icon-phone Dział handlowy
62 591 91 19

Mała Firma DGCS System


Mała Firma DGCS System wersja 24.06 - lista zmian (20-02-2024 r.)

UWAGA!
Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna.

 

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Rozbudowano tabele odsetek ustawowych o odsetki:
  - „za opóźnienia w transakcjach handlowych z podmiotami leczniczymi”,
  - „za opóźnienia w transakcjach handlowych bez podmiotów leczniczych”,
  oraz zmieniono zastosowanie ich w wystawianiu noty odsetkowej.

Moduły magazynowe:

 • Przywrócono możliwość wystawienia faktury VAT marża z dokumentu WZ oraz wydruk wzorca dedykowanego dla faktury VAT marża;
 • Usprawniono podpowiadanie tabeli kursowej przy pierwszej zmianie kursu waluty przy włączonym parametrze: „Pobieraj tabele kursowe z NBP przy starcie modułu na tym stanowisku”;
 • Przy ustawionym parametrze „Zapisuj ceny sprzedaży w wybranym cenniku” usprawniono zapisywanie cen sprzedaży w cenniku po wystawieniu faktury zakupu z dokumentu PZ;
 • Na raportach „Wartościowe zestawienie korekt dokumentów (FZ, RR, WNT” oraz „Wartościowe zestawienie dokumentów zakupu” dodano numer źródłowy dokumentu.

Moduły księgowe:

 • Usprawniono usuwanie zaksięgowanej kompensaty w przypadku, gdy kompensata zawierała np. skompensowaną jedną należność z wieloma zobowiązaniami, co po zaksięgowaniu daje kilka powiązań księgowań na kontach do jednej należności w tym jednym zapisie w dzienniku;
 • W słownikach wzorców księgowania i wzorców przeksięgowania dodano mechanizm pobierania wzorców z innych lat obrachunkowych;
 • Dodano nowe schematy plików XSD dla e-deklaracji CIT-8 wer.33 i CIT-D wer.8;
 • Usprawniono mechanizm sprawdzania księgowań w przypadku, gdy dodano nowy rok obrachunkowy przy otwartej zakładce "Sprawdzanie księgowań";
 • Usprawniono generowanie pliku KEDU DRA, w przypadku gdy podatnik ma zapłacić minimalną składkę zdrowotną.

Moduły kadry i płace:

 • W oknie kariery w firmie dodano pola "NIP" i "REGON", a także znacznik "Przejęcie art. 23(1) KP". Informacja o przejęciu jest przenoszona na świadectwo pracy;
 • Usprawniono drukowanie polskich znaków w raporcie alarmów i przypomnień przy zapisywaniu do pliku PDF;
 • Ulepszono wygląd raportu alarmów i przypomnień;
 • Dodano przypomnienia o zwolnieniu z opłacania składek na fundusz pracy i FGŚP. Przypomnienia są wyświetlane podczas:

 - uruchomienia programu - jeśli osobie zacznie przysługiwać zwolnienie w bieżącym lub następnym miesiącu, ale w ustawieniach płacowych składnik "Skł. na fundusz pracy" lub "Skł. na FGŚP" ma niezerową wartość;
 - obliczania pracowniczych list płac i zapisywania rachunków do umów cywilnoprawnych - jeśli w dacie wypłaty listy płac / rachunku osobie przysługuje zwolnienie, ale ma naliczane składki na fundusz pracy lub FGŚP.
Zwolnienie z opłacania składek na fundusz pracy i FGŚP przysługuje osobom od 55 (kobiety) / 60 (mężczyźni) roku życia, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba ma 55/60 urodziny. Jeśli osoba 55/60 ma urodziny pierwszego dnia danego miesiąca, to zwolnienie przysługuje już od tego miesiąca.
 

Mała Firma DGCS System wersja 24.05 - lista zmian (08-02-2024 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Usprawniono edycję dokumentów PZ/PW o odpowiedni komunikat jeśli wpiszemy w pole „Numer dokumentu” taki sam numer źródłowy, który już istnieje i jest wystawiony na tego samego kontrahenta;
 • Wyświetlono poprawny komunikat w przypadku edycji zaksięgowanej faktury;
 • Umożliwiono wystawienie faktury bez VAT do paragonu w przypadku ustawionego trybu pracy „Firma nie jest płatnikiem VAT”

Moduły księgowe:

 • Przy edycji symbolu typu operacji dodano komunikat o potrzebie zmiany typów operacji we wzorcach księgowania dla dokumentów kasowych i wyciągu bankowego w celu poprawnego księgowania pozycji według nowych typów operacji.

Moduły kadry i płace:

 • Usprawniono przeliczanie: wymiarów urlopów, czasu pracy oraz dni zasiłkowych po dodaniu lub edycji absencji w sytuacji, gdy absencja jest rozbijana na kilka miesięcy;
 • Usprawniono przeliczanie: wymiarów urlopów, czasu pracy oraz dni zasiłkowych po edycji absencji w sytuacji, gdy użytkownik zmienia miesiąc lub rok rozliczenia absencji;
 • Usprawniono eksport danych o składkach PPK dla osób zwolnionych w trakcie roku;
 • Dodano nową wartość zmiennej finansowej "Podstawa zdrowotna właściciel" na rok 2024 w wartości 7767,85 zł. Podstawę o wartości 6965,94 zł ograniczono w czasie do 31.12.2023. Nowa wartość jest uwzględniona w obliczeniach w zakładce "Podstawa zdrowotna właściciel" w kartotece pracowników.

Uwzględniono wyjątek przy obliczaniu podstawy i składki zdrowotnej właściciela przy opodatkowaniu podatkiem liniowym lub na zasadach ogólnych za styczeń 2024. W opisanej sytuacji minimalna składka wynosi 314,10 zł, więc przy takiej składce minimalna podstawa zdrowotna za styczeń 2024 wynosi nadal 3490 zł.

Dopiero od składek za luty 2024 przy opodatkowaniu podatkiem liniowym lub na zasadach ogólnych minimalna składka wynosi 381,78 zł, więc przy takiej składce minimalna podstawa zdrowotna wynosi 4242 zł.

Dla osób współpracujących obliczanie wartości 75% następuje przy eksporcie do KEDU (RCA):
         - podstawa zdrowotna jest obliczana jako 75% zmiennej finansowej "Podstawa zdrowotna właściciel" na rok 2024 - standardowo 75% z wartości 7767,85 zł = 5825,89 zł;
         - składka zdrowotna jest obliczana jako 9% podstawy wymiaru składki - standardowo 9% z wartości 5825,89 zł = 524,33 zł.
 

Mała Firma DGCS System wersja 24.04 - lista zmian (02-02-2024 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Dodano obsługę dodatkowych kodów kreskowych w oknie dodawania pozycji przy edycji dokumentów wydania i zamówień od klientów.

Moduły księgowe:

 • Usprawniono automatyczne księgowanie faktury końcowej do zaliczki, faktury końcowej do zaliczki EXP i faktury końcowej do zaliczki OSS, które są wystawione w walucie;
 • Usprawniono działanie rozszerzonego mechanizmu numeracji paczki o cofanie numeracji dodatkowego numeru księgowego w paczce w przypadku, gdy edytujemy dany zapis i paczkę oraz, gdy usuwamy zapis z danej paczki.

 

Mała Firma DGCS System wersja 24.03 - lista zmian (29-01-2024 r.)

System:

 • Dodano pytanie czy utworzyć kopię bezpieczeństwa przy przechodzeniu pomiędzy bazami w opcji Narzędzia → Zarządzanie bazami danych.

Moduły magazynowe:

 • W "Kartotece należności według kontrahentów" oraz w "Rozrachunki pełne" dodano przycisk "Drukuj rozrachunki zaległe";
 • Dodano współpracę kolektora danych CIPHERLAB 8400 z oprogramowaniem NOVITUS - Inwentaryzator v.3;
 • Dodano zapamiętywanie oznaczeń dostaw VAT dla korekt faktur zaliczkowych i nowych typów zaliczek EXP i OSS

Moduły księgowe:

 • Zaktualizowano wartość minimalnej składki zdrowotnej od lutego 2024 r. wynoszącą 381.78 zł.
 • Dodano nowy schemat wysyłki e-Deklaracji CIT-8ST wer.1 w wersji 2-0E.
 • Usprawniono import danych początkowych z ryczałtu DOS o import w stawkach 12%, 12,5% i 14%;
 • Usprawniono generowanie raportu „Rozliczenie roczne ryczałtu” w przypadku kwot powyżej miliona złotych;
 • Dodano nowy wzór deklaracji CIT-D wer.8;
 • Dodano nowy wzór deklaracji CIT-8 wer.33 za rok 2023 wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dla wzorców księgowania faktur zaliczkowych EXP oraz OSS oraz ich korekt dodano kwoty Netto (z poprzedniej zaliczki);
 • Dodano checbox: „50% VAT” do odliczenia w oknie „Edytuj pozycję VAT”;
 • W opcji Narzędzia → Narzędzia Administracyjne → Rejestr VAT Sprzedaży dodano kolumnę „korekta”;

Moduł środki trwałe:

 • Usprawniono obliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, które zostały zmodernizowane w kolejnych latach po jednorazowym odpisie amortyzacyjnym.

Moduły kadry i płace:

 • W oknie Konfiguracja → Ustawienia ogólne na zakładce Parametry dodano ustawienia certyfikatów do podpisu kwalifikowanego, dostępne w kategorii "Deklaracje i JPK".
 • W oknie składników definiowalnych usprawniono usuwanie składników definiowalnych dla pracownika z poziomu zakładki "Siatka płac".

 

Mała Firma DGCS System wersja 24.02 - lista zmian (08-01-2024 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Przywrócono generowanie raportu „Rozliczenie ZUS” w module KPiR.

Moduły kadry i płace:

 • Usprawniono podpowiadanie stosowania podatku zryczałtowanego na rachunkach do umów cywilnoprawnych;
 • Usprawniono wyświetlanie ostrzeżeń po zmianie ustawienia podatku zryczałtowanego na rachunku do umowy cywilnoprawnej;
 • Usprawniono wyświetlanie komunikatu o braku danych w wymaganych polach adresu zamieszkania pracownika przy zbiorczym generowaniu deklaracji PIT-11.
   

Mała Firma DGCS System wersja 24.01 - lista zmian (03-01-2024 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • W module Ryczałt przywrócono możliwość wygenerowania raportu „Rozliczenie ryczałtu”.

Moduły kadry i płace:

 • Dodano aktualne wartości zmiennych finansowych obowiązujące od 01.01.2024 r.
 • Dodano minimalną stawkę godzinową do umów zleceń na rok 2024 w wysokości 27,70 zł;

Dodano deklarację PIT-8AR wer. 13 wraz z obsługą e-Deklaracji;Dodano deklarację PIT-4R wer. 13 wraz z obsługą e-Deklaracji;Dodano możliwość wysłania deklaracji PIT-11 (29) oraz IFT-1/IFT-1R (16) na adres e-mail pracownika. Adres e-mail jest wczytywany z kartoteki pracowników podczas przygotowywania deklaracji do wysłania. Po wysłaniu deklaracji do serwera MF, można ją wysłać do pracownika. W tym celu należy przejść do kartoteki deklaracji wysłanych i użyć jednej z dwóch opcji:

- wybrać deklarację z listy i kliknąć przycisk "Wyślij", a następnie "Wybraną E-Deklarację na e-mail";
- zaznaczyć deklaracje (kolumna "Z") i kliknąć przycisk "Wyślij", a następnie "Zaznaczone E-Deklaracje na e-mail".

W menu "Konfiguracja" dodano opcję "Konfiguracja wiadomości e-mail dla deklaracji". Wybranie tej opcji wyświetla okno, w którym można ustawić tytuł oraz treść wiadomości z deklaracją, a także włączyć pakowanie i szyfrowanie pliku z deklaracją wysyłanego jako załącznik do wiadomości. Aktualizację można pobrać korzystając z opcji "Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje".

 

Mała Firma DGCS System wersja 24.00 - lista zmian (22-12-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Dodano nowy schemat e-faktury FA wer.2 w KSeF;
 • Dodano obsługę KSeF.

Moduły magazynowe:

 • Usprawniono wyświetlanie kwoty VAT przy wprowadzeniu korekty do faktury końcowej do zaliczki eksportowej;
 • Dodano automatyczną zmianę stawi VAT przy zmianie z "Zamówienia krajowego" na "Zamówienie eksportowe";
 • Usprawniono drukowanie klauzuli RODO na zamówieniach od klienta w zależności od ustawionego parametru w konfiguracji;
 • KSeF - dodano parametr, który od razu po wystawieniu dokumentu będzie go wysyłał na serwer KSeF;
 • KSeF - dodano parametr, który pozwoli na zapisanie wystawionego dokumentu do obiegu KSeF po wystawieniu;
 • W zakładce KSeF - dokumenty sprzedaży dodano kolumny: TYP; Nazwa Kontrahenta; NIP; Magazyn,; Waluta; Wartość netto; Wartość brutto;
 • W Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Dokumenty → Wzorzec zamówienia od klienta pozostawiono konfigurację numeru dokumentu;
 • W Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Dokumenty → Wzorzec zamówienia do dostawcy pozostawiono konfigurację numeru dokumentu;
 • W kartotece faktury zaliczkowych dodano kolumnę "Typ dokumentu" z pełną nazwą typu dokumentu;
 • Usprawniono wyświetlanie dokumentu docelowego w kartotece zamówień od klientów dla zamówień eksportowych i OSS;
 • Przy wysyłce do KSeF dodano sprawdzanie poprawności NIP kontrahentów;
 • W oknie KSeF - dokumenty zakupu - domyłśnie ustawiono kursor w polu "Data od";
 • W oknie głównym dodano możliwość wystawienia faktur zaliczkowych eksportowych i OSS;
 • W oknie parametrów Dokumentów zmieniono nazwy dla faktur zaliczkowych eksportowych i OSS na standardową nazwę z dopiskiem EXP i OSS.

Moduły księgowe:

 • Dodano zapamiętywane formy opodatkowania dla danego roku obrachunkowego;
 • Dodano możliwość zmiany udziału właściciela w trakcie roku.
  Przy zmianach udziałów wymagane jest wprowadzenie remanentu końcowego w dacie zakończenia udziału X i remanentu początkowego dzień po zakończeniu udziału X (ta sama data, co rozpoczęcie udziału Y). Muszą więc być 2 takie same remanenty w dwóch kolejnych dniach: zakończenie udziału X i rozpoczęcie udziału Y;
 • W definicjach sprawozdań finansowych w prawej dolnej tabelce rozszerzono nazwę pola o nazwę konta. Nazwa jest wyświetlana pod warunkiem, że takie konto istnieje w danym roku obrachunkowych;
 • W definicjach sprawozdań finansowych i w obliczaniu sprawozdania finansowego dodano przycisk wydruku kontrolnego;
 • Rozbudowano numerację paczek o miesiąc i rok. W "Parametry dekretacji" w modułach księgowych dostępny jest parametr "Rozszerzona autonumeracja dodatkowego numeru księgowego" ustawiany dla bazy danych, po zaznaczeniu którego włączona jest autonumeracja dodatkowego dokumentu księgowego w obrębie paczki podobnie jak w przypadku innych dokumentów w systemie np. Paczka1/$n/$mm/$rrrr (nazwa, numer, miesiąc i rok). Oczywiście, żeby autonumeracja działała musi być też zaznaczony parametr "Autonumeracja dodatkowego numeru księgowego";
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-28 wer.26 wraz z załącznikami;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36L wer.20 wraz z załącznikami oraz obsługa nowego schematu wysyłki w wersji 1-1E;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36 wer.31 wraz z załącznikami;
 • odano nowe typy dokumentów do automatycznego księgowania:
  Faktura zaliczkowa OSS, Faktura zaliczkowa końcowa OSS, Faktura zaliczkowa Eksportowa, Faktura zaliczkowa końcowa Eksportowa, Korekta faktury zaliczkowej, Korekta faktury zaliczkowej eksportowej, Korekta faktury zaliczkowej OSS,
  - dla uproszczonych księgowości dodano zdefiniowane wzorce księgowania;
  - w pełnej księgowości dla wzorców nowych typów dokumentów dodano możliwość określenia dodatkowego warunku księgowania zależnego od kraju w celu możliwości księgowania różnych krajów na różne konta księgowe;
 • W module Ryczałt domyślnie ustawiono parametr "Pytaj o stawkę ryczałtu podczas automatycznego księgowania";
 • Dodano możliwość księgowania dokumentów z KSeF oraz wizualizacji faktur zaksięgowanych z KSeF.

Moduł środki trwałe:

 • Ulepszono wygląd pól słownikowych, m.in. pola "KŚT" w zakładce "Podstawowe" w kartotece środków trwałych;
 • Usprawniono kopiowanie środków trwałych w kartotece środków trwałych.

Moduły kadry i płace:

 • Dodano dane świąt na rok 2024;
 • Przyspieszono obliczanie pracowniczych list płac;
 • W kartotece pracowników dodano pole "E-mail";
 • Dodano obniżanie kosztów uzyskania przychodu do wysokości przychodu podczas liczenia pracowniczych list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych, dla których koszty NIE są obliczane jako procent. Koszty są obniżane do wysokości sumy: "Brutto" plus "Dochód z PPK".
  Obniżanie dotyczy również składnika "Koszty (zwol. pod.)". Jest on obniżany do wysokości przychodu zwolnionego z podatku, czyli do wysokości sumy: "Przychód zwolniony (zwol. pod.)" plus "Dochód z PPK (zwol. pod.)".
  W sytuacji, gdy program zastosuje obniżanie kosztów, zostanie wyświetlony stosowny komunikat.
  Dla rachunków do umów cywilnoprawnych, na których koszty są liczone jako procent, koszty są obliczane tak jak dotychczas.
  Obniżanie kosztów można wyłączyć lub włączyć w ustawieniach płacowych: "Konfiguracja" - "Ustawienia płacowe" - "Podstawowe" - pole "Obniżanie kosztów do wysokości przychodów". Domyślnie obniżanie kosztów jest włączone;
 • Usprawniono obliczanie podatku naliczonego dla osób ze zwolnieniami podatkowymi (ulga 26- lub jeden z wniosków "Zerowy PIT..."). Przy sprawdzaniu przekroczenia progu podatkowego, program oblicza wykorzystany w roku dochód zwolniony z podatku przypadający na przychód zwolniony z podatku jako:
  - "Przychód zwolniony (zwol. pod.)" minus "Koszty (zwol. pod.)" minus "Składki ZUS (zwol. pod.)"
  - Roczny limit przychodu zwolnionego z podatku dla zwolnień podatkowych to obecnie 85.528,00 zł. Po wykorzystaniu dochodu zwolnionego obliczonego wg powyższego wzoru, osoba ma cały limit do wykorzystania z pierwszego progu dochodu, czyli aktualnie 120.000,00 zł. Dopiero po wykorzystaniu dochodu zwolnionego plus 120.000,00 zł dochodu dla pierwszego progu, przechodzi na zaliczkę liczoną w drugim progu;
 • Usprawniono sprawdzanie przekroczenia progu podatkowego 120.000,00 zł dla osób będących uczestnikami PPK;
 • Usprawniono obliczanie podatku na rachunkach do umów cywilnoprawnych w sytuacji przekroczenia w roku podstawy do opodatkowania odpowiadającej kwocie progu podatkowego 120.000,00 zł;
 • Usprawniono ustalanie procentu podatku w sytuacji, gdy w jednym miesiącu jest rozliczanych z ZUS kilka list płac;
 • Usprawniono obliczanie zaliczki na podatek w sytuacji, gdy nastąpiło przekroczenie progu podatkowego 120.000,00 zł dochodem z PPK;
 • Usprawniono obliczanie przychodu zwolnionego z podatku (dla ulgi 26- oraz wniosków "Zerowy PIT...") w sytuacji, gdy dla danej osoby jest wprowadzony składnik "Diety w PLN zwolnione z PIT";
 • Usprawniono naliczanie składnika "Dochód z PPK (zwol. pod.)";
 • Usprawniono obliczanie składnika "Suma składek Ubezpieczony nieobniżające podstawy opodatkowania (zwol. pod.)" przy liczeniu pracowniczych list płac w sytuacji, gdy dana osoba ma prawo do zwolnienia podatkowego na podstawie wieku (26-) lub wniosków (jeden z trzech wniosków "Zerowy PIT..."), ale wykorzystała roczny limit kwoty dla zwolnień podatkowych;
 • Usprawniono obliczanie pracowniczych list płac i rachunków do umów cywilnoprawnych dla osób ze zwolnieniami podatkowymi (ulga 26- lub jeden z wniosków "Zerowy PIT...") w sytuacji, gdy na danej liście / rachunku następuje przekroczenie rocznego limitu dla zwolnień podatkowych (obecnie 85.528,00 zł). Na liście płac / rachunku, który przekracza limit, są wykonywane następujące, specjalne obliczenia:
  W miesiącu przekroczenia limitu kwoty dla zwolnień podatkowych (85.528,00 zł) jest obliczany specjalny współczynnik: ("Przychód zwolniony (zwol. pod.)" plus "Dochód z PPK (zwol. pod.)")
  podzielone przez
  ("Brutto" plus "Dochód z PPK" minus suma składników opodatkowanych mimo zwol. pod. minus "Diety w PLN zwolnione z PIT")
  gdzie składniki opodatkowane mimo zwol. pod. to
  - składniki definiowalne z zaznaczeniem w polu "Opodatkowany mimo zwol. pod."; - zasiłki chorobowe, ale z możliwym wyłączeniem zasiłków rodzicielskich.
  Współczynnik jest obliczany z dokładnością do 6 miejsc po przecinku.
  Składniki "Składki ZUS (zwol. pod.)" oraz "Suma składek Ubezpieczony nieobniżające podstawy opodatkowania (zwol. pod.)" są proporcjonalnie obniżane do części przypadającej na przychód zwolniony z podatku, na podstawie współczynnika z pktu 1.
  Zaliczka na podatek jest obliczana w następujący sposób:
  3.1. Obliczamy "hipotetyczne" składniki:
  "hipotetyczne" brutto = skł. "Brutto" z listy płac minus "Przychód zwolniony (zwol. pod.)"
  "hipotetyczne" składki ZUS = "Składka emerytalna" plus "Składka rentowa" plus "Składka chorobowa" minus "Składki ZUS (zwol. pod.)"
  "hipotetyczne" koszty:
  dla rachunków do umów cywilnoprawnych, na których koszty są liczone jako procent: "Koszty" minus "Koszty (zwol. pod.)"
  w pozostałych przypadkach: wartość składnika "Koszty"
  3.2. Obliczamy "hipotetyczny" dochód jako:
  "hipotetyczne" brutto
  minus "hipotetyczne" koszty
  minus "Diety w PLN zwolnione z PIT"
  minus "Składki ZUS nieobniżające podstawy naliczenia podatku" (ten składnik ma wartość ujemną, więc rezultatem jest zwiększenie wartości)
  minus "Suma składek Ubezpieczony nieobniżające podstawy opodatkowania (zwol. pod.)"
  3.3. Obliczamy "hipotetyczny" podatek naliczony jako:
  ("hipotetyczny" dochód z pktu 3.2 zaokrąglony do pełnych złotych x składnik "Procent podatku" z listy płac) / 100
  z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
  3.4. Obliczamy podatek od dochodu z PPK jako:
  [ (składnik "Dochód z PPK" z listy płac minus składnik "Dochód z PPK (zwol. pod.)" z listy płac) x składnik "Procent podatku" z listy płac] / 100
  z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
  3.5. Obliczamy zaliczkę na podatek jako:
  "hipotetyczny" podatek naliczony z pktu 3.3
  plus podatek od dochodu z PPK z pktu 3.4
  minus składnik "Ulga" z listy płac
  3.6. Zaliczka na podatek z pktu 3.5 jest zaokrąglana do pełnych złotych.

Mała Firma DGCS System wersja 23.41 - lista zmian (20-11-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Dla e-Deklaracji przywrócono działanie znacznika „pobrane UPO”, który przy dowolnej edycji zmieniał swoje oznaczenie.
   

Mała Firma DGCS System wersja 23.40 - lista zmian (17-11-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Na raporcie „Rozliczenie roczne ryczałtu” zmniejszono rozmiar czcionki dla pol kwotowych z 8 na 7, tak aby możliwa była prezentacja większych wartości;
 • Usprawniono edycję wzorca księgowania w przypadku edycji tylko pola z numerem konta analityki;
 • W raporcie wiekowania należności okres "powyżej 180 dni" został rozdzielony na dwa okresy: "od 181 do 365 dni" i "powyżej 365 dni";
 • Na wydruku „KPiR” zmieniono prezentację daty w kolumnie 2: jeżeli jest księgowanie na kol 7 lub kol 8 to jest to data księgowania, a w pozostałych przypadkach jest to data dokumentu;
 • Przy edycji zapisów oznaczonych jako „VAT OSS” usprawniono wyświetlanie nazwy stawki VAT.

Moduły kadry i płace:

 • Usprawniono tworzenie i zapisywanie pozycji list płac i rachunków do umów cywilnoprawnych dla osób z długim imieniem lub nazwiskiem;
 • Dodano sprawdzanie, czy określono koszty przed zapisaniem umowy cywilnoprawnej;
 • Ograniczono ważność typu nieobecności "Urlop opiekuńczy specjalny COVID-19" do 31.12.2022 włącznie;
 • W oknie list płac usprawniono odświeżanie danych na zakładce "Karta wynagrodzeń" po usunięciu listy płac;
 • W kartotece pracowników ulepszono proponowanie zmiany kodu tytułu ubezpieczenia po zmianie statusu osoby\
  -      po zmianie statusu na "Uczeń" program proponuje kod tytułu ubezpieczenia 0120xx;
  -      po zmianie statusu na "Zleceniobiorca" program proponuje kod tytułu ubezpieczenia 0411xx.

 

Mała Firma DGCS System wersja 23.39 - lista zmian (30-10-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Dodano nagłówek z nazwą i wersją programu oraz numerem licencji do wszystkich wydruków w modułach Kadry i Płace oraz Środki Trwałe, a także do wydruku faktury wewnętrznej w oknie dodawania wpisu w modułach księgowych;
 • Usprawniono wyświetlanie komunikatów na komputerach z systemem macOS.

Moduły magazynowe:

 • Usprawniono usuwanie rozrachunku po usunięciu dokumentu z opcji Wydania → Kartoteka dokumentów wydań i sprzedaży;
 • Na wydrukach graficznych korekt faktur sprzedaży dodano informacje o terminie płatności oraz o kursie, tabeli i dacie kursu waluty dla dokumentów wystawionych w walucie;
 • W informacji o towarze w zakładce „Dokumenty wydań z danym towarem” dodano możliwość przejścia do podglądu dokumentu (pod prawym przyciskiem myszy) – podobnie jak w zakładce „Dokumenty przyjęć z danym towarem”;
 • Do operacji zbiorczych na dokumentach dodano możliwość zapisania do plików;.
 • Usprawniono edycję faktury końcowej do zaliczki o zablokowanie możliwości usunięcia rozrachunku po edycji takiego dokumentu;
 • Usprawniono wyświetlanie pozycji tzw. „usługi jednorazowej” w kartotece faktur VAT zaliczkowych;
 • Usprawniono sumowane wartości na wydruk faktury drukowanej na urządzeniu fiskalnym przy włączonym grupowaniu towarów na wydruku;
 • Moduł dodatkowy – mobilna faktura – dodano obsługę daty zaliczki w wymianie danych przez pliki xml.

Moduły księgowe:

 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-R w wersji 17;
 • W definicji pola dodano możliwość ustawienia zaokrąglenia i przy obliczaniu takiego pola wartość jest zaokrąglana do wartości całkowitej z zaokrągleniem od polowy w górę;
 • Zmieniono zasadę działania raportu: "Zestawienie kont w zadanym okresie". Jeżeli ustawiono parametr „wszystkie konta”, to podsumowanie jest pobierane z księgowań SBA i ANA. W takim razie jeżeli jakieś księgowanie nie zostało rozksięgowane na analityce, to nie zostanie wzięte do podsumowania;
 • Na wydrukach tabulogramów KPiR w kolumnie 2 ustawiono ujmowanie daty dokumentu zamiast daty księgowej;
 • W narzędziu do sprawdzania księgowań dodano kolumnę „Data wpływu”, która jest wypełniana dla dokumentów zaksięgowanych w Rejestrze VAT zakupu;
 • Na raportach rejestrów VAT dodano opis oznaczeń procedur: WSTO_EE i IED.

Moduły kadry i płace:

 • Zmieniono nazwę typu nieobecności z kodem 338 na "Urlop rodzicielski NIEPRZENOSZALNY 70%";
 • W oknie list płac oraz w oknie umów cywilnoprawnych zmieniono otwieranie okna zaświadczenia o zarobkach z poziomu zakładki karty wynagrodzeń tak, aby okno zaświadczenia o zarobkach było wyświetlane w nowej zakładce i z wybranym tym samym pracownikiem, co w oknie list płac / oknie umów cywilnoprawnych;
 • Odblokowano możliwość usunięcia rocznej listy płac;
 • Zmieniono otwieranie okna urlopów po zmianie daty zatrudnienia lub zwolnienia w kartotece pracowników tak, aby domyślnie była ustawiona opcja przeliczania urlopów dla jednego (wybranego) pracownika zamiast opcji przeliczania dla wszystkich pracowników;
 • W oknie listy płac na zakładce "Karta wynagrodzeń" dodano opcję wyszukiwania pracowników oraz ulepszono wygląd przycisków;
 • Zmieniono otwieranie okna historii pracy z poziomu kartoteki pracowników przyciskiem "Historia pracy" tak, aby otwierać okno historii pracy jako zakładkę i ustawiać w nim pracownika wybranego w kartotece pracowników;
 • Usprawniono drukowanie liczby godzin na rachunkach do umów cywilnoprawnych ze stawką godzinową;
 • W oknie list płac, na zakładce "Karta wynagrodzeń", na podzakładce "Kalendarz" dodano kolumnę "Wymiar etatu";
 • W oknie listy płac na zakładce "Karta wynagrodzeń" dodano podzakładkę "Oddelegowanie";
 • Ulepszono wygląd wydruku paska listy płac w wersji zbiorczej i osobno dla każdego pracownika;
 • Dla nowych baz danych w oknie danych firmy wyłączono domyślne zaznaczenie pola "Osoba fizyczna" oraz zmieniono domyślny termin przesyłania deklaracji na "Do 15-tego - kod 3";
 • W oknie "Lista płac" - "Umowy cywilnoprawne" na zakładce "Lista" dodano kolumnę "Kryterium tworzenia listy".
   

Mała Firma DGCS System wersja 23.36 - lista zmian (28-06-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Usprawniono ustawianie statusu towaru w inwentaryzacji częściowej przy wybraniu przycisku „Aktualizuj według stanu magazynowego” oraz zaznaczeniu opcji „Dodaj nowe towary”;
 • Przywrócono zapisy podręcznego słownika w nazwie usługi tymczasowej w oknie głównym.

Moduły księgowe:

 • Usprawniono usuwanie rozrachunku przy usuwaniu księgowań.
 • Sytuacja występuje, gdy wpis został zaksięgowany ręcznie dla sprzedaży i zakupu,wykonana kompensata dokumentów, zaksięgowana kompensata, usunięte księgowanie kompensaty, usunięta kompensata i usunięte księgowanie zakupu. Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności pozostawał w bazie rozrachunek z zakupu nie dowiązany do żadnego dokumentu;
 • Usprawniono edycję zaksięgowanej kompensaty.
 • Sytuacja dotyczy kompensat dla dokumentów wystawionych w modułach magazynowych i zaksięgowanych w module Księga Handlowa, gdzie zaksięgowana została również kompensata. Edycja zaksięgowanej kompensaty generowała błąd;
 • Przy kopiowaniu zapisu w module Ryczałt usprawniono wyświetlanie wartości dziesiętnych stawki ryczałtu oraz sortowanie stawek od najmniejszej do największej;
 • Przy edycji zapisu i zmianie paczki program ustawi nowy numer paczki;
 • Usprawniono wyszukiwanie paczki w oknie dodawania i edycji zapisu.

Moduły kadry i płace:

 • Dostosowano program do nowych przepisów o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym.

Dodano możliwość rozliczania oddelegowań kierowców do pracy za granicą zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 19.08.2023. Aby włączyć dla pracownika nowy sposób obliczania, należy przejść do kartoteki pracowników i na zakładce "Oddelegowanie" ustawić "Sposób rozliczania oddelegowań" na "Dla kierowców". Nowe zasady dla kierowców zagranicznych będą stosowane począwszy od list płac za miesiąc 9/2023.

    Dodano nowe zmienne finansowe:

 • "Kierowcy - diety zwolnione z ZUS za dzień (euro)" - standardowo 60 euro;
 •  "Kierowcy - diety zwolnione z PIT za dzień (euro)" - standardowo 20 euro.

    Standardowe wartości zmiennych ustawiane nowym pracownikom można zmieniać w nowym oknie "Konfiguracja" - "Ustawienia płacowe" - "Oddelegowanie". Indywidualne wartości tych zmiennych można ustawiać w kartotece pracowników w zakładce "Oddelegowanie".

    W oknie edycji listy płac, w zakładkach "Oddelegowanie" oraz "Wszystkie" dodano nowe składniki dla kierowców oddelegowanych: "Kierowcy - dni pobytu za granicą" oraz "Kierowcy - kurs euro". Można wpisać ich wartości tylko, jeśli pracownik ma włączony sposób rozliczania oddelegowań "Dla kierowców" i lista płac jest obliczana za miesiąc 9/2023 lub później. Ponadto zmieniono nazwy składników:

 •   z "Równowartość diet w PLN zwolniona ZUS" na "Diety w PLN zwolnione z ZUS";
 •   z "30% diet zwolniona z PIT" na "Diety w PLN zwolnione z PIT".

    Składniki dotyczące oddelegowań kierowców są obliczane w następujący sposób:

 •  "Kierowcy - dni pobytu za granicą" - należy wpisać ręcznie;
 •  "Kierowcy - kurs euro" - domyślnie ustawiany na kurs obowiązujący w dniu poprzedzającym datę wypłaty listy płac;
 •   "Diety w PLN zwolnione z ZUS" - wartość zmiennej "Kierowcy - diety zwolnione z ZUS za dzień (euro)" x liczba dni x kurs euro;
 •   "Diety w PLN zwolnione z PIT" - wartość zmiennej "Kierowcy - diety zwolnione z PIT za dzień (euro)" x liczba dni x kurs euro.

    Dla pracowników oddelegowanych niebędących kierowcami obliczenia są przeprowadzane tak, jak dotychczas:

 •  "Diety w PLN zwolnione z ZUS" - należy wpisać ręcznie;
 •  "Diety w PLN zwolnione z PIT" - obliczane jako: 30% x "Diety w PLN zwolnione z ZUS".

    Wszystkie ww. wartości można też wpisywać ręcznie.

 • Dodano słownik kursów walut oraz automatyczne pobieranie danych kursów walut przy uruchamianiu modułu Kadry i Płace. Słownik jest dostępny w menu: "Dane" → "Słowniki" → "Kursy walut".

 

Mała Firma DGCS System wersja 23.35 - lista zmian (26-06-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Usprawniono wyświetlanie waluty w kartotece dokumentów kasowych po wystawieniu faktury w walucie obcej płatnej gotówką;
 • Dostosowano program do zmian w przepisach dotyczących sposobu wystawiania faktur zaliczkowych (art. 106b ust. 1a ustawy o VAT).
 • Przy wybraniu typu dokumentu "Faktura" na zakładce „Nabywca / Odbiorca” można ustawić datę zaliczki;\
 • Usprawniono działanie „metody kasowej” po wystawieniu korekty faktury płatnej gotówką lub innym sposobem płatności sugerującym rozliczenie dokumentu;
 • Dodano obsługę wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych, w których towary wydawane na fakturę WDT-TT muszą zostać wybrane z konkretnego przyjęcia, które zostało dokonane na podstawie faktury WNT-TT;\
 • Usprawniono wyświetlanie statusów zamówień w panelu „Niezrealizowane zamówienia” przy wyłączonych uprawnieniach i przy przelogowaniu użytkownika.

Moduły księgowe:

 • Dodano obsługę automatycznego księgowania dla dokumentów: WNT-TT, WDT-TT i ich korekt na jednej bazie danych oraz przenoszenia danych pomiędzy bazami danych przy pomocy plików *.XML;
 • W uproszczonych księgowościach przy standardowym generowaniu planu kont ustawiono znacznik korekty za złe długi 90 dni;
 • Usprawniono zapamiętywanie zaznaczonego wiersza w zakładce Wyciągi bankowe i Wzorce księgowania po przejściu na inną zakładkę;\
 • Dodano pasek postępu w przypadku dodania księgowania z użyciem wzorca przeksięgowania;
 • W module Ryczałt dodano raport "Zestawienie przychodów wg kontrahenta". W parametrach raportu można wybrać kontrahenta i na wydruku wskazane zostaną pełne dane kontrahenta wraz z NIPem;
 • Usprawniono generowanie raportu „Rozliczenie podatnika” w przypadku, gdy w danych firmy wprowadzono zbyt dużo danych;
 • Przy włączonej "metodzie kasowej" usprawniono rozliczanie korekt zmniejszających;
 • Usprawniono odświeżanie tabelki z kontrahentami na zakładce: „Noty odsetkowe” po rozliczeniu dokumentu i przejściu na już otwartą zakładkę „Noty odsetkowe”.

 

Mała Firma DGCS System wersja 23.34 - lista zmian (23-08-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Przy wystawianiu faktury zakupu z dok. PZ przy błędzie zapisu zabezpieczono program przed dodaniem kolejnego rozrachunku do dokumentu (dublowanie rozrachunków).

Moduły księgowe:

 • Interfejs z Scanye – dodano obsługę generowania wielu rozrachunków (osobne rozrachunki dla netto i VAT), gdy we wzorcu księgowania jest więcej księgowań na konta rozrachunkowe;
 • Interfejs z Scanye – rozszerzono o pobieranie kursu i daty kursu z API Scanye i według tych danych księgowanie faktur walutowych.
 • Jeżeli jednak z jakiś przyczyn dla faktur walutowych nie byłoby tych danych w interfejsie, to pozostawiono stary sposób wyboru kursu i daty kursu do księgowania;
 • Interfejs z Scanye – w przypadku braku danych np. jednej z dat przy imporcie ze Scanye w komunikacie dodano informację, o który dokument chodzi;
 • Usprawniono wygląd okna „Dodaj konto bankowe kontrahenta” przy dodawaniu wyciągu bankowego;
 • W zakładce „Operacje cykliczne” usprawniono zaznaczanie wiersza po edycji lub usunięciu danego wiersza.

Moduły kadry i płace:

 • Usprawniono drukowanie informacji o urlopach wychowawczych w raporcie dni zasiłkowych;
 • W menu "Raporty" dodano opcję "Raport niepełnosprawności". Raport pobiera pracowników, którzy mają niepełnosprawność we wskazanej dacie. Dane do raportu są pobierane na podstawie informacji z kartoteki pracowników - z zakładki "Dane personalne oraz o zatrudnieniu" z opcji "Niepełnosprawność" – "Szczegóły";
 • Usprawniono drukowanie polskich znaków na umowie o pracę przy zapisywaniu do pliku PDF;
 • W raporcie nieobecności ("Raporty" - "Raport nieobecności") dodano możliwość wyboru nieobecności, które mają trafić na wydruk. Można wybrać jeden lub wiele typów nieobecności. Domyślnie jest zaznaczona opcja "-DOWOLNA-";
 • W menu "Raporty" dodano opcję "Zatrudnieni pracownicy". Raport prezentuje dane pracowników z zaznaczeniem w polu "Aktywny", wg dat zatrudnienia i zwolnienia. Umożliwia filtrowanie wg: daty, działu, grupy oraz płci ("Wszyscy" / "Kobieta" / "Mężczyzna" / "Nie podano");
 • Zaktualizowano słownik kodów zawodów do wersji KZiS (Klasyfikacja Zawodów i Specjalności) obowiązującej w roku 2023. Podczas uruchamiania programu zostanie wyświetlony stosowny komunikat;
 • Usprawniono wyświetlanie kodów zawodu w formularzu w kartotece pracowników, na zakładce "Dane personalne oraz o zatrudnieniu" w polu "Kod zawodu";
 • Wprowadzono zmiany w kodach tytułów ubezpieczeń obowiązujące od 05.08.2023 r.
 • Wprowadzono zmiany w typach nieobecności obowiązujące od 05.08.2023. Dla nieobecności "Opiekuńczy bezpłatny osoby bliskie" ustawiono kod ZUS na 131 oraz dodano nowe typy nieobecności:
  - "Urlop rodzicielski ZA ŻYCIEM 70%" z kodem ZUS 337;
  - "Urlop rodzicielski ZA ŻYCIEM 81,50%" z kodem ZUS 337;
  - "Urlop rodzicielski NIEPRZENASZALNY 70%" z kodem ZUS 338.
   

Mała Firma DGCS System wersja 23.33 - lista zmian (09-08-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Dodano raport „Stan magazynu według ilości” - bez rozbijania na cenę przyjęcia czy stawkę VAT;
 • Poprawiono komunikat przy realizacji zamówienia z menu Zamówienia w przypadku ustawienia parametru w słowniku Kontrahentów ustawiony był parametr „blokada sprzedaży, gdy przeterminowane zaległości”;
 • W oknie Asortyment dodano wyświetlanie kolumny z nazwą oznaczenia towaru i opisem;
 • Moduł dodatkowy Handlowcy - przy edycji dokumentu sprzedaży i zmianie kontrahenta program podpowiada handlowców / pracowników dla nowego kontrahenta.

Moduły księgowe:

 • Dodano możliwość wprowadzenia i sprawdzania operacji cyklicznych.
 • Opcja pozwoli na weryfikację czy w danym zakresie dat wykonaliśmy już księgowania, które występują w danej firmie. Przy księgowaniu danego zapisu można wybrać „Operacja cykliczna” i wstawić jej parametry począwszy od: „Daty od”; „Daty do”; „cykliczności”; pól, które mają podlegać pod weryfikację: „kontrahent” lub „zdarzenie gospodarcze”. Na podstawie powyższych parametrów program stworzy plan cykliczny dla ustawionych zapisów. Sprawdzenie księgowań wykonanych z danym parametrem będzie można wykonać w raportach kontrolnych, gdzie po wywołaniu raportu zaprezentowana zostanie lista realizacji księgowań cyklicznych w okresie „Od – Do” oraz wyświetli się lista z polami: „Kontrahent”; „Opis”; „Ilość pozycji planowana”; „Ilość pozycji zaksięgowana”;
 • Poprawiono wartość minimalnej składki zdrowotnej z 324 na 314,10 od lutego 2023 do stycznia 2024 r.
 • Usprawniono automatyczne księgowanie faktur korygujących sprzedaży wynikających z faktur końcowych zaliczkowych w przypadku, gdy we wzorcu ustawiony jest dodatkowy warunek księgowania jako stawka podatku;
 • Przy pobieraniu danych firmy do deklaracji z GUS, jeżeli jest to osoba fizyczna, to pole daty urodzenia pozostawiono puste, aby użytkownik sam uzupełni pole. Jeżeli pole nie zostanie uzupełnione to zapisanie danych nie będzie możliwe;
 • W narzędziach administracyjnych poprawiono komunikat z INFORSystem na DGCS System;
 • Usprawniono automatyczne księgowanie faktury WNT z magazynu kwoty VAT do odliczenia. Jeżeli kwota VAT do odliczenia jest większa, niż obliczony VAT należny, to brana jest kwota obliczonego VAT należnego jako kwota VAT do odliczenia;
 • W rozliczeniach międzyokresowych w momencie likwidacji dodano dodatkową pozycje do rozliczeń. Gdy wpiszemy likwidację rozliczenia to powstanie nowa pozycja w rozliczeniu dostępna do zaksięgowania w miesiącu, w którym dokonano likwidacji i z kwotę równą sumie wszystkich zlikwidowanych pozycji;
 • Zmieniono schemat podpowiedzi dat w oknie dodawania rozliczenia międzyokresowego.
 • Najczęstszy przypadek: „Data do” podpowiadana jest jako rok później niż „Data od”. Jeżeli zmieniana jest „Data od”, która jest późniejsza niż „Data do” to program pozwoli na taką zmianę i zmieni również „Datę do” na taką samą datę;
 • Przy automatycznym księgowaniu, gdzie wyświetlana jest informacja, że taki dokument najprawdopodobniej istnieje dodano informacje, jaki to dokument (nr dokumentu i data dokumentu).

Moduły kadry i płace:

 • Dodano nowy schemat wysyłki e-Deklaracji PIT-11 wer. 29 w wersji 2-0E;
 • W oknie umów o pracę usprawniono anulowanie edycji umowy lub aneksu do umowy;
 • W oknie umów o pracę usprawniono anulowanie dodawania umowy lub aneksu do umowy;
 • Usprawniono przenoszenie treści między stronami umowy o prace/aneksu;
 • Usprawniono obliczanie wartości składników "Składki ZUS nieobniżające podstawy naliczenia podatku" i "Suma składek Ubezpieczony nieobniżające podstawy opodatkowania (zwol. pod.)" przy ponownym obliczaniu danej pozycji listy płac;
 • Usprawniono sprawdzanie wymiaru etatu przy obliczaniu wartości składnika "Podstawa miesięczna" podczas liczenia pracowniczych list płac;
 • Usprawniono obliczanie podstawy naliczenia PPK po zmianie wartości składnika "Równowartość diet w PLN zwolniona ZUS" lub "30% diet zwolniona z PIT" podczas liczenia pracowniczych list płac.
   

Mała Firma DGCS System wersja 23.32 - lista zmian (12-07-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły magazynowe:

 • W definicji towaru dodano pole "netto" dla wagi;
 • Usprawniono drukowanie informacji o oryginale / kopii w wezwaniu do zapłaty / ostatecznym wezwaniu;
 • Dodano parametr pozwalający na podpowiadanie ostatniej lokalizacji towaru przy wprowadzaniu dokumentu zakupu/przyjęcia;
 • Usprawniono działanie drukarek fiskanych skonfigurowanych przez serwery M2M;
 • Dodano automatyczne podpowiadanie kursu waluty względem dnia wystawienia.

Moduły księgowe:

 • Przy dodawaniu zapisu w ksiegowosci umożliwiono w pierwszej kolejności dodanie PDF-a do repozytorium;
 • Usprawniono pobieranie danych firmy do deklaracji z GUS.

Moduły kadry i płace:

 • W oknie członków rodziny pracownika dodano do formularza pole "Kraj";
 • Dodano obsługę kodu pocztowego dla adresów zagranicznych przy generowaniu dokumentów: ZUA, ZZA i ZCNA. W sytuacji, gdy w adresie zameldowania/zamieszkania/do korespondencji kraj jest inny niż Polska, w stosownych częściach adresowych ww. dokumentów nie zostanie wypełnione pole p1, a do pola p8 trafi ciąg znaków w formacie:
        (kod ISO kraju)-(kod pocztowy)
         np.:
      CZ-12345.
      Jeśli kraj w adresie to Polska lub nie ustawiono kraju, dokumenty będą generowane tak jak dotychczas. W częściach adresowych pole p1 zostanie wypełnione kodem pocztowym (bez myślnika), a pole p8 nie zostanie wypełnione.
 • W oknie członków rodziny pracownika ulepszono wygląd formularza oraz usprawniono przechodzenie kursorem między polami formularza;
 • W oknie członków rodziny pracownika usprawniono zapamiętywanie danych w polu "Status ubezpieczenia zdrowotnego" w sytuacji, gdy wartość była automatycznie podpowiedziana po zaznaczeniu lub odznaczeniu pola "Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu";
 • W oknie danych członków rodziny pracownika ulepszono wygląd przycisków;
 • W oknie członków rodziny pracownika usprawniono dodawanie wpisów klawiszem F1 i usuwanie wpisów klawiszem Delete w sytuacji, gdy zaznaczono osobę w tabeli członków rodziny;
 • W oknie członków rodziny pracownika dodano zabezpieczenie przed przypadkowym usunięciem danych klawiszem Delete podczas edycji danych;
 • W oknie członków rodziny pracowników usprawniono wyświetlanie pytania, czy usunąć dane członka rodziny pracownika;
 • W oknie członków rodziny pracownika usprawniono edycję numeru PESEL.
   

Mała Firma DGCS System wersja 23.31 - lista zmian (05-07-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Usprawniono obliczanie pól 100, 101, 106 i 107 w deklaracji CIT-8 wer.32.
 • W poprzedniej wersji w pola 100 i 101 przenoszone były kwoty z pól 156 i 157 z załącznika CIT-8/0, a powinny wejść w pola 106 i 107 deklaracji CIT-8.

Moduły kadry i płace:

 • Usprawniono sprawdzanie, czy wartość składnika "Podstawa miesięczna" jest niższa od wartości obliczonej od minimalnego wynagrodzenia;
 • Dodano minimalną stawkę godzinową do umów zleceń obowiązującą od 01.07.2023 r. w wysokości 23,50 zł;
 • W ustawieniach płacowych wprowadzono nowe wartości zmiennych finansowych obowiązujące od 01.07.2023 włącznie:
  - "Minimalne wynagrodzenie" - w wysokości 3600,00 zł brutto;
  - "Próg minimalnej wpłaty podstawowej uczestnika" w ustawieniach płacowych PPK - w wysokości 4320,00 zł (czyli 120% minimalnego wynagrodzenia).
  Przy obliczeniach składki zdrowotnej dla właścicieli i wspólników (kartoteka pracowników - zakładka "Podstawa zdrowotna właściciel"), dla zasad ogólnych minimalna podstawa za okres od 8/2023 (na podstawie dochodów z 7/2023) do 1/2024 jest nadal przyjmowana w kwocie 3490,00 zł. Dla karty podatkowej, dopuszczalna podstawa za rok 2023 to nadal 0,00 lub 3490,00 zł.
   

Mała Firma DGCS System wersja 23.30 - lista zmian (29-06-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Zmodyfikowano okno dodawania i edycji wyciągu bankowego, które w specyficznych okolicznościach powodowało problem z zapisem wyciągu bankowego;
 • W kartotece przelewów na zakładce "Przelewy ZUS" usprawniono wyświetlanie i edycję kwoty wg DRA.

Moduły magazynowe:

 • Usprawniono usuwanie rezerwacji zamówionego asortymentu w przypadku usunięcia lub edycji faktury;
 • Zmieniono prezentowanie danych na raporcie „Ilościowe zestawienie dokumentów sprzedaży”, „Sumaryczne zestawienie sprzedaży kontrahentom” oraz „Sumaryczne zestawienie sprzedaży kontrahentom - wykres” w przypadku, gdy były wystawiane faktury do paragonu.

Moduły księgowe:

 • Usprawniono wygląd raportu „Rozliczenie KPiR z grupowaniem wg paczek” w przypadku, gdy nazwa firmy złożona jest z trzech linii;
 • Zablokowano możliwość dodania wzorca księgowania bez wprowadzenia nazwy;
 • Przeniesiono parametr „Data księgowania podczas automatycznego księgowania korekt zakupu” do parametrów eksportu dla plików XML po stronie modułów magazynowych;
 • Przy sprawdzaniu, czy wpis się bilansuje dodano sprawdzanie kwoty przeliczonej na PLN, a nie w walutach. Zdarzają się zapisy, które są dekretem z pozycjami w różnych walutach i w takich mieszanych dekretach w walucie może nigdy się wpis nie bilansować - przykład kwoty brutto i netto w walucie, a VAT w PLN;
 • Po edycji dokumentu, który ma ustawiony znacznik "może wymagać poprawki" dodano sprawdzanie, czy wpis się bilansuje i jeżeli się nie bilansuje, to dodano pytanie, czy wpis jest poprawny. Jeżeli użytkownik potwierdzi, że wpis jest poprawny, to odznaczany jest znacznik, "może wymagać poprawki";
 • Dodano możliwość kopiowania wzorców VAT;
 • Import danych z Subiekta (moduł dodatkowy) – import danych uzależniono od rodzaju ewidencji VAT, tak aby sprzedaż krajowa mogła wchodzić na jedno konto a pozostała (zagraniczna) na inne konto.

Moduły kadry i płace:

 • Usprawniono obliczanie składki chorobowej w sytuacji, gdy w danym miesiącu jest rozliczany z ZUS rachunek do umowy cywilnoprawnej, na której nie ma zaznaczonego ubezpieczenia chorobowego, ale jest zaznaczone ubezpieczenie wypadkowe;
 • Usprawniono obliczanie składki wypadkowej w sytuacji, gdy w danym miesiącu jest rozliczany z ZUS rachunek do umowy cywilnoprawnej, na której nie ma zaznaczonego ubezpieczenia wypadkowego, ale jest zaznaczone ubezpieczenie chorobowe;
 • W oknie umów o pracę dodano sprawdzanie przed zamknięciem okna, czy trwa edycja aneksu do umowy. Sprawdzanie działa podobnie jak dla umów o pracę. Jeśli trwa edycja aneksu, to przed zamknięciem zakładki jest wyświetlany komunikat z pytaniem, czy zapisać dane i następującymi opcjami:
  - "Tak" - zapisuje dane;
  - "Nie" - nie zapisuje danych;
  - "Anuluj" - powoduje, że zakładka nie zostanie zamknięta.
 • W oknie umów o pracę usprawniono zapisywanie danych w sytuacji, gdy użytkownik zamyka okno w trakcie edycji i decyduje się na zapisanie danych, ale podczas zmiany wartości w polu nie zatwierdził zmiany np. klikając Enter;
 • Usprawniono drukowanie aneksów do umów o pracę w sytuacji, gdy typ dokumentu jest ustawiony na "Porozumienie zmieniające";
 • Ulepszono wygląd okna umów o pracę dla niższych rozdzielczości oraz wyrównano rozmiar pól na zakładce "Aneksy", na podzakładce "Dane opisowe";
 • W oknie umów o pracę, na zakładce "Dane dodatkowe", dodano blokowanie pól w sekcji "Dot. umowy na okres próbny", jeśli rodzaj umowy jest inny niż "okres próbny". Rodzaj umowy można ustawić na zakładce "Dane ogólne", w polu "Rodzaj umowy";
 • W oknie umów o pracę ulepszono wygląd przycisków;
 • W oknie umów o pracę zmieniono obsługę komunikatu o niezapisanych danych - w sytuacji, gdy użytkownik rozpocznie dodawanie lub edycję danych i zamknie zakładkę, po czym zamknie komunikat krzyżykiem, zamykanie zakładki zostanie przerwane;
 • W oknie umów o pracę, na zakładce "Dane dodatkowe", w sekcji "Dot. umów na czas określony" umożliwiono rozszerzanie w pionie pola "Opis przyczyny";
 • W oknie umów o pracę usprawniono weryfikację czasu trwania umowy na okres próbny w sytuacji, gdy pole "Data do" jest puste;
 • W oknie umów o pracę usprawniono wyświetlanie komunikatów o błędnych danych;
 • W kartotece pracowników, w widoku formularza, w zakładce "Ustawienia płacowe" ulepszono wygląd pola "Wychowawczy podst. społecz." dla wyższych rozdzielczości ekranu;
 • W kartotece pracowników, w widoku tabelarycznym, na zakładce "Ustawienia płacowe" usprawniono wyświetlanie danych w tabeli z ustawieniami płacowymi pracownika;
 • Do umów o pracę dodano nowy pkt 10 o opisie "Po okresie próbnym strony mają zamiar zawrzeć umowę na czas określony wynoszący". Zawartość nowego pktu 10 jest wypełniana w zależności od nowego pola słownikowego w oknie umów o pracę: zakładka "Dane dodatkowe", sekcja "Dot. umów na okres próbny", pole "Długość umowy na czas określony po okresie próbnym". Słownik dodano również w menu "Dane" - "Słowniki" - pozycja "Długość umowy na czas określony po okresie próbnym". Zmiana dotyczy wzoru umowy o pracę obowiązującego od 26.04.2023 r.
 • Zmieniono generowanie skierowania na badanie tak, aby dla pracowników podejmujących pracę zawsze drukować datę urodzenia zamiast PESEL-u;
 • Uaktualniono wydruk skierowania na badania do zmian w przepisach z 2023 roku;
 • W oknie skierowania na badanie dodano możliwość wypełniania drugiej linii opisów poszczególnych czynników w programie;
 • Ulepszono wygląd okna umów cywilnoprawnych ("Lista płac" - "Umowy cywilnoprawne").
   

