypełnionym kodem kraju są pomijane w generowaniu e-deklaracji.
- Przy generowaniu deklaracji VAT UE dodano informacje o wykreśleniu z rejestru VAT UE. Jeżeli deklaracja jest zerowa, to program policzy deklaracje z ostatnich 3 miesięcy i jeżeli za te 3 miesiące też wyjdzie wartość zerowa, to program pokazuje informację, że podatnik zostaje wykreślony z VAT UE.
- Dodano nowy schemat deklaracji PIT-8C wer.11 wraz z obsługą w e-deklaracjach.
- Dodano nowy wzór deklaracji PIT-28 wer.25 wraz obsługą w e-deklaracjach.
- Dodano nowy schemat e-deklaracji CIT-8 wer.31.
- Dodano nowy wzór deklaracji VAT-R wer.16.
- Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36L wer.19.
- Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36 wer.30.
- Dodano nowy wzór deklaracji AKC -WW. wer.7.
- Dodano nowy wzór deklaracji AKC-4 wer.8.
- Dodano nowy wzór deklaracji AKC-4B wer.8.
- Dodano nowy wzór deklaracji AKC-4C wer.8.
- Dodano nowy wzór deklaracji AKC-4E wer.9.


Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 22.30 - lista zmian (03-10-2022 r.)

UWAGA!
Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna.
Wersja DGCS System – 22 nie współpracuje z Windows XP i Windows Vista.


Wprowadzone zmiany:

System:

 • Dostosowano do nowego protokołu wysyłkę wiadomości z Systemu na skrzynkę Gmail, w przypadku wysyłania wiadomości do więcej niż jednego odbiorcy;
 • Usprawniono wystawianie "Not odsetkowych" w przypadku, gdy należność płacona była po terminie w więcej niż jednej płatności.

Moduły księgowe:

 • Na zestawieniu obrotów i zobowiązań podatkowych w KPiR ulga dla klasy średniej ustawiono wartość 0 od czerwca 2022 r.
  Chodzi o raport, gdzie do końca maja podatek liczony jest według starych zasad, a od czerwca według nowych zasad. Od czerwca ulga dla klasy średniej jest zerowa;
 • Przy automatycznym księgowaniu wszystkich dokumentów sprzedaży, gdy oznaczony jest symbol FP, to taki dokument będzie księgowany według wzorca dla „Faktury FP”.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 22.28 - lista zmian (26-08-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Dostosowano raporty „Zestawienie obrotów i zobowiązań podatkowych” do zmiany rodzaju księgowości z Ryczałtu na KPiR.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 22.27 - lista zmian (08-08-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Dodano możliwość generowania pliku JPK-EWP (3) 1-1.

Moduł Środki trwałe:

 • Usprawniono wyszukiwanie środków trwałych w kartotece środków trwałych w sytuacji, gdy w szukanym tekście znajdują się polskie znaki.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 22.26 - lista zmian (28-07-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Przy generowaniu pliku JPK KR dodano pomijanie pustych znaków w opisie zaksięgowanego dekretu oraz zmieniono podgląd danych XML na bardziej przejrzysty z wykorzystaniem zakładek;
 • W opcji „Raporty → Rozliczenie ZUS” dodano podpowiadanie miesiąca z ustawionego miesiąca rozrachunkowego;
 • W module Ryczałt ustawiono wzorzec księgowania dla ujemnych różnic kursowych oraz księgowanie ujemnych kwot według tego wzorca.

Moduł Środki trwałe:

 • Usprawniono obliczanie wartości początkowej przy drukowaniu dowodu modernizacji w sytuacji, gdy przed daną modernizacją były jeszcze inne modernizacje;
 • Usprawniono sprawdzanie poprawności dat podatkowych przy dodawaniu i edycji środków trwałych - wyłączono sprawdzanie dat podatkowych w sytuacji, gdy podatkowa metoda amortyzacji to "Brak";
 • Przywrócono możliwość nadawania uprawnień dotyczących modułu Środki trwałe.

   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 22.25 - lista zmian (05-07-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

1. Dodano możliwość przejścia z Ryczałtu na KPiR. Funkcjonalność sprawdza, czy nie ma księgowań po 30.06.2022 i jeżeli tak, to ustawia datę do na 30.06.2022 oraz zakłada nowy rok dla KPiR od 01.07.2022 r. do końca wcześniej skracanego roku. Zmiana dostępna jest latach obrachunkowych w module Ryczałt;
2. Zasady odliczania części składki zdrowotnej. 
Aby odliczyć część zapłaconej składki zdrowotnej od podstawy do składki zdrowotnej należy to ująć w kosztach (nie można jej ująć w odliczeniach), a więc w księgowaniu w KPiR. W przypadku właściciela z udziałem 100%, składki zapłacone przez niego można ująć w kosztach całej firmy. Problem powstaje w sytuacji, gdy firma ma kilku właścicieli i zapłaconej składki nie można zaksięgować w KPiR w kosztach. Rozwiązanie zagadnienia z właścicielami firmy:
- Jeżeli jest jeden właściciel 100%, to odliczenie należy zaksięgować w koszty i wtedy będzie to uwzględnione zarówno do podstawy opodatkowania jak i do podstawy do zdrowotnego.
- Jeżeli jest kliku właścicieli, to z ustawy wynika, że konkretny właściciel nie powinien ująć tego odliczenia od podstawy zdrowotnej (nie możemy tego wpisać w odliczeniach). W takim przypadku właściciel może skorzystać jedynie z odliczenia tej składki od podstawy opodatkowania. Należy wówczas wpisać odliczaną kwotę w odliczeniach właściciela od podstawy w drugą lub trzecią pozycję (nie z tytułu ZUS).
- Jeżeli jest kilku właścicieli i jednak użytkownik systemu stwierdzi, że on jednak chce odliczać tą składkę od podstawy zdrowotnego (np. Ministerstwo Finansów opublikuje jakąś interpretację), to odliczenie wpisujemy w pozycję pierwszą (z tytułu ZUS), wówczas użytkownik musi sam zmodyfikować kwotę w tej pozycji (samodzielnie obliczyć i do kwoty z pozycji 1 podpowiadanej przez DGCS System dodać odliczaną składkę i tą sumę ręcznie wpisać w pozycję 1).
3. Zmiany obliczania podatku:
- We właścicielach zostawiony znacznik "Wyłącz ulgę dla klasy średniej", który ma zastosowanie tylko do zaliczek historycznych, a więc liczonych jedynie za okres do końca maja.
- W "Zestawieniu obrotów i zobowiązań podatkowych wg skali miesięcznie" zmienione liczenie zaliczki od danych czerwcowych do końca roku 2022 (kwota narastająco ulgi dla klasy średniej zostaje taka jak w maju i zmieniona stawka podatku na 12%). Zaliczki historyczne (od stycznia do maja) pozostają bez zmian (jest ulga dla klasy średniej i stawka 17%).< br /> W "zestawieniu obrotów i zobowiązań podatkowych wg skali kwartalnie" zmienione liczenie zaliczki od danych z II kwartału do końca roku 2022 (kwota narastająco ulgi dla klasy średniej zostaje taka jak w I kwartale i zmieniona stawka podatku na 12%). Zaliczki historyczne (I kwartał) pozostają bez zmian (jest ulga dla klasy średniej i stawka 17%).
Dodatkowo zostały dodane raporty "Zestawienia obrotów i zobowiązań podatkowych" według skali miesięczny i kwartalny, gdzie cały rok jest liczony według nowych zasad (nie ma ulgi dla klasy średniej i stawka 12%).
- Raport "Rozliczenie podatnika" działa tak, jak zmieniane zestawienia obrotów i zobowiązań podatkowych.
- Raporty "Rozliczenie ZUS" pozostają bez zmian z wyjątkiem, gdy podatnik przeszedł z ryczałtu na zasady ogólne (wg skali). W takim przypadku powstał rok obrachunkowy na KPiR od 1 lipca, więc na raporcie za lipiec podstawa będzie 0 i składka będzie 0.
- Raport "Rozliczenie KPiR według właściciela". Pozostawiono istniejący (stare zasady) i dodano kolejny na nowych zasadach. 
•    Dostosowano podsumowanie raportu Ryczałtu do wzoru określonego przez Ministerstwo Finansów;
•    Przy eksporcie danych początkowych poprzez plik XML dodano domyślne zapisywanie rozszerzenia dla zapisywanego pliku;
•    Przy Dekretach XML w wersji 2.0 dodano obsługę oznaczenia procedur WSTO_EE i IED oraz obsługę daty wpływu przy dokumentach zakupu;
•    Usprawniono generowanie deklaracji CIT-8 wer. 31 o przenoszenie kwoty do pola 108 z pola 117 CIT-8/0 wer. 17.

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 22.24 - lista zmian (24-06-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Przy imporcie danych z pliku JPK V7M/K usprawniono podpowiadanie daty wpływu dla zakupów z VAT należnym;
 • Usprawniono zapisywanie oznaczeń procedur sprzedaży WSTO_EE i IED przy integracji z MójKsięgowy24.pl.

Moduł Środki trwałe:

 • Dodano opisy do przycisków drukowania w zakładce "Modernizacje" w kartotece środków trwałych:
  - przycisk drukowania modernizacji wybranego środka trwałego - "Drukuj modernizacje ŚT";
  - przycisk drukowania dowodu modernizacji dla wybranej, pojedynczej modernizacji - "Drukuj dowód modernizacji".
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 22.23 - lista zmian (08-06-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Usprawniono generowanie zestawu raportów w przypadku, gdy jednym z raportów jest „Rozliczenie magazynu”;
 • Moduł dodatkowy „Bezpieczne dane”. Przywrócono możliwość tworzenia kopii bezpieczeństwa w usłudze Dropbox.

Moduły księgowe:

 • Usprawniono weryfikację poprawności przygotowania e-deklaracji CIT-8 do wysyłki w przypadku zaznaczenia pola 37;
 • Wprowadzono zmiany w algorytmie obliczania składki zdrowotnej.

    Nowy algorytm, gdzie X, to miesiąc poprzedzający miesiąc z raportu rozliczenia ZUS (np. dla rozliczenia ZUS za maj X=kwiecień), a miesiące poprzedzające, to miesiące wcześniejsze od X:

    1. Pobranie z poprzednich miesięcy największej wartości narastająco z dochodu z podstawowej działalności powiększonej o dochody z innych źródeł i pomniejszonych o odliczenia ZUS (wartość nie może być ujemna, więc jeżeli jest ujemna, to będzie 0);
    2. Pobranie z poprzednich miesięcy największej wartości narastająco z dochodu z podstawowej działalności powiększonej o dochody z innych źródeł (wartość nie może być ujemna, wiec jeżeli jest ujemna, to będzie 0);
    3. Pobranie z miesiąca X wartości narastająco z dochodu z podstawowej działalności powiększonej o dochody z innych źródeł i pomniejszonych o odliczenia ZUS;
    4. Pobranie z miesiąca X wartości narastająco z dochodu z podstawowej działalności powiększonej o dochody z innych źródeł;
    5. Podstawa składki zdrowotnej, to różnica kwot z pkt. 3 i 1;
    6. Dochód podatnika, to różnica kwot z pkt. 4 i 2;
    7. Odliczenia ZUS (i tu zawierają się też te nieodliczone w poprzednich miesiącach), to różnica kwot z pkt. 6 i 5.

Moduł Środki trwałe:

 • Usprawniono obliczanie amortyzacji środka trwałego w sytuacji, gdy środek trwały jest obliczany metodą liniową ze współczynnikiem zwiększającym większym niż 1,00 i wprowadzono modernizację;
 • Usprawniono numerację stron w raporcie "Plan amortyzacji (układ B)";
 • Usprawniono numerację stron w raportach odpisów amortyzacyjnych.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 22.22 - lista zmian (24-05-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • W module Księga Handlowa we właścicielach dodano konfigurację PIT, gdzie można określić z jakiej definicji sprawozdania finansowego mają być brane przychody i koszty. Ponadto w raportach dodano "Rozliczenie PIT", gdzie są dostępne zestawienia obrotów i zobowiązań podatkowych. Na tych raportach kwoty przychodów i kosztów brane są według obliczania sprawozdań finansowych;
 • W module Księga Handlowa dodano raport „Rozliczenie ZUS”, który korzysta z danych płacowych podobnie jak w KPiR;
 • Na wydruku „Rozliczenie ZUS” zmieniono pole z zakresem dat na prezentację miesiąca i roku;
 • Dodano mechanizm zatwierdzania zapisów w danym miesiącu.
 • Wprowadzony został dodatkowy mechanizm zamykania i otwierania okresów (w narzędziach administracyjnych opcja Zarządzanie okresami). Użytkownicy mogą korzystać ze starego mechanizmu tylko zatwierdzania wpisów w takiej formie, jaka istniała dotychczas. Mechanizm zamykania okresów pozwala zamknąć dowolny okres w zakresie dat. Zamykanie okresów sprowadza się do tego, że w zamkniętym okresie nie można dodawać, edytować i usuwać zapisów księgowych i VAT-owskich, co skutkuje tym, ze zamknięty okres jest niezmienialny w żaden sposób w zakresie zapisów księgowych i VAT.

Moduł Środki trwałe:

 • Usprawniono obliczanie amortyzacji liniowej po zmianie współczynnika zwiększającego;
 • Usprawniono obliczanie amortyzacji w sytuacji, gdy po wprowadzeniu zmiany współczynnika zwiększającego, podatkowy współczynnik zwiększający różni się od księgowego współczynnika zwiększającegoa
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 22.21 - lista zmian (12-05-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Poprawiono literówkę w opcji Raporty → Rozliczenie ZUS;
 • Przy generowaniu deklaracji CIT-8/0 wer.17 dodano sprawdzanie czy poprawnie generują się pola dat 170 i 169.

Moduł Środki trwałe:

 • Usprawniono amortyzację jednorazową w sytuacji, gdy stosowana jest pomoc de Minimis. Gdy jest zaznaczone pole "Pomoc de Minimis" oraz jest wpisana kwota odpisu de Minimis, jako kwota odpisu jednorazowego zostanie przyjęta wpisana kwota de Minimis. Jeśli kwota de Minimis przekracza limit roczny ze słownika, to zostanie przyjęta kwota limitu rocznego ze słownika;
 • Dodano blokowanie przycisków ze strzałkami, służącymi do przechodzenia między środkami trwałymi, podczas dodawania i edycji danych środka trwałego;
 • Dodano blokowanie filtrów środków trwałych oraz pola daty kontekstowej podczas dodawania i edycji danych środka trwałego.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 22.19 - lista zmian (22-04-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Przy obliczaniu odliczeń od podstawy z tytułu ZUS dla właściciela pominięto pobieranie składki na „Fundusz Pracy”, a także zmieniono pobierane składki do odliczenia z modułu Kadry i Płace za miesiąc X na podstawie składek z miesiąca X-1;
 • Przy obliczaniu wyceny podatkowej do rozliczenia wpływów i wypływów umożliwiono wybór czy pobierać „Bilans otwarcia” do wpływów i wypływów czy nie;
 • Usprawniono import ze Scanye przy imporcie stawek zeroprocentowych: „0%, zw i np”, w przypadku, gdy faktura w Scanye zawiera stawkę/stawki zeroprocentowe i we wzorcu VAT w DGCS System jest kilka pozycji ze stawkami zeroprocentowymi;
 • Import ze Scanye rozszerzono o możliwość importu faktur zakupu do rejestrów VAT w module Ryczałt;
 • Import ze Scanye – w oknie głównym modułów księgowych oraz w rejestrach VAT dodano możliwość otwarcia podglądu zaimportowanego dokumentu w przeglądarce pod prawym przyciskiem myszy;
 • Zmieniono algorytm liczenia dochodu dla składki zdrowotnej w przypadku wprowadzenia dochodów z innych źródeł;
 • Zmieniono algorytm liczenia dochodu dla składki zdrowotnej w przypadku, gdy w jednym miesiącu jest strata a w kolejnym zysk oraz w każdym miesiącu w odliczeniach właściciela wprowadzone są kwoty większe niż można było odliczyć od dochodu w danym miesiącu.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 22.18 - lista zmian (14-04-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Dodano możliwość łączenia wielu źródeł dochodu w jednym programie (bazie danych);
 • Dodano nowe schematy wysyłki e-Deklaracji IFT-1 wer.16 i IFT-1R wer.16;
 • Dodano nowy schemat wysyłki dla deklaracji CIT-8 wer.31;
 • Zmieniono wydruk ryczałtu zgodnie ze wzorem rozporządzenia;
 • Uaktualniono opisy wersji deklaracji w oknie „Powiązanie rodzajów ewidencji z deklaracją VAT-7” oraz w parametrach „Deklaracje i JPK”;
 • Rozbudowano wzorzec księgowania dla umów cywilnoprawnych o nowy rodzaj kwoty: „Inne potrącenia”;
 • Usprawniono zapisywanie „Rozliczenie PIT” do pliku PDF w przypadku użycia w nazwie polskich znaków;
 • Zmieniono opisy o formie opodatkowania na raporcie „Rozliczenie podatnika”;
 • Dodano powiązanie właściciela w KPiR z pracownikiem (właścicielem) w module Kadry i Płace.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 22.15 - lista zmian (24-03-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Dodano raport „Rozliczenia ZUS”, w którym przedstawione są wszystkie składki ZUS właściciela za konkretny miesiąc. Dodatkowo na podstawie danych w tym raporcie dodano możliwość wygenerowania KEDU DRA dla właściciela;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-R wer.21 wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-11 wer.28 wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
 • Repozytorium JPK – poprawiono literówkę w kartotece wysłanych JPK;
 • Synchronizacja z Scanye – dodano zabezpieczenie przy importowaniu dokumentów z Scanye przed zaimportowaniem dokumentu zakupu według wzorca sprzedaży;
 • Na raporcie wyposażenia dodano sortowanie po roku, a w obrębie roku po numerze LP;
 • Usprawniono obliczanie sprawozdania finansowego w przypadku, gdy użyty był indeks z sprawozdania, które zostało usunięte oraz w przypadku edycji pola i zmiany indeksu;
 • W definicji sprawozdań finansowych dodano mechanizmy wyszukiwania CFT;
 • Ustawiono położenie kursora na ostatnio zaznaczonej pozycji definicji sprawozdania finansowego w przypadku przejścia pomiędzy zakładkami;
 • Po wybraniu deklaracji AKC-WW dodano komunikat informujący użytkownika o sposobie składania deklaracji.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 22.14 - lista zmian (15-03-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Usprawniono import wyciągów bankowych w walucie z ING Bank Śląski.

Moduły księgowe:

 • Import z Subiekta – usprawniono import dokumentów ze stawka 0%. W poprzedniej wersji, jeżeli stawka 0% miała kolejność większa niż inna zeroprocentowa stawka (np, zw itp.), to dokumenty ze stawka 0 są importowane jako ze stawka zeroprocentowa o mniejszej kolejności;
 • Usprawniono wydruk faktury zaliczkowej i końcowej do zaliczki w opcji Powiązania po zaksięgowaniu dokumentów.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 22.13 - lista zmian (08-03-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Przy ręcznym wprowadzaniu wyciągów bankowych i edycji ustawiono podpowiadanie daty pozycji z daty wyciągu bankowego.

Moduły księgowe:

 • Dodano możliwość księgowania danych z nowego schematu JPK FA wer.4;
 • Usprawniono ponowne przeliczanie części deklaracyjnej dla pliku JPK;
 • Na deklaracjach rocznych dodano pobieranie należnych zaliczek. W PIT-36 wer.29 jest to pole 81 a w PIT-36L wer.18 jest to pole 25;
 • Na deklaracjach rocznych dodano obliczanie dla pola przekazania 1%;
 • Przy wysyłce e-Deklaracji PIT-36 wer.29 usprawniono przekazywane danych dla pola 421 do xml;
 • Usprawniono generowanie Zestawień obrotów i zobowiązań podatkowych miesięcznych w KPiR dla składki zdrowotnej, gdy jest strata w jednym miesiącu a w następnym zysk;
 • Usprawniono odświeżanie zmian wykonanych w Słownikach powiązań VAT.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 22.11 - lista zmian (28-02-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Usprawniono zapisywanie do bazy danych dokumentów zaimportowanych z KAMSOFT w przypadku, gdy w pliku jest dokument z zerowymi wartościami;
 • Usprawniono generowanie raportu „Rozliczenie VAT”, gdzie w poprzedniej wersji nie były ujmowane wpisy doliczeń i odliczeń dla wersji deklaracji VAT-7 (22);
 • Zmieniono sposób liczenia składki zdrowotnej w zestawieniu obrotów i zobowiązań podatkowych. Podstawa do obliczenia liczona jako [Dochód narastająco w miesiącu X]-[Dochód narastająco w miesiącu X-1]-[odliczenie od podstawy ZUS w miesiącu X] i z tej kwoty liczone 9% lub 4,9%;
 • Usprawniono generowanie pliku XML w deklaracji, jeżeli w PIT-O (26) będącym załącznikiem do PIT-28 (24) było wypełnione pole 4;
 • Przy imporcie z JPK V7M (2) do Ryczałtu dodano import dokumentów zakupu oraz faktur sprzedaży „FP” jako zapisy tylko w rejestrach VAT;
 • Przy imporcie z DANE_FIK.DBF do Ryczałtu dodano import dokumentów zakupu oraz faktur sprzedaży „FP” jako zapisy tylko w rejestrach VAT.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 22.10 - lista zmian (18-02-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Przy włączonym parametrze "Słownik szukania kontrahentów przechowywania w pamięci RAM" w oknie Szukaj kontrahenta dodano opcję SPCN (Szukaj tylko po całym NIPie);
 • Dodano import XML z Przelewy24 jako wyciąg bankowy.
   

Moduły księgowe:

 • Przy imporcie z JPK V7M/K do modułu Ryczałt dodano możliwość zaksięgowania danych z pliku, jeżeli istnieją w nim faktury oznaczone „FP” i nie ma zdefiniowanego wzorca dla "FP";
 • W module Ryczałt w opcji „Szybki start” uaktualniono raport „Wydruk przychodów”;
 • Przy włączonym parametrze "Wyszukiwanie CFT" po naciśnięciu ENTER" w polu "Zdarzenie gospodarcze" → Szukaj-F2 obsłużono wyszukiwanie danych po naciśnięciu ENTER;
 • Na wydrukach wycen bilansowych i podatkowych uwzględniono księgowania w PLN wybrane przez użytkownika w celu zgodności wydruku z ostateczną wyceną;
 • Zmieniono pobieranie wpływów i wypływów przy obliczaniu wyceny podatkowej. Zmiana polega na nie pobieraniu BO do rozliczenia wpływów i wypływów, a pobierania tylko księgowań nie będące w BO. W takim przypadku, gdy do rozliczenia nie wystarczy księgowań z danego roku obrachunkowego, to pobierane są księgowania z poprzednich lat obrachunkowych na wybranym koncie. Taki sposób obliczania wyceny w niektórych przypadkach może spowodować, że zabraknie księgowań w systemie do rozliczenia wpływów i wypływów, ponieważ program nie znajdzie w poprzednich latach odpowiednich księgowań na rozliczanym koncie. Brak tych księgowań wystąpi, gdy został zmieniony plan kont (usunięte, dodane konta oraz rozwinięcie, zwinięcie poziomów analityki itp.) oraz gdy nie ma poprzednich lat obrachunkowych i stan konta był wprowadzony pierwszym w bazie BO w tym roku. W takich przypadkach automatyczne obliczenie wyceny będzie niemożliwe i pokazany zostanie stosowany komunikat, że wycenę należy wprowadzić ręcznie;
 • W rejestrach VAT w ewidencji doliczeń i odliczeń dodano wybór wersji VAT-7 (22).
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 22.09 - lista zmian (09-02-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • UUdostępniono wizualizacje e-deklaracji i JPK według styli XSLT udostępnianych przez Ministerstwo Finansów. Obsługiwane JPK: V7M/K (1 i 2) i CUK (2). Obsługiwane e-deklaracje: CIT-8 (30), PIT-28 (24), PIT-36 (29), PIT-36L (18), PIT-4R (12), PIT-8AR (11), PIT-11 (27), VAT-27 (2), VAT-UE (5), VAT-UEK (5).

Moduły księgowe:

 • W module ryczałt w raportach zmieniono umiejscowienie raportów ryczałtu;
 • Przy imporcie sprzedaży z MójKsięgowy24 dodano obsługę nowych stawek ryczałtu 12% i 14%.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 22.08 - lista zmian (04-02-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Dodano nową wersję schematu (1-1) wysyłki pliku JPK EWP wer. 3;
 • Poprawiono generowanie danych na raporcie Rozliczenie podatnika VAT;
 • Poprawiono wydruk Rozliczenie ryczałtu o wpisywanie odliczeń od przychodu w odpowiednią kolumnę;
 • Usprawniono drukowanie deklaracji PIT-28 dla drugiej strony, która drukuje się w orientacji poziomej.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 22.07 - lista zmian (01-02-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36 wer.29 wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36L wer.18 wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dodano nowe wersje plików JPK V7M/K wer.2 z deklaracja VAT-7 wer.22 i VAT-7K wer.16;
 • Dodano automatyczne księgowanie z JPK V7M/K wer. 2;
 • Dodano obsługę nowych przepisów w podatku dochodowym PIT na 2022 - ulga dla klasy średniej oraz zmiana w liczeniu podatku.
  - W odliczeniach właściciela wprowadzono dodatkowy znacznik "uwzględniaj ulgę dla klasy średniej" (podobnie jak uwzględniaj ulgę podatkową).
  - Na rozliczeniach PIT dodano dodatkowy znacznik "uwzględniaj ulgę dla klasy średniej".
  - Na rozliczeniach PIT dodano 2 dodatkowe wiersze:
     - Ulga dla klasy średniej narastająco (obliczana, gdy zaznaczony jest znacznik "uwzględniaj ulgę dla klasy średniej"),
     - Dochód po uwzględnieniu ulgi dla klasy średniej (przed odliczeniami od podstawy) – wcześniejszy dochód narastająco po korektach za złe długi pomniejszony o ulgę narastająco.
  - Wprowadzono zmianę na raporcie "Rozliczenie KPiR wg właściciela" uwzględniając ulgę dla klasy średniej.
  - Dostosowano raporty "Rozliczenie podatnika" do nowych przepisów;
 • Na raportach Rozliczenia PIT (dotyczy tylko zestawień obrotów i sald miesięcznych) od roku 2022 dodano kolejny wiersz z obliczoną składką zdrowotną.;
 • Dodano zabezpieczenie importu dokumentów w procedurze „VAT OSS” z MójKsięgowy24.pl ;
 • Usprawniono pobieranie remanentu z Magazynu o pobieranie danych z całego dnia;
 • Odblokowano możliwość księgowania automatycznego Wyciągów Bankowych dla KPiR.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 22.06 lista zmian (18-01-2022 r.)

Moduły księgowe:

 • Dodano nowy schemat JPK_EWP (3) (ewidencja przychodów w module Ryczałt);
 • Przy generowaniu JPK_KR zmieniono wypełnianie dat w sekcji „Dziennik”: ("DataOperacji" z daty księgowania; "DataDowodu" z daty dokumentu; "DataKsiegowania" późniejsza z daty dokumentu i daty księgowania);
 • Moduły dodatkowe. Dodano obsługę nowej wersji pliku 1.11 przy imporcie z Subiekta;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-28 wer.24 wraz z obsługą w e-Deklaracjach.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 22.05 lista zmian (05-01-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Przywrócono dostęp do wprowadzonych szablonów wiadomości;
 • Rozdzielono szablony wiadomości dla dokumentów KP/KW
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 22.04 lista zmian (30-12-2021 r.)

Lista zmian:

System:

 • Zablokowano możliwość dodania stawki VAT o takiej samej wartości.
   

Moduły księgowe:

 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-Z wer. 10 – załącznik do deklaracji PIT-36 i PIT-36L.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 22.03 lista zmian (16-12-2021 r.)

Lista zmian:  

Moduły księgowe:

 • Przy księgowaniu danych z Subiekta w wersji pliku 1.10 dodano przenoszenie oznaczeń GTU, procedur oraz typów dokumentów;
 • Dodano zmiany w module Ryczałt dostosowujące program do zmian na rok 2022
  - nowe stawki: 12% i 14%,
  - nowe wzory: ewidencji przychodów i rozliczenia ryczałtu, rozliczenie roczne ryczałtu oraz rozliczenie podatnika,
  - aktualizacja planu kont i wzorców księgowania,
  - rozszerzony widok w oknie głównym,
 • Przy imporcie ze Scanye dodano obsługę dokumentów wystawionych w walucie;
 • Usprawniono eksport dekretów do plików XML w przypadku, gdy do jednego konta dowiązanych jest kilku kontrahentów;
 • Na raportach rejestrów VAT sprzedaży dodano opisy zdarzenia gospodarczego dla korekt faktur eksportowych i korekt faktur WDT.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 22.01 lista zmian (08-12-2021 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Zmiana wersji Java z 1.8.0_172 na wersję 11.0.10;
 • Wsparcie skalowania obrazu dla monitorów 4K;
 • Przyspieszenie uruchamiania modułów magazynowo – handlowych i księgowych;
 • W konfiguracji dokumentów ukryto elementy inne niż numeracja dla typów dokumentów bez katalogu lub wzorca wydruku;
 • W kartotekach rozrachunków (należności, zobowiązania, płatności) dodano mechanizm wyszukiwania CFT w tabelach z prawej strony;
 • Dodano skrót klawiszowy F3 przy pobieraniu danych kontrahenta z bazy VIES;

Moduły księgowe:

 • W menu dodano opcję "Rozliczenie z US" i do niej przeniesiono:
  - Deklaracje VAT-7 do JPK,
  - Generowanie plików JPK,
  - Pozostałe deklaracje;
 • Po wygenerowaniu deklaracji VAT-7 dodano możliwość od razu generowania pliku JPK;
 • Na wydruku części deklaracyjnej z JPK-V7 umieszczono numer referencyjny;
 • Dodano możliwość zdefiniowania wzorca VAT w oknie wyszukiwania wzorców VAT podczas dodawania wpisu na zakładce VAT;
 • We wzorcach księgowania zmieniono opis rozksięgowania "Nie przypisane" na "Inne konto" i z "Kontrahenta" na "Konto kontrahenta";
 • Dodano raport z obliczania wycen podatkowych i bilansowych;
 • Przy dodawaniu wpisów z wygenerowana należnością lub zobowiązaniem podpowiadany jest termin płatności z domyślnej płatności kontrahenta;
 • Dodano możliwość wprowadzenia likwidacji w rozliczeniach międzyokresowych;
 • W menu Księga → Księguj dok. z VAT w rejestrze sprzedaży VAT dodano kolumnę z typem dokumentu, aby można było wyfiltrować faktury bez paragonu;
 • Przy księgowania danych z innych systemów (dane_fik.dbf) ograniczono wyświetlanie typów plików do *.dbf;
 • Przy dodawaniu wpisu VAT z zaznaczeniem VAT OSS, w liście krajów ograniczono listę tylko do krajów z UE;
 • Przy dodawaniu wzorca VAT z zaznaczoną opcję VAT OSS, w liście krajów ograniczono listę tylko do krajów z UE;
 • Przy księgowaniu według wzorca dodano sprawdzanie i podpowiadanie kwoty do rozrachunków z kwoty użytej we wzorcu;
 • W opcji Powiązania dodano możliwość wydruku dokumentu zaksięgowanego automatycznie;
 • Przy kopiowaniu i stornowaniu wpisu dodano sprawdzanie, czy dokument może istnieć w dzienniku (może być zdublowany);
 • Dodano wybór wiersza poprzez szybki "dwuklik" na pozycji w oknie "Wybierz należność kontrahenta", "Wybierz zobowiązanie kontrahenta" i "Wybierz płatność kontrahenta";
 • Gdy włączone jest szukanie danych po wybraniu ENTER (w konfiguracji), wyłączono zatwierdzanie konta ENTER-em przy wyborze konta podczas księgowania;
 • Umożliwiono wydruki zestawu raportów, gdy w zestawie są zarówno raporty pionowe jak i poziome;

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 21.54 lista zmian (15-12-2021 r.)

UWAGA!
Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna.

 

Lista zmian:  

Moduły księgowe:

 • Przy księgowaniu danych z Subiekta w wersji pliku 1.10 dodano przenoszenie oznaczeń GTU, procedur oraz typów dokumentów.

   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 21.52 lista zmian (02-12-2021 r.)

Lista zmian:

System:

 • Usprawniono mechanizm pobierania automatycznych aktualizacji w przypadku, gdy zakończył się czas trwania abonamentu;
 • Moduły dodatkowe. Przy dodawaniu dokumentu do repozytorium dodano zapamiętywanie ścieżki wybranej przy poprzednim zapisie dokumentu
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 21.51 lista zmian (24-11-2021 r.)

Lista zmian:  

Moduły księgowe:

 • Moduły dodatkowe. Dodano obsługę nowej wersji pliku 1.10 przy imporcie z Subiekta;
 • Usprawniono księgowanie nowego kontrahenta z ustawionym kraju PL w rejestrach VAT zakupu;
 • Przywrócono możliwość generowania deklaracji CIT-2/0

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 21.50 lista zmian (15-11-2021 r.)
 

Lista zmian:  

Moduły księgowe:

 • Na wydruku statusu czynnego podatnika z tabelki w rejestrach VAT zakupu dodano wydruk kolumny „Status”;
 • Import dokumentów z Scanye. Dodano parametr dla importu zdarzenia gospodarczego. Do wyboru jest nazwa wzorca (domyślnie) lub opis faktury po stronie Scanye, jeżeli został wpisany taki opis. Jeżeli opis nie został wpisany w Scanye, to przy imporcie wpisywana jest nazwa wzorca;
 • Dodano import dokumentów bez VAT przy imporcie ze Scanye.
 • W Scanye można zaznaczyć, czy wpis jest z VAT-em i jeżeli po stronie Scanye jest oznaczenie, że wpis jest bez VAT, to jest importowany do DGCS System tylko wpis do KPiR/Dziennika bez zapisu w VAT. Ponadto, jeżeli w Scanye firma jest oznaczona jako nieVATowiec, to również importowane są zapisy bez VAT.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 21.49 - lista zmian (03-11-2021 r.)
 

Lista zmian:  

Moduły księgowe:

 • Zmieniono kod kraju z GB na XI na potrzeby generowania pliku XML dla deklaracji VIU-DO i raportów rejestrów sprzedaży VAT OSS;
 • Dodano możliwość drukowania raportu VAT OSS w walucie Euro.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 21.48 - lista zmian (26-10-2021 r.)

Lista zmian:  

Moduły księgowe:

 • Dodano raport rejestru sprzedaży w walucie wystawianych dokumentów sprzedaży;
 • Dodano możliwość określenia na zakładce VAT dla pozycji VAT OSS czy jest to dostawa towarów czy świadczenie usług. Ponadto dodano generowanie pliku VIU-DO (1), który wymaga tej informacji. Wprowadzono zmiany w raporcie rejestru sprzedaży VAT OSS w PLN;
 • Na potrzeby VAT OSS zmieniono oznaczenie kodu kraju dla Grecji (z GR na EL) na raporcie VAT OSS;
 • Usprawniono generowanie raportu w rejestrze sprzedaży VAT OSS;
 • Usprawniono wysyłkę deklaracji PIT-36L wer.17 wraz z załącznikiem PIT-B wer.18 w przypadku, gdy wypełnione jest pole 27 na załączniku PIT-B;
 • Poprawiono literówkę w opisie okna „Pozycje rozliczeń międzyokresowych”.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 21.46 - lista zmian (13-10-2021 r.)
 

Lista zmian:

System:

 • Usprawniono zapisywanie wyciągu bankowego w przypadku, gdy kwota przelewu jest niższa niż kwota rozliczanego dokumentu i przy pytaniu czy rozliczyć częściowo wybrana zostanie opcja „NIE”.
   

Moduły księgowe:

 • Moduły dodatkowe. Dodano obsługę nowej wersji pliku 1.09 przy imporcie z Subiekta;
 • Dodano nowy wzór deklaracji deklaracji VAT-26 wer. 2;
 • VAT OSS. Na potrzeby generowania deklaracji VIU-D w przypadku Grecji zmieniono kod kraju z GR na EL.

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 21.45 - lista zmian (29-09-2021 r.)
 

Lista zmian:  

Moduły księgowe:

 • Zmodyfikowano integrację z serwisem MojKsiegowy24.pl do obsługi procedury VAT OSS.

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 21.44 - lista zmian (02-09-2021 r.)
 

Lista zmian:

System:

 • Usprawniono wyświetlanie akcji w panelu skrótów (ulubione akcje) i w jego konfiguracji;
 • Usprawniono zapisywanie wyciągów bankowych w przypadku, gdy rozdzielamy pozycje na pełną kwotę pozycji.

Moduły księgowe:

 • Przy imporcie z dekretów XML dodano komunikat przy braku możliwości importu jakiegoś dokumentu;
 • Przy sprawdzaniu spójności planu kont, przy imporcie z dekretów XML zmieniono sposób prezentowania danych;
 • Usprawniono wyświetlanie nazwy kontrahenta na wydruku KPiR oraz wydruk KPiR wg paczki;
 • Poprawiono komunikat przy dodawaniu kontrahenta bez kont rozrachunkowych;
 • Zmieniono zachowanie przycisku „X” przy dodawaniu kontrahenta bez kont rozrachunkowych.

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 21.42 - lista zmian (11-08-2021 r.)
 

Lista zmian:

System:

 • Udostępniono możliwość wprowadzania i rozliczania dokumentów zgodnie z procedurą VAT OSS.
 • Opis zmian wraz z instrukcją obsługi w DGCS Systemie znaleźć można na stronie internetowej www.dgcs.pl;
 • Dla nowych baz danych uaktualniono słownik odsetek ustawowych;
 • Przy edycji kontrahenta dodano możliwość pobierania danych z VIES.

Moduły księgowe:

 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-R wer.15;
 • Przywrócono możliwość dodawania kont rozrachunkowych z poziomu słownika kontrahentów;
 • W module Księga Handlowa dodano raport z wykazem kont nieujętych w sprawozdaniu finansowym.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 21.41 - lista zmian (23-07-2021 r.)
 

Lista zmian:  

Moduły księgowe:

 • Usprawniono opcję kopiowania i stornowania wpisów w rejestrach VAT w przypadku, gdy korzystamy z tych opcji i przechodzimy pomiędzy zakładkami;
 • Rozszerzono wzorce księgowania dla faktur korygujących sprzedaż. Korekty sprzedaży można księgować osobno dla korekt krajowych, eksportowych i WDT. Wzorce te uwzględniane są przy księgowaniu na tej samej bazie danych, przy księgowaniu za pomocą dekretów XML, a także przez DANE_FIK.DBF, gdy plik ten generowany jest z Magazynu DGCS System.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 21.40 - lista zmian (15-07-2021 r.)
 

Lista zmian:

System:

 • Przywrócono odświeżanie panelu skrótów po zmianie zalogowanego użytkownika;
 • Dostosowano generowanie deklaracji CUK-1 wer.1 i CUK-1 wer.2 według najnowszych wyjaśnień opublikowanych na stronach Ministerstwa Finansów.
   

Moduły księgowe:
 

 • Rozszerzono przeliczenie „Wycena bilansowej kont rozrachunkowych” przy księgowaniach na kontach w kwotach powyżej 2 mln w walucie;
 • Usprawniono przeliczenie deklaracji VAT-7 w przypadku, gdy wygenerowana została deklaracja, ale następnie wybrana opcja "przelicz ponownie" i wskazana wcześniejsza deklaracja.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 21.38 - lista zmian (26-06-2021 r.)
 

System:

 • Dodano obsługę UPO dla plików JPK-V7M/K w wersji 7.0;
 • Usprawniono wystawianie dokumentów kasowych po zmianie bazy danych, w sytuacji w której w drugiej bazie nie było kasy o ID jak kasa wybrana w pierwszej bazie;
 • Zwiększono ikony "Drukuj" i "Zapisz" na podglądzie wydruku.
   

Moduły księgowe:

 • Zmieniono sposób oznaczania „TP”. Przy dodawaniu wpisu dla kontrahenta powiązanego oznaczane jest „TP”, natomiast jeżeli zostanie dodany na panelu VAT wiersz dla zakupu niezawierający VAT-u należnego, to „TP” jest automatycznie odznaczane;
 • Przy ponownym przeliczaniu deklaracji VAT-7 dodano możliwość wybrania poprzedniej deklaracji, z której można przenieść dane;
 • Usprawniono automatyczne księgowanie wyciągów bankowych w przypadku, gdy są określone dla jednej pozycji wzorca 2 lub więcej kont bankowych;
 • Poprawiono literówkę w oknie paska postępu przy księgowaniu rozliczeń międzyokresowych;
 • Obsłużono wypełnianie deklaracji PIT-36 „zerami” w przypadku przenoszenia danych z deklaracji do pliku XML dla sekcji: 88-94 i 145-151;
 • Raport kasowy z kont kasy. W oknie głównym Księgi Handlowej pod prawym przyciskiem myszy dodano możliwość wydruku dokumentu kasowego z istniejącego księgowania. Po wybraniu opcji takiego wydruku należy podać konto księgowe kasy i na podstawie księgowania na tym koncie i nagłówku dokumentu wybrać wydruk dokumentu kasowego.

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 21.34 - lista zmian (28-05-2021 r.)

Lista zmian:  

Moduły księgowe:

 • Zmieniono raport „Operacje na kontach z szukaną kwotą” na możliwość wprowadzenia zakresu kwot „od”, „do”;
 • Usprawniono usuwanie wpisu z księgowości powiązanego z płatnością, która rozlicza dokument wystawiony w modułach magazynowych przy metodzie kasowej;
 • Przywrócono możliwość księgowania faktury końcowej zaliczki według cen zakupu;
 • Obsłużono wypełnianie deklaracji PIT-36 „zerami” w przypadku przenoszenia danych z deklaracji do pliku XML dla sekcji: 67-73, 100-106, 124-130 i 157-163. W PIT-B sekcji pól: 26-29.


Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 21.33 - lista zmian (19-05-2021 r.)

 

Lista zmian:

System:

 • Dla nowych baz danych przygotowano domyślne rozmiary okien i mechanizm wyszukiwania CFT;
 • Przy wysyłaniu zgłoszenia bezpośrednio z programu dodano sprawdzanie czy jest dostępna nowsza wersja programu.

Moduły księgowe:

 • Dodano nowy wzór deklaracji CIT-ST wer. 8;
 • Import z Subiekta - dodano parametr określający jaka data ma być brana do daty VAT dla dokumentów sprzedaży;
 • Przygotowano program na automatyczne księgowanie opakowań zwrotnych dokumentów przyjęć, wydań, sprzedaży i zakupu, jak moduł magazynowy i księgowy działa na tej samej bazie danych.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 21.32 - lista zmian (11-05-2021 r.)

 

Lista zmian:  

Moduły księgowe:

 • Zmieniono opis "Załączniki" na "Dodatkowe informacje i objaśnienia (załączniki)". Zmieniono także komunikaty przy generowaniu e-Sprawozdania na informację o braku wypełnienia dodatkowej informacji dla e-Sprawozdań finansowych;
 • Dodano nowy schemat wysyłki e-Deklaracji CIT-8 wer.30 v.2-0 wraz z załącznikami;
 • Dostosowano import z pliku wyciągu bankowego w formacie MT940 do zmian wprowadzonych przez BOŚ Bank.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 21.31 - lista zmian (06-05-2021 r.)
 

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 • Poprawiono wygląd, zapamiętywanie rozmiaru i położenie oraz opis okna „Usuń remanent”;
 • Dodano zapamiętywanie rozmiaru i położenie okna „Dodaj remanent” i „Edytuj remanent”;
 • Przywrócono automatyczne księgowanie sprzedaży i zakupów na koncie kontrahenta, jeżeli w dodatkowym warunku jest ustawione grupowanie po walucie;
 • Przy wysyłce e-Deklaracji PIT-28, PIT-36 i PIT-36L dodano informację oraz blokadę wysyłki e-Deklaracji, jeżeli pola odliczeń od podstawy lub od podatku przyjmują za duże wartości;
 • Przywrócono wyświetlanie okna „Pokaż szczegóły” w oknie „Wybierz dokumenty do rozliczenia” przy rozliczaniu dokumentu kompensatą;
 • Dodano zapamiętywanie rozmiaru i położenie okna „Okno sprawdzania statusu czynnego podatnika VAT” w słowniku kontrahentów;
 • Dodano zapamiętywanie rozmiaru i położenie okna „Dodaj stawkę VAT” w „Słownik powiązań VAT”;
 • Dodano skalowanie rozmiaru tabelki dla okna „Przypisz kontrahenta” w słowniku „Plan kont";
 • W oknie „Dokumenty do zaksięgowania” (Typy dokumentów do automatycznego księgowania) dodano mechanizm wyszukiwania CFT;
 • Dodano zapamiętywanie rozmiaru i położenie okna „Konfiguracje E-Sprawozdań”;
 • Poprawiono przenoszenie danych z załączników CIT-8/0 i CIT-BR do deklaracji CIT-8.

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 21.30

Lista zmian:

System:

 • Usprawniono uruchamianie programu w przypadku szybkiego kilkukrotnego kliknięcia w opcję „Wybierz” lub w wiersz tabeli w oknie Konfiguracja baz danych.