Mała Firma DGCS System wersja 23.29 - lista zmian (12-06-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Dodano nowy typ dokumentu „kompensata” (Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Dokumenty). Dzięki temu możliwa jest auto-numeracja tego typu dokumentu, ustawienie wzorca numeracji oraz dodawanie nowych wzorców wydruków;
 • Usprawniono zapamiętywanie położenia pionowego panelu (który rozdziela okno na dwie części) w oknach, które są otwierane jako zakładka.

Moduły magazynowe:

 • Dodano wzorce wydruku z indeksem dla faktury zaliczkowej i końcowej do zaliczek.

Moduły księgowe:

 • Przy wydruku definicji wzorca księgowania (Słowniki → wzorce księgowania) dodano drukowanie pola: „Nazwa typu operacji”;
 • Zmieniono sposób kopiowania dokumentów:|
  - ustawiany jest wzorzec księgowania z kopiowanego wpisu,
  - przy zmianie zakładki nie jest uruchamiane przebudowania wzorca i danych kwotowych na zakładce Księga, tak jak to jest przy normalnie dodawanym wpisie. Tak więc przy zmianie kwot na zakładce VAT, nie zostaną one zmienione na zakładce Księga i użytkownik sam musi je zmienić. Jeżeli np. dla zakupu zmienił rodzaj ewidencji VAT z handlowe na pozostałe, to też ta zmiana nie zostanie uwzględniona na zakładce Księga i użytkownik sam musi to zmienić,
  - na zakładce VAT zablokowano zmianę ze sprzedaży na zakup i odwrotnie.
 • Import Subiekta (moduł dodatkowy) – rozszerzono o nadawanie rodzaju ewidencji i odpowiedniej stawki VAT w zależności od pola 55 „Rodzaj transakcji”. Parametry te są do ustawienia w konfiguracji programu i W zależności od rodzaju ewidencji będzie ustawiany jak dotychczas lub według pola 55 w pliku Subiekta.

Moduł środki trwałe:

 • Zmodyfikowano usuwanie środków trwałych w kartotece środków trwałych:
  - zablokowano usuwanie skrótem klawiszowym Delete, jeśli kursor jest ustawiony w polu wyszukiwania;
  - w oknie z pytaniem, czy usunąć środek trwały zmieniono treść komunikatu oraz ustawiono domyślną opcję na "Nie";
  - zablokowano usuwanie środków trwałych, dla których istnieją odpisy do księgowania (niezależnie od tego, czy odpisy zostały zaksięgowane w module księgowym);
  - usprawniono wyświetlanie komunikatu w przypadku błędu usuwania środka trwałego.

Moduły kadry i płace:

 • Usprawniono obliczanie składnika "Wynagrodz. za urlop zmienne" w sytuacji, gdy w oknie "Konfiguracja" - "Ustawienia dodatkowe" wprowadzono parametr "Zaokrąglanie stawki godzinowej wynagrodzenie za urlop ze składników zmiennych - miejsca po przecinku" z pustą wartością;
 • Dodano możliwość wyszukiwania pracowników w oknie dni zasiłkowych ("Czas pracy" - "Dni zasiłkowe");
 • Dodano nowy raport "Wykaz zwolnień podatkowych na dzień" w menu "Raporty";
 • Dodano nowy raport "Raport urlopowy rozszerzony" w opcji "Raporty". Raport zawiera informacje o urlopie wypoczynkowym oraz nieobecnościach:
  - "Monitor - opieka nad dzieckiem";
  - "Siła wyższa w rodzinie";
  - "Opiekuńczy bezpłatny osoby bliskie",
  a także o wpisie "Praca zdalna okazjonalna" oraz o pozostałych dniach urlopowych do wykorzystania.
   

Mała Firma DGCS System wersja 23.28 - lista zmian (25-05-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Przy imporcie wyciągu bankowego z pliku MT940 dodano sprawdzanie numeru oraz daty wyciągu bankowego.

Moduły magazynowe:

 • Przy edycji faktury WNT i zmianie kursu waluty dodano pytanie czy przeliczyć VAT do odliczenia;
 • Usprawniono generowanie pliku JPK FA w wersji 4 o domyślne oznaczanie pola „P18A” jako „false”;
 • Usprawniono objaw zawieszania się programu w przypadku pracy wielostanowiskowej przy akceptacji wystawienia dokumentu na kilku stanowiskach jednocześnie;
 • Dodano wyświetlanie „uwag” w kartotece wydań, oraz dodano możliwość wyszukiwania danych po takiej kolumnie.

Moduły księgowe:

 • Dodano nową wersję schematu (3-0E) dla wysyłki e-Deklaracji CIT-8 wer.32;
 • Usprawniono import dokumentów w walucie zaimportowanych ze Scanye;
 • Zmieniono sposób generowania rozliczeń międzyokresowych. Jeżeli "data księgowania" jest późniejsza niż "data od", to pozycje rozliczenia międzyokresowego w miesiącach od "daty od" do "daty księgowania" generowane są w miesiącach z "daty księgowania";
 • Usprawniono zapisywanie podpisów dla e-sprawozdań finansowych w przypadku podpisania e-sprawozdania dwoma lub większą ilością podpisów;
 • Dodano nową wersję e-deklaracji NIP-2 wer.15 wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
 • Usprawniono generowanie typu konta przy przenoszeniu BO z BZ. Wprowadzono sprawdzenie,
  czy zapisy na kontach są zgodne z definicjami w bieżącym roku:

        - jeżeli w poprzednim roku obrachunkowym definicja konta ustawiona jest na SBA, to w bieżącym roku nie może być założone inne konto syntetyczne niż SBA,

        - jeżeli w poprzednim roku obrachunkowym definicja konta ustawiona jest na ANA, to w bieżącym roku nie może być konto syntetyczne SBA,

        - jeżeli któryś z dwóch warunków nie spełnia zgodności definicji konta, to nie jest generowane takie księgowanie w BO.

 • Oczywiście, jeżeli nie ma kont w planie kont w bieżącym roku, to zostaje funkcjonalność dodania takich kont do planu kont w bieżącym roku i wygenerowanie księgowania na nich w BO.

Moduł środki trwałe:

 • Usprawniono drukowanie polskich znaków na raportach po zapisie do pliku PDF.

Moduły kadry i płace:

 • Usprawniono wyświetlanie komunikatu o osobach, dla których data zatrudnienia jest po dacie zwolnienia;
 • Dodano nowy raport "Raport czasu pracy od/do", dostępny w menu "Raporty";
 • Zmodyfikowano obliczanie danych czasu pracy w oknie czasu pracy w sytuacji, gdy dla danego pracownika nie było wcześniej obliczonych danych czasu pracy;
 • Usprawniono zerowanie czasu pracy pracownika bezpośrednio po przeliczeniu czasu pracy;
 • Dodano nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 23.05.2023. Wzór jest dobierany na podstawie daty dokumentu - od daty 23.05.2023 jest stosowany nowy wzór. W nowym świadectwie pracy są uwzględnione zmiany w Kodeksie pracy obowiązujące od 26.04.2023. Na świadectwie są zawarte informacje o:

        - nieobecności "Siła wyższa w rodzinie" - w pkt 6 nowy ppkt 1;
        - nieobecności "Opiekuńczy bezpłatny osoby bliskie" - w pkt 6 nowy ppkt 3;
        - wpisie "Praca zdalna okazjonalna" - w pkt 6 nowy ppkt 10.

W pkt. 6 pozostałe podpunkty zostały odpowiednio prze-numerowane.

W pkt. 6 w ppkt 6 (dotychczasowy pkt 6 ppkt 4) dostosowano treść do nowych przepisów dotyczących podstawy prawnej urlopu rodzicielskiego. Ze względu na wyłączenie zasady o udzielaniu urlopu rodzicielskiego zawsze w wielokrotności tygodni, zmieniono wypełnianie wymiaru urlopu rodzicielskiego tak, aby był wypełniany w pełnych tygodniach i pozostałych dniach.

 • W świadectwie pracy w pkt 6 ppkt 7 zmieniono format wymiaru (czasu) urlopu wychowawczego na "x miesiąc(e) y dni", np. "w wymiarze 2 miesiące 2 dni".

 

Mała Firma DGCS System wersja 23.27 - lista zmian (10-05-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Przy pracy przez Wnflector (terminal) dodano opcję podejrzenia pliku out.log w menu Pomoc.

Moduły magazynowe:

 • Na raporcie "Zestawienie zamówień od klientów" dodano kolumnę "Kwota netto";
 • Zwiększono marginesy na wzorcach dokumentów PW oraz zwiększono pole dla numeru faktury zakupu;
 • W słowniku kont bankowych w polu "Numer konta" ograniczono możliwość wpisania do 100 znaków;
 • Usprawniono komunikat przy wystawianiu dokumentu sprzedaży wraz ze wskazaniem przyjęcia i brakiem towaru z danego przyjęcia w sytuacji, gdy w tym samym czasie dokonano sprzedaży na innym stanowisku.

Moduły księgowe:

 • Przy wydruku deklaracji z kartoteki deklaracji do JPK V7 dodane zostało pytanie: „Czy umieścić uwagi na wydruku?” i w zależności od odpowiedzi uwagi będą umieszczone na wydruku lub nie;
 • Przy dodawaniu kontrahenta dodano przycisk "Biała lista" i po sprawdzeniu kontrahenta istnieje możliwość dodania jego kont na zakładkę "Konta bankowe";
 • Dodano pasek postępu przy wejściu w edycję, gdy odczytywany jest zapis i na jego podstawie budowane jest okno edycji oraz przy zapisie, gdy przetwarzane są zapisy na kontach znajdujące się w tabeli;
 • Zmieniono opis okna w przypadku wybrania opcji „Anuluj” po wybraniu opcji dodaj podpis profilem zaufanym;
 • Ujednolicono wygląd okien księgowania do DANE_FIK i eksportu dekretów do XML w magazynie oraz automatycznego księgowania dokumentów z magazynu, kasy i WB w modułach księgowych;
 • Usprawniono obliczenia dla pola 311 w deklaracji PIT-36 wer.30;
 • Usprawniono automatyczne rozliczanie rozrachunków nierozliczonych od strony płatności w przypadku zaznaczenia parametru „Rozliczaj automatycznie zaznaczony rozrachunek”;
 • Zmieniono opis na panelu VAT w rodzajach ewidencji oraz w powiązaniach VAT w przypadku wprowadzenia transakcji oznaczonej jako „WDT-TT”;
 • Jeżeli w bazie wystąpiła sprzedaż oznaczona jako „WDT-TT” to przy generowaniu deklaracji VAT-7 do JPK V7 automatycznie zaznaczany jest znacznik 66;
 • Dodano obsługę nowej wersji KEDU (5.5) przy generowaniu pliku KEDU DRA w raporcie Rozliczenie ZUS;
 • Dodano kolumnę z informacją, że dany wpis nie ma być brany do wyliczenia zdrowotnego oraz kwota brana do zdrowotnego. Standardowo kolumna kwoty do zdrowotnego jest pusta, ale jak użytkownik zaznaczy, że wpis ma nie być brany do zdrowotnego, wyświetlana jest też kwota z wpisu, która ma być brana do zdrowotnego.

Moduł środki trwałe:

 • W raporcie z OT dodano grupowanie po grupie KŚT oraz podsumowania poszczególnych grup KŚT;
 • W kartotece Środków trwałych dodano blokowanie pola i przycisku wyszukiwania podczas dodawania oraz edycji danych.

Moduły kadry i płace:

 • Dodano możliwość rejestrowania wpisów "Praca zdalna okazjonalna" w oknie nieobecności. Można je wprowadzać z datą od dnia 07.04.2023 r. Nieobecność nie obniża składników i nie wlicza się do godzin do wynagrodzenia za urlop ani chorobowego, podobnie jak "Delegacja".

Limit roczny pracy zdalnej okazjonalnej to 24 dni. Praca zdalna okazjonalna jest rozliczana dziennie. Wizualizacja należnych dni pracy zdalnej oraz stanu wykorzystania jest dostępna w oknie urlopów: "Czas pracy" → "Urlopy";

 • Usprawniono wypełnianie wykorzystanych dni lub godzin nieobecności "Monitor – opieka nad dzieckiem z art 188 KP" w pkt 6 ppkt 7 świadectwa pracy;
 • Dodano możliwość rejestrowania informacji o warunkach wydłużenia okresu próbnego na umowach o pracę. W oknie "Dokumenty" - "Umowa o pracę / Aneksy", na zakładce "Dane dodatkowe" dodano sekcję "Dot. umów na okres próbny" zawierającą pole "Warunki wydłużenia okresu próbnego". Dodawanie, edycja i usuwanie pozycji dostępnych do wyboru są możliwe po kliknięciu przycisku "+/-" obok pola, a także po wybraniu w menu głównym opcji "Dane" - "Słowniki" - "Rodzaj warunku dla umowy okres próbny".

Jeśli pole zostanie wypełnione, jego treść będzie zamieszczana na wydruku umowy o pracę w nowym pkt 9: "Warunki wydłużenia okresu próbnego";

 • Dodano nowy typ nieobecności "Opiekuńczy bezpłatny osoby bliskie". Można ją wprowadzić od dnia 26.04.2023 r.

Nieobecność "Opiekuńczy bezpłatny osoby bliskie" jest rozliczana dziennie. Limit roczny to 5 dni. Wizualizacja należnego urlopu oraz stanu wykorzystania jest dostępna w oknie urlopów: "Czas pracy" - "Urlopy".

Przy liczeniu list płac nieobecność "Opiekuńczy bezpłatny osoby bliskie" obniża składniki jak nieobecności urlopowe i nie dodaje wynagrodzenia (ani zasiłków) – czyli np. tak jak "Urlop bezpłatny" (ale nie jest traktowana jako urlop bezpłatny w innych miejscach programu).

Informacja o stanie wykorzystania nowej nieobecności w roku jest umieszczana w pkt 6. ppkt 12) świadectwa pracy;

 • Usprawniono przeliczanie: wymiarów urlopów, czasu pracy oraz dni zasiłkowych po edycji absencji;
 • Dodano nowy typ nieobecności "Siła wyższa w rodzinie". Można ją wprowadzić od dnia 26.04.2023 r.

Nieobecność "Siła wyższa w rodzinie" może być rozliczana dziennie lub godzinowo. Limit roczny to 2 dni albo 16 godzin dla pełnego etatu. Przeliczenie z dni na godziny następuje z wykorzystaniem liczby godzin urlopu w dniu i uwzględnia wymiar etatu. Wizualizacja należnego urlopu oraz stanu wykorzystania jest dostępna w oknie urlopów: "Czas pracy" - "Urlopy". W tym oknie można również zmienić sposób rozliczania.

Przy liczeniu list płac nieobecność "Siła wyższa w rodzinie" obniża składniki jak nieobecność urlopowa i dodaje wynagrodzenie za urlop (np. tak jak "Monitor – opieka nad dzieckiem z art 188 KP"). Różnica polega na tym że „wynagrodzenie urlopowe” wynikające z tej nieobecności jest liczone w wartości 50% . Dotyczy to wynagrodzenia urlopowego liczonego zarówno z części stałej, jak i ze składników zmiennych.

Informacja o stanie wykorzystania nowej nieobecności w roku jest umieszczana w pkt 6. ppkt 12) świadectwa pracy;

 • Dodano możliwość obliczania składnika "Wynagrodzenie za urlop zmienne" za nieobecności "Urlop okolicznościowy" oraz "Monitor..." ze stawką godzinową obliczaną na podstawie składników definiowalnych z miesiąca bieżącego zamiast z trzech miesięcy poprzedzających.

W nowym sposobie obliczeń składniki definiowalne są pobierane z miesiąca ZA KTÓRY jest lista płac. Przykładowo, jeśli lista płac za marzec jest wypłacana w kwietniu, składniki zostaną pobrane z marca.

Sposób obliczeń zależy od nowego pola "Liczenie wyn. za urlopy okolicznościowe i 'Monitor...' ze skł. zmiennych z bieżącego miesiąca" w oknie ustawień płacowych ("Konfiguracja" - "Ustawienia płacowe" - "Podstawowe"). Domyślnie jest włączony nowy sposób (pole jest zaznaczone).

Przy pierwszym uruchomieniu programu na bazie danych po aktualizacji zostanie wyświetlony komunikat o nowym sposobie obliczania;

 • Dodano sprawdzanie poprawności wymiaru etatu poszczególnych pracowników przy uruchamianiu modułu Kadry i Płace. Sprawdzenie dotyczy osób o statusie "Pracownik" lub "Uczeń". W przypadku, gdy program wykryje osoby z niepoprawnym wymiarem etatu, zostanie wyświetlony stosowny komunikat;
 • Usprawniono obliczanie podatku naliczonego w sytuacji, gdy dla danej osoby wprowadzono niezerową wartość podstawy opodatkowania przed zatrudnieniem;
 • Dodano nowe typy urlopów macierzyńskich i rodzicielskich:       - "Urlop macierzyński 81,50%";

- "Urlop rodzicielski 81,50%";
- "Urlop rodzicielski 70%"
obowiązujące od dnia 26.04.2023 r. Dodano ostrzeżenie przy rejestrowaniu poniższych typów nieobecności od dnia 26.04.2023:       - "Urlop macierzyński 80%";
- "Urlop rodzicielski 80%";
- "Urlop rodzicielski 60%";
- "Urlop rodzicielski 100%".
W słowniku typów nieobecności zmieniono wyświetlanie danych w kolumnie "Współczynnik obliczeniowy" tak, aby były wyświetlane 4 miejsca po przecinku, co pozwala na prawidłowe wyświetlanie współczynnika dla nowych typów nieobecności;

 • W kartotece pracowników usprawniono wyświetlanie:

- w widoku Tabelarycznym zakładek: Dane ewid. i adresy, Ustawienia płacowe oraz Inne;
- w widoku Formularza zakładki US/Zwolnienia podatkowe.
Na zakładce Dane ewid. i adresy przeniesiono edycję adresów, niepełnosprawności oraz szczegóły dokumentu tożsamości z dolnej części okna na jego prawą stronę. Po zaznaczeniu jednego z typów adresów: zameldowania, do korespondencji lub zamieszkania w tabeli zostanie zostanie wyświetlony panel edycji.

Na zakładce Ustawienia płacowe tabelę Składniki pracownika przeniesiono z dolnej części okna na jego prawą stronę.

Na zakładce Inne edycję Szkolenia i Badania lekarskiego przeniesiono z dolnej części okna na jego prawą stronę.

W zakładce US/Zwolnienia podatkowe dostosowano wysokość tabeli Ulgi i zwolnienia podatkowe;

 • Ulepszono wygląd okna urlopów ("Czas pracy" → "Urlopy"). Dane urlopów pracownika zostały podzielone na sekcje: "Urlop wypoczynkowy", "Monitor - opieka nad dzieckiem", "Siła wyższa w rodzinie", "Opiekuńczy bezpłatny osoby bliskie" i "Praca zdalna okazjonalna";
 • Usprawniono generowanie dokumentu zgłoszeniowego ZCNA - Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego;
 • Przywrócono możliwość edycji danych w panelu szczegółów dokumentu tożsamości na zakładce "Dane ewid." w widoku tabelarycznym w kartotece pracowników;
 • Dostosowano eksport do programu Płatnik do wersji KEDU 5.5.
   

Mała Firma DGCS System wersja 23.26 - lista zmian (18-04-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Zablokowano możliwość wprowadzenia kompensaty bez podania numeru kompensaty;
 • W opcji Przelewy → Wyciągi bankowe → Wczytaj z pliku dodano ostrzeżenie o podwójnej próbie wczytania tego samego wyciągu w przypadku jeżeli w danej bazie danych istnieje taki sam numer wyciągu bankowego dla danego konta bankowego.

Moduły księgowe:

 • Uaktualniono API dla integracji z KSeF;
 • Przy generowaniu deklaracji VAT-UEK w oknie „Wybierz”, gdzie jest opcja wybrania deklaracji do korekty dodano wyświetlanie pola „Uwagi”;
 • Zmieniono wygląd okna „Słownik lat rozrachunkowych”, który jest dostępny w opcji Konfiguracja → Lata rozrachunkowe. Okno podzielone jest na 2 części. Tabela górna to lata rozrachunkowe, gdzie nie definiuje się już współczynnika VAT oraz dolna tabela, gdzie definiuje się współczynnik VAT Jeżeli dla jakiegoś roku nie ma zdefiniowanego współczynnika VAT, to do wszystkich wyliczeń VAT brana jest domyślna wartość równa 1;
 • Dodano rozróżnianie pomiędzy osobą prawną i osobą fizyczną w opcji Konfiguracja → Dane firmy do deklaracji. Dodano także poprawne wypełnianie wszystkich pól adresowych;
 • Import z Subiekta (moduł dodatkowy). Przy imporcie z Subiekta zablokowano możliwość wyboru katalogu - można wybrać jedynie plik.

Moduły kadry i płace:

 • Usprawniono obliczanie pracowniczych list płac w sytuacji, gdy istnieje lista wypłacana w tym samym miesiącu (wg daty wypłaty) z co najmniej jednym składnikiem definiowalnym ze zmiennością "Stawka godzinowa";
 • Wprowadzono zmiany w raporcie umów obowiązujących na dzień:
   - usprawniono pobieranie danych do raportu w sytuacji, gdy wykonywano zmiany w danych pracownika;
   - usprawniono sortowanie danych;
   - ulepszono wygląd komórek w kolumnach tabeli: "Pracownik", "Data zatrudnienia" / "Data zwolnienia", "Data od", "Data do".
   

Mała Firma DGCS System wersja 23.25 - lista zmian (05-04-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Usprawniono prezentowanie pola „Kwota płatności” w przypadku, gdy „data do” pozycji noty wynika z dokonanej płatności. Jeżeli natomiast „data do” noty wynika ze zmiany stopy procentowej, to kwota płatności jest prezentowana zerowa, bo nie wystąpiła w takim przypadku żadna płatność;
 • Usprawniono możliwość ustawienia parametrów wydruku tabel jeżeli przy definiowaniu parametrów wydruku ustawimy błędne dane.

Moduły magazynowe:

 • Umożliwiono zapisywanie danych na korekcie faktury sprzedaży przy dodawaniu nowej pozycji ze słownika wraz ze zmianą nazwy;
 • Dodano ostrzeżenie przy próbie zrealizowania dwukrotnie tego samego zamówienia przy realizacji w oknie głównym;
 • Dodano ostrzeżenie przy wprowadzeniu zbyt długiej nazwy towaru w oknie „Edycji pozycji” w oknie głównym;
 • Usprawniono zapisywanie podsumowania VAT zakupu w przypadku pojawienia się komunikatu o błędzie dokumentu.

Moduły księgowe:

 • Usprawniono generowanie e-deklaracji CIT-8 wer. 32 w przypadku zaznaczania pola 7;
 • Usprawniono generowanie e-deklaracji CIT-8 wer. 32 w przypadku obliczeń dla pola 115;
 • Usprawniono generowanie raportu z poprawek w sprawdzaniu księgowań w przypadku, gdy nazwa kontrahenta jest długa i pole z nazwą jest rozszerzane w pionie;
 • Poprawiono obliczanie wyceny bilansowej z kont rozrachunkowych, gdzie nie pobierane były nierozliczone rozrachunki sprzed „daty od”. Po zmianie ujmowane są wszystkie historyczne zapisy od początku prowadzenia księgowości do „daty do”;
 • Usprawniono generowanie e-Deklaracji PIT-36 wer.30 w przypadku, gdy jest wypełnione pole 140 wartością niezerową, ale wypełnione jest pole 145 lub 146 jakimikolwiek wartościami;
 • Dodano nowy schemat (2-0E) wysyłki e-deklaracji PIT-36 wer.30.

Moduły kadry i płace:

 • W kartotece pracowników na zakładce "US/Zwolnienia podatkowe" dodano nową sekcję "Dane do CIT-8ST" zawierającą pole "Adres zakładu". Umożliwia ono wybór zakładu, do którego jest przypisany pracownik. Na podstawie tego pola jest wypełniana deklaracja CIT-8ST. W polu można wybrać jeden z zakładów z okna danych firmy ("Konfiguracja" - "Dane firmy" - zakładka "Dane adresowe" - sekcja "Adresy"). Dodano możliwość generowania deklaracji CIT-8ST wer.1.
  Nowa deklaracja jest dostępna w menu "Lista płac" pod pozycją "Deklaracja CIT-8ST". W danych do deklaracji są uwzględniane osoby- z zaznaczeniem w polu "Aktywny";
  - zatrudnione na dzień określony w parametrze "Wg stanu na dzień" (na podstawie dat zatrudnienia i zwolnienia w kartotece pracowników);
  - ze statusem: "Pracownik", "Stażysta", "Uczeń" lub "Osoba współpracująca";
  |- z ustawionym zakładem.
  Dodano nowy raport "Raport do CIT-ST" dostępny w menu "Raporty". Przed wygenerowaniem raportu jest wyświetlane okno z danymi poszczególnych osób, które zostaną uwzględnione w raporcie (nazwisko, imię, PESEL, adres zakładu). Raport zawiera ogólną liczbę zatrudnionych oraz liczbę osób zatrudnionych w poszczególnych zakładach. Dane osób do raportu są filtrowane tak samo, jak do deklaracji CIT-8ST.
 • W oknie "Lista płac" - "PPK status i parametry osoby", na zakładce "Daty dokonania wpłat do IF" zablokowano możliwość dodania daty wpłaty w sytuacji, gdy:
  - istnieje już data wpłaty za dany miesiąc;
  - data wpłaty jest przed miesiącem, za który jest wpłata.
  Ponadto dodano wyświetlanie komunikatu w sytuacji, gdy data wpłaty jest pusta.
 • Dodano możliwość wprowadzania większej liczby zakładów w oknie "Konfiguracja" - "Dane firmy" na zakładce "Dane adresowe". Adresy mogą być wybierane jako adres na wydruki oraz adres na umowie o pracę / aneksie (w oknie "Dokumenty" - "Umowa o pracę / Aneksy" - po kliknięciu przycisku "..." dla umowy lub dla aneksu do umowy);
 • Usprawniono drukowanie daty na dokumentach z menu "Dokumenty" - "Ulgi i zwolnienia podatkowe";
 • Usprawniono drukowanie daty na raportach.
   

Mała Firma DGCS System wersja 23.23 - lista zmian (27-03-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Usprawniono obliczanie danych na deklaracji PIT-28 w sekcji F.2. o proporcjonalne odliczenie składki zdrowotnej dla przychodów z działalności gospodarczej;
 • Usprawniono wysyłkę e-Deklaracji CIT-8 z załącznikiem CIT-8/O, gdy uzupełnione jest pole 100 w załączniku;
 • Usprawniono zapisywanie danych w tabeli z płatnością kontrahenta oraz płatnością naszą w przypadku edycji wyciągu bankowego i wybraniu opcji Dowiąż płatność i zapisaniu danych przy użyciu opcji OK w przypadku, gdy w oknie „Wybierz płatność kontrahenta” nie było danych;
 • Na raporcie „Rozliczenie podatnika” zmieniono opis z "PIT / CIT" na „PIT-28”, „PIT-36”, „PIT-36L” generowany w zależności od tego, jaką formę opodatkowania wybrano;
 • Na raporcie "Rozliczenie ryczałtu" dodano dodatkowe pola ułatwiające rozliczenie z ZUS-em:
 • "Przychód narastająco (od początku roku zsumowane wszystkie stawki)"; "Odliczenia ZUS narastająco"; "Różnica"

Moduły kadry i płace:

 • Usprawniono wygląd panelu szczegółów w oknie kariery w firmie podczas zaznaczania/odznaczania pola "Praca w szczególnych warunkach";
 • Dodano przyciski: "Edytuj", "Zapisz" oraz "Anuluj" do okna kariery w firmie. Przy zapisywaniu danych program sprawdza, czy wypełniono datę początkową i datę końcową, a także czy data początkowa nie jest późniejsza od daty końcowej;
 • Dodano sprawdzanie poprawności wpisów kariery w firmie przy generowaniu świadectwa pracy. Dla wpisów danego pracownika następuje sprawdzenie, czy została podana data początkowa i data końcowa. Jeśli istnieją niepoprawne wpisy, zostanie wyświetlony stosowny komunikat, a następnie zostanie otwarte okno kariery w firmie;
 • Ulepszono wygląd pól z listami rozwijalnymi ("Stanowisko", "Dział", "Grupa", "Status") w oknie kariery w firmie;
 • Usprawniono wypełnianie dat na wydruku umowy o pracę oraz aneksu do umowy o pracę;
 • Dodano datę urodzenia pracownika w oknie umów o pracę. Data urodzenia jest automatycznie wypełniana przy dodawaniu nowej umowy o pracę oraz nowego aneksu; istnieje również możliwość ręcznego wypełniania. Data urodzenia jest drukowana na wydruku umowy o pracę / aneksu do umowy o pracę (jeśli została wypełniona);
 • Dodano nowy raport "Raport urlopowy (w godz.)";
 • Usprawniono filtrowanie danych w oknie "PPK status i parametry osoby" po zmianie daty kontekstowej w sytuacji, gdy w oknie były ustawione filtry: działu, grupy lub aktywnych/nieaktywnych osób;
 • Usprawniono generowanie zaświadczenia o zatrudnieniu w sytuacji, gdy wybrano pracownika w filtrze kontekstowym pracowników (do góry, po prawej stronie okna);
 • Przy obliczaniu list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych zmodyfikowano sprawdzanie czy naliczać wpłaty PPK, dodając uwzględnianie dat wpłat do IF (Instytucji Finansowej) - jeśli data rezygnacji z PPK jest taka sama lub późniejsza niż data wpłaty do IF za dany miesiąc, to mimo złożenia rezygnacji nie można wyzerować wpłat PPK, bo zostały już przekazane do IF.

 

 • Przykłady:

        - jeśli wypłata listy płac za luty jest w dniu 10.03.2023, a wpłata do IF za marzec jest realizowana w dniu 15.04.2023, ale dla danej osoby obowiązuje rezygnacja z PPK od 11.04.2023, to wpłaty PPK na liście płac powinny być wyzerowane, bo rezygnacja jest przed datą wpłaty do IF.
        - jeśli jest wypłata 05.03.2023 i złożono rezygnację w dniu 06.03.2023 i wpłata do IF za marzec 2023 jest realizowana w dniu 07.03.2023, to wpłaty PPK powinny być wyzerowane, bo rezygnacja jest przed datą wpłaty do IF.
        - jeśli jest wypłata 05.03.2023 i złożono rezygnację w dniu 31.03.2023 i wpłata do IF za marzec 2023 jest realizowana w dniu 07.03.2023, to wpłaty PPK NIE powinny być wyzerowane, bo rezygnacja jest po dacie wpłaty do IF.
        - jeśli jest wypłata 05.03.2023 i złożono rezygnację w dniu 07.03.2023 i wpłata do IF za marzec 2023 jest realizowana w dniu 07.03.2023, to wpłaty PPK NIE powinny być wyzerowane, bo rezygnacja jest w tej samej dacie co data wpłaty do IF (nie jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie, czy należy wyzerować wpłaty PPK, więc nie są zerowane).

 • Wprowadzono zmiany filtrowania w oknie "Lista płac" - "PPK status i parametry osoby" na zakładkach "Parametry i historia uczestnika" oraz "Procesy PPK":

        - usprawniono uwzględnianie daty kontekstowej przy filtrowaniu wg statusu pracownika w PPK;
        - dla daty kontekstowej od 01.03.2023 włącznie dodano traktowanie osób z rezygnacją obowiązującą przed 01.03.2023 jako osób z nieustalonym statusem PPK;
        - dla opcji wyświetlania pracowników zarejestrowanych i pracowników którzy zrezygnowali dodano sprawdzanie statusu zatrudnienia: czy jest zaznaczenie w polu "Aktywny", czy pracownik został już zatrudniony i nie został jeszcze zwolniony lub czy ma obowiązującą umowę cywilnoprawną z ubezpieczeniem emerytalnym.
 

Mała Firma DGCS System wersja 23.22 - lista zmian (23-03-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Przywrócono możliwość obliczenia sprawozdania finansowego;
 • Usprawniono wysyłkę e-deklaracji PIT-36L wraz z załącznikiem PIT-O w przypadku wypełnienia pola nr 4 załącznika.
   

Mała Firma DGCS System wersja 23.21 - lista zmian (22-03-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Usprawniono zaznaczanie znacznika "Wysłana na adres e-mail" w kartotece faktur VAT oraz w kartotece dokumentów sprzedaży po wysłaniu faktury z podglądu wydruku faktury;
 • W kartotece faktur VAT oraz w kartotece dokumentów sprzedaży dodano kolumnę z datą i godziną wysyłki e-maila oraz ostatni lub kilka ostatnich adresów, do których został wysłany wydruk;
 • Usprawniono zapisywanie danych do bazy danych w przypadku wystawiania np. paragonu z dokumentem KP i nie zainicjowanym numerze KP;
 • Dodano obsługę pytania (parametr dostępny w opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Magazyn → Sytuacja, gdy występują braki ilościowe na dokumencie) o skutek magazynowy w przypadku realizacji faktury końcowej do zaliczki i braku stanu magazynowego.

Moduły księgowe:

 • Import z Subiekta. Przy imporcie danych z Subiekta dodano generowanie rozrachunku dla typów dokumentów oznaczonych jako: RS, KRS, RZ i KRZ;
   

Mała Firma DGCS System wersja 23.20 - lista zmian (21-03-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Usprawniono działanie „metody kasowej” do wystawianych dokumentów z wprowadzoną wartością w polu zapłacono > 0 i brakiem dokumentu kasowego;
 • Przy braku wyświetlania stanów zerowych w magazynie i realizacji zamówienia w oknie głównym z towarem, którego nie widać w asortymencie usprawniono edytowanie ilości asortymentu;
 • Usprawniono zachowanie pola „Domyślna forma płatności” w słowniku kontrahentów w podzakładce „Dane dodatkowe” w przypadku wielokrotnego przechodzenia pomiędzy zakładkami;
 • W słowniku kontrahenta ukryto pola: „Nr domu/Mieszkania” oraz opcje „Aktualizuj adres kontrahenta”;
 • Poprawiono literówkę w zakładce "Nabywca / Odbiorca" jest tekst "Gen. plan cykliczny".

Moduły księgowe:

 • Dodano nową wersję schematu (wersja 2-0E) wysyłki e-Deklaracji dla CIT-8 wer.32;
 • Usprawniono edycję wzorca księgowania. W poprzedniej wersji przy edycji wzorca księgowania i zmianie wartości w polu „Winien” lub „Ma” usuwane było konto analityczne;
 • Przy generowaniu rozrachunku podczas dodawania wpisu w Księdze Handlowej ustawiono kursor na dacie płatności;
 • Przy wprowadzaniu zakupu VAT marża dodano sprawdzanie czy wypełniona została kwota VAT marża na zakładce „Oznaczenia”. Jeżeli pole nie zostało uzupełnione wówczas wyświetla się ostrzeżenie;
 • Usprawniono wyświetlanie kwot dla zapisów bez VAT w opcji „Sprawdzania księgowań”;
 • W raportach rozrachunków wszędzie, gdzie w parametrach raportu jest data dokumentu czy termin płatności zmieniono opis: „data dokumentu do dnia” i „termin płatności do dnia”;
 • Zablokowano przenoszenie tytułu płatności do opisu konta syntetycznego po edycji zaksięgowanego wyciągu bankowego;
 • W menu Konfiguracja zgrupowano w jednym podmenu opcje związane z KSeF;
 • Zbiorcze e-Deklaracje. W opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Deklaracje i JPK dodano parametr, którym można ustawić używanie certyfikatu KiR Szafir, gdzie po jego zaznaczeniu jest inaczej obsługiwany certyfikat KiR. W oprogramowaniu certyfikatu KiR (Crypto Card Manager) należy jeszcze ustawić w "PIN-y" trwały kod PIN QSCD, żeby program DGCS System nie pytał o PIN przy każdej wysyłanej e-deklaracji.

Moduły kadry i płace:

 • Dodano sprawdzenie, czy można zamknąć poszczególne otwarte okna (zakładki) przed zmianą bazy danych. Sprawdzenie polega na wyświetleniu komunikatu, jeśli w oknie mogą być niezapisane dane. W takiej sytuacji są dostępne opcje:

- zapisania danych;
- anulowania dodawania lub edycji;
- pominięcia zmiany bazy danych.

Sprawdzenie dotyczy okien:
- danych firmy;
- edycji szablonu umowy;
- edycji pozycji listy płac;
- edycji składników definiowalnych;
- generowania świadectwa pracy;
- umów o pracę;
- umów cywilnoprawnych.
 

Mała Firma DGCS System wersja 23.19 - lista zmian (07-03-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Usprawniono możliwość usuwania grupy towarowej w przypadku, gdy ustawiono rabat dla grupy;
 • Poprawiono literówkę w nazwie zakładki „Zamówienia od klienta”.

Moduły księgowe:

 • Dodano nowy wzór deklaracji CIT-8ST wer.1 wraz z załącznikami CIT-A wer.1 oraz ORD-ZU w przypadku korekty;
 • Usprawniono wysyłkę e-deklaracji CIT-8/0 w przypadku, gdy wypełnione jest pole 98B.

Moduł środki trwałe:

 • W raporcie z OT obrócono orientację z pionowej na poziomą i dostosowano wielkości pól, tak aby były w pełni widoczne treści.

Moduły kadry i płace:

 • W oknie umów cywilnoprawnych, na zakładce "Lista" dodano wyświetlanie komunikatu po kliknięciu przycisku "Usuń" jeśli nie wybrano listy do usunięcia;
 • Usprawniono automatyczne przewijanie przy obliczaniu list płac zawierających wielu pracowników;
 • Usprawniono pobieranie danych do dokumentów dostępnych w menu "Dokumenty" - "PPK" w sytuacji, gdy dla pracowników były stosowane zmiany wartości składników zapamiętanych w czasie;
 • Usprawniono drukowanie daty na dokumentach z menu "Dokumenty" – "PPK".
   

Mała Firma DGCS System wersja 23.18 - lista zmian (01-03-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły magazynowe:

 • W oknie inwentaryzacji dodano obsługę numerów partii i terminów przydatności do spożycia;
 • Do konfiguracji przeniesiono parametr umożliwiający wydruk formy płatności na paragonie;
 • Na wydruku paragonów fiskalnych drukowanych na drukarkach pracujących na protokole "Posnet online" zoptymalizowano drukowanie formy płatności;
 • Przy zamówieniach automatycznych według zamówień od kontrahenta w kolumnie "Ilość" dodano wyświetlanie aktualnego stanu towaru;
 • Przy wyświetlaniu zamówień automatycznych do dostawców ukryto wyświetlanie usług;
 • Dodano możliwość drukowania kodów QR z płatnością dla dokumentu pro forma;
 • Przy logowaniu z usługą Active Directory umożliwiono użytkownikowi zalogowanie się jeżeli ma on zdefiniowane konto w programie DGCS System;
 • Przy dodawaniu nowego cennika dodano podpowiadanie domyślnego współczynnik równego 1;
 • Dla korekty faktury sprzedaży dodano zapisywanie daty kursu oraz numeru tabeli kursowej.

Moduły kadry i płace:

 • Usprawniono obliczanie pracowniczych list płac i rachunków do umów cywilnoprawnych w sytuacji, gdy dla danej osoby istnieją pracownicze listy płac, ale osoba ma w kalendarzu zerowe liczby godzin (np. ma ustawiony kalendarz dla zleceniobiorców);
 • Zmieniono obliczanie dochodu z PPK oraz dochodu z PPK (zwol. pod.) tak, aby te składniki mogły być naliczane, jeśli na bieżącej pozycji listy płac / rachunku do umowy cywilnoprawnej dla danej osoby nie obowiązuje PPK, ale obowiązywało na wcześniejszych listach płac / rachunkach do umów cywilnoprawnych;
 • Umożliwiono eksport danych rejestracji uczestnika w PPK do IF (Instytucji Finansowej) w sytuacji, gdy w adresie zamieszkania pracownika nie podano ulicy;
 • W kartotece pracowników, w zakładce "Podstawa zdrowotna właściciel", w podzakładce "Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych" usprawniono wyświetlanie komunikatu z ostrzeżeniem o zerowaniu wartości po zmianie rodzaju przychodów;
 • Usprawniono edycję danych w zakładce "Podstawa zdrowotna właściciel" w kartotece pracowników po zmianie roku;
 • Dodano automatyczną rejestrację w PPK przy uruchamianiu programu dla osób, które:

         - mają na 28.02.2023 obowiązujący status PPK "Rezygnacja" lub "Do rezygnacji";
         - na dzień 01.03.2023 nie zostały zwolnione lub mają aktywną umowę cywilnoprawną z ubezpieczeniem emerytalnym;
         - na dzień 31.03.2023 nie ukończyły 55. roku życia (tj. mają 55. urodziny najwcześniej 01.04.2023).
    Autozapis jest wykonywany z datą 01.03.2023. Program wyświetla informację, dla których osób został wykonany autozapis.

    Dodano nowy proces PPK "Autozapis do PPK - rejestracja uczestników". Proces autozapisu może zostać dodany z datą obowiązywania w marcu 2023 dla osób, które:

         - mają na 28.02.2023 obowiązujący status PPK "Rezygnacja bez rejestracji";
         - na dzień 31.03.2023 nie ukończyły 55. roku życia (tj. mają 55. urodziny najwcześniej 01.04.2023).

    Przy uruchamianiu program wyświetla informację, że dla takich osób można ręcznie dodać proces autozapisu do PPK. Proces może zostać dodany w oknie "Lista płac" - "PPK status i parametry osoby":
         - na zakładce "Parametry i historia uczestnika" - należy wybrać osobę, kliknąć przycisk "Dodaj proces" i wybrać opcję "Autozapis do PPK - rejestracja uczestników";
         - lub na zakładce "Procesy PPK" - należy zaznaczyć wybrane osoby i kliknąć przycisk "Wykonaj" w sekcji "Autozapis do PPK - rejestracja uczestników".
    Po dodaniu proces ma status "Do rejestracji po autozapisie". Przy dodawaniu można określić wysokość składek PPK. Domyślnie są podpowiadane standardowe składki, ustawione w oknie "Konfiguracja" - "Ustawienia płacowe" - "PPK".

    Dodano eksport do IF (Instytucji Finansowej) nowego procesu "Autozapis do PPK - rejestracja uczestników". Eksport powoduje zmianę statusu autozapisu z "Do rejestracji po autozapisie" na "Rejestracja po autozapisie".

    Umożliwiono dodanie kolejnej rezygnacji z PPK z datą 01.03.2023 lub późniejszą, jeśli dla danej osoby na 28.02.2023 obowiązuje "Rezygnacja bez rejestracji". W takiej sytuacji nowo dodana rezygnacja również będzie miała status "Rezygnacja bez rejestracji".

    Dodano nowe opcje do filtra w oknie "Lista płac" - "PPK status i parametry osoby" na zakładce "Ewidencja pracowników":
         - "Dyspozycje - rejestracja po autozapisie";
         - "Dyspozycje - osoby do rejestracji po autozapisie".
    Zmieniono sprawdzanie czy obowiązuje PPK przy obliczaniu pracowniczych list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych tak, aby program uwzględniał rezygnacje z PPK obowiązujące do końca miesiąca z daty wypłaty. Ponadto, jeśli rezygnacja z PPK następuje w tym samym dniu co np. rejestracja, program przyjmuje że dla danej osoby nie obowiązuje PPK.

    Dodano alert przy obliczaniu pracowniczych list płac oraz przy zapisywaniu rachunków do umów cywilnoprawnych w sytuacji, gdy osoba ma nieustalony status PPK ze względu na zasady autozapisu do PPK od 03.2023. Program pozwala na pominięcie osoby przy obliczaniu pracowniczych list płac lub na przerwanie zapisywania rachunku do umowy cywilnoprawnej.
 

Mała Firma DGCS System wersja 23.17 - lista zmian (20-02-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • W opcji Konfiguracja → Właściciele ustawiono teksty odliczeń od podstawy w pierwszej i drugiej pozycji;
 • Odblokowano typy operacji dla wzorca księgowania „Raport kasowy” i pozostawiono możliwość zdefiniowania dodatkowego warunku księgowania z wyborem Kasy;
 • W opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Parametry dekretacji dodano parametr „Pozwalaj na księgowania na analitykach pośrednich”, który w zależności od ustawień pozwala lub nie pozwala księgować ręcznie na analitykach pośrednich.

Moduły kadry i płace:

 • Dodano możliwość generowania wydruku z informacją o automatycznym wznowieniu wpłat do PPK. Opcja jest dostępna:

 - w menu: "Dokumenty" - "PPK" - "Autozapis do PPK";
 - oraz w oknie: "Lista płac" - "PPK status i parametry osoby" - zakładka "Parametry i historia uczestnika" - sekcja "Historia uczestnika PPK" - przycisk "Wydruki" - "Autozapis do PPK".

Osoby spełniające kryteria automatycznego wznowienia wpłat do PPK to:
 - osoby ze statusem: "Do rezygnacji", "Rezygnacja" lub "Rezygnacja bez rejestracji", które nie ukończyły 70 roku życia w dniu 01.04 w roku z wybranej daty;
 - osoby ze statusem "Nie dotyczy" między 18 rokiem życia (do wybranej daty) a 55 rokiem życia (do dnia 01.04 w roku z wybranej daty).

Dla pozostałych osób program wyświetla pytanie, czy drukować informację.

 • Usprawniono odświeżanie listy pracowników w oknie "Czas pracy" - "Dni zasiłkowe" po przejściu do kartoteki pracowników, usunięciu pracownika i ponownym wejściu do okna dni zasiłkowych;
 • Usprawniono wybór pracowników przy generowaniu zaświadczenia o zatrudnieniu
   

Mała Firma DGCS System wersja 23.16 - lista zmian (14-02-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Usprawniono wyświetlanie podsumowania przy dokumentach WZ w walucie;

Moduły księgowe:

 • Drugie odliczenie od podstawy właściciela jest odliczeniem z tytułu składki zdrowotnej. Dodano przenoszenie tej kwoty w pole 104 na deklaracji PIT-28 wer.25 i w pole 41 na deklaracji PIT-36L wer.19;
 • Dodano nową wersje deklaracji AKC - WW;
 • Usprawniono generowania pliku XML do deklaracji VIU-DO;

Moduły kadry i płace:

 • Dodano nową wartość zmiennej finansowej "Podstawa zdrowotna właściciel" na rok 2023 w wartości 6965,94 zł. Podstawę o wartości 6221,04 zł ograniczono w czasie do 31.12.2022. Nowa wartość jest uwzględniona w obliczeniach w zakładce "Podstawa zdrowotna właściciel" w kartotece pracowników.
 • Uwzględniono wyjątek przy obliczaniu podstawy i składki zdrowotnej właściciela przy opodatkowaniu podatkiem liniowym lub na zasadach ogólnych za styczeń 2023. W opisanej sytuacji minimalna składka wynosi 270,90 zł, więc przy takiej składce minimalna podstawa zdrowotna za styczeń 2023 wynosi nadal 3010 zł.
  Dopiero od składek za luty 2023 przy opodatkowaniu podatkiem liniowym lub na zasadach ogólnych minimalna składka wynosi 314,10 zł, więc przy takiej składce minimalna podstawa zdrowotna wynosi 3490 zł.
  Dla osób współpracujących obliczanie wartości 75% następuje przy eksporcie do KEDU (RCA):
  → podstawa zdrowotna jest obliczana jako 75% zmiennej finansowej "Podstawa zdrowotna właściciel" na rok 2023 - standardowo 75% z wartości 6965,94 zł = 5224,46 zł;
  → składka zdrowotna jest obliczana jako 9% podstawy wymiaru składki - standardowo 9% z wartości 5224,46 zł = 470,20 zł.
 • W oknie list płac dodano wyświetlanie komunikatu po kliknięciu przycisku "Wydruki" w sytuacji, gdy nie wybrano listy płac;
 • W oknie list płac dodano wyświetlanie komunikatu po kliknięciu przycisku "Usuń" w sytuacji, gdy nie wybrano listy płac do usunięcia;
 • Usprawniono automatyczne generowanie list płac na nowy rok i wyświetlanie kreatora list płac w sytuacji, gdy w danym roku użytkownik dodał już listę płac prezentującą dane z rachunków do umów cywilnoprawnych (w oknie umów cywilnoprawnych, na zakładce "Lista");
 • Ulepszono układ okna edycji składników zmiennych w czasie;
 • W zakładce umów cywilnoprawnych wprowadzono wymuszanie: zapisania danych, anulowania zmian lub pozostania na zakładce w sytuacji, gdy podczas dodawania lub edycji danych na jednej z podzakładek* następuje próba: przejścia na inną zakładkę, zamknięcia zakładki, zmiany modułu lub zamknięcia programu
 •     *Zmiana dotyczy dodawania lub edycji danych na podzakładkach: "Umowa", "Ewidencja godzin", "Rachunki", "Lista".
 • Usprawniono obliczanie podstawy miesięcznej w sytuacji, gdy w styczniu podstawa miesięczna powinna być przepisana z grudnia poprzedniego roku;
 • W kartotece pracowników, w zakładce "Podstawa zdrowotna właściciel", w podzakładce "Zasady ogólne" wyłączono wyświetlanie komunikatu o konieczności ustawienia odpowiedniej formy opodatkowania w sytuacji, gdy użytkownik rozpoczął edycję dochodu z poprzedniego miesiąca, ale nie nastąpiła zmiana wartości;
 • W kartotece pracowników, w zakładce "Podstawa zdrowotna właściciel", w podzakładce "Zasady ogólne" dodano przepisywanie formy opodatkowania z lutego na kolejne miesiące do końca roku wraz z przeliczaniem należnej składki;
 • W kartotece pracowników, w zakładce "Podstawa zdrowotna właściciel", w podzakładce "Zasady ogólne" dodano zerowanie: dochodu z poprzedniego miesiąca, podstawy wymiaru składki i należnej składki po zmianie formy opodatkowania na "Nie dotyczy".

 

Mała Firma DGCS System wersja 23.15 - lista zmian (09-02-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Dostosowano pobieranie kursów walut do zmian na serwerze NBP.\

Moduły księgowe:

 • Dostosowano raport „Rozliczenie podatnika” do obowiązujących przepisów w roku 2023;
 • Dodano nowy schemat (2-0E) wysyłki e-Deklaracji dla PIT-28 wer.25.
   

Mała Firma DGCS System wersja 23.14 - lista zmian (03-02-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • W module Księga Handlowa przywrócono możliwość zapisania edytowanego dekretu w przypadku usunięcia pozycji z tabeli;
 • Zmieniono kolejność podpowiadania raportów dla sekcji „Rozliczenie PIT”.
   

Mała Firma DGCS System wersja 23.12 - lista zmian (01-02-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Umożliwiono edycję zamówienie w przypadku dokonania zwrotu zaliczki na 100% wartości zaliczki wystawianej od netto i wystawienie później zwykłej faktury.
 • W słowniku użytkowników wyświetlono nazwy działu i stanowiska;
 • W oknie głównym przywrócono działanie zmiany ceny / ilości pozycji (skróty klawiszowe: HOME, INSERT).

Moduły księgowe:

 • W module Ryczałt zmieniono opis w podsumowaniu przychodów na "Suma przychodów od początku miesiąca";
 • Poprawiono obliczanie podatku w polu 306 w deklaracji PIT-36 wer.30;
 • Zaprezentowane dane dokumentów rozliczeniowych (kompensat) w opcji Rozrachunki → Rozrachunki pełne w środkowej opcji „Dokumenty rozliczające”.
 • Kompensaty w tym polu były nie widoczne, gdy była wystawiona faktura sprzedaży i zakupu w module Magazyn.
 • Następnie te dokumenty były automatycznie zaksięgowane w module księgowym oraz między nimi zrobiona kompensata, ale kompensata nie była jeszcze zaksięgowana
 • Uaktualniono certyfikat klucza publicznego dla serwera JPK.

Moduł środki trwałe:

 • Dodano do raportów informacje o ustawionych filtrach "MPK" oraz "Cechy";
 • Usprawniono podpowiadanie podatkowego współczynnika zwiększającego po wybraniu KŚT przy dodawaniu zmiany stawki;
 • Ulepszono wygląd planu amortyzacji (układ B) w sytuacji, gdy dla danego ŚT wprowadzono zmiany stawek oraz likwidację;
 • Ulepszono układ spisu z natury w celu usprawnienia drukowania długich numerów inwentarzowych środków trwałych.

Moduły kadry i płace:

 • Dodano wyświetlanie ostrzeżeń dotyczących ustania stosunku prawnego przy liczeniu pracowniczych list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych. Dla pracowniczych list płac, jeśli dla danego pracownika data zwolnienia jest przed datą wypłaty listy płac, program wyświetli ostrzeżenie po przeliczeniu pozycji listy płac. Dla rachunków do umów cywilnoprawnych, jeśli data wypłaty rachunku jest po zakończeniu umowy, program wyświetli ostrzeżenie przy zapisywaniu rachunku. Komunikaty zawierają odnośnik do dokumentu z objaśnieniami.

Do menu: Pomoc → Instrukcje dodano instrukcję dotyczącą kryterium ustania stosunku prawnego: "Kadry_iPlace-_ustanie_stosunku_prawnego.pdf".

Do ustawień płacowych (Konfiguracja → Ustawienia płacowe → Podstawowe) dodano pole "Wyświetlanie ostrzeżeń o ustaniu stosunku prawnego", które pozwala włączyć / wyłączyć wyświetlanie ww. ostrzeżeń. Domyślnie pole jest zaznaczone (wyświetlanie ostrzeżeń jest włączone).
 

Mała Firma DGCS System wersja 23.11 - lista zmian (23-01-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Usprawniono wyświetlanie danych na raporcie kasowym po edycji faktury VAT wystawionej ze sposobem płatności „gotówka”;
 • Usprawniono wyświetlanie rozrachunku dla korekt faktur zakupu i korekt faktur sprzedaży;
 • Moduł dodatkowy: Akcyza węglowa – uaktualniono wzór "Świadectwa jakości paliw stałych";
 • Moduł dodatkowy: przywrócono starą wersję osCommerce - w Definicji Towarów zakładka Strona WWW.

Moduły księgowe:

 • Usprawniono dodawanie i edycję wyciągu bankowego dla opcji "Dowiąż płatność" w przypadku płatności naszych wprowadzonych ze znakiem ujemnym;
 • Usprawniono generowanie pliku JPK-V7K w przypadku, gdy podatnik ustawiony ma niestandardowy rok obrachunkowy (inny niż rok kalendarzowy) i zakupy rozliczane są współczynnikiem VAT.

Moduły kadry i płace:

 • Dodano nowy schemat (2-0) wysyłki e-deklaracji PIT-8AR wer.12;
 • Dodano "Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek do 30.000,00 zł dochodu w roku". Wniosek obowiązuje od 01.01.2023. W roku, w którym obowiązuje wniosek, ulga podatkowa jest przyjmowana w wartości 0, a zaliczka na podatek jest przyjmowana w wartości 0 do limitu 30.000,00 zł dochodu. Dochód jest rozumiany jako wartość: brutto minus koszty minus dochód (zwol. pod.) plus dochód z PPK minus dochód z PPK (zwol. pod.)

W miesiącu przekroczenia limitu 30.000,00 zł dochodu, zaliczka na podatek jest obliczana od kwoty przekraczającej limit. W kolejnych miesiącach po przekroczeniu limitu jest obliczana standardowa zaliczka na podatek.

Ograniczono ważność starego wniosku "Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek od umów cywilnych" do 31.12.2022 włącznie.