 

Moduły księgowe:

 • Usprawniono import z Subiekta w przypadku, gdy w plik importu użyty jest znak "\";
 • Usunięto ograniczenie ilości znaków w polach, gdzie występuje NIP na złącznikach do deklaracji VAT-UE;
 • Przy automatycznym księgowaniu z modułów magazynowych faktury bez VAT (rachunku) wystawionej w walucie dodano przeliczanie kwoty na walutę w szczegółach okna głównego;
 • Dodano znacznik o nieujmowaniu korekt podstawy opodatkowania za złe długi wynikających z zapłat w dacie korekty, które zostały ujęte w rozliczeniu rocznym roku poprzedniego:
 • - w kartotece korekt podstawy opodatkowania za złe długi dodano znacznik do ustawienia przez użytkownika, że dana korekta ma nie być uwzględniana w rozliczeniu PIT w dacie korekty. Pozwoli to generować raporty rozliczenia podatku dochodowego bez uwzględnienia korekt, które ujęte zostały w rozliczeniu rocznym poprzedniego roku. Przykładowo w roku 2020 nastąpiła korekta od faktury niezapłaconej i ta faktura została zapłacona w styczniu 2021 r. W takim przypadku w systemie w 2021 r. wygenerowana zostanie korekta podstawy od tej zapłaty. Jeżeli użytkownik stwierdzi, że tą korektę ujmie w zeznaniu rocznym za 2020 r., to zaznaczy ten dodatkowy znacznik i program w rozliczeniach stycznia 2021 r. tej korekty nie będzie ujmował. Znacznik będzie możliwy do ustawienia tylko dla korekt wynikających z zapłaty faktury sprzedaży lub zakupu.
 • Dodano raport ewidencji korekt podstawy opodatkowania za złe długi wspomagający wypełnienie załączników dla zeznań rocznych. Raport ten pozwoli na rozliczenie roczne korekt podstaw opodatkowania z ujęciem korekt wynikających z zapłat, nie mieszczących się w okresie rozliczenia rocznego, a które wystąpiły przed złożeniem rozliczenia rocznego. W parametrach raportu do ustawienia jest zakres dat roku rozliczanego (np. 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r.) i „Data do zapłat" (np. 01-05-2021 r.). Na ich podstawie na raporcie uwzględnione zostaną następujące korekty podstawy opodatkowania:
 • - wszystkie korekty bez ustawionego znacznika "Nie ujmować w rozliczeniu" z zakresu dat (z powyższego przykładu od 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r.),
 • - wszystkie korekty zapłat, ale z ustawionym znacznikiem "Nie ujmować w rozliczeniu" z zakresu dat: od daty większej o 1 dzień od "daty do" (z powyższego przykładu 01-01-2021 r.) do "Daty do zapłat" (z powyższego przykładu 01-05-2021 r.).
 • Poprawiono literówki w oknie „Informacja” przy zapisywaniu księgowania, gdy kwoty pomiędzy zakładkami są różne;
 • Na raporcie „Rozliczenie VAT” dodano doliczenia i odliczenia z rejestrów VAT w celu przedstawienia podsumowania VAT w takiej samej formie, jak uwzględnione będą na deklaracji i do JPK_V7.

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 21.28 - lista zmian (06-04-2021 r.)

 

Lista zmian:  

Moduły księgowe:
 

 • Dodano nowy wzór deklaracji CIT-8 wer. 30 wraz z załącznikami i obsługą w e-Deklaracjach;
 • Ustawiono dane kursowe (waluta i kurs) dla kompensat wystawionych w walucie PLN;
 • Usprawniono generowanie deklaracji VAT-7 wer. 21 w przypadku, gdy wybrany jest parametr pobierania danych tylko z modułów księgowych;
 • Dodano moduł indywidualny. Import wyciągów bankowych z mBank w formacie MT-940.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 21.27 - lista zmian (30-03-2021 r.)

Lista zmian:  

Moduły księgowe:

 • W modułach księgowych dodano możliwość ustawienia parametru, który zmienia sposób wyszukiwania kontrahentów w oknie „Szukaj kontrahentów”. Parametr dostępny w opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Parametry pracy → Słownik szukania kontrahentów przechowywanych w pamięci RAM;
 • Usprawniono zapisywanie „daty wpływu” przy „metodzie kasowej” jeżeli przy wprowadzaniu księgowania od razu rozliczamy płatność;
 • Na deklaracji VAT-7 (21) dodano uzupełnianie znaczników odnośnie sprzedaży na VAT marża. Dotyczy pól:
 • - 63 – VAT marża dla turystyki;
 • - 64 – VAT marża dla rzeczy używanych;
 • Usprawniono księgowanie dokumentów w przypadku, gdy użytkownik przechodzi przez pole „Data VAT”. Gdy data VAT wykracza poza rok 2100, to data wpływu nie jest ustawiana na datę VAT.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 21.25 - lista zmian (17-03-2021 r.)
 

Lista zmian:  

Moduły księgowe:

 • Uaktualniono API dla sprawdzania kontrahentów na białej liście;
 • Przywrócono możliwość księgowania paragonów z modułów magazynowych przy pracy na tej samej bazie danych.

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 21.24 - lista zmian (11-03-2021 r.)

 

Lista zmian:  

Moduły księgowe:

 • Dodano definicję sprawozdań finansowych dla Bilansu i RZiS dla organizacji pozarządowych;
 • Dodano obsługę wysyłania sprzedaży z oznaczeniami dostaw, oznaczeniami procedur i typami dokumentów w interfejsie z MójKsiękowy24;
 • Przywrócono możliwość obliczania Bilansu dla jednostek mikro po zaimportowaniu danych ze standardowego pliku XML;
 • Przywrócono możliwość importu dokumentów zakupu z pliku JPK V7M/K i JPK VAT (3).

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 21.23 - lista zmian (08-03-2021 r.)

 

Lista zmian:

System:

 • W rejestrach VAT zakupu dodano pole „Data wpływu”. Zgodnie z przepisami prawa fakturę VAT zakupu możemy odliczyć do trzech miesięcy od daty otrzymania dokumentu (daty wpływu). W generowanym JPK-V7M/K są pola daty dokumentu i daty wpływu, gdzie data wpływu może być inna niż data odliczenia (data VAT). W większości przypadków można w datę wpływu w JPK wpisać datę VAT, ale w sytuacjach skrajnych data wpływu może mieć tutaj znaczenie np. data wpływu w styczniu, ale odliczamy tą fakturę dopiero w marcu. Wtedy w datę VAT wpiszemy marzec, a w datę wpływu styczeń i do JPK pójdzie dopiero w marcu.
   

Moduły księgowe:

 • Zmieniono obliczanie różnic kursowych z kompensat. Rozwiązane zostało to w następujący sposób:
  - Na nagłówku kompensaty są dodane dane kursowe i przy wystawianiu kompensaty kurs jest podpowiadany z dnia poprzedzającego datę kompensaty.
  - Przy księgowaniu kompensat w walucie obcej na kontach księgowych kwoty w PLN są przeliczane po kursie z nagłówka kompensaty.
  - We wzorcach księgowania różnic kursowych z kompensat dodane są kwoty zysku i straty osobno od należności i od zobowiązań. Te nowe kwoty mają zastosowanie do kompensat należności i zobowiązań. Kompensaty nadpłat powinny być policzone po tym samym kursie, tym samym nie powinno być różnic kursowych z kompensat nadpłat. Jeżeli jednak takowe istnieją, to nieważne jakie mamy wybrane kwoty we wzorcu, wszystkie zachowują się tak samo, jak zysk i strata.
  - W KPiR i KPiR dla RR dostarczone są nowe wzorce domyślne dla księgowania różnic kursowych z kompensat należności i zobowiązań zawierające nowe kwoty. W istniejących już latach obrachunkowych wzorce nie ulegną zmianie po aktualizacji programu.
  - Zmiana automatycznego księgowania takich różnic kursowych z ujęciem różnicy kursowej jako dwie osobne kwoty ze względu na fakt, że różnice kursowe dodatnie i ujemne od należności i zobowiązań mogą być księgowane na osobnych kontach księgowych
    - pierwsza kwota różnicy kursowej jest różnicą pomiędzy kwotą kompensaty pomnożona przez kurs należności oraz kwotą kompensaty pomnożoną przez kurs z dnia poprzedzającego datę kompensaty
    - druga kwota różnicy kursowej jest różnicą pomiędzy kwotą kompensaty pomnożoną przez kurs zobowiązania oraz kwotą kompensaty pomnożoną przez kurs z dnia poprzedzającego datę kompensaty.
  - Zmiana w eksporcie i imporcie danych poprzez dekrety XML z uwzględnieniem danych kursowych przy kompensacie.
 • Dodano nowy schemat przesyłania e-deklaracji PIT-36 (28) v.2;
 • Poprawiono wydruk Księgi Przychodów i Rozchodów. W nagłówku dopisano, że kwoty podane są w PLN z dokładnością do 1 grosza oraz poprawiono opis kolumny 7 przez dodanie “i”;
 • Uzupełniono brakujące warunki w deklaracji CIT-8 (29) dla pól 131 i 134;
 • Umożliwiono automatyczne księgowanie różnic kursowych powstałych od kwoty netto oraz VAT na różne konta księgowe. Rozwiązane zostało to w następujący sposób:
  - przy generowaniu należności lub zobowiązań podczas ręcznego księgowania na kontach rozrachunkowych w Księdze Handlowej dodano wybór typu kwoty danego rozrachunku (netto, VAT, brutto).
  - domyślnie oznaczane jest jako brutto, natomiast użytkownik może zmienić typ kwoty.
  - we wzorcach księgowania różnic kursowych od sprzedaży i zakupu oraz kompensat zaległości można określić dodatkowy warunek typu kwoty (netto, VAT, brutto). Umożliwia to księgowanie różnic kursowych od kwot netto i VAT na różne konta księgowe.
  - kartoteki rozrachunków posiadają w tabelach prezentujących należności i zobowiązania dodatkową kolumnę typ kwoty.

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 21.22 - lista zmian (24-02-2021 r.)
 

System:

 • Dodano wsparcie dla programu uruchomianego na komputerach mac z nowym procesorem M1 opartym o architekturę ARM.


Moduły księgowe:

 • Dodano możliwość importu dokumentów VAT marża z pliku JPK V7M/K;
 • Dostosowano interfejs MójKsięgowy24 do obsługi nowych przepisów dla ryczałtu;
 • Zmieniono wykazywanie kwoty przychodu w danej stawce na raporcie rozliczenia ryczałtu na zero, w przypadku, gdy przychód w danej stawce jest ujemy;
 • We wzorcach księgowania wyciągu bankowego, w dodatkowych warunkach pozycji dodano wyświetlanie kolumny z numerem konta bankowego;
 • Usprawniono obliczania wartości współczynnika VAT dla roku 2020. Chodzi o sytuację, że przed 1 października obowiązywały inne przepisy, tzn. paragony, do których wystawione były faktury oznaczane były jako NIE_DO_REJESTRU=1 w bazie danych, a po 1 października faktury wystawione z paragonów maja znacznik "FP";
 • Dodano nową wersję schematu przesyłki CIT-ST wer.7 v.8-0;
 • Zmieniono ujmowanie sprzedaży VAT marża usług turystyki w części deklaracyjnej JPK-V7.

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 21.21 - lista zmian (17-02-2021 r.)

 

System:

 • Zestawy raportów – zmieniono interpretację parametrów dat;
 • Na wydruku UPO dodano informację o typie dokumentu i za jaki okres był składany.

Moduły księgowe:

 • W raportach wiekowania należności lub zobowiązań przy kompensatach dodano ograniczenie daty kompensaty a nie skompensowanego rozrachunku.
 • Dla przykładu: gdy należność jest w styczniu, zobowiązanie w lutym a kompensata powstała w marcu, to przy wiekowaniu należności na koniec lutego kompensata nie zostanie ujęta, ponieważ data kompensaty jest późniejsza niż koniec lutego, choć zobowiązanie jest w lutym. W poprzednich wersjach nie była brana pod uwagę data kompensaty, tylko data rozrachunku kompensującego, a więc w tym przypadku data zobowiązania. Tak więc wcześniej przy wiekowaniu na koniec lutego to zobowiązanie było brane pod uwagę w raporcie;
 • Usprawniono raport „wiekowania należności”. W podsumowaniu całego raportu brane są pod uwagę tylko rozrachunki na kontrahentów widocznych;
 • Dodano nowe wersje schematów wysyłki e-Deklaracji VAT-UE wer.5 v2-0 i VAT-UEK wer.5 v2-1;
 • Przy otwieraniu kartoteki przygotowanych e-Deklaracji i wysłanych e-deklaracji dodano pasek postępu na oknie wraz z opisem, do której bazy program się łączy;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36L wer.17 wraz z załącznikami i obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dodano obsługę e-sprawozdań finansowych dla organizacji pozarządowych.


Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 21.20 - lista zmian (05-02-2021 r.)
 

Lista zmian:  

Moduły księgowe:

 • Podczas generowania raportu „Rozliczenie podatnika” w module Ryczałt oraz KPiR dla RR pominięto pojawianie się komunikatu dotyczącego formy opodatkowania;
 • Poprawiono literówki w opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Parametry dekretacji → Podpowiadaj rodzaj ewidencji VAT na podstawie zapisów z okresu.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 21.19

Lista zmian:

System:

 • Usprawniono powiększanie wierszy w przypadku zmiany rozmiaru czcionki do maksymalnej wartości.
   

Moduły księgowe:

 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36 wer.28 wraz z załącznikami i obsługą e-deklaracji;
 • Dodano nową strukturę JPK dla ryczałtu - JPK_EWP (2);
 • Dla „korekty podstawy opodatkowania za złe długi” zmieniono datę korekty na: termin płatności + 90 dni.

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 21.18

Lista zmian:  

Moduły księgowe:

 • Usprawniono wydruk dowodu wewnętrznego / PK w polu „VAT” dla rejestry sprzedaży. W poprzednich wersjach na wydruku pole „VAT” obliczane było jako „brutto-netto”. W aktualnej wersji pole to jest pobierane z bazy ponieważ zdarzają się przypadki, gdzie VAT jest różny od „brutto-netto” np. w przypadku sprzedaży VAT marża z marżą ujemną;
 • Dodano obsługę nowych przepisów dla Ryczałtu (raporty: Ryczałt; Rozliczenie ryczałtu; Rozliczenie podatnika; nowa stawka – 15%);
 • Usprawniono zaznaczanie dokumentów do księgowania w opcji „Księga/ Dziennik → Księguj dokumenty z Magazynu / Fakturowania” → "Odznacz paragony do których są faktury".

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 21.17 - lista zmian (13-01-2021 r.)

 

Lista zmian:  

Moduły księgowe:

 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-28 wer.23 wraz z załącznikami i obsługą w e-Deklaracjach;
 • Usprawniono import danych początkowych z KPiR (DOS/Windows) z zaznaczonymi zapisami w KPiR.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 21.16 - lista zmian (07-01-2021 r.)

 

Lista zmian:

System:

 • Dodano pobieranie danych kontrahenta z VIES. Na podstawie NIP-u z dwuliterowym kodem kraju (jeżeli brak tego przedrostka, to dodawany jest kod PL). Adres jest cały w jednym polu, ponieważ tylko tak jest on zapisywany w bazie VIES.

Moduły księgowe:

 • Dla wzorców księgowania z modułu Kadry i Płace dodano możliwość przypisania składników PPK: Wpłata dodatkowa uczestnika do PPK, Wpłata dodatkowa zatrudniającego do PPK, Wpłata podstawowa uczestnika do PPK, Wpłata podstawowa zatrudniającego do PPK;
 • Zmieniono datę wykazywania dokumentów oznaczonych jako „FP” w pliku JPK_V7M/V7K. Faktury do paragonu wykazywane są z datą wystawienia faktury;
 • Przy imporcie danych z pliku JPK_V7M/V7K dodano przenoszenie kodu kraju;

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 21.12 - lista zmian (10-12-2020 r.)

 

Lista zmian:  

Moduły księgowe:

 • Przy generowaniu JPK V7M/V7K w przypadku WNT-TT w części ewidencyjnej dla podatku należnego dodano oznaczenie procedury WNT_TT;
 • Dla raportu rejestru VAT marża dodano podsumowanie kwot: netto, VAT, brutto;
 • Dla deklaracji rocznych PIT-36, PIT-36L i PIT-28 dodano przenoszenie kwot należnych zaliczek.
 • Dla PIT-36 (27) są to pola od 242 do 247 i od 266 do 271;;
 • Dla PIT-36L (16) są to pola od 60 do 65 i od 84 do 89;;
 • Dla PIT-28 (22) są to pola od 125 do 135 i 137.
 • Usprawniono eksport dekretów XML z modułów magazynowych w przypadku, gdy na dokumentach płatności, które rozliczają faktury sprzedaży i zakupu nie występuje numer dokumentu. W takim przypadku, przy generowaniu pliku XML w wersji 2 w polu numer wpisywany jest BRAK;
 • Zmieniono sposób rozliczania sprzedaży VAT marża w celu poprawnego generowania pliku JPK V7M/V7K w przypadku sprzedaży z marżą ujemną oraz korekty (zwrotu) sprzedaży z marżą dodatnią i ujemną.
 • 1. Sprzedaż z marżą ujemną:
 • W przypadku gdy marża brutto jest kwotą ujemną, to ujemne są również wartości podatku VAT oraz marża netto (podstawa opodatkowania). Do rejestru VAT należy wówczas wpisać marżę netto w wartości ujemnej, podatek VAT w wysokości 0, a w pozycji brutto wartość sprzedaży. W części ewidencyjnej pliku JPK V7M/V7K powinny pojawić się dokładnie takie kwoty. W części deklaracyjnej nie ma możliwości wykazania ujemnej kwoty netto oraz podatku VAT w wysokości 0. Zatem jeżeli wartość podatku VAT jest równa 0, to wartość kwoty netto również zostanie wykazana jako 0.
 • 2. Zwrot sprzedaży z marżą dodatnią:
 • W przypadku zwrotu sprzedaży z marżą dodatnią należy ręcznie dodać wpis w Rejestrze VAT sprzedaży z takimi samymi wysokościami kwot jak przy pierwotnej fakturze sprzedaży, ale ze znakami minus. Wówczas zarówno w części ewidencyjnej, jak i deklaracyjnej pliku JPK V7M/V7K wartości netto, VAT oraz brutto zostaną wykazane ze znakiem minus.
 • 3. Zwrot sprzedaży z marżą ujemną:
 • W przypadku zwrotu sprzedaży z marżą ujemną należy ręcznie dodać wpis w Rejestrze VAT sprzedaży z takimi samymi wysokościami kwot jak przy pierwotnej fakturze sprzedaży, ale ze znakami przeciwnymi. Zatem skoro przy pierwotnej fakturze wartość marży netto była kwotą ujemną, to przy księgowaniu zwrotu należy wprowadzić ją jako kwotę dodatnią. Podatek VAT przy pierwotnej fakturze wynosił 0, zatem przy zwrocie również powinien wynosić 0. Wartość marży brutto przy pierwotnej fakturze była kwotą dodatnią, więc przy zwrocie należy ją wprowadzić ze znakiem minus. W części ewidencyjnej pliku JPK V7M/V7K powinny pojawić się dokładnie takie kwoty. W części deklaracyjnej nie ma możliwości wykazania dodatniej kwoty netto oraz podatku VAT w wysokości 0. Zatem jeżeli wartość podatku VAT jest równa 0, to wartość kwoty netto również zostanie wykazana jako 0.
   

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 21.08 - lista zmian (18-11-2020 r.)

 

Lista zmian:  

Moduły księgowe:

 • W plikach JPK V7M/V7K dodano ujmowanie dokumentów sprzedaży z oznaczeniem „NIE_DO_REJESTRU = 1”;

 • Dodano nowy typ wzorca księgowania dla faktur wystawionych z paragonu oraz dodano automatyczne księgowanie faktur sprzedaży z zaznaczeniem „FP” według tego wzorca;

 • Usprawniono import z KAMSOFT w przypadku, gdy w pliku występuje więcej dokumentów bez NIP niż z NIP-em;

 • Usprawniono obliczanie pola 53 na deklaracji w przypadku, gdy pole 38 jest większe niż pole 48, ale wpisana jest wartość w pola 49 i 52;

 • Przywrócono możliwość zmiany statusu na zakładkach rejestrów sprzedaży i zakupu;

 • Uaktualniono komunikat w przypadku podpisywania JPK V7M/V7K profilem zaufanym;

 • W narzędziu do sprawdzania księgowań dodano przycisk „Powiązania”;

 • Zmieniono wersję e-deklaracji dla PIT-4R (9).

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 21.07 - lista zmian (16-11-2020 r.)

Lista zmian:

System:

 • Na raportach rejestrów VAT sprzedaży dodano podsumowanie zapisów z oznaczeniem „FP”;
 • Dodano możliwość odświeżenia abonamentu w oknie „Konfiguracja baz danych”;
 • Zmieniono dzień korzystania z dodatkowych funkcji w programie. Jeżeli abonament jest ważny np. do 4-11-2020 r. to w tym dniu wszystkie dodatkowe funkcje w programie również są dostępne;
 • W konfiguracji serwera SMTP dodano możliwość wyboru wersji dla protokołu TLS.


Moduły księgowe:

 • Dodano możliwość drukowania deklaracji VAT-7 (w. 21) w opcji Rejestry VAT → Deklaracje VAT-7.
 • Poprawiono generowanie raportu „Rozliczenia podatnika” o wyświetlany zakres dat;
 • Usprawniono możliwość automatycznego księgowania różnic kursowych w przypadku, gdy dotyczy to dużych kwot różnic;
 • Wprowadzono możliwość dodawania numeru PZ do numeru faktury zakupu przy księgowaniu zakupów przy pomocy dekretów zapisanych do plików XML;
 • Przy imporcie danych z Kamsoft dodano możliwość importowania faktur bez NIP. Faktury takie są księgowane do VAT z oznaczeniem FP i nie są ujmowane w podatku dochodowym;
 • W części ewidencyjnej dodano przenoszenie danych do pola P_40 (wartość netto z tytułu nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych);
 • W narzędziach administracyjnych dla rejestrów VAT dodano podsumowanie dokumentów (sumy netto, VAT, brutto);
 • Dodano obsługę nowego pliki importu z Subiekta w formacie EDI++ w wersji 1.08;
 • Rozszerzono raporty rejestrów VAT o wybór typu dokumentu;
 • Dodano wzorzec dokumentu z kolumną 15 (Sprzedaż (kol.15)), który pozwala na ręczne księgowanie faktur do paragonów.


Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 21.06 - lista zmian

Lista zmian:  

Moduły księgowe:
 

 • W narzędziu do „Sprawdzania księgowań” dodano kolumny z kodami GTU oraz oznaczeniami procedur, a także filtrowanie po tych kolumnach;
 • Przy imporcie z Kamsoft wycofano automatyczne oznaczenie kodu „GTU_09”;
 • Usprawniono księgowanie z Subiekta w przypadku, gdy księgowane są dokumenty bez VAT np. kasa, wyciągi bankowe;
 • Dodano ujmowanie zakupu VAT marża w pliku JPK V7M/V7K.
 • - Do części ewidencyjnej JPK V7M/V7K wejdą te dokumenty zakupu, które mają wpisaną kwotę VAT marża na zakładce oznaczeń. Kwota ta będzie ujęta w elemencie ZakupVAT_Marza. W innych elementach nie będzie ujęta ta kwota, bo jest to zakup ze stawką np. "np", więc nie jest ujmowany w części ewidencyjnej w polach K_xx i w części deklaracyjnej.
 • - Podczas dodawania czy edycji zapisu zakupu, jeżeli wybrany jest identyfikator VAT marża, to data VAT jest ustawiana za 100 lat, a więc nie wchodzi do ewidencji, bo nie została jeszcze sprzedana.
 • - Ponieważ data VAT jest wspólna dla całego nagłówka dokumentu należy wprowadzać w jednym zapisie tylko zakup służący jednej sprzedaży VAT marża.
 • - Podczas dodawania sprzedaży VAT marża i wybraniu identyfikatora VAT marża zakupy powiązane z tym identyfikatorem są zmieniane tak, że data VAT na nich ustawiana jest na datę sprzedaży VAT marża, a więc zarówno zakup i sprzedaż zostaną ujęte w tym samym okresie rozliczeniowym.
 • - Podczas edycji sprzedaży i usunięcia lub zmiany identyfikatora VAT marża zmieniana jest data VAT na zakupach powiązanych ze "starym" identyfikatorem na za 100 lat od daty dokumentu zakupu oraz jeżeli został wybrany inny identyfikator, to na zakupach z nim powiązanych data VAT jest ustawiana na datę VAT tej sprzedaży.
 • - Podczas usuwania sprzedaży, na której był wybrany identyfikator VAT marża, data VAT na zakupach powiązanych z tym identyfikatorem jest ustawiana na za 100 lat od daty dokumentu zakupu.
 • - W JPK V7M/V7K w części ewidencyjnej w elemencie SprzedazVAT_Marza zostanie ujęta kwota brutto jeżeli: dany zapis VAT sprzedaży jest powiązany z identyfikatorem VAT marża (nawet jeżeli nie ma oznaczeń procedur MR_T/MR_UZ) oraz wpis ma ustawione oznaczenie procedury MR_T lub MR_UZ.
 • Usprawniono generowanie pliku JPK V7M/V7K w przypadku, gdy w niektórych polach (np. 39) występuje wartość zerowa;
 • Dodano przedrostek „PL” dla transakcji krajowych. Dodatkowo podczas automatycznego księgowania z JPK V7M/V7K obsłużony jest parametr umożliwiający pomijanie tego przedrostka przy wyszukiwaniu kontrahenta przy księgowaniu danego dokumentu.
 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-9M (10).

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 21.05 - lista zmian (27-10-2020 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Dla pozycji wyciągu bankowego dodano możliwość przypięcia płatności, która nie jest dowiązana do żadnego innego dokumentu. Dotyczy sytuacji, gdy wystawiamy fakturę na przedpłatę, zostaje ona rozliczona w systemie i wydrukowana z informacją, że dokument zaostał zapłacony.

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 21.04 - lista zmian (20-10-2020 r.)

 

Lista zmian:  

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono zapamiętywanie pól 55-58 na deklaracji VAT-7 w wersji 21;
 • Usprawniono edycję zapisów w module Księga Handlowa, gdzie w poprzedniej wersji pogram podpowiadał kwoty pomimo tego, że wpis się bilansował;
 • W słowniku „zdarzeń gospodarczych” dodano mechanizm wyszukiwania CFT;
 • Dodano suwak, który pojawia się przy wprowadzeniu większej ilości danych w polu ORDZU dla deklaracji VAT-7 w wersji 21;
 • Zabezpieczono pole „Uwagi” na deklaracji VAT-7 w wersji 21 w przypadku wprowadzenia dużej ilości danych;
 • Usprawniono import sprzedaży w walucie z MójKsięgowy24.pl;
 • Na zakładce VAT ustawiono włączenie lub wyłączenie znacznika „Sprzedaż paragonowa, do której wystawiona fakturę VAT” w zależności od daty. Dla dat VAT wcześniejszych niż 01-10-2020 znacznik jest włączony (stare przepisy), a dla późniejszych wyłączony (niemożliwy do edycji) (nowe przepisy);
 • Usprawniono oznaczenie znacznika „Sprzedane” podczas edycji księgowania VAT marża;
 • Usprawniono wypełnianie pól 52 i 53 na deklaracji VAT-7K (14), jeżeli było wybrane przenoszenie danych z poprzedniej deklaracji;
 • W module Ryczałt dodano raport rozliczania różnic kursowych dla sprzedaży;
 • Usprawniono import danych z programu KPiR (DOS / Windows) w przypadku wykonania importu z wersji starszej niż 21.

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 21.03 - lista zmian

 

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 

 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-8 (11).

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 21.00 - lista zmian (30-09-2020 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 

 • W „Słowniku kontrahentów” dodano znacznik "Kontrahent powiązany". Zaznaczenie tej opcji będzie miało wpływ na podpowiedzi podczas wystawiania dokumentów w modułach magazynowych oraz dodawania wpisu z VAT w modułach księgowych;
 • Rozszerzono raporty rejestrów VAT o nowe kolumny typów dokumentów i oznaczeń procedur. W podsumowaniach rejestrów VAT i rozliczeń VAT sprzedaży nie są brane pod uwagę dokumenty z ustawionym typem FP (Faktura do paragonu).
 • Na podstawowym (pierwszym na liście) raporcie sprzedaży VAT dodana jest też kolumna z oznaczeniami dostaw (GTU).
 • Raporty według starych przepisów nadal dostępne są w opcji: "Raporty → VAT → Stare przepisy do 2020-09-30".

 

Moduły księgowe:

 • Na zakładce VAT dla sprzedaży dodano znacznik "Art. 89a/89b ust. 1(-) i 4(+) ustawy";
 • Uaktualniono opis rodzajów ewidencji na zakładce VAT z uwzględnieniem nowej deklaracji VAT-7 (21) oraz VAT-7K (15);
 • Przy ręcznym księgowaniu wpisu z VAT dodano zakładkę „Oznaczenia”, która dla dokumentów sprzedaży zawiera do wyboru typ dokumentu, oznaczenia procedur oraz kody GTU.
 • Typ dokumentu znajduje się w górnej części zakładki i może przyjmować następujące wartości:Z
  - Dokument sprzedaży VAT|
  - RO Sprzedaż z kas rejestrujących,
  - WEW Dokument wewnętrzny,
 • FP Faktura do paragonu (tego typu dokumenty nie są ujmowane w podsumowaniach rejestrów VAT np. w deklaracji VAT-7).
 • Po lewej stronie zakładki jest tabela z oznaczeniami dostaw (kody GTU) z możliwością zaznaczenia wielu opcji. W przypadku wyboru typu dokumentu RO tabela jest niedostępna, ponieważ dla takiego typu dokumentu nie wybiera się oznaczenia dostaw. Po prawej stronie zakładki znajduje się tabela z oznaczeniami procedur z możliwością zaznaczenia wielu opcji. Niektóre z opcji są automatycznie podpowiadane podczas wyboru kontrahenta oraz wyboru rodzaju ewidencji i dodawania wiersza na zakładce VAT. I tak oznaczenie:
  - TP jest automatycznie zaznaczane w przypadku wyboru kontrahenta powiązanego,
  - SW jest automatycznie zaznaczane przy dodaniu wiersza z rodzajem ewidencji KRA-WY,
  - TT_D jest automatycznie zaznaczane przy dodaniu wiersza z rodzajem ewidencji WDT-TT.
 • Dla wpisów VAT zakupu zakładka zawiera do wyboru typ dokumentu oraz oznaczenia procedur.
 • Typ dokumentu znajduje się w górnej części zakładki i może przyjmować następujące wartości:
  - Dokument zakupu VAT,
  - MK Faktura zakupu na metodzie kasowej,
  - VAT_RR Faktura zakupu VAT RR,
  - WEW Dokument wewnętrzny.
 • W dolnej części znajduje się tabela z oznaczeniami procedur z możliwością zaznaczenia wielu opcji. Opcja IMP jest automatycznie zaznaczana przy dodaniu wiersza z rodzajem ewidencji I33. Na samym dole zakładki jest do wypełnienia kwota zakupu VAT marża. Wypełnia się ją tylko w przypadku zakupu służącemu sprzedaży VAT marża;
 • W zakładkach „Rejestry VAT sprzedaży” i „Rejestry VAT zakupu” oraz opcji "Powiązania" w zakładkach głównych dodano nowe kolumny typów dokumentów, oznaczeń dostaw i oznaczeń procedur;
 • Dodano deklaracje: VAT-7 (21) i VAT-7K (15). Obsługa deklaracji VAT-7 (21) dostępna jest w nowej formie bez "papierowego" formularza, ponieważ według nowych przepisów ma być przesyłana wraz z nowo obowiązującymi JPK-V7M oraz JPK-V7K i dostępna jest z poziomu menu głównego: "Rejestry VAT → Deklaracje VAT-7".
 • Z poziomu tej kartoteki istnieje możliwość generowania, edycji i usunięcia deklaracji VAT z Systemu;
 • Pozostawiona została opcja wyboru deklaracji VAT-7 (21) i VAT-7K (15) w "Raporty → Deklaracje → VAT", ale tylko w celach informacyjnych dla użytkownika, gdzie po wybraniu tych opcji wyświetlany jest stosowny komunikat;
 • Dodano możliwość generowania pliku JPK-V7M (1) oraz JPK-V7K (1);
 • Dodano możliwość podpisywania plików JPK danymi autoryzującymi dla osób fizycznych;
 • Dostosowano eksport i import dekretów poprzez XML do zmian w przepisach. Eksport i import dekretów poprzez XML w pełni wspiera nowe dane w zakresie rejestrów VAT w wersji 2.0. W celu wykorzystania tych funkcjonalności należy mieć taką wersję ustawioną w konfiguracji zarówno po stronie bazy, z której wykonywany jest eksport jak i bazy, do której wykonywany jest import;
 • Dodano możliwość automatycznego księgowania z JPK-V7M (1) i JPK-V7K (1);
 • Rozbudowano wzorce VAT o oznaczenia dostaw i oznaczenia procedur;
 • Dodano obsługę „metody kasowej” w Księdze Handlowej;
 • Dodano możliwość księgowania faktur RR z wydzieleniem kwoty na fundusze. W definicjach wzorców księgowania dla faktur RR dostępna jest kwota funduszu oraz kwota brutto minus kwota funduszu. Dodatkowo dla tych faktur można określić dodatkowe warunki księgowania z grupowaniem według funduszy. Automatyczne księgowanie kwot związanych z funduszami obsłużone jest tylko przy księgowaniu na tej samej bazie danych oraz przez dekrety XML;
 • Zmieniono kolejność podglądu pliku JPK. Domyślnie wyświetlana jest opcja „Jako dane XML”;
 • W szybkim starcie uaktualniono raporty VAT oraz deklaracje;
 • Dodano przenoszenie danych ze starej deklaracji VAT-7(20) do nowej VAT-7 (21);
 • Dostosowano pobieranie sprzedaży z MójKsięgowy24 do nowych przepisów.

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 20.42 - lista zmian (10-09-2020 r.)

Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 19.XX i starszych wg poniższego cennika. Bez nowego numeru licencji, program będzie działać w trybie demonstracyjnym.

 

Lista zmian:

System:

 

 • Usprawniono wyświetlanie stanu kasy w oknie: „Konfiguracja kasy”;
 • Dodano opcję „Odśwież abonament” w przypadku, gdy zainstalowano nowszą wersję programu niż data ważności abonamentu.

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono generowanie korekty podstawy opodatkowania za złe długi, w przypadku, gdy niezmieniona była wartość „Data do”.

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 20.41 - lista zmian (28-08-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono import danych z MójKsięgowy24.pl przy księgowaniu dokumentu ze stawką 0%;
 • Usprawniono wyświetlanie daty VAT i pozycji w raporcie do sprawdzania księgowań zapisów w rejestrze VAT zakupu;
 • Usprawniono wysyłkę e-Deklaracji VAT UEK (4) oraz VAT UEK (5) w przypadku, gdy w sekcji C i E nic wprowadzono żadnych danych, a w sekcji D jest wypełniony tylko jeden wiersz.

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 20.40 - lista zmian (13-08-2020 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Dodano możliwość importowania wyciągów bankowych z pliku MT-940 dla banku BNP Paribas.

 

Moduły księgowe:

 

 • sprawniono deklarację VAT-UE (5) poprzez dodanie załącznika VAT-UED (5), który jest standardowo otwierany pusty dla VAT-UE (5), tak żeby użytkownik mógł wpisać więcej przypadków "call-off stock". Dodatkowo otwierane jest po jednym pustym załączniku VAT-UEA, UEB i UEC;
 • Dla deklaracji VAT-UEK (5) dodano jeden dodatkowy formularz VAT-UEK (5), tak, aby w korektę „call-off stock” można było wpisać 6 pozycji. Dane odnośnie „call-off stock” użytkownik wpisuje ręcznie;
 • W narzędziu do sprawdzania księgowań dodano raport ze sprawdzonych i poprawionych wpisów.
 • Przy każdej edycji dokumentu z poziomu „Narzędzia do sprawdzania księgowań” dokument przed poprawką oraz po poprawce wraz z wprowadzonym komentarzem użytkownika (po zakończeniu edycji) jest pamiętany w buforze poprawek.
 • Dodana została opcja raportu z poprawek, która pozwala na wydruk dokumentów znajdujących się w buforze poprawek. Bufor poprawek jest czyszczony przy zamknięciu zakładki „Narzędzia do sprawdzania księgowań” lub na życzenie użytkownika po wykonaniu raportu z poprawek.

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 20.39 - lista zmian (29-07-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 

 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-UEK (5) wraz z wysyłką e-Deklaracji;
 • Dla deklaracji PIT-11 (25) dodano nową wersję schematu przesyłania e-Deklaracji;
 • Dla deklaracji PIT-8C (10) dodano nową wersję schematu przesyłania e-Deklaracji;
 • Dla deklaracji PIT-R (20) dodano nową wersję schematu przesyłania e-Deklaracji;
 • Dodano raporty wiekowania należności i zobowiązań dla analiz: „Wiekowanie należności – analiza” oraz „Wiekowanie zobowiązań – analiza”;
 • W narzędziu do sprawdzania księgowań dodano informację o kursie waluty (kurs, data kursu, waluta);
 • Rozbudowano raporty: „Dokumenty do wyksięgowania z VAT według kontrahentów” oraz "Dokumenty do zaksięgowania w VAT według kontrahentów" o parametry wyboru kontrahenta.

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 20.38 - lista zmian (16-07-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 

 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-UE (5);
 • Import z Subiekta (moduł dodatkowy). Dodano możliwość importu danych z Subiekta w wersji 1.07

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 20.37 - lista zmian (09-07-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 

 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-10 (6);
 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-11 (6);
 • Usprawniono eksport / import danych początkowych poprzez XML pomiędzy bazami danych, które pracują na uproszczonej księgowości;
 • Usprawniono narzędzie do sprawdzania księgowań w przypadku zmiany daty PIT/CIT na datę VAT w module Księga Handlowa;
 • Usprawniono generowanie sprawozdania finansowego w zestawieniu pomocniczym dla jednostki mikro.

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 20.36 - lista zmian (24-06-2020 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Dodano możliwość importu wyciągów walutowych z Alior Bank.

 

Środki trwałe

 

 •  Usprawniono zapisywanie raportu "Ewidencja środków trwałych i WNiP (...)" do pliku *.XLSX o zapis kolumny "numer inwentarzowy".

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 20.35 - lista zmian (28-05-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 

 • W pełnej księgowości usprawniono drukowanie raportu "Rozliczenie podatnika” w przypadku, gdy ustawiony jest niestandardowy rok obrachunkowy;
 • W danych dostarczanych w standardzie rozdzielono definicję RZiS dla jednostek mikro na 2 warianty: ze zdefiniowaną sekcją F do e-sprawozdania oraz ze zdefiniowaną sekcją G do e-sprawozdania;
 • W narzędziu do sprawdzania księgowań dodano możliwość raportu operacji na kontach tak samo, jak w dzienniku (pod prawym przyciskiem myszy);
 • Uaktualniono link do podpisywania e-Sprawozdań za pomocą podpisu zaufanego e-PUAP;
 • Usprawniono przenoszenie danych na Rachunku Zysków i Strat w wariancie porównawczym dla jednostek małych, mikro, mikro w tys. i małych w tys.

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 20.34 - lista zmian (13-05-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 

 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-R (14);
 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-Z (6);
 • Na wydruku rozliczeń międzyokresowych dodano pole "Numer dokumentu".
   

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 20.33 - lista zmian (21-04-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono obliczanie pól na deklaracji PIT-B do deklaracji PIT-36L o obliczanie wartości po przecinku w przypadku pól obliczanych na podstawie udziału;
 • Usprawniono generowanie raportów: „Zestawienie rozrachunków wg księgowań”, „Zestawienie rozrachunków wg sald”;
 • W opcji Przelewy → Przelewy → Przelew US dodano obsługę mikrorachunku podatkowego;
 • Import z Subiekta (moduł dodatkowy). Dodano możliwość importu danych z Subiekta w wersji 1.06.

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 20.32 - lista zmian (09-04-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 

 • Przy dodawaniu wpisu dodano możliwość podania terminu płatności w dniach.

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 20.31 - lista zmian (30-03-2020 r.)

 

Lista zmian:

 

 • Usprawniono generowanie e-Sprawozdania finansowego na systemie operacyjnym macOS;
 • Usprawniono porządkowanie kontrahentów, gdyż w niektórych przypadkach dla dokumentów sprzedaży z modułów magazynowych odwiązywane są wszystkie rozliczenia;
 • Usprawniono wyliczanie współczynnika VAT w przypadku, gdy występowały tylko księgowania ze stawką „zw”;
 • Dodano aktualne opisy numeru wersji deklaracji w ewidencji doliczeń odliczeń VAT;
 • Uaktualniono opisy numeru wersji deklaracji w Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Deklaracje i JPK.
 • Poprawiono komunikat przy dodawaniu ewidencji odliczeń / doliczeń w przypadku, gdy użytkownik uzupełni tylko pole z kwotą.

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 20.30 - lista zmian (25-03-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono generowanie e-Sprawozdania finansowego w przypadku wypełnienia kwotami pola „Aktywa_B_II_A” w „Bilansie dla jednostek małych”

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 20.29 - lista zmian (25-03-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono wysyłkę e-Deklaracji PIT-36 z załącznikiem PIT/ZG.

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 20.28 - lista zmian (18-03-2020 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Usprawniono edycję daty VAT w module księgowym dla faktur zaksięgowanych z modułów Magazynowych

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono zapisywanie danych w oknie „Edytuj właściciela” w przypadku wprowadzenia numeru mikrorachunku podatkowego, który zawiera znaki niebędące cyframi;
 • Usprawniono wyświetlanie elementu "I" XML dla Rachunku Zysków i Strat wariant porównawczy dla jednostki innej.

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 20.27 - lista zmian (16-03-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 

 • Wprowadzono zapamiętywanie rozmiaru i położenia okna „Dodaj właściciela”;
 • Wprowadzono zapamiętywanie rozmiaru i położenia okna „Edytuj zdarzenie gospodarcze”;
 • Dodano możliwość zdefiniowania mikrorachunku właściciela, który będzie widoczny na raporcie „Rozliczenie podatnika” dla podatku PIT (w wariancie oblicz). W powyższym raporcie dla podatku VAT i dla podatku CIT rachunek jest pobierany z danych firmy do deklaracji. Jeżeli mikrorachunek nie został zdefiniowany w danych firmy do deklaracji lub w danych właściciela, to na raporcie wyświetlane jest konto bankowe ze słownika Urzędów Skarbowych;
 • Ustawiono stawkę „np” dla rodzaju ewidencji VAT "Sprzedaż usług poza terytorium RP";
 • Usprawniono raport „Zestawienie obrotów i zobowiązań podatkowych” o poprawne przeliczenie dochodu podatnika i dochodu podatnika narastająco;
 • Umożliwiono wysyłkę e-Deklaracji PIT-36 w przypadku, gdy zaznaczone jest dowolne pole z zakresu: 48-57;
 • Dodano automatyczne usuwanie spacji i myślników z pola NIP przy generowaniu e-Sprawozdania.

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 20.25 - lista zmian (26-02-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 

 • Raport „Rozliczenie Ryczałtu” usprawniono o uwzględnianie „odliczenia od podstawy” w kolejnym miesiącu, gdy nie było żadnych przychodów w miesiącu poprzedzającym;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36L (16) wraz z załącznikami i obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36 (27) wraz z załącznikami i obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dodano nowy wzór deklaracji CIT-8 (28) wraz z załącznikami i obsługą w e-Deklaracjach;
 • Usprawniono działanie wzorca księgowania faktur końcowych do zaliczek w przypadku, gdy we wzorcu użyte są ceny zakupu;
 • Przywrócono możliwość zaimportowania danych z roku 2020 przy imporcie danych z programu KPiR DOS/Windows.

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 20.24 - lista zmian (20-02-2020 r.)

 

Lista zmian:
System:

 

 • Wyłączono nadmiarowe zapisywanie informacji do pliku out.log.

 

Moduły księgowe:

 

 • W deklaracji PIT-28 (22) przywrócono generowanie pliku XML w przypadku korekt, gdy zaznaczone jest pole 6a.

 

          

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 20.23 - lista zmian (14-02-2020 r.)

 
 
Lista zmian:
 
 • W raportach ujęto korekty podstawy opodatkowania w związku z ulgą za złe długi obowiązującą od 2020 roku:
I. KPiR:
Księga
a) Rozliczenie Księgi PiR
b) Rozliczenie Księgi PiR (tylko za okres)
c) Rozliczenie Księgi PiR (z grupowaniem wg właściciela)
d) Rozliczenie roczne Księgi PiR
Rozliczenie PIT
a) Zestawienie obrotów i zobowiązań podatkowych (wg skali)
b) Zestawienie obrotów i zobowiązań podatkowych (wg skali) - kwartalnie
c) Zestawienie obrotów i zobowiązań podatkowych (liniowy)
d) Zestawienie obrotów i zobowiązań podatkowych (liniowy) - kwartalnie
Rozliczenie podatnika
II. KPiR dla RR:
Rozliczenie podatnika
III. Ryczałt:
Rozliczenie Ryczałtu
Rozliczenie podatnika
 
 • Przywrócono zapisywanie numeru referencyjnego na deklaracji PIT-28 w przypadku, gdy wysyłana była jako zbiorcza e-deklaracja.

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 20.22 - lista zmian (06-02-2020 r.)

   

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 

 • Zmieniono sposób generowania e-Sprawozdania finansowego w przypadku, gdy program zainstalowany jest w katalogu ze spacjami w nazwie;
 • Dodano ewidencję dla korekty podstawy opodatkowania za złe długi obowiązującej od 2020 r.
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-28 (22) wraz z załącznikami: PIT-28B (16); PIT-O (24); PIT-D (28) i obsługą w e-Deklaracjach.