 • Usprawniono sprawdzanie minimalnej należnej składki przy obliczeniach na zasadach ogólnych w zakładce "Podstawa zdrowotna właściciela" w kartotece pracowników;
 • Usprawniono obniżanie składki zdrowotnej pobranej do zaliczki na podatek dla rachunków do umów cywilnoprawnych w sytuacji, gdy na rachunku ulga ma wartość większą od 0;
 • Dodano ostrzeżenie przy próbie ustawienia w indywidualnych ustawieniach płacowych pracownika łącznej wartości ulgi podatkowej dla wynagrodzeń pracowniczych i dla umów cywilnoprawnych przekraczającej standardową wartość 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (na 01.01.2023 wartość 300 zł);
 • Ukryto opcję "Szczegóły absencji" w oknie listy płac dla rachunków do umów cywilnoprawnych;
 • Usprawniono drukowanie karty wynagrodzeń dla pracowniczych list płac w sytuacji, gdy w oknie karty płac wybrano filtr "Sumy miesięczne".

 

Mała Firma DGCS System wersja 23.10 - lista zmian (17-01-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 1. Wprowadzono zmiany w systemie notatek:
  - W oknie dodawania notatek dodano znacznik, czy ma być określony ostateczny termin zamknięcia. Jeżeli tak, to użytkownik może określić datę ostatecznego terminu zamknięcia notatki. W oknie podglądu notatki też ta dana jest widoczna, ale niemożliwa już do edycji.
  - W kartotece notatek dodano opcję pokazania dokumentu powiązanego z wybrana notatką.
  - Na starcie modułów księgowych po zalogowaniu użytkownika dodano wyświetlenie okna z następującymi notatkami:
  a) Wszystkie nieprzeczytane notatki danego użytkownika,
  b) Wszystkie niezamknięte notatki, ale z określonym "Ostatecznym terminem zamknięcia" jeżeli ten termin będzie za tydzień.
  Jeżeli lista notatek będzie pusta okno nie pojawi się. Okno można zamknąć, ale z tego poziomu można podejrzeć każdą notatkę i wykonać te same czynności, co w opcji podejrzenia notatki. Notatki są sortowane na początku po ostatecznym terminie zamknięcia (najbardziej pilne) i następnie po dacie dokumentu. Notatki bez ostatecznego terminu realizacji są prezentowane na końcu również posortowane po dacie dokumentu.

Moduły magazynowe:

 • Przywrócono możliwość edycji pozycji w kartotece faktur zakupowych.

Moduły księgowe:

 • Dodano nowy schemat (1-1) wysyłki e-deklaracji PIT-36L wer.19.

Moduł środki trwałe:

 • Dodano repozytorium dokumentów do Kartoteki Środków Trwałych.

Moduły kadry i płace:

 • Dodano obsługę ulgi do umów cywilnoprawnych w indywidualnych ustawieniach płacowych poszczególnych osób przy imporcie danych pracowników do / eksporcie danych pracowników z pliku *.xls;
 • Dodano nową wersję deklaracji PIT-8AR wer.12 wraz z obsługą w e-deklaracjach;
 • Usprawniono wyświetlanie szczegółów absencji dla pozycji listy płac. Okno szczegółów absencji jest dostępne w oknie edycji listy płac, aby je wyświetlić, należy kliknąć przycisk "Szczegóły..." i wybrać opcję "Szczegóły absencji";
 • Ulepszono opisy w nagłówkach kolumn w tabeli w oknie szczegółów absencji.
   

Mała Firma DGCS System wersja 23.09 - lista zmian (11-01-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Dodano drukowanie opisów dodatkowych (przed i za podpisem) na dokumencie WW (wydanie wewnętrzne);
 • W oknie głównym ukryto pola z datą VAT dla not obciążeniowych i uznaniowych;
 • Przywrócono możliwość wydruku oświadczenia nabywcy produktów węglowych.
   

Moduły kadry i płace:

 • Usprawniono przesyłanie deklaracji PIT-11 wer.29 dla obcokrajowca, który nie posiada NIP ani PESEL. Po zmianie wysyłany PESEL zbudowany jako 'yyMMdd00000', gdzie yyMMdd to data urodzenia pracownika;
 • Usprawniono sprawdzanie maksymalnej podstawy ZUS przy obliczaniu podstawy emerytalno-rentowej oraz przy obliczeniach dla pracowników oddelegowanych

Moduł delegacje:

 • Uaktualniono kwoty diety oraz stawki w kilometrówce.
   

Mała Firma DGCS System wersja 23.08 - lista zmian (09-01-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Usprawniono wyświetlanie danych na raporcie „Wydania bez skutków magazynowych” - w poprzedniej wersji na raporcie widoczne były również towary z dokumentów anulowanych;
 • Przywrócono wydruk oświadczenia nabywcy produktów węglowych;
 • Na wydruku „Spis inwentaryzacyjny towarów” dodano sortowanie (po nazwie lub po indeksie towaru).

Moduły księgowe:

 • Usprawniono możliwość usuwania konta syntetycznego w przypadku, gdy nie utworzono jeszcze konta analitycznego;
 • Dodano obsługę deklaracji CIT-8 wer.32 wraz z załącznikami CIT-80 wer.18 i CIT-BR wer.9 w e-deklaracjach;
 • Usprawniono wyświetlanie kwot w deklaracji PIT-28 wer.25 na drugiej stronie.

Moduły kadry i płace:

 • Zmieniono zasady rejestrowania wniosków / oświadczeń o zwolnieniach podatkowych:

    - podanie "Daty do" jest obowiązkowe tylko dla wniosków dotyczących osób 26- oraz wniosku "Zerowy PIT przeniesienie miejsca zamieszkania do Polski";
    - wyłączono podpowiadanie "Daty do" - domyślnie ustawiana jest zawsze pusta data;

 • Dodano stosowanie zwolnienia podatkowego do zasiłków macierzyńskich dla osób 26- "z urzędu" (czyli bez specjalnego wniosku) dla list płac, których data wypłaty to 01.01.2023 lub później. Zwolnienie nie jest stosowane, jeśli dla danej osoby w dacie wypłaty obowiązuje "Wniosek osoby poniżej 26 lat dot. pobierania zaliczki na podatek". Ze względu na automatyczne stosowanie zwolnienia, ograniczono ważność wniosku "Zerowy PIT od macierzyńskiego dla osoby poniżej 26 lat" do 31.12.2022 włącznie;
 • Usprawniono obliczanie przychodu zwolnionego (zwol. pod.) w sytuacji, gdy istnieją listy płac lub rachunki do umów cywilnoprawnych wypłacane na przełomie lat;
 • Dodano możliwość stosowania ulgi podatkowej (kwota zmniejszająca podatek) dla rachunków do umów cywilnoprawnych.

       Do ogólnych ustawień płacowych ("Konfiguracja" - "Ustawienia płacowe" - "Podstawowe") dodano nową zmienną "Ulga podatkowa umowy cywilne", domyślnie o wartości 0,00. Zmieniono nazwę zmiennej "Ulga podatkowa" na "Ulga podatkowa wynagrodz. pracownicze".
      Do indywidualnych ustawień płacowych pracowników (kartoteka pracowników - zakładka "Ustawienia płacowe") dodano nową zmienną "Ulga pod. umowy cywilne". Zmieniono nazwę zmiennej "Ulga podatkowa" na "Ulga pod. wynagrodz. pracownicze".
      Jako wartość zmiennych dotyczących ulgi można podać wymaganą kwotę, np.:

         - 300 zł (1/12 kwoty zmniejszającej podatek);
         - 150 zł (1/24 kwoty zmniejszającej podatek);
         - 100 zł (1/36 kwoty zmniejszającej podatek).

      Zmieniono ustawianie domyślnych wartości zmiennych finansowych przy dodawaniu pracownika. Zarówno ulga podatkowa dla wynagrodzeń pracowniczych, jak i dla umów cywilnych jest ustawiana na 0. Przy dodawaniu pracownika, program wyświetla ostrzeżenie o zerowej uldze.
       Do rachunków do umów cywilnoprawnych dodano pole "Ulga". Do widoku listy płac dla rachunku do umowy cywilnoprawnej dodano kolumnę "Ulga" (w zakładkach "Wszystkie" oraz "Podstawowe"). Ulga może być stosowana na rachunkach wypłacanych od 01.01.2023 włącznie; tylko na pierwszym rachunku do umowy cywilnoprawnej wypłacanym w danym miesiącu. Ulga nie może być stosowana na rachunkach z podatkiem zryczałtowanym. Istnieje możliwość ręcznej edycji ulgi.

 • Usprawniono wypełnianie kwot składek na FP i FGŚP dla właścicieli przy eksporcie do KEDU (DRA) oraz przy generowaniu raportu "Zestawienie składek ZUS i podatków";
 • Usprawniono obliczanie dochodu z PPK (zwol. pod.) w sytuacji, gdy dla osoby w wieku do 26 lat obowiązuje "Wniosek osoby poniżej 26 lat dot. pobierania zaliczki na podatek".
   

Mała Firma DGCS System wersja 23.07 - lista zmian (04-01-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Usprawniono przechodzenie pomiędzy pozycjami w oknie głównym po edycji pozycji;
 • Usprawniono wystawienia zwrotu zaliczki, która była wystawiona na 100% wartości.

Moduły kadry i płace:

 • Dodano aktualne wartości zmiennych finansowych obowiązujące od 01.01.2023;
 • Dodano minimalną stawkę godzinową do umów zleceń na rok 2023 w wysokości 22,80 zł.

 

Mała Firma DGCS System wersja 23.06 - lista zmian (03-01-2023 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Na wydruku faktury pro forma przywrócono możliwość wydruku IBAN i SWIFT;
 • Na wydruku faktury zaliczkowej przywrócono możliwość wydruku IBAN i SWIFT;
 • Usprawniono odświeżanie pola zapłacono przy przechodzeniu pomiędzy dokumentami WZ;
 • Przywrócono możliwość edycji dokumentu WZ z płatnością, z którego wystawiono FV a następnie ją usunięto;
 • Przywrócono logowanie przy imporcie danych z pliku Excel.
   

Mała Firma DGCS System wersja 23.05 - lista zmian (22-12-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Dla dokumentów zapłaconych „gotówką” przywrócono możliwość edycji dokumentów wydania i zmniejszania ilości towarów oraz usuwania pozycji na wystawionym dokumencie;
 • Przywrócono zapisywanie ustawień w przypadku korzystania z aplikacji SerweryM2M;
 • Przywrócono podpowiadanie przez System kwoty w polu Zapłacono po edycji dokumentu wydania;
 • Usprawniono przełączanie cennika na domyślny przy zaznaczonym parametrze w Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Ceny i cenniki → „Pytaj, czy przełączyć ceny na domyślne po zakończeniu wystawiania dokumentu”.

Moduły księgowe:

 • Dodano pełną obsługę PIT-36L wer.19 wraz z e-Deklaracjami;

Moduły kadry i płace:

 • Dodano deklarację PIT-11 wer.29 wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
 • Usprawniono obliczanie składnika "Przychód zwolniony" (zwol. pod.) w sytuacji, gdy osoba ma zwolnienie podatkowe obowiązujące w części roku (zamiast od początku roku) i w tej części roku, kiedy nie obowiązuje zwolnienie podatkowe, ma dochód z PPK;
 • Usprawniono obliczanie dochodu z PPK zwolnionego z podatku;
 • Usprawniono obliczanie procentu podatku w sytuacji, gdy osoba jest zarejestrowana w PPK;
 • Dodano dane świąt na rok 2023;
 • Usprawniono obliczanie podstawy emerytalno-rentowej;
 • Dodano nowy wzór deklaracji o rezygnacji z PPK. Zachowano również możliwość korzystania z dotychczasowego wzoru;
 • Dodano deklarację PIT-2 wer.9.
 • Dodano również komunikaty z ostrzeżeniem dotyczącym daty wypełnienia:
  - jeśli deklaracja PIT-2 wer.8 ma datę wypełnienia po 31.12.2022 r.;|
  - jeśli deklaracja PIT-2 wer.9 ma datę wypełnienia przed 01.01.2023 r.

 

Mała Firma DGCS System wersja 23.04 - lista zmian (19-12-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Dla dokumentów zapłaconych „gotówką” przywrócono możliwość edycji dokumentów wydania i zmniejszania ilości towarów oraz usuwania pozycji na wystawionym dokumencie;
 • Przywrócono zapisywanie ustawień w przypadku korzystania z aplikacji SerweryM2M;
 • Przywrócono podpowiadanie przez System kwoty w polu Zapłacono po edycji dokumentu wydania;
 • Usprawniono przełączanie cennika na domyślny przy zaznaczonym parametrze w Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Ceny i cenniki → „Pytaj, czy przełączyć ceny na domyślne po zakończeniu wystawiania dokumentu”.

Moduły księgowe:

 • Przywrócono możliwość wysyłki e-Deklaracji PIT-28 wer.24.

 

Mała Firma DGCS System wersja 23.03 - lista zmian (16-12-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Przywrócono zapamiętywanie ustawień wprowadzonych w opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Wysyłka raportów w polu w polu "Treść wiadomości";
 • Przywrócono możliwość edycji danych kontrahenta dla wystawionej FV i przepinania rozrachunku na nowego kontrahenta
   

Mała Firma DGCS System wersja 23.02 - lista zmian (16-12-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Przy wystawianiu faktury z dokumentu WZ wystawionym z płatnościami przywrócono wyświetlanie rozrachunku kontrahenta;
 • Przywrócono możliwość edycji dokumentu WZ z płatnościami.

Moduły księgowe:

 • W deklaracji akcyzowej uaktualniono stawkę akcyzową dla węgla i koksu na 1,38 zł (GJ);
 • Uaktualniono wysokość minimalnej składki zdrowotnej w 2023 r.
 • Program liczy wysokość z miesiąca poprzedzającego, więc w styczniu 2023 r. składka liczona jest na podstawie dochodów z grudnia 2022 r. Obliczenia dla kolejnych miesięcy są wykonywane jak w roku 2022. Różnica polega na kwocie minimalnej, gdzie dla dochodów z grudnia (składka za styczeń 2023 płacona w lutym) kwota minimalna składki jest taka, jak w roku 2022 (270,90 zł). Dla dochodów od stycznia do czerwca 2023 r. 314,10 zł, a od lipca 2023 r. 324 zł.
   

Mała Firma DGCS System wersja 23.01 - lista zmian (15-12-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Przywrócono wyświetlanie aktualnego numeru dokumentu w parametrach dokumentów;
 • Usprawniono działanie tłumaczeń dokumentów a także dodatkowych opisów nad i pod podpisami, grafik w stopce oraz szablonów e-mail.

Moduły księgowe:

 • Przywrócono możliwość edycji zapisu na zakładce VAT;
 • Dodano obsługę PIT-36 wer.30 w e-deklaracjach;
 • Dodano nowy schemat (3-0) przesyłanie e-deklaracji PIT-4R wer.12.
   

Mała Firma DGCS System wersja 23.00 - lista zmian (13-12-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Parametry dokumentów przeniesiono do bazy danych. W przypadkach biur rachunkowych każda firma może mieć swoją numerację. Aby włączyć tą opcję należy wejść w opcję: Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Parametry pracy i odznaczyć parametr: „Zapisuj informacje o numeracji i wzorach wydruków dokumentów lokalnie”;
 • Dodano możliwość ustawienia uprawnień użytkownika na podstawie drzewa zbudowanego z menu programu. Po wejściu w opcję Konfiguracja → Prawa dostępu do systemu → dodajemy lub zaznaczamy nową grupę inną niż Administratorzy → Edytuj → Pokaż uprawnienia menu;
 • Dodano możliwość ukrywania firm, które zawiesiły działalność bez potrzeby usuwania ich z wykazu podatników. Opcja dostępna w oknie “Konfiguracja baz danych”, w menu Plik → Ukryj firmę lub Plik → Pokaż ukryte firmy (w opcji tej jest możliwość przywrócenia firmy).
 • Raporty Kasowe – dodano funkcjonalność, która obejmuje ewidencję raportów kasowych wraz z autonumeracją i automatycznym księgowaniem raportów kasowych zamiast poszczególnych dokumentów kasowych.

1. Włączenie nowej funkcjonalności:
    - Parametr do ustawienia w opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Kasa i zaznaczyć opcję: „Włącz ewidencję raportów kasowych”.
]Użytkownik może wybrać, czy stosuje obecną funkcjonalność działania raportów kasowych jako wydruki czy nową funkcjonalność ewidencji raportów kasowych. W tym celu w parametrach kasy pamiętanych dla bazy danych będzie możliwość włączenia ewidencji raportów kasowych (domyślnie opcja jest wyłączona, więc działanie raportów będzie takie, jak dotychczas). Parametr będzie wpływał na zbudowanie menu głównego kasy:
    - Przy wyłączonym parametrze menu pozostanie takie, jak dotychczas.
    - Przy włączonym parametrze dotychczasowe funkcjonalności zostaną zastąpione kartoteką raportów kasowych. W konfiguracji dokumentów do księgowania będzie prezentowana możliwość księgowania raportów kasowych.

2. Generowanie raportu kasowego:
    Generowanie raportu kasowego będzie podobne, jak teraz drukowanie raportu kasowego. Przy generowaniu określamy „datę od” i „datę do” oraz wybieramy kasę. Po ustawieniu tych parametrów przedstawiona zostanie tabela z dokumentami kasowymi spełniającymi zdefiniowane wymagania. Po zatwierdzeniu zostanie wygenerowany raport kasowy. W generowanym raporcie kasowym zakres dat nie może pokrywać się z istniejącymi raportami kasowymi.

3. Wpływ raportu kasowego na wystawianie, edycję i usuwanie dokumentów kasowych.
W przypadku dodawania dokumentu kasowego System sprawdzi, czy dany dokument kasowy może być wystawiony, czyli, że nie nastąpi próba wystawienia dokumentu kasowego w istniejącym już raporcie kasowym.

4. Automatyczne księgowanie raportów kasowych.
Raporty kasowe będzie można księgować automatycznie podobnie jak wyciągi bankowe. Użytkownik w takim przypadku musi wybrać, czy będzie księgował dokumenty kasowe (tak jak jest teraz), czy zamiast księgować każdy dokument kasowy, będzie księgował całe raporty kasowe;

 • Dodano możliwość ustawienia wybranego folderu przez użytkownika podczas dodawania załączników do wiadomości wysyłanych z programu;
 • Na czarny kolor zmieniono „checkbox” zaznaczonego rekordu;
 • Rozrachunki pełne – umożliwiono wydruk wezwania do zapłaty wraz z uwagami w przypadku, gdy odznaczymy wydruk odsetek;
 • Przy dodawaniu wyciągu bankowego wyeliminowano okno po wybraniu opcji Dowiąż. W zamian dodano przycisk podobnie jak z wzorcami księgowania/przeksięgowania przy dodawaniu wpisu;
 • Uaktualniono Słownik odsetek ustawowych;
 • Dodano mechanizm pobierania najnowszych instrukcji do programu.

Moduły magazynowe:

 • Przywrócono możliwość wyboru zamiennika w przypadku, gdy nie został on wyfiltrowany w oknie asortymentu;
 • Dla faktur WDT oraz faktur eksportowych dodano możliwość wyboru „typu faktury”;
 • Dodano wzorzec dokumentu WZ z płatnościami, rabatem, indeksem i zbijaniem pozycji;
 • Zablokowano możliwość edycji zamówienia w przypadku, gdy wystawiona jest faktura zaliczkowa na 100% wartości zamówienia;
 • Umożliwiono konfigurację kolorów (ustawienie koloru menu programu) przewodnich dla magazynów. Funkcja przydatna w przypadku pracy na wielu magazynach lub w przypadku, gdy obsługujemy wiele firm na jednym komputerze;
 • Na wydruku faktur dodano możliwość wydruku płatności w formie kodu QR. Opcja możliwa jest do ustawienia w Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Wydruki → „Drukuj płatność w formie kodu QR na fakturach”.

Moduły księgowe:

 • Przygotowano nową funkcjonalność „żółte karteczki”.
  Opcja dostępna jest pod prawym przyciskiem myszy. W programie DGCS System opcja nazwana jest notatkami zamiast żółtych kartek. Działa na zasadzie notatki przypiętej do dokumentu. Notatkę można dodać do dokumentu z poziomu okna głównego pod prawym przyciskiem myszy w opcji “Dodaj notatkę”, gdzie dodający wpisuje treść notatki oraz wybiera, dla których użytkowników notatka ma być widoczna. Wszyscy użytkownicy widzą kolorem żółtym, że do zapisu są dodane jakieś informacje, ale tylko użytkownicy, dla których ta informacja jest adresowana mogą zobaczyć, co na niej jest. Użytkownik w podglądzie notatki (pod prawym przyciskiem myszy w oknie głównym wybiera “Pokaż notatkę”) może oznaczać, że notatkę przeczytał oraz kiedy przeczytał, ale w takim przypadku jest ona jeszcze cały czas widoczna. Użytkownik może oznaczyć, że sprawę załatwił oraz kiedy załatwił (zamyka notatkę) i wtedy notatka przechodzi do archiwum (informacja zostaje ukryta). Wtedy już nie jest widoczna jako dopięta do dokumentu – brak koloru żółtego. Każdy czytający lub załatwiający sprawę z notatki może dodać jakiś tekst do niej, ale nie może usuwać ani edytować tekstu już wcześniej dodanego przez kogoś innego. Dostępna jest możliwość usunięcia notatki, ale tylko przez użytkownika dodającego tą informację – inni nie mogą jej usunąć – mogą tylko sprawę załatwić i przenieść do archiwum. Dodana jest też kartoteka wszystkich notatek widocznych oraz archiwalnych (dostępna w menu głównym Narzędzia → Kartoteka notatek do dokumentów). W kartotece prezentowane są wszystkie notatki (aktywne i archiwalne). Dostęp do kartoteki mają wszyscy z grupy administratorów oraz inni użytkownicy mający ustalone prawo dostępu do kartoteki notatek. Każdy, kto ma dostęp do kartoteki może notatkę usunąć lub ponownie otworzyć (z archiwum przenieść do aktywnych). Kartotekę można zawężać według zakresu dat, gdzie zakres dat odnosi się do daty dokumentu, do którego podpięta jest notatka.
 • Dodano integrację z KSeF wraz z możliwością automatycznego księgowania dokumentów oraz podglądu faktur.
  1. Konfiguracja:
  Po wejściu w Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Parametry pracy istnieje możliwość określenia do jakiego serwera KSeF chcemy się łączyć. Możliwe opcje to: testowy, demo i produkcyjny. W opcji Konfiguracja → Użytkownicy dodano możliwość ustawienia tokenu KSeF. Jeżeli taki token zostanie ustawiony, to będzie możliwość nawiązywania sesji z KSeF z wykorzystaniem tego tokena. Sesja z tokenem jest preferowanym rozwiązaniem, ponieważ token nadany jest przez KSeF i wszystkie operacje z danym tokenem są od razu uwierzytelniane w KSeF. Jeżeli natomiast używamy np. certyfikatu, to nawiązanie sesji jest dłuższe, ponieważ musimy wpisać PIN oraz samo uwierzytelnienie sesji jest dłuższe – KSeF musi sprawdzić, czy dany certyfikat jest ważny, czy nie ma go czasem na listach certyfikatów skompromitowanych itp.
  2. Zarządzanie uprawnieniami:
  Opcja dostępna w Konfiguracja → Uprawnienia KSeF. Do opcji można wejść rozpoczynając sesję z logowaniem certyfikatem lub Profilem Zaufanym, ponieważ sesja z tokenem pozwala dodawać i odbierać uprawnienia, ale nie pozwala na przeglądanie uprawnień. Przy logowaniu sprawdzane jest, czy osoba chcąca wejść w tą opcję posiada w KSeF uprawnienia odczytu lub zarządzania uprawnieniami KSeF. Jeżeli nie posiada, to nie będzie mogła otworzyć tego okna. W opcji prezentowane są wszystkie uprawnienia danego podmiotu (zarówno dla PESEL jak i dla NIP). W opcji tej można nadać uprawnienia, ale jedynie osobie fizycznej z numerem PESEL. Jest to najczęściej stosowana opcja, więc tylko taka jest dostępna. Jeżeli zajdzie potrzeba nadania uprawnienia dla innego podmiotu (NIP indywidualny, NIP instytucjonalny), to należy skorzystać z narzędzi dostępnych na stronach Ministerstwa Finansów. Uprawnienia nadawane podmiotowi mogą wykraczać poza zakres uprawnień osoby nadającej (w przeciwieństwie do generowania tokenu). Jeżeli osoba nadająca nie ma praw do odbioru faktur, to takie uprawnienie może nadać innej osobie. Z poziomu tego okna istnieje także możliwość usuwania istniejących uprawnień. Nadawanie i usuwanie uprawnień jest jedynie możliwe dla użytkowników, którzy mają w KSeF uprawnienie zarządzania uprawnieniami KSeF. Po zamknięciu tego okna sesja jest zatrzymywana.
  3. Generowanie tokenu:
  W opcji konfiguracji jest możliwość wygenerowania własnego tokenu. W celu wygenerowania tokenu należy nawiązać sesję KSeF z logowaniem certyfikatem lub Profilem Zaufanym. Sesja z tokenem nie może generować kolejnych “podtokenów”. Po wygenerowaniu tokena można go zapisać w słowniku użytkowników dla zalogowanego użytkownika. Token można wygenerować w zakresie tylko takich uprawnień, jakie posiadamy jako zalogowany użytkownik KSeF. Każdy użytkownik mający jakiekolwiek uprawnienia powinien wygenerować token służący do nawiązywania sesji do wysyłki i odbierania faktur oraz do pobierania UPO.
  4. Zarządzanie tokenami:
  Jest to opcja dostępna w Konfiguracja → Tokeny KSeF. Do opcji można wejść rozpoczynając sesję z logowaniem certyfikatem lub Profilem Zaufanym, ponieważ sesja z tokenem nie pozwala na przeglądanie tokenów ani generowanie tokenów. Przy logowaniu sprawdzane jest, czy osoba chcąca wejść w tą opcję posiada w KSeF uprawnienia odczytu lub zarządzania uprawnieniami KSeF. Jeżeli nie posiada, to nie będzie mogła otworzyć tego okna. W opcji prezentowane są wszystkie tokeny danego podmiotu. W opcji tej można dodać token podległy pod osobę zalogowaną do aktualnej sesji. Z poziomu tego okna istnieje także możliwość usuwania istniejących tokenów nieważne, czy są to tokeny utworzone przez osobę zalogowaną do aktualnej sesji czy nie. Usuwanie tokenów jest jedynie możliwe dla użytkowników, którzy mają w KSeF uprawnienie zarządzania uprawnieniami KSeF. Po zamknięciu tego okna sesja jest zatrzymywana.
  5. Automatyczne księgowanie dokumentów z KSeF:
  Opcja dostępna w menu Księga / Dziennik → Księguj dokumenty z KSeF. Do opcji można wejść rozpoczynając sesję z logowaniem tokenem, certyfikatem lub Profilem Zaufanym. Przy logowaniu sprawdzane jest, czy osoba chcąca wejść w tą opcję posiada w KSeF uprawnienia odbioru faktur KSeF. Jeżeli nie posiada, to nie będzie mogła otworzyć tego okna. W opcji na początku należy ustawić zakres dat, z jakiego chcemy pobierać faktury do księgowania, zaznaczyć te, które chcemy zaksięgować i rozpocząć etap samego księgowania. Należy tu zwrócić uwagę na fakt, że zaksięgowania faktura nie jest w żaden sposób oznaczona w KSeF jako zaksięgowana, więc jeżeli zaksięgowane zostaną faktury z jakiegoś okresu, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je ponownie zaksięgować, co spowoduje zdublowanie księgowań. Faktury sprzedażowe księgowane są według odpowiednich wzorców faktury sprzedaży, faktury FP, korekty sprzedaży, faktury zaliczkowej lub końcowej zaliczkowej. Natomiast dokumenty zakupu księgowane są według wzorca faktury zakupu lub korekty zakupu. Ze względu na fakt, że przy dokumentach zakupu nie mamy informacji jakiego zakupu dany dokument dotyczy, to wszystkie są księgowane jako zakup handlowy, gdzie przysługuje prawo odliczenia. Księgowanie w KSeF wspiera wielowalutowość. Przy księgowaniu dokumentu w walucie innej niż PLN, należy przy każdym takim dokumencie wybrać tabelę kursową z odpowiedniego dnia i odpowiednim kursem. Oczywiście w oknie wyboru tabeli kursowej podpowiadana jest tabela z dnia poprzedzającego dokument, jeżeli takowa istnieje w systemie. Po zamknięciu tego okna sesja jest zatrzymywana.
  6. Podgląd faktury z KSeF w modułach księgowych:
  Jeżeli dokument zaksięgowany został z KSeF, to w oknach głównych księgowości można go podejrzeć ustawiając się na wybranym dokumencie i po naciśnięciu prawego przycisku myszy wybierając opcję “Podgląd w KSeF”. Rozpoczęcie sesji interaktywnej i zakończenie z menu głównego W menu głównym jest możliwość otwarcia sesji interaktywnej i zakończenie jej. Po wykonaniu rozpoczęcia sesji możliwy staje się podgląd faktury z KSeF w modułach księgowych.
 • W narzędziu do sprawdzania księgowań dodano menu pod prawym klawiszem myszy, gdzie możliwa jest obsługa notatek i dodatkowo w Księga Handlowa jest wydruk PK;
 • Do wzorca księgowania dodano możliwość użycia statusu „Usługa” dla automatycznego księgowania faktur WNT i korekt faktur WNT (automatyczne księgowanie z rodzajem ewidencji „IMN – Import usług art. 28B”);
 • Rozbudowano dodatkowy warunek dla księgowania (Księga Handlowa) z modułu Środki trwałe o księgowanie według grupy KŚT;
 • Dodano wzorzec księgowania (KPiR) dla zakupu bez rozrachunku i bez kol.11.
 • Dodano możliwość nieujmowania zaksięgowanych dokumentów w podstawie składki zdrowotnej. Opcja dostępna jest przy księgowaniu na zakładce „Księga” jako znacznik “Wyłącz z podst. zdrowotnego”. Funkcjonalność przydatna w następujących przypadkach:
 • - Przy księgowaniu sprzedaży środka trwałego po zaznaczeniu parametru otworzy się okno, gdzie wpisujemy ręcznie obliczony dochód według wzoru: Dochód = Kwota przychodu ze sprzedaży – wartość początkowa + suma odpisów do 31.12.2021 r.
 • - Przy księgowaniu przychodów i kosztów w momencie zawieszenia działalności po zaznaczeniu parametru otworzy się okno do wpisania kwoty, którą chcemy ująć w zdrowotnym i tu wpisujemy 0;
 • Przy zapisach w walutach wszędzie, gdzie wykorzystywane jest okno szukania tabeli kursowej i jest określona szukana waluta dodano kolumnę z kursem waluty;
 • Raporty → Rozliczenie podatnika (moduł Księga Handlowa) dodano możliwość wyboru rozliczenia PIT;
 • Usprawniono usuwanie wiersza z zerową wartością w przypadku księgowania z użyciem wzorców VAT, w którym użyte są co najmniej 2 stawki VAT i jedna z nich jest z zerowymi wartościami. W takim przypadku program podświetlał pozycję, która teoretycznie może być usunięta, ale program usuwał pierwszy wiersz z listy;
 • Uzupełniono komunikat o instrukcję co należy zrobić w przypadku, gdy użytkownik chce usunąć dekret z okna głównego modułu księgowego, który został wyeksportowany do pliku XML (Eksport dekretów do plików XML);
 • Usprawniono zachowanie kursora po naciśnięciu przycisku Enter w opcji Narzędzia → Sprawdzanie księgowań;
 • Do słownika wzorców księgowania dodano mechanizm wyszukiwania na pozycjach wzorca;
 • Poprawiono wygląd zakładki Słowniki → Wzorce VAT;
 • W opcji Inne dokumenty → Noty odsetkowe dodano mechanizm wyszukiwania CFT;
 • Poprawiono komunikaty we wszystkich oknach od automatycznego księgowania dokumentów z innych modułów, gdzie po wybraniu opcji „Przywracania dokumentów” do księgowania jest pusty rekord;
 • Usprawniono wyświetlanie rozrachunków pełnych powiązanych z kompensatami. W rozrachunkach pełnych księgowych dokumenty prezentowane są pojedynczo (nawet, gdy zaksięgowane są kompensaty, do których dowiązane są te same rozrachunki). Było tak, ze w przypadku automatycznie zaksięgowanych kompensat, dokument był prezentowany i+1 razy, gdzie i oznaczało liczbę zaksięgowanych kompensat z tym dokumentem.
 • - W dokumentach rozliczających zawsze prezentowane są dokumenty bez względu na znacznik “pokazuj rozliczone”. Było tak, ze gdy nie było zaznaczonego “pokazuj rozliczone”, to nie były pokazywane rozliczenia, w których pozostało do rozliczenia zero.
 • - W dokumentach rozliczających, jeżeli tymi dokumentami są kompensaty, to prezentowane są pojedynczo tylko dokumenty kompensat. Było tak, ze pokazywane były kilka razy w zależności od ilości powiązań kompensaty z księgowaniem;
 • Usprawniono zapisywanie polskich znaków przy zapisie do pliku PDF dla raportów: „Zestawienie dokumentów – należności wg kontrahentów, Zestawienie dokumentów – zobowiązań wg kontrahentów i Zestawienie dokumentów – należności i zobowiązań wg kontrahentów”;
 • Kreator ustawień początkowych – przy błędnym wprowadzeniu danych w polu mikrorachunek podatkowy okno kreatora pozostaje otwarte, tak aby można było poprawić dane;
 • Ujednolicono czcionkę dla opisów pól w oknie „Dodaj konto bankowe kontrahenta”;
 • W opcji sprawdzania księgowań dodano wymuszenie wydruku raportu z poprawek. Za każdym razem, gdy zakładka ma zostać zamknięta dodane zostało pytanie o wykonaniu raportu z poprawek, jeżeli bufor poprawek nie jest pusty;
 • W opcji sprawdzania księgowań dodano pod prawym przyciskiem myszy podgląd w KSeF, podgląd w Scanye i repozytorium dokumentów;
 • Repozytorium JPK (moduł dodatkowy) – dodano możliwość zapisania wysłanego pliku JPK na dysku komputera (pobrania pliku z repozytorium i zapisania na dysku komputera);
 • Deklaracje:

- Deklaracje VAT-UE – sprawdzane jest, czy kod kraju jest dwu-znakowy i jeżeli nie, to przerywane jest generowanie e-deklaracji i wyświetlany jest odpowiedni komunikat. Pozycje z niewypełnionym kodem kraju są pomijane w generowaniu e-deklaracji.
- Przy generowaniu deklaracji VAT UE dodano informacje o wykreśleniu z rejestru VAT UE. Jeżeli deklaracja jest zerowa, to program policzy deklaracje z ostatnich 3 miesięcy i jeżeli za te 3 miesiące też wyjdzie wartość zerowa, to program pokazuje informację, że podatnik zostaje wykreślony z VAT UE.
- Dodano nowy schemat deklaracji PIT-8C wer.11 wraz z obsługą w e-deklaracjach.
- Dodano nowy wzór deklaracji PIT-28 wer.25 wraz obsługą w e-deklaracjach.
- Dodano nowy schemat e-deklaracji CIT-8 wer.31.
- Dodano nowy wzór deklaracji VAT-R wer.16.
- Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36L wer.19.
- Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36 wer.30.
- Dodano nowy wzór deklaracji AKC -WW. wer.7.
- Dodano nowy wzór deklaracji AKC-4 wer.8.
- Dodano nowy wzór deklaracji AKC-4B wer.8.
- Dodano nowy wzór deklaracji AKC-4C wer.8.
- Dodano nowy wzór deklaracji AKC-4E wer.9.

Moduły kadry i płace:

 • Usprawniono pobieranie nazwy i numeru NIP firmy przy generowaniu listy obecności;
 • Usprawniono anulowanie dodawania list płac;
 • Usprawniono obliczanie składnika “Do średniej chorobowej” w sytuacji, gdy na liście płac jest niezerowa wartość dodatku nocnego lub dodatku za nadgodziny;
 • Usprawniono obliczanie dochodu z PPK zwolnionego z podatku;
 • Usprawniono ustalanie procentu podatku oraz obliczanie przychodu zwolnionego z podatku w sytuacji, gdy osoba uczestniczy w PPK;
 • KEDU – wyłączono generowanie zerowego wpisu w RCA w sytuacji, gdy osoba ma obowiązującą umowę cywilnoprawną z ubezpieczeniami i bez rachunków, ale jest oznaczona jako nieaktywna;
 • Usprawniono wygląd okna „Dane członków rodziny” w przypadku zaznaczenia “Osoba do powiadamiania w razie wypadku”;
 • Dodano raporty: Zestawienie Szkoleń oraz Badań; Raport z możliwością określenia daty ważności do; Raporty pracowników bez badań i szkoleń.

Moduły delegacje:

 • Dodany nowy wzorzec wydruku delegacji, który jest wykorzystywany, gdy liczba podróży jest większa niż 8;
 • Uaktualniono kwoty diety oraz limity za nocleg dla delegacji zagranicznych;
 • Usprawniono wydruk delegacji jeżeli nazwa firmy ma więcej niż 100 znaków.

Mała Firma DGCS System wersja 22.30 - lista zmian (03-10-2022 r.)

UWAGA!
Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna.
Wersja DGCS System – 22 nie współpracuje z Windows XP i Windows Vista.

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Dostosowano do nowego protokołu wysyłkę wiadomości z Systemu na skrzynkę Gmail, w przypadku wysyłania wiadomości do więcej niż jednego odbiorcy;
 • Usprawniono wystawianie "Not odsetkowych" w przypadku, gdy należność płacona była po terminie w więcej niż jednej płatności.

Muduły magazynowe:

 • Przy wystawianiu faktury VAT z dokumentu WZ dodano przenoszenie oznaczenia „TP”;
 • Po dokonaniu zmian w opcji Narzędzia → Przecena towarów dodano pełne odświeżanie asortymentu zamiast odświeżania różnic;
 • Usprawniono odświeżanie formy płatności w oknie głównym po wejściu do opcji Słowniki → Słownik form płatności;
 • Zmieniono podpowiadanie daty, od któej liczony jest termin płatności dla korekt faktur zakupu. W aktualnej wersji termin płatności liczony jest od daty wystawienia dokumentu;
 • Dodano zapamiętywanie rozmiaru i położenia okna wyboru kont bankowych w oknie głównym;
 • Zaprezentowano walutę dla konta bankowego przy dodawaniu numeru konta bankowego w oknie głównym;
 • Usprawniono wyświetlanie grupy użytkowników w słowniku użytkowników;
 • Dodano prezentowanie okna raportu zestawienia PZ bez FZ w przypadku braku danych;
 • Rozszerzono współpracę z Mobilną Fakturą o obsługę portu dla FTP.

Moduły księgowe:

 • Na zestawieniu obrotów i zobowiązań podatkowych w KPiR ulga dla klasy średniej ustawiono wartość 0 od czerwca 2022 r.
  Chodzi o raport, gdzie do końca maja podatek liczony jest według starych zasad, a od czerwca według nowych zasad. Od czerwca ulga dla klasy średniej jest zerowa;
 • Przy automatycznym księgowaniu wszystkich dokumentów sprzedaży, gdy oznaczony jest symbol FP, to taki dokument będzie księgowany według wzorca dla „Faktury FP”.
   

Mała Firma DGCS System wersja 22.28 - lista zmian (26-08-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Dostosowano raporty „Zestawienie obrotów i zobowiązań podatkowych” do zmiany rodzaju księgowości z Ryczałtu na KPiR.
   

Mała Firma DGCS System wersja 22.27 - lista zmian (08-08-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Dodano możliwość generowania pliku JPK-EWP (3) 1-1.

Moduł Środki trwałe:

 • Usprawniono wyszukiwanie środków trwałych w kartotece środków trwałych w sytuacji, gdy w szukanym tekście znajdują się polskie znaki.

Kadry i płace:

 • Usprawniono wyświetlanie ostrzeżenia o zmianie podstawy zdrowotnej właściciela w zakładce "Ustawienia płacowe" w kartotece pracowników dla osób ze statusem "Właściciel" lub "Wspólnik";
 • Usprawniono zmianę daty wypłaty na rachunkach do umów cywilnoprawnych;
 • W oknie składników definiowalnych zmieniono opis pola oznaczającego, czy składnik jest opodatkowany mimo zwolnienia podatkowego na "Opodatkowany mimo zwol. pod.";
 • Usprawniono wyświetlanie komunikatów przy obliczaniu zaliczki na podatek w sytuacji, gdy naliczono zaliczkę na podatek od składników opodatkowanych mimo zwolnienia podatkowego;
 • W eksporcie do KEDU (RCA) dodano obliczanie podstawy zdrowotnej osób współpracujących jako 75% kwoty z pola "Podst. zdrow. właściciel" w oknie ustawień płacowych pracownika. Przy próbie ręcznej zmiany tej wartości zostanie wyświetlony stosowny komunikat z ostrzeżeniem;
 • Usprawniono edycję ustawień płacowych dla osób ze statusem "Właściciel" lub "Wspólnik";
 • Dodano możliwość stosowania zwolnienia od podatku dla: urlopów macierzyńskich, urlopów ojcowskich oraz urlopów rodzicielskich, na listach płac wypłacanych od 01.07.2022.
  Dla osób z jednym ze zwolnień:
  -"Zerowy PIT dla rodzin 4+",
  -"Zerowy PIT dla seniorów",
  -"Zerowy PIT przeniesienie miejsca zamieszkania do Polski", zasiłki związane z ww. typami absencji nie są opodatkowane.
 • Dla osób do 26 lat, aby zastosować zwolnienie od podatku dla zasiłków macierzyńskich, należy wprowadzić nowy wniosek: "Zerowy PIT od macierzyńskiego dla osoby poniżej 26 lat". Wnioski/oświadczenia o zwolnieniach podatkowych można dodawać w kartotece pracowników, w zakładce "US/Zwolnienia podatkowe". Nowy wniosek obowiązuje od 01.07.2022.
 • Wyłączono mechanizm zerowania ulgi przy przekroczeniu progu podatkowego dla list płac wypłacanych w roku 2022 lub później;
 • Ze względu na wyłączenie ulgi dla klasy średniej oraz dwutorowego liczenia zaliczki na podatek od 01.07.2022 r., ograniczono do 30.06.2022 r. włącznie ważność następujących wniosków:
   -"Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej" - obecnie obowiązuje od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.;
  -"Wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru i przekazania zaliczki na podatek" - obecnie obowiązuje od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.
 • Dodano możliwość filtrowania po dacie realizacji w zakładce "Daty dokonania wpłat do IF" w oknie "Lista płac" - "PPK status i parametry osoby". Dostępne są następujące opcje:
  -"W roku" - wyświetla daty dokonania wpłat do IF w aktywnym roku wg daty kontekstowej (w prawym górnym rogu ekranu)
  -"W miesiącu" - wyświetla daty dokonania wpłat do IF w aktywnym miesiącu,
  -"Wszystkie" - wyświetla wszystkie daty dokonania wpłat do IF.
 • Domyślna opcja to "W roku".
 • Usprawniono sprawdzanie, czy osoba skończyła 26 lat przy dodawaniu i edycji wniosków o zwolnienie podatkowe:
  -"Zerowy PIT dla rodzin 4+",
  -"Zerowy PIT dla seniorów",
  -"Zerowy PIT przeniesienie miejsca zamieszkania do Polski".
  Zapisywanie ww. wniosków jest blokowane, jeśli w co najmniej jednym dniu w okresie obowiązywania wniosku obowiązuje ulga 26-.
 • Usprawniono sprawdzanie, czy osoba skończyła 26 lat przy dodawaniu i edycji wniosku "Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek od umów cywilnych". Przy zapisywaniu wniosku jest wyświetlane ostrzeżenie, jeśli w co najmniej jednym dniu w okresie obowiązywania wniosku obowiązuje ulga 26-.
   

Mała Firma DGCS System wersja 22.26 - lista zmian (28-07-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły księgowe:

 • Przy generowaniu pliku JPK KR dodano pomijanie pustych znaków w opisie zaksięgowanego dekretu oraz zmieniono podgląd danych XML na bardziej przejrzysty z wykorzystaniem zakładek;
 • W opcji „Raporty → Rozliczenie ZUS” dodano podpowiadanie miesiąca z ustawionego miesiąca rozrachunkowego;
 • W module Ryczałt ustawiono wzorzec księgowania dla ujemnych różnic kursowych oraz księgowanie ujemnych kwot według tego wzorca.

Moduł Środki trwałe:

 • Usprawniono obliczanie wartości początkowej przy drukowaniu dowodu modernizacji w sytuacji, gdy przed daną modernizacją były jeszcze inne modernizacje;
 • Usprawniono sprawdzanie poprawności dat podatkowych przy dodawaniu i edycji środków trwałych - wyłączono sprawdzanie dat podatkowych w sytuacji, gdy podatkowa metoda amortyzacji to "Brak";
 • Przywrócono możliwość nadawania uprawnień dotyczących modułu Środki trwałe.

Kadry i płace:
 

 • Dodano możliwość rozliczania pracowników oddelegowanych – tzw. „Pakiet Mobilności”

Mała Firma DGCS System wersja 22.25 - lista zmian (11-07-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Usprawniono zapamiętywanie wybranego wzorca wydruku dla faktur zaliczkowych i faktur końcowych do zaliczek, które są ustawiane w kartotekach tych dokumentów.

Moduły księgowe:

1. Dodano możliwość przejścia z Ryczałtu na KPiR. Funkcjonalność sprawdza, czy nie ma księgowań po 30.06.2022 i jeżeli tak, to ustawia datę do na 30.06.2022 oraz zakłada nowy rok dla KPiR od 01.07.2022 r. do końca wcześniej skracanego roku. Zmiana dostępna jest latach obrachunkowych w module Ryczałt;
2. Zasady odliczania części składki zdrowotnej. 
Aby odliczyć część zapłaconej składki zdrowotnej od podstawy do składki zdrowotnej należy to ująć w kosztach (nie można jej ująć w odliczeniach), a więc w księgowaniu w KPiR. W przypadku właściciela z udziałem 100%, składki zapłacone przez niego można ująć w kosztach całej firmy. Problem powstaje w sytuacji, gdy firma ma kilku właścicieli i zapłaconej składki nie można zaksięgować w KPiR w kosztach. Rozwiązanie zagadnienia z właścicielami firmy:
- Jeżeli jest jeden właściciel 100%, to odliczenie należy zaksięgować w koszty i wtedy będzie to uwzględnione zarówno do podstawy opodatkowania jak i do podstawy do zdrowotnego.
- Jeżeli jest kliku właścicieli, to z ustawy wynika, że konkretny właściciel nie powinien ująć tego odliczenia od podstawy zdrowotnej (nie możemy tego wpisać w odliczeniach). W takim przypadku właściciel może skorzystać jedynie z odliczenia tej składki od podstawy opodatkowania. Należy wówczas wpisać odliczaną kwotę w odliczeniach właściciela od podstawy w drugą lub trzecią pozycję (nie z tytułu ZUS).
- Jeżeli jest kilku właścicieli i jednak użytkownik systemu stwierdzi, że on jednak chce odliczać tą składkę od podstawy zdrowotnego (np. Ministerstwo Finansów opublikuje jakąś interpretację), to odliczenie wpisujemy w pozycję pierwszą (z tytułu ZUS), wówczas użytkownik musi sam zmodyfikować kwotę w tej pozycji (samodzielnie obliczyć i do kwoty z pozycji 1 podpowiadanej przez DGCS System dodać odliczaną składkę i tą sumę ręcznie wpisać w pozycję 1).
3. Zmiany obliczania podatku:
- We właścicielach zostawiony znacznik "Wyłącz ulgę dla klasy średniej", który ma zastosowanie tylko do zaliczek historycznych, a więc liczonych jedynie za okres do końca maja.
- W "Zestawieniu obrotów i zobowiązań podatkowych wg skali miesięcznie" zmienione liczenie zaliczki od danych czerwcowych do końca roku 2022 (kwota narastająco ulgi dla klasy średniej zostaje taka jak w maju i zmieniona stawka podatku na 12%). Zaliczki historyczne (od stycznia do maja) pozostają bez zmian (jest ulga dla klasy średniej i stawka 17%).< br /> W "zestawieniu obrotów i zobowiązań podatkowych wg skali kwartalnie" zmienione liczenie zaliczki od danych z II kwartału do końca roku 2022 (kwota narastająco ulgi dla klasy średniej zostaje taka jak w I kwartale i zmieniona stawka podatku na 12%). Zaliczki historyczne (I kwartał) pozostają bez zmian (jest ulga dla klasy średniej i stawka 17%).
Dodatkowo zostały dodane raporty "Zestawienia obrotów i zobowiązań podatkowych" według skali miesięczny i kwartalny, gdzie cały rok jest liczony według nowych zasad (nie ma ulgi dla klasy średniej i stawka 12%).
- Raport "Rozliczenie podatnika" działa tak, jak zmieniane zestawienia obrotów i zobowiązań podatkowych.
- Raporty "Rozliczenie ZUS" pozostają bez zmian z wyjątkiem, gdy podatnik przeszedł z ryczałtu na zasady ogólne (wg skali). W takim przypadku powstał rok obrachunkowy na KPiR od 1 lipca, więc na raporcie za lipiec podstawa będzie 0 i składka będzie 0.
- Raport "Rozliczenie KPiR według właściciela". Pozostawiono istniejący (stare zasady) i dodano kolejny na nowych zasadach. 
•    Dostosowano podsumowanie raportu Ryczałtu do wzoru określonego przez Ministerstwo Finansów;
•    Przy eksporcie danych początkowych poprzez plik XML dodano domyślne zapisywanie rozszerzenia dla zapisywanego pliku;
•    Przy Dekretach XML w wersji 2.0 dodano obsługę oznaczenia procedur WSTO_EE i IED oraz obsługę daty wpływu przy dokumentach zakupu;
•    Usprawniono generowanie deklaracji CIT-8 wer. 31 o przenoszenie kwoty do pola 108 z pola 117 CIT-8/0 wer. 17.
 

Mała Firma DGCS System wersja 22.24 - lista zmian (30-06-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Dodano obsługę protokołu ECR-EFT dla terminali płatniczych;
 • Dodano drukowanie numeru konta bankowego na protokole „Posnet online” w przypadku faktury wystawionej ze sposobem płatności ustawionym na „przelew”;
 • Usprawniono edycję pozycji przy wystawianiu faktury z dokumentu WZ o ustawienie kursora na ostatnio zmienianej pozycji.

Moduły księgowe:

 • Przy imporcie danych z pliku JPK V7M/K usprawniono podpowiadanie daty wpływu dla zakupów z VAT należnym;
 • Usprawniono zapisywanie oznaczeń procedur sprzedaży WSTO_EE i IED przy integracji z MójKsięgowy24.pl.

Moduł Środki trwałe:

 • Dodano opisy do przycisków drukowania w zakładce "Modernizacje" w kartotece środków trwałych:
  - przycisk drukowania modernizacji wybranego środka trwałego - "Drukuj modernizacje ŚT";
  - przycisk drukowania dowodu modernizacji dla wybranej, pojedynczej modernizacji - "Drukuj dowód modernizacji".

Kadry i płace:

 • Usprawniono obliczanie składki zdrowotnej pobranej w sytuacji, gdy składka obliczana jest według zasad na koniec roku 2021 jest korzystniejsza, niż składka obliczana według zasad obowiązujących w roku 2022;
 • Dodano nowe wartości zmiennych finansowych od 01.07.2022:
  - "Podatek": z 17% na 12%;
  - "Kwota wolna od podatku": z 5100,00 na 3600,00;
  - "Ulga podatkowa": z 425,00 na 300,00.
 • W przypadku, gdy dla danej osoby są wprowadzone niestandardowe wartości tych zmiennych, nie zostaną one nadpisane, ale zostanie wyświetlony stosowny komunikat. W wyświetlonym oknie będzie możliwość poprawy ustawień płacowych. Dotyczy to sytuacji, kiedy w ustawieniach płacowych w kartotece pracowników:
  - "Podatek" ma wartość inną niż 17% lub 32%;
  - "Ulga podatkowa" ma wartość inną niż 0,00 lub 425,00.
 • Wyłączono dwutorowe liczenie zaliczki na podatek dla list płac, których data rozliczenia z US to 01.07.2022 lub później;
 • Wyłączono ulgę dla klasy średniej dla list płac z datą wypłaty 01.07.2022 lub późniejszą;
 • Dodano kolumnę "Ulga dla klasy średniej" do zakładki "Składki i podatek pracownika" w oknie edycji listy płac;
 • Dodano nowe kolumny do widoku karty wynagrodzeń:
  - Składka zdrowotna odliczona (zwol. Pod.);
  - Dochód (zwol. Pod.);
  - Koszty (zwol. Pod.);
  - Zaliczka na 31.12.2021; - Składki ZUS (zwol. Pod.);
  - Hipotetyczna składka zdrowotna odliczana;
  - Ulga dla klasy średniej;
  - Różnica UJEMNA zaliczki na podatek przedłużona płatność;
   Różnica zaliczki na podatek przedłużona płatność;
  - Przychód zwolniony (zwol. Pod.).
 • Zablokowano możliwość edycji, usunięcia lub wykonania opcji na liście płac w sytuacji, gdy jest już otwarte okno edycji listy płac. Przy próbie wykonania jednej z wymienionych czynności zostanie wyświetlony stosowny komunikat;
 • Usprawniono wyświetlanie komunikatu przy próbie usunięcia rachunku do umowy cywilnoprawnej w sytuacji, gdy rachunek został już zaksięgowany;
 • Usprawniono podsumowanie listy płac w sytuacji, gdy zaznaczono wiersz z wartościami podsumowania i kliknięto przycisk "Podsumowanie";
 • Dodano możliwość generowania deklaracji PIT-2;
 • Usprawniono edycję pola "Konto bankowe IF" w oknie: "Konfiguracja" → "Dane Firmy" - zakładka "PPK". Umożliwiono wpisanie w polu "Konto bankowe IF" maksymalnie 100 znaków. Dodano sprawdzenie, czy numer konta zawiera maksymalnie 26 cyfr nie wliczając spacji oraz czy numer konta nie zawiera innych znaków niż cyfry i spacje;
 • Zablokowano możliwość otwarcia, edycji lub usunięcia listy płac dla rachunku do umowy cywilnoprawnej w sytuacji, gdy jest już otwarte okno edycji listy płac. Przy próbie wykonania jednej z wymienionych czynności zostanie wyświetlony stosowny komunikat;
 • Usprawniono wyświetlanie komunikatu przy próbie usunięcia rachunku do umowy cywilnoprawnej w sytuacji, gdy rachunek został już zaksięgowany;
 • Zablokowano edycję rachunku do umowy cywilnoprawnej w sytuacji, gdy rachunek został już zaksięgowany. Przy próbie edycji zostanie wyświetlony stosowny komunikat.
   

Mała Firma DGCS System wersja 22.23 - lista zmian (08-06-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Usprawniono generowanie zestawu raportów w przypadku, gdy jednym z raportów jest „Rozliczenie magazynu”;
 • Moduł dodatkowy „Bezpieczne dane”. Przywrócono możliwość tworzenia kopii bezpieczeństwa w usłudze Dropbox.

Moduły magazynowe:

 • Terminal płatniczy – dodano parametr konfiguracyjny (ustawiony domyślnie), który pozwoli na przerywanie transakcji;
 • Przywrócono możliwość wydruku różnic z zaokrągleń na kopiach faktury;
 • Przywrócono możliwość usuwania pozycji z kartoteki dokumentów przyjęcia (PW, PZ).

Moduły księgowe:

 • Usprawniono weryfikację poprawności przygotowania e-deklaracji CIT-8 do wysyłki w przypadku zaznaczenia pola 37;
 • Wprowadzono zmiany w algorytmie obliczania składki zdrowotnej.