 

Moduł Środki Trwałe:

 

 • Zmieniono układ okna "Kartoteka środków trwałych:
 • Zamieniono miejscami pola „Nr inwentarzowy” z „Symbol KŚT”. Pierwszym polem jest pole wyboru numeru KŚT. Zostawiono tylko jeden sposób rozwijania listy ze słownikiem KŚT – przyciskiem „+/-” (usunięto przycisk „...”). W zakładce „Parametry amortyzacji” jako pierwsze pole ustawiono „Rodzaj amortyzacji”. Ponadto, usprawniono wyświetlanie okna kartoteki środków trwałych dla niskich rozdzielczości;
 • Zmieniono sposób podpowiadania danych dla odpisów jednorazowych w zakładce "Parametry amortyzacji".
 • Dla wybranej metody amortyzacji „Odpis jednorazowy” są podpowiadane daty:
 • - data przyjęcia = data nabycia,
 • - data rozpoczęcia obl.amor. = data przyjęcia.
 • Dodano podpowiadanie dat po zmianie metody amortyzacji;
 • Dodano „Raport zmian wartości środków trwałych i WNiP w okresie”. Dodano oddzielne raporty szczegółowe (dla wartości księgowych i podatkowych) i jeden zbiorczy – tylko podsumowania kolumn z podziałem na wartości księgowe i podatkowe;

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 20.20 - lista zmian (27-01-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 

 • sprawniono działanie programu w trakcie czynności sprawdzania księgowań w module Ryczałt - zmiana typu zakresu dat na „Podatek VAT”.

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 20.19 - lista zmian (23-01-2020 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Kasa - dodano informację przed wystawieniem pierwszego dokumentu kasowego, żeby użytkownik wprowadził Bilans otwarcia w kasie;
 • Dodano sprawdzanie kontrahenta na "Białej liście" w oknie "Rozrachunki nierozliczone". Sprawdzanie powinno być wykonane tylko dla zobowiązań z danego (jednego) dnia. Sprawdzanie jest ograniczone do 30 kontrahentów, więc najlepiej jakby na liście było mniej niż 30 kontrahentów, bo "nadwyżka kontrahentów" nie zostanie sprawdzona;
 • Dodano masową weryfikację kontrahentów na białej liście.

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 20.17 - lista zmian (21-01-2020 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Przywrócono możliwość ukrywania nieaktywnego użytkownika jeśli miał on wystawione dokumenty;
 • W słowniku kontrahentów dodano przycisk weryfikacji z Białą Listą. Po jego wybraniu zostanie wyświetlony raport z weryfikacji oraz na życzenie użytkownika konta bankowe kotrahenta zostaną uzupełnione o takie, które zostały odczytane z Białej Listy.

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 20.13 - lista zmian (14-01-2020 r.)

 

Lista zmian:
Moduł Środki Trwałe:

 

 • Dodano nowy raport "Raport amortyzacyjny - podsumowania grup".

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 20.12 - lista zmian (07-01-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono komunikat przy księgowaniu wyciągu bankowego, gdy zdarzy się niepowodzenie z powodu braku dowiązania kontrahenta. W komunikacie błędu dodana jest informacja o nazwie kontrahenta. W takim przypadku możemy wejść w wyciąg bankowy, znaleźć pozycję z danym kontrahentem i dowiązać kontrahenta z wygenerowaniem rozrachunku dla tej pozycji;
 • Podczas dodawania wpisu bez VAT ustawiono domyślnie kursor na polu z datą.
   

 

Moduł Środki Trwałe:

 

 • Uproszczenie filtrowania danych do raportów:

Działanie filtrów.

Po zmianie istnieją następujące filtry danych do raportów:
Wszystkie – wszystkie środki trwałe;
Amortyzowane – środki trwałe z niezerowymi odpisami w zadanym okresie;
Aktywne – środki trwałe, które nie zostały zlikwidowane przed zadanym okresem.

Niezależnie od wybranego filtru, pomijane są środki trwałe nabyte po zakończeniu zadanego okresu.

Usprawniono filtrowanie na podstawie daty „Wg stanu na dzień” dla filtra Amortyzowane, aby nie pojawiały się zlikwidowane środki trwałe. W tym przypadku, filtr Amortyzowane wyświetla tylko te środki trwałe, które nie zostały jeszcze zlikwidowane ani umorzone.

Dostępne filtry w zależności od raportu:

Dla raportów „Spis z natury” oraz „Ewidencja środków trwałych i WNiP (...)” dostępne są filtry: Wszystkie, Amortyzowane oraz Aktywne. Dla pozostałych raportów (dla których filtrowanie jest odblokowane) dostępne są filtry: Wszystkie oraz Amortyzowane.

W raportach „Środki Trwałe w serwisie” oraz „Spis z natury” odblokowano filtry. W raporcie „Środki Trwałe w serwisie” domyślny filtr jest ustawiony na Wszystkie (zamiast na Aktywne – obecnie filtr Aktywne jest niedostępny dla tego raportu). W spisie z natury, domyślny filtr to Aktywne (jak dotychczas).

Dla raportów „Potwierdzenie utylizacji” oraz „Raport odpisów de Minimis” filtry są zablokowane (jak dotychczas).

Filtrowanie po datach:

Filtrowanie z użyciem daty „Wg stanu na dzień” jest włączone tylko dla raportów: „Środki Trwałe w serwisie”, „Spis z natury”, „Ewidencja środków trwałych i WNiP (...)”. Dla pozostałych raportów, możliwe jest filtrowanie według wartości w polach „Okres od” oraz „Okres do”.

 

Filtrowanie według okresów dotyczy również raportów, które dotychczas były filtrowane po datach „Data od” oraz „Data do”: „Raport z OT”, „Raport z LT”, „Raport z Modernizacji”, „Potwierdzenie utylizacji”, „Raport odpisów de Minimis”. Filtrowanie według dat „Data od” oraz „Data do” jest wyłączone.

 • Ustawienie domyślnego filtrowania na Aktywne w raportach „Ewidencja środków trwałych i WNiP (...)”;
 • W raporcie z LT odblokowano filtry. Domyślny filtr jest ustawiony na Wszystkie. Dodano datę nabycia i dokument likwidacyjny;
 • Dodano na raporcie z OT informacji o odpisie jednorazowym (inwestycyjnym) jeżeli występuje;
 • Dodano tekst „i WNiP” w nagłówkach raportów: „Raport z OT”, „Raport z LT”, „Raport z modernizacji”;
 • Usunięto raport „Spis z natury” (duplikat). Pod nazwą „Spis z natury” jest dostępny dotychczasowy „Raport ze spisu z natury” (różnica to możliwość skreślania odpowiednich wartości w kolumnach JEST i NIE MA).
 • Uproszczono skreślanie wartości w kolumnach JEST i NIE MA – odpowiednia kolumna jest skreślana na podstawie tego, czy środek trwały był aktywny na zadany dzień (zamiast używania wartości z pola „Jest na stanie”). Pole „Jest na stanie” zostało ukryte;
 • Dodano możliwość okresowego księgowania odpisów amortyzacyjnych;
 • Usprawnienie w raportach planów amortyzacji wyświetlania wartości nieumorzonej dla zlikwidowanych środków trwałych.

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 20.09 - lista zmian (11-12-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 

 • Usunięto pole REGON z deklaracji: VAT-7 (20) i VAT-7K (14);

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 20.08 - lista zmian (04-12-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Usprawniono działanie wizualizacji pliku JPK FA (3) w przypadku, gdy w pliku ujęte są zamówienia.

 

Moduły księgowe:

 

 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-7 (20) wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-7K (14) wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-8 (10);
 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-9M (9);
 • Dodano nowy wzór deklaracji AKC-4 (7);
 • Dodano nowy wzór deklaracji AKC-4/E (8).

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 20.07 - lista zmian (03-12-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Zmieniono nazewnictwo „Konto” na „Rachunek bankowy” podczas wprowadzania wyciągu bankowego;
 • Dodano możliwość automatycznego wylogowania użytkownika po czasie bezczynności. Opcja dostępna w Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Parametry pracy → „Ilość minut automatycznego wylogowania (0 – brak wylogowania)”.

 

 Moduły księgowe:

 

 • Dodano możliwość automatycznego księgowania danych z pliku JPK FA (3);
 • Dodano wizualizację danych wygenerowanych w JPK FA (3) w formie tabelarycznej;
 • Zmieniono opis kolumny w oknie „Wybierz paczkę”.

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 20.05 - lista zmian (21-11-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Wsparcie dla aktualizacji baz danych z wersji Firebird 2.5 na 3.0 na serwerach zewnętrznych.
 • Przy dodawaniu wyciągu bankowego zablokowano możliwość wprowadzenia typu operacji, który nie istnieje w programie.

 

 Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono możliwość generowania pliku JPK PKPiR (2) po zaimportowaniu danych z programu KPiR DOS;
 • Usprawniono możliwość księgowania w walucie i zmiany wartości przy pomocy opcji „Zmień PLN”.

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 20.03 - lista zmian (12-11-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Poprawiono komunikat przy instalacji serwera bazy danych Firebird w wersji 3.0.

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono działanie kursora w przypadku dodawania wpisu. Przy dodawaniu wpisu dla należności i zobowiązań kursor pojawia się w terminie płatności, a dla płatności w polu wyszukiwania „CFT”.

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 20.02 - lista zmian (30-10-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:
 

 • Przywrócono parametr "Podpowiadaj datę ostatniego dokumentu" w parametrach Kasy;
 • Usprawniono instalowanie serwera bazy danych Firebird w wersji 3.0 na starszych wersjach programu DGCS System.

 

Moduły księgowe:
 

 • Poprawiono literówkę w słowie „zapisów” w opcji: Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Parametry dekretacji;
 • Przywrócono kursor, który znikał po naciśnięciu spacji w oknie „Wybierz dokumenty do rozliczenia”.

 

Moduł środki trwałe:

 

 • Na wydruku OT dodano informacje o odpisie jednorazowym (inwestycyjnym), jeżeli występuje;
 • Na wydruku „Odpis amortyzacyjny” dodano oddzielne zestawienie o odpisach jednorazowych (ulga inwestycyjna) z zadanego okresu.

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 20.01 - lista zmian (24-10-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Firebird 3.0
  Od generacji 20 używaną i wymaganą wersją serwera Firebird jest wersja 3.0.x. Dzięki uaktualnionej wersji serwera wiele czynności wykonywanych w DGCS System będzie szybszych;
 • Zmiana zarządzania certyfikatami.
  Zmieniono sposób zarządzania certyfikatami. Od najnowszej generacji zmiana certyfikatu przez Ministerstwo Finansów nie będzie wymagała uaktualnienia programu;
 • DGCS System dostępny w wersji abonamentowej.
  Od generacji 20.00 programu zmieniony został sposób jego dystrybucji;
 • Zabezpieczenie słownika stawek VAT .Wprowadzono zabezpieczenie słownika stawek VAT poprzez zablokowanie edycji i usuwania prawnie obowiązujących stawek VAT. W przypadku obowiązujących stawek VAT możliwa pozostaje edycja kodu drukarki fiskalnej. Zabezpieczenie to pozwala w każdym momencie poprawnie wygenerować JPK VAT oraz deklaracje VAT. Pozostaje możliwość modyfikacji stawek nieobowiązujących oraz dodawanych przez użytkownika;
 • Nowy raport zaległych zobowiązań z kwotami netto i VAT .
  Dodano raport zaległych zobowiązań z rozdzielonymi kwotami netto i VAT. Raport jest przydatny, gdy potrzebna jest zapłata za zobowiązania z mechanizmem podzielonej płatności (split payment). Na raporcie osobno pokazana jest kwota netto i VAT, co pozwala na wykonanie przelewu z mechanizmem podzielonej płatności.
 • Usprawnienie wystawiania dokumentów KP/KW dotyczących bilansu otwarcia kasy.
  Dokumenty KP/KW dotyczące bilansu otwarcia kasy będą wystawiane z numerem uwzględniającym kasę, w której bilans otwarcia jest wprowadzany.
 • Usprawnienie generowania raportu kasowego w przypadku, gdy istnieją dokumenty KP/KW z dużymi kwotami.
  Możliwe będzie generowanie raportu kasowego w przypadku, gdy na kasie wystawiono dokumenty KP/KW o dużych kwotach (rzędu milionów).
 • Usprawnienie wyboru operacji ze słownika operacji przy wystawianiu dokumentów KP/KW.
  Dotychczas, jeśli podczas wystawiania dokumentu KP/KW wybrano wartość w polu “Operacja” ze słownika operacji, ale w oknie słownika nie zaznaczono pola “Kopiuj operację do treści”, pole “Treść” dotyczące pozycji dokumentu, było czyszczone. Obecnie, w opisanej sytuacji, w polu “Treść” będzie pozostawiona poprzednio wpisana wartość.
 • Dodanie możliwości wejścia do słowników klawiszem F2 podczas wystawiania dokumentów KP/KW.
  W oknie wystawiania dokumentów KP/KW dodano obsługę klawisza F2. Pozwala on na wejście do słownika, np. w celu wyboru wartości, w zależności od zaznaczonego pola: – jeśli zaznaczono pole “Operacja” – wejście do słownika operacji; · jeśli zaznaczono pole “Symbol księgowy” – wejście do słownika typów operacji (symboli księgowych);
 • Usprawnienie parowania płatności z zobowiązaniami przy drukowaniu wystawianego dokumentu KP/KW .
  We wcześniejszych wersjach DGCS System, jeśli w oknie wystawiania dokumentu KP/KW kliknięto przycisk “Drukuj”, parowanie płatności z zobowiązaniami było wykonywane tylko dla jednej pozycji dokumentu. Obecnie w opisanej sytuacji parowanie będzie następowało tak, jak dla przycisku “OK”, czyli dla wszystkich pozycji wystawianego dokumentu.
 • Zablokowanie możliwości wystawienia dokumentu KP/KW z zerową kwotą.
  Jeśli kwota wystawianego dokumentu KP/KW to 0, program nie pozwoli na wystawienie dokumentu (zostanie wyświetlony komunikat z informacją o zerowej kwocie).
 • Zmiana układu okna wystawiania dokumentu KP/KW oraz okien kartotek dokumentów KP/KW.
  Dostosowano okno wystawiania dokumentów KP/KW oraz okna kartotek dokumentów KP/KW do niższych rozdzielczości, np. 1024x768. Ulepszono widoczność pozycji dokumentu kasowego;
 • Dodanie okna “Konfiguracja kasy”, zastępującego oddzielne okna modyfikacji, dodawania i usuwania kasy.
  Stworzono nowe okno “Konfiguracja kasy”, które umożliwia dodawanie, edycję i usuwanie kas. Po lewej stronie okna znajduje się tabela kas z możliwością wyszukiwania. Po prawej stronie prezentowane są szczegółowe dane kasy wybranej w tabeli:nazwa kasy;
  • nazwa skrócona;
  • numer raportu kasowego; stan kasy.
  • Ponadto, widoczny jest również panel bilansu otwarcia.
  • W oknie dodawania kasy znajdują się takie same pola, jak opisane, oprócz stanu kasy.
  • Dane bilansu otwarcia mogą być wprowadzane podczas dodawania lub edycji kasy. Jeśli dla danej kasy wprowadzono już bilans otwarcia (lub wystawiono jakieś dokumenty KP/KW), wprowadzenie bilansu otwarcia jest zablokowane. Przy dodawaniu pozycji bilansu otwarcia, możliwe jest ustawienie następujących danych:
  • data dokumentu;
  • waluta;
  • nr tabeli walut;
  • kurs;
  • data kursu;
  • kwota.
    
 • W oknie konfiguracji kasy dostępne są następujące przyciski:
  • “Dodaj” – wyświetla okno dodawania kasy;
  • “Edytuj” – uruchamia edycję zaznaczonej kasy;
  • “Usuń” – usuwa wybraną kasę;
  • “Zapisz” – zapisuje edytowane dane kasy;
  • “Anuluj” – anuluje edycję danych kasy.
  • Przed usunięciem kasy program wyświetli komunikat z prośbą o potwierdzenie. Usunięcie kasy nie jest możliwe, jeśli na kasie wystawiono już jakieś dokumenty KP/KW lub dana kasa jest ustawiona jako aktualna kasa. W wymienionych przypadkach, kasa nie zostanie usunięta i zostanie wyświetlony komunikat z informacją o przyczynie.

    

Moduły księgowe:

 

 • Nowe przepisy na rok 2019 i 2020 w obliczaniu podatku dochodowego PIT.
  Od października 2019 obowiązuje nowa stawka podatku PIT i nowa kwota ulgi podatkowej. W DGCS System obsłużono zarówno okres przejściowy w roku 2019 jak i w pełni rok 2020. Zmiany obowiązują w zakresie rozliczeń zaliczki na podatek dochodowy oraz rozliczeń rocznych w KPiR i KPiR RR. Dotyczy to raportów:
  Z grupy Rozliczenie PIT: Zestawienia obrotów i zobowiązań podatkowych wg skali na rok 2019 i 2020 Rozliczenie podatnika na 2019 i 2020;

  Rozliczenie KPiR według właściciela (KPiR):

  – dla roku 2019 obcięty do 30-09-2019,

  – wyłączony pomiędzy 01-10-2019 a 31-12.2019,

  – nowy od roku 2020.

  Dodatkowo obsłużono możliwość wyboru naliczenia zaliczki za wrzesień i III kwartał 2019 według stawki 18% czy 17,75% poprzez:
  Dodanie znacznika w Zestawieniu obrotów i zobowiązań podatkowych określającego, którą stawkę zastosować;
  Dodanie pytania przy tworzeniu raportu Rozliczenie podatnika, którą stawkę zastosować.
   
 • Możliwość ręcznej modyfikacji kwot PLN podczas wpisu w walucie obcej do rejestru VAT.
  Na zakładce VAT dodano znacznik odblokowujący edycję przeliczonych kwot w PLN. Podczas dodawania i edycji zapisu walutowego w rejestrze VAT można teraz zmodyfikować przeliczone automatycznie przez system kwoty w PLN przy zapisach walutowych. Ma to duże znaczenie przy wprowadzaniu zakupów walutowych, gdzie przeliczone kwoty na otrzymanej fakturze od kontrahenta różnią się od kwot przeliczonych przez DGCS System.
   
 • Rozbudowany moduł wzorców księgowania oraz automatycznego księgowania.
  Rozbudowa modułu wzorców do automatycznego księgowania dokumentów z innych modułów obejmuje następujące obszary:
  Odblokowanie dodatkowych i zaawansowanych warunków księgowania dla rozksięgowania na koncie rozrachunkowym kontrahenta w przypadkach, gdy cały typ dokumentu ma odblokowane takie warunki;
  We wszystkich dokumentach z kontrahentem dodanie w systemie możliwości grupowania po grupie kontrahentów dla typów dokumentów w przypadkach, gdzie odblokowane są dodatkowe warunki księgowania;
  We wzorcach księgowania kompensat dodanie dodatkowych warunków księgowania dla grupy kontrahentów i waluty.
  Rozwiązania te pozwalają na lepsze zarządzanie księgowaniami na różne syntetyki kont rozrachunkowych różnych grup kontrahentów (np. kontrahenci z różnych rejonów czy miast na różnych syntetykach) oraz otwierają drogę do bardziej skomplikowanych ustawień wzorców księgowania na kontach rozrachunkowych.
   
 • Dodane raporty potwierdzenia sald.
  Dodane zostały dwa raporty potwierdzenia sald, gdzie odcinek A i B znajduje się na jednym raporcie. Pozwala to na jednoczesny wydruk odcinka A i B.
   
 • Nowe wersje e-sprawozdań finansowych.
  Dodano nowe wersje e-sprawozdań finansowych według wersji schematów XSD 1-2. Nowe wersje będą obowiązywać przy składaniu e-sprawozdań za rok 2019.
   
 • Możliwość edycji kwot na obliczonym sprawozdaniu finansowym.
  Dodano możliwość edycji kwot na obliczonym sprawozdaniu finansowym z poziomu kartoteki obliczonych sprawozdań. Funkcjonalność pozwala na zmianę wybranej kwoty na obliczonym i zapisanym już sprawozdaniu finansowym.
   
 • Dodany wydruk całego e-sprawozdania finansowego .
  Dodano możliwość wydruku wygenerowanego e-sprawozdania finansowego. Wydruk zawiera wszystkie sekcje e-sprawozdania, takie jak wprowadzenie, bilans itd.
   
 • Dodany wybór stawki ryczałtu przy automatycznym księgowaniu różnic kursowych w module Ryczałt.
  Przy automatycznym księgowaniu różnic kursowych w module Ryczałt umożliwiono wybór stawki ryczałtu zgodnie z ustawieniem w konfiguracji parametru “Pytaj o stawkę ryczałtu podczas automatycznego księgowania”.
   
 • Dodana kontrola przy automatycznym księgowaniu dokumentów w celu zabezpieczenia przed kilkukrotnym zaksięgowaniem wprowadzonego już dokumentu.
  Podczas księgowania m.in. różnic kursowych czy kompensat kontroli takiej wcześniej nie było, co pozwalało na kilkukrotne zaksięgowanie tego samego dokumentu przez użytkownika. Kontrola taka została dodana, żeby przez przypadek użytkownik nie zaksięgował raz już wprowadzonego dokumentu.
   
 • Przy księgowaniach z plików zewnętrznych (np. z DANE_FIK.DBF) dodano sprawdzenie, czy taki dokument już istnieje w module księgowym.
  Sprawdzenie takie jest realizowane podobnie, jak przy księgowaniu ręcznym dokumentu. System wykonuje taką kontrolę także przy automatycznym księgowaniu z plików zewnętrznych. Dodatkowo użytkownik ma udostępnioną możliwość przerwania automatycznego księgowania z pliku zewnętrznego. Funkcjonalność pozwala przerwać księgowanie z pliku zewnętrznego, gdy użytkownik omyłkowo wykona księgowanie z pliku, który został już raz zaksięgowany.
   
 • Wzorzec księgowania podczas ręcznego księgowania podpowiadany jest na podstawie najczęściej używanego z danym kontrahentem.
  We wszystkich modułach księgowych podczas ręcznego księgowania z wybranym kontrahentem, gdy księgowanie w księdze, ryczałcie czy dzienniku odbywa się za pomocą wybranego wzorca księgowania, system podpowiada wzorzec najczęściej używany z wybranym kontrahentem. We wcześniejszych wersjach DGCS System podpowiadany był ogólnie najczęściej wybierany wzorzec bez względu na to, jakiego wybraliśmy kontrahenta.
   
 • Przy automatycznym księgowaniu z JPK FA dodano możliwość określenia, czy sprzedaż z odwrotnym obciążeniem dotyczy towaru czy usługi.
  Przy napotkaniu pierwszego dokumentu sprzedaży z odwrotnym obciążeniem dodano pytanie dla użytkownika, jak taki dokument ma być interpretowany przez DGCS System. Wybór użytkownika jest następnie zastosowany do wszystkich dokumentów sprzedaży z odwrotnym obciążeniem w księgowanym JPK FA.
   
 • Podczas edycji zapisu w Księdze Handlowej zapamiętane ustawienie opcji, czy wpis był wykonany bez generowania rozrachunków.
  We wcześniejszych wersjach DGCS System, gdy zapis był wykonany bez rozrachunków, rozrachunki nie były generowane, ale podczas wejścia w edycję tego zapisu nie był zaznaczony znacznik “Nie generuj rozrachunków”. Od generacji 20 zapamiętywane jest ustawienie tego znacznika przy kolejnym wejściu w edycję zapisu.
   