    Nowy algorytm, gdzie X, to miesiąc poprzedzający miesiąc z raportu rozliczenia ZUS (np. dla rozliczenia ZUS za maj X=kwiecień), a miesiące poprzedzające, to miesiące wcześniejsze od X:

    1. Pobranie z poprzednich miesięcy największej wartości narastająco z dochodu z podstawowej działalności powiększonej o dochody z innych źródeł i pomniejszonych o odliczenia ZUS (wartość nie może być ujemna, więc jeżeli jest ujemna, to będzie 0);
    2. Pobranie z poprzednich miesięcy największej wartości narastająco z dochodu z podstawowej działalności powiększonej o dochody z innych źródeł (wartość nie może być ujemna, wiec jeżeli jest ujemna, to będzie 0);
    3. Pobranie z miesiąca X wartości narastająco z dochodu z podstawowej działalności powiększonej o dochody z innych źródeł i pomniejszonych o odliczenia ZUS;
    4. Pobranie z miesiąca X wartości narastająco z dochodu z podstawowej działalności powiększonej o dochody z innych źródeł;
    5. Podstawa składki zdrowotnej, to różnica kwot z pkt. 3 i 1;
    6. Dochód podatnika, to różnica kwot z pkt. 4 i 2;
    7. Odliczenia ZUS (i tu zawierają się też te nieodliczone w poprzednich miesiącach), to różnica kwot z pkt. 6 i 5.

Moduł Środki trwałe:

 • Usprawniono obliczanie amortyzacji środka trwałego w sytuacji, gdy środek trwały jest obliczany metodą liniową ze współczynnikiem zwiększającym większym niż 1,00 i wprowadzono modernizację;
 • Usprawniono numerację stron w raporcie "Plan amortyzacji (układ B)";
 • Usprawniono numerację stron w raportach odpisów amortyzacyjnych.

Kadry i płace:

 • Usprawniono obliczanie rachunków do umów cywilnoprawnych po zmianie daty wypłaty rachunku w sytuacji, gdy zaliczka na podatek jest obliczana dwutorowo wg rozporządzenia z 07.01.2022 (przeniesionego do ustawy od 10.03.2022);
 •  Usprawniono edycję rachunków do umów cywilnoprawnych w sytuacji, gdy użytkownik zapisze rachunek bezpośrednio po zmianie jego daty wypłaty;
 •  Uproszczono wypełnianie identyfikatora i rodzaju identyfikatora przy eksporcie danych do RCA i RSA. W RCA oraz RSA, w cz. III.A pola są wypełniane w następujący sposób:

    p3 - rodzaj identyfikatora;
    p4 - identyfikator.
    Rodzaj identyfikatora jest zawsze ustawiany zgodnie z wartością w polu "Identyfikator", w sekcji "Dane o zatrudnieniu" w kartotece pracowników. Możliwe wartości rodzaju identyfikatora to:

    "P" - PESEL;
    "N" - NIP;
    "1" - dowód osobisty;
    "2" - paszport.

    W przypadku, gdy ustawiono pusty rodzaj identyfikatora, dane osoby nie zostaną wyeksportowane do KEDU (nie powstanie dokument RCA lub RSA).

    Jeśli identyfikator jest pusty, to zostanie przyjęta wartość "00000000000".

 • Zmieniono zasady wypełniania wymiaru czasu pracy przy eksporcie do programu Płatnik (KEDU – RCA):

    - jeśli osoba nie ma umowy cywilnoprawnej, to wymiar czasu pracy jest wypełniany,
    - jeśli osoba ma umowę cywilnoprawną i na niej taki sam kod jak w danych pracownika, to wymiar czasu pracy jest wypełniany,
    - jeśli osoba ma umowę cywilnoprawną i na niej inny kod niż w danych pracownika, to dla umowy cywilnoprawnej wymiar czasu pracy nie jest wypełniany.
    Ponadto, wymiar czasu pracy nie jest wypełniany jeśli kod tytułu ubezpieczenia to 05xxxx;

 •  Dodano okno z informacjami o błędnych danych przy eksporcie do programu Płatnik (KEDU - RCA i RSA). W oknie wyświetlane są informacje o braku: imienia, nazwiska lub identyfikatora. Po wyświetleniu ostrzeżeń można kontynuować lub przerwać eksport, a także skopiować tekst ostrzeżeń do schowka.
   

Mała Firma DGCS System wersja 22.22 - lista zmian (24-05-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Dostosowano program do pobierania kursów walut po wprowadzeniu zmian na serwerach NBP;
 • Na raportach "Zestawienie należności (zobowiązań) i płatności (wg daty płatności)" dodano uwzględnianie kompensat;
 • W przelewach do Urzędu Skarbowego dodano możliwość zmiany mikrorachunku firmy jak i współwłaścicieli.

Moduły magazynowe:

 • Usprawniono podpowiadanie daty VAT przy włączonym parametrze „Rozliczanie VAT metodą kasową” dla faktur zaliczkowych.

Moduły księgowe:

 • W module Księga Handlowa we właścicielach dodano konfigurację PIT, gdzie można określić z jakiej definicji sprawozdania finansowego mają być brane przychody i koszty. Ponadto w raportach dodano "Rozliczenie PIT", gdzie są dostępne zestawienia obrotów i zobowiązań podatkowych. Na tych raportach kwoty przychodów i kosztów brane są według obliczania sprawozdań finansowych;
 • W module Księga Handlowa dodano raport „Rozliczenie ZUS”, który korzysta z danych płacowych podobnie jak w KPiR;
 • Na wydruku „Rozliczenie ZUS” zmieniono pole z zakresem dat na prezentację miesiąca i roku;
 • Dodano mechanizm zatwierdzania zapisów w danym miesiącu.
 • Wprowadzony został dodatkowy mechanizm zamykania i otwierania okresów (w narzędziach administracyjnych opcja Zarządzanie okresami). Użytkownicy mogą korzystać ze starego mechanizmu tylko zatwierdzania wpisów w takiej formie, jaka istniała dotychczas. Mechanizm zamykania okresów pozwala zamknąć dowolny okres w zakresie dat. Zamykanie okresów sprowadza się do tego, że w zamkniętym okresie nie można dodawać, edytować i usuwać zapisów księgowych i VAT-owskich, co skutkuje tym, ze zamknięty okres jest niezmienialny w żaden sposób w zakresie zapisów księgowych i VAT.

Moduł Środki trwałe:

 • Usprawniono obliczanie amortyzacji liniowej po zmianie współczynnika zwiększającego;
 • Usprawniono obliczanie amortyzacji w sytuacji, gdy po wprowadzeniu zmiany współczynnika zwiększającego, podatkowy współczynnik zwiększający różni się od księgowego współczynnika zwiększającegoa
   

Mała Firma DGCS System wersja 22.21 - lista zmian (12-05-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Dla kas fiskalnych Elzab dodano możliwość importu większej ilości kodów kreskowych dla danego towaru;
 • Usprawniono możliwość wystawienia pro formy oraz faktury zaliczkowej w oknie głównym w przypadku, gdy ustawiony jest parametr, aby nie sprzedawać bez skutku magazynowego (Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Magazyn → pozycja: Sytuacja, gdy występują braki ilościowe na dokumencie - Nie pozwalaj wystawić dokumentu);
 • Akcyza węglowa – dodano „oświadczenie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego”;
 • Usprawniono wyświetlanie komunikatu ostrzegającego o możliwości wystawienia dokumentu z pozycjami i ujemnymi wartościami w przypadku zmiany cennika PLN na inną walutę.

Moduły księgowe:

 • Poprawiono literówkę w opcji Raporty → Rozliczenie ZUS;
 • Przy generowaniu deklaracji CIT-8/0 wer.17 dodano sprawdzanie czy poprawnie generują się pola dat 170 i 169.

Moduł Środki trwałe:

 • Usprawniono amortyzację jednorazową w sytuacji, gdy stosowana jest pomoc de Minimis. Gdy jest zaznaczone pole "Pomoc de Minimis" oraz jest wpisana kwota odpisu de Minimis, jako kwota odpisu jednorazowego zostanie przyjęta wpisana kwota de Minimis. Jeśli kwota de Minimis przekracza limit roczny ze słownika, to zostanie przyjęta kwota limitu rocznego ze słownika;
 • Dodano blokowanie przycisków ze strzałkami, służącymi do przechodzenia między środkami trwałymi, podczas dodawania i edycji danych środka trwałego;
 • Dodano blokowanie filtrów środków trwałych oraz pola daty kontekstowej podczas dodawania i edycji danych środka trwałego.
   

Mała Firma DGCS System wersja 22.19 - lista zmian (22-04-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Usprawniono edycję dokumentów RW, na którym znajdują się pozycje z wielu przyjęć.

Moduły księgowe:

 • Przy obliczaniu odliczeń od podstawy z tytułu ZUS dla właściciela pominięto pobieranie składki na „Fundusz Pracy”, a także zmieniono pobierane składki do odliczenia z modułu Kadry i Płace za miesiąc X na podstawie składek z miesiąca X-1;
 • Przy obliczaniu wyceny podatkowej do rozliczenia wpływów i wypływów umożliwiono wybór czy pobierać „Bilans otwarcia” do wpływów i wypływów czy nie;
 • Usprawniono import ze Scanye przy imporcie stawek zeroprocentowych: „0%, zw i np”, w przypadku, gdy faktura w Scanye zawiera stawkę/stawki zeroprocentowe i we wzorcu VAT w DGCS System jest kilka pozycji ze stawkami zeroprocentowymi;
 • Import ze Scanye rozszerzono o możliwość importu faktur zakupu do rejestrów VAT w module Ryczałt;
 • Import ze Scanye – w oknie głównym modułów księgowych oraz w rejestrach VAT dodano możliwość otwarcia podglądu zaimportowanego dokumentu w przeglądarce pod prawym przyciskiem myszy;
 • Zmieniono algorytm liczenia dochodu dla składki zdrowotnej w przypadku wprowadzenia dochodów z innych źródeł;
 • Zmieniono algorytm liczenia dochodu dla składki zdrowotnej w przypadku, gdy w jednym miesiącu jest strata a w kolejnym zysk oraz w każdym miesiącu w odliczeniach właściciela wprowadzone są kwoty większe niż można było odliczyć od dochodu w danym miesiącu.

Kadry i płace:

 • Dodano przykładowe wydruki dotyczące ulg i zwolnień podatkowych:

    - Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek od umów cywilnych;

    - Wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru i przekazania zaliczki na podatek;

    - Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej;

    - Wniosek o pobieranie zaliczki na podatek osoby do 26 lat;

    - Wniosek o zaniechanie poboru zaliczki na podatek osoby do 26 lat;

    - Zerowy PIT dla rodzin 4+;

    - Zerowy PIT dla seniorów;

    - Zerowy PIT powrót z zagranicy.

 • Dodano możliwość wydruku „Zaświadczenie o zatrudnieniu”;
 • Dodano ostrzeżenie w sytuacji, gdy w zakładce "Podstawa zdrowotna właściciela" w formularzu pracownika użytkownik wpisze wartość ujemną:

    - w tabeli "Zasady ogólne" w kolumnie "Dochód z poprzedniego miesiąca";

    - w tabeli "Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych" w kolumnie "Suma przychodów w bieżącym roku" lub "Kwota przychodów w ubiegłym roku".

Przy wyświetlaniu ostrzeżenia program proponuje zmianę wartości ujemnej na 0,00.

Przy eksporcie wartości z ww. kolumn do programu Płatnik (KEDU - RCA i DRA) wartości ujemne są zamieniane na 0,00;

 • Dodano komunikat przy zmianie wartości w polu "Podst. zdrow. właściciel" w kartotece pracowników w zakładce "Ustawienia płacowe". Komunikat zawiera ostrzeżenie o tym, że dane podstawy zdrowotnej właściciela należy wypełniać w nowej zakładce "Podstawa zdrowotna właściciela" w kartotece pracowników;
 • Zaktualizowano treść podstaw rozwiązania w oknie generowania świadectwa pracy;
 • Dla nowych baz danych domyślnie włączono dwutorowe liczenie zaliczki na podatek wg rozporządzenia z 07.01.2022 przeniesionego do ustawy od 10.03.2022.

    W istniejących bazach danych, jeśli stosowanie rozporządzenia jest wyłączone, przy uruchomieniu programu wyświetli się okno z zaleceniem włączenia stosowania rozporządzenia. Można w nim wybrać jedną z opcji:

    - "Tak" - stosowanie rozporządzenia zostanie włączone;

    - "Nie" - stosowanie rozporządzenia zostanie wyłączone;

    - "Zdecyduję później" - komunikat zostanie wyświetlony ponownie przy kolejnym uruchomieniu programu.

W oknie ustawień płacowych dodano informację do opisu pola oznaczającego, czy liczyć dwutorowo zaliczkę na podatek - opis to: "Liczenie zaliczki na podatek wg rozporządzenia z 07.01.2022 (od 10.03.2022 r. zapisy rozporządzenia przeniesiono do ustawy)".

 • Dodano podpowiadanie zmiany statusu oraz wartości podstaw i składek dla kodów tytułu ubezpieczenia 0580xx i 0581xx.

    Przy zmianie na kod 0580xx są podpowiadane następujące wartości:

    - status "Właściciel";

    - składki jak dla kodu 0510xx;

    - podstawa ZUS właściciel 0,00;

    - podstawa zdrowotna właściciel jak dla kodu 0510xx.

    Przy zmianie na kod 0581xx są podpowiadane następujące wartości:

    - status "Osoba współpracująca";

    - składki jak dla kodu 0511xx;

    - podstawa ZUS właściciel 0,00;

    - podstawa zdrowotna właściciel jak dla kodu 0511xx.

 • Zmieniono weryfikację kryterium kwotowego (przychód do 12800 zł) przy sprawdzaniu, czy obliczać dwutorowo zaliczkę na podatek w taki sposób, aby przychód był liczony z list płac rozliczonych z Urzędem Skarbowym w tym samym miesiącu co obliczona lista płac;
 • Dodano zmianę wartości składek zdrowotnych na 0,00 przy eksporcie danych do programu Płatnik (KEDU - RCA i DRA) dla osób z kodami tytułu ubezpieczenia 0580xx i 0581xx;
 • Usprawniono eksport danych składki chorobowej i wypadkowej do programu Płatnik (KEDU - RCA i DRA) dla osób z kodami tytułu ubezpieczenia 0581xx;
 • Dodano ostrzeżenie w sytuacji, gdy użytkownik zapisuje listę płac, na której data rozliczenia z ZUS lub data rozliczenia z US jest taka sama, jak na jednej z istniejących list płac;
 • KEDU - umożliwiono eksport do KEDU niezależnie od kodu tytułu ubezpieczenia.
   

Mała Firma DGCS System wersja 22.18 - lista zmian (14-04-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Usprawniono aktywację/dezaktywację dodatkowych informacji na dokumencie w konfiguracji dokumentów.
   

Moduły księgowe:

 • Dodano możliwość łączenia wielu źródeł dochodu w jednym programie (bazie danych);
 • Dodano nowe schematy wysyłki e-Deklaracji IFT-1 wer.16 i IFT-1R wer.16;
 • Dodano nowy schemat wysyłki dla deklaracji CIT-8 wer.31;
 • Zmieniono wydruk ryczałtu zgodnie ze wzorem rozporządzenia;
 • Uaktualniono opisy wersji deklaracji w oknie „Powiązanie rodzajów ewidencji z deklaracją VAT-7” oraz w parametrach „Deklaracje i JPK”;
 • Rozbudowano wzorzec księgowania dla umów cywilnoprawnych o nowy rodzaj kwoty: „Inne potrącenia”;
 • Usprawniono zapisywanie „Rozliczenie PIT” do pliku PDF w przypadku użycia w nazwie polskich znaków;
 • Zmieniono opisy o formie opodatkowania na raporcie „Rozliczenie podatnika”;
 • Dodano powiązanie właściciela w KPiR z pracownikiem (właścicielem) w module Kadry i Płace.
   

Mała Firma DGCS System wersja 22.15 - lista zmian (24-03-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Dodano możliwość wygenerowania pliku JPK_FA wer.4;
 • W kartotekach korekt dokumentów wydań dodano możliwość zmiany oznaczeń VAT;
 • W kartotece rachunków (faktur bez VAT) dodano możliwość wyszukiwania danych kontrahenta;
 • Usprawniono edycję dokumentów WZ z płatnościami i wprowadzoną w trakcie wystawiania wartością w pole „Zapłacono”.
   

Moduły księgowe:

 • Dodano raport „Rozliczenia ZUS”, w którym przedstawione są wszystkie składki ZUS właściciela za konkretny miesiąc. Dodatkowo na podstawie danych w tym raporcie dodano możliwość wygenerowania KEDU DRA dla właściciela;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-R wer.21 wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-11 wer.28 wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
 • Repozytorium JPK – poprawiono literówkę w kartotece wysłanych JPK;
 • Synchronizacja z Scanye – dodano zabezpieczenie przy importowaniu dokumentów z Scanye przed zaimportowaniem dokumentu zakupu według wzorca sprzedaży;
 • Na raporcie wyposażenia dodano sortowanie po roku, a w obrębie roku po numerze LP;
 • Usprawniono obliczanie sprawozdania finansowego w przypadku, gdy użyty był indeks z sprawozdania, które zostało usunięte oraz w przypadku edycji pola i zmiany indeksu;
 • W definicji sprawozdań finansowych dodano mechanizmy wyszukiwania CFT;
 • Ustawiono położenie kursora na ostatnio zaznaczonej pozycji definicji sprawozdania finansowego w przypadku przejścia pomiędzy zakładkami;
 • Po wybraniu deklaracji AKC-WW dodano komunikat informujący użytkownika o sposobie składania deklaracji.

Kadry i płace:

 • Dodano komunikat z ostrzeżeniem w sytuacji, gdy w formularzu pracownika, w zakładce "Podstawa zdrowotna właściciela", w podzakładce "Zasady ogólne" użytkownik wpisze wartość w kolumnie "Dochód z poprzedniego miesiąca", ale w kolumnie "Forma opodatkowania" jest ustawiona wartość "Nie dotyczy";
 • Dodano komunikat z ostrzeżeniem przy zapisywaniu rachunku do umowy cywilnoprawnej w sytuacji, gdy dla zleceniobiorcy obowiązuje "Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek od umów cywilnych", ale dochód z umów cywilnoprawnych w roku przekroczył 30 000 zł;
 • Dodano podpowiadanie zmiany statusu na "Właściciel" po zmianie kodu tytułu ubezpieczenia na 0540xx;
 • Umożliwiono wypełnianie danych w zakładce "Podstawa zdrowotna właściciela" w formularzu pracownika dla wszystkich osób ze statusem "Właściciel" lub "Wspólnik". Dane z tabeli są eksportowane do KEDU, do dokumentów DRA i RCA;
 • Usprawniono eksport danych składki zdrowotnej właścicieli i wspólników do dokumentów DRA i RCA w sytuacji, gdy "Podstawa ZUS właściciel" ma wartość 0,00;
 • Dodano podpowiadanie składek i podstaw przy zmianie kodu tytułu ubezpieczenia na 0540xx. Składki są podpowiadane tak, jak dla kodu 0510xx. Podstawy są podpowiadane w następujący sposób:
  - "Podstawa ZUS właściciel" - 0,00;
  - "Podstawa zdrowotna właściciel" - tak samo jak dla kodu 0510xx.
 • Usprawniono eksport danych do deklaracji DRA w przypadku, gdy eksportowane są dane tylko jednej osoby będącej właścicielem lub wspólnikiem i zostały wypełnione dane dotyczące składki zdrowotnej obliczanej na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (formularz pracownika - "Podstawa zdrowotna właściciela" - "Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych");
 • Usprawniono wypełnianie danych podstawy i składki zdrowotnej właściciela przy rejestracji ryczałtu w zakładce "Podstawa zdrowotna właściciela" w formularzu pracownika, w kartotece pracowników;
 • Usprawniono wypełnianie liczby ubezpieczonych w deklaracji DRA w sytuacji, gdy podstawa ZUS właściciela to 0, ale podstawa zdrowotna właściciela z tabeli "Podstawa zdrowotna właściciela" w formularzu pracownika jest większa od 0;
 • Zamieniono kolejnością zakładki "Formularz" i "Tabelarycznie" w kartotece pracowników - zakładka "Formularz" została przeniesiona przed zakładkę "Tabelarycznie".
   

Mała Firma DGCS System wersja 22.14 - lista zmian (15-03-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Usprawniono import wyciągów bankowych w walucie z ING Bank Śląski.

Moduły magazynowe:

 • Przy generowaniu JPK VAT w modułach magazynowych dodano uwzględnianie zakupów ze stawką "0" i "zw";
 • Usprawniono edycję pozycji zakupu w przypadku zmiany procentu VAT do odliczenia (100%/50%);
 • Usprawniono zachowanie edycji zamówienia z okna głównego w przypadku włączonej opcji środków transportu ze słownika.

Moduły księgowe:

 • Import z Subiekta – usprawniono import dokumentów ze stawka 0%. W poprzedniej wersji, jeżeli stawka 0% miała kolejność większa niż inna zeroprocentowa stawka (np, zw itp.), to dokumenty ze stawka 0 są importowane jako ze stawka zeroprocentowa o mniejszej kolejności;
 • Usprawniono wydruk faktury zaliczkowej i końcowej do zaliczki w opcji Powiązania po zaksięgowaniu dokumentów.

Kadry i płace:

 • W ustawieniach płacowych uwzględniono nową wartość zmiennej finansowej "Podstawa zdrowotna właściciel" za rok 2022 - 6221,04 zł. Nowa wartość obowiązuje od 01.01.2022 r.;
 • Dodano kolumnę "Zaliczka na 31.12.2021" do zakładki "Składki i podatek pracownika" w oknie edycji listy płac;
 • Zmieniono pobieranie kodu tytułu ubezpieczenia przy eksporcie do RCA dla osób z umowami cywilnoprawnymi, tak aby kod tytułu ubezpieczenia był pobierany z umowy zamiast z danych w kartotece pracowników.
 • Przykładowo, jeżeli osoba ma dwie umowy i z jednej ma kod 0411xx a z drugiej ma kod 2250xx to na podstawie danych (naliczeń) z rachunków dotyczących poszczególnych umów program wykona osobne eksporty dla poszczególnych kodów. Powstaną osobne wpisy w RCA dla kodu 0411xx i dla kodu 2250xx.
 • Jeżeli osoba ma kilka rachunków dla jednego kodu ubezpieczenia, program, tak jak dotychczas, będzie łączyć dane z danego kodu tytułu ubezpieczeń. Dla dwóch umów z kodem 0411xx powstanie jeden wpis w RCA z kodem 0411xx o łącznych wartościach z rachunków przypisanych do umów z kodem 0411xx w poszczególnych pozycjach;
 • PPK - usprawniono wypełnianie procentu składki dodatkowej zatrudniającego (pole FIR_SKL_DOD_PROCENT) przy eksporcie danych dotyczących rejestracji uczestników w PPK do Instytucji Finansowej;
 • Dodano termin składania deklaracji ZUS "Do 20-tego - kod 6". Termin można wybrać w oknie "Lista płac' - "Dokumenty rozliczeniowe prog. Płatnik", w polu "Termin przesyłania deklaracji". Kod jest przenoszony do dokumentu DRA, cz. I, pole p1.
 • Zmieniono opisy następujących terminów:
  - z "Do 10-tego - kod 2" na "Do 10-tego - kod 2 (obowiązuje do 31.12.2021)";
  - z "Do 15-tego - kod 4" na "Do 15-tego - kod 4 (obowiązuje do 31.12.2021)".
 • Uporządkowano terminy na liście chronologicznie (wg kodów: od 1 do 6).
 • Przy wprowadzaniu pracownika z takim samym numerem PESEL dodano ostrzeżenie, że istnieje on w bazie;
 • Ulepszono wygląd zakładki "Kalendarz" w widoku formularza pracownika w kartotece pracowników;
 • Usunięto ostrzeżenie wyświetlane po zmianie terminu w oknie danych do raportu "Zestawienie składek ZUS i podatków";
 • Przy eksporcie danych do programu Płatnik uwzględniono pomijanie wypełniania wymiaru czasu pracy w RCA dla kodów tytułów ubezpieczenia:
  - 0411xx
  - 2240xx
  - 2241xx
  - 2242xx
  - 2250xx
  - 05xxxx
 • W raporcie "Zestawienie składek ZUS i podatków" zmieniono ustawianie terminu płatności w pkt 8 "Wpłaty na PPK" tak, aby zawsze był ustawiany na 15. dzień następnego miesiąca;
 • Uspójniono terminy płatności dla raportu "Zestawienie składek ZUS i podatków" z terminami składania deklaracji w danych firmy (używanymi przy eksporcie do programu Płatnik - KEDU). Terminy płatności są podpowiadane tak samo, jak terminy składania deklaracji, czyli na podstawie ustawienia w danych firmy - zależnie od wyboru w polu "Termin przesyłania deklaracji" w oknie "Konfiguracja" - "Dane firmy", zakładka "US i ZUS". Ze względu na podpowiadanie, wybór terminu płatności w oknie generowania raportu został zablokowany;
 • Dodano komunikat z prośbą o potwierdzenie przy edycji pola "Zaliczka na podatek według 31.12.2021" w pozycjach list płac;
 • KEDU 5 - w przypadku, gdy do programu Płatnik są eksportowane dane tylko jednej osoby, która jest właścicielem (kod tytułu ubezpieczenia 0510xx) lub wspólnikiem (kod tytułu ubezpieczenia 0543xx), zostanie pominięty raport RCA i będzie wygenerowana tylko deklaracja DRA (z wypełnionymi cz. X i XI);
 • Dodano podpowiadanie terminu składania deklaracji do ZUS w oknie "Lista płac' - "Dokumenty rozliczeniowe prog. Płatnik", pole "Termin przesyłania deklaracji".
 • Podpowiadanie jest zależne od wyboru w polu "Termin przesyłania deklaracji" w oknie "Konfiguracja" - "Dane firmy", zakładka "US i ZUS". Podpowiadany termin można zmienić przed wygenerowaniem pliku z danymi deklaracji.
 • Dla istniejących baz danych pole "Termin przesyłania deklaracji" jest ustawione w zależności od pola "Osoba fizyczna" z zakładki "Dane identyfikacyjne". Jeśli pole "Osoba fizyczna" jest zaznaczone, zostanie domyślnie ustawiony termin "Do 20-tego - kod 6". Jeśli pole "Osoba fizyczna" nie jest zaznaczone, zostanie domyślnie ustawiony termin "Do 15-tego - kod 3".
 • Dla nowych baz danych, domyślnie będzie ustawiany termin "Do 20-tego - kod 6".
 • Dostosowano eksport danych do programu Płatnik do KEDU 5.4.

 Dodano nową zakładkę w widoku formularza w kartotece pracowników: "Podstawa zdrowotna właściciela". Dane w zakładce dotyczą osób z kodami tytułów ubezpieczenia 0510xx oraz 0543xx.

 Nowa zakładka zawiera cztery podzakładki:
 - "Zasady ogólne";
 - "Karta podatkowa";
 - "Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych";
 - "Bez formy opodatkowania".

W każdej z podzakładek znajduje się tabela prezentująca dane i naliczenia roczne dla aktywnego w programie roku. W każdej tabeli jest 12 wierszy - po jednym wierszu dla każdego z 12 miesięcy. Tabele zawierają pola do wpisywania danych oraz pola prezentujące wyliczenia wartości podstawy zdrowotnej i składki zdrowotnej.

Suma pól "Należna składka" z poszczególnych tabel jest traktowana jako składka zdrowotna do zapłaty. Dane o tej składce są eksportowane do programu Płatnik (KEDU) do RCA cz. III.E oraz DRA cz. XI, a także wykazywane na raporcie "Zestawienie składek ZUS i podatków".

Zakładka "Zasady ogólne" zawiera kolumny:
- "Forma opodatkowania" - możliwy wybór jednej z wartości: "Nie dotyczy", "Skala podatkowa", "Podatek liniowy";
- "Dochód z poprzedniego miesiąca";
- "Podstawa wymiaru składki";
- "Należna składka";
- "Dla miesiąca:";
- "Rok:".

Wybranie formy opodatkowania w styczniu powoduje przepisanie jej na następne miesiące do końca roku. Zmiana w lutym i kolejnych miesiącach nie powoduje zmiany innych miesięcy.

Wartość w kolumnie "Dochód z poprzedniego miesiąca" powinna być wpisywana przez użytkownika na poszczególne miesiące.

Wartość w kolumnie "Podstawa wymiaru składki" przyjmuje wartość z kolumny "Dochód z poprzedniego miesiąca". Jeżeli "Dochód z poprzedniego miesiąca" w danym wierszu jest mniejszy niż wartość zmiennej finansowej "Min. wynagrodzenie" (w roku 2022 - 3010,00) to "Podstawa wymiaru składki" przyjmie wartość zmiennej "Min. wynagrodzenie" (w roku 2022 - 3010,00).

    WYJĄTEK:
W styczniu 2022, "Podstawa wymiaru składki" to zawsze 4665,78 zł (75% x "Podst. zdrow. właściciel" w 2022r. czyli 6221,04), niezależnie od wartości wpisanej w kolumnie "Dochód z poprzedniego miesiąca". Wyjątek dotyczy tylko stycznia 2022, nie obowiązuje w styczniu 2023 i następnych latach.

Wartość w kolumnie "Należna składka" zależy od "Podstawy wymiaru składki" oraz od "Formy opodatkowania":
    - dla formy opodatkowania "Skala podatkowa", składka to "Podstawa wymiaru składki" pomnożona przez zmienną "Skł. zdrow. procent" (w 2022r. - 0,09);
    - dla formy opodatkowania "Podatek liniowy", składka to "Podstawa wymiaru składki" pomnożona przez współczynnik 0,049;
    - dla formy opodatkowania "Nie dotyczy" składka to 0,00.
WYJĄTEK 1:
W styczniu 2022, mimo wyboru "Podatek liniowy", dla wyliczenia wartości kolumny zawsze przyjmowana jest wartość 0,09, więc wynik to 419,92 zł (0,09 x 4665,78).

WYJĄTEK 2:
W innych miesiącach niż styczeń 2022, mimo wyboru "Podatek liniowy", wartość nie może być mniejsza w 2022 r. niż 270,90 zł. Jeżeli wartość jest mniejsza, zostanie wyrównana do 270,90 zł czyli do wartości zmiennej finansowej "Min. wynagrodzenie" (w roku 2022 - 3010,00) x wartość zmiennej "Skł. zdrow. procent" (w 2022r. - 0,09).

Zakładka "Karta podatkowa" zawiera kolumny:
    - "Podstawa wymiaru składki";
    - "Należna składka";
    - "Dla miesiąca:";
    - "Rok:".
Pole "Podstawa wymiaru składki" ma wstępnie (domyślnie w każdym roku) wartość 0,00 zł. Jeżeli użytkownik wypełni pole (zmieni wartość z 0,00 na inną), wpisana wartość zostanie ustawiona w pozostałych miesiącach do końca roku. W celu usunięcia naliczenia należy wyzerować wartość pola, co spowoduje wyzerowanie pola w pozostałych miesiącach do końca roku.

Pole "Podstawa wymiaru składki" w tej zakładce może mieć wartość równą zmiennej finansowej "Min. wynagrodzenie" (w roku 2022 - 3010,00) lub 0,00. W przypadku wpisania innej wartości zostanie wyświetlony stosowny komunikat.

Wartość w kolumnie "Należna składka" jest liczona jako wartość kolumny "Podstawa wymiaru składki" pomnożona przez zmienną "Skł. zdrow. procent" (w 2022r. - 0,09). Wyliczona wartość składki jest zaokrąglana do 1 gr.

 akładka "Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych" zawiera kolumny:
    - "Podstawa wymiaru składki";
    - "Należna składka";
    - "Suma przychodów w bieżącym roku";
    - "Kwota przychodów w ubiegłym roku";
    - "Dla miesiąca:";
    - "Rok:".
Wpisanie wartości w kolumnie "Suma przychodów w bieżącym roku" lub "Kwota przychodów w ubiegłym roku" powoduje przepisanie tej wartości na pozostałe miesiące do końca roku.

Jednocześnie może być wypełniona tylko jedna z dwóch ww. kolumn. Wypełnienie jednej kolumny, gdy w tym samym miesiącu jest wypełniona inna (druga), skutkuje wyświetleniem komunikatu z pytaniem, czy wyzerować wartości innej kolumny.

Nad tabelą znajdują się pola umożliwiające wybór sposobu obliczania "Podstawy wymiaru składki". Domyślnie nie jest zaznaczone żadne z nich. Wybór jest ustawiany automatycznie po wpisaniu wartości do jednej z ww. kolumn. Pola można również zaznaczać ręcznie. Wybranie formy obliczania podstawy skutkuje wyświetleniem komunikatu z pytaniem, czy wyzerować wartości kolumny dla innej formy (takiego, jak opisany wyżej).

"Podstawa wymiaru składki" jest obliczana na podstawie jednej z dwóch wymienionych kolumn. Jeśli wybrana wartość:
    a) nie przekracza kwoty 60.000 zł (do 60.000 zł włącznie), to w danym miesiącu pole "Podstawa wymiaru składki" = 60% x zmienna "Podst. zdrow. właściciel" (w 2022r. - 6221,04 x 60% = 3732,62);
    b) jest w przedziale miedzy kwotą 60.000,01 zł a 300.000 zł (do 300.000 zł włącznie), to w danym miesiącu pole "Podstawa wymiaru składki" = 100% x zmienna "Podst. zdrow. właściciel" (w 2022r. - 6221,04 x 100% = 6221,04);
    c) jest powyżej 300.000 zł, to w danym miesiącu pole "Podstawa wymiaru składki" = 180% x zmienna "Podst. zdrow. właściciel" (w 2022r. - 6221,04 x 180% = 11197,87).


"Należna składka" jest obliczana jako wartość kolumny "Podstawa wymiaru składki" pomnożona przez zmienną "Skł. zdrow. procent" (w 2022r. - 0,09). Wyliczona wartość składki jest zaokrąglana do 1 gr.

    Zakładka "Bez formy opodatkowania" zawiera kolumny:
    - "Wielokrotność podstaw";
    - "Podstawa wymiaru składki";
    - "Należna składka";
    - "Dla miesiąca:";
    - "Rok:".
Kolumna "Wielokrotność podstaw" ma domyślną wartość 0. Jeżeli użytkownik wypełni pole "Wielokrotność podstaw" (zmieni wartość z 0 na inną), wartość zostanie ustawiona w pozostałych miesiącach do końca roku. W celu usunięcia naliczenia należy wyzerować wartość, co spowoduje wyzerowanie pola w pozostałych miesiącach do końca roku.

Pole "Podstawa wymiaru składki" to wartość z pola "Wielokrotność podstaw" x zmienna "Podst. zdrow. właściciel" (w 2022r. - 6221,04).

Wartość pola "Należna składka" jest obliczana jako wartość kolumny "Podstawa wymiaru składki" pomnożona przez zmienną "Skł. zdrow. procent" (w 2022r. - 0,09). Wyliczona wartość składki jest zaokrąglana do 1 gr.

Ponadto, dla KEDU 5 zablokowano możliwość generowania raportu RZA. Dane, które dotychczas trafiały do raportu RZA, dotyczące podstawy zdrowotnej i składki zdrowotnej finansowanej przez ubezpieczonego, są od tej pory uwzględniane w raporcie RCA.
 

Mała Firma DGCS System wersja 22.13 - lista zmian (08-03-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Usprawniono przeliczanie kwot brutto przy przechodzeniu z pola netto przy zakładaniu nowego produktu.

Moduły księgowe:

 • Import z Subiekta - dodano zabezpieczenie przed brakiem kwoty zapłacono, która znajduje się na 36 pozycji w nagłówku dokumentu w importowanym pliku.
   

Mała Firma DGCS System wersja 22.12 - lista zmian (08-03-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Przy ręcznym wprowadzaniu wyciągów bankowych i edycji ustawiono podpowiadanie daty pozycji z daty wyciągu bankowego.

Moduły magazynowe:

 • Do raportu spisu inwentaryzacyjnego dodano narastającą numerację całego spisu;
 • Zmieniono kierunek liczenia VAT dla faktur końcowych do zaliczek z kartoteki zaliczek w przypadku zaliczki na 100% i kierunku VAT od netto.

Moduły księgowe:

 • Dodano możliwość księgowania danych z nowego schematu JPK FA wer.4;
 • Usprawniono ponowne przeliczanie części deklaracyjnej dla pliku JPK;
 • Na deklaracjach rocznych dodano pobieranie należnych zaliczek. W PIT-36 wer.29 jest to pole 81 a w PIT-36L wer.18 jest to pole 25;
 • Na deklaracjach rocznych dodano obliczanie dla pola przekazania 1%;
 • Przy wysyłce e-Deklaracji PIT-36 wer.29 usprawniono przekazywane danych dla pola 421 do xml;
 • Usprawniono generowanie Zestawień obrotów i zobowiązań podatkowych miesięcznych w KPiR dla składki zdrowotnej, gdy jest strata w jednym miesiącu a w następnym zysk;
 • Usprawniono odświeżanie zmian wykonanych w Słownikach powiązań VAT.

Kadry i płace:

 • Dodano instrukcję dotyczącą rozporządzenia z 07.01.2022 (dwutorowe liczenie zaliczki na podatek). Instrukcja jest dostępna w menu Pomoc → Instrukcje;
 • Zabezpieczono edycję umowy cywilnoprawnej jeżeli nie ma ona dodanych list płac;
 • Zabezpieczono program przed dodaniem pustej pozycji przy dodawaniu rachunku do umowy cywilnoprawnej;
 • Przy dodawaniu pracownika ustawiono się na zakładce Dane personalne oraz o zatrudnieniu;
 • Usprawniono odświeżanie danych na zakładce umów zleceń przy dodawaniu nowego pracownika.
   

Mała Firma DGCS System wersja 22.11 - lista zmian (28-02-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Usprawniono wydruk raportu „Spis inwentaryzacyjny towarów” o dodanie: liczby porządkowej, jednostki miary, stawki VAT, kwot brutto oraz danych firmy.

Moduły księgowe:

 • Usprawniono zapisywanie do bazy danych dokumentów zaimportowanych z KAMSOFT w przypadku, gdy w pliku jest dokument z zerowymi wartościami;
 • Usprawniono generowanie raportu „Rozliczenie VAT”, gdzie w poprzedniej wersji nie były ujmowane wpisy doliczeń i odliczeń dla wersji deklaracji VAT-7 (22);
 • Zmieniono sposób liczenia składki zdrowotnej w zestawieniu obrotów i zobowiązań podatkowych. Podstawa do obliczenia liczona jako [Dochód narastająco w miesiącu X]-[Dochód narastająco w miesiącu X-1]-[odliczenie od podstawy ZUS w miesiącu X] i z tej kwoty liczone 9% lub 4,9%;
 • Usprawniono generowanie pliku XML w deklaracji, jeżeli w PIT-O (26) będącym załącznikiem do PIT-28 (24) było wypełnione pole 4;
 • Przy imporcie z JPK V7M (2) do Ryczałtu dodano import dokumentów zakupu oraz faktur sprzedaży „FP” jako zapisy tylko w rejestrach VAT;
 • Przy imporcie z DANE_FIK.DBF do Ryczałtu dodano import dokumentów zakupu oraz faktur sprzedaży „FP” jako zapisy tylko w rejestrach VAT.

Moduł Delegacje:

 • W delegacjach zagranicznych usprawniono eksport daty i godziny przekroczenia granicy do Excela.

 

Mała Firma DGCS System wersja 22.10 - lista zmian (18-02-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Przy włączonym parametrze "Słownik szukania kontrahentów przechowywania w pamięci RAM" w oknie Szukaj kontrahenta dodano opcję SPCN (Szukaj tylko po całym NIPie);
 • Dodano import XML z Przelewy24 jako wyciąg bankowy.

Moduły magazynowe:

 • W kartotece faktur zakupowych dodano możliwość zmiany wielkości okna dla pozycji dokumentu;
 • Usprawniono wyświetlanie częściowo zrealizowanych zamówień, w przypadku gdy zamówienie pochodzi z jednego magazynu i jest realizowane do końca z innego magazynu;Zablokowano możliwość edycji sposobu płatności, terminu płatności, oraz wartości do rozrachunku faktury zakupowej w przypadku, gdy dokument jest zaksięgowany;
 • Przyśpieszono działanie kartoteki faktur VAT, WZ, RW i innych dokumentów wydań;
 • Usprawniono wydruk korekty paragonu jeśli wystawiliśmy korektę paragonu zerującą, a potem kolejną dodającą pozycję;
 • Dodano przycisk „Zamknij” w kartotece zamówień do dostawców jeśli kartoteka wywołana jest z zamówień automatycznych.

Moduły księgowe:

 • Przy imporcie z JPK V7M/K do modułu Ryczałt dodano możliwość zaksięgowania danych z pliku, jeżeli istnieją w nim faktury oznaczone „FP” i nie ma zdefiniowanego wzorca dla "FP";
 • W module Ryczałt w opcji „Szybki start” uaktualniono raport „Wydruk przychodów”;
 • Przy włączonym parametrze "Wyszukiwanie CFT" po naciśnięciu ENTER" w polu "Zdarzenie gospodarcze" → Szukaj-F2 obsłużono wyszukiwanie danych po naciśnięciu ENTER;
 • Na wydrukach wycen bilansowych i podatkowych uwzględniono księgowania w PLN wybrane przez użytkownika w celu zgodności wydruku z ostateczną wyceną;
 • Zmieniono pobieranie wpływów i wypływów przy obliczaniu wyceny podatkowej. Zmiana polega na nie pobieraniu BO do rozliczenia wpływów i wypływów, a pobierania tylko księgowań nie będące w BO. W takim przypadku, gdy do rozliczenia nie wystarczy księgowań z danego roku obrachunkowego, to pobierane są księgowania z poprzednich lat obrachunkowych na wybranym koncie. Taki sposób obliczania wyceny w niektórych przypadkach może spowodować, że zabraknie księgowań w systemie do rozliczenia wpływów i wypływów, ponieważ program nie znajdzie w poprzednich latach odpowiednich księgowań na rozliczanym koncie. Brak tych księgowań wystąpi, gdy został zmieniony plan kont (usunięte, dodane konta oraz rozwinięcie, zwinięcie poziomów analityki itp.) oraz gdy nie ma poprzednich lat obrachunkowych i stan konta był wprowadzony pierwszym w bazie BO w tym roku. W takich przypadkach automatyczne obliczenie wyceny będzie niemożliwe i pokazany zostanie stosowany komunikat, że wycenę należy wprowadzić ręcznie;
 • W rejestrach VAT w ewidencji doliczeń i odliczeń dodano wybór wersji VAT-7 (22).

Kadry i płace:

 • Dodano kod ubezpieczenia 2250 "osoba powołana do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, która z tego tytułu pobiera wynagrodzenie";
 • Umożliwiono w drodze wyjątku rejestrowanie nieobecności typu "Choroba zasiłek 70%" także w roku 2022. Rejestracja tego typu nieobecności jest poprzedzona stosownym komunikatem;
 • Dodano możliwość rejestrowania oświadczenia "Okres niepobierania emerytury/renty mimo nabycia uprawnienia". Nowe oświadczenie może być dodane tylko, jeśli osoba jest osobą po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety albo 65. roku życia w przypadku mężczyzny.
 • Oświadczenie wzajemnie wyklucza się z wnioskiem "Zerowy PIT dla seniorów". W tym samym okresie nie może istnieć wniosek "Zerowy PIT dla seniorów" i oświadczenie "Okres niepobierania emerytury/renty mimo nabycia uprawnienia".
 • Nowe oświadczenie nie powoduje zmian w liczeniu list płac.
 • Dodano "Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek od umów cywilnych". Nowy wniosek może być wprowadzany w kartotece pracowników, w widoku formularza, w zakładce "US/Zwolnienia podatkowe". Wniosków może być kilka w roku. Nie można dodawać wniosku na przełomie lat - "Data do" musi być w tym samym roku co "Data od".
 • Wniosek umożliwia zerowanie zaliczki na podatek dla umów cywilnoprawnych które NIE mają podatku zryczałtowanego. Wniosek NIE dotyczy umów o pracę. Wniosek NIE zeruje składników innych niż zaliczka na podatek;
 • Dodano okno z pytaniem, czy liczyć zaliczkę na podatek dwutorowo wg rozporządzenia z 07.01.2022, wyświetlane przy uruchamianiu modułu "Kadry i Płace". Okno zawiera trzy przyciski:
  - "Tak" - powoduje włączenie liczenia dwutorowego; - "Nie" - powoduje wyłączenie liczenia dwutorowego; - "Zdecyduję później" - zamyka okno bez ustawiania opcji liczenia dwutorowego.
  Okno jest wyświetlane, jeśli opcja liczenia dwutorowego nie została jeszcze ustawiona.
  Zamknięcie okna krzyżykiem działa tak jak kliknięcie przycisku "Zdecyduję później".
  Opcję można włączyć/wyłączyć również w oknie ustawień płacowych: Konfiguracja → Ustawienia płacowe → Podstawowe, pole "Liczenie zaliczki na podatek wg rozporządzenia z 07.01.2022";
 •     Usprawniono sprawdzanie, czy pola kwotowe zawierają same zerowe wartości przy zbiorczym generowaniu deklaracji PIT-11 (27);
 •     Dodano zabezpieczenie przed przypadkowym dodaniem wniosku/oświadczenia o zwolnieniu podatkowym w sytuacji, gdy tabela zwolnień podatkowych jest pusta a użytkownik dwukrotnie kliknie lewym przyciskiem myszy na tabeli;
 •     Zmieniono komunikaty wyświetlane w przypadku błędnych danych przy zapisywaniu wniosków/oświadczeń o zwolnieniach podatkowych;
 •     Usprawniono dodawanie i edycję wniosków / oświadczeń o zwolnieniach podatkowych w sytuacji, gdy "Data od" jest taka sama, jak data początku obowiązywania typu oświadczenia lub "Data do" jest taka sama, jak data końca obowiązywania typu oświadczenia;
 •     Zmodyfikowano obliczanie list płac w taki sposób, aby zwolnienie podatkowe "Zerowy PIT dla seniorów" było uwzględniane w obliczeniach tylko, jeśli:
  - osoba jest osobą po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety albo 65. roku życia w przypadku mężczyzny;
 • - osoba ma umowę o pracę, lub umowę zlecenie z co najmniej jednym ubezpieczeniem społecznym (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe).
 • Ponadto, zablokowano możliwość dodawania zwolnienia podatkowego "Zerowy PIT dla seniorów" dla osób, które nie kwalifikują się do tego zwolnienia - wiek (data urodzenia) jest porównywany z datą od której ma obowiązywać wniosek/oświadczenie.
 • Dodano możliwość dwutorowego liczenia zaliczki na podatek i zastosowania niższej zaliczki na podatek wg rozporządzenia z dnia 07.01.2022 r.
 •     Program pyta użytkownika, czy liczyć dwutorowo przy uruchamianiu. Opcję można włączyć/wyłączyć również w oknie ustawień płacowych: "Konfiguracja" - "Ustawienia płacowe" - "Podstawowe", pole "Liczenie zaliczki na podatek wg rozporządzenia z 07.01.2022".
 •     Dodano nowy typ wniosku: "Wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru i przekazania zaliczki na podatek". Nowy wniosek można złożyć w kartotece pracowników, w widoku formularza, w zakładce "US/Zwolnienia podatkowe". Wniosek można złożyć w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022. Można złożyć kilka wniosków w jednym roku.
 •     Dwutorowe liczenie dla danej osoby następuje, jeśli są spełnione wszystkie poniższe kryteria:
 •     - włączono opcję liczenia dwutorowego liczenia zaliczki na podatek wg rozporządzenia z dnia 07.01.2022;
 •     - obliczenia dotyczą list płac pracowniczych lub rachunków do umów zleceń;
 •     - obliczenia dotyczą listy płac lub rachunku do umowy zlecenia WYPŁACANYCH w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 wg daty wypłaty z definicji okresów płacowych dla których liczone są płace i zlecenia;
  - obliczenia dotyczą przychodów do kwoty 12800 zł miesięcznie (limit sprawdzany oddzielnie dla list płac pracowniczych i rachunków do umów zleceń);
  - dla pracownia nie obowiązuje "Wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru i przekazania zaliczki na podatek".
 • Dwutorowość liczenia zaliczki na podatek polega na tym, że:
  |- po pierwsze jest liczona zaliczka na podatek wg zasad obowiązujących w roku 2022;
  - po drugie jest liczona hipotetyczną zaliczka na podatek wg zasad obowiązujących na 31.12.2021;
  - po obliczeniu obu zaliczek program ustala, która jest niższa i ta jest używana dalej jako naliczona.
  Przyjęcie zaliczki na podatek obliczonej wg zasad obowiązujących na 31.12.2021 skutkuje również przyjęciem:
  - składników, od których zależy zaliczka na podatek - np. ulga jest przyjmowana w wartości 43,76 zamiast 425,00, a ulga dla klasy średniej jest przyjmowana w wartości 0,00 ponieważ nie obowiązywała w roku 2021;
  - składników, które zależą od zaliczki na podatek, m.in. netto.
  Do list płac dodano nowe składniki:
  - "Zaliczka na 31.12.2021";
  - "Różnica zaliczki na podatek przedłużona płatność";
  - "Różnica UJEMNA zaliczki na podatek przedłużona płatność";
  - "Hipotetyczna składka zdrowotna odliczana".
  Pole "Zaliczka na 31.12.2021" zawiera informację, czy pozycja listy płac została obliczona wg zasad na 31.12.2021.
  Pole "Różnica zaliczki na podatek przedłużona płatność" zawiera wartość różnicy między zaliczką na podatek obliczoną „standardowo” (wg zasad z roku 2022) a zaliczką na podatek obliczoną wg zasad na 31.12.2021, ale tylko jeśli ta różnica jest dodatnia, czyli jeśli obliczanie wg zasad na 31.12.2021 było korzystniejsze.
  Pole "Różnica UJEMNA zaliczki na podatek przedłużona płatność" zawiera wartość różnicy między zaliczką na podatek obliczoną wg zasad na 31.12.2021 a zaliczką na podatek obliczoną „standardowo” (wg zasad z roku 2022), ale tylko jeśli obliczanie wg standardów z roku 2022 było korzystniejsze (wartość w tym polu to zawsze wartość dodatnia lub 0). Wartość tego składnika jest wyliczana narastająco od początku roku i nie może przekroczyć rocznej wartości składnika "Różnica zaliczki na podatek przedłużona płatność".|
  Pole "Hipotetyczna składka zdrowotna odliczana" zawiera wartość składki zdrowotnej odliczonej, obliczanej wg zasad na 31.12.2021.
  Jeśli przy dwutorowym obliczaniu przyjęto jako korzystniejsze obliczenia wg zasad z roku 2022 i wystąpiła "Różnica UJEMNA zaliczki na podatek przedłużona płatność", wartość różnicy ujemnej jest dodawana do zaliczki na podatek, po czym obliczane są składniki, które zależą od zaliczki na podatek, m.in. netto. Wartość składnika "Różnica UJEMNA zaliczki na podatek przedłużona płatność" (liczona narastająco od początku roku) nie może przekroczyć rocznej wartości składnika "Różnica zaliczki na podatek przedłużona płatność". Przekroczenie jest sprawdzane oddzielnie dla list płac pracowniczych i rachunków do umów zleceń.
  W oknie edycji listy płac dodano przycisk "Szczegóły obliczeń", który umożliwia wyświetlenie okna porównania pozycji list płac obliczonych wg zasad z roku 2022 i obliczonych wg zasad na 31.12.2021. Podobnie jak dla okna edycji pozycji list płac, również w oknie porównania znajduje się kolumna "Zaliczka na 31.12.2021", która oznacza, czy pozycja listy płac została obliczona wg zasad na 31.12.2021. W kolumnie "Zastosowana" znajduje się informacja (w postaci zaznaczenia lub jego braku), że dana pozycja listy płac została / nie została przyjęta do obliczeń jako korzystniejsza.
  Jeśli dla danej pozycji listy płac nie stosowano obliczania dwutorowego, po kliknięciu przycisku "Szczegóły obliczeń" zostanie wyświetlony stosowny komunikat.
   

Mała Firma DGCS System wersja 22.09 - lista zmian (09-02-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • UUdostępniono wizualizacje e-deklaracji i JPK według styli XSLT udostępnianych przez Ministerstwo Finansów. Obsługiwane JPK: V7M/K (1 i 2) i CUK (2). Obsługiwane e-deklaracje: CIT-8 (30), PIT-28 (24), PIT-36 (29), PIT-36L (18), PIT-4R (12), PIT-8AR (11), PIT-11 (27), VAT-27 (2), VAT-UE (5), VAT-UEK (5).

Moduły księgowe:

 • W module ryczałt w raportach zmieniono umiejscowienie raportów ryczałtu;
 • Przy imporcie sprzedaży z MójKsięgowy24 dodano obsługę nowych stawek ryczałtu 12% i 14%.
   

Mała Firma DGCS System wersja 22.08 - lista zmian (04-02-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Na wydruku pro formy dodano możliwość wydruku logo oraz kodu SWIFT i numeru IBAN;
 • Przyśpieszono działanie zamówień automatycznych dla opcji zamówień do dostawcy na podstawie zamówień od klienta.

Moduły księgowe:

 • Dodano nową wersję schematu (1-1) wysyłki pliku JPK EWP wer. 3;
 • Poprawiono generowanie danych na raporcie Rozliczenie podatnika VAT;
 • Poprawiono wydruk Rozliczenie ryczałtu o wpisywanie odliczeń od przychodu w odpowiednią kolumnę;
 • Usprawniono drukowanie deklaracji PIT-28 dla drugiej strony, która drukuje się w orientacji poziomej.

Kadry i płace:

 • Usprawniono generowanie zaświadczenia o zarobkach w sytuacji, gdy w danych firmy nie jest podany REGON.
   

Mała Firma DGCS System wersja 22.07 - lista zmian (01-02-2022 r.)

Wprowadzone zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Opłata cukrowa – w kartotece dokumentów usprawniono edycję dat dokumentów;
 • Usprawniono opcję powielania dokumentów z kartotek w przypadku, gdy są wprowadzone opakowania zbiorcze dla towarów;
 • Zmieniono oznaczanie „FP” w przypadku wystawienia korekty faktury, która była wystawiona do paragonu. „FP” jest odznaczane zawsze domyślnie przy korekcie, a użytkownik sam może włączyć tą opcję;
 • Usprawniono edycję noty uznaniowej, która w poprzedniej wersji po edycji dodawała wpis w VAT;
 • W słowniku kursów walut przywrócono możliwość dodania pustej tabeli;
 • Dodano możliwość edycji koloru statusu zamówień "Nowe";
 • Zmieniono stawki podatku akcyzowego;
 • Usprawniono wyświetlanie zamówień w kartotece zamówień od klienta, jeśli pierwsze zamówienie było wystawione w walucie;
 • Przy zapisie podsumowania VAT dokumentu zakupu w oknie głównym wyłączono okno ostrzegające o innym miesiącu niż wybrany.

Moduły księgowe:

 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36 wer.29 wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36L wer.18 wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dodano nowe wersje plików JPK V7M/K wer.2 z deklaracja VAT-7 wer.22 i VAT-7K wer.16;
 • Dodano automatyczne księgowanie z JPK V7M/K wer. 2;
 • Dodano obsługę nowych przepisów w podatku dochodowym PIT na 2022 - ulga dla klasy średniej oraz zmiana w liczeniu podatku.
  - W odliczeniach właściciela wprowadzono dodatkowy znacznik "uwzględniaj ulgę dla klasy średniej" (podobnie jak uwzględniaj ulgę podatkową).
  - Na rozliczeniach PIT dodano dodatkowy znacznik "uwzględniaj ulgę dla klasy średniej".
  - Na rozliczeniach PIT dodano 2 dodatkowe wiersze:
     - Ulga dla klasy średniej narastająco (obliczana, gdy zaznaczony jest znacznik "uwzględniaj ulgę dla klasy średniej"),
     - Dochód po uwzględnieniu ulgi dla klasy średniej (przed odliczeniami od podstawy) – wcześniejszy dochód narastająco po korektach za złe długi pomniejszony o ulgę narastająco.
  - Wprowadzono zmianę na raporcie "Rozliczenie KPiR wg właściciela" uwzględniając ulgę dla klasy średniej.
  - Dostosowano raporty "Rozliczenie podatnika" do nowych przepisów;
 • Na raportach Rozliczenia PIT (dotyczy tylko zestawień obrotów i sald miesięcznych) od roku 2022 dodano kolejny wiersz z obliczoną składką zdrowotną.;
 • Dodano zabezpieczenie importu dokumentów w procedurze „VAT OSS” z MójKsięgowy24.pl ;
 • Usprawniono pobieranie remanentu z Magazynu o pobieranie danych z całego dnia;
 • Odblokowano możliwość księgowania automatycznego Wyciągów Bankowych dla KPiR.
   

Mała Firma DGCS System wersja 22.06 - lista zmian (18-01-2022 r.)

Moduły magazynowe:

 • Przywrócono możliwość zawężenia listy kontrahentów do grupy kontrahentów w panelu Nabywca / Odbiorca → Wyszukiwanie kontrahenta;
 • Usprawniono podpowiadanie domyślnego typu faktury przy wystawianiu faktury z WZ;
 • Przy rozliczaniu rozrachunku pozostawiono kursor na wskazanym wcześniej kontrahencie;
 • Akcyza węglowa – przy wystawianiu korekty dodano przenoszenie informacji o tytule zwolnienia z akcyzy i informacji o finalnym nabywcy węglowym z faktury;
 • Akcyza węglowa – dodano parametr "Finalny nabywca", który może być na stałe ustawiony w programie.
   

Moduły księgowe:

 • Dodano nowy schemat JPK_EWP (3) (ewidencja przychodów w module Ryczałt);
 • Przy generowaniu JPK_KR zmieniono wypełnianie dat w sekcji „Dziennik”: ("DataOperacji" z daty księgowania; "DataDowodu" z daty dokumentu; "DataKsiegowania" późniejsza z daty dokumentu i daty księgowania);
 • Moduły dodatkowe. Dodano obsługę nowej wersji pliku 1.11 przy imporcie z Subiekta;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-28 wer.24 wraz z obsługą w e-Deklaracjach.

Kadry i płace:

 • Usprawniono liczenie składki zdrowotnej w przypadku, gdy składniki na podstawie których jest obliczana składka nie są wypełnione;
 • Usprawniono liczenie składki zdrowotnej dla typu umowy „Przychody osoby należącej do składu organów stanowiących osób prawnych”.
   

Mała Firma DGCS System wersja 22.05 - lista zmian (05-01-2022 r.)

Lista zmian:

System:

 • Przywrócono dostęp do wprowadzonych szablonów wiadomości;
 • Rozdzielono szablony wiadomości dla dokumentów KP/KW

Delegacje:

 • Poprawiono wydruk delegacji w przypadku długich nazw firmy.

Moduły Kadry i płace:

 • Usprawniono odświeżanie oświadczeń o zwolnieniach podatkowych pracownika przy zmianie daty kontekstowej.
   

Mała Firma DGCS System wersja 22.04 - lista zmian (30-12-2021 r.)

System:

 • Zablokowano możliwość dodania stawki VAT o takiej samej wartości.

Moduły magazynowe:

 • Akcyza węglowa - dodano możliwość zaznaczenia "Finalny nabywca" przy wystawieniu dokumentu;
 • Akcyza węglowa - przy dokumencie zwolnionym dodano zapamiętywanie przyczyny zwolnienia;
 • Akcyza węglowa - dla dokumentów z akcyzą dodano możliwość zmiany finalnego nabywcy z kartoteki;
 • Akcyza węglowa - dla dokumentów zwolnionych z akcyzy dodano możliwość zmiany powodu zwolnienia i finalnego nabywcy z kartoteki.

Moduły księgowe:

 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-Z wer. 10 – załącznik do deklaracji PIT-36 i PIT-36L.

Moduły Kadry i płace:

 • Dla umów zleceń wprowadzono minimalną stawkę godzinową obowiązującą w roku 2022 tj. brutto 19,70 zł. Minimalna stawka godzinowa jest sprawdzana podczas rejestracji umów zlecenia oraz rachunku do umów zlecenia;
 • Od 01.01.2022 r. podstawa do chorobowego jest wyliczana na nowo, gdy przerwa między zwolnieniami lekarskimi wynosi 1 miesiąc kalendarzowy;
 • Dodano sprawdzanie ubezpieczenia zdrowotnego przy zapisywaniu umowy cywilnoprawnej o rodzaju "Przychody osoby należącej do składu organów stanowiących osób prawnych". Dla umów tego rodzaju, jeśli data w polu "Data zakończenia" to 01.01.2022 lub później, program domyślnie podpowiada zaznaczenie w polu "ubez.zdrowotne". Jeżeli w opisanym przypadku pole "ubez.zdrowotne" zostanie odznaczone, zostanie wyświetlony stosowny komunikat.
 • Podobne sprawdzanie dotyczy rachunków. Przy zapisywaniu rachunku, jeśli rachunek dotyczy umowy o rodzaju "Przychody osoby należącej do składu organów stanowiących osób prawnych", a data wypłaty rachunku to 01.01.2022 lub później i na umowie nie ma zaznaczonego ubezpieczenia zdrowotnego, zostanie wyświetlony stosowny komunikat;
 • Poprawiono komunikaty przy imporcie E-ZLA;
 • Dodano zmienne finansowe obowiązujące od 01.12.2022 oraz od 01.01.2022 r. w zakresie zmiennych, których wartość jest znana na moment wydania wersji;
 • Usprawniono zapisywanie danych po ręcznej edycji składnika dla pozycji listy płac w sytuacji, gdy lista płac nie była wcześniej przeliczona;
 • Dodano obliczanie pola "Składka zdrowotna pobrana" od 01.01.2022 r. według zasad obowiązujących w dniu 31.12.2021 r.;
 • Wprowadzono daty świąt obowiązujących w 2022 r.;
 • Od 01.01.2022 r. uwzględniono podwyższenie do 80% wysokości zasiłku chorobowego za czas pobytu w szpitalu;
 • Od wypłat w 1/2022 domyślnie uwzględniane jest naliczanie i obsługa "Ulgi dla klasy średniej" dla pracowników uzyskujących dochody ze stosunku pracy (ulga ta nie dotyczy dochodów z zasiłków chorobowych i innych źródeł, które są opodatkowane mimo zwolnień podatkowych z tytułu zatrudnienia – czyli które są opodatkowane mimo ulgi do 26 lat) w zakresie przychodu w przedziale od 5.701 zł do 11.141 zł w miesiącu. Umożliwiono wyłączenie stosowania "Ulgi dla klasy średniej" w miesiącach wskazanych przez pracownika – w nowej zakładce "US/Zwolnienia podatkowe" w oknie pracowników. Program uwzględnia lub zeruje "Ulgę dla klasy średniej" także w sytuacji, gdy w danym miesiącu mają miejsce dwie lub więcej wypłat pracowniczych;
 • Zmieniono sprawdzanie minimalnej stawki godzinowej do umowy zlecenie na sprawdzanie po dacie zakończenia;
 • Dodano nową zakładkę do okna pracowników: "Formularz" - "US/Zwolnienia podatkowe". Na nowej zakładce znajdują się pola dotyczące urzędu skarbowego, przeniesione z zakładki "Kalendarz/Pozostałe", a także tabela oświadczeń/wniosków o zwolnieniach podatkowych. Zakładka "US/Zwolnienia podatkowe" pozwala również na obsługę wniosków dotyczących pobierania zaliczki na podatek dla osób do 26 lat, zastępując pola z zakładki "Ustawienia płacowe" oraz obsługę okresów niestosowania na wniosek pracownika "Ulgi dla klasy średniej". Dane w tej zakładce mogą być filtrowane po zakresie obowiązywania: "W roku" / "W miesiącu" / "Wszystkie" (domyślnie "W roku").
 • Ponadto, rozdzielono zakładkę "Kalendarz/Pozostałe" na dwie zakładki: "Kalendarz" i "Pozostałe"
 • Dodano obsługę trzech nowych zwolnień podatkowych:
  - "Zerowy PIT dla rodzin 4+";
  - "Zerowy PIT dla seniorów";
  - "Zerowy PIT przeniesienie miejsca zamieszkania do Polski".
 • W nowej zakładce "US/Zwolnienia podatkowe" wprowadzono możliwość uwzględnienia wniosku dotyczącego nie liczenia zaliczki na podatek z tytułu stosowania tych zwolnień w okresie wskazanym przez osobę zatrudnioną. Każde z tych trzech zwolnień działa podobnie, ale w odwrócony sposób niż ulga dla osób do 26 roku życia. Zwolnienie dla osób do 26 roku życia przy liczeniu płac / zleceń jest stosowane domyślnie, chyba że w roku 2020 lub w następnych latach jest zarejestrowany wniosek o naliczanie podatku. Nowe zwolnienia zerują podatek gdy w danym miesiącu jest zarejestrowany wniosek. Nowe zwolnienia oraz ulga dla osób do 26 roku życia mają granicę zwolnienia / ulgi w kwocie w kwocie 85528,00. Granica jest ta sama i łączna dla każdego z tych zwolnień (trzech nowych i obecnej ulgi dla osób do 26 roku życia). Łączny limit 85528 zł jest osobny dla każdego roku. Nowe zwolnienia, tak samo jak ulga dla osób do 26 roku życia, mają skutek zarówno w zakresie wynagrodzeń pracowniczych (bez składników opodatkowanych mimo ulgi do 26 lat oraz zasiłków chorobowych), jak i umów zlecenia. Do składników płacowych wyliczanych na listach płac pracowniczych oraz dla umów zlecenia u osób do 26 lat od 01.01.2022 r. będę doliczane wartości wynikające z 3 nowych zwolnień podatkowych;
 • Usprawniono liczenie składników płacowych na liście na płac dla pracowników do 26 lat, gdy dla danej osoby obowiązuje "Wniosek osoby poniżej 26 lat dot. pobierania zaliczki na podatek".
   

Mała Firma DGCS System wersja 22.03 - lista zmian (16-12-2021 r.)

Lista zmian:  

Moduły księgowe:

 • Przy księgowaniu danych z Subiekta w wersji pliku 1.10 dodano przenoszenie oznaczeń GTU, procedur oraz typów dokumentów;
 • Dodano zmiany w module Ryczałt dostosowujące program do zmian na rok 2022
  - nowe stawki: 12% i 14%,
  - nowe wzory: ewidencji przychodów i rozliczenia ryczałtu, rozliczenie roczne ryczałtu oraz rozliczenie podatnika,
  - aktualizacja planu kont i wzorców księgowania,
  - rozszerzony widok w oknie głównym,
 • Przy imporcie ze Scanye dodano obsługę dokumentów wystawionych w walucie;
 • Usprawniono eksport dekretów do plików XML w przypadku, gdy do jednego konta dowiązanych jest kilku kontrahentów;
 • Na raportach rejestrów VAT sprzedaży dodano opisy zdarzenia gospodarczego dla korekt faktur eksportowych i korekt faktur WDT.
   

Mała Firma DGCS System wersja 22.01 - lista zmian (08-12-2021 r.)

Wprowadzone zmiany:

System:

 • Zmiana wersji Java z 1.8.0_172 na wersję 11.0.10;
 • Wsparcie skalowania obrazu dla monitorów 4K;
 • Przyspieszenie uruchamiania modułów magazynowo – handlowych i księgowych;
 • Ulepszenie wyglądu programu na komputerach z systemem operacyjnym macOS;
 • W konfiguracji dokumentów ukryto elementy inne niż numeracja dla typów dokumentów bez katalogu lub wzorca wydruku;
 • W kartotece kompensat dodano możliwość dodania kompensaty wiele do wielu z możliwością edycji kwoty rozliczającej dla poszczególnych pozycji. Dodatkowo dodana została możliwość dodania lub usunięcia konkretnej pozycji z kompensaty;
 • W kartotekach rozrachunków (należności, zobowiązania, płatności) dodano mechanizm wyszukiwania CFT w tabelach z prawej strony;
 • W słowniku kont bankowych dodano możliwość określenia stanu początkowego. W słowniku tym dodane jest pole stanu końcowego, które jest obliczane na podstawie wprowadzonego stanu początkowego oraz wszystkich wyciągów bankowych wprowadzonych dla tego konta bankowego. W kartotece wyciągów bankowych dodane pole salda końcowego, które dla wybranego wyciągu bankowego jest liczone na podstawie stanu początkowego danego konta oraz wszystkich wyciągów bankowych do daty wybranego wyciągu bankowego wraz z wybranym wyciągiem bankowym;
 • Przy dodawaniu wyciągu bankowego, edycji oraz w kartotece wyciągów bankowych dodano kolumnę "Pozostało do rozliczenia" pokazującą ile z tej danej pozycji pozostało jeszcze do rozliczenia rozrachunku;
 • Dodano skrót klawiszowy F3 przy pobieraniu danych kontrahenta z bazy VIES;
 • W należnościach i nadpłatach oraz zobowiązaniach i nadpłatach dodano przycisk "Dodaj rozliczenie", który będzie działał tak samo jak kompensaty wiele do wielu czyli pozwoli na rozliczenie zaległości z płatnością na wybraną kwotę;

Moduły magazynowe:

 • Dodano obsługę opakowań zwrotnych (moduł dodatkowy);
 • Dodano obsługę terminali płatniczych Polskie ePłatności oraz FirstData (Polcard);
 • Dodano możliwość wystawiania faktur zaliczkowych wystawianych „od netto” w przypadku realizacji zaliczki na 100% wartości zamówienia;
 • Dodano możliwość zmiany języka wydruku faktury na język angielski bezpośrednio w oknie podglądu wydruku, a także w oknie konfiguracji ("Konfiguracja" → "Ustawienia ogólne" → zakładka "Dokumenty" → pole "Domyślny język dokumentu"). Tłumaczenia angielskie są dostępne dla: faktur VAT, faktur eksportowych, faktur WDT i faktur VAT OSS. Usprawniono definiowanie własnych tłumaczeń wydruków oraz dodano możliwość kopiowania istniejących tłumaczeń wydruków. Dodano słownik tłumaczeń wydruków: "Konfiguracja" → "Ustawienia ogólne" → zakładka "Parametry" → pozycja "Język programu" → przycisk "Słownik tłumaczeń wydruków";
 • Usprawniono wydruk wzorca wydruku „Faktura standardowa - cena netto, nazwa produktu z indeksem i podsumowaniem ilości”;
 • Dodano możliwość wyłączenia drukowania różnic wynikających z zaokrągleń na: fakturach VAT, eksportowych i WDT oraz fakturach VAT OSS;
 • Dotychczasowe okno słowników, które otwierały się w osobnych oknach przeniesiono do otwierania w zakładkach;
 • W oknie Informacja o towarze w zakładce Zamówienia od klientów na dany towar dodano kolumnę "Status zamówienia";
 • Poprawiono komunikat przy usuwaniu wpisu ze słownika odsetek ustawowych;
 • Poprawiono komunikat przy usuwaniu wpisu ze słownika zadań;
 • W słowniku pracowników jeśli nie ma danych, to przy wybraniu opcji anonimizacji/pseudonimizacji/depseudonimizacji został wyświetlony komunikat o braku danych;
 • W słowniku kontrahentów jeśli przy eksporcie do PDF nie wybrano danych dodano komunikat o braku danych;
 • Przy wystawianiu faktury VAT ograniczono listę krajów do wyboru przy wystawianiu faktury VAT OSS do krajów z UE;
 • W kartotece dokumentów wydań i sprzedaży dodano obsługę faktur VAT OSS;
 • W kartotece dokumentów wydań i sprzedaży dodano obsługę treści przed i nad podpisami;
 • W słowniku kontrahentów usprawniono edycję danych:
  - "Podstawowe dane" - "Kraj",
  - "Dane dodatkowe" - "Blokada sprzedaży", "Blokada innej formy płatności niż gotówka", "Domyślna forma płatności".
  - "Polityka cenowa" - "Domyślny cennik";
 • Usprawniono wybór wzorca wydruku w oknie konfiguracji i drukowanie z domyślnym wzorcem wydruku dla faktur VAT OSS;

Moduły księgowe:

 • Dodano integrację z OCR Scanye;
 • W kartotece e-sprawozdań wprowadzono zmiany:
  - Przycisk "Konfiguracja" zmieniono na "Wprowadzenie" i do tej opcji przeniesiono dane z opcji Wypełnij, które nie dotyczą dodatkowej informacji i objaśnień,
  - Przycisk "Wypełnij" zmieniono na "Dodatkowa informacja",
  - Usunięto przycisk "Wyślij";
 • W kartotece e-sprawozdań w tabeli Nazwa elementu dodano wcięcia jak przy dodawaniu e-sprawozdania;
 • Przy obliczaniu sprawozdań zmieniono sposób podpowiadania zakresu dat. Dla okresu A podpowiadany jest cały poprzedni rok obrachunkowy (poprzedni licząc od bieżącego) i dla okresu B cały bieżący rok obrachunkowy;
 • Opcję „Budżetowanie” przeniesiono do menu „Inne dokumenty”;
 • W menu dodano opcję "Rozliczenie z US" i do niej przeniesiono:
  - Deklaracje VAT-7 do JPK,
  - Generowanie plików JPK,
  - Pozostałe deklaracje;
 • Po wygenerowaniu deklaracji VAT-7 dodano możliwość od razu generowania pliku JPK;
 • Na wydruku części deklaracyjnej z JPK-V7 umieszczono numer referencyjny;
 • Dodano możliwość zdefiniowania wzorca VAT w oknie wyszukiwania wzorców VAT podczas dodawania wpisu na zakładce VAT;
 • We wzorcach księgowania zmieniono opis rozksięgowania "Nie przypisane" na "Inne konto" i z "Kontrahenta" na "Konto kontrahenta";
 • Na raporcie „Rejestr sprzedaży VAT szczegółowy” dodano kolumnę z oznaczeniami dostaw;
 • Na wydruku kompensaty dodano kolumnę z całkowitą wartością dokumentu kompensowanego;
 • Dodano możliwość przeprowadzenia analizy księgowań na kontach w oknie Narzędzia → Księgowania na kontach;
 • Dodano możliwość przewalutowania czyli rozliczania rozrachunków w różnych walutach;
 • Dodano raport z obliczania wycen podatkowych i bilansowych;
 • Przy dodawaniu wpisów z wygenerowana należnością lub zobowiązaniem podpowiadany jest termin płatności z domyślnej płatności kontrahenta;
 • Dodano możliwość wprowadzenia likwidacji w rozliczeniach międzyokresowych;
 • W menu Księga → Księguj dok. z VAT w rejestrze sprzedaży VAT dodano kolumnę z typem dokumentu, aby można było wyfiltrować faktury bez paragonu;
 • Przy księgowania danych z Subiekta (EDI ++) ograniczono wyświetlanie typów plików do *.epp (moduł dodatkowy);
 • Przy księgowania danych z Kamsoft ograniczono wyświetlanie typów plików do *.dbf (moduł dodatkowy);
 • Przy księgowania danych z innych systemów (dane_fik.dbf) ograniczono wyświetlanie typów plików do *.dbf;
 • Przy dodawaniu wpisu VAT z zaznaczeniem VAT OSS, w liście krajów ograniczono listę tylko do krajów z UE;
 • Przy dodawaniu wzorca VAT z zaznaczoną opcję VAT OSS, w liście krajów ograniczono listę tylko do krajów z UE;
 • W słowniku powiązań VAT dodano mechanizm wyszukiwania CFT;
 • W słowniku Wzorce VAT dodano mechanizm wyszukiwania CFT;
 • Przy księgowaniu według wzorca dodano sprawdzanie i podpowiadanie kwoty do rozrachunków z kwoty użytej we wzorcu;
 • W opcji Powiązania dodano możliwość wydruku dokumentu zaksięgowanego automatycznie;
 • Przy kopiowaniu i stornowaniu wpisu dodano sprawdzanie, czy dokument może istnieć w dzienniku (może być zdublowany);
 • Dodano wybór wiersza poprzez szybki "dwuklik" na pozycji w oknie "Wybierz należność kontrahenta", "Wybierz zobowiązanie kontrahenta" i "Wybierz płatność kontrahenta";
 • Gdy włączone jest szukanie danych po wybraniu ENTER (w konfiguracji), wyłączono zatwierdzanie konta ENTER-em przy wyborze konta podczas księgowania;
 • Umożliwiono wydruki zestawu raportów, gdy w zestawie są zarówno raporty pionowe jak i poziome;

Moduły Kadry i płace:

 • Zmieniono pobieranie danych adresowych na adres zamieszkania przy umowach o pracę;
 • Dodano obsługę importu zwolnień lekarskich z profilu płatnika (e-ZLA) w nowej wersji pliku – 1.14;
 • Poprawiono literówkę w oknie Dane firmy → Pozostałe w sekcji „Dane do wydruków”.

Mała Firma DGCS System wersja 21.54 - lista zmian (15-12-2021 r.)

UWAGA!
Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna.

 

Lista zmian:  

Moduły księgowe:

 • Przy księgowaniu danych z Subiekta w wersji pliku 1.10 dodano przenoszenie oznaczeń GTU, procedur oraz typów dokumentów.
   

Mała Firma DGCS System wersja 21.52 - lista zmian (02-12-2021 r.)

Lista zmian:

System:

 • Usprawniono mechanizm pobierania automatycznych aktualizacji w przypadku, gdy zakończył się czas trwania abonamentu;
 • Moduły dodatkowe. Przy dodawaniu dokumentu do repozytorium dodano zapamiętywanie ścieżki wybranej przy poprzednim zapisie dokumentu
   

Mała Firma DGCS System wersja 21.51 - lista zmian (24-11-2021 r.)

Lista zmian:  

Moduły księgowe:

 • Moduły dodatkowe. Dodano obsługę nowej wersji pliku 1.10 przy imporcie z Subiekta;
 • Usprawniono księgowanie nowego kontrahenta z ustawionym kraju PL w rejestrach VAT zakupu;
 • Przywrócono możliwość generowania deklaracji CIT-2/0.
   

Mała Firma DGCS System wersja 21.50 - lista zmian (15-11-2021 r.)
 

Lista zmian:  

Moduły księgowe:

 • Na wydruku statusu czynnego podatnika z tabelki w rejestrach VAT zakupu dodano wydruk kolumny „Status”;
 • Import dokumentów z Scanye. Dodano parametr dla importu zdarzenia gospodarczego. Do wyboru jest nazwa wzorca (domyślnie) lub opis faktury po stronie Scanye, jeżeli został wpisany taki opis. Jeżeli opis nie został wpisany w Scanye, to przy imporcie wpisywana jest nazwa wzorca;
 • Dodano import dokumentów bez VAT przy imporcie ze Scanye.
 • W Scanye można zaznaczyć, czy wpis jest z VAT-em i jeżeli po stronie Scanye jest oznaczenie, że wpis jest bez VAT, to jest importowany do DGCS System tylko wpis do KPiR/Dziennika bez zapisu w VAT. Ponadto, jeżeli w Scanye firma jest oznaczona jako nieVATowiec, to również importowane są zapisy bez VAT.
   

Mała Firma DGCS System wersja 21.49 - lista zmian (03-11-2021 r.)
 

Lista zmian:  

Moduły księgowe:

 • Zmieniono kod kraju z GB na XI na potrzeby generowania pliku XML dla deklaracji VIU-DO i raportów rejestrów sprzedaży VAT OSS;
 • Dodano możliwość drukowania raportu VAT OSS w walucie Euro.
   

Mała Firma DGCS System wersja 21.48 - lista zmian (26-10-2021 r.)

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 • Przywrócono działanie funkcji automatycznego wylogowywania z programu;
 • Zoptymalizowano panel zamówień w oknie głównym, aby przy opcji prezentowania również zrealizowanych zamówień pobierał mniej danych – dodano zakres dat dla zamówień zrealizowanych;
 • Dodano rozbicie dokumentu VAT OSS na stawki i podział pozycji na towary / usługi.

Moduły księgowe:

 • Dodano raport rejestru sprzedaży w walucie wystawianych dokumentów sprzedaży;
 • Dodano możliwość określenia na zakładce VAT dla pozycji VAT OSS czy jest to dostawa towarów czy świadczenie usług. Ponadto dodano generowanie pliku VIU-DO (1), który wymaga tej informacji. Wprowadzono zmiany w raporcie rejestru sprzedaży VAT OSS w PLN;
 • Na potrzeby VAT OSS zmieniono oznaczenie kodu kraju dla Grecji (z GR na EL) na raporcie VAT OSS;
 • Usprawniono generowanie raportu w rejestrze sprzedaży VAT OSS;
 • Usprawniono wysyłkę deklaracji PIT-36L wer.17 wraz z załącznikiem PIT-B wer.18 w przypadku, gdy wypełnione jest pole 27 na załączniku PIT-B;
 • Poprawiono literówkę w opisie okna „Pozycje rozliczeń międzyokresowych”.
   

Mała Firma DGCS System wersja 21.47 - lista zmian (21-10-2021 r.)
 

Lista zmian:  

Moduły księgowe:

 • VAT OSS. Jeżeli wszystkie transakcje do wygenerowania e-deklaracji VIU-D były w walucie EUR ukryto okno do wpisywania kursów. Jeżeli natomiast były transakcje w innych walutach, to kurs wpisania EUR jest ukryty w oknie wpisywania kursów, bo i tak wynosi 1;
 • VAT OSS. Usprawniono generowanie pliku XML deklaracji w przypadku, jeżeli do jednej stawki VAT jest przypisanych kilka krajów;
 • Import danych z Subiekta. Usprawniono import danych w przypadku, gdy są wprowadzone zakupy z oznaczeniem „MPP”.

 

Mała Firma DGCS System wersja 21.46 - lista zmian (13-10-2021 r.)
 

Lista zmian:

System:

 • Usprawniono zapisywanie wyciągu bankowego w przypadku, gdy kwota przelewu jest niższa niż kwota rozliczanego dokumentu i przy pytaniu czy rozliczyć częściowo wybrana zostanie opcja „NIE”.

 

Moduły magazynowe:

 • W słowniku podatków akcyzowych dodano możliwość wprowadzania danych przez użytkownika;
 • Przywrócono możliwość wyświetlenia dokumentu docelowego w przypadku, gdy dokument docelowy to korekta faktury eksportowej lub korekta faktury WDT;
 • Przywrócono otwieranie szuflady przy pomocy skrótu „ALT+F” przy wybraniu opcji połączenia do drukarki fiskalnej przy każdym paragonie.


Moduły księgowe:

 • Moduły dodatkowe. Dodano obsługę nowej wersji pliku 1.09 przy imporcie z Subiekta;
 • Dodano nowy wzór deklaracji deklaracji VAT-26 wer. 2;
 • VAT OSS. Na potrzeby generowania deklaracji VIU-D w przypadku Grecji zmieniono kod kraju z GR na EL.

 

Mała Firma DGCS System wersja 21.45 - lista zmian (29-09-2021 r.)
 

Lista zmian:  

Moduły księgowe:

 • Zmodyfikowano integrację z serwisem MojKsiegowy24.pl do obsługi procedury VAT OSS.

 

Mała Firma DGCS System wersja 21.44 - lista zmian (15-09-2021 r.)

 

Lista zmian:  

Moduły księgowe:

 • VAT OSS. Przy generowaniu pliku dla deklaracji VIU-D dodano możliwość wprowadzenia wszystkich kursów dla walut, w których były wykonane transakcje i przeliczono te wartości bezpośrednio na walutę EUR;
 • Usprawniono wydruki KPiR i KPiR wg paczki;
 • odano nowe wzory deklaracji NIP-2 wer.13 i NIP-8 wer.4.

 

Mała Firma DGCS System wersja 21.43 - lista zmian (02-09-2021 r.)
 

Lista zmian:

System:

 • Usprawniono wyświetlanie akcji w panelu skrótów (ulubione akcje) i w jego konfiguracji;
 • Usprawniono zapisywanie wyciągów bankowych w przypadku, gdy rozdzielamy pozycje na pełną kwotę pozycji.


Moduły magazynowe:

 • Umożliwiono zmianę odbiorcy przy edycji zamówienia;
 • Przywrócono możliwość zamykania kartoteki dokumentów PW przy pomocy przycisku „Zamknij” po wyprodukowaniu asortymentu i otwarciu kartoteki dokumentów PW;
 • Przywrócono możliwość zamykania kartoteki dokumentów PZ przy pomocy przycisku „Zamknij” w opcji dodawania pozycji do dokumentu "Z dokumentu PZ" w oknie głównym.

Moduły księgowe:

 • Przy imporcie z dekretów XML dodano komunikat przy braku możliwości importu jakiegoś dokumentu;
 • Przy sprawdzaniu spójności planu kont, przy imporcie z dekretów XML zmieniono sposób prezentowania danych;
 • Usprawniono wyświetlanie nazwy kontrahenta na wydruku KPiR oraz wydruk KPiR wg paczki;
 • Poprawiono komunikat przy dodawaniu kontrahenta bez kont rozrachunkowych;
 • Zmieniono zachowanie przycisku „X” przy dodawaniu kontrahenta bez kont rozrachunkowych.

 

Mała Firma DGCS System wersja 21.42 - lista zmian (11-08-2021 r.)
 

Moduły magazynowe:

 • Dostosowano raporty, aby uwzględniały nowe typy dokumentów: fakturę VAT OSS, korektę faktury VAT OSS, korektę faktury WDT i korektę faktury eksportowej
   

Moduły księgowe:

 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-R wer.15;
 • Przywrócono możliwość dodawania kont rozrachunkowych z poziomu słownika kontrahentów;
 • W module Księga Handlowa dodano raport z wykazem kont nieujętych w sprawozdaniu finansowym.
   

Mała Firma DGCS System wersja 21.41 - lista zmian (23-07-2021 r.)
 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:
 

 • W słowniku „Definicje towarów” na zakładce „Dodatkowe dane” uporządkowano menu;
 • W słowniku kontrahentów powiększono pole „Kod pocztowy”.
   

Moduły księgowe:

 • Usprawniono opcję kopiowania i stornowania wpisów w rejestrach VAT w przypadku, gdy korzystamy z tych opcji i przechodzimy pomiędzy zakładkami;
 • Rozszerzono wzorce księgowania dla faktur korygujących sprzedaż. Korekty sprzedaży można księgować osobno dla korekt krajowych, eksportowych i WDT. Wzorce te uwzględniane są przy księgowaniu na tej samej bazie danych, przy księgowaniu za pomocą dekretów XML, a także przez DANE_FIK.DBF, gdy plik ten generowany jest z Magazynu DGCS System.

   

Mała Firma DGCS System wersja 21.40 - lista zmian (15-07-2021 r.)
 

Lista zmian:

System:

 • Przywrócono odświeżanie panelu skrótów po zmianie zalogowanego użytkownika;
 • Dostosowano generowanie deklaracji CUK-1 wer.1 i CUK-1 wer.2 według najnowszych wyjaśnień opublikowanych na stronach Ministerstwa Finansów.
   

Moduły księgowe:
 

 • Rozszerzono przeliczenie „Wycena bilansowej kont rozrachunkowych” przy księgowaniach na kontach w kwotach powyżej 2 mln w walucie;
 • Usprawniono przeliczenie deklaracji VAT-7 w przypadku, gdy wygenerowana została deklaracja, ale następnie wybrana opcja "przelicz ponownie" i wskazana wcześniejsza deklaracja.

Kadry i Płace:

 • W opcji Formularz → Dane personalne oraz o zatrudnieniu → Niepełnosprawność → Szczegóły – dodano przyciski Zapisz oraz Anuluj;
 • Zablokowano możliwość wpisania kwoty z minusem w polu "Składniki pracownika" w Formularz → Ustawienia płacowe;
 • Na wydrukach list płac usprawniono drukowanie etatu;
 • Usprawniono dodawanie kodu ubezpieczenia dla drugiego i kolejnego wpisu w oknie „Kariera w firmie”;
 • Usprawniono generowanie do pliku *.PDF wydruku listy płac. W poprzedniej wersji po wygenerowaniu wydruku do pliku *.PDF ucinane z ostatniej strony była opis: Razem składki finansowane przez (pracownika);
 • Usprawniono możliwość edycji pól adresowych w opcji: Pracownicy → Dane członków rodziny → zaznaczenie: Adres wspólny z ubezpieczonym;
 • Dodano wydruk zaświadczenia o zarobkach;
 • W oknie: Dane → Składniki definiowalne w opcjach przypisywania składników dodano okienko z paskiem postępu;
 • Przywrócono możliwość zapisywania kont bankowych firmy w opcji: Dane → Słownik → Konta bankowe firmy;
 • Dodano możliwość wpisania danych w formularzu: Kraj zagranicznego numeru identyfikacyjnego; Rodzaj identyfikatora skarbowego; Kraj zagranicznego numeru identyfikacyjnego;
 • Zmodyfikowano wydruk pasków wynagrodzeń, o dodanie PPK oraz dodano wydruk listy płac „każdy pracownik na osobnej stronie”.

 

Mała Firma DGCS System wersja 21.38 - lista zmian (26-06-2021 r.)
 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 • Przywrócono możliwość fiskalizacji faktur zaliczkowych.
 • Dodano możliwość anulowania dokumentu faktury VAT marża.

 

Mała Firma DGCS System wersja 21.36 - lista zmian (02-06-2021 r.)

 

Lista zmian:

System:

 • Dodano obsługę UPO dla plików JPK-V7M/K w wersji 7.0;
 • Usprawniono wystawianie dokumentów kasowych po zmianie bazy danych, w sytuacji w której w drugiej bazie nie było kasy o ID jak kasa wybrana w pierwszej bazie;
 • Zwiększono ikony "Drukuj" i "Zapisz" na podglądzie wydruku.
   

Moduły magazynowe:

 • Podatek cukrowy. Zmiana deklaracji CUK-1 wer.1 według nowych wytycznych;
 • Usprawniono zapamiętywanie ustawień rozmiarów okien przy zamykaniu programu w przypadku, gdy użytkownik przeszedł przez okno „Konfiguracji kasy”;
 • W oknie „Kartoteka płatności” zwiększono rozmiar pola „Uwagi”;
 • W „Kartotece zamówień do dostawców”, „Kartotece zamówień od klientów i „Kartotece ofert” ukryto nadmiarowe kolumny;
 • W słowniku „Kontrahenci” ukryto nadmiarowe kolumny.
 • W „Kartotece faktur WNT” zgrupowano pod jednym przyciskiem możliwość wystawiania i drukowania faktury wewnętrznej w opcji „Faktura wewnętrzna”;
 • W „Kartotece faktur zakupu”, „Kartotece dokumentów PZ”, „Kartotece dokumentów PW”, „Kartotece dokumentów WNT”, „Kartotece faktur RR”, „Kartotece Not uznaniowych”, „Kartotece korekt faktur zakupu” dostosowano kolory suwaków przy dokumentach i pozycjach dokumentów przyjęcia do reszty Systemu;
 • Przy wystawianiu dokumentu na podstawie już istniejącego dokumentu (np. FV na podstawie dok. WZ) dostosowano kolory suwaków przy pozycjach do reszty Systemu;
 • Przy wystawianiu korekt faktur zakupu, faktur zaliczkowych dostosowano kolory suwaków przy pozycjach do reszty Systemu;
 • Dodano przenoszenie ilości na dokumentach przesunięć międzymagazynowych na poszczególne magazyny przy MM na wiele magazynów przez schowek;
 • Usprawniono przywracanie dokumentu po zamknięciu programu jeśli ostatnimi operacjami na dokumencie była edycja lub usunięcie pozycji;
 • Umożliwiono wystawienie faktury z paragonu, jeśli paragony są w różnych miesiącach;
 • Zmieniono sposób wyświetlania dokumentów w „Kartotece korekt faktur VAT”, gdzie kolejność wyświetlania ustawiona została na podstawie daty wystawienia.

Moduły księgowe:

 • Zmieniono sposób oznaczania „TP”. Przy dodawaniu wpisu dla kontrahenta powiązanego oznaczane jest „TP”, natomiast jeżeli zostanie dodany na panelu VAT wiersz dla zakupu niezawierający VAT-u należnego, to „TP” jest automatycznie odznaczane;
 • Przy ponownym przeliczaniu deklaracji VAT-7 dodano możliwość wybrania poprzedniej deklaracji, z której można przenieść dane;
 • Usprawniono automatyczne księgowanie wyciągów bankowych w przypadku, gdy są określone dla jednej pozycji wzorca 2 lub więcej kont bankowych;
 • Poprawiono literówkę w oknie paska postępu przy księgowaniu rozliczeń międzyokresowych;
 • Obsłużono wypełnianie deklaracji PIT-36 „zerami” w przypadku przenoszenia danych z deklaracji do pliku XML dla sekcji: 88-94 i 145-151;
 • Raport kasowy z kont kasy. W oknie głównym Księgi Handlowej pod prawym przyciskiem myszy dodano możliwość wydruku dokumentu kasowego z istniejącego księgowania. Po wybraniu opcji takiego wydruku należy podać konto księgowe kasy i na podstawie księgowania na tym koncie i nagłówku dokumentu wybrać wydruk dokumentu kasowego.
   

Mała Firma DGCS System wersja 21.34 - lista zmian (28-05-2021 r.)
 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 • Podatek cukrowy. Dodano nowy wzór deklaracji CUK wer.2;
 • Przywrócono możliwość wystawiania korekty faktury sprzedaży, gdy na korekcie dodawana jest nowa pozycja;
 • Przywrócono działanie schowka z zapisanymi dokumentami.
   

Moduły księgowe:

 • Zmieniono raport „Operacje na kontach z szukaną kwotą” na możliwość wprowadzenia zakresu kwot „od”, „do”;
 • Usprawniono usuwanie wpisu z księgowości powiązanego z płatnością, która rozlicza dokument wystawiony w modułach magazynowych przy metodzie kasowej;
 • Przywrócono możliwość księgowania faktury końcowej zaliczki według cen zakupu;
 • Obsłużono wypełnianie deklaracji PIT-36 „zerami” w przypadku przenoszenia danych z deklaracji do pliku XML dla sekcji: 67-73, 100-106, 124-130 i 157-163. W PIT-B sekcji pól: 26-29
   

Mała Firma DGCS System wersja 21.33 - lista zmian (19-05-2021 r.)
 

Lista zmian:

System:

 • Dla nowych baz danych przygotowano domyślne rozmiary okien i mechanizm wyszukiwania CFT;
 • Przy wysyłaniu zgłoszenia bezpośrednio z programu dodano sprawdzanie czy jest dostępna nowsza wersja programu.

Moduły magazynowe:

 • Dodano możliwości przypisania oznaczeń VAT w sytuacji, gdy wystawia się Paragon z dokumentu WZ.

Moduły księgowe:

 • Dodano nowy wzór deklaracji CIT-ST wer. 8;
 • Import z Subiekta - dodano parametr określający jaka data ma być brana do daty VAT dla dokumentów sprzedaży;
 • Przygotowano program na automatyczne księgowanie opakowań zwrotnych dokumentów przyjęć, wydań, sprzedaży i zakupu, jak moduł magazynowy i księgowy działa na tej samej bazie danych.

Kadry i Płace:

 • Usprawniono wygląd umowy o pracę w przypadku, gdy w oknie „Umowy o pracę”, w polu „Rodzaj pracy”, w zakładce "Dane ogólne" wprowadzona zostanie dłuższa nazwa;
 • Dodano słownik kodów zawodu. Kod zawodu może być wprowadzony w danych zatrudnienia pracownika. Kod zawodu jest eksportowany do plików ZUA oraz ZZA.
   

Mała Firma DGCS System wersja 21.32 - lista zmian (11-05-2021 r.)
 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 • Opłata cukrowa – zmieniono liczenie dla pól 17, 24 i 28.

Moduły księgowe:

 • Zmieniono opis "Załączniki" na "Dodatkowe informacje i objaśnienia (załączniki)". Zmieniono także komunikaty przy generowaniu e-Sprawozdania na informację o braku wypełnienia dodatkowej informacji dla e-Sprawozdań finansowych;
 • Dodano nowy schemat wysyłki e-Deklaracji CIT-8 wer.30 v.2-0 wraz z załącznikami;
 • Dostosowano import z pliku wyciągu bankowego w formacie MT940 do zmian wprowadzonych przez BOŚ Bank.

Kadry i Płace:

 • Przywrócono możliwość wygenerowania Świadectwa pracy
   

Mała Firma DGCS System wersja 21.31 - lista zmian (06-05-2021 r.)
 

Lista zmian:

System:

 • MacOS z procesorem M1 – wprowadzono pierwsze zmiany usprawniające otwieranie okien dla komputerów Mac z nowym procesorem M1 opartych o architekturę ARM.

Moduły magazynowe:

 • W kartotekach dokumentów wydania w oknie „Operacje zbiorcze na dokumentach” dostosowano czcionkę do reszty Systemu;
 • Usprawniono położenie oraz dodano opcję zapamiętywania położenia okna „Potwierdzenie odbioru korekty”;
 • W oknie wystawiania korekty faktury sprzedaży ukryto nadmiarowe kolumny (INDEKSANALIT, DODATKOWE_JEDNOSTKI);
 • W oknie „Kartoteka przelewów” ujednolicono opis kolumn w tabeli;
 • W oknie „Kartoteka faktur korygujących” ukryto nadmiarową kolumnę (IDNAGLOWEK);
 • W oknie „Kartoteka faktur VAT” ujednolicono opis kolumn w tabeli;
 • Opłata cukrowa – poprawiono liczenie pól 15, 23 i 27 w deklaracji CUK (1);
 • MacOS z procesorem M1 – przywrócono możliwość minimalizacji okna głównego. Dodano parametr _Lokalne_uzywajStandardowychDekoracjiOkienZSystemuOperacyjnego (parametr do ustawienia w pliku jMagazyn.config). Domyślnie parametr jest ustawiony na 'false'. Ustawienie parametru na 'true' powoduje użycie standardowych dekoracji okien oraz przycisków minimalizacji, maksymalizacji i zamykania dla systemu operacyjnego.

Moduły księgowe:

 • Poprawiono wygląd, zapamiętywanie rozmiaru i położenie oraz opis okna „Usuń remanent”;
 • Dodano zapamiętywanie rozmiaru i położenie okna „Dodaj remanent” i „Edytuj remanent”;
 • Przywrócono automatyczne księgowanie sprzedaży i zakupów na koncie kontrahenta, jeżeli w dodatkowym warunku jest ustawione grupowanie po walucie;
 • Przy wysyłce e-Deklaracji PIT-28, PIT-36 i PIT-36L dodano informację oraz blokadę wysyłki e-Deklaracji, jeżeli pola odliczeń od podstawy lub od podatku przyjmują za duże wartości;
 • Przywrócono wyświetlanie okna „Pokaż szczegóły” w oknie „Wybierz dokumenty do rozliczenia” przy rozliczaniu dokumentu kompensatą;
 • Dodano zapamiętywanie rozmiaru i położenie okna „Okno sprawdzania statusu czynnego podatnika VAT” w słowniku kontrahentów;
 • Dodano zapamiętywanie rozmiaru i położenie okna „Dodaj stawkę VAT” w „Słownik powiązań VAT”;
 • Dodano skalowanie rozmiaru tabelki dla okna „Przypisz kontrahenta” w słowniku „Plan kont";
 • W oknie „Dokumenty do zaksięgowania” (Typy dokumentów do automatycznego księgowania) dodano mechanizm wyszukiwania CFT;
 • Dodano zapamiętywanie rozmiaru i położenie okna „Konfiguracje E-Sprawozdań”;
 • Poprawiono przenoszenie danych z załączników CIT-8/0 i CIT-BR do deklaracji CIT-8.

Kadry i Płace:

 • Ukryto słownik ustawień płacowych dostępny w opcji: Dane → Słowniki → Ustawienia płacowe;
 • W oknie dodawania Dowodu/Paszportu (Formularz → Dane personalne oraz o zatrudnieniu przycisk Dowód/Paszport w polu Dane personalne) dodano opcję Zapisz oraz Anuluj.

 

Mała Firma DGCS System wersja 21.30
 

Lista zmian:

System:

 • Usprawniono uruchamianie programu w przypadku szybkiego kilkukrotnego kliknięcia w opcję „Wybierz” lub w wiersz tabeli w oknie Konfiguracja baz danych.
   

Moduły magazynowe:

 • Dodano zapamiętywanie położenia okna "Pobierz tabele kursowe";
 • Na komputerach macOS z nowym procesorem M1 opartym o architekturę ARM dodano obsługę drukarek fiskalnych (wymaga dodatkowej konfiguracji);
 • Przy wystawianiu Faktury VAT z WZ przywrócono wyświetlanie numeru dokumentu;
 • Opłata cukrowa - dodano naliczanie opłaty cukrowej w przypadku wystawienia zamówienia i realizacji w menu Zamówienia → Zamówienia od klienta → Kartoteka zamówień od klientów;
 • Opłata cukrowa - poprawiono obliczenia dla pól: 15, 23 i 27 w deklaracji CUK (1).

Moduły księgowe:

 • Usprawniono import z Subiekta w przypadku, gdy w plik importu użyty jest znak "\";
 • Usunięto ograniczenie ilości znaków w polach, gdzie występuje NIP na złącznikach do deklaracji VAT-UE;
 • Przy automatycznym księgowaniu z modułów magazynowych faktury bez VAT (rachunku) wystawionej w walucie dodano przeliczanie kwoty na walutę w szczegółach okna głównego;
 • Dodano znacznik o nieujmowaniu korekt podstawy opodatkowania za złe długi wynikających z zapłat w dacie korekty, które zostały ujęte w rozliczeniu rocznym roku poprzedniego:
 • - w kartotece korekt podstawy opodatkowania za złe długi dodano znacznik do ustawienia przez użytkownika, że dana korekta ma nie być uwzględniana w rozliczeniu PIT w dacie korekty. Pozwoli to generować raporty rozliczenia podatku dochodowego bez uwzględnienia korekt, które ujęte zostały w rozliczeniu rocznym poprzedniego roku. Przykładowo w roku 2020 nastąpiła korekta od faktury niezapłaconej i ta faktura została zapłacona w styczniu 2021 r. W takim przypadku w systemie w 2021 r. wygenerowana zostanie korekta podstawy od tej zapłaty. Jeżeli użytkownik stwierdzi, że tą korektę ujmie w zeznaniu rocznym za 2020 r., to zaznaczy ten dodatkowy znacznik i program w rozliczeniach stycznia 2021 r. tej korekty nie będzie ujmował. Znacznik będzie możliwy do ustawienia tylko dla korekt wynikających z zapłaty faktury sprzedaży lub zakupu.
 • Dodano raport ewidencji korekt podstawy opodatkowania za złe długi wspomagający wypełnienie załączników dla zeznań rocznych. Raport ten pozwoli na rozliczenie roczne korekt podstaw opodatkowania z ujęciem korekt wynikających z zapłat, nie mieszczących się w okresie rozliczenia rocznego, a które wystąpiły przed złożeniem rozliczenia rocznego. W parametrach raportu do ustawienia jest zakres dat roku rozliczanego (np. 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r.) i „Data do zapłat" (np. 01-05-2021 r.). Na ich podstawie na raporcie uwzględnione zostaną następujące korekty podstawy opodatkowania:
 • - wszystkie korekty bez ustawionego znacznika "Nie ujmować w rozliczeniu" z zakresu dat (z powyższego przykładu od 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r.),
 • - wszystkie korekty zapłat, ale z ustawionym znacznikiem "Nie ujmować w rozliczeniu" z zakresu dat: od daty większej o 1 dzień od "daty do" (z powyższego przykładu 01-01-2021 r.) do "Daty do zapłat" (z powyższego przykładu 01-05-2021 r.).
 • Poprawiono literówki w oknie „Informacja” przy zapisywaniu księgowania, gdy kwoty pomiędzy zakładkami są różne;
 • Na raporcie „Rozliczenie VAT” dodano doliczenia i odliczenia z rejestrów VAT w celu przedstawienia podsumowania VAT w takiej samej formie, jak uwzględnione będą na deklaracji i do JPK_V7.

 

Mała Firma DGCS System wersja 21.28 - lista zmian (06-04-2021 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 • Przywrócono możliwość wystawiania faktur zakupu na podstawie dokumentów PZ;
 • Dodano obsługę parametru „IloscMiejscPoPrzecinkuIlosciEdycja” dla dokumentów przyjęć.

 

Moduły księgowe:
 

 • Dodano nowy wzór deklaracji CIT-8 wer. 30 wraz z załącznikami i obsługą w e-Deklaracjach;
 • Ustawiono dane kursowe (waluta i kurs) dla kompensat wystawionych w walucie PLN;
 • Usprawniono generowanie deklaracji VAT-7 wer. 21 w przypadku, gdy wybrany jest parametr pobierania danych tylko z modułów księgowych;
 • Dodano moduł indywidualny. Import wyciągów bankowych z mBank w formacie MT-940.

 

Mała Firma DGCS System wersja 21.27 - lista zmian (30-03-2021 r.)
 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 • Usprawniono edycję ilości dla usług w kartotekach dokumentów WW;
 • Podatek cukrowy – usprawniono generowanie deklaracji CUK wer.1 w przypadku wystawienia korekty faktury sprzedaży, która została wystawiona z dokumentu WZ;
 • Usprawniono usuwanie pozycji z faktury sprzedaży w przypadku, gdy faktura została wystawiona z zamówienia z rezerwacją.
   

Moduły księgowe:

 • W modułach księgowych dodano możliwość ustawienia parametru, który zmienia sposób wyszukiwania kontrahentów w oknie „Szukaj kontrahentów”. Parametr dostępny w opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Parametry pracy → Słownik szukania kontrahentów przechowywanych w pamięci RAM;
 • Usprawniono zapisywanie „daty wpływu” przy „metodzie kasowej” jeżeli przy wprowadzaniu księgowania od razu rozliczamy płatność;
 • Na deklaracji VAT-7 (21) dodano uzupełnianie znaczników odnośnie sprzedaży na VAT marża. Dotyczy pól:
 • - 63 – VAT marża dla turystyki;
 • - 64 – VAT marża dla rzeczy używanych;
 • Usprawniono księgowanie dokumentów w przypadku, gdy użytkownik przechodzi przez pole „Data VAT”. Gdy data VAT wykracza poza rok 2100, to data wpływu nie jest ustawiana na datę VAT.


Kadry i Płace:

 • Dodano możliwość rozliczania wynagrodzenia z tytułu praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich w ramach ulgi dot. zwolnienia z pobierania podatku u osób do 26 lat, zarówno w przypadku zwolnienia z opodatkowania (niepobierania zaliczki), jak i pobierania zaliczki na podatek na podstawie wniosku osoby do 26 roku życia. W tym celu dodano możliwość wyboru w definicji składnika płacowego oznaczenia ‘Wynagrodz. praktyka absolwencka‘ (Menu: Dane / Składniki definiowalne). Wybór oznaczenia ‘Wynagrodz. praktyka absolwencka‘ skutkuję właściwym umiejscowieniem wartości wynikających z takiego składnika w nowych wersjach deklaracji- PIT-11 wer.27 oraz PIT-4R wer.12;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-11 wer.27 wraz z obsługą e-Deklaracji. Wersja odpowiednio uwzględnia wartości wynikające ze składników definiowalnych z oznaczeniem ‘Wynagrodz. praktyka absolwencka‘ (dotyczy wynagrodzeń praktykantów oraz stażystów);
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-4R wer.12 z możliwością wykazywania w sekcji C2 zaliczek na podatek naliczonych od składników definiowalnych oznaczonych jako ‘Wynagr. praktyka absolwencka’;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-8AR wer.11.

 

Mała Firma DGCS System wersja 21.25 - lista zmian (17-03-2021 r.)
 

Lista zmian:  

Moduły księgowe:

 • Uaktualniono API dla sprawdzania kontrahentów na białej liście;
 • Przywrócono możliwość księgowania paragonów z modułów magazynowych przy pracy na tej samej bazie danych.

 

Kadry i Płace:

 • Dodano nowe wzory formularzy dla deklaracji PIT-4R wer.12 i PIT-8AR wer.11.

 

Mała Firma DGCS System wersja 21.24 - lista zmian (11-03-2021 r.)

 

Lista zmian:  

Moduły księgowe:

 • Dodano definicję sprawozdań finansowych dla Bilansu i RZiS dla organizacji pozarządowych;
 • Dodano obsługę wysyłania sprzedaży z oznaczeniami dostaw, oznaczeniami procedur i typami dokumentów w interfejsie z MójKsiękowy24;
 • Przywrócono możliwość obliczania Bilansu dla jednostek mikro po zaimportowaniu danych ze standardowego pliku XML;
 • Przywrócono możliwość importu dokumentów zakupu z pliku JPK V7M/K i JPK VAT (3).

Kadry i Płace:

 • Dodano nowy formularz deklaracji PIT-11 wer.27;
 • KEDU 5 - usprawniono eksport składek wypadkowych do RCA i DRA w sytuacji, gdy w jednym miesiącu są wypłacane dwie listy płac (dla dwóch różnych wersji pracownika).
   

Mała Firma DGCS System wersja 21.23 - lista zmian 08-03-2021 r.)

 

Lista zmian:

System:

 • W rejestrach VAT zakupu dodano pole „Data wpływu”. Zgodnie z przepisami prawa fakturę VAT zakupu możemy odliczyć do trzech miesięcy od daty otrzymania dokumentu (daty wpływu). W generowanym JPK-V7M/K są pola daty dokumentu i daty wpływu, gdzie data wpływu może być inna niż data odliczenia (data VAT). W większości przypadków można w datę wpływu w JPK wpisać datę VAT, ale w sytuacjach skrajnych data wpływu może mieć tutaj znaczenie np. data wpływu w styczniu, ale odliczamy tą fakturę dopiero w marcu. Wtedy w datę VAT wpiszemy marzec, a w datę wpływu styczeń i do JPK pójdzie dopiero w marcu.
   

Moduły magazynowe:

 • DGCS System Portal aukcyjny. Z uwagi na wprowadzone w zmiany w serwisie aukcyjnym zmieniliśmy miejsce, z którego pobierany jest numer EAN. Teraz jest on pozyskiwany z parametru GTIN gdzie w zależności od kategorii jest numerem EAN, ISBN lub ISSN;
 • DGCS System Portal aukcyjny. Zmieniony został sposób pobierania nazwy kontrahenta z danych do faktury i dostawy. Nazwa pobierana jest z odpowiednich pół formularza dostawy w zależności od tego czy pobieramy dane nabywcy lub adres dostawy;
 • DGCS System Portal aukcyjny. Dodany został parametr powodujący przeniesienie odczytu numeru EAN z parametrów aukcji po tym jak zostanie wyszukany kod kreskowy w treści/opisie aukcji;
 • Podatek cukrowy - usprawniono generowanie deklaracji cukrowej w przypadku, gdy usuwana jest ostatnia pozycja cukrowa z dokumentu. W poprzedniej wersji w takim przypadku zostawał nagłówek dokumentu i pobierany był do analizy w deklaracji opłaty cukrowej;
 • Podatek cukrowy - przy generowaniu JPK CUK wprowadzono pomijanie dokumentów magazynowych. WZ są dodawane do deklaracji tylko w przypadku, gdy nie ma faktury. Jeżeli wystawiona jest FV z dokumentu WZ wówczas do deklaracji pobierana jest faktura;
 • Usprawniono podpowiadanie cen zakupu dla faktur RR;
 • Dodano nowy moduł umożliwiający wystawienie dokumentów MM na wiele magazynów jednocześnie.