 • Przy generowaniu pliku JPK i zapisie go na dysku proponowana nazwa pliku JPK obcinana jest tak, żeby całkowita długość nazwy nie przekraczała dozwolonej długości nazwy pliku.
  Nazwa firmy wklejana w nazwę pliku JPK jest ograniczana do długości pozwalającej na wygenerowanie nazwy nieprzekraczającej maksymalnej dozwolonej długości nazwy pliku JPK określonej w dokumentacji.
   
 • Dodana opcja sortowania LP według kolejności wprowadzania.
  W narzędziach administracyjnych w opcji Księgowania dodana możliwość posortowania LP według faktycznej kolejności wprowadzania dokumentów do systemu. Ta funkcjonalność nie bierze pod uwagę daty księgowania, a tylko kolejność wprowadzania dokumentu do systemu.
   
 • Kopiowanie typów rejestrów przy kopiowaniu planu kont i wzorców z roku poprzedniego.
  Dodana możliwość kopiowania typów rejestrów, gdy dodawany jest rok obrachunkowy i kopiowany jest plan kont oraz wzorce księgowania z roku poprzedniego.
   
 • Na deklaracji VAT-7 pola 52 i 53 ustawione jako nieliczone.
  Pola 52 i 53 na deklarację VAT-7 przenoszone są z ewidencji doliczeń z rejestru VAT, a na samej deklaracji te pola ustawione są jako nieliczone.
   
 • W Księdze Handlowej zmiana komunikatu, gdy zapis nie posiada rozksięgowań na konta.
  Zmieniony został komunikat na bardziej zrozumiały dla użytkownika, gdy zapis nie posiada rozksięgowań na żadne konto księgowe.
   
 • Na formularzu deklaracji PIT-B udziały właścicieli zwiększone do 6 miejsc po przecinku.
  We wcześniejszych wersjach DGCS System można było wprowadzić jedynie 2 miejsca po przecinku. Od generacji 20 zwiększona ilość do 6 miejsc po przecinku.
   
 • Przy definiowaniu wzorców księgowania lista do wyboru statusu oraz rodzaju zakupu rozpoczyna się od wartości “Wszystkie”.
  We wcześniejszych wersjach wartość “Wszystkie” znajdowała się ostatnia na liście. Od generacji 20 wartość ta jest podpowiadana jako pierwsza na liście.

 


Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 19.37 - lista zmian (24-10-2019 r.)

Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 18.50 i starszych wg poniższego cennika. Bez nowego numeru licencji, program będzie działać w trybie demonstracyjnym.

 

Lista zmian:

System
 

 • Usprawniono instalator programu w przypadku instalacji na systemach Windows 10.

 

Moduły księgowe:
 

 • Dodano możliwość księgowania wartości % dla księgowości bez VAT:
 • - w przypadku dodawania wpisu bez VAT na panelu Księga/Dziennik dodano dwa przyciski "75% kwoty" i "20% kwoty". Dotyczy modułów KPiR, KPiR dla RR oraz Księga Handlowa,
 • - w przypadku KPiR i KPiR dla RR jeżeli wpiszemy jakąś kwotę w tabeli, to po naciśnięciu któregoś z powyższych przycisków wpisana przez nas kwota (aktywny wiersz), zamieniana jest na 75% lub 20% tej kwoty. Operację można wykonywać kilkukrotnie i nie ma żadnej blokady co do nazwy kolumny,
 • - w przypadku modułu Księga Handlowa jeżeli wpiszemy jakąś kwotę w tabeli (strona winien lub ma) i naciśnięciu któregoś z powyższych przycisków kwoty z aktywnego wiersza (zarówno winien i ma) zostają zamienione na 75% lub 20% tej kwoty. Operację można wykonywać kilkukrotnie nieważne jakie konto jest wybrane w tabeli,
 • - przeliczona kwota 75% lub 20% jest później przeliczana na PLN według zadanego kursu, jeżeli kwota w danej komórce jest w walucie obcej;
 • Usprawniono dodawanie załączników do e-Sprawozdania Finansowego;
 • Usprawniono zapisywanie e-Sprawozdania Finansowego do pliku XML bezpośrednio po podglądzie struktury pliku;
 • Zmieniono typ pola „Zastosowane uproszczenia” na niewymagane w opcji „Konfiguracja” dla e-Sprawozdania Finansowego;
 • Ograniczono kody PKD możliwe do wybrania w oknie konfiguracji do kodów 5-znakowych;
 • W e-Sprawozdaniach Finansowych zmieniono kodowanie załączników na base64;
 • Usprawniono wysyłkę deklaracji PIT-36 wraz z współmałżonkiem;
 • Usprawniono edycję wzorców księgowania w przypadku zmiany wartości procentowej;
 • Usprawniono edycję wzorców księgowania. Kursor zostaje po dodaniu/edycji wzorca na poprzednim wzorcu oraz po dodaniu/edycji pozycji wzorca na poprzedniej pozycji;
 • Usprawniono działanie przycisku Anuluj w oknie „Wybierz status”.

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 19.04 - lista zmian (23-01-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono raporty rozrachunków oraz potwierdzeń sald w przypadku, gdy była wystawiona faktura do paragonu;
 • Usprawniono wyświetlanie danych na raportach „Zestawienie należności i płatności kontrahentów (wg daty płatności)” oraz „Zestawienia zobowiązań i płatności naszych” w przypadku, gdy jest jedna zaległość a wiele płatności;
 • Usprawniono deklarację AKC-WW o możliwość przenoszenia imienia i nazwiska;
 • Usprawniono wysyłkę e-Deklaracji PIT-36 jeżeli zostało wypełnione pole 219;
 • Usprawniono wysyłkę e-Deklaracji PIT-28, w przypadku sprawdzania pól 139 i 140.

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 19.03 - lista zmian (15-01-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 

 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-28 (21), PIT-28A (18) i PIT-28B (15) wraz z wysyłką e-Deklaracji;
 • Poprawiono komunikat przy wysyłce deklaracji PIT-28;
 • Usprawniono import z Subiekta w przypadku dokumentów z przełomu roku;
 • Zmieniono raporty dokumentów do wyksięgowania oraz zaksięgowania w VAT sprzedaży i VAT zakupu (odliczenia VAT za złe długi);
 • Usprawniono deklarację PIT-36L;
 • Usprawniono wyświetlanie danych w polu 85 na deklaracji PIT-28;
 • Usprawniono dodawanie wzorców księgowania dla odliczeń w uproszczonych księgowościach.

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 19.02 - lista zmian (11-01-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono księgowanie płatności kontrahentów i płatności naszych w sytuacji, gdy nie jest wybrany kontrahent;
 • Dodano nowe wzorce dla KPiR i KPiR RR dla odliczeń wartości procentowej kosztów (75% i 20%);
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36 (26) wraz z obsługą e-Deklaracji;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36L (15) wraz z obsługą e-Deklaracji;

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 19 - lista zmian (17-12-2018 r.)

 

Lista zmian:

System
 
 • Możliwość zmiany hasła użytkownika w wielu bazach danych.

 

Moduły księgowe

 

 • Nowy wygląd okna głównego oraz dodawania zapisu.
 • Zmiana dotycząca odliczeń procentowych od podatku dochodowego.
 • Wygodniejsze przeglądania plików JPK (Pokaż dane XML).
 • Repozytorium wysłanych JPK wraz ze zbiorczą wysyłką przygotowanych JPK.
 • e–Sprawozdania Finansowe.
 • Wyświetlanie obrotów na koncie podczas księgowania.
 • Repozytorium obiegu dokumentów (rozszerzenie – moduł dodatkowo płatny).
 • Repozytorium raportów (rozszerzenie – moduł dodatkowo płatny).
 • Środki trwałe:
 • Nowy wygląd modułu.
 • Obsługa jednorazowego odliczenia do 100.000 PLN.
 • Ukryta zakładka “Korekty”.
 • Nowy raport - “Raport ze spisu z natury”.

 


Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.67 - lista zmian (09-11-2018 r.)

Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 18 i starszych wg poniższego cennika. Bez nowego numeru licencji, program będzie działać w trybie demonstracyjny

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Dodano parametr określający ilość dni dla pobierania kursów walut z serwera NBP przy starcie programu. Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Uaktualnienia → "Ilość dni, z których pobierane będą kursy walut";
 • Usprawniono wyświetlanie czcionki w programie na komputerach firmy Dell.

 

Moduły księgowe:

 

 • W deklaracji UPL-1 wer. 6 w polu 4 wprowadzono możliwość wpisania nazwy Urzędu Skarbowego;
 • Usprawniono automatyczne księgowanie faktury VAT-marża w przypadku, gdy cena zakupu była wyższa niż cena sprzedaży;
 • W uproszczonych księgowościach udostępniono raport o prawdopodobnie zdublowanych księgowaniach. Dostępny w menu: Raporty → Kontrolne → "Zestawienie dokumentów prawdopodobnie zdublowanych".
 • Usprawniono księgowanie transakcji trójstronnej. Sprzedaż w transakcji trójstronnej wprowadzamy jako WDT-TT i to spowoduje wypełnienie pola 11 w deklaracji VAT-7 oraz odpowiednie wypełnienie deklaracji VAT-UE. Zakup natomiast wprowadzamy jako WNT-TT ze stawka VAT należny (zw, 0%) i oznaczamy, ze nie przysługuje prawo odliczenia - spowoduje to wypełnienie pola 23 na kwotę netto oraz pola 24 na 0 i nie będzie wypełnień w polach odpowiedzialnych za zakup 43, 44, 45 i 46.

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.65 - lista zmian (10-10-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 •  W rozrachunkach zablokowano możliwość dodania rozrachunku niepowiązanego z kontrahentem

 

 

 Moduły księgowe:

 

 

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.63 - lista zmian (27-09-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

Moduły księgowe:

 

 • W narzędziu do sprawdzania księgowań dodano kolumnę, która informuje czy dany wpis jest powiązany ze sprzedażą lub zakupem, co ułatwi filtrowanie danych;
 • Usprawniono księgowanie list płac z modułu Kadry i Płace w przypadku, gdy lista zrealizowana jest dla wszystkich działów lub grup pracowników;
 • Po zaksięgowaniu wyciągów walutowych uzupełniono wyświetlanie numeru tabeli kursowej dla pozycji dekretu.

 

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.62 - lista zmian (21-09-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • W kartotece JPK dodano możliwość zdefiniowania zakresu dat.

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono możliwość wysyłania korekty e-Deklaracji PIT-4R (7) z załącznikiem ORD-ZU;
 • Dodano nowy wzorzec deklaracji CIT-8 (26) wraz z załącznikami oraz obsługą w e-Deklaracjach.

 

 
 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.60 - lista zmian (06-09-2018 r.)

 
 
Lista zmian:

 

Moduły księgowe:

 

 • Dostosowano program do zmian na stronach Ministerstwa Finansów dla E-Deklaracji VAT-7 (18) i VAT-7K (12);
 • Dla deklaracji VAT-7 (17) i (18) przywrócono przenoszenie zdefiniowanych odliczeń i doliczeń;

 

Moduł Środki trwałe:

 

 • Usprawniono listy rozwijane, po rozwinięciu listy wyświetlane zostają wszystkie pozycje zamiast pierwszych 200;
 • Usprawniono raporty planu amortyzacji;
 • Odblokowano możliwość wyboru daty "Wg stanu na dzień" w raportach odpisów amortyzacyjnych;

 

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.59 - lista zmian (30-08-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

Moduły księgowe:

 

 • Zmieniono opis deklaracji VAT-7 wersja 18 w ewidencji odliczeń i doliczeń;
 • W podpowiedzi podczas księgowania na zakładce VAT w oknie „Powiązanie rodzajów ewidencji VAT” oraz w ustawieniach parametrów Deklaracji i JPK zmieniono opisy dotyczące deklaracji VAT-7 wersja 18;
 • Na raporcie "Rozliczenie VAT" usprawniono wyświetlanie częściowego odliczenia;
 • Usprawniono odświeżanie zapisów z poziomu rejestru VAT w przypadku, gdy ustawiony jest parametr seryjnego wprowadzania dokumentów do księgi/dziennika/vat;
 • Usprawniono wejście do kartoteki e-Deklaracji, po wcześniejszym zapisaniu deklaracji;
 • Dodano zabezpieczenia przy generowaniu deklaracji VAT-7 w wersji 18 odnośnie pól odpowiedzialnych za zwrot podatku - pola 57-61 oraz 68-70.

 

 
 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.58 - lista zmian (10-08-2018 r.)

 
 
Lista zmian:

 

System:

 

 • Usprawniono sprawdzanie statusu „czynnego podatnika VAT” w słowniku kontrahentów;
 • Dodano szyfrowanie kopii bezpieczeństwa bazy danych przy automatycznym tworzeniu kopii przez moduł dodatkowy (Bezpieczne dane).

     

  

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.57 - lista zmian (06-08-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Dodano możliwość zdefiniowania ścieżki zapisu raportów dla każdej bazy danych;
 • Usprawniono zmianę hasła pseudonimizacji;
 • Zmieniono nazwę banku „BreBank” na "mBank (były Bre Bank)" przy imporcie wyciągów bankowych w formacie MT-940;
 • Usprawniono pseudonimizację deklaracji.

 

Moduły księgowe:

 

 • Dodano nowe wzory deklaracji wraz z obsługą w e-Deklaracjach: VAT-7 (18); VAT-7K (12);
 • Dodano nowe wzory deklaracji: VAT-8 (9); VAT-9M (8); VAT-12 (4);
 • W e-Deklaracjach DOS dodano e-mail przy definiowaniu danych firmy;
 • Usprawniono kopiowanie wpisów w KPiR;
 • Usprawniono masowe sprawdzanie czynnego podatnika VAT w rejestrze zakupu w przypadku wielu księgowań na tego samego kontrahenta;
 • Dodano raport prawdopodobnie zdublowanych księgowań, który prezentuje zapisy, w sytuacji gdy jest więcej niż jeden zapis z tym samym kontrahentem i księgowaniem na tym samym koncie rozrachunkowym z tą samą kwotą. Raport dostępny w Księdze Handlowej w opcji: Raporty → Kontrolne → "Zestawienie dokumentów prawdopodobnie zdublowanych";
 • Dodano pasek postępu przy podpisywaniu e-Deklaracji i JPK certyfikatem.

 

Moduł środki trwałe:

 

 • Odblokowano filtr dla raportów odpisów amortyzacyjnych;
 • Dla „planów amortyzacji” oraz raportów „odpisów amortyzacyjnych” zmieniono działanie filtru Amortyzowane. Nowy filtr powoduje pomijanie środków trwałych, mających w zadanym okresie tylko zerowe odpisy amortyzacyjne.

 

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.56 - lista zmian (24-07-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Dla baz danych importowanych z programów DOS usprawniono możliwość wprowadzenia ochrony danych osobowych;
 • W oknach parowania rozrachunków (po prawej stronie) dodano mechanizm wyszukiwania CFT w opcjach: "Należności i nadpłaty kontrahentów", "Zobowiązania i nadpłaty nasze", "Kompensaty należności i zobowiązań", "Kompensaty nadpłat";
 • Usprawniono możliwość pobierania danych kontrahenta z GUS w przypadku edycji danych kontrahenta w słowniku;
 • Usprawniono zaczytywanie plików MT-940 z mBanku.

    

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono wyświetlanie kursora podczas księgowania;
 • Usprawniono odświeżanie wprowadzonych danych w rejestrach VAT.

 

Moduł środki trwałe:

 

 • Usprawniono generowanie raportów planu amortyzacji (w układach A1 i A2);
 • Wyłączono automatyczne podpowiedzi dat (przyjęcia i rozpoczęcia obliczania amortyzacji), wartości początkowej oraz dotychczasowego umorzenia przy edycji środka trwałego;
 • Przeniesiono dostęp do generowana raportów do górnego menu „Raporty”.

 

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.55 - lista zmian (04-07-2018 r.)

 
 
Lista zmian:

 

System:

 

 • uaktualniono certyfikat SSL dla wysyłek plików JPK

 

  

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.53 - lista zmian (28-06-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Usprawniono zapisywanie wyciągu bankowego;
 • Zablokowano generowanie pliku JPK VAT, jeżeli kontrahent nie ma wpisanego adresu;
 • Dodano w oknie wyboru kontrahenta możliwość sprawdzenia czy jest czynnym podatnikiem VAT;
 • Usprawniono wysyłkę powiadomień i wezwań, jeżeli dla kontrahenta jest zdefiniowane więcej niż jedno konto mailowe;
 • Dodano możliwość wyłączenia weryfikowania JPK ze schematem poprzez ustawienia;
 • Usprawniono anonimizację/pseudonimizację/depseudonimizację danych kontrahenta w sytuacji, gdy w bazie danych istnieje dokument PW.

 

Moduły Księgowe:

 

 • Uaktualniono metodę podpisywania E-Deklaracji;
 • Zmieniono komunikat przy błędzie wywołania usługi Ministerstwa Finansów;
 • Dodano wczytywanie wyciągów walutowych z ING;
 • Usprawniono księgowanie dokumentów sprzedaży krajowej oraz usług poza terytorium RP ze stawką 0% z pliku JPK;
 • Usprawniono dodawanie pozycji do tabeli na zakładce "Paliwa" podczas dodawania/edycji wpisu do księgi/dziennika;
 • Usprawniono odświeżanie zapisów kontrahenta po anonimizacji/pseudonimizacji/depseudonimizacji.

 

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.52 - lista zmian (12-06-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Usprawniono wprowadzanie i edycję wyciągu bankowego, który w niektórych przypadkach nie generował rozrachunku;
 • Usprawniono podpisywanie plików JPK i e-Deklaracji w przypadku, gdy w systemie widnieją certyfikaty, które wygasły;
 • Przyśpieszono aktualizację bazy danych w przypadku aktualizacji programu ze starszych generacji

 

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.51 - lista zmian (07-06-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Przywrócono możliwość zapisywania plików PDF z podpisem kwalifikowanym;
 • Usprawniono podpisywanie deklaracji i plików JPK w przypadku, gdy na czytniku jest kilka certyfikatów na tą samą osobę;
 • W oknie parametrów przy opcji "Ochrona danych osobowych" wyświetlono informację w jaki sposób dany poziom zabezpieczeń jest realizowany;
 • Zmieniono siłę hasła dla poziomu wysokiego, gdzie dodano wymaganie wprowadzenia co najmniej jednego znaku specjalnego. W bazach danych, w których był ustawiony dotychczas poziom wysoki, zostanie on zachowany (nowy poziom wysoki będzie niedostępny do wyboru). W pozostałych przypadkach, zostanie ukryty stary poziom wysoki. Jeśli w bazie danych był ustawiony stary poziom wysoki, po zmianie na inny poziom i zapisaniu, stary poziom będzie niedostępny;
 • Usprawniono pseudonimizację danych o nadawanie tego samego identyfikatora;
 • Usprawniono anonimizację/pseudonimizację danych kontrahenta. Po anonimizacji/pseudonimizacji danych kontrahenta, kontrahent zostanie ukryty. Aby depseudonimizować dane kontrahenta w słowniku kontrahentów w modułach magazynowych i księgowych, najpierw należy przywrócić kontrahenta do widocznych. Depseudonimizacja ustawia kontrahenta jako widocznego, aby po depseudonimizacji jego danych w innych modułach kontrahent był widoczny;
 • Dodano możliwość anonimizacji danych w przypadku, gdy dokumenty na kontrahenta są zaksięgowane.

 

 

Moduły księgowe:

 

 • Dodano możliwość wczytywania wyciągów bankowych w formacie MT-940 w walucie dla banków BGŻ, PKO SA, PKO BP i Raiffeisen, w taki sposób, że kurs waluty wybierany jest przez użytkownika dla całego wyciągu.

 

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.50 - lista zmian (24-05-2018 r.)

 

I. Funkcjonalność związana z RODO
1. Odnotowywanie zgód na przetwarzanie danych osobowych w kartotekach kontrahentów.
2. Możliwość wyboru statusu zgody:
- sprzeciw,
- brak sprzeciwu.
3. Obsługa żądań sprostowania danych.
4. Obsługa żądań wglądu w treść danych
Możliwość eksportu informacji o danych osobowych znajdujących się w systemie na żądanie podmiotu, którego dane dotyczą.
5. Realizacja sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
6. Zabezpieczenie kopii baz danych hasłem dostępu.
7. Anonimizacja danych
Obsługa żądań usunięcia danych poprzez nieodwracalną zmianę treści danych.
8. Pseudonimizacja danych
Odwracalna zmiana polegająca na szyfrowaniu danych.
9. Możliwość sporządzania raportu o działaniach prowadzonych na danych osobowych
Zapisywanie informacji o generowanych raportach oraz o utworzonych kopiach baz danych.
10. Możliwość rejestrowania informacji o odbiorcach danych (ZUS, Urząd Skarbowy, PZU, BHP, itp.).
11. Automatyczne zgłoszenie o potrzebie usunięcia danych osobowych, których okres przechowywania się zakończył.
12. Automatyczna rejestracja daty i identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane osobowe.
13. Kategoryzowanie przetwarzanych danych osobowych wraz ze wskazaniem, czy użytkownik jest uprawniony do ich przetwarzania.
14. Możliwość szyfrowania transmisji danych przesyłanych między podmiotami.
15. Blokowanie stanowiska pracy poprzez możliwość wylogowania się z programu. Aby kontynuować pracę z programem niezbędne jest ponowne zalogowanie się.
 
II. Pozostałe zmiany
1. Dodano masowe sprawdzanie, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT
2. Dodano obsługę wysyłki e-deklaracji z podpisem kwalifikowanym na systemach MacOS oraz Linux.
3. W kolejnych wersjach zostaną dodane nowe wzory deklaracji: VAT-7 (18); VAT-7K (12); VAT-8 (9); VAT-9M (8); VAT-12 (4).
4. Dodano możliwość określenia szablonu domyślnego dla tworzonych umów cywilno-prawnych.

 

 

 


Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.24 - lista zmian (04-07-2018 r.)

Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 17 i starszych wg poniższego cennika. Bez nowego numeru licencji, program będzie działać w trybie demonstracyjnym.

 

Aktualizacja: Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System Moja Firma 18

Cena 
netto

Kup 
teraz

1 firma / 1 stanowisko

80,00 zł

Zamawiam

   

Lista zmian:

 

System:

 

 • uaktualniono certyfikat SSL dla wysyłek plików JPK

 

 

 

  

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.23 - lista zmian (19-06-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 •  Przywrócono możliwość zapisywania plików PDF z podpisem kwalifikowanym.

 

 Moduł Środki trwałe:

 

 • Usprawniono księgowanie odpisów środków trwałych, dla których wprowadzono MPK, ale nie wybrano pozycji ze słownika MPK.

 

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.22 - lista zmian (23-05-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

 

System:

 

 • Dodano możliwość wyszukiwania po kolumnie znacznikowej, w tym celu w oknie wyszukiwania należy wpisać true lub false (zaznaczony/niezaznaczony);
 • Przy wykonywaniu kopii bezpieczeństwa wszystkich baz ustawiono tworzenie kopii alfabetycznie oraz dodano procentowy pasek postępu.