Moduły księgowe:

 • Zmieniono obliczanie różnic kursowych z kompensat. Rozwiązane zostało to w następujący sposób:
  - Na nagłówku kompensaty są dodane dane kursowe i przy wystawianiu kompensaty kurs jest podpowiadany z dnia poprzedzającego datę kompensaty.
  - Przy księgowaniu kompensat w walucie obcej na kontach księgowych kwoty w PLN są przeliczane po kursie z nagłówka kompensaty.
  - We wzorcach księgowania różnic kursowych z kompensat dodane są kwoty zysku i straty osobno od należności i od zobowiązań. Te nowe kwoty mają zastosowanie do kompensat należności i zobowiązań. Kompensaty nadpłat powinny być policzone po tym samym kursie, tym samym nie powinno być różnic kursowych z kompensat nadpłat. Jeżeli jednak takowe istnieją, to nieważne jakie mamy wybrane kwoty we wzorcu, wszystkie zachowują się tak samo, jak zysk i strata.
  - W KPiR i KPiR dla RR dostarczone są nowe wzorce domyślne dla księgowania różnic kursowych z kompensat należności i zobowiązań zawierające nowe kwoty. W istniejących już latach obrachunkowych wzorce nie ulegną zmianie po aktualizacji programu.
  - Zmiana automatycznego księgowania takich różnic kursowych z ujęciem różnicy kursowej jako dwie osobne kwoty ze względu na fakt, że różnice kursowe dodatnie i ujemne od należności i zobowiązań mogą być księgowane na osobnych kontach księgowych
    - pierwsza kwota różnicy kursowej jest różnicą pomiędzy kwotą kompensaty pomnożona przez kurs należności oraz kwotą kompensaty pomnożoną przez kurs z dnia poprzedzającego datę kompensaty
    - druga kwota różnicy kursowej jest różnicą pomiędzy kwotą kompensaty pomnożoną przez kurs zobowiązania oraz kwotą kompensaty pomnożoną przez kurs z dnia poprzedzającego datę kompensaty.
  - Zmiana w eksporcie i imporcie danych poprzez dekrety XML z uwzględnieniem danych kursowych przy kompensacie.
 • Dodano nowy schemat przesyłania e-deklaracji PIT-36 (28) v.2;
 • Poprawiono wydruk Księgi Przychodów i Rozchodów. W nagłówku dopisano, że kwoty podane są w PLN z dokładnością do 1 grosza oraz poprawiono opis kolumny 7 przez dodanie “i”;
 • Uzupełniono brakujące warunki w deklaracji CIT-8 (29) dla pól 131 i 134;
 • Umożliwiono automatyczne księgowanie różnic kursowych powstałych od kwoty netto oraz VAT na różne konta księgowe. Rozwiązane zostało to w następujący sposób:
  - przy generowaniu należności lub zobowiązań podczas ręcznego księgowania na kontach rozrachunkowych w Księdze Handlowej dodano wybór typu kwoty danego rozrachunku (netto, VAT, brutto).
  - domyślnie oznaczane jest jako brutto, natomiast użytkownik może zmienić typ kwoty.
  - we wzorcach księgowania różnic kursowych od sprzedaży i zakupu oraz kompensat zaległości można określić dodatkowy warunek typu kwoty (netto, VAT, brutto). Umożliwia to księgowanie różnic kursowych od kwot netto i VAT na różne konta księgowe.
  - kartoteki rozrachunków posiadają w tabelach prezentujących należności i zobowiązania dodatkową kolumnę typ kwoty.
   

Kadry i Płace:

 • Usprawniono skrócony wydruk Listy płac.

 

Mała Firma DGCS System wersja 21.22 - lista zmian 24-02-2021 r.)
 

System:

 • Dodano wsparcie dla programu uruchomianego na komputerach mac z nowym procesorem M1 opartym o architekturę ARM.

Moduły księgowe:

 • Dodano możliwość importu dokumentów VAT marża z pliku JPK V7M/K;
 • Dostosowano interfejs MójKsięgowy24 do obsługi nowych przepisów dla ryczałtu;
 • Zmieniono wykazywanie kwoty przychodu w danej stawce na raporcie rozliczenia ryczałtu na zero, w przypadku, gdy przychód w danej stawce jest ujemy;
 • We wzorcach księgowania wyciągu bankowego, w dodatkowych warunkach pozycji dodano wyświetlanie kolumny z numerem konta bankowego;
 • Usprawniono obliczania wartości współczynnika VAT dla roku 2020. Chodzi o sytuację, że przed 1 października obowiązywały inne przepisy, tzn. paragony, do których wystawione były faktury oznaczane były jako NIE_DO_REJESTRU=1 w bazie danych, a po 1 października faktury wystawione z paragonów maja znacznik "FP";
 • Dodano nową wersję schematu przesyłki CIT-ST wer.7 v.8-0;
 • Zmieniono ujmowanie sprzedaży VAT marża usług turystyki w części deklaracyjnej JPK-V7.

Kadry i Płace:

 • Usprawniono proces aktualizacji ustawień płacowych podczas zmiany kodu tytułu ubezpieczenia na 0570xx.

 

Mała Firma DGCS System wersja 21.21 - lista zmian (17-02-2021 r.)

 

System:

 • Zestawy raportów – zmieniono interpretację parametrów dat;
 • Na wydruku UPO dodano informację o typie dokumentu i za jaki okres był składany.
   

Moduły magazynowe:

 • Usprawniono generowanie e-Deklaracji CUK (1) za styczeń;
 • Usprawniono przeliczanie kwot na brutto przy zaznaczaniu fiskalizacji faktury wystawianej z WZ.

Moduły księgowe:

 • W raportach wiekowania należności lub zobowiązań przy kompensatach dodano ograniczenie daty kompensaty a nie skompensowanego rozrachunku.
 • Dla przykładu: gdy należność jest w styczniu, zobowiązanie w lutym a kompensata powstała w marcu, to przy wiekowaniu należności na koniec lutego kompensata nie zostanie ujęta, ponieważ data kompensaty jest późniejsza niż koniec lutego, choć zobowiązanie jest w lutym. W poprzednich wersjach nie była brana pod uwagę data kompensaty, tylko data rozrachunku kompensującego, a więc w tym przypadku data zobowiązania. Tak więc wcześniej przy wiekowaniu na koniec lutego to zobowiązanie było brane pod uwagę w raporcie;
 • Usprawniono raport „wiekowania należności”. W podsumowaniu całego raportu brane są pod uwagę tylko rozrachunki na kontrahentów widocznych;
 • Dodano nowe wersje schematów wysyłki e-Deklaracji VAT-UE wer.5 v2-0 i VAT-UEK wer.5 v2-1;
 • Przy otwieraniu kartoteki przygotowanych e-Deklaracji i wysłanych e-deklaracji dodano pasek postępu na oknie wraz z opisem, do której bazy program się łączy;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36L wer.17 wraz z załącznikami i obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dodano obsługę e-sprawozdań finansowych dla organizacji pozarządowych.
   

Mała Firma DGCS System wersja 21.20 - lista zmian (05-02-2021 r.)

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 • Dodano możliwość wysłania e-Deklaracji CUK-1 (1), która jest wysyłana jako plik JPK (Narzędzia → Generuj JPK → Typ JPK → Podatek cukrowy – CUK (1));
 • Akcyza węglowa – usprawniono przenoszenie wartości akcyzy przy wystawianiu faktury z zamówienia od klienta;
 • Zabezpieczono moduł Fakturowanie przed przypadkowym wystawieniem faktur w innym magazynie, w przypadku przelogowania użytkownika.

Moduły księgowe:

 • Podczas generowania raportu „Rozliczenie podatnika” w module Ryczałt oraz KPiR dla RR pominięto pojawianie się komunikatu dotyczącego formy opodatkowania;
 • Poprawiono literówki w opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Parametry dekretacji → Podpowiadaj rodzaj ewidencji VAT na podstawie zapisów z okresu.
   

Mała Firma DGCS System wersja 21.19

Lista zmian:

System:

 • Usprawniono powiększanie wierszy w przypadku zmiany rozmiaru czcionki do maksymalnej wartości.
   

Moduły magazynowe:

 • Usprawniono prezentowanie kwoty VAT na pozycji faktur korygujących;
 • Dodano kolumnę „Typ faktury” w kartotece faktur VAT.

Moduły księgowe:

 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36 wer.28 wraz z załącznikami i obsługą e-deklaracji;
 • Dodano nową strukturę JPK dla ryczałtu - JPK_EWP (2);
 • Dla „korekty podstawy opodatkowania za złe długi” zmieniono datę korekty na: termin płatności + 90 dni.

Kadry i Płace:

 • Dodano zmienną finansową - "Podstawa zdrowotna dla właściciela" obowiązującą od stycznia 2021 r.

 

Mała Firma DGCS System wersja 21.18
 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 • Dodano obsługę funduszy rolniczych dla korekt faktur RR.

Moduły księgowe:

 • Usprawniono wydruk dowodu wewnętrznego / PK w polu „VAT” dla rejestry sprzedaży. W poprzednich wersjach na wydruku pole „VAT” obliczane było jako „brutto-netto”. W aktualnej wersji pole to jest pobierane z bazy ponieważ zdarzają się przypadki, gdzie VAT jest różny od „brutto-netto” np. w przypadku sprzedaży VAT marża z marżą ujemną;
 • Dodano obsługę nowych przepisów dla Ryczałtu (raporty: Ryczałt; Rozliczenie ryczałtu; Rozliczenie podatnika; nowa stawka – 15%);
 • Usprawniono zaznaczanie dokumentów do księgowania w opcji „Księga/ Dziennik → Księguj dokumenty z Magazynu / Fakturowania” → "Odznacz paragony do których są faktury".

 

Mała Firma DGCS System wersja 21.17
 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 • Dodano obsługę funduszy rolniczych dla korekt faktur RR.


Moduły księgowe:

 • Usprawniono wydruk dowodu wewnętrznego / PK w polu „VAT” dla rejestry sprzedaży. W poprzednich wersjach na wydruku pole „VAT” obliczane było jako „brutto-netto”. W aktualnej wersji pole to jest pobierane z bazy ponieważ zdarzają się przypadki, gdzie VAT jest różny od „brutto-netto” np. w przypadku sprzedaży VAT marża z marżą ujemną;
 • Dodano obsługę nowych przepisów dla Ryczałtu (raporty: Ryczałt; Rozliczenie ryczałtu; Rozliczenie podatnika; nowa stawka – 15%);
 • Usprawniono zaznaczanie dokumentów do księgowania w opcji „Księga/ Dziennik → Księguj dokumenty z Magazynu / Fakturowania” → "Odznacz paragony do których są faktury".


Kadry i Płace:

 • Dodano obsługę e-Deklaracji IFT-1/IFT-1R wer.16;
 • Usprawniono generowania PIT-11 wer.26 w przypadku zbiorczego wysyłania tej deklaracji.

 

Mała Firma DGCS System wersja 21.17 - lista zmian (13-01-2021 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 • Usprawniono edycję dokumentu PZ w przypadku edycji faktury WNT wystawionej w walucie;
 • W kartotece faktur zaliczkowych uzupełniono wyświetlanie o nazwy produktu z pozycji zamówienia;
 • Na wydruku faktury zaliczkowej dodano informację o kwocie zapłaconej;
 • Usprawniono losowe „znikanie” pozycji na dokumencie w przypadku dodawania pozycji do istniejącego dokumentu w kartotekach wydań, przy włączonej opcji odświeżania w tle asortymentu.

 

Moduły księgowe:

 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-28 wer.23 wraz z załącznikami i obsługą w e-Deklaracjach;
 • Usprawniono import danych początkowych z KPiR (DOS/Windows) z zaznaczonymi zapisami w KPiR.
   

Kadry i Płace:

 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-4R wer.11 wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-8AR wer.10 wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dodano nowy wzór deklaracji IFT-1/IFT-1R wer.16;

 

Mała Firma DGCS System wersja 21.16 - lista zmian (07-01-2021 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 • Przy wystawianiu faktury z dokumentu WZ uwzględniono przenoszenie „opłaty cukrowej” po wybraniu opcji „Przelicz ceny wg cennika”;
 • Przywrócono możliwość realizacji zamówień z okna głównego dla zamówień bez „opłaty cukrowej”;
 • Usprawniono zapamiętywanie podziału zakładki „Dane dodatkowe” w słowniku w kontrahentów.

 

Mała Firma DGCS System wersja 21.15 - lista zmian (07-01-2021 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 • Dodano obsługę modułu dodatkowego: DGCS System Opłata cukrowa;
 • Usprawniono przełączenie typu dokumentu na przesunięcie międzymagazynowe w przypadku, gdy w programie nie został zdefiniowany drugi magazyn.

Kadry i Płace:

 • Dodano możliwość ustawienia pobierania zaliczki na podatek w 2021 roku od przychodów z umowy o pracę oraz umowy zlecenia u osoby poniżej 26 lat. Funkcja dostępna w Ustawienia płacowych → Oświadczenia i wnioski osoby poniżej 26 lat;
 • Usprawniono obliczanie kolumny ‘Podatek naliczony’ na listach płac;
 • Usprawniono generowanie raportów: "Raport dni zasiłkowe", "Raport umów o pracę", "Raport umów cywilnoprawnych" dla wersjonowanych pracowników.

 

Mała Firma DGCS System wersja 21.14 - lista zmian (28-12-2020 r.)

 

Lista zmian:

Kadry i Płace:

 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-4R (10) wraz z obsługą e-Deklaracji;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-8AR (9) wraz z obsługą e-Deklaracji;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-11 (26) wraz z obsługą e-Deklaracji;
 • Dodano zmienne finansowe obowiązujące od 01.01.2021 r., których wartość jest znana na moment wydania wersji;
 • Dodano uwzględnianie minimalnej stawki godzinowej dla umów zlecenia obowiązującej w 2021 r., polegające na sprawdzaniu wartości wynagrodzenia przy rejestrowaniu umów zlecenia oraz przy rejestrowaniu rachunków do umów zlecenia;
 • Dodano opcje „Zapisz na pulpit” oraz „Zapisz w dokumentach” dla wydruków generowanych w przypadku pracy terminalowej;
 • Zablokowano możliwość zapisania umowy cywilnoprawnej w sytuacji gdy data rozpoczęcia umowy jest późniejsza niż data zakończenia;
 • Dodano filtr Dział oraz Grupa w oknie Listy Płac/Karty wynagrodzeń.

 

Mała Firma DGCS System wersja 21.13 - lista zmian (23-12-2020 r.)

 

Lista zmian:

System:

 • Dodano pobieranie danych kontrahenta z VIES. Na podstawie NIP-u z dwuliterowym kodem kraju (jeżeli brak tego przedrostka, to dodawany jest kod PL). Adres jest cały w jednym polu, ponieważ tylko tak jest on zapisywany w bazie VIES.

Moduły magazynowe:

 • Usprawniono wyświetlanie dokumentów po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na dokumencie przyjęć z danym towarem (Okno asortyment → Informacja o towarze → Dokumenty przyjęć → prawy przycisk myszy na dokumencie przyjęcia → Pokaż);
 • Przywrócono wyświetlanie dokumentu po wybraniu opcji „Anuluj dokument”.

Moduły księgowe:

 • Dla wzorców księgowania z modułu Kadry i Płace dodano możliwość przypisania składników PPK: Wpłata dodatkowa uczestnika do PPK, Wpłata dodatkowa zatrudniającego do PPK, Wpłata podstawowa uczestnika do PPK, Wpłata podstawowa zatrudniającego do PPK;
 • Zmieniono datę wykazywania dokumentów oznaczonych jako „FP” w pliku JPK_V7M/V7K. Faktury do paragonu wykazywane są z datą wystawienia faktury;
 • Przy imporcie danych z pliku JPK_V7M/V7K dodano przenoszenie kodu kraju;

 

Mała Firma DGCS System wersja 21.12 - lista zmian (10-12-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 • Przywrócono możliwość wejścia do słownika „Grupy towarów” na nowych bazach danych;
 • Przywrócono możliwość dodawania towaru „Podobny do zaznaczonego”;
 • Dodano możliwość przenoszenia wagi towaru przy realizacji zamówienia w przypadku, gdy zamówienie zostało edytowane;
 • Dodano zapisywanie w bazie danych oznaczeń VAT przy wystawianiu korektysprzedaży;
 • W opcji „Operacje zbiorcze na dokumentach” dodano mechanizm wyszukiwania CFT;
 • Przy edycji Oferty i dodawaniu nowej pozycji dodano podpowiadanie ceny towaru;
 • W module Fakturowanie dodano zapamiętywanie otwartych zakładek;
 • W oknie głównym programu w panelu „Wystawiany dokument” dodano kolumny: „Wartość sprzedaży netto” oraz „Wartość sprzedaży brutto”;
 • Przy realizacji zamówienia od klienta z kartoteki dodano możliwość zmiany odbiorcy.
   

Moduły księgowe:

 • Przy generowaniu JPK V7M/V7K w przypadku WNT-TT w części ewidencyjnej dla podatku należnego dodano oznaczenie procedury WNT_TT;
 • Dla raportu rejestru VAT marża dodano podsumowanie kwot: netto, VAT, brutto;
 • Dla deklaracji rocznych PIT-36, PIT-36L i PIT-28 dodano przenoszenie kwot należnych zaliczek.
 • Dla PIT-36 (27) są to pola od 242 do 247 i od 266 do 271;;
 • Dla PIT-36L (16) są to pola od 60 do 65 i od 84 do 89;;
 • Dla PIT-28 (22) są to pola od 125 do 135 i 137.
 • Usprawniono eksport dekretów XML z modułów magazynowych w przypadku, gdy na dokumentach płatności, które rozliczają faktury sprzedaży i zakupu nie występuje numer dokumentu. W takim przypadku, przy generowaniu pliku XML w wersji 2 w polu numer wpisywany jest BRAK;
 • Zmieniono sposób rozliczania sprzedaży VAT marża w celu poprawnego generowania pliku JPK V7M/V7K w przypadku sprzedaży z marżą ujemną oraz korekty (zwrotu) sprzedaży z marżą dodatnią i ujemną.
 • 1. Sprzedaż z marżą ujemną:
 • W przypadku gdy marża brutto jest kwotą ujemną, to ujemne są również wartości podatku VAT oraz marża netto (podstawa opodatkowania). Do rejestru VAT należy wówczas wpisać marżę netto w wartości ujemnej, podatek VAT w wysokości 0, a w pozycji brutto wartość sprzedaży. W części ewidencyjnej pliku JPK V7M/V7K powinny pojawić się dokładnie takie kwoty. W części deklaracyjnej nie ma możliwości wykazania ujemnej kwoty netto oraz podatku VAT w wysokości 0. Zatem jeżeli wartość podatku VAT jest równa 0, to wartość kwoty netto również zostanie wykazana jako 0.
 • 2. Zwrot sprzedaży z marżą dodatnią:
 • W przypadku zwrotu sprzedaży z marżą dodatnią należy ręcznie dodać wpis w Rejestrze VAT sprzedaży z takimi samymi wysokościami kwot jak przy pierwotnej fakturze sprzedaży, ale ze znakami minus. Wówczas zarówno w części ewidencyjnej, jak i deklaracyjnej pliku JPK V7M/V7K wartości netto, VAT oraz brutto zostaną wykazane ze znakiem minus.
 • 3. Zwrot sprzedaży z marżą ujemną:
 • W przypadku zwrotu sprzedaży z marżą ujemną należy ręcznie dodać wpis w Rejestrze VAT sprzedaży z takimi samymi wysokościami kwot jak przy pierwotnej fakturze sprzedaży, ale ze znakami przeciwnymi. Zatem skoro przy pierwotnej fakturze wartość marży netto była kwotą ujemną, to przy księgowaniu zwrotu należy wprowadzić ją jako kwotę dodatnią. Podatek VAT przy pierwotnej fakturze wynosił 0, zatem przy zwrocie również powinien wynosić 0. Wartość marży brutto przy pierwotnej fakturze była kwotą dodatnią, więc przy zwrocie należy ją wprowadzić ze znakiem minus. W części ewidencyjnej pliku JPK V7M/V7K powinny pojawić się dokładnie takie kwoty. W części deklaracyjnej nie ma możliwości wykazania dodatniej kwoty netto oraz podatku VAT w wysokości 0. Zatem jeżeli wartość podatku VAT jest równa 0, to wartość kwoty netto również zostanie wykazana jako 0.
   

Kadry i Płace:

 • Zdefiniowano słownik świąt na rok 2021.

 

Mała Firma DGCS System wersja 21.08 - lista zmian (18-11-2020 r.)
 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 • W przypadku wystawiania faktur do paragonu zmieniono oznaczenie „ NIE_DO_REJESTRU=0”;
 • W kartotece faktur VAT dodano kolumnę „Pozostało do zapłaty”, w której można znaleźć informację czy dokument został zapłacony.


Moduły księgowe:

 • W plikach JPK V7M/V7K dodano ujmowanie dokumentów sprzedaży z oznaczeniem „NIE_DO_REJESTRU = 1”;

 • Dodano nowy typ wzorca księgowania dla faktur wystawionych z paragonu oraz dodano automatyczne księgowanie faktur sprzedaży z zaznaczeniem „FP” według tego wzorca;

 • Usprawniono import z KAMSOFT w przypadku, gdy w pliku występuje więcej dokumentów bez NIP niż z NIP-em;

 • Usprawniono obliczanie pola 53 na deklaracji w przypadku, gdy pole 38 jest większe niż pole 48, ale wpisana jest wartość w pola 49 i 52;

 • Przywrócono możliwość zmiany statusu na zakładkach rejestrów sprzedaży i zakupu;

 • Uaktualniono komunikat w przypadku podpisywania JPK V7M/V7K profilem zaufanym;

 • W narzędziu do sprawdzania księgowań dodano przycisk „Powiązania”;

 • Zmieniono wersję e-deklaracji dla PIT-4R (9).

 

Mała Firma DGCS System wersja 21.07 - lista zmian (16-11-2020 r.)

Lista zmian:

System:

 • Na raportach rejestrów VAT sprzedaży dodano podsumowanie zapisów z oznaczeniem „FP”;
 • Dodano możliwość odświeżenia abonamentu w oknie „Konfiguracja baz danych”;
 • Zmieniono dzień korzystania z dodatkowych funkcji w programie. Jeżeli abonament jest ważny np. do 4-11-2020 r. to w tym dniu wszystkie dodatkowe funkcje w programie również są dostępne;
 • W konfiguracji serwera SMTP dodano możliwość wyboru wersji dla protokołu TLS.

 

Moduły magazynowe:

 • Dla rodzaju dokumentu „Faktura wewnętrzna” dodano zapisywanie zmiany typu dokumentu;
 • Zmieniono sposób oznaczania paragonów. Od tej pory paragony zafiskalizowane nie będą oznaczane jako RO;
 • Dodano narzędzia do grupowej zmiany: typu dokumentu, oznaczeń dostaw i oznaczeń procedur (Narzędzia → Narzędzia zmiany oznaczeń VAT);
 • Dodano możliwość edycji oznaczenia VAT, procedur i typu dokumentu w kartotece korekt faktur VAT;
 • Umożliwiono wyłączenie wszystkich oznaczeń towarów przy edycji faktury jeżeli wcześniej na dokumencie były wprowadzone oznaczenia;
 • Usprawniono pobieranie danych z GUS w przypadku, gdy użytkownik wprowadzi w pole NIP więcej niż 10 znaków;
 • W przypadku wprowadzania przyjęć w oknie głównym dodano możliwość wprowadzenia lokalizacji danego towaru;
 • Przywrócono możliwość wystawienia faktury w przypadku, gdy wybrany został sposób płatności „karta płatnicza”;
 • Dodano parametr, który oznacza dokument jako „FP” w przypadku fiskalizacji faktury z kartoteki. Parametr jest dostępny w opcji: Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Wystawianie dokumentów cd. → „Podpowiadaj typ operacji VAT jako FP przy fiskalizacji faktury (parametr globalny, wymaga ponownego uruchomienia systemu)".


Moduły księgowe:

 • Dodano możliwość drukowania deklaracji VAT-7 (w. 21) w opcji Rejestry VAT → Deklaracje VAT-7.
 • Poprawiono generowanie raportu „Rozliczenia podatnika” o wyświetlany zakres dat;
 • Usprawniono możliwość automatycznego księgowania różnic kursowych w przypadku, gdy dotyczy to dużych kwot różnic;
 • Wprowadzono możliwość dodawania numeru PZ do numeru faktury zakupu przy księgowaniu zakupów przy pomocy dekretów zapisanych do plików XML;
 • Przy imporcie danych z Kamsoft dodano możliwość importowania faktur bez NIP. Faktury takie są księgowane do VAT z oznaczeniem FP i nie są ujmowane w podatku dochodowym;
 • W części ewidencyjnej dodano przenoszenie danych do pola P_40 (wartość netto z tytułu nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych);
 • W narzędziach administracyjnych dla rejestrów VAT dodano podsumowanie dokumentów (sumy netto, VAT, brutto);
 • Dodano obsługę nowego pliki importu z Subiekta w formacie EDI++ w wersji 1.08;
 • Rozszerzono raporty rejestrów VAT o wybór typu dokumentu;
 • Dodano wzorzec dokumentu z kolumną 15 (Sprzedaż (kol.15)), który pozwala na ręczne księgowanie faktur do paragonów.


Mała Firma DGCS System wersja 21.06 - lista zmian

Lista zmian:

Moduły magazynowe:
 

 • Dodano obsługę kolektora Cipherlab 8300

 

Moduły księgowe:
 

 • W narzędziu do „Sprawdzania księgowań” dodano kolumny z kodami GTU oraz oznaczeniami procedur, a także filtrowanie po tych kolumnach;
 • Przy imporcie z Kamsoft wycofano automatyczne oznaczenie kodu „GTU_09”;
 • Usprawniono księgowanie z Subiekta w przypadku, gdy księgowane są dokumenty bez VAT np. kasa, wyciągi bankowe;
 • Dodano ujmowanie zakupu VAT marża w pliku JPK V7M/V7K.
 • - Do części ewidencyjnej JPK V7M/V7K wejdą te dokumenty zakupu, które mają wpisaną kwotę VAT marża na zakładce oznaczeń. Kwota ta będzie ujęta w elemencie ZakupVAT_Marza. W innych elementach nie będzie ujęta ta kwota, bo jest to zakup ze stawką np. "np", więc nie jest ujmowany w części ewidencyjnej w polach K_xx i w części deklaracyjnej.
 • - Podczas dodawania czy edycji zapisu zakupu, jeżeli wybrany jest identyfikator VAT marża, to data VAT jest ustawiana za 100 lat, a więc nie wchodzi do ewidencji, bo nie została jeszcze sprzedana.
 • - Ponieważ data VAT jest wspólna dla całego nagłówka dokumentu należy wprowadzać w jednym zapisie tylko zakup służący jednej sprzedaży VAT marża.
 • - Podczas dodawania sprzedaży VAT marża i wybraniu identyfikatora VAT marża zakupy powiązane z tym identyfikatorem są zmieniane tak, że data VAT na nich ustawiana jest na datę sprzedaży VAT marża, a więc zarówno zakup i sprzedaż zostaną ujęte w tym samym okresie rozliczeniowym.
 • - Podczas edycji sprzedaży i usunięcia lub zmiany identyfikatora VAT marża zmieniana jest data VAT na zakupach powiązanych ze "starym" identyfikatorem na za 100 lat od daty dokumentu zakupu oraz jeżeli został wybrany inny identyfikator, to na zakupach z nim powiązanych data VAT jest ustawiana na datę VAT tej sprzedaży.
 • - Podczas usuwania sprzedaży, na której był wybrany identyfikator VAT marża, data VAT na zakupach powiązanych z tym identyfikatorem jest ustawiana na za 100 lat od daty dokumentu zakupu.
 • - W JPK V7M/V7K w części ewidencyjnej w elemencie SprzedazVAT_Marza zostanie ujęta kwota brutto jeżeli: dany zapis VAT sprzedaży jest powiązany z identyfikatorem VAT marża (nawet jeżeli nie ma oznaczeń procedur MR_T/MR_UZ) oraz wpis ma ustawione oznaczenie procedury MR_T lub MR_UZ.
 • Usprawniono generowanie pliku JPK V7M/V7K w przypadku, gdy w niektórych polach (np. 39) występuje wartość zerowa;
 • Dodano przedrostek „PL” dla transakcji krajowych. Dodatkowo podczas automatycznego księgowania z JPK V7M/V7K obsłużony jest parametr umożliwiający pomijanie tego przedrostka przy wyszukiwaniu kontrahenta przy księgowaniu danego dokumentu.
 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-9M (10).

 

Kadry i Płace:
 

 • Usprawniono obliczenie składników definiowalnych w zależności od ustawienia "Zmienności składnika";
 • Usprawniono import danych adresowych z Płace DOS.
   

Mała Firma DGCS System wersja 21.05 - lista zmian (27-10-2020 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Dla pozycji wyciągu bankowego dodano możliwość przypięcia płatności, która nie jest dowiązana do żadnego innego dokumentu. Dotyczy sytuacji, gdy wystawiamy fakturę na przedpłatę, zostaje ona rozliczona w systemie i wydrukowana z informacją, że dokument zaostał zapłacony.


Moduły magazynowe:

 • Dodano raport rozliczeń na fundusze promocji rolnictwa na podstawie dokumentów RR;
 • Dodano obsługę kasy fiskalnej Novitus Sento Online.


Kadry i Płace:
 

 • PPK - dodano możliwość określenia rozszerzenia eksportowanego pliku jako XML;
 • PPK - usprawniono nazwę eksportowanego pliku tak, aby nie zawierała znaków specjalnych;
 • PPK - usprawniono wygenerowany plik eksportu tak, aby zawierał poprawny atrybut wersji;
 • KEDU 5 - usprawniono generowanie zerowego wpisu w RCA dla pracowników bez wypłat w danym miesiącu, ale aktywnych i zatrudnionych;
 • KEDU 5 - pominięto generowanie wpisu w RCA dla osób z urlopem bezpłatnym lub nieobecnością nieusprawiedliwioną w całym miesiącu i bez wypłat w tym miesiącu.


Mała Firma DGCS System wersja 21.04 - lista zmian (20-10-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • W oknie „Faktura” przy tworzeniu faktury z dokumentu WZ usprawniono wyświetlanie wartości „Rabat” w przypadku, gdy wartość rabatu jest wprowadzona po przecinku;
 • W oknie „Wybierz dokument WZ na fakturę” dodano kolumnę „Uwagi”;
 • Usprawniono możliwość wystawienia dokumentu sprzedaży w przypadku, gdy nazwa odbiorcy ma powyżej 100 znaków;
 • W kartotekach dokumentów przyjęć usprawniono prezentowanie podsumowania wartości w przypadku, gdy na dokumencie jest więcej niż jedna stawka;
 • Umożliwiono automatyczną wysyłkę na e-mail faktur korygujących sprzedaży;
 • Dodano automatyczne oznaczenie „RO” w przypadku fiskalizacji paragonów.

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono zapamiętywanie pól 55-58 na deklaracji VAT-7 w wersji 21;
 • Usprawniono edycję zapisów w module Księga Handlowa, gdzie w poprzedniej wersji pogram podpowiadał kwoty pomimo tego, że wpis się bilansował;
 • W słowniku „zdarzeń gospodarczych” dodano mechanizm wyszukiwania CFT;
 • Dodano suwak, który pojawia się przy wprowadzeniu większej ilości danych w polu ORDZU dla deklaracji VAT-7 w wersji 21;
 • Zabezpieczono pole „Uwagi” na deklaracji VAT-7 w wersji 21 w przypadku wprowadzenia dużej ilości danych;
 • Usprawniono import sprzedaży w walucie z MójKsięgowy24.pl;
 • Na zakładce VAT ustawiono włączenie lub wyłączenie znacznika „Sprzedaż paragonowa, do której wystawiona fakturę VAT” w zależności od daty. Dla dat VAT wcześniejszych niż 01-10-2020 znacznik jest włączony (stare przepisy), a dla późniejszych wyłączony (niemożliwy do edycji) (nowe przepisy);
 • Usprawniono oznaczenie znacznika „Sprzedane” podczas edycji księgowania VAT marża;
 • Usprawniono wypełnianie pól 52 i 53 na deklaracji VAT-7K (14), jeżeli było wybrane przenoszenie danych z poprzedniej deklaracji;
 • W module Ryczałt dodano raport rozliczania różnic kursowych dla sprzedaży;
 • Usprawniono import danych z programu KPiR (DOS / Windows) w przypadku wykonania importu z wersji starszej niż 21.

 

Kadry i Płace:

 

 • KEDU 5 – pominięto generowanie zerowych wpisów w RCA dla osób nieaktywnych;
 • KEDU 5 - pominięto generowanie zerowych wpisów w RCA dla zleceniobiorców bez ubezpieczeń społecznych (czyli z samym ubezpieczeniem zdrowotnym lub bez żadnych ubezpieczeń), gdy zleceniobiorca ma w danym miesiącu obowiązującą umowę, ale nie ma wypłacanego rachunku;
 • KEDU 5 - ustawiono w RCA podstawę ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego na 0 dla zleceniobiorców w przypadku, gdy nie podlegają tym ubezpieczeniom;
 • KEDU 5 - pominięto generowanie nadmiarowych, zerowych wpisów w RZA dla zleceniobiorców z rachunkami wypłacanymi w następnym miesiącu;
 • KEDU 5 - ustawiono w RCA podstawę ubezpieczenia chorobowego na 0 dla właścicieli i osób współpracujących, gdy nie podlegają temu ubezpieczeniu;
 • Usprawniono wypełnianie cz. IX (pola p1 i p2) w DRA w przypadku, gdy kwota zasiłków jest większa niż kwota składek do zapłaty.

 

Mała Firma DGCS System wersja 21.03 - lista zmian

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • Dodano drukowanie „oznaczenia VAT” i kodu „GTU” na fakturach zaliczkowych i końcowych do zaliczek;
 • Usprawniono generowanie pliku JPK VAT oraz JPK V7 w przypadku wystawienia dokumentów bez VAT.

 

Moduły księgowe:
 

 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-8 (11).

 

Mała Firma DGCS System wersja 21.00 - lista zmian (30-09-2020 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • W „Słowniku kontrahentów” dodano znacznik "Kontrahent powiązany". Zaznaczenie tej opcji będzie miało wpływ na podpowiedzi podczas wystawiania dokumentów w modułach magazynowych oraz dodawania wpisu z VAT w modułach księgowych;
 • Rozszerzono raporty rejestrów VAT o nowe kolumny typów dokumentów i oznaczeń procedur. W podsumowaniach rejestrów VAT i rozliczeń VAT sprzedaży nie są brane pod uwagę dokumenty z ustawionym typem FP (Faktura do paragonu).
 • Na podstawowym (pierwszym na liście) raporcie sprzedaży VAT dodana jest też kolumna z oznaczeniami dostaw (GTU).
 • Raporty według starych przepisów nadal dostępne są w opcji: "Raporty → VAT → Stare przepisy do 2020-09-30".

 

Moduły magazynowe:

 

 • Dodano możliwość generowania pliku JPK-V7M, ale z wypełniona tylko częścią ewidencyjną;
 • Dodano możliwość generowania plików JPK FA dla faktur bez VAT;
 • Dodano możliwość drukowania oznaczeń GTU oraz oznaczeń procedur na wydrukach;
 • Dodano możliwość edycji informacji o VAT z poziomu kartotek sprzedaży;
 • Dodano obsługę oznaczeń typu dokumentu, procedur VAT oraz oznaczeń VAT dla dokumentów sprzedaży, korekt sprzedaży oraz zaliczek.

 

Moduły księgowe:

 • Na zakładce VAT dla sprzedaży dodano znacznik "Art. 89a/89b ust. 1(-) i 4(+) ustawy";
 • Uaktualniono opis rodzajów ewidencji na zakładce VAT z uwzględnieniem nowej deklaracji VAT-7 (21) oraz VAT-7K (15);
 • Przy ręcznym księgowaniu wpisu z VAT dodano zakładkę „Oznaczenia”, która dla dokumentów sprzedaży zawiera do wyboru typ dokumentu, oznaczenia procedur oraz kody GTU.
 • Typ dokumentu znajduje się w górnej części zakładki i może przyjmować następujące wartości:Z
  - Dokument sprzedaży VAT|
  - RO Sprzedaż z kas rejestrujących,
  - WEW Dokument wewnętrzny,
 • FP Faktura do paragonu (tego typu dokumenty nie są ujmowane w podsumowaniach rejestrów VAT np. w deklaracji VAT-7).
 • Po lewej stronie zakładki jest tabela z oznaczeniami dostaw (kody GTU) z możliwością zaznaczenia wielu opcji. W przypadku wyboru typu dokumentu RO tabela jest niedostępna, ponieważ dla takiego typu dokumentu nie wybiera się oznaczenia dostaw. Po prawej stronie zakładki znajduje się tabela z oznaczeniami procedur z możliwością zaznaczenia wielu opcji. Niektóre z opcji są automatycznie podpowiadane podczas wyboru kontrahenta oraz wyboru rodzaju ewidencji i dodawania wiersza na zakładce VAT. I tak oznaczenie:
  - TP jest automatycznie zaznaczane w przypadku wyboru kontrahenta powiązanego,
  - SW jest automatycznie zaznaczane przy dodaniu wiersza z rodzajem ewidencji KRA-WY,
  - TT_D jest automatycznie zaznaczane przy dodaniu wiersza z rodzajem ewidencji WDT-TT.
 • Dla wpisów VAT zakupu zakładka zawiera do wyboru typ dokumentu oraz oznaczenia procedur.
 • Typ dokumentu znajduje się w górnej części zakładki i może przyjmować następujące wartości:
  - Dokument zakupu VAT,
  - MK Faktura zakupu na metodzie kasowej,
  - VAT_RR Faktura zakupu VAT RR,
  - WEW Dokument wewnętrzny.
 • W dolnej części znajduje się tabela z oznaczeniami procedur z możliwością zaznaczenia wielu opcji. Opcja IMP jest automatycznie zaznaczana przy dodaniu wiersza z rodzajem ewidencji I33. Na samym dole zakładki jest do wypełnienia kwota zakupu VAT marża. Wypełnia się ją tylko w przypadku zakupu służącemu sprzedaży VAT marża;
 • W zakładkach „Rejestry VAT sprzedaży” i „Rejestry VAT zakupu” oraz opcji "Powiązania" w zakładkach głównych dodano nowe kolumny typów dokumentów, oznaczeń dostaw i oznaczeń procedur;
 • Dodano deklaracje: VAT-7 (21) i VAT-7K (15). Obsługa deklaracji VAT-7 (21) dostępna jest w nowej formie bez "papierowego" formularza, ponieważ według nowych przepisów ma być przesyłana wraz z nowo obowiązującymi JPK-V7M oraz JPK-V7K i dostępna jest z poziomu menu głównego: "Rejestry VAT → Deklaracje VAT-7".
 • Z poziomu tej kartoteki istnieje możliwość generowania, edycji i usunięcia deklaracji VAT z Systemu;
 • Pozostawiona została opcja wyboru deklaracji VAT-7 (21) i VAT-7K (15) w "Raporty → Deklaracje → VAT", ale tylko w celach informacyjnych dla użytkownika, gdzie po wybraniu tych opcji wyświetlany jest stosowny komunikat;
 • Dodano możliwość generowania pliku JPK-V7M (1) oraz JPK-V7K (1);
 • Dodano możliwość podpisywania plików JPK danymi autoryzującymi dla osób fizycznych;
 • Dostosowano eksport i import dekretów poprzez XML do zmian w przepisach. Eksport i import dekretów poprzez XML w pełni wspiera nowe dane w zakresie rejestrów VAT w wersji 2.0. W celu wykorzystania tych funkcjonalności należy mieć taką wersję ustawioną w konfiguracji zarówno po stronie bazy, z której wykonywany jest eksport jak i bazy, do której wykonywany jest import;
 • Dodano możliwość automatycznego księgowania z JPK-V7M (1) i JPK-V7K (1);
 • Rozbudowano wzorce VAT o oznaczenia dostaw i oznaczenia procedur;
 • Dodano obsługę „metody kasowej” w Księdze Handlowej;
 • Dodano możliwość księgowania faktur RR z wydzieleniem kwoty na fundusze. W definicjach wzorców księgowania dla faktur RR dostępna jest kwota funduszu oraz kwota brutto minus kwota funduszu. Dodatkowo dla tych faktur można określić dodatkowe warunki księgowania z grupowaniem według funduszy. Automatyczne księgowanie kwot związanych z funduszami obsłużone jest tylko przy księgowaniu na tej samej bazie danych oraz przez dekrety XML;
 • Zmieniono kolejność podglądu pliku JPK. Domyślnie wyświetlana jest opcja „Jako dane XML”;
 • W szybkim starcie uaktualniono raporty VAT oraz deklaracje;
 • Dodano przenoszenie danych ze starej deklaracji VAT-7(20) do nowej VAT-7 (21);
 • Dostosowano pobieranie sprzedaży z MójKsięgowy24 do nowych przepisów.

 

Kadry i Płace:

 

 • W oknie "Dane firmy" dodano zakładkę "PPK" w celu ewidencjonowania podstawowych danych dotyczących Instytucji Finansowej, umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK;
 • Dodano okno „Zmienne finansowe PPK”, w którym określane są globalne ustawienia zmiennych finansowych dotyczących PPK- Wpłata podstawowa uczestnika procent / Wpłata dodatkowa uczestnika procent / Wpłata podstawowa zatrudniającego procent / Wpłata dodatkowa zatrudniającego procent / Minimalna wpłata podstawowa uczestnika procent / Próg minimalnej wpłaty podstawowej uczestnika;
 • Dodano okno „PPK status i parametry osoby” zawierające zakładki:
 • a) „Parametry i historia uczestnika” - umożliwia przegląd historii uczestnika PPK tj. informacji o procentach składek i datach ich stosowania oraz stanu wykonania realizowanych procesów PPK (Do rejestracji - Rejestracja / Do wznowienia – wznowienie / Do zmiany składek lub Do zmiany składki podstawowej uczestnika – Zmiana składek/ Do rezygnacji – Rezygnacja/ Do zwolnienia- Zwolnienie).
 • Zakładka pozwala na grupowanie osób według kryterium: Wszyscy / Z nieustalonym statusem PPK / Zarejestrowanych / Pracowników którzy zrezygnowali oraz standardowo według przypisanego Działu i Grupy. b) „Procesy PPK”- służy do przygotowywania i wykonywania procesów PPK. Można je wykonywać pojedynczo (dla wybranej osoby) oraz grupowo (dla wybranej grupy osób).
 • Procesy PPK dostępne w programie to:
  - Rejestracja Uczestników (z możliwością przypisania indywidualnych wielkości składek / wpłat finansowanych przez uczestnika oraz składki dodatkowej finansowanej przez Firmę);- Rezygnacja Uczestników (zarówno dla osób które nie przystąpiły do PPK przed rejestracją, jak i dla osób, które decyzje o rezygnacji podjęły po pierwszej rejestracji);
  - Wznowienia Uczestników (ponowne przystąpienia do PPK po wcześniejszej rezygnacji);
  - Zwolnienie Uczestników (informacja dla Instytucji finansowej o zakończeniu współpracy z osobą / osobami);
  - Zmiany (zmniejszenie) składki podstawowej Uczestników (możliwość ograniczenia wielkości składki podstawowej finansowanej przez Uczestnika w zakresie od 0,5% do 2%);
  - Zmiany składki dodatkowej Uczestników (możliwość indywidualnego ustawienia wielkości składki dodatkowej finansowanej przez Uczestnika w zakresie od 0,0% do 2%);
  - Zmiany składki dodatkowej Zatrudniającego (możliwość indywidualnego ustawienia wielkości składki dodatkowej finansowanej przez Firmę w zakresie od 0,0% do 2,5%);
  - Zmiany kilku składek (możliwość indywidualnego ustawienia wielkości składek indywidualnie parametryzowanych przez Uczestnika / przez Firmę).
 • W trakcie wykonywania procesów użytkownik w specjalnych oknach dialogowych proszony jest o wskazanie daty obowiązku dla danego procesu oraz innych ustawień charakterystycznych dla każdego procesu. Po zakończeniu każdego z procesów od dat wskazanych przy jego realizowaniu zajdą w bazie skutki charakterystyczne dla danego procesu. Wykonywanie procesów dla pojedynczego pracownika dostępne jest także po wybraniu przycisku „Dodaj proces” bezpośrednio z zakładki „Parametry i historia uczestnika”.
 • c) „Ewidencja pracowników” - umożliwia przegląd realizowanych procesów PPK oraz stanu ich wykonania określanego na podstawie statusu przypisanego dla danego procesu.
 • d) „Daty dokonania wpłat do IF” - zakładka pozwala na zarejestrowanie daty wykonania wpłaty do Instytucji Finansowej składek (wpłat) za wybrany okres. Rejestracja daty wpłaty ma skutek dla uwzględniania przychodów (do opodatkowania) przy liczeniu kolejnych wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz naliczania rachunków z umów cywilnoprawnych. Data wpłaty do Instytucji finansowej jest datą uzyskania przychodu z tytułu składek finansowanych przez Firmę, a wpłaconych w ramach danego przelewu. Zapisanie daty dokonania wpłaty do Instytucji finansowej skutkuje zapisaniem „Dochodu z PPK” w zakładce „Przychody PPK” dostępnej w oknie Lista płac → Listy płac / Karty wynagrodzeń (dla wynagrodzeń z umów o pracę) oraz w oknie Lista płac → Umowy cywilnoprawne (dla wynagrodzeń ze stosunków cywilnoprawnych).
 • e) „Eksport do IF” - zakładka pozwalająca na generowanie eksportów do Instytucji Finansowej w zakresie Rejestracji uczestników, Deklaracji uczestników (dotyczących rezygnacji / wznowienia / zmiany procentów składek), Raportu składek PPK za dany okres. Eksporty w poszczególnych zakresach zapisywane są w plikach o formacie XML. Eksporty wykonywane są w zakresie czasowym dla miesiąca wskazanego w oknie i obejmują dane przygotowane do rejestracji lub do zgłoszenia. Wykonanie eksportu stanowi zakończenie poszczególnych procesów i zmienia statusy osób zatrudnionych odpowiednio do zrealizowanego procesu;
 • Wprowadzono mechanizm automatycznego wyrównywania (uzupełniania) obniżonej wpłaty (składki) podstawowej z tytułu wynagrodzeń pracowniczych oraz z tytułu umów cywilnych finansowanej ze środków uczestnika, którą uczestnik zadeklarował do opłacania w wartości poniżej 2% (poniżej wartości podstawowej). Automatyczne wyrównanie (uzupełnienie) tej składki (wpłaty) do wartości odpowiadającej 2% podstawy naliczenia składek na PPK następuje – jeżeli wynagrodzenia pracownicze, albo rachunki do umów cywilnych osoby wypłacane w liczonym miesiącu przekroczą wartość odpowiadającą 120% minimalnego wynagrodzenia (czyli przekroczą kwotę 3 120,00 zł w roku 2020);
 • W oknie rachunków dla umów cywilnoprawnych przygotowano zakładkę "PPK" odpowiadającą za wykazanie wartości wpłat z podziałem na źródła finansowania (uczestnik / zatrudniający) oraz na charakter (podstawowa / dodatkowa);
 • W oknie rachunków dla umów cywilnych dodano pole „Potrącenia PPK” (w które wchodzą wpłaty (składki) finansowane przez uczestnika PPK- podstawowa i dodatkowa) oraz „Należność do wypłaty” (które stanowi „Netto” po pomniejszeniu o „Potrącenia PPK” oraz „Inne potrącenia”);
 • Na rachunkach do umów cywilnych wykazywane są wpłaty (składki) finansowane ze środków uczestnika (łącznie w jednej wartości: podstawowa oraz dodatkowa) w pozycji „Potrącenia PPK”;
 • Dodano 7 wzorów wydruków (deklaracji/ wniosków dla uczestników PPK) przydatnych dla realizacji czynności związanych z PPK:
  - „PPK - Wpłaty podstawowe – obniżenie”;
  - „PPK - Wpłaty podstawowe - przywrócenie”;
  - „PPK - Rezygnacja”;\
  - „PPK - Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie (55-70)”;
  - „PPK - Wniosek osoby zatrudnionej o dokonywanie wpłat”;
  - „PPK - Wpłata dodatkowa – deklaracja”;
  - „PPK - Wpłata dodatkowa – rezygnacja”.
 • Dodano możliwość generowania plików deklaracji rozliczeniowych ZUS do programu Płatnik o formacie XML według wersji kedu 5. W eksporcie deklaracji ZUS RCA obsługiwane jest pole 28 w sekcji B dedykowane wpłatom PPK finansowanym przez pracodawcę;
 • Dodano możliwość automatycznego przenoszenia danych adresowych pomiędzy adresami zameldowania, zamieszkania oraz do korespondencji;
 • Dostosowano wydruk listy płac dla wynagrodzeń pracowniczych do PPK, poprzez dodanie na wydruk nowych pozycji: Podstawa PPK, PPK- podst.ucz., PPK-dodat.ucz., PPK-podst.zatr., PPK-dodat.zatr., Potrącenia PPK (suma składki podstawowej oraz dodatkowej uczestnika);
 • Dostosowano wydruk „Zestawienie składek ZUS i podatków” do obsługi PPK poprzez dodanie wartości wpłaty do PPK do zapłaty Instytucji Finansowej za dany okres, ze wskazaniem nazwy Instytucji Finansowej, numeru kontu oraz terminy płatności;
 • Rozszerzono słownik obywatelstw o pole kod obywatelstwa;
 • Rozszerzono pole wyboru "Płeć" o wartość "Nie podano" w zakładce „Dane personalne oraz o zatrudnieniu” w oknie „Pracownicy”;
 • Rozszerzono pole wyboru "Rodz. dok." o wartość "Karta stałego pobytu" oraz "Inny" w zakładce „Dane personalne oraz o zatrudnieniu” w oknie „Pracownicy”.

Mała Firma DGCS System wersja 20.42 - lista zmian (10-09-2020 r.)

Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 19.XX i starszych wg poniższego cennika. Bez nowego numeru licencji, program będzie działać w trybie demonstracyjnym.

 

Lista zmian:

System:

 

 • Usprawniono wyświetlanie stanu kasy w oknie: „Konfiguracja kasy”;
 • Dodano opcję „Odśwież abonament” w przypadku, gdy zainstalowano nowszą wersję programu niż data ważności abonamentu.

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono generowanie korekty podstawy opodatkowania za złe długi, w przypadku, gdy niezmieniona była wartość „Data do”.

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.41 - lista zmian (28-08-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • Usprawniono generowanie raportu „sprzedaży według grup towarowych”, który nie uwzględniał towarów, nieprzypisanych do żadnej grupy towarów;
 • W kartotece dokumentów RW oraz na wydrukach dodano pole z datą sprzedaży;
 • Przywrócono możliwość wybrania odbiorcy przy wystawianiu faktury z dokumentu WZ;
 • Przy wystawianiu faktury z dokumentu WZ dodano podpowiadanie tabeli i daty kursu walut z dokumentu WZ;
 • Zmieniono sposób sortowania zakupów według kontrahenta na sortowanie po dacie i numerze;
 • Usprawniono przenoszenie danych do rozrachunków dla dokumentu RR w przypadku pozycji z różnymi oznaczeniami kwot na fundusze;
 • Usprawniono wprowadzanie tekstu z archiwum, które w poprzedniej wersji wprowadzane było zawsze na początku danego pola;
 • W kartotekach dokumentów przyjęć i zakupu dodano zbiorcze drukowanie dokumentów przyjęcia i zakupu. Ponadto w kartotekach dokumentów zakupu przeniesiono przyciski „Etykietuj” oraz „Kalkulacja cen” pod przycisk „Opcje”;
 • Usprawniono odświeżanie (wyświetlanie) towaru podczas dodawania nowego towaru w oknie głównym, gdy włączony jest widok „Towar wg przyjęć” i jednocześnie ustawione jest odświeżanie asortymentu w tle;
 • W „kartotekach zamówień” dodano możliwość wyświetlania kolumn „Wartość netto” oraz „Wartość brutto”;
 • Dodano raport „Zestawienie zamówień od klientów z grupowaniem wg towarów”;
 • Zmieniono raport „Zestawienie zamówień od klientów” o dodanie danych kontaktowych od klienta (nr tel. i e-mail);
 • Dodano parametr dot. przeliczania cen sprzedaży według kursu przy wprowadzaniu faktur zakupu.

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono import danych z MójKsięgowy24.pl przy księgowaniu dokumentu ze stawką 0%;
 • Usprawniono wyświetlanie daty VAT i pozycji w raporcie do sprawdzania księgowań zapisów w rejestrze VAT zakupu;
 • Usprawniono wysyłkę e-Deklaracji VAT UEK (4) oraz VAT UEK (5) w przypadku, gdy w sekcji C i E nic wprowadzono żadnych danych, a w sekcji D jest wypełniony tylko jeden wiersz.

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.40 - lista zmian (13-08-2020 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Dodano możliwość importowania wyciągów bankowych z pliku MT-940 dla banku BNP Paribas.

 

Moduły magazynowe:

 

 • Usprawniono obliczenia wartości na fundusze rolnicze dla faktury RR w przypadku wystawienia faktury z kierunkiem liczenia VAT od brutto;
 • Usprawniono prezentowanie wartości w kartotece dokumentów PZ w przypadku wystawienia korekt faktur zakupu;
 • Usprawniono wyświetlanie opisu nagłówka dokumentu w przypadku wystawienia noty obciążeniowej i uznaniowej w walucie.

 

Moduły księgowe:

 

 • sprawniono deklarację VAT-UE (5) poprzez dodanie załącznika VAT-UED (5), który jest standardowo otwierany pusty dla VAT-UE (5), tak żeby użytkownik mógł wpisać więcej przypadków "call-off stock". Dodatkowo otwierane jest po jednym pustym załączniku VAT-UEA, UEB i UEC;
 • Dla deklaracji VAT-UEK (5) dodano jeden dodatkowy formularz VAT-UEK (5), tak, aby w korektę „call-off stock” można było wpisać 6 pozycji. Dane odnośnie „call-off stock” użytkownik wpisuje ręcznie;
 • W narzędziu do sprawdzania księgowań dodano raport ze sprawdzonych i poprawionych wpisów.
 • Przy każdej edycji dokumentu z poziomu „Narzędzia do sprawdzania księgowań” dokument przed poprawką oraz po poprawce wraz z wprowadzonym komentarzem użytkownika (po zakończeniu edycji) jest pamiętany w buforze poprawek.
 • Dodana została opcja raportu z poprawek, która pozwala na wydruk dokumentów znajdujących się w buforze poprawek. Bufor poprawek jest czyszczony przy zamknięciu zakładki „Narzędzia do sprawdzania księgowań” lub na życzenie użytkownika po wykonaniu raportu z poprawek.

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.39 - lista zmian (29-07-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • Dodano przenoszenie odbiorcy z zamówienia na fakturę zaliczkową;
 • Dodano komunikat w przypadku, gdy użytkownik w polu „Zapłacono” wpisze wyższą kwotę niż wynika z wartości dokumentu.

 

Moduły księgowe:

 

 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-UEK (5) wraz z wysyłką e-Deklaracji;
 • Dla deklaracji PIT-11 (25) dodano nową wersję schematu przesyłania e-Deklaracji;
 • Dla deklaracji PIT-8C (10) dodano nową wersję schematu przesyłania e-Deklaracji;
 • Dla deklaracji PIT-R (20) dodano nową wersję schematu przesyłania e-Deklaracji;
 • Dodano raporty wiekowania należności i zobowiązań dla analiz: „Wiekowanie należności – analiza” oraz „Wiekowanie zobowiązań – analiza”;
 • W narzędziu do sprawdzania księgowań dodano informację o kursie waluty (kurs, data kursu, waluta);
 • Rozbudowano raporty: „Dokumenty do wyksięgowania z VAT według kontrahentów” oraz "Dokumenty do zaksięgowania w VAT według kontrahentów" o parametry wyboru kontrahenta.
   

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.38 - lista zmian (16-07-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • Usprawniono dla dokumentów RR i WNT przenoszenie numeru PZ do pliku Dane_FIK przy zaznaczonym parametrze "Dodawaj numer PZ przy eksporcie faktur zakupu"

 
Moduły księgowe:

 

 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-UE (5);
 • Import z Subiekta (moduł dodatkowy). Dodano możliwość importu danych z Subiekta w wersji 1.07

  

Mała Firma DGCS System wersja 20.37 - lista zmian (09-07-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • Usprawniono import arkusza „Należności” i „Zobowiązania” z pliku XLS;
 • Usprawniono pole wyboru kontrahenta w kartotece faktur VAT oraz pozostałych kartotekach dokumentów wydań i sprzedaży w przypadku, gdy istnieje kontrahent o długiej nazwie;
 • Usprawniono zapisywanie ceny sprzedaży w przypadku wprowadzenia faktury WNT w walucie o przeliczanie jej na walutę PLN i zapisanie w słowniku „Definicja towarów”;
 • Usprawniono wyszukiwanie kontrahenta w „Słowniku kontrahentów” w przypadku, gdy zaznaczona była kolumna „DATA_URODZENIA”;
 • Dodano pole „Rodzaj zamówienia”, które pozwala przy wystawianiu zamówienia dodawać automatycznie pozycje w stawkach „0% WDT” lub „0% EXP”;
 • Zwiększono ilość znaków dla pola „Uwagi” do 1000 w przypadku wystawiania faktury sprzedaży z dokumentów WZ.

 

Moduły księgowe:

 

 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-10 (6);
 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-11 (6);
 • Usprawniono eksport / import danych początkowych poprzez XML pomiędzy bazami danych, które pracują na uproszczonej księgowości;
 • Usprawniono narzędzie do sprawdzania księgowań w przypadku zmiany daty PIT/CIT na datę VAT w module Księga Handlowa;
 • Usprawniono generowanie sprawozdania finansowego w zestawieniu pomocniczym dla jednostki mikro.

 

Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono zapisywanie ścieżki do plików w oknie „Dokumenty rozliczeniowe prog. Płatnik”;
 • Dla nowych baz ustawiono domyślny adres na wydrukach jako "Adres siedziby";
 • Usprawniono usuwanie kont bankowych;
 • Usprawniono obliczenie daty przypadania urlopu uzupełniającego.

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.36 - lista zmian (24-06-2020 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Dodano możliwość importu wyciągów walutowych z Alior Bank.

 

 Moduły magazynowe:

 

 • Poprawiono literówkę w "Słowniku stawek VAT";
 • Uaktualniono raport akcyzowy zgodnie z art. 138i ustawy o podatku akcyzowym;
 • Dodano możliwość ustawiania GTU dla towarów i usług;
 • Dodano kreator grupowej zmiany GTU dla towarów i usług;
 • Usprawniono możliwość generowania JPK_MAG w przypadku dokumentów przesunięć międzymagazynowych – przychodzących;
 • Na raporcie "Zysk z klienta" dodano możliwość uwzględniania dokumentów WZ.

 

Środki trwałe

 

 •  Usprawniono zapisywanie raportu "Ewidencja środków trwałych i WNiP (...)" do pliku *.XLSX o zapis kolumny "numer inwentarzowy".

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.35 - lista zmian (28-05-2020 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Dla należności w walucie obcej dodano możliwość wystawienia wezwania do zapłaty wraz z odsetkami.

 

 Moduły magazynowe:

 

 • Zmieniono parametry raportu "Zestawienie sprzedaży użytkownika" z okresów na "data od" i "data do".

 

Moduły księgowe:

 

 • W pełnej księgowości usprawniono drukowanie raportu "Rozliczenie podatnika” w przypadku, gdy ustawiony jest niestandardowy rok obrachunkowy;
 • W danych dostarczanych w standardzie rozdzielono definicję RZiS dla jednostek mikro na 2 warianty: ze zdefiniowaną sekcją F do e-sprawozdania oraz ze zdefiniowaną sekcją G do e-sprawozdania;
 • W narzędziu do sprawdzania księgowań dodano możliwość raportu operacji na kontach tak samo, jak w dzienniku (pod prawym przyciskiem myszy);
 • Uaktualniono link do podpisywania e-Sprawozdań za pomocą podpisu zaufanego e-PUAP;
 • Usprawniono przenoszenie danych na Rachunku Zysków i Strat w wariancie porównawczym dla jednostek małych, mikro, mikro w tys. i małych w tys.

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.34 - lista zmian (13-05-2020 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Dodano współprace programu DGCS System z DGCS Serwer repozytorium plików (składającego się z nowych, płatnych dodatków: Repozytorium JPK, Repozytorium raportów, Repozytorium dokumentów).

 

Moduły magazynowe:

 

 • Do okna „Wybór dokumentu docelowego” dodano kolumnę "Data wystawienia" oraz zmieniono sortowanie dokumentów po dacie wystawienia od najnowszego dokumentu;
 • Dodano nowy, płatny moduł zaawansowany - DGCS System Zmiana indeksu, który umożliwia zmianę oraz scalenie indeksów;
 • W oknie „Szukaj produktu” ukryto towary / usługi, które mają ustawiony status „ukryte”;
 • Usprawniono wyświetlanie danych w oknie „Informacje o kontrahencie” dotyczących dokumentów przyjęć.

  

Moduły księgowe:

 

 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-R (14);
 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-Z (6);
 • Na wydruku rozliczeń międzyokresowych dodano pole "Numer dokumentu".

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.33 - lista zmian (33-04-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • Dodano pole „Numer” w kartotekach korekt sprzedaży;
 • Dodano wyświetlanie informacji o dokumencie docelowym dla dokumentów wydań i sprzedaży oraz zamówień od klientów. W kartotekach dokumentów wydań i sprzedaży oraz kartotece zamówień od klientów dodano link do dokumentu docelowego. Kliknięcie w link otwiera w nowym oknie kartotekę danego typu dokumentu z wyszukanym dokumentem. W przypadku, gdy jest więcej niż 1 dokument docelowy, wyświetlone zostaje okno wyboru dokumentu docelowego;
 • W kartotece faktur zakupowych podczas edycji faktury zakupu i dodawania nowej pozycji dodano możliwość wyboru dodatkowych jednostek miary;
 • Przy wprowadzaniu korekty faktury zakupu i dodawaniu nowej pozycji dodano możliwość wyboru dodatkowych jednostek miary;
 • Przy zmianie daty kursu na wystawianym w oknie głównym dokumencie podpowiadany jest kurs z tego dnia.

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono obliczanie pól na deklaracji PIT-B do deklaracji PIT-36L o obliczanie wartości po przecinku w przypadku pól obliczanych na podstawie udziału;
 • Usprawniono generowanie raportów: „Zestawienie rozrachunków wg księgowań”, „Zestawienie rozrachunków wg sald”;
 • W opcji Przelewy → Przelewy → Przelew US dodano obsługę mikrorachunku podatkowego;
 • Import z Subiekta (moduł dodatkowy). Dodano możliwość importu danych z Subiekta w wersji 1.06.

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.32 - lista zmian (09-04-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • Dodano uwzględnianie „Maksymalnej ilości dni przeterminowanych należności” podczas wystawiania faktury z dokumentu WZ;
 • Usprawniono działanie blokad sprzedaży po przekroczonym limicie przy wybieraniu kontrahenta w oknie głównym.
   

 

Moduły księgowe:

 

 • Przy dodawaniu wpisu dodano możliwość podania terminu płatności w dniach.

 

Kadry i Płace:

 

 • Zmieniono treść ostrzeżenia przy przekroczeniu limitu 14 dni w roku dla nieobecności "Urlop opiekuńczy specjalny COVID-19"

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.31 - lista zmian (30-03-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 • Usprawniono generowanie e-Sprawozdania finansowego na systemie operacyjnym macOS;
 • Usprawniono porządkowanie kontrahentów, gdyż w niektórych przypadkach dla dokumentów sprzedaży z modułów magazynowych odwiązywane są wszystkie rozliczenia;
 • Usprawniono wyliczanie współczynnika VAT w przypadku, gdy występowały tylko księgowania ze stawką „zw”;
 • Dodano aktualne opisy numeru wersji deklaracji w ewidencji doliczeń odliczeń VAT;
 • Uaktualniono opisy numeru wersji deklaracji w Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Deklaracje i JPK.
 • Poprawiono komunikat przy dodawaniu ewidencji odliczeń / doliczeń w przypadku, gdy użytkownik uzupełni tylko pole z kwotą.

 

Moduły magazynowe:

 • Usprawniono wydruk Faktury RR w przypadku, gdy nie ma danych dotyczących dowodu osobistego;
 • Dodano raport dokumentów PZ z których nie został wystawiony dokument zakupu. Raporty → Zestawienie przyjęć → Dokumenty PZ bez dokumentu zakupu;
 • Dodano raport PZ ze wskazaniem wystawionej z niej faktury zakupu. Raporty → Zestawienie przyjęć → Dokumenty PZ z numerami faktur zakupu;
 • Usprawniono przeliczanie zysku (Razem zysk) przy edycji pozycji wystawianego dokumentu w oknie głównym, przy użyciu klawisza „INSERT”.


Mała Firma DGCS System wersja 20.30 - lista zmian (25-03-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • Przywrócono możliwość wystawienia faktury bez VAT z dokumentu W

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono generowanie e-Sprawozdania finansowego w przypadku wypełnienia kwotami pola „Aktywa_B_II_A” w „Bilansie dla jednostek małych”

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.29 - lista zmian (25-03-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:
 

 • Zwiększono rozmiar pola PKWiU w bazie danych do 30 znaków, aby obsłużyć przechowywanie wartości CN i PKWiU;
 • Dodano obsługę zapisu terminu przydatności, numeru partii, indeksu analitycznego przy dodawaniu pozycji PW/PZ z kartoteki;
 • Przywrócono możliwość globalnego przeliczania wszystkich cenników w "Słowniku cenników";
 • Usprawniono realizację "Zamówienia do dostawcy" z "Kartoteki zamówień do dostawców", gdy w polu "Ilość" wprowadzona była wartość inna niż 1.

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono wysyłkę e-Deklaracji PIT-36 z załącznikiem PIT/ZG.

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.28 - lista zmian (18-03-2020 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Usprawniono edycję daty VAT w module księgowym dla faktur zaksięgowanych z modułów Magazynowych

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono zapisywanie danych w oknie „Edytuj właściciela” w przypadku wprowadzenia numeru mikrorachunku podatkowego, który zawiera znaki niebędące cyframi;
 • Usprawniono wyświetlanie elementu "I" XML dla Rachunku Zysków i Strat wariant porównawczy dla jednostki innej.

 

Kadry i Płace:

 

 • W oknie: "Czas pracy" → "Absencje" dodano nowy typ absencji służący do rejestracji okresu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu COVID-19 uprawniającego do zasiłku opiekuńczego. Nowy typ absencji ma nazwę ‘Urlop opiekuńczy specjalny COVID-19’. Rejestracja tego typu absencji skutkuje naliczeniem zasiłku opiekuńczego oraz odpowiednim raportowaniem do ZUS w ramach ZUS RSA;
 • Mechanizm sprawdzania osobnego limitu 14 dni w roku dla nieobecności ‘Urlop opiekuńczy specjalny COVID-19’;
 • W oknie: "Czas pracy" → "Dni zasiłkowe" dodano wiersz ‘Opiekuńczy specjalny COVID-19 - zasiłek’ pozwalający obserwować stan wykorzystania nowego typu nieobecności;
 • Raporty: ‘Raport nieobecności’ oraz ‘Dni zasiłkowe’ uwzględniają nowy typ absencji ‘Urlop opiekuńczy specjalny COVID-19’;
 • Na świadectwie pracy w pkt 6.13 (okresy nieskładkowe) wykazywane są okresy zasiłków opiekuńczych z tytułu nieobecności ‘Urlop opiekuńczy specjalny COVID-19’- pod nazwą ‘Zasiłek opiekuńczy specjalny COVID-19’.

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.27 - lista zmian (16-03-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • W kartotekach faktur zakupowych, WNT oraz not uznaniowych wyświetlono pole „koszt transportu”.

  
 

Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono zapis danych w oknie „Dane firmy”.

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.26 - lista zmian (09-03-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • Poprawiono wyświetlanie kartotek dokumentów wydań i sprzedaży dla niskich rozdzielczości;
 • Usprawniono drukowanie klauzuli RODO oraz dodatkowych opisów na fakturze zaliczkowej jeśli ustawiony był symbol kosztów;
 • W kartotekach dokumentów wydań i sprzedaży przeniesiono dodatkowe opisy poniżej płatności;
 • Przywrócono możliwość wystawienia korekty faktury sprzedaży w przypadku, gdy włączony był moduł Handlowcy, a na fakturze zdefiniowany kierowca;
 • Dodano możliwość drukowania NIP kontrahenta na paragonach dla drukarki EPSON TM-T801 FV;
 • Wyeliminowano sytuację znikającego asortymentu w panelu „Asortyment” jeżeli w oknie głównym mamy ustawione filtrowanie i wprowadzone dane w pole wyszukiwania CFT. Opcja jest do ustawienia w pliku jMagazyn.config w linii: refilterAfterRefreshWhenSorted;
 • Ustawiono dodatkowe opisy w oknie wystawiania dokumentu i pola opisów w kartotekach dokumentów wydań i sprzedaży dla modułów Magazyn i Produkcja.
 • W module: Magazyn Start opcja ta jest niedostępna.
 • Usprawniono naliczanie wartości na fundusze rolnicze przy fakturach RR.

  

Moduły księgowe:

 

 • Wprowadzono zapamiętywanie rozmiaru i położenia okna „Dodaj właściciela”;
 • Wprowadzono zapamiętywanie rozmiaru i położenia okna „Edytuj zdarzenie gospodarcze”;
 • Dodano możliwość zdefiniowania mikrorachunku właściciela, który będzie widoczny na raporcie „Rozliczenie podatnika” dla podatku PIT (w wariancie oblicz). W powyższym raporcie dla podatku VAT i dla podatku CIT rachunek jest pobierany z danych firmy do deklaracji. Jeżeli mikrorachunek nie został zdefiniowany w danych firmy do deklaracji lub w danych właściciela, to na raporcie wyświetlane jest konto bankowe ze słownika Urzędów Skarbowych;
 • Ustawiono stawkę „np” dla rodzaju ewidencji VAT "Sprzedaż usług poza terytorium RP";
 • Usprawniono raport „Zestawienie obrotów i zobowiązań podatkowych” o poprawne przeliczenie dochodu podatnika i dochodu podatnika narastająco;
 • Umożliwiono wysyłkę e-Deklaracji PIT-36 w przypadku, gdy zaznaczone jest dowolne pole z zakresu: 48-57;
 • Dodano automatyczne usuwanie spacji i myślników z pola NIP przy generowaniu e-Sprawozdania.

 

Kadry i Płace:

 

 • Przy zmianie kodu tytułu ubezpieczenia na 0590xx lub 0592xx w pojawiającym się oknie użytkownik może zarejestrować poza ‘Podstawą ZUS właściciel’ oraz ‘Podstawą zdrowotną’ także ‘Przychód z działalności za ubiegły rok kalendarzowy’ oraz ‘Dochód z działalności za ubiegły rok kalendarzowy’. Nowe pozycje są zapisywane automatycznie w oknie ‘Dane firmy’, w zakładce ‘US i ZUS’, w grupie ‘Mały ZUS Plus’, gdzie można także dokonać ich ewentualnej modyfikacji. Pozycje te wykorzystywane są przy eksporcie do RCA cz.II;
 • Dodano możliwość zarejestrowania formy opodatkowania firmy (przedsiębiorcy) w oknie ‘Dane firmy’, w zakładce ‘US i ZUS’, w grupie „Mały ZUS Plus’. Do wyboru dostępne są trzy formy opodatkowania: ‘Zasady ogólne’; ‘Ryczałt od przychodów’; ‘Karta podatkowa’. Wybrana forma opodatkowania jest wykorzystywana przy eksporcie do RCA cz.II;
 • Eksport danych do raportu RCA cz.II dla osób objętych od 2/2020 ulgą ‘Mały ZUS Plus’, to jest dla osób, którym zarejestrowano kod tytułu ubezpieczenia 0590xx lub 0592xx;
 • Zmieniono układ danych rejestrowanych w oknie ‘Dane firmy’. Dane wprowadzone w oknie zostały podzielone na zakładki;
 • W oknie ‘Dane firmy’ dodano przyciski ‘Edytuj’, ‘Zapisz’ oraz ‘Anuluj’.

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.25 - lista zmian (26-02-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • Usprawniono edycję dokumentów w kartotekach wydań i sprzedaży w przypadku, gdy ustawione było filtrowanie po kontrahencie wybranym z listy (kartoteka faktur VAT, faktur wewnętrznych wydań, faktur VAT zaliczkowych, not obciążeniowych, faktur (bez VAT) oraz dokumentów WZ);
 • Przywrócono możliwość edytowania nazwy usługi zdefiniowanej w słowniku usług;
 • Ujednolicono możliwość wysyłania wiadomości e-mail z programu z zamówieniem, które jest wysyłane z kartoteki zamówień;
 • W oknie „Wystawiany dokument” dodano zakładkę „Opisy” do wszystkich typów dokumentów wydań.
 • Dodano zakładkę "Opisy" do okna wystawiania dokumentów. Zakładka jest widoczna dla dokumentów wydań oraz sprzedaży. Zawiera pola: "Drukuj dodatkowy opis przed podpisami (...)", "Dodatkowy opis przed podpisami", "Drukuj dodatkowy opis za podpisami (...)", "Dodatkowy opis za podpisami" oraz "Notatki". Pola są widoczne również w kartotekach dokumentów wydań oraz sprzedaży. Dodatkowe opisy są drukowane na dokumentach w zależności od zaznaczenia. Dodatkowe opisy nadpisują opisy ustawione w konfiguracji, w oknie "Ustawienia ogólne", w zakładce "Dokumenty". Tekst z pola "Notatki" nie jest drukowany.

 

Moduły księgowe:

 

 • Raport „Rozliczenie Ryczałtu” usprawniono o uwzględnianie „odliczenia od podstawy” w kolejnym miesiącu, gdy nie było żadnych przychodów w miesiącu poprzedzającym;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36L (16) wraz z załącznikami i obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36 (27) wraz z załącznikami i obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dodano nowy wzór deklaracji CIT-8 (28) wraz z załącznikami i obsługą w e-Deklaracjach;
 • Usprawniono działanie wzorca księgowania faktur końcowych do zaliczek w przypadku, gdy we wzorcu użyte są ceny zakupu;
 • Przywrócono możliwość zaimportowania danych z roku 2020 przy imporcie danych z programu KPiR DOS/Windows.

 

Kadry i Płace:

 

 • Zmieniono opis kodu ubezpieczania 0590 na: "Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą niemająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od dochodu";
 • Zmieniono opis kodu ubezpieczania 0592 na: "Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od dochodu".

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.24 - lista zmian (20-02-2020 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Wyłączono nadmiarowe zapisywanie informacji do pliku out.log.

 

Moduły magazynowe:

 

 • Zmieniono wydruk dokumentu PZ, tak aby nie pobierał wartości pozycji, a wyznaczał ją z ceny netto * ilość;
 • Dodano możliwość podpowiadania daty VAT jako data wystawienia dla zakupu i data sprzedaży dla dokumentów sprzedaży;
 • Usprawniono wyświetlanie kwoty na wydruku „faktury VAT marża” w przypadku wystawienia w walucie obcej;
 • W module Produkcja przywrócono działanie opcji „Ulubione”.
    

Moduły księgowe:

 

 • W deklaracji PIT-28 (22) przywrócono generowanie pliku XML w przypadku korekt, gdy zaznaczone jest pole 6a.

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.23 - lista zmian (14-02-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły księgowe:
 • W raportach ujęto korekty podstawy opodatkowania w związku z ulgą za złe długi obowiązującą od 2020 roku:
I. KPiR:
Księga
a) Rozliczenie Księgi PiR
b) Rozliczenie Księgi PiR (tylko za okres)
c) Rozliczenie Księgi PiR (z grupowaniem wg właściciela)
d) Rozliczenie roczne Księgi PiR
Rozliczenie PIT
a) Zestawienie obrotów i zobowiązań podatkowych (wg skali)
b) Zestawienie obrotów i zobowiązań podatkowych (wg skali) - kwartalnie
c) Zestawienie obrotów i zobowiązań podatkowych (liniowy)
d) Zestawienie obrotów i zobowiązań podatkowych (liniowy) - kwartalnie
Rozliczenie podatnika
II. KPiR dla RR:
Rozliczenie podatnika
III. Ryczałt:
Rozliczenie Ryczałtu
Rozliczenie podatnika
 • Przywrócono zapisywanie numeru referencyjnego na deklaracji PIT-28 w przypadku, gdy wysyłana była jako zbiorcza e-deklaracja.

Moduły magazynowe:
 • Dodano możliwość drukowania adnotacji "Mechanizm Podzielonej Płatności" na dokumentach: faktura pro forma, faktura zaliczkowa, faktura końcowa do zaliczek;
 • Dodano przenoszenie pola „Osoba odbierająca” z zamówienia na fakturę pro forma, fakturę zaliczkową i fakturę końcową do zaliczek.
 • Dodano przenoszenie pola „Osoba odbierająca” z zamówienia wystawianego w oknie głównym programu na dokument WZ i fakturę;
 • Dla protokołu „POSNET prot. Posnet” umożliwiono drukowanie sposobu płatności pod parametrem. W pliku „jMagazyn.config” parametr o nazwie: „drukujFormePlatnosciNaParagonieNaDrukarceFiskalnejJesliObslugiwana”;
 • W słownikach „Kursy walut” ustawiono domyślne sortowanie po dacie kursu. Najnowsze tabele wyświetlane są na górze okna;
 • Umożliwiono wystawienie FV z dokumentu WZ w przypadku, gdy nazwa kontrahenta jest dłuższa niż 100 znaków. Program przyjmuje nazwę kontrahenta do 200 znaków.

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.22 - lista zmian (06-02-2020 r.)

 

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi miejsca wprowadzania BDO w programach informujemy, że w programach magazynowych dGCS System użytkownik wprowadza ten numer na końcu danych firmy i wówczas będzie on drukowany. Dodatkowo w urządzeniach fiskalnych trzeba zmodyfikować nagłówek paragonu o ten numer.

Ministerstwo Środowiska uważa, że numer rejestrowy z Bazy Danych o Odpadach może znajdować się pieczątce lub w stopce firmowego papieru. Należy go zawsze umieszczać nie tylko na fakturach, ale również na paragonach czy umowach kupna sprzedaży. Za jego brak grozi nawet milion złotych kary.

W Bazie Danych o Odpadach (BDO) gromadzone są dane o podmiotach wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Marszałek województwa, dokonując wpisu do BDO, nadaje indywidualny numer rejestrowy i zawiadamia o tym przedsiębiorcę. Dla producentów i importerów opakowań oraz dla podmiotów wprowadzających sprzęt, baterie lub akumulatory, pojazdy, opony, oleje smarowe, produkty w opakowaniach - ten numer jest ważniejszy, niż NIP czy REGON. Zgodnie bowiem z art. 63 ustawy o odpadach, podmioty, o którym mowa mają obowiązek umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. Ustawa nie mówi jednak, o jakie dokumenty chodzi. W efekcie przedsiębiorcy nie wiedzą, czy np. umieszczać go w deklaracjach podatkowych, dokumentach kadrowych. Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców zapytał więc Ministerstwo Środowiska jakich dokumentów dotyczy ten obowiązek.

Więcej informacji na ten temat przeczytają Państwo na stronie Prawo.pl.

  

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • W "Kartotece not obciążeniowych" dodano możliwość wyszukiwania dokumentów po NIP / PESEL i Nazwie Kontrahenta;
 • W kreatorze ustawień początkowych → krok 4 → "Domyślna forma płatności" przywrócono odświeżanie nowo dodanej formy płatności;
 • Dodano możliwość przenoszenia terminu przydatności, numeru partii i indeksu analitycznego przy dodawaniu pozycji MM w "Kartotece dokumentów MM";
 • Dodano możliwość drukowania numeru NIP na paragonie dla drukarek fiskalnych EMAR: Printo 57T; Printo 57TE; D205; Tempo 3; Tempo Pro.

 

Moduły księgowe:

 

 • Zmieniono sposób generowania e-Sprawozdania finansowego w przypadku, gdy program zainstalowany jest w katalogu ze spacjami w nazwie;
 • Dodano ewidencję dla korekty podstawy opodatkowania za złe długi obowiązującej od 2020 r.
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-28 (22) wraz z załącznikami: PIT-28B (16); PIT-O (24); PIT-D (28) i obsługą w e-Deklaracjach.

 

Moduł Środki Trwałe:

 

 • Zmieniono układ okna "Kartoteka środków trwałych:
 • Zamieniono miejscami pola „Nr inwentarzowy” z „Symbol KŚT”. Pierwszym polem jest pole wyboru numeru KŚT. Zostawiono tylko jeden sposób rozwijania listy ze słownikiem KŚT – przyciskiem „+/-” (usunięto przycisk „...”). W zakładce „Parametry amortyzacji” jako pierwsze pole ustawiono „Rodzaj amortyzacji”. Ponadto, usprawniono wyświetlanie okna kartoteki środków trwałych dla niskich rozdzielczości;
 • Zmieniono sposób podpowiadania danych dla odpisów jednorazowych w zakładce "Parametry amortyzacji".
 • Dla wybranej metody amortyzacji „Odpis jednorazowy” są podpowiadane daty:
 • - data przyjęcia = data nabycia,
 • - data rozpoczęcia obl.amor. = data przyjęcia.
 • Dodano podpowiadanie dat po zmianie metody amortyzacji;
 • Dodano „Raport zmian wartości środków trwałych i WNiP w okresie”. Dodano oddzielne raporty szczegółowe (dla wartości księgowych i podatkowych) i jeden zbiorczy – tylko podsumowania kolumn z podziałem na wartości księgowe i podatkowe;

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.21 - lista zmian (28-01-2020 r.)

 

Lista zmian:
Kadry i Płace:

 

 • Dodano zmienną finansową "Podstawa zdrowotna właściciel" obowiązującą od 1/2020 r.


 

Mała Firma DGCS System wersja 20.20 - lista zmian (27-01-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 

 • sprawniono działanie programu w trakcie czynności sprawdzania księgowań w module Ryczałt - zmiana typu zakresu dat na „Podatek VAT”.

 

Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono zapamiętywanie wybranego sposobu wykazywania danych dotyczących osób do ukończenia 26 lat w oknie Deklaracji.

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.19 - lista zmian (23-01-2020 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Kasa - dodano informację przed wystawieniem pierwszego dokumentu kasowego, żeby użytkownik wprowadził Bilans otwarcia w kasie;
 • Dodano sprawdzanie kontrahenta na "Białej liście" w oknie "Rozrachunki nierozliczone". Sprawdzanie powinno być wykonane tylko dla zobowiązań z danego (jednego) dnia. Sprawdzanie jest ograniczone do 30 kontrahentów, więc najlepiej jakby na liście było mniej niż 30 kontrahentów, bo "nadwyżka kontrahentów" nie zostanie sprawdzona;
 • Dodano masową weryfikację kontrahentów na białej liście.

 

Kadry i Płace:

 

 • Dodano możliwość wygenerowania deklaracji PIT-11 (25) wypełnianej według instrukcji umieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów w dniu 15.01.2020 r.
 • Dodano opcje wyboru sposobu wykazania danych dotyczących osób do ukończeniu 26 lat pomiędzy:
  - opcją wypełnienia danych zgodnie z opisem oraz adnotacjami zawartymi na PIT-11 wer. 25 - wówczas w sekcjach E2 i E6 wykazywane są tylko wartości przekraczające limit ulgi dla osób w wieku do 26 lat, natomiast przychody do tego limitu wykazywane są w sekcji G;
  - opcją wykazywania danych zgodnie z instrukcją wypełnienia PIT-11 wer. 25 umieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów w dniu 15.01.2020 - wówczas w sekcjach E2 i E6 wykazywane są wartości z list płac (rachunków do umów zlecenia), w których naliczono zaliczkę na podatek (z uwagi na brak wniosku o niepobieranie zaliczki na podatek), a więc wartości te są wykazywane niezależnie od przekroczenia limitu ulgi dla osób w wieku do 26 lat,
 • Sposób wykazywania danych można określić przy pierwszym otwarciu okna "Deklaracja PIT-11" lub w nowym polu ‘ Sposób wykazania danych dot. osób do ukończenia 26 lat’ znajdującym się w sekcji ‘Opcje deklaracji’ tego okna. ;
 • Usprawniono generowanie dokumentu RPA;
 • Usprawniono generowanie deklaracji PIT-11.

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.17 - lista zmian (21-01-2020 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Przywrócono możliwość ukrywania nieaktywnego użytkownika jeśli miał on wystawione dokumenty;
 • W słowniku kontrahentów dodano przycisk weryfikacji z Białą Listą. Po jego wybraniu zostanie wyświetlony raport z weryfikacji oraz na życzenie użytkownika konta bankowe kotrahenta zostaną uzupełnione o takie, które zostały odczytane z Białej Listy.

 

Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono uzupełnianie pola 28 sekcji D deklaracji PIT-11 w wersji 25;

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.16 - lista zmian (17-01-2020 r.)

 

Lista zmian:
Kadry i Płace:

 

 • Wprowadzono zmiany w wypełnianiu deklaracji PIT-11 wer. 25 . Modyfikacja dotyczy zasiłków chorobowych (oraz innych zasiłków) wypłacanych przez zakład pracy oraz składników definiowalnych z ustawieniem „Opodatkowany mimo ulgi do 26 lat”;W udostępnionej deklaracji PIT-11 wer. 25 przychód z tych składników bez względu na datę wypłaty oraz wiek osoby (tj. bez względu no to czy wypłacony był w okresie obowiązywania ulgi dla osób do 26 lat czy też nie) wykazywany jest w sekcji E deklaracji w wierszu 8.
Jeżeli na danej liście płac wystąpiły tylko zasiłki chorobowe (lub inne zasiłki) wypłacane przez zakład pracy lub składniki definiowalne z ustawieniem „Opodatkowany mimo ulgi do 26 lat” to wartość ‘Zaliczki na podatek’ z tej listy wykazana zostanie w polu 68 deklaracji i tym samym nie zostanie wykazana w polu 33 deklaracji. Jeżeli oprócz zasiłków chorobowych (lub innych zasiłków) wypłacanych przez zakład pracy lub składników definiowalnych z ustawieniem „Opodatkowany mimo ulgi do 26 lat” na danej liście płac występują przychody kwalifikujące się do wiersza 1 deklaracji (sekcja E) wówczas wartość ‘Zaliczki na podatek’ z tej listy wykazana zostanie w całości w polu 33 i tym samym nie zostanie wykazana w polu 68;
WAŻNE! Udostępniona deklaracja PIT 11 wer. 25 prezentuje dane o wynagrodzeniach zgodnie z opisem pól oraz sposobem ich wypełnienia wskazanym jednoznacznie w urzędowym wzorcu PIT-11. Na deklaracji przychody (oraz koszty, dochody, składki społeczne, zdrowotne oraz zaliczki na podatek) rozdzielane są na poszczególne sekcje oraz pola w zależności od wieku osób (data urodzin), którym szykowana jest deklaracja (porównanie daty urodzin do dat wypłat zdefiniowanych w programie). Osobno wykazywane są przychody (oraz pozostałe elementy wynagrodzeń) dla osób w wieku do 26 lat, które z uwagi na ulgę podatkową dla tego wieku są zwolnione z opodatkowania (sekcja G), a osobno zgodnie z opisem deklaracji w sekcjach E2 albo E6 przychody uzyskane przez takie osoby powyżej limitu tej ulgi (w roku 2019 powyżej kwoty 35636,67). Ponadto przychody (i elementy z nich wynikające) rozdzielane są w zależności od kryterium przedmiotu przychodu (osobno wynagrodzenia pracownicze, osobno z umów zlecenia, a także osobno z innych umów cywilnych). Ponadto przychody z zasiłków chorobowych (oraz innych zasiłków, a także ze składników, które są opodatkowane pomimo ulgi dla osób do 26 lat) zostały w całości wykazane w osobnej sekcji E8. Zaliczki na podatek od zasiłków, które wyliczane są niezależnie (niełącznie) od wynagrodzeń pracowniczych są także wykazywane w sekcji E8. Natomiast zaliczki na podatek od zasiłków liczonych łącznie z innymi przychodami ze stosunku pracy są wykazywane w wierszu E1. W przypadku innej interpretacji co do kwot proponowanych przez program w poszczególnych polach lub sposobu wypełnienia tych kwot istnieje możliwość samodzielnej zmiany danych wstępnie proponowanych.

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.13 - lista zmian (14-01-2020 r.)

 

Lista zmian:
Moduł Środki Trwałe:

 

 • Dodano nowy raport "Raport amortyzacyjny - podsumowania grup".


 

Kadry i Płace:
 

 • Dodano obsługę deklaracji PIT-11 w wersji 25 wraz z wysyłką e-Deklaracji.
 • Usprawniono działanie zakładki "Szkoły".

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.12 - lista zmian (07-01-2020 r.)

 

Lista zmian:

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Dostosowano program do obsługi zwolnień podatkowych dla osób do 26 lat na rok 2020;
 • Dodano możliwość zapisania w danych firmy tzw. Mikrorachunku – to jest numeru rachunku bankowego wykorzystywanego do rozliczeń z Urzędem Skarbowym od 01.01.2020 r. Mikrorachunek można wprowadzić w oknie: Konfiguracja → Dane firmy w polu ‘Mikrorachunek podatkowy’;
 • Dodano kreator umożliwiający zdefiniowanie dat list płac w nowym roku dla nieobliczonych list płac;
 • Dodano obsługę deklaracji PIT-4R w wersji 9 wraz z wysyłką e-Deklaracji;
 • Dodano obsługę deklaracji PIT-8AR w wersji 8 wraz z wysyłką e-Deklaracji;
 • Dodano obsługę deklaracji IFT-1R w wersji 15 wraz z wysyłką e-Deklaracji.


Nowa wersja deklaracji PIT-11 (25) jest w przygotowaniu i będzie udostępniona w kolejnych aktualizacjach.

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.11 - lista zmian (31-12-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • Dodano możliwość drukowania NIP na paragonie w drukarkach Novitus;
 • Dodano obsługę drukarki fiskalnej Novitus Online z możliwością drukowania faktur;
 • Usprawniono możliwość dodawania kontrahenta do dokumentu w oknie głównym jeśli kontrahent ma przypisanych wielu odbiorców (pracowników);
 • Dodano obsługę węzła "Zamówienia" dla JPK FA (3) w przypadku występowania faktur zaliczkowych/końcowych.

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.10 - lista zmian (19-12-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono komunikat przy księgowaniu wyciągu bankowego, gdy zdarzy się niepowodzenie z powodu braku dowiązania kontrahenta. W komunikacie błędu dodana jest informacja o nazwie kontrahenta. W takim przypadku możemy wejść w wyciąg bankowy, znaleźć pozycję z danym kontrahentem i dowiązać kontrahenta z wygenerowaniem rozrachunku dla tej pozycji;
 • Podczas dodawania wpisu bez VAT ustawiono domyślnie kursor na polu z datą.

 

Moduł Środki Trwałe:

 

 • Uproszczenie filtrowania danych do raportów:

Działanie filtrów.

Po zmianie istnieją następujące filtry danych do raportów:
Wszystkie – wszystkie środki trwałe;
Amortyzowane – środki trwałe z niezerowymi odpisami w zadanym okresie;
Aktywne – środki trwałe, które nie zostały zlikwidowane przed zadanym okresem.

Niezależnie od wybranego filtru, pomijane są środki trwałe nabyte po zakończeniu zadanego okresu.

Usprawniono filtrowanie na podstawie daty „Wg stanu na dzień” dla filtra Amortyzowane, aby nie pojawiały się zlikwidowane środki trwałe. W tym przypadku, filtr Amortyzowane wyświetla tylko te środki trwałe, które nie zostały jeszcze zlikwidowane ani umorzone.

Dostępne filtry w zależności od raportu:

Dla raportów „Spis z natury” oraz „Ewidencja środków trwałych i WNiP (...)” dostępne są filtry: Wszystkie, Amortyzowane oraz Aktywne. Dla pozostałych raportów (dla których filtrowanie jest odblokowane) dostępne są filtry: Wszystkie oraz Amortyzowane.

W raportach „Środki Trwałe w serwisie” oraz „Spis z natury” odblokowano filtry. W raporcie „Środki Trwałe w serwisie” domyślny filtr jest ustawiony na Wszystkie (zamiast na Aktywne – obecnie filtr Aktywne jest niedostępny dla tego raportu). W spisie z natury, domyślny filtr to Aktywne (jak dotychczas).

Dla raportów „Potwierdzenie utylizacji” oraz „Raport odpisów de Minimis” filtry są zablokowane (jak dotychczas).

Filtrowanie po datach:

Filtrowanie z użyciem daty „Wg stanu na dzień” jest włączone tylko dla raportów: „Środki Trwałe w serwisie”, „Spis z natury”, „Ewidencja środków trwałych i WNiP (...)”. Dla pozostałych raportów, możliwe jest filtrowanie według wartości w polach „Okres od” oraz „Okres do”.

 

Filtrowanie według okresów dotyczy również raportów, które dotychczas były filtrowane po datach „Data od” oraz „Data do”: „Raport z OT”, „Raport z LT”, „Raport z Modernizacji”, „Potwierdzenie utylizacji”, „Raport odpisów de Minimis”. Filtrowanie według dat „Data od” oraz „Data do” jest wyłączone.

 • Ustawienie domyślnego filtrowania na Aktywne w raportach „Ewidencja środków trwałych i WNiP (...)”;
 • W raporcie z LT odblokowano filtry. Domyślny filtr jest ustawiony na Wszystkie. Dodano datę nabycia i dokument likwidacyjny;
 • Dodano na raporcie z OT informacji o odpisie jednorazowym (inwestycyjnym) jeżeli występuje;
 • Dodano tekst „i WNiP” w nagłówkach raportów: „Raport z OT”, „Raport z LT”, „Raport z modernizacji”;
 • Usunięto raport „Spis z natury” (duplikat). Pod nazwą „Spis z natury” jest dostępny dotychczasowy „Raport ze spisu z natury” (różnica to możliwość skreślania odpowiednich wartości w kolumnach JEST i NIE MA).
 • Uproszczono skreślanie wartości w kolumnach JEST i NIE MA – odpowiednia kolumna jest skreślana na podstawie tego, czy środek trwały był aktywny na zadany dzień (zamiast używania wartości z pola „Jest na stanie”). Pole „Jest na stanie” zostało ukryte;
 • Dodano możliwość okresowego księgowania odpisów amortyzacyjnych;
 • Usprawnienie w raportach planów amortyzacji wyświetlania wartości nieumorzonej dla zlikwidowanych środków trwałych.

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Dodano zmienne finansowe obowiązujące od 01.01.2020 r., których wartość jest znana na moment wydania wersji;
 • Uwzględniono minimalną stawkę godzinową dla umowy zlecenia obowiązującej w 2020 r. polegające na sprawdzaniu wartości wynagrodzenia przy rejestrowaniu umów zlecenia oraz przy rejestrowaniu rachunków do umów zlecenia;
 • Dodano daty świąt obowiązujących w 2020 r.
   

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.09 - lista zmian (11-12-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • Dodano obsługę protokołu Posnet Online dla drukarek fiskalnych.

 

Moduły księgowe:

 

 • Usunięto pole REGON z deklaracji: VAT-7 (20) i VAT-7K (14);

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.08 - lista zmian (04-12-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Usprawniono działanie wizualizacji pliku JPK FA (3) w przypadku, gdy w pliku ujęte są zamówienia.

 

 Moduły magazynowe:

 

 • Przyśpieszono zapisywanie korekty sprzedaży. Zauważalne jest to w przypadku pracy na dużych bazach danych.

 

Moduły księgowe:

 

 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-7 (20) wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-7K (14) wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-8 (10);
 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-9M (9);
 • Dodano nowy wzór deklaracji AKC-4 (7);
 • Dodano nowy wzór deklaracji AKC-4/E (8).

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.07 - lista zmian (03-12-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Zmieniono nazewnictwo „Konto” na „Rachunek bankowy” podczas wprowadzania wyciągu bankowego;
 • Dodano możliwość automatycznego wylogowania użytkownika po czasie bezczynności. Opcja dostępna w Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Parametry pracy → „Ilość minut automatycznego wylogowania (0 – brak wylogowania)”.
   

 Moduły magazynowe:

 

 • Dodano możliwość generowania pliku JPK FA (3);
 • Do wewnętrznego pliku XML dla dokumentu MM dodano przenoszenie terminów przydatności do spożycia i numerów partii;
 • Dodano przenoszenie konta sprzedającego przy wystawianiu FZ z PZ.

 

Moduły księgowe:

 

 • Dodano możliwość automatycznego księgowania danych z pliku JPK FA (3);
 • Dodano wizualizację danych wygenerowanych w JPK FA (3) w formie tabelarycznej;
 • Zmieniono opis kolumny w oknie „Wybierz paczkę”.

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Poprawiono wartość początkową ulgi podatkowej dla nowych baz;
 • Usprawniono generowanie dokumentu RCA dla pracownika mającego wiele wersji.

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.05 - lista zmian (21-11-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Wsparcie dla aktualizacji baz danych z wersji Firebird 2.5 na 3.0 na serwerach zewnętrznych.
 • Przy dodawaniu wyciągu bankowego zablokowano możliwość wprowadzenia typu operacji, który nie istnieje w programie.

 

 Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono możliwość generowania pliku JPK PKPiR (2) po zaimportowaniu danych z programu KPiR DOS;
 • Usprawniono możliwość księgowania w walucie i zmiany wartości przy pomocy opcji „Zmień PLN”.

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.03 - lista zmian (12-11-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Poprawiono komunikat przy instalacji serwera bazy danych Firebird w wersji 3.0.

 

Moduły magazynowe:

 

 • Dodano możliwość ustawienia domyślnego typu faktury. Domyślny typ faktury można ustawić w Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Wystawianie dokumentów cd. → Domyślny typ faktury (parametr lokalny);
 • Dodano opis typu faktury „Mechanizm podzielonej płatności”, dla baz danych utworzonych w generacji 20;
 • Dodano możliwość wyłączenia dla użytkownika wyświetlania informacji o mechanizmie podzielonej płatności. Można to ustawić w Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Wystawianie dokumentów cd. → „Informuj o przestawieniu typu dokumentu na podzieloną płatność (parametr aktualnego użytkownika)”;
 • DGCS System Rozszerzenia. Nowa wersja dodatku synchronizacji z serwisem Allegro - SyncAukcje. Profile synchronizacji podczas aktualizacji zostaną przeniesione jednakże konieczne są dodatkowe czynności związane z aktywacją aplikacji i autoryzacją. Opis zmian w instrukcji dodatku.
 • Uwaga! Nowy serwis Allegro zmienia numerację zamówień. Od tej wersji nie będzie już możliwości dodania prefiksów i sufiksów numeru. W związku ze zmianą numeracji prosimy zwrócić uwagę na ponownie pobrane zamówienia jeśli okres synchronizacji wykracza po za dzień. Allegro zmieniło też znaczenie statusów zamówień. Zmiana synchronizatora jest konieczna z uwagi na stopniowe wyłączanie przez Allegro funkcjonalności starego serwisu API.

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono działanie kursora w przypadku dodawania wpisu. Przy dodawaniu wpisu dla należności i zobowiązań kursor pojawia się w terminie płatności, a dla płatności w polu wyszukiwania „CFT”.

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Uaktualniono opisy kodów tytułów ubezpieczenia dla kodów: 0510 i 0540;

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.02 - lista zmian (30-10-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:
 

 • Przywrócono parametr "Podpowiadaj datę ostatniego dokumentu" w parametrach Kasy;
 • Usprawniono instalowanie serwera bazy danych Firebird w wersji 3.0 na starszych wersjach programu DGCS System.

 

Moduły magazynowe:

 • Przywrócono wyświetlanie asortymentu w oknie głównym w przypadku ustawienia parametru „Pobieranie informacji o wydaniach bez skutku magazynowego”;
 • Dodano obsługę mechanizmu podzielonej płatności.

 

Moduły księgowe:
 

 • Poprawiono literówkę w słowie „zapisów” w opcji: Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Parametry dekretacji;
 • Przywrócono kursor, który znikał po naciśnięciu spacji w oknie „Wybierz dokumenty do rozliczenia”.

 

Moduł środki trwałe:

 

 • Na wydruku OT dodano informacje o odpisie jednorazowym (inwestycyjnym), jeżeli występuje;
 • Na wydruku „Odpis amortyzacyjny” dodano oddzielne zestawienie o odpisach jednorazowych (ulga inwestycyjna) z zadanego okresu.

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 20.01 - lista zmian (24-10-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Firebird 3.0
  Od generacji 20 używaną i wymaganą wersją serwera Firebird jest wersja 3.0.x. Dzięki uaktualnionej wersji serwera wiele czynności wykonywanych w DGCS System będzie szybszych;
 • Zmiana zarządzania certyfikatami.
  Zmieniono sposób zarządzania certyfikatami. Od najnowszej generacji zmiana certyfikatu przez Ministerstwo Finansów nie będzie wymagała uaktualnienia programu;
 • DGCS System dostępny w wersji abonamentowej.
  Od generacji 20.00 programu zmieniony został sposób jego dystrybucji;
 • Zabezpieczenie słownika stawek VAT .Wprowadzono zabezpieczenie słownika stawek VAT poprzez zablokowanie edycji i usuwania prawnie obowiązujących stawek VAT. W przypadku obowiązujących stawek VAT możliwa pozostaje edycja kodu drukarki fiskalnej. Zabezpieczenie to pozwala w każdym momencie poprawnie wygenerować JPK VAT oraz deklaracje VAT. Pozostaje możliwość modyfikacji stawek nieobowiązujących oraz dodawanych przez użytkownika;
   
 • Nowy raport zaległych zobowiązań z kwotami netto i VAT .
  Dodano raport zaległych zobowiązań z rozdzielonymi kwotami netto i VAT. Raport jest przydatny, gdy potrzebna jest zapłata za zobowiązania z mechanizmem podzielonej płatności (split payment). Na raporcie osobno pokazana jest kwota netto i VAT, co pozwala na wykonanie przelewu z mechanizmem podzielonej płatności.
 • Usprawnienie wystawiania dokumentów KP/KW dotyczących bilansu otwarcia kasy.
  Dokumenty KP/KW dotyczące bilansu otwarcia kasy będą wystawiane z numerem uwzględniającym kasę, w której bilans otwarcia jest wprowadzany.
 • Usprawnienie generowania raportu kasowego w przypadku, gdy istnieją dokumenty KP/KW z dużymi kwotami.
  Możliwe będzie generowanie raportu kasowego w przypadku, gdy na kasie wystawiono dokumenty KP/KW o dużych kwotach (rzędu milionów).
 • Usprawnienie wyboru operacji ze słownika operacji przy wystawianiu dokumentów KP/KW.
  Dotychczas, jeśli podczas wystawiania dokumentu KP/KW wybrano wartość w polu “Operacja” ze słownika operacji, ale w oknie słownika nie zaznaczono pola “Kopiuj operację do treści”, pole “Treść” dotyczące pozycji dokumentu, było czyszczone. Obecnie, w opisanej sytuacji, w polu “Treść” będzie pozostawiona poprzednio wpisana wartość.
 • Dodanie możliwości wejścia do słowników klawiszem F2 podczas wystawiania dokumentów KP/KW.
  W oknie wystawiania dokumentów KP/KW dodano obsługę klawisza F2. Pozwala on na wejście do słownika, np. w celu wyboru wartości, w zależności od zaznaczonego pola: – jeśli zaznaczono pole “Operacja” – wejście do słownika operacji; · jeśli zaznaczono pole “Symbol księgowy” – wejście do słownika typów operacji (symboli księgowych);
 • Usprawnienie parowania płatności z zobowiązaniami przy drukowaniu wystawianego dokumentu KP/KW .
  We wcześniejszych wersjach DGCS System, jeśli w oknie wystawiania dokumentu KP/KW kliknięto przycisk “Drukuj”, parowanie płatności z zobowiązaniami było wykonywane tylko dla jednej pozycji dokumentu. Obecnie w opisanej sytuacji parowanie będzie następowało tak, jak dla przycisku “OK”, czyli dla wszystkich pozycji wystawianego dokumentu.
 • Zablokowanie możliwości wystawienia dokumentu KP/KW z zerową kwotą.
  Jeśli kwota wystawianego dokumentu KP/KW to 0, program nie pozwoli na wystawienie dokumentu (zostanie wyświetlony komunikat z informacją o zerowej kwocie).
 • Zmiana układu okna wystawiania dokumentu KP/KW oraz okien kartotek dokumentów KP/KW.
  Dostosowano okno wystawiania dokumentów KP/KW oraz okna kartotek dokumentów KP/KW do niższych rozdzielczości, np. 1024x768. Ulepszono widoczność pozycji dokumentu kasowego;
 • Dodanie okna “Konfiguracja kasy”, zastępującego oddzielne okna modyfikacji, dodawania i usuwania kasy.
  Stworzono nowe okno “Konfiguracja kasy”, które umożliwia dodawanie, edycję i usuwanie kas. Po lewej stronie okna znajduje się tabela kas z możliwością wyszukiwania. Po prawej stronie prezentowane są szczegółowe dane kasy wybranej w tabeli:nazwa kasy;
  • nazwa skrócona;
  • numer raportu kasowego; stan kasy.
  • Ponadto, widoczny jest również panel bilansu otwarcia.
  • W oknie dodawania kasy znajdują się takie same pola, jak opisane, oprócz stanu kasy.
  • Dane bilansu otwarcia mogą być wprowadzane podczas dodawania lub edycji kasy. Jeśli dla danej kasy wprowadzono już bilans otwarcia (lub wystawiono jakieś dokumenty KP/KW), wprowadzenie bilansu otwarcia jest zablokowane. Przy dodawaniu pozycji bilansu otwarcia, możliwe jest ustawienie następujących danych:
  • data dokumentu;
  • waluta;
  • nr tabeli walut;
  • kurs;
  • data kursu;
  • kwota.
    
 • W oknie konfiguracji kasy dostępne są następujące przyciski:
  • “Dodaj” – wyświetla okno dodawania kasy;
  • “Edytuj” – uruchamia edycję zaznaczonej kasy;
  • “Usuń” – usuwa wybraną kasę;
  • “Zapisz” – zapisuje edytowane dane kasy;
  • “Anuluj” – anuluje edycję danych kasy.
  • Przed usunięciem kasy program wyświetli komunikat z prośbą o potwierdzenie. Usunięcie kasy nie jest możliwe, jeśli na kasie wystawiono już jakieś dokumenty KP/KW lub dana kasa jest ustawiona jako aktualna kasa. W wymienionych przypadkach, kasa nie zostanie usunięta i zostanie wyświetlony komunikat z informacją o przyczynie.

 

Moduły magazynowe:

 

 • Przypisanie numeru konta bankowego do nabywcy.
   
 • Funkcja umożliwi użytkownikowi wprowadzenie numeru konta bankowego, które będzie przypisane indywidualnie do kontrahenta. W tym celu należy w opcji Słowniki → Kontrahenci → Konta bankowe wprowadzić nasze konto bankowe jako pierwsze (domyślnie to pole służy do wpisywania konta bankowego klienta) i na wydruku faktury VAT wybrać wzorzec Faktura standardowa – konto indywidualne. Po takim ustawieniu i wystawieniu Faktury VAT na wydruku widoczny będzie numer konta bankowego, które zostało indywidualnie przypisane do kontrahenta.

 

Moduły księgowe:

 

 • Nowe przepisy na rok 2019 i 2020 w obliczaniu podatku dochodowego PIT.
  Od października 2019 obowiązuje nowa stawka podatku PIT i nowa kwota ulgi podatkowej. W DGCS System obsłużono zarówno okres przejściowy w roku 2019 jak i w pełni rok 2020. Zmiany obowiązują w zakresie rozliczeń zaliczki na podatek dochodowy oraz rozliczeń rocznych w KPiR i KPiR RR. Dotyczy to raportów:
  Z grupy Rozliczenie PIT: Zestawienia obrotów i zobowiązań podatkowych wg skali na rok 2019 i 2020 Rozliczenie podatnika na 2019 i 2020;

  Rozliczenie KPiR według właściciela (KPiR):

  – dla roku 2019 obcięty do 30-09-2019,

  – wyłączony pomiędzy 01-10-2019 a 31-12.2019,

  – nowy od roku 2020.

  Dodatkowo obsłużono możliwość wyboru naliczenia zaliczki za wrzesień i III kwartał 2019 według stawki 18% czy 17,75% poprzez:
  Dodanie znacznika w Zestawieniu obrotów i zobowiązań podatkowych określającego, którą stawkę zastosować;
  Dodanie pytania przy tworzeniu raportu Rozliczenie podatnika, którą stawkę zastosować.
   
 • Możliwość ręcznej modyfikacji kwot PLN podczas wpisu w walucie obcej do rejestru VAT.
  Na zakładce VAT dodano znacznik odblokowujący edycję przeliczonych kwot w PLN. Podczas dodawania i edycji zapisu walutowego w rejestrze VAT można teraz zmodyfikować przeliczone automatycznie przez system kwoty w PLN przy zapisach walutowych. Ma to duże znaczenie przy wprowadzaniu zakupów walutowych, gdzie przeliczone kwoty na otrzymanej fakturze od kontrahenta różnią się od kwot przeliczonych przez DGCS System.
   
 • Rozbudowany moduł wzorców księgowania oraz automatycznego księgowania.
  Rozbudowa modułu wzorców do automatycznego księgowania dokumentów z innych modułów obejmuje następujące obszary:
  Odblokowanie dodatkowych i zaawansowanych warunków księgowania dla rozksięgowania na koncie rozrachunkowym kontrahenta w przypadkach, gdy cały typ dokumentu ma odblokowane takie warunki;
  We wszystkich dokumentach z kontrahentem dodanie w systemie możliwości grupowania po grupie kontrahentów dla typów dokumentów w przypadkach, gdzie odblokowane są dodatkowe warunki księgowania;
  We wzorcach księgowania kompensat dodanie dodatkowych warunków księgowania dla grupy kontrahentów i waluty.
  Rozwiązania te pozwalają na lepsze zarządzanie księgowaniami na różne syntetyki kont rozrachunkowych różnych grup kontrahentów (np. kontrahenci z różnych rejonów czy miast na różnych syntetykach) oraz otwierają drogę do bardziej skomplikowanych ustawień wzorców księgowania na kontach rozrachunkowych.
   
 • Dodane raporty potwierdzenia sald.
  Dodane zostały dwa raporty potwierdzenia sald, gdzie odcinek A i B znajduje się na jednym raporcie. Pozwala to na jednoczesny wydruk odcinka A i B.
   
 • Nowe wersje e-sprawozdań finansowych.
  Dodano nowe wersje e-sprawozdań finansowych według wersji schematów XSD 1-2. Nowe wersje będą obowiązywać przy składaniu e-sprawozdań za rok 2019.
   
 • Możliwość edycji kwot na obliczonym sprawozdaniu finansowym.
  Dodano możliwość edycji kwot na obliczonym sprawozdaniu finansowym z poziomu kartoteki obliczonych sprawozdań. Funkcjonalność pozwala na zmianę wybranej kwoty na obliczonym i zapisanym już sprawozdaniu finansowym.
   
 • Dodany wydruk całego e-sprawozdania finansowego .
  Dodano możliwość wydruku wygenerowanego e-sprawozdania finansowego. Wydruk zawiera wszystkie sekcje e-sprawozdania, takie jak wprowadzenie, bilans itd.
   
 • Dodany wybór stawki ryczałtu przy automatycznym księgowaniu różnic kursowych w module Ryczałt.
  Przy automatycznym księgowaniu różnic kursowych w module Ryczałt umożliwiono wybór stawki ryczałtu zgodnie z ustawieniem w konfiguracji parametru “Pytaj o stawkę ryczałtu podczas automatycznego księgowania”.
   
 • Dodana kontrola przy automatycznym księgowaniu dokumentów w celu zabezpieczenia przed kilkukrotnym zaksięgowaniem wprowadzonego już dokumentu.
  Podczas księgowania m.in. różnic kursowych czy kompensat kontroli takiej wcześniej nie było, co pozwalało na kilkukrotne zaksięgowanie tego samego dokumentu przez użytkownika. Kontrola taka została dodana, żeby przez przypadek użytkownik nie zaksięgował raz już wprowadzonego dokumentu.
   
 • Przy księgowaniach z plików zewnętrznych (np. z DANE_FIK.DBF) dodano sprawdzenie, czy taki dokument już istnieje w module księgowym.
  Sprawdzenie takie jest realizowane podobnie, jak przy księgowaniu ręcznym dokumentu. System wykonuje taką kontrolę także przy automatycznym księgowaniu z plików zewnętrznych. Dodatkowo użytkownik ma udostępnioną możliwość przerwania automatycznego księgowania z pliku zewnętrznego. Funkcjonalność pozwala przerwać księgowanie z pliku zewnętrznego, gdy użytkownik omyłkowo wykona księgowanie z pliku, który został już raz zaksięgowany.
   