   

Moduły Księgowe:

 

 • W uproszczonych księgowościach dodano narzędzie do sprawdzania poprawności księgowań;
 • W uproszczonych księgowościach ustawiono zapamiętywanie rozmiaru i położenia kolumn w oknie „Rozliczanie należności” przy rozliczaniu rozrachunku;
 • Usprawniono generowanie deklaracji PIT-28, która w poprzedniej wersji w pola z ulgą mieszkaniową przenosiła ujemne składki;
 • Dodano nowe sprawozdania finansowe: Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia); Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia); Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym;
 • Usprawniono generowanie raportów wiekowania należności i zobowiązań w przypadku transakcji w walutach obcych;
 • Zmieniono wygląd raportów rejestrów VAT zakupu o zamieszczenie VAT do odliczenia przeliczonego współczynnikiem;
 • Dodano parametr pomijania przedrostka „PL” w NIPach, przy księgowaniu z pliku JPK. Parametr do ustawienia w opcji "Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Parametry księgowania z plików zewnętrznych";
 • W narzędziach do sprawdzania księgowań usprawniono pokazywanie dokumentów w odpowiednich zakresach dat.

 

  

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.21 - lista zmian (26-04-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

Moduły księgowe:

 

 • Dodano możliwość wczytywania i wysyłania pliku JPK WB (Jednolity Plik Kontrolny dla wyciągu bankowego) wygenerowanego po stronie banku;
 • Przy wypełnianiu deklaracji VAT-R wyłączono automatyczne zaznaczanie pola numer 8 w przypadku, gdy deklaracja jest składana po raz pierwszy.

 

Moduł Środki trwałe:

 

 • Usprawniono zmianę stanu inwestycji - po zakończeniu inwestycji będzie następować automatyczne przejście do Kartoteki Środków Trwałych (w trybie edycji);

 

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.20 - lista zmian (20-04-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 •  Usprawniono uruchamianie aplikacji SerweryM2M z ustawionymi alarmami o wyłączenie komunikatu „Czy chcesz używać tej kopii programu do wysyłania alarmów”;
 • W aplikacji SerweryM2M w opcji Ustawienia alarmów → Przydziel prawo zatwierdzania kom. usprawniono działanie przycisków;
 • Dodano opcję zmiany własnego hasła przez użytkownika w menu „Plik → Zmień hasło”;
 • Usprawniono możliwość nadawania uprawnień w programie.]

 

Moduły księgowe:

 

 • Dodano nowe wzory deklaracji: AKC-WW(6), AKC-4E (7), AKC-4C (7), AKC-4B (7), AKC-4 (6).

 

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.19 - lista zmian (11-04-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Przywrócono możliwość wysyłania zgłoszenia błędu lub sugestii.

 

 Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono edycję pozycji VAT (F8) na zakładce VAT o aktualizowanie kwot w polu sumy brutto;
 • Usprawniono księgowanie dokumentów kasowych z pliku DANE_FIK.DBF generowanego z Kasy DOS;
 • Dodano nowy wzór e-Deklaracji PIT-4R (7).

 

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.17 - lista zmian (30-03-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono wysyłanie e-Deklaracji CIT-8 (25) z załącznikiem CIT-ST, który nie posiada załączników CIT-STA.

 

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.16 - lista zmian (27-03-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

Moduły księgowe:

 

 • Dodano parametr dostępny w ustawieniach "Deklaracje i JPK VAT". Jeżeli go zaznaczymy, to kwoty netto zostaną przeniesione w zależności od procentowego odliczenia VAT. Dotyczy tylko generowania deklaracji i JPK VAT (3);
 • Dodano zapamiętywanie parametru „Nie pokazuj więcej okna” w oknie „Powiadomienie o ustawieniach deklaracji”;
 • Przy imporcie danych z pliku DANE_FIK.DBF w przypadku, gdy ustawienia w programie nie są kompatybilne (różne ustawienia w planie kont od ustawień długości znaków w konfiguracji) wyświetlono listę dokumentów wraz z odpowiednim komunikatem;
 • Dodano wydruk księgi zgodnie z widokiem w oknie (według LP);

 

 

 Moduł Środki trwałe:

 

 • Usprawniono wydruk dokumentu OT z uwzględnieniem modernizacji w przypadku, gdy dotychczasowe umorzenie podatkowe było inne niż księgowe.

 

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.15 - lista zmian (20-03-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Uaktualniono certyfikaty umożliwiające pobieranie danych kontrahentów z bazy GUS.

 

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.14 - lista zmian (19-03-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

Moduły księgowe:

 

 • Dla uproszczonych księgowości dodano możliwość importu z JPK FA i JPK VAT w wersji 3 tylko do rejestrów VAT;
 • Usprawniono edycję zapisu w KPiR w przypadku, gdy do jednego konta rozrachunkowego przypisanych jest kilku kontrahentów - po anulowaniu wyboru kontrahneta do rozrachunku nie można było zapisać edycji;
 • Do raportów kontrolnych dodano raport sprawdzający daty. Raport pokazuje zapisy, gdzie data dokumentu jest różna od daty VAT lub data dokumentu jest różna od daty księgowania;
 • Usprawniono księgowanie danych z pliku DANE_FIK.DBF, o wprowadzanie kwoty w rejestrze VAT;

 

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.13 - lista zmian (15-03-2018 r.)

 

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Dodano plik patchLogArchive.zip, w którym zapisywana jest informacja z ostatnich 10 prób aktualizacji programu.

 

 

 Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono automatyczne księgowanie w przypadku, gdy jeden dokument KW rozliczał wiele faktur;
 • Zmodyfikowano raporty kontrolne sprawdzające księgowanie na kontach z kwotami w rejestrze VAT w przypadku, gdy na danym zapisie występują pozycje z różnymi stawkami VAT;
 • Ustawiono zaokrąglanie w górę w przypadku rozliczeń międzyokresowych w walucie;
 • W załączniku PIT-O (22) dodano przesyłanie danych dla pól 40, 41 i 42 w przypadku, gdy pola te są zerowe;
 • Dodano możliwość sortowania dokumentów według kolejności wprowadzania dokumentów w bazie danych;
 • Przy generowaniu pliku JPK PKPiR dodano pomijanie zapisów oznaczonych jako Bilans otwarcia (z LP = 0);
 • W kartotece kompensat dodano mechanizm wyszukiwania CFT;
 • Usprawniono importowanie danych z pliku DANE_FIK.DBF do modułu Ryczałtu;
 • Usprawniono importowanie danych z pliku DANE_FIK.DBF dla faktur WDT i Eksportowych;

 

 

Moduł Środki Trwałe:

  

 • Usprawniono obliczanie modernizacji w ostatnim miesiącu pierwszego roku dla amortyzacji degresywnej.
 • Aktualizację można pobrać korzystając z opcji "Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje".

 

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.12 - lista zmian (02-03-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:
 

 • Usprawniono wystawianie not odsetkowych, jeżeli wykonana była kompensata;
 • Usprawniono odczyt danych z plików XLS, gdzie po imporcie nie były zamykane połączenia do plików XLS;
 • Dodano możliwość drukowania tabel dla wyszukanych danych;
 • Usprawniono zapamiętywanie kolumn w programie przy włączonym sortowaniu;
 • Rozszerzono pole "Login" do 50 znaków;
 • Czynny podatnik – dodano opcje sprawdzenia na stronie ministerstwa statusu VAT zadanego kontrahenta. Opcja została dodana w oknie dodawania kontrahenta oraz w oknie edycji danych kontrahenta w zakładce „Podstawowe dane” pod przyciskiem „Weryfikuj na stronie ministerstwa”.
 • Uaktualniono certyfikat SSL dla serwera e-deklaracji.

 

Moduły księgowe:

 

 • Dodano nowy wzór deklaracji ORD-TK (4);
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-4R (7);
 • W module Ryczałt dodano stawkę 12,5%;
 • Przy wysyłaniu e-Deklaracji CIT-ST pomijane są wiersze, gdzie podana jest liczba pracowników, a pozostałe pola w wierszu są puste;
 • W narzędziach administracyjnych dotyczących księgowania dodano kolumnę z NIP-em kontrahenta;
 • Usprawniono wyświetlanie e-deklaracji w "Kartotece e-Deklaracji" dla pojedynczej bazy o uwzględnianie ustawionego zakresu dat;
 • Zmodyfikowano rozliczenia międzyokresowe według poniższych założeń:
 • Dodana jest data księgowania dokumentu i na raporcie widoczne są dokumenty według następujących założeń:
 • - Prezentowany jest dokument posiadający datę księgowania w wybranym roku, ale nie posiada odpisów w danym roku - nie widnieje on na BO, ale widnieje na BZ.
 • - Prezentowany jest dokument posiadający datę księgowania we wcześniejszym roku, ale posiada dopiero odpisy w danym roku - widnieje on na BO.
 • - Prezentowany jest dokument posiadający datę księgowania w wybranym roku, ale nie posiada odpisów we wcześniejszym roku - nie widnieje on na BO, ale widnieją odpisy w tym roku i ewentualne BZ, jeżeli coś zostało jeszcze z odpisów na następny rok.
 • Usprawniono import z Subiekta o obcinanie nazwy skróconej do 50 znaków;
 • Usprawniono zakładanie roku obrachunkowego dla Ryczałtu o dodanie stawki 12,5%.
 • Przy generowaniu pliku JPK VAT dodano opcję usuwania myślników z pola NIP;
 • Na deklaracji CIT-8/0 (12) ustawiono dokładność do grosza;
 • Zoptymalizowano szybkość generowanie raportów "Zestawienie rozrachunków wg księgowań" i "Zestawienie rozrachunków wg sald";
 • Zmieniono sposób księgowania z JPK FA faktur korygujących, gdzie data księgowa i data VAT muszą być datą wystawienia z JPK FA;
 • Przy definiowaniu sprawozdań finansowych dodano uwzględnianie analityk pośrednich;
 • Zoptymalizowano szybkość generowania raportów potwierdzenia sald;
 • Usprawniono edycję zapisu VAT na zakładce VAT (F8) o możliwość zmiany rodzaju zakupu (H/I/P) oraz przeznaczenia zakup (czy przysługuje prawo odliczenia czy nie);
 • Dodano zabezpieczenie przy generowaniu JPK VAT w wersji 3 w przypadku, gdy zostanie napotkany NIP złożony z myślników to w wygenerowanym pliku będzie „brak”;
 • Usprawniono wyszukiwanie CFT przy przechodzeniu między zakładkami o wyświetlenie wyszukanych danych;
 • Dodano możliwość pobierania UPO dotyczących JPK dla wszystkich baz danych;
 • Usprawniono generowanie e-deklaracji PIT-36 (25) o przesyłanie pola 227;
 • Zmieniono import z Subiekta o pomijanie dokumentów, które wykraczają poza bieżący rok obrachunkowy;
 • Usprawniono import danych z pliku JPK VAT w wersji 3 przy importowaniu dokumentów zakupu;
 • Zmodyfikowano komunikat wyświetlający się użytkownikowi przy podpisywaniu plików JPK przy pomocy profilu zaufanego;
 • Dodano opcję przekierowania użytkownika na stronę https://mikro-jpk.mf.gov.pl/ w celu autoryzacji pliku JPK VAT przy użyciu kwoty przychodu za rok podatkowy 2016;
 • Zmieniono nazwę pola Opis na Opis (niewymagany) w oknie generowania pliku JPK;
 • Zmieniono opis „Azure Storage" na „Dokument JPK VAT pomyślnie wysłano do Ministerstwa Finansów";
 • Przywrócono zapamiętywanie ukrytych kolumn w zakładkach Księga / Dziennik / Rejestry VAT / Narzędzia do sprawdzania księgowań.

 

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA wersja 18.01 - lista zmian (22-12-2017 r.) 

 

 

Lista zmian:

 

 

 

System

 

 

 

 • Do opcji wydruku tabel dodano możliwość sumowania kolumn liczbowych;
 • Zwiększono ilość znaków nazwy kontrahenta do 200;
 • Przy wystawianiu dokumentu kasowego rozrachunek generowany jest dla każdej pozycji dokumentu kasowego, a nie do całego dokumentu;
 • W oknie danych firmy oraz danych firmy do deklaracji dodano opcję pobierania danych z GUS;
 • Dodano opcję definiowania i wykonywania zestawu raportów. Zestaw raportów jest w pełni definiowalny przez użytkownika;
 • Nowy system aktualizacji oprogramowania. Zmodyfikowano i zautomatyzowano system aktualizacji. Obecnie aktualizacja nie będzie wymagała uruchamiania zewnętrznego programu (Uaktualnij). Ponowne uruchomienie aplikacji automatycznie zainstaluje uaktualnienia i ponownie uruchomi program;
 • Zmiany w wyglądzie aplikacji. Zmodyfikowano czytelność pól nieaktywnych, zmieniono zachowanie pól w ten sposób, aby aktualnie wybrane pole było zdecydowanie wyróżnione. 

 

Moduły księgowe
 

 • Dodano możliwość podpisywania plików JPK profilem zaufanym ePuap;
 • Dodano obsługę nowego wzoru JPK VAT (3);
 • Przy odczycie zapisanej deklaracji usunięto okno z wyborem „Czy przenosić dane z poprzedniej deklaracji?”;
 • Poprawiono czytelność komunikatu, gdy dana deklaracja nie posiada obsługi w e-deklaracjach;
 • W oknie księgowania dokumentów z innych modułów dodano kolumnę z nazwą kontrahenta;
 • Dodano opcję służącą usprawnieniu procesu sprawdzania księgowań bez potrzeby wykonywania dodatkowych wydruków;
 • Wprowadzono opcję rejestrów w celu usprawnienia procesu księgowania. Do każdego rejestru jest możliwość zdefiniowania wzorca księgowania przez co użytkownik nie musi dodatkowo wybierać wzorca księgowania po zdefiniowaniu wpisu VAT.

   

 


Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System Moja Firma 17.31 (Infor System Moja Firma) - lista zmian (11-01-2018 r.)

UWAGA! 
Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 16.50 i starszych.
 
Oprogramowanie Infor System 17 jest gotowe do zmian podatkowych w 2017 roku.
 

Aktualizacja: Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System Moja Firma 17

Cena 
netto

Kup 
teraz

1 firma / 1 stanowisko

80,00 zł

Zamawiam

 
 

Lista modyfikacji:

 

Księgowość:

 

 • Przy dodawaniu i edycji wpisu, po wpisaniu dodatkowego numeru księgowego i zmianie paczki, zmieniał się dodatkowy numer. Sytuacja występowała przy wyłączonej autonumeracji dodatkowego numeru księgowego gdy dodawany był wpis i wpisany dodatkowy numer księgowy lub przy edycji, gdy już był wpisany dodatkowy numer księgowy. Zmieniamy paczkę i numer automatycznie nam się zmieniał na ten z poprzednio dodawanego wpisu;
 • Usprawniono pobieranie dokumentów z MójKsięgowy24.pl w przypadku, gdy kontrahent nie miał NIP-u;
 • Dodano zabezpieczenie importowania danych z programu mikroSubiekt w formacie pliku *.EPP ponieważ plik wygenerowany z tego programu nie spełniał kryteriów dokumentacji formatu EPP;
 • Dodano obsługę importu z Subiekta w wersji pliku 1.05.5;
 • Udoskonalono generowanie deklaracji CIT-8 z załącznikiem CIT-D poprzez dodanie zabezpieczenia. Jeżeli pole 77 nie jest wypełnione, to cala sekcja jest pomijana. Podobnie z polem 92 i 107;
 • Poprawiono księgowanie dokumentów Rozliczeń Międzyokresowych, w niektórych przypadkach błędnie była podpowiadana data księgowania;

 

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System Moja Firma 17.23 (Infor System Moja Firma) - lista zmian (05-10-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Zamieniono możliwość zapisywania raportów i wydruków do formatu Excel (xlsx).

 

Księgowość:

 

 • Usprawniono import danych z pliku JPK FA w przypadku, gdy jest użyta stawka 0. W takim przypadku księgowanie mogło wchodzić z różną stawką np. VZ, np, zw;
 • Usprawniono wyświetlanie różnic kursowych w menu Rozrachunki → Różnice kursowe;
 • Dodano obsługę stawki VZ w interfejsie z MK24. Dotyczy pobierania sprzedaży z MK24 do DS oraz wysyłania dokumentów sprzedaży i zakupu z DS do MK24.

 

 

Księga Przychdów i Rozchodów DGCS System Moja Firma 17.22 (Infor System Moja Firma) - lista zmian (02-10-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Poprawiono wyświetlanie wartości w podsumowaniu na raporcie Zestawienie należności i zobowiązań wg kontrahentów.

 

Księgowość:

 

 • Poprawiono księgowanie faktur VAT marża;
 • Usprawniono podpowiadanie tabeli kursowej z dnia poprzedniego jeżeli zmieniamy datę dokumentu przy księgowaniu bez VAT w module Księga Handlowa;
 • Dodano słownik grup kontrahentów;
 • Usprawniono nadawanie numerów kont analitycznych kontrahentów w przypadku ręcznego dodawania kont.

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System Moja Firma 17.21 (Infor System Moja Firma) - lista zmian (29-08-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

 • Poprawiono księgowanie dekretów poprzez eksport dekretów do XML dla zakupów z VAT należnym. W poprzedniej wersji w przypadku eksportu dekretów do plików XML w stawce VAT-u należnego wchodziła stawka 0%;
 • Usprawniono import dekretów z XML jeżeli w dekrecie była użyta stawka 0% to przy imporcie dekretu na innej bazie również podpowiadana jest ta stawka.
 
 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System Moja Firma 17.20 (Infor System Moja Firma) - lista zmian (08-08-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

Księgowość:

 

 • Zmieniono protokół komunikacyjny do wysyłki e-deklaracji zgodnie ze zmianami w Ministerstwie Finansów (od 1 lipca 2017).
 • Usprawniono import danych z Subiekt.

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System Moja Firma 17.17 (Infor System) - lista zmian (04-07-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 •  Usprawniono rozliczanie dokumentów kasowych przy rozliczaniu wielu dokumentów przy pomocy jednego dokumentu kasowego.

 

Księgowość:

 

 • E-deklaracje DOS - Po wpisaniu błędnej licencji otwiera się ponownie okno do aktywacji licencji, ale z wyłączoną opcją demo, w takim przypadku należy tylko wpisać poprawny klucz;
 • W Księdze Handlowej rozdzielono opcję Dodaj wpis na Dodaj wpis z VAT i Dodaj wpis bez VAT;
 • Usprawniono edycję danych nagłówkowych przy edycji zapisu oznaczonego jako Bilans Otwarcia;
 • Ustawiono protokół TLS1.2 dla testowego serwera E-Deklaracji;
 • Ustawiono otwieranie kartoteki wysłanych e-deklaracji w E-Deklaracjach DOS.

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System Moja Firma 17.16 (Infor System) - lista zmian (08-06-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Dodano możliwość edycji daty i numeru dokumentu kasowego.

 

Księgowość:

 

 • W narzędziach administracyjnych poprawiono zmianę paczki

 

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System Moja Firma 17.15 (Infor System Moja Firma) - lista zmian (26-05-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Zmieniono wyglądu modułu Deklaracji (ikonki i układ przycisków);
 • Usprawniono edycję noty odsetkowej o aktualizację kwoty z rozrachunków.

 

 

Księgowość:

 

 • Dodano podsumowanie w kolumnach KPiR, gdzie kolumna 9 i kolumna 14, to kolumny podsumowań odpowiednio 7 i 8 oraz 12 i 13. Kolumny są widoczne w rozszerzonym widoku KPiR;
 • W Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Deklaracje rozdzielono istniejący znacznik na dwa inne: Ujmować zakupy w stawce zw TAK/NIE; Ujmować zakupy w stawce 0% TAK/NIE;
 • Poprawiono edycję zapisu o wyświetlanie okna rozrachunku po zapisaniu zmian.

 

 

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA 17.14 (Infor System Moja Firma)

 

Lista modyfikacji:

 

Księgowość:

 

 • Usprawniono wysyłkę ilości załączników VAT-ZD dla E-Deklaracji VAT-7 (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D);
 • W opcji Powiązane dokumenty dodano informację jaki dokument (rozrachunek) rozlicza dany zapis;
 • Dodano nowe wzory deklaracji UPL-1 (6) i OPL-1 (5);
 • Usprawniono generowanie deklaracji VAT-27.

 

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA 17.13 (Infor System Moja Firma) - lista zmian (26-04-2017 r.)

 

 

Lista modyfikacji:

 

Księgowość:

 

 • Usprawniono księgowanie z pliku JPK FA w przypadku, gdy w pliku są dokumenty zawierające daty wykraczające poza aktualny rok obrachunkowy;
 • W module KPiR zmieniono sposób księgowania faktur końcowych do zaliczki księgowanej automatycznie z modułu Magazyn / Fakturowanie;
 • W narzędziach administracyjnych w księgowaniach dodano kolumnę "data VAT" i opcję masowej zmiany daty VAT dla wpisów zaznaczonych. Użytkownik zaznacza interesujące go wpisy, klika „Zmień datę VAT” i wpisuje konkretną datę, w wyniku czego następuje zmiana dat VAT w zaznaczonych zapisach;
 • Poprawiono wysyłkę e-deklaracji PIT-36L (12) oraz PIT-36 (23) z załącznikiem ORD-ZU.

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA 17.08 (Infor System Moja Firma) - lista zmian (24-02-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Poprawiono komunikat pojawiający się gdy Dane firmy do deklaracji nie są uzupełnione wraz z listą pól, które są wymagane do obsługi pliku JPK. W tym wypadku pojawia się okno Dane firmy do deklaracji w celu uzupełnienia danych;
 • Usprawniono lokalizację schematów XSD dla plików JPK przy pracy terminalowej Winflector.

 

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA 17.07 r170222 (Infor System) - lista zmian (22-02-2017 r.)

 

System:

 

 • Wprowadzono zabezpieczenie przed zbyt długą nazwą pliku JPK. Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem wpisana przez użytkownika może mieć maksymalnie 47 znaków;
 • Zabezpieczono zapisywanie pliku JPK przed niedopuszczalnymi znakami;

 

Księgowość:

 

 • Dodano możliwość automatycznego księgowania plików JPK. Dodane są 4 typy wzorców do księgowania: JPK FA VAT, JPK FA korekta, JPK FA zaliczka i JPK FA pozostałe zgodne z elementem RodzajFaktury w schemacie JPK FA i według nich księgowane są dokumenty z JPK FA;
 • Dodano nowy formularz deklaracji VAT-27 (2) wraz z obsługę e-Deklaracji i z możliwością podpisywania danymi autoryzującymi, a także obsługą w e-deklaracjach DOS;
 • Poprawiono generowanie deklaracji VAT-UE (4) z załącznikami VAT-UE/A, VAT-UE/B lub VAT-UE/C;

 

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA 17.06 (Infor System Moja Firma) - lista zmian (20-02-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 
1. Zmiana nazwy serii Infor System Moja Firma na DGCS System Moja Firma
W generacji 17.00 zmieniamy nazwę z Infor System Moja Firma na DGCS System Moja Firma. Podczas instalowania aktualizacji, należy wskazać dotychczasową lokalizację np. C:/Biznesmen/InforSystemMF, ponieważ nową domyślną jest C:/Biznesmen/DGCSSystemMF. Program uruchamiamy ikoną DGCS System.

2. Nowy wygląd
Nowy, bardziej przyjazny dla użytkownika, wygląd aplikacji pozwalający na pracę na wielu zakładkach. Dzięki tej funkcjonalności będzie możliwe uruchomienie wielu funkcji jednocześnie. Konstrukcja każdego z modułów została przygotowana tak, aby nowi użytkownicy mogli łatwiej dotrzeć do najważniejszych opcji, a dotychczasowi mogli jeszcze szybciej wykonywać codzienne zadania.

3. Zarządzanie uprawnieniami kolumn tabel
Dzięki dodatkowym uprawnieniom można zablokować użytkownikowi możliwość edycji wyświetlanych kolumn tabel, kolejności kolumn oraz możliwości drukowania. Zmiana konfiguracji poszczególnych tabel dla użytkownika pozbawionego tych uprawnień nie wymaga przelogowania - każdą tabelę można indywidualnie odblokować podając login i hasło administratora, a po wprowadzeniu zmian, tabelę ponownie można zablokować.

4. Alarmowanie o długości i ilości umów na czas określony

5. Dwa nowe kody tytułu ubezpieczenia ZUS - 0580 oraz 0581

6. Wprowadzenie zgodności z GIODO

7. Podział dłuższych absencji

Jeśli okres absencji przekracza miesiąc, to System podzieli ją odpowiednio na okresy miesięczne.

 


Księga Przychodów i Rozchodów Infor System MOJA FIRMA16.56 r160919 - lista zmian (26-09-2016 r.)

UWAGA! 
Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 16i starszych.
 
 

Aktualizacja: Księga Przychodów i Rozchodów Infor System Moja Firma 16.50

Cena 
netto

Kup 
teraz

1 firma / 1 stanowisko

80,00 zł

Zamawiam

 
 
 
 
 

 

Lista modyfikacji:
 
 • Usprawniono komunikaty w przypadku, gdy nie można edytować dokumentu zaksięgowanego automatycznie
 • Przy edycji dokumentu zakupu zaksięgowanego automatycznie obsłużono przypadek form płatności, których nie ma zdefiniowanych w słowniku form płatności
 • Poprawiono wysyłkę e-deklaracji PIT-36 z załącznikiem PIT-D

 

Księga Przychodów i Rozchodów Infor System MOJA FIRMA 16.55 r160901 - lista zmian (08-09-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

 • NOWOŚĆ – dodano nowe wzorce deklaracji: VAT-7 (17), VAT-7D (8), VAT-7K (11), VAT-8 (8) i VAT-9M (6)
 • NOWOŚĆ – dodano obsługę nowych wzorów deklaracji VAT w E-Deklaracjach VAT-7 (17), VAT-7D (8) i VAT-7K (11)
 • Zmieniono możliwość edycji zapisu zaksięgowanego automatycznie z innego modułu wg poniższych założeń:
  - w oknie głównym modułów księgowych dodana został opcja modyfikacji nagłówka dokumentu zaksięgowanego automatycznie
  - zmieniono warunki edycji na koncie rozrachunkowym w pełnej księgowości dokumentu zaksięgowanego automatycznie.
 • Zmodyfikowano mechanizm uaktualnienia użytkownika i daty modyfikacji wpisu o pomijanie przypadków sortowania według dat oraz zatwierdzania wpisu
 • Dodano mechanizm informujący użytkownika o niezgodności wybranego roku obrachunkowego z modułem księgowym
 • Wprowadzono sprawdzanie czy taki dokument już istnieje w systemie na podstawie numeru i daty dokumentu oraz kontrahenta zaksięgowanych dokumentów przy księgowaniu w rejestrze VAT
 • W raporcie „Zestawienie należności i płatności kontrahentów (wg daty płatności)” dodano informację ile dni po terminie nastąpiła płatność
 • Na raporcie "Zestawienie dokumentów - należności i zobowiązania wg kontrahentów do dnia" musi pokazywać stan na dzień. W poprzedniej wersji stan rozrachunku był pokazywany na moment generowania raportu, a powinien być pokazany na dzień wybrany - podobnie jak w potwierdzeniu sald
 • Rozszerzono ilość miejsc po przecinku przy wprowadzaniu kursu w wyciągach bankowych do 6

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów Infor System MOJA FIRMA 16.54 r160804- lista zmian (16-08-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:
 

 • Zmieniono raport "Zestawienie dokumentów - należności i zobowiązania wg kontrahentów do dnia". Raport po zmianie pokazuje stan na wskazany dzień

 


Księgowość:

 

 • NOWOŚĆ – dodano możliwość wysłania plików JPK (Jednolity Plik Kontrolny) dla VAT i ksiąg rachunkowych
 • W oknie "Rozrachunki nierozliczone" dodano zapamiętywanie zakresu dat z poprzedniej sesji tego okna w przypadku, gdy okno nie jest wywołane z menu głównego oraz nie jest wywołane po importach
 • Poprawiono definiowanie wzorca do księgowania ręcznego faktury zakupu na materiały, w której jedna z pozycji ma odwrotne opodatkowanie

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów Infor System MOJA FIRMA 16.53 r160713 - lista zmian (25-07-2016 r.)

 
 
Zmiany dla wszystkich modułów Infor System
 

Automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail z informacją o płatnościach:

a) powiadomienie o zbliżającym się terminie płatności,

b) wezwanie do zapłaty,

c) ostateczne wezwanie do zapłaty.

 

Moduły księgowe

1. Możliwość księgowania kwot na konta księgowe według udziału procentowego.
 
1.1. Przy definiowaniu pozycji wzorca księgowania możemy określić procent kwoty. Domyślnie jest 100% (cała kwota).
1.2. Procentu nie można określić dla rozksięgowania rozrachunku kontrahenta oraz dla kont zaczynających się na "k" i "r", a wiec kont KPiR, KPiR dla RR i Ryczałtu.
1.3. Następnie przy księgowaniu ten procent jest uwzględniany przy poszczególnych kwotach w pozycjach.
 
2. Możliwość ustawienia rejestrów VAT w zależności od wykorzystywanego modułu.
 
2.1. Dodany parametr w [Konfiguracja]->[ustawienia ogólne]->[Parametry pracy] określający, które wpisy mają być pobierane do rejestrów VAT:
wszystkie (rejestry wspólne), tylko wpisy z modułów księgowych, czy tylko wpisy z modułów magazynowych.
2.2. Według ustawień powyższego parametru pobierane będą dane do wszystkich raportów VAT, wyliczania współczynnika VAT oraz do wszystkich deklaracji VAT.
 
3. Blokada możliwości dodawania i edycji księgowania na koncie rozrachunkowym w dokumencie zaksięgowanym z automatu.
 
Zapobiega modyfikacji oraz dublowaniu rozrachunku powstałego w księgowanym dokumencie oraz wprowadza spójność pomiędzy księgowanym rozrachunkiem i księgowaniem na koncie rozrachunkowym.
 
4. Nowe wzorce wydruku KPiR i KPiR dla RR w związku ze zmianami w przepisach dotyczących dodania nowej kolumny dotyczącej ewidencji kosztów działalności badawczo-rozwojowej.
 
4.1. W KPiR dodana nowa kolumna 16 w planie kont “Koszty działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym” oraz dodany nowy wzorzec księgowania
“Koszty działalności badawczo-rozwojowej” umożliwiający księgowanie na kolumnie 16.
4.2. W KPiR dla RR dodana nowa kolumna kBR w planie kont “Koszty działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym” oraz dodany nowy wzorzec
księgowania “Koszty działalności badawczo-rozwojowej” umożliwiający księgowanie na kolumnie kBR.
4.3. W KPiR i KPiR dla RR dostosowanie wszystkich wydruków księgi do nowego rozporządzenia.
 
5. Obsługa jednolitego pliku kontrolnego (w trakcie realizacji - będzie dostępne najwcześniej w lipcu 2016).
 
5.1. Zapis JPK do pliku XML dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (wszystkie moduły księgowe)
5.2. Zapis JPK do pliku XML dla ksiąg rachunkowych (KH)
5.3. Zapis JPK do pliku XML dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR)
5.4. Zapis JPK do pliku XML dla ewidencji przychodów (Ryczałt)
5.5. Wysyłka JPK do bramki usług Azure kontroli skarbowej


Księga Przychodów i Rozchodów Infor System Moja Firma 16 - lista zmian (17-12-2015 r.)

UWAGA! 
Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 12.56 i starszych.
 
Oprogramowanie Infor System 16 jest gotowe do zmian podatkowych w 2016 roku.
 

Aktualizacja: Księga Przychodów i Rozchodów Infor System Moja Firma 16

Cena 
netto

Kup 
teraz

1 firma / 1 stanowisko

80,00 zł

Zamawiam

 
 
 
 
 

 


Księga Przychodów i Rozchodów Infor System Moja Firma 12.55 r151112 - lista zmian (13-11-2015 r.)

UWAGA!

Aktualizacja jest płatna.
Użytkownikom, którzy zakupili oprogramowanie w dniach: 01.06.2015 do 27.07.2015 roku, przysługuje bezpłatna wymiana licencji do najnowszej wersji Infor System 12.50.

Dla klientów, którzy pracują na ”Środkach Trwałych”oraz "Delegacjach" wymiana licencji z wersji 12.0 na 12.50 będzie bezpłatna. Przy zamówieniu prosimy dodać w uwagach komentarz: "wymiana".

 

 
Oprogramowanie Infor System 12 jest gotowe do zmian podatkowych w 2015 roku. 

 

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 • poprawiono literówkę przy komunikacie pojawiającym się przy testowym odtwarzaniu bazy danych z kopii,
 • zmodyfikowano możliwość wczytywania wyciągów bankowych poprzez powiększenie NUMER_RACHUNKU w tabeli @WYCIAGI_WYCIAG,Księgowość:

 • poprawiono deklarację VAT-UEK. Jeżeli w sekcji E jest tylko jeden wiersz w poprzedniej wersji programu, gdzie w sekcji E ostatni wiersz nie był przenoszony do e-Deklaracji ,
 • w panelu skrótów dodano wybór KP, KW oraz ich kartotek a także dodano mechanizm wyszukiwania CFT w panelu skrótów przy szukaniu nazwy dodawanego skrótu,
 • poprawiono wybór roku obrachunkowego, jeżeli zmienimy rok i od razu myszką kliknie się ok, to wskakuje inny rok obrachunkowy. Sytuacja występowała na Mac,
 • poprawiono generowanie pliku XML dla deklarację VAT-UEK. W poprzedniej wersji jeżeli w sekcji C były dwa zera (było i jest) to pozycja ta przenoszona była do pliku XML

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów Infor System Moja Firma 12.50 - lista zmian (28-07-2015 r.) 

 
 
 
Lista modyfikacji
 
System
Automatyczne tworzenie kopii zapasowych - jeszcze większe bezpieczeństwo danych w programie Infor System. W generacji 12.50 programu Infor System dodano mechanizm automatycznego tworzenia kopii bezpieczeństwa bazy danych przy zamykaniu programu. Wykonywanie kopii zapasowych plików, które zawierają dane zabezpiecza je przed trwałą utratą lub uszkodzeniem. Użytkownik sam dokonuje wyboru, czy chce tworzyć kopie bezpieczeństwa bazy, w której pracuje, czy nie.
 
 
Księgowość
 • Dublowanie Kontrahentów – uporządkowanie kontrahentów – w nowej generacji programu została stworzona niezwykle przydatna funkcja, która umożliwia użytkownikowi usunięcie z bazy danych zdublowanych kontrahentów.
 •  
 • Nowe deklaracje podatkowe obowiązujące od 1 lipca 2015 roku: - deklaracje wraz z obsługą e-deklaracji: VAT-27 (1) VAT-7 (15), VAT-7K (9), VAT-7D (6)
 • Nowa deklaracja VAT-8
 • Okienko informacyjne z rozpisanymi rodzajami ewidencji VAT i powiązanymi z nimi polami w deklaracji VAT-7. Funkcja ta sugeruje użytkownikowi, który rodzaj ewidencji wybrać, aby zapis trafił w odpowiednie pole na deklaracji VAT-7. Zmiana to została wprowadzona, dzięki sugestiom użytkowników.
 • Możliwość ustawienia nowego wyglądu okna głównego Książki Przychodów i Rozchodów, nowy wygląd okna zbliżony jest do klasycznej papierowej formy. Sprawdź wygląd.

 


Księga Przychodów i Rozchodów Infor System Moja Firma 12.12 - lista zmian

UWAGA! 
Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 11 i starszych. Dla użytkowników wersji 12 jest bezpłatna. Oprogramowanie Infor System 12 jest gotowe do zmian podatkowych w 2015 roku.
 
 
Lista modyfikacji:
 
 • poprawiono wczytywanie wyciągów bankowych. Sytuacja występuje, gdy wczytamy wyciąg bankowy i na nim wykonujemy operację usuwania pozycji wraz z dowiązywaniem kontrahenta do pozycji. Przykładowo wyciąg bankowy ma 5 pozycji, dowiązujemy kontrahenta do 2 pozycji, usuwamy 1, 3 i 4 pozycje, następnie dowiązujemy kontrahenta do 5 pozycji. Wtedy zarówno do 2 jak i do 5 pozycji jest tak naprawdę dowiązany ten sam rozrachunek i jeżeli w pozycji 2 była kwota dodatnia a w pozycji była kwota ujemna, to jest jeden rozrachunek - płatność nasza wynikająca z pozycji 5. W takim przypadku podczas zapisu pozycji 2 program próbuje powiązać pozycje 2 z płatnością kontrahenta i zapis staje się niemożliwy.,
 • w oknie dodawania i edycji wyciągów bankowych data księgowania jest podpowiadana jako data wyciągu bankowego. Dodano również
 • podpowiadanie tabeli kursowej z dnia poprzedniego jeżeli zmieniana jest data wyciągu bankowego i wyciąg bankowy jest w walucie obcej.,
 • poprawiono możliwość rozliczania dokumentu, który posiadał już rozliczenia, z których zaksięgowane były różnice kursowe.,
 • dodano uprawnienia dla zakładki „Info o kontrahencie”. Konfiguracja → Prawa dostępu do systemu → Wspólne → Akcje → Informacje o kontrahencie → Zakładki,

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów Infor System Moja Firma 12.11 - lista zmian

 

 Lista modyfikacji:

 

 •  poprawiono wczytywanie pliku Wyciągów Bankowych,
 • poprawiono automatyczne księgowanie Wyciągów Bankowych o obsługę sytuacji, gdy pozycja zostanie określona jako typ operacji "X", gdzie "X" jest we wzorcu ujęty jako rozksięgowanie kontrahenta (na konto rozrachunkowe) a pozycja na wyciągu nie ma dowiązanego kontrahenta,

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów Infor System Moja Firma 12.10 r150527 - lista zmian (01-06-2015 r.)

 
Lista modyfikacji:
 
 • poprawiono raport Wydruk Księgi PiR (2) i raport z grupowaniem według paczek,
 • usprawniono możliwość wprowadzania NIP firmy w deklaracji PIT-36L,
 • dodano opcję kopiowania wpisu,
 • dodano wiersze na raportach rozliczenie PIT: przychód podatnika, przychód podatnika narastająco, koszty podatnika, koszty podatnika narastająco,
 
 

Księga Przychodów i Rozchodów Infor System Moja Firma 12.09 r150429 - lista zmian (19-05-2015 r.)

 
Lista modyfikacji:
 • uaktualniono słownik odsetek o stawkę 8%,
 • w konfiguracji serwera poczty wychodzącej SMTP dodano obsługę konfiguracji z szyfrowaniem SSL. Poprawiono także opisy okna konfiguracji SMTP,
 • poprawiono kopiowanie wpisów w walucie obcej. W poprzedniej wersji jeżeli kopiowany była zapis w walucie obcej to wartości były kopiowane jako PLN,
 • dodano parametr, który umożliwia konfigurację daty przy automatycznym księgowaniu sprzedaży w opcji "Parametry dekretacji" i "Eksport dekretów do plików XML". Dostępne opcje do wyboru to - wcześniejsza z dat dokumentu i sprzedaży, data dokumentu, data sprzedaży/wydania,
 • poprawiono księgowanie kilometrówki z modułu Delegacje. W poprzedniej wersji jeżeli w module Delegacje w polu „Środek lokomocji / numer rej.” wprowadzono zbyt długą nazwę to przy księgowaniu pojawiał się błąd. Aktualnie jeżeli nazwa będzie za długa, to zostanie automatycznie obcięta,

 

 

Księga Przychodów i Rozchodów Infor System Moja Firma 12.07 r150330 - lista zmian (01-04-2015 r.)

 
Lista modyfikacji
 
- dodano możliwość edycji danych dokumentu kasowego - kontrahenta, opis oraz pozycje dokumentu kasowego,
- wprowadzono obsługę nowej wyszukiwarki danych kontrahenta z GUS,
- udoskonalono odświeżanie szczegółów w rejestrach VAT,
- poprawiono datę dokumentu oraz datę księgowania przy księgowaniu dokumentów VAT o ustawienie daty ostatnio księgowanego zapisu.
 
 

Księga Przychodów i Rozchodów Infor System  Moja Firma 12.01 - lista zmian (01-01-2015 r.)

 
Lista modyfikacji
 
1. Nowe wzory deklaracji
W najnowszej generacji programu dostosowano deklaracje do wzorów obowiązujących w 2015 roku: NIP-2 (10), NIP-8 (1), PIT-28 (18), PIT-28/A (15), PIT-28/B (13), PIT-O (20), PIT-D(24), PIT-37 (21), PIT-36 (21), PIT-36L (10), PIT-B (13), PIT-4R (5), PIT-8AR (4), PIT-11 (21), PIT-40 (20) i PIT-R (17) .
Deklaracje PIT-4R (5), PIT-8AR (4), PIT-11 (21), PIT-40 (20) i PIT-R (17) oraz CIT-8 (21) z załącznikami obsłużone w module e-Deklaracji.
 
2. Dodano deklaracje VAT-Z i VAT-8 wraz z przeniesieniem danych z modułów księgowych
- VAT-Z 
była VAT-R (rejestracja), to jest też rezygnacja z odprowadzania VAT
- VAT-8 
deklaracja ta dotyczy nabyć towarów z zagranicy przez podmioty które nie są płatnikami podatku VAT a które w roku nabyły więcej niż za 50.000 zł.
 
3. E-Deklaracje zbiorcze
Zbiorcza wysyłka wielu e-deklaracji za pomocą jednego podpisu elektronicznego. Zarówno z jednej bazy (np. deklaracje placowe) jak i z wielu baz (np. biuro rachunkowe wysyłające deklaracje VAT-7).
Od 1 stycznia 2015 r. zmianie ulegają zasady wysyłki druków podatkowych PIT oraz VAT do Urzędu Skarbowego. Otóż każdy płatnik, zatrudniający powyżej 5 pracowników oraz każde biuro rachunkowe będzie mieć obowiązek wysyłania formularzy deklaracji podatkowych wyłącznie przez Internet. W związku z powyższym przygotowaliśmy program do przekazywania e-deklaracji PIT i VAT w formie zbiorczej wysyłki wielu deklaracji, za pomocą jednego podpisu elektronicznego. Wysyłka realizowana jest za pomocą zewnętrznego modułu "e-Deklaracje zbiorcze", do którego wymagane jest nabycie osobnej licencji. 
Moduł "e-Deklaracje zbiorcze dla firm" kosztuje 160 zł netto.
Moduł "e-Deklaracje zbiorcze dla biur rachunkowych" kosztuje 300 zł netto.
 
W module Deklaracji przyciski wysyłania i kartoteki e-deklaracji zastąpione zostały jednym przyciskiem E-Deklaracje z 4 dostępnymi opcjami:
– wysyłanie e-deklaracji 
działa tak jak do tej pory, a wiec wysyła e-deklaracje na podstawie aktywnego wypełnionego zestawu formularzy z okna deklaracji
– przygotowanie e-deklaracji – NOWOŚĆ 
przygotowuje e-deklaracje do wysłania na podstawie aktywnego wypełnionego zestawu formularzy z okna deklaracji – buduje XML i pozwala użytkownikowi wpisać co to za deklaracja, za kiedy, dodatkowy opis i identyfikator; tak zbudowana deklaracja do wysłania jest zapisywana w bazie danych w kartotece przygotowanych E-Deklaracji do wysłania
– przygotowane E-Deklaracje do wysłania – NOWOŚĆ 
wyświetla wszystkie przygotowane deklaracje do wysłania znajdujące w kartotece i pozwala masowo wysłać takie E-Deklaracje. Wysłane e-deklaracje usuwane są z tej kartoteki.
W tej opcji istnieje także możliwość wczytania przygotowanych deklaracji z jednego pliku XML oraz z katalogu zawierającego wiele plików XML. Wczytany XML zostaje oznaczony poprzez dodanie do nazwy pliku sufiksu "_Wczytany_dd-MM-yyyy".
Przy wczytywaniu z katalogu (kilka plików) nie wyświetlane jest okno z parametrami deklaracji – są one automatycznie pobierane z XML i zapisywane w bazie. Przy pojedynczym XML-u pobierane są tez z XML-a i podpowiadane, ale okno jest wyświetlone
– kartoteka wysłanych e-deklaracji 
działa tak jak do tej pory, a dodatkowo pozwala na masowe pobranie dokumentów UPO.
 
4. Pobieranie danych klientów z GUS do Słownika kontrahentów na podstawie wprowadzonego NIP
Po wybraniu opcji Dodaj kontrahenta (jeśli nie ma go w Słowniku kontrahentów) wystarczy w pole NIP wprowadzić NIP firmy i wybrać opcję Pobierz informację z GUS. System pobierze dane kontrahenta do Słownika kontrahentów, które będzie można w nim zapisać. 
 
5. Tabela ze szczegółami rozszerzona o kwoty w walucie obcej w KPiR na kolumnach i Ryczałcie na stawkach ryczałtu.
 
6. Dodany raport prezentujący należności i zobowiązania do dnia.
Raport nazywa się "Zestawienie dokumentów - należności i zobowiązania wg kontrahentów do dnia". Raport powstał jako połączenie danych z raportów "Zestawienie dokumentów - należności wg kontrahentów" i "Zestawienie dokumentów - zobowiązania wg kontrahentów", ale w nim można jeszcze ustawić datę do określającą daty dokumentów.
 
7. Możliwość ustalenia tematu i treści wiadomości e-mail wysyłanych raportów/wydruków
W konfiguracji udostępniono możliwość zmiany domyślnego tematu i treści wiadomości dla wysyłanych drogą elektroniczną raportów oraz wydruków.
 
8. Modyfkowanie wzorców wydruku
Możliwość wydruku każdej tabeli według ustawionych opcji, które pozwalają na określenie poniższych parametrów:
– kolumn, jakie mają się znaleźć na wydruku,
– szerokości każdej z kolumn (określamy ważność danej kolumny w stosunku do innych kolumn),
– pozycji jaką dana kolumna ma mieć.
Dostępne są również parametry wydruku takie jak:
- nazwa wydruku, 
- orientacja strony,
- dzielenie wydruku na strony, kolorowania wierszy oraz prezentacja numeracji stron.