 • Wzorzec księgowania podczas ręcznego księgowania podpowiadany jest na podstawie najczęściej używanego z danym kontrahentem.
  We wszystkich modułach księgowych podczas ręcznego księgowania z wybranym kontrahentem, gdy księgowanie w księdze, ryczałcie czy dzienniku odbywa się za pomocą wybranego wzorca księgowania, system podpowiada wzorzec najczęściej używany z wybranym kontrahentem. We wcześniejszych wersjach DGCS System podpowiadany był ogólnie najczęściej wybierany wzorzec bez względu na to, jakiego wybraliśmy kontrahenta.
   
 • Przy automatycznym księgowaniu z JPK FA dodano możliwość określenia, czy sprzedaż z odwrotnym obciążeniem dotyczy towaru czy usługi.
  Przy napotkaniu pierwszego dokumentu sprzedaży z odwrotnym obciążeniem dodano pytanie dla użytkownika, jak taki dokument ma być interpretowany przez DGCS System. Wybór użytkownika jest następnie zastosowany do wszystkich dokumentów sprzedaży z odwrotnym obciążeniem w księgowanym JPK FA.
   
 • Podczas edycji zapisu w Księdze Handlowej zapamiętane ustawienie opcji, czy wpis był wykonany bez generowania rozrachunków.
  We wcześniejszych wersjach DGCS System, gdy zapis był wykonany bez rozrachunków, rozrachunki nie były generowane, ale podczas wejścia w edycję tego zapisu nie był zaznaczony znacznik “Nie generuj rozrachunków”. Od generacji 20 zapamiętywane jest ustawienie tego znacznika przy kolejnym wejściu w edycję zapisu.
   
 • Przy generowaniu pliku JPK i zapisie go na dysku proponowana nazwa pliku JPK obcinana jest tak, żeby całkowita długość nazwy nie przekraczała dozwolonej długości nazwy pliku.
  Nazwa firmy wklejana w nazwę pliku JPK jest ograniczana do długości pozwalającej na wygenerowanie nazwy nieprzekraczającej maksymalnej dozwolonej długości nazwy pliku JPK określonej w dokumentacji.
   
 • Dodana opcja sortowania LP według kolejności wprowadzania.
  W narzędziach administracyjnych w opcji Księgowania dodana możliwość posortowania LP według faktycznej kolejności wprowadzania dokumentów do systemu. Ta funkcjonalność nie bierze pod uwagę daty księgowania, a tylko kolejność wprowadzania dokumentu do systemu.
   
 • Kopiowanie typów rejestrów przy kopiowaniu planu kont i wzorców z roku poprzedniego.
  Dodana możliwość kopiowania typów rejestrów, gdy dodawany jest rok obrachunkowy i kopiowany jest plan kont oraz wzorce księgowania z roku poprzedniego.
   
 • Na deklaracji VAT-7 pola 52 i 53 ustawione jako nieliczone.
  Pola 52 i 53 na deklarację VAT-7 przenoszone są z ewidencji doliczeń z rejestru VAT, a na samej deklaracji te pola ustawione są jako nieliczone.
   
 • W Księdze Handlowej zmiana komunikatu, gdy zapis nie posiada rozksięgowań na konta.
  Zmieniony został komunikat na bardziej zrozumiały dla użytkownika, gdy zapis nie posiada rozksięgowań na żadne konto księgowe.
   
 • Na formularzu deklaracji PIT-B udziały właścicieli zwiększone do 6 miejsc po przecinku.
  We wcześniejszych wersjach DGCS System można było wprowadzić jedynie 2 miejsca po przecinku. Od generacji 20 zwiększona ilość do 6 miejsc po przecinku.
   
 • Przy definiowaniu wzorców księgowania lista do wyboru statusu oraz rodzaju zakupu rozpoczyna się od wartości “Wszystkie”.
  We wcześniejszych wersjach wartość “Wszystkie” znajdowała się ostatnia na liście. Od generacji 20 wartość ta jest podpowiadana jako pierwsza na liście.

Mała Firma DGCS System wersja 19.37 - lista zmian (24-10-2019 r.)

Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 18.XX i starszych wg poniższego cennika. Bez nowego numeru licencji, program będzie działać w trybie demonstracyjny

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • Dodano zabezpieczenie w Słowniku cenników, aby nie można było wprowadzić samej nazwy cennika i dodawać wszystkich pozycji do cennika;
 • Usprawniono opcję „Widoczna” dla stawek VAT, aby stawka która ma ten parametr wyłączony nie była widoczna w pozostałych częściach modułu;
 • Przywrócono możliwość fiskalizacji usług jednorazowych;
 • Przywrócono możliwość dodawania pozycji wystawiając ilościową korektę faktury RR;
 • Dodano pole z numerem źródłowym dokumentów przy wyborze dokumentów PZ, z których wystawiana jest faktura zakupu.

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.36 - lista zmian (02-10-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Dodano nowy certyfikat do szyfrowania jednorazowego klucza dla serwera testowego JPK;
 • Zmieniono komunikat informujący o wysyłce plików JPK w przypadku, gdy wysyłany JPK nie został zapisany do bazy lub do repozytorium JPK, ale został wysłany na serwer Ministerstwa Finansów.

 

Moduły magazynowe:

 

 • Zmieniono podpowiadanie stawki VAT w przypadku edycji faktury zakupu i dodawania pozycji. W aktualnej wersji podpowiadana jest stawka VAT ze słownika „Definicja towarów”;
 • Usprawniono przeliczanie rabatów na dokumentach WZ w przypadku posiadania licencji na moduł „Akcyza węglowa”;
 • Wyłączono automatyczną zmianę nazwy towaru na drukarkę fiskalną przy edycji pozycji sprzedaży;
 • Usprawniono edycję dokumentu WZ z płatnościami w przypadku dodawania kolejnych pozycji na dokument.

  

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono podpowiadanie numeru konta bankowego dla wpłat podatku PIT w przypadku pobierania danych z deklaracji CIT na raporcie „Rozliczenie podatnika”.

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Dodano możliwość wyłączenia stosowania zwolnienia podatkowego dla osób w wieku do 26 lat w zakresie składników definiowalnych, które pozostają opodatkowane mimo tego zwolnienia.
 • Nowe pole „Opodatkowanie mimo ulgi do 26 lat” w oknie Dane → Składniki definiowalne skutkuje naliczeniem zaliczki na podatek (opodatkowaniem) od takich składników, które mają włączone to pole pomimo obowiązywania w stosunku do danej osoby zwolnienia podatkowego dla osób w wieku do 26 lat.
 • Aktualizacja standardowo przyjęła, że od wszelkich zasiłków z ubezpieczeń społecznych (w tym chorobowych), zaliczka na podatek będzie naliczana.
 • Zmieniono okres obowiązywania zwolnienia podatkowego dla osób w wieku do 26 lat. Zwolnienie będzie stosowane również do przychodów naliczanych (zgodnie z "datą wypłaty") w dniu 26. urodzin osoby korzystającej z tego zwolnienia;
 • Obniżono procent podatku do 17% dla pierwszego progu podatkowego – nowa wartość obowiązuje od 01.10.2019 r.
 • Obniżono procent podatku zryczałtowanego do 17% dla umów zlecenia i o dzieło w wartości do 200 zł - nowa wartość obowiązuje od 01.10.2019 r.
 • Dodano nową wartość kosztów uzyskania przychodów dla pracowników (odpowiednio 250 zł koszty podstawowe oraz 300 zł koszty podwyższone) - nowa wartość obowiązuje od 01.10.2019 r.
 • Dodano nową wartość kosztów uzyskania przychodów dla kontraktów menadżerskich oraz za pracę w organach stanowiących osób prawnych (250 zł) - nowa wartość obowiązuje od 01.10.2019 r.
 • Dodano nową wartość ulgi podatkowej stosowanej przy naliczaniu wynagrodzeń pracowniczych (1/12 kwoty zmniejszającej podatek) - nowa wartość obowiązuje od 01.10.2019 r.

 

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.35 - lista zmian (20-09-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • Przywrócono możliwość wydruku faktury zakupu w przypadku ustawienia parametru "Pokazuj okienko ustalania cen sprzedaży po zakończeniu wprowadzania dokumentu przyjęcia".

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.34 - lista zmian (19-09-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:
 

 • Przywrócono możliwość edycji pozycji podczas wystawiania FV z dokumentu WZ;
 • Przywrócono możliwość edycji pozycji podczas wystawiania przesunięć międzymagazynowych.
   

  

Mała Firma DGCS System wersja 19.33 - lista zmian (18-09-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Zmniejszono rozmiar okna kartoteki dokumentów KP / KW, tak aby pozycje dokumentu kasowego widoczne były przy rozdzielczości 1024×768 pkt.

 

Moduły magazynowe:
 

 • Przywrócono możliwość edytowania pozycji przy wystawianiu korekty paragonu i faktury.

   

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.32 - lista zmian (16-09-2019 r.)

 

Lista zmian: 

Moduły księgowe:

 

 • Na deklaracji PIT-36L obsłużono sytuację, gdy ktoś wpisze wartość „0” w pole 152.

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Dostosowano treść świadectwa pracy do nowego wzoru obowiązującego od 07.09.2019 r., z rozróżnieniem na treść pouczenia świadectw pracy sporządzanych przed tą datą i od tej daty;
 • Usprawniono otwieranie okna edycji listy płac w przypadku, gdy użytkownik ma już otwarte to okno;
 • Usprawniono generowanie deklaracji IFT-1/IFR-1R;
 • W wydrukach umów o pracę i aneksach do tych umów wyłączono automatyczne uzupełnianie pola "Pieczęć nagłówkowa pracodawcy";
 • Wprowadzono możliwość dodania osoby współpracującej do listy płac;
 • Usprawniono możliwość ręcznego wprowadzania wartości podatku dla rachunków umów cywilno-prawnych;
 • Usprawniono mechanizm przeliczania listy płac.

  

Mała Firma DGCS System wersja 19.30 - lista zmian (03-09-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Przywrócono możliwość wysyłania raportów z programu

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.29 - lista zmian (26-08-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Uaktualniono certyfikat klucza publicznego dla serwera JPK.

 

Moduł magazynowe:

 

 •  Zmieniono rozmiary pól kontrahenta w wystawianym dokumencie, tak aby więcej danych zmieściło się bez potrzeby przewijania okna;
 •  Dodano opis na fakturach korygujących: „Łączna kwota do zapłaty po korekcie:”;
 •  Usprawniono możliwość generowania pliku JPK FA (2) w przypadku, gdy nie wprowadzono NIP kontrahenta;
 •  Przywrócono możliwość drukowania klauzuli RODO na fakturach zaliczkowych i fakturach końcowych do zaliczek.

 

Moduł Środki trwałe:

 

 • Dodano informację o tym, jaki środek trwały jest likwidowany oraz datę likwidacji dla likwidowanych środków trwałych na raportach odpisów amortyzacyjnych.

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.27 - lista zmian (20-08-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Wprowadzono nowy wygląd kasy (wystawianie i kartoteki dokumentów KP / KW).

 

Moduły magazynowe:

 

 • Poprawiono literówkę w opcji: Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Dokumenty → Korekta paragonu VAT marża;
 • Zmieniono opcję wyświetlania okna „Kartoteka korekt paragonów VAT marża”. W najnowszej wersji kartoteka otwiera się jako zakładka programu;
 • Usprawniono wyświetlanie podsumowania danych na raporcie „Zestawienie sprzed. towarów zwolnionych z akcyzy bez dokumentu dostawy” w przypadku, gdy wystawi się fakturę do paragonu.

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Usprawnienie w widoku tabelarycznym pracownika dotyczące oświadczenia osoby do 26 lat o niepobieraniu zaliczek na podatek dochodowy.

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.26 - lista zmian (06-08-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduły Magazynowe:

 

 • Usprawniono dodawanie rabatu w słowniku Kontrahentów na zakładce Polityka cenowa;
 • Usprawniono wystawianie faktury zakupu z wprowadzonym kosztem transportu;

 

Moduły księgowe:

 

 • Zmieniono komunikat ostrzegający, że dokument może juz istnieć w bazie danych;
 • W Księdze Handlowej usprawniono zmianę numeru konta w oknie Narzędzia -> Narzędzia administracyjne -> Plan kont;

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Dodano obsługę zwolnienia podatkowego dla osób w wieku do 26 roku życia - następuje w roku 2019 po uprzedniej rejestracji w programie wpływu oświadczenia osoby poniżej 26 lat dotyczącego niepobierania zaliczki na podatek w roku 2019;
 • Dodano wydruk wzoru oświadczenia / wniosku osoby w wieku poniżej 26 lat dotyczącego niepobierania zaliczki na podatek w roku 2019 od wynagrodzeń tej osoby;

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.24 - lista zmian (05-07-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • Dodano możliwość ostrzegania o istniejącej już na dokumencie pozycji przy wystawianiu dokumentu.

 

 

Moduły księgowe:

 

 • Dodano możliwość alternatywnego wybrania sterownika PKCS11 dostarczanego przez producenta certyfikatów w systemach operacyjnych Windows.
  Brak możliwości podpisu kartą kryptotgraficzną KIR - "Graphite" został rowiązany dzięki zaangażowaniu i współpracy Pana Andrzeja z firmy ALT Sp. z o.o.

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono wydruk listy obecności. Dodano pogrubianie dni wolnych na liście obecności z czasem pracy.

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.23 - lista zmian (01-07-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • Dodano możliwość generowanie pliku JPK-FA(2) - obowiązującego od 01-07-2019 r.

 

 

Moduły księgowe:

 

 • Uaktualniono opisy numeru deklaracji VAT-7 (19);

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono wydruk świadectwa pracy;

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.21 - lista zmian (10-06-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Poprawiono literówkę w oknie „Ustawienia serwera poczty wychodzącej (SMTP)”, w polu „Adres serwera poczty (SMTP)”.

 

 Moduły magazynowe:

 

 • Dodano możliwość drukowania klauzuli RODO na fakturach RR;
 • Dodano przenoszenie zawartości pola „Uwagi” z „Zamówienia od klienta” na „Fakturę”.

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono przeliczanie dodatku za nadgodziny przy obliczaniu listy płac.

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.20 - lista zmian (31-05-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • Dla nowych baz danych ustawiono nową matrycę stawek podatkowych dla urządzeń fiskalnych;
 • Dodano pole z datą VAT w „Kartotece faktur zakupowych”;
 • Przywrócono możliwość wejścia do kartoteki faktur zakupowych w przypadku pracy na bazie bez VAT;
 • Dodano możliwość wystawienia faktury z paragonu w przypadku pracy na bazie bez VAT;
 • Dodano możliwość fiskalizacji paragonów w przypadku pracy na bazie bez VAT;
 • Poprawiono literówkę w słowniku „Definicja towarów” w zakładce „Dane szczegółowe” w opcji „Świadectwo jakości paliw”;Dodano możliwość wpisania wartości „min.” i „max.” na Świadectwie jakości Paliw Stałych;
 • Przy wystawianiu faktur cyklicznych ukryto opcję wystawiania faktur jako wzorzec dokumentu;
 • Zwiększono ilość znaków w nazwie kontrahenta przy realizacji wystawienia faktury z dokumentów WZ;
 • Dodano ostrzeżenie o braku przyczyny korekty podczas wystawiania dokumentu korygującego.
    

Moduły księgowe:

 

 • Poprawiono literówkę w słowniku „Wzorców księgowania” w kolumnie „procent kwoty”;
 • Usprawniono import dokumentów z pliku XLSX (moduł indywidualny);
 • Usprawniono wczytywanie wyciągu bankowego z pliku MT-940. W poprzedniej wersji pojawiał się błąd po kliknięciu na nagłówek tabeli wczytywanego wyciągu;

  

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Dodano import absencji z e-ZLA zarówno z plików XML jak i CSV. Instrukcja importu znajduje się w menu głównym modułu: Plik → Import → Import absencji z e-ZLA → Instrukcja
 • Dodano nowy wzór listy obecności z ewidencją czasu pracy;
 • Dodano możliwość definiowania czasu obowiązywania dla składników płacowych pracownika;
 • Usprawniono okno dodawania składnika definiowalnego poprzez wyeliminowanie komentarza o pustym polu;
 • Zmieniono wzór wydruku "Świadectwa pracy" poprzez usunięcie imion rodziców;
 • Do słownika typów nieobecności dodano następujące nieobecności:
 • - Nieobecność usprawiedliwiona - obniżaj urlopowo - kod ZUS 151,
 • - Nieobecność usprawiedliwiona - nie obniża - kod ZUS 151
 • Usprawniono odświeżanie tabeli absencji po edycji wybranej absencji.

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.19 - lista zmian (16-05-2019 r.)

 

Lista zmian:

System:

 

 • Usprawniono wyszukiwanie kontrahenta, po wpisaniu NIP i wybraniu funkcji SPCN (szukaj tylko po całym NIP) w oknie „Kontrahent”;
 • Usprawniono usuwanie wielu zaznaczonych pozycji w „Wyciągu bankowym”;
 • Zmieniono sposób wyświetlania listy kontrahentów w oknie „Rozrachunki pełne”. W najnowszej wersji lista kontrahentów po lewej stronie okna jest stała - pokazuje wszystkich kontrahentów w systemie.
   

Moduły magazynowe:

 

 • Usprawniono otwieranie modułów magazynowych w przypadku, gdy program został zamknięty z otwartymi zakładkami „Definicja towarów” oraz „Kartoteka należności wg kontrahentów”;
 • Zmieniono sposób wyświetlania dokumentów w „Kartoteka dokumentów sprzedaży i wydań”, który w najnowszej wersji jest zgodny z „datą wystawienia”.

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono wysyłkę e-Deklaracji CIT-8 (w.27) po uzupełnieniu pola 29a.

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.18 - lista zmian (29-04-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • Usprawniono wyświetlanie uwag na fakturze bez VAT (rachunek) w kartotece faktur;
 • Usprawniono możliwość przechodzenia między zakładkami Nabywca/Odbiorca w kartotece wydań/sprzedaży przy wyłączonej edycji;
 • Przywrócono możliwość dodawania pozycji do przesunięcia międzymagazynowego (MM) przy edycji tego dokumentu;
 • Przywrócono możliwość wystawienia korekty faktury bez VAT (rachunku).

 

Moduły księgowe:

 

 • Dodano nowy wzór deklaracji CIT-8 (27) wraz z obsługą e-Deklaracji;
 • Usprawniono generowanie e-Deklaracji VAT-7 (19). Jeżeli pole 58 jest wypełnione kwotą dodatnią, to wymagane jest zaznaczenie przez użytkownika pola 68;
 • Usprawniono księgowanie z plików zewnętrznych, gdy zaznaczona jest opcja porównywania po nazwie i po NIP-ie kontrahenta. W niektórych przypadkach gdy kontrahent nie ma NIP-u system nie był w stanie odnaleźć kontrahenta, choć w bazie on już istniał, co powodowało efekt zawieszenia programu;
 • Dodano możliwość wysyłania odliczeń właścicieli do serwisu mojksiegowy24.pl dla każdego właściciela osobno;
 • Dodano możliwość rozliczania taksówkarzy w pliku JPK VAT (3);
 • Zmieniono format daty we wszystkich polach z datą w deklaracji VAT-R;
 • Usprawniono generowanie deklaracji PIT-36, która wymagała wypełnienia pól od 28 do 36, podczas gdy w formularzu wypełnione są dane w sekcji B. Dane identyfikacyjne.

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.17 - lista zmian (11-04-2019 r.)

 

Lista zmian:

System

 

 • Dodano obsługę poczty Apple. Poczta Apple (iCloud) wymaga ustawienia bezpieczeństwa połączenia na START/TLS.

 

Moduły magazynowe:

 

 • Usprawniono uruchamianie programu przy otwartej zakładce przesunięć międzymagazynowych;
 • Usprawniono wystawianie faktury bez VAT (rachunek) w przypadku, gdy wystawimy fakturę na towar akcyzowy ze świadectwem jakości;
 • Usprawniono wystawianie wartościowej korekty faktury zakupu w przypadku, gdy faktura zakupu miała wprowadzony koszt transportu;
 • DGCS System Rozszerzenia – Akcyza węglowa. Dodano możliwość wystawiania korekt sprzedaży na pozycje wystawione z akcyzą;
 • DGCS System Rozszerzenia – Akcyza węglowa. Usprawniono edycję pozycji dokumentów sprzedaży z pozycjami zawierającymi akcyzę;
 • DGCS System Rozszerzenia – synchronizacja ze sklepami internetowymi – dodano dwa nowe parametry synchronizacji zamówień/kontrahentów pozwalające na przeniesienie zarządzania danymi kontrahentów do programu DGCS System:
 • - "Aktualizacja danych istniejących kontrahentów" - jeśli opcja jest wyłączona aktualizacja danych będzie dotyczyła tylko nowych kontrahentów,
 • - "Dane kontrahenta z kartoteki na zamówienie" - jeśli opcja jest włączona na zamówienie będą trafiały dane z kartoteki, jeśli będą w bazie danych, a nie ze sklepu;
 • DGCS System Rozszerzenia – KQS.store – usprawniono obliczanie cen w pozycjach importowanych zamówień.

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono prezentowanie danych na deklaracji AKC-WW w przypadku automatycznego księgowania korekt dokumentów z akcyzą.Moduł Środki trwałe:

 

 • Usprawniono eksport i import danych przez plik Excela (XLS) w przypadku, gdy dane wyeksportujemy z jednej bazy, a następnie wybierzemy inną bazę danych i do niej zaimportujemy dane;
 • Zmieniono komunikaty wyświetlane po imporcie środków trwałych z pliku Excela (XLS).

 

 Moduł Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono eksport i import danych przez plik Excela (XLS) w przypadku, gdy dane wyeksportujemy z jednej bazy, a następnie wybierzemy inną bazę danych i do niej zaimportujemy dane.

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.16 - lista zmian (02-04-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • Przywrócono możliwość wydruku dokumentów bezpośrednio po uruchomieniu programu;
 • Produkcja zaawansowana – przywrócono uruchamianie programu po wybraniu dodatkowego filtrowania listy towarów;
 • DGCS System Rozszerzenia – synchronizacja ze sklepami internetowymi - dodana została funkcja synchronizacji danych kontrahenta z zamówienia podczas importu zamówienia. Pozwala ona na znaczne przyspieszenie procesu obsługi zamówień;
 • DGCS System Rozszerzenia - Shoper – dostosowano rozszerzenie do nowego API w technologii Rest;
 • DGCS System Rozszerzenia – Magento w wersjach począwszy od 2.0 - dostosowano rozszerzenie do nowego API (w programie DGCS System występują dwie wersje dodatku, nowa oznaczona cyfrą 2).

 

 Moduł Środki trwałe:

 

 • Usprawniono możliwość eksportu i importu danych z bazy do bazy przez plik Excela. Aktualnie przenoszone są dane z zakładki „Podstawowe”, poza pracownikiem odpowiedzialnym i kontrahentem powiązanym oraz dane z zakładki „Likwidacja”.

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.15 - lista zmian (29-03-2019 r.)

 

Lista zmian: 

Moduły księgowe:

 

 • Zmieniono algorytm podpisywania e-Sprawozdania finansowego, tak aby było weryfikowane jako poprawny typ podpisu na ePUAP.

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.14 - lista zmian (27-03-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduły księgowe:

 

 • Dodano możliwość podpisywania e-Sprawozdań Finansowych przy pracy zdalnej przy użyciu aplikacji „Winflector”;
 • Przywrócono ujmowanie remanentów w kosztach narastająco na raporcie „Zestawienie obrotów i zobowiązań podatkowych".

 

Środki trwałe:

 

 • Wyeliminowano losowy problem z uruchamianiem modułu.

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono dodawanie rachunku w oknie umów cywilnoprawnych. Wyeliminowano sytuację dla niektórych przypadków kiedy to rachunek miał niepoprawny rok.

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.13 - lista zmian (22-03-2019 r.)

 

Lista zmian:

System

 

 •  Zmodyfikowano komunikat, który pojawiał się przy aktualizacji wszystkich baz w przypadku, gdy program nie ma dostępu do jednej z baz.

 

Moduły magazynowe:

 

 • Przywrócono możliwość drukowania etykiet z menu „Przyjęcia” po wybraniu cennika;
 • Usprawniono działanie okna "Szukaj produktu" w przypadku wystąpienia towaru z bardzo dużym stanem magazynowym.

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono import danych z pliku JPK FA do rejestry VAT w przypadku, gdy w pliku NIPy są z przedrostkiem „PL”, a w konfiguracji programu ustawiony jest parametr, który ma usuwać przedrostek „PL”;
 • W kartotece e-Sprawozdań dodano możliwość edycji nazwy oraz daty sporządzenia;
 • Usprawniono raport „Zestawienie obrotów i zobowiązań podatkowych" o przeliczanie kosztów i przychodów narastająco w przypadku, gdy zmienimy kwotę kosztów lub przychodów;
 • Usprawniono wysyłkę deklaracji CIT-8 w przypadku, gdy wypełnione są pola: 65, 66, 67 i 68;
 • W kartotece obliczonych sprawozdań finansowych dodano możliwość edycji nazwy;
 • Usprawniono obsługę skrótów klawiszowych zapisu, gdy użyte były opcje 75% lub 20%;
 • Usprawniono wprowadzanie ręcznie kwot w oknie "Obliczanie sprawozdań finansowych", tak aby kursor poruszał się tylko po polach edycyjnych (z kwotami);
 • Zmieniono sposób kodowania załączników dodawanych do e-Sprawozdania finansowego;
 • Dodano komunikat w przypadku, gdy sprawozdanie nie zostało jeszcze obliczone, a chcemy wprowadzić jakąkolwiek kwotę ręcznie w sprawozdaniu.

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.12 - lista zmian (19-03-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • Usprawniono zapisywanie danych podczas edycji słownika kontrahentów i edycji rabatów na grupę towarową.

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono definicję e-Sprawozdań Finansowych dla rodzaju definicji w pozycjach A,B,C w Rachunku przepływów pieniężnych pobieranym z pliku DanePoczatkowe.xml;
 • Usprawniono zaokrąglanie kwot przy automatycznym księgowaniu różnic kursowych z wycen bilansowych i podatkowych;
 • Usprawniono przenoszenia danych z załącznika PIT-O w deklarację PIT-36 o przenoszenie miesięcy do pliku XML w przypadku, gdy rozliczamy się z współmałżonkiem i w polu małżonka w części E PIT-O nie wpisano ilości miesięcy oraz kwoty za dziecko, a dane te są wprowadzone u podatnika;
 • Usprawniono przenoszenie danych z roku poprzedniego dla e-Sprawozdania Rachunku Zysków i Strat, jeżeli w części F w roku bieżącym są 0;
 • Wyłączono konieczność uzupełnienia tabeli różnic w podatku dochodowym w sprawozdaniu finansowym dla jednostek „mikro” i „małych”;
 • Przywrócono możliwość automatycznego księgowania płatności naszych.

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.11 - lista zmian (15-03-2019 r.)

 

Lista zmian: 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono weryfikację e-Sprawozdań finansowych ze schematami XSD o pokazywanie szerszego komunikatu dla użytkownika, jeżeli coś jest niezgodne;
 • Zablokowano możliwość dodania pustego wiersza w informacji uszczegóławiającej w e-Sprawozdaniach finansowych;
 • Usprawniono edycję zapisów w przypadku użycia przycisków 75% i 20% o zmianę Winien PLN / Ma PLN;
 • Dodano komunikat, przy próbie usunięcia obliczonego Sprawozdania Finansowego podłączonego do e-sprawozdania (użytego w e-sprawozdaniu);
 • W kartotece Sprawozdań Finansowych dodano opcję odwiązania obliczonego sprawozdania;
 • Usprawniono generowane załącznika PIT-O (23) w przypadku, gdy wypełnione jest pole 19.

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.10 - lista zmian (11-03-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe

 

 • Dodano opcję wysyłania dokumentów e-mail w przypadku wystawiania FV z dokumentu WZ;
 • Dodano oświadczenie o przeznaczeniu wyrobów węglowych dla firm, które są zwolnione z akcyzy;
 • Usprawniono wyświetlanie danych na raporcie „Zestawienie sprzedaży zwolnionej z akcyzy bez dokumentów dostawy”, w poprzedniej wersji, gdy był paragon i z niego wystawiona FV to wartości były podwójne;
 • Dodano możliwość drukowania drugiego adresu „punkt sprzedaży” w przypadku, gdy jest inny niż adres siedziby przedsiębiorcy;
 • W kartotece dokumentów wydań i sprzedaży dodano pod prawym przyciskiem myszy najczęściej używane opcje: edytuj, usuń, pokaż, koryguj, drukuj (drukuje domyślny wzorzec),wyślij jako e-mail, powiel, fiskalizuj;
 • W oknie „Kartoteka dokumentów sprzedaży i wydań” dodano nowe okresy wyświetlania danych:
  - Dziś;
  - Ostatni tydzień;
  - Styczeń – Grudzień.
 • W oknie „Kartoteka dokumentów sprzedaży i wydań” usprawniono filtrowanie wyświetlanych dokumentów dla okresów:
  - Aktualny tydzień;
  - Aktualny miesiąc;
  - Aktualny rok.
 • Udostępniono wybór kolektora CIPHERLAB 8400;
 • Usprawniono pracę na programie podczas inwentaryzacji z kolektora danych;
 • Przy dodawaniu i edycji pozycji zakupu umożliwiono zaznaczenie przeliczenia 50% VAT do odliczenia.

 

Moduły księgowe:
 

 • Usprawniono zapamiętywanie kwot z roku poprzedniego przy podatku dochodowym dla e-Sprawozdań Finansowych;
 • Umożliwiono tworzenie kont analitycznych dla kontrahenta po jego wcześniejszym zapisaniu. W słowniku kontrahentów dodano na zakładce dodatkowe dane;
 • Dodano weryfikację e-Sprawozdań Finansowych ze schematami XSD udostępnionymi przez Ministerstwo Finansów.

 

Środki trwałe:

 • Usprawniono obliczanie planu amortyzacji w przypadku, gdy dodano modernizację z ujemną wartością w miesiącu bezpośrednio przed datą rozpoczęcia obliczania.

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.07 - lista zmian (14-02-2019 r.)

 

Lista zmian:

System

 

 • Poprawiono literówkę w oknie aktualizacji programu;
 • Usprawniono rejestrację modułu dodatkowego „Bezpieczne dane”.

 

Moduły magazynowe

 

 • Na wzorcu „Faktura – akcyza węglowa – towary akcyzowe w kg” dodano kolumnę z ilością kilogramów dla towarów akcyzowych.

 

Moduły księgowe

 

 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-7 (19) wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-7K (13) wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dodano nowy wzór deklaracji NIP-2 (12);
 • Dodano nowy wzór deklaracji NIP-8 (3);
 • Usprawniono automatyczne księgowanie noty obciążeniowej wystawionej w walucie obcej;
 • Poprawiono literówkę w oknie „Narzędzia administracyjne” dla przycisku „Zmień paczkę”.

 

Moduł Kadry i Płace

 

 • Usprawniono eksport do ZUS RPA w przypadku numeru REGON oraz NIP zaczynającego się od zera;
 • Przywrócono możliwość wydrukowania zapisanych świadectw pracy z 2016 roku.

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.06 - lista zmian (12-02-2019 r.)

 

Lista zmian:

System

 

 • Usprawniono edycję danych innego użytkownika niż zalogowany.

 

Moduły księgowe:

 

 • Udostępniono przyciski z odliczeniem 75% i 20% dla VAT-owców;
 • Udostępniono pełną obsługę e-Sprawozdań finansowych.

 

Moduł kadry i płace:

 

 • Dodano obsługę generowania formularza ZUS RPA;
 • Przywrócono możliwość otwarcia zamkniętej listy płac.

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.05 - lista zmian (08-02-2019 r.)

 

Lista zmian:

System

 

 • Usprawniono instalator programu w przypadku instalacji na systemach Windows 10.

 

Moduły Magazynowe:

 

 • Dodano możliwość przeliczania rabatów w kartotece faktur VAT zgodnie z ustawieniami w programie;
 • Dodano podpowiadanie rabatu globalnego w kartotekach wydań;
 • Dodano podsumowanie w oknie wystawiania korekty sprzedaży;
 • Dodano pole „Indeks” w oknie edycji pozycji zakupu/przyjęcia/zamówienia do dostawcy.

 

  Moduły księgowe:
 

 • Dodano możliwość księgowania wartości % dla księgowości bez VAT:
 • - w przypadku dodawania wpisu bez VAT na panelu Księga/Dziennik dodano dwa przyciski "75% kwoty" i "20% kwoty". Dotyczy modułów KPiR, KPiR dla RR oraz Księga Handlowa,
 • - w przypadku KPiR i KPiR dla RR jeżeli wpiszemy jakąś kwotę w tabeli, to po naciśnięciu któregoś z powyższych przycisków wpisana przez nas kwota (aktywny wiersz), zamieniana jest na 75% lub 20% tej kwoty. Operację można wykonywać kilkukrotnie i nie ma żadnej blokady co do nazwy kolumny,
 • - w przypadku modułu Księga Handlowa jeżeli wpiszemy jakąś kwotę w tabeli (strona winien lub ma) i naciśnięciu któregoś z powyższych przycisków kwoty z aktywnego wiersza (zarówno winien i ma) zostają zamienione na 75% lub 20% tej kwoty. Operację można wykonywać kilkukrotnie nieważne jakie konto jest wybrane w tabeli,
 • - przeliczona kwota 75% lub 20% jest później przeliczana na PLN według zadanego kursu, jeżeli kwota w danej komórce jest w walucie obcej;
 • Usprawniono dodawanie załączników do e-Sprawozdania Finansowego;
 • Usprawniono zapisywanie e-Sprawozdania Finansowego do pliku XML bezpośrednio po podglądzie struktury pliku;
 • Zmieniono typ pola „Zastosowane uproszczenia” na niewymagane w opcji „Konfiguracja” dla e-Sprawozdania Finansowego;
 • Ograniczono kody PKD możliwe do wybrania w oknie konfiguracji do kodów 5-znakowych;
 • W e-Sprawozdaniach Finansowych zmieniono kodowanie załączników na base64;
 • Usprawniono wysyłkę deklaracji PIT-36 wraz z współmałżonkiem;
 • Usprawniono edycję wzorców księgowania w przypadku zmiany wartości procentowej;
 • Usprawniono edycję wzorców księgowania. Kursor zostaje po dodaniu/edycji wzorca na poprzednim wzorcu oraz po dodaniu/edycji pozycji wzorca na poprzedniej pozycji;
 • Usprawniono działanie przycisku Anuluj w oknie „Wybierz status”.

 

Moduły kadry i płace:

 

 • Dodano wydruk zawierający informacje dla pracownika o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej;
 • Usprawniono przygotowanie e-deklaracji w zbiorczych e-deklaracjach, przez dodanie generowania formularza;
 • W oknie List Płac podczas próby edycji listy płac dodano komunikat o braku możliwości edycji listy płac z powodu jej zaksięgowania;
 • Dodano obsługę kodów 0572, 0590, 0592;
 • Usprawniono obsługę klawisza „DELETE” w oknie „Umowa o pracę / Aneksy”;
 • Zwiększono limit znaków dla pola „REGON EKD” w oknie „Umowa o pracę / Aneksy”.

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.04 - lista zmian (23-01-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • Przywrócono usuwanie wartości rabatu w oknie głównym po wybraniu opcji „Anuluj”.

 

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono raporty rozrachunków oraz potwierdzeń sald w przypadku, gdy była wystawiona faktura do paragonu;
 • Usprawniono wyświetlanie danych na raportach „Zestawienie należności i płatności kontrahentów (wg daty płatności)” oraz „Zestawienia zobowiązań i płatności naszych” w przypadku, gdy jest jedna zaległość a wiele płatności;
 • Usprawniono deklarację AKC-WW o możliwość przenoszenia imienia i nazwiska;
 • Usprawniono wysyłkę e-Deklaracji PIT-36 jeżeli zostało wypełnione pole 219;
 • Usprawniono wysyłkę e-Deklaracji PIT-28, w przypadku sprawdzania pól 139 i 140.

 

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 •  Uaktualniono wartość zmiennej finansowej „Podstawa zdrowotna właściciel” na 3803,56 zł. Nowa wartość obowiązuje od 01.01.2019 r.

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.03 - lista zmian (15-01-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • Usprawniono wyświetlanie dokumentów WZ w oknie „Kartoteka dokumentów sprzedaży”;
 • Wprowadzono zgłoszone usprawnienia do obsługi akcyzy węglowej.

 

Moduły księgowe:

 

 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-28 (21), PIT-28A (18) i PIT-28B (15) wraz z wysyłką e-Deklaracji;
 • Poprawiono komunikat przy wysyłce deklaracji PIT-28;
 • Usprawniono import z Subiekta w przypadku dokumentów z przełomu roku;
 • Zmieniono raporty dokumentów do wyksięgowania oraz zaksięgowania w VAT sprzedaży i VAT zakupu (odliczenia VAT za złe długi);
 • Usprawniono deklarację PIT-36L;
 • Usprawniono wyświetlanie danych w polu 85 na deklaracji PIT-28;
 • Usprawniono dodawanie wzorców księgowania dla odliczeń w uproszczonych księgowościach.

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Dodano wydruk "Wezwanie do podania konta" dla pracownika, który otrzymywał zapłatę wynagrodzenia za pracę w gotówce w menu głównym "Dokumenty", pod przyciskiem "Wydruki" w oknie "Listy Płac / Karty wynagrodzeń" oraz w oknie głównym "Pracownicy";
 • Dodano nowe formularze PIT-8C oraz PIT-R wraz z wysyłką e-Deklaracji z moduły Deklaracje.

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 19.02 - lista zmian (11-01-2019 r.)

 

Lista zmian:

Moduły magazynowe:

 

 • W oknie „Kartoteka dokumentów sprzedaży” ustawiono minimalny rozmiar okna edycji na 800x600;
 • Poprawiono wydajność otwierania okna edycji w „Kartoteka dokumentów sprzedaży”;
 • Usprawniono wyświetlanie danych kontrahenta podczas wystawiania oferty;
 • Usprawniono pobierania dokumentów kontrahenta w kartotece dokumentów sprzedaży - powiązanie pobierania z parametrem dostępnym w konfiguracji programu odnośnie widoczności danych w kartotece;
 • W „Kartoteka dokumentów sprzedaży” dodano kolumny z danymi odbiorcy tak, aby była możliwość wyszukiwania;
 • Usprawniono wyświetlanie nazwy skróconej kontrahenta w kartotece dokumentów WZ po wybraniu kontrahenta z listy;
 • Dodano kolumny z danymi odbiorcy oraz z danymi kontrahenta (adres, kod pocztowy, miasto, NIP, nazwa skrócona) w oknie "Wybierz dokumenty WZ na fakturę";
 • Dodano nowy moduł: DGCS System Akcyza węglowa.

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono księgowanie płatności kontrahentów i płatności naszych w sytuacji, gdy nie jest wybrany kontrahent;
 • Dodano nowe wzorce dla KPiR i KPiR RR dla odliczeń wartości procentowej kosztów (75% i 20%);
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36 (26) wraz z obsługą e-Deklaracji;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36L (15) wraz z obsługą e-Deklaracji;

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Dodano nowy wzór deklaracji IFT-1/IFT-1R (14) wraz z obsługą e-Deklaracji;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-11 (24) wraz z obsługą e-Deklaracji;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-4R (8) wraz z obsługą e-Deklaracji;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-8AR (7) wraz z obsługą e-Deklaracji;
 • Usprawniono zmianę roku po otwarciu i zamknięciu okna składników definiowalnych.

 

Mała Firma DGCS System wersja 19 - lista zmian (17-12-2018 r.)

 

Lista zmian:

System
 
 • Możliwość zmiany hasła użytkownika w wielu bazach danych.

 

Moduły magazynowe:

 

 • Nowy wygląd okna głównego.
 • Obsługa kolektora danych CIPHERLAB 8400.
 • Wspólna kartoteka wszystkich dokumentów sprzedaży i wydań.
 • Panel z podglądem stanów magazynowych na innych magazynach.
 • Informacja o walucie dokumentu w podsumowaniach dokumentu.
 • Panel z informacjami o sprzedanych towarach wybranemu kontrahentowi.
 • Dodawanie definicji towaru po wpisaniu indeksu w oknie głównym.
 • Anulowanie faktury.
 • Korekty faktur zaliczkowych (w przygotowaniu).
 • Zmiana języka wydruku faktury w podglądzie (w przygotowaniu).
 • Obsługa nowych dokumentów związanych z obrotem węglem – rozszerzenie – moduł dodatkowo płatny(w przygotowaniu).

 

Moduły księgowe

 

 • Nowy wygląd okna głównego oraz dodawania zapisu.
 • Zmiana dotycząca odliczeń procentowych od podatku dochodowego.
 • Wygodniejsze przeglądania plików JPK (Pokaż dane XML).
 • Repozytorium wysłanych JPK wraz ze zbiorczą wysyłką przygotowanych JPK.
 • e–Sprawozdania Finansowe.
 • Wyświetlanie obrotów na koncie podczas księgowania.
 • Repozytorium obiegu dokumentów (rozszerzenie – moduł dodatkowo płatny).
 • Repozytorium raportów (rozszerzenie – moduł dodatkowo płatny).
 • Środki trwałe:
 • Nowy wygląd modułu.
 • Obsługa jednorazowego odliczenia do 100.000 PLN.
 • Ukryta zakładka “Korekty”.
 • Nowy raport - “Raport ze spisu z natury”.

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Uwagi do wydruku świadectwa pracy - (usprawnienia świadectwa pracy).
 • Lista obecności – możliwość wydruku osobnych list obecności dla pracowników.
 • Zmiany na 2019 - daty świąt w roku 2019, zmienne finansowe, nowa minimalna stawka godzinowa w umowach zlecenie oraz w rachunkach.
 • Sposób przeliczania urlopu w przypadku wykorzystania urlopu w wymiarze wyższym niż przysługuje (w przygotowaniu).
 • Dodanie Druku ZUS Z-3 (w przygotowaniu).Dodatkowa opcja wyboru przy wprowadzaniu absencji (nie zmniejsza składników / obniża jak choroba / obniża jak urlop) - (w przygotowaniu).
 • Dodanie raportu urlopowego - (w przygotowaniu).
 • Raport badań lekarskich i szkoleń - (w przygotowaniu).
 • Ograniczanie w czasie składników płacowych w siatce płac pracownika - (w przygotowaniu).

 


Mała Firma DGCS System wersja 18.67 - lista zmian (09-11-2018 r.)

Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 18.24 i starszych wg poniższego cennika. Bez nowego numeru licencji, program będzie działać w trybie demonstracyjny

 

Pakiet: Mała Firma DGCS System - 1 firma / 3 stanowiska / bez limitu pracowników / bez limitu środków trwałych (aktualizacja UPGRADE): cena dla Użytkowników generacji 18.00 i 18.50

690,00 zł 848,70 zł Zamów

Pakiet: Mała Firma DGCS System - 1 firma/ kolejne stanowisko (aktualizacja)

290,00 zł 356,70 zł Zamów

Pakiet: Mała Firma DGCS System - 1 firma / 3 stanowiska / bez limitu pracowników / bez limitu środków trwałych (aktualizacja UPGRADE): cena dla Użytkowników wersji 17.00 i wcześniejszych

790,00 zł 971,70 zł Zamów

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Dodano parametr określający ilość dni dla pobierania kursów walut z serwera NBP przy starcie programu. Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Uaktualnienia → "Ilość dni, z których pobierane będą kursy walut";
 • Usprawniono wyświetlanie czcionki w programie na komputerach firmy Dell.

 

Moduły magazynowe:

 

 • Dodano parametr dla rabatu globalnego nadawanego przy realizacji zamówienia. Parametr dostępny jest w opcji: Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Zamówienia → "Przy realizacji zamówienia od klienta w oknie głównym uwzględniaj globalny rabat kontrahenta". Jeżeli odznaczymy ten parametr, to przy realizacji zamówienia przenoszona jest kwota z zamówienia;
 • Zmieniono generowanie "Noty uznaniowej", która w poprzedniej wersji zapisywała nagłówek dokumentu do rejestru VAT i przy generowaniu pliku JPK VAT program informował, że nie jest uzupełniony numer dokumentu.

 

Moduły księgowe:

 

 • W deklaracji UPL-1 wer. 6 w polu 4 wprowadzono możliwość wpisania nazwy Urzędu Skarbowego;
 • Usprawniono automatyczne księgowanie faktury VAT-marża w przypadku, gdy cena zakupu była wyższa niż cena sprzedaży;
 • W uproszczonych księgowościach udostępniono raport o prawdopodobnie zdublowanych księgowaniach. Dostępny w menu: Raporty → Kontrolne → "Zestawienie dokumentów prawdopodobnie zdublowanych".
 • Usprawniono księgowanie transakcji trójstronnej. Sprzedaż w transakcji trójstronnej wprowadzamy jako WDT-TT i to spowoduje wypełnienie pola 11 w deklaracji VAT-7 oraz odpowiednie wypełnienie deklaracji VAT-UE. Zakup natomiast wprowadzamy jako WNT-TT ze stawka VAT należny (zw, 0%) i oznaczamy, ze nie przysługuje prawo odliczenia - spowoduje to wypełnienie pola 23 na kwotę netto oraz pola 24 na 0 i nie będzie wypełnień w polach odpowiedzialnych za zakup 43, 44, 45 i 46.

 

Moduły kadrowo-płacowe:

 

 • Usprawniono okno dodawania absencji, poprawiono możliwość określenia liczby godzin pracy dla pojedynczej absencji;
 • Zwiększono miejsce na podpis w skróconym wydruku listy płac.

 

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 18.65 - lista zmian (10-10-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 •  W rozrachunkach zablokowano możliwość dodania rozrachunku niepowiązanego z kontrahentem

  

 Moduły magazynwe:

 

 • Usprawniono wejście do "Słownika grup towarowych" w przypadku dużych baz z towarami posiadającymi zdjęcia;
 • Usprawniono edycję zamówienia w przypadku, gdy na danym zamówieniu edytowane były dane kontrahenta. W poprzedniej wersji po takiej edycji pojawiał się Zamawiający i Odbiorca;
 • Usprawniono obliczenia na fakturze VAT marża w przypadku, gdy cena zakupu jest większa niż cena sprzedaży;
 • Moduły dodatkowe - DGCS System import dokumentów do Magazynu z pliku EDI++ (Subiekt) wprowadzono zmianę nazwy pliku po zaimportowaniu do programu.

 

 Moduły księgowe:

 

 

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 18.63 - lista zmian (27-09-2018 r.)

 
 
Lista zmian:

 

Moduły magazynowe:

 

 • Przywrócono działanie opcji "Powiel dokument" w kartotece faktur VAT

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono możliwość wysyłania korekty e-Deklaracji PIT-4R (7) z załącznikiem ORD-ZU;
 • Dodano nowy wzorzec deklaracji CIT-8 (26) wraz z załącznikami oraz obsługą w e-Deklaracjach.

 

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 18.62 - lista zmian (21-09-2018 r.)

 
 
Lista zmian:

 

Moduły magazynowe:

 

 • Przywrócono dostęp do ofert wystawionych w wersji 18.61;
 • Przywrócono możliwość wydruku „Zamówienia do dostawcy” w oknie głównym programu;
 • Usprawniono generowanie pliku JPK FA w walucie.

 

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 18.61 - lista zmian (17-09-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • W kartotece JPK dodano możliwość zdefiniowania zakresu dat.

   

Moduły magazynowe:

 

 • Dodano możliwość drukowania deklaracji RODO na zaliczkach i fakturach końcowych do zaliczek;
 • Usprawniono zmianę użytkownika o wczytywanie otwartych zakładek danego użytkownika;
 • Usprawniono eksport dokumentów KW do Comarch;
 • Dodano ostrzeżenie w przypadku realizacji zamówienia z panelu zamówień na innym magazynie;
 • W raporcie "Zestawienie dokumentów - należności i zobowiązania wg kontrahentów do dnia" ukryto rozrachunki bez kontrahenta;
 • Usprawniono wystawianie kolejnych dokumentów zakupu, które są wystawiane zaraz po wystawieniu Faktury RR w oknie głównym;
 • Produkcja - dodano możliwość wprowadzenia innych danych firmy dla różnych magazynów.

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono możliwość wysyłania korekty e-Deklaracji PIT-4R (7) z załącznikiem ORD-ZU;
 • Dodano nowy wzorzec deklaracji CIT-8 (26) wraz z załącznikami oraz obsługą w e-Deklaracjach.
 
 
 
 
 

Mała Firma DGCS System wersja 18.60 - lista zmian (06-09-2018 r.)

 
 
 
Lista zmian:

 

Moduły księgowe:

 

 • Dostosowano program do zmian na stronach Ministerstwa Finansów dla E-Deklaracji VAT-7 (18) i VAT-7K (12);
 • Dla deklaracji VAT-7 (17) i (18) przywrócono przenoszenie zdefiniowanych odliczeń i doliczeń;

 

Moduł Środki trwałe:

 

 • Usprawniono listy rozwijane, po rozwinięciu listy wyświetlane zostają wszystkie pozycje zamiast pierwszych 200;
 • Usprawniono raporty planu amortyzacji;
 • Odblokowano możliwość wyboru daty "Wg stanu na dzień" w raportach odpisów amortyzacyjnych;

 

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 18.59 - lista zmian (30-08-2018 r.)

 
 
Lista zmian:

 

Moduły magazynowe:

 

 • Przywrócono możliwość usuwania ofert oraz zamówień;
 • Umożliwiono użytkownikom eksport/import zapisanych w ustawieniach perspektyw;
 • Produkcja – dodano czas w polach z datą produkcji na dokumentach RW, PW i samym Dokumencie Produkcji;
 • Produkcja - dodano symbol magazynu wyrobu do numeru PW, gdy magazyn jest zmieniany na czas produkcji;
 • Produkcja - wyłączono nadmiarowe zapytania o „Symbol Kosztu” z produkcji zaawansowanej, jeśli nie posiada się licencji na moduł dodatkowy „Analizy i raporty zaawansowane”;
 • Produkcja – dodano możliwość zmiany struktury wyrobu z poziomu okna produkcji według przyjęć (ale bez weryfikowania dostępności surowców);
 • Produkcja – dodano pole „Wystawiający” na Dokumencie Produkcji.

   

Moduły księgowe:

 

 • Zmieniono opis deklaracji VAT-7 wersja 18 w ewidencji odliczeń i doliczeń;
 • W podpowiedzi podczas księgowania na zakładce VAT w oknie „Powiązanie rodzajów ewidencji VAT” oraz w ustawieniach parametrów Deklaracji i JPK zmieniono opisy dotyczące deklaracji VAT-7 wersja 18;
 • Na raporcie "Rozliczenie VAT" usprawniono wyświetlanie częściowego odliczenia;
 • Usprawniono odświeżanie zapisów z poziomu rejestru VAT w przypadku, gdy ustawiony jest parametr seryjnego wprowadzania dokumentów do księgi/dziennika/vat;
 • Usprawniono wejście do kartoteki e-Deklaracji, po wcześniejszym zapisaniu deklaracji;
 • Dodano zabezpieczenia przy generowaniu deklaracji VAT-7 w wersji 18 odnośnie pól odpowiedzialnych za zwrot podatku - pola 57-61 oraz 68-70.

 

 

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 18.58 - lista zmian (10-08-2018 r.)

 
 
Lista zmian:

 

System:

 

 • Usprawniono sprawdzanie statusu „czynnego podatnika VAT” w słowniku kontrahentów;
 • Dodano szyfrowanie kopii bezpieczeństwa bazy danych przy automatycznym tworzeniu kopii przez moduł dodatkowy (Bezpieczne dane).

 

Moduły magazynowe:

 

 • Zmieniono komunikat pojawiający się przy próbie wprowadzenia nadpłaty;
 • Przywrócono zapamiętywanie ustawień w słowniku kontrahentów na zakładce "Powiadomienia i wezwania";
 • Przyśpieszono działanie programu przy włączonym widoku "Zamówienia od klienta";
 • Zmieniono kodowanie polskich znaków dla drukarek Novitus dla systemów operacyjnych korzystających z kodowania UTF-8;
 • Produkcja - w opcji wytwarzania dodano okno z możliwością wprowadzenia ilości w przypadku dodawania towaru do produkcji.

 

  
 
  

Mała Firma DGCS System wersja 18.57 - lista zmian (06-08-2018 r.)

 
 
Lista zmian:

 

System:

 

 • Dodano możliwość zdefiniowania ścieżki zapisu raportów dla każdej bazy danych;
 • Usprawniono zmianę hasła pseudonimizacji;
 • Zmieniono nazwę banku „BreBank” na "mBank (były Bre Bank)" przy imporcie wyciągów bankowych w formacie MT-940;
 • Usprawniono pseudonimizację deklaracji.

 

Moduły magazynowe:

 

 • W raporcie „Zestawienie dokumentów przyjęcia” zwiększono pole z nazwą towaru;
 • Umożliwiono zapisywanie raportu o nazwie „Raport kasowy rozszerzony” do pliku *.docx;
 • Dodano możliwość drukowania deklaracji RODO na fakturach zaliczkowych;
 • Na wydrukach „Zamówienie od klienta” oraz „pro forma” dodano możliwość drukowania odbiorcy;
 • Wyłączono możliwość zamknięcia okna „Wyloguj” skrótem klawiszowym.

 

Moduły księgowe:

 

 • Dodano nowe wzory deklaracji wraz z obsługą w e-Deklaracjach: VAT-7 (18); VAT-7K (12);
 • Dodano nowe wzory deklaracji: VAT-8 (9); VAT-9M (8); VAT-12 (4);
 • W e-Deklaracjach DOS dodano e-mail przy definiowaniu danych firmy;
 • Usprawniono kopiowanie wpisów w KPiR;
 • Usprawniono masowe sprawdzanie czynnego podatnika VAT w rejestrze zakupu w przypadku wielu księgowań na tego samego kontrahenta;
 • Dodano raport prawdopodobnie zdublowanych księgowań, który prezentuje zapisy, w sytuacji gdy jest więcej niż jeden zapis z tym samym kontrahentem i księgowaniem na tym samym koncie rozrachunkowym z tą samą kwotą. Raport dostępny w Księdze Handlowej w opcji: Raporty → Kontrolne → "Zestawienie dokumentów prawdopodobnie zdublowanych";
 • Dodano pasek postępu przy podpisywaniu e-Deklaracji i JPK certyfikatem.

 

Moduł środki trwałe:

 

 • Odblokowano filtr dla raportów odpisów amortyzacyjnych;
 • Dla „planów amortyzacji” oraz raportów „odpisów amortyzacyjnych” zmieniono działanie filtru Amortyzowane. Nowy filtr powoduje pomijanie środków trwałych, mających w zadanym okresie tylko zerowe odpisy amortyzacyjne.

 

 

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 18.56 - lista zmian (24-07-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Dla baz danych importowanych z programów DOS usprawniono możliwość wprowadzenia ochrony danych osobowych;
 • W oknach parowania rozrachunków (po prawej stronie) dodano mechanizm wyszukiwania CFT w opcjach: "Należności i nadpłaty kontrahentów", "Zobowiązania i nadpłaty nasze", "Kompensaty należności i zobowiązań", "Kompensaty nadpłat";
 • Usprawniono możliwość pobierania danych kontrahenta z GUS w przypadku edycji danych kontrahenta w słowniku;
 • Usprawniono zaczytywanie plików MT-940 z mBanku.

  

 Moduły magazynowe:

 

 • Usprawniono wyświetlanie waluty na etykietach w przypadku, gdy system operacyjny jest inny niż polski;
 • Dodano możliwość fiskalizacji faktur eksportowych;
 • Przywrócono działanie dodatku importu dokumentów w formacie EDI ++;
 • Dodano możliwość drukowania NIP/Pesel na wydrukach fiskalnych Posnet wyposażonych w nowy protokół komunikacji;
 • Dodano możliwość generowania klauzuli RODO na wydrukach faktur/zamówień/pro forma/ofertach/wz/paragonach;
 • Produkcja - w menu z opcjami zaawansowanymi w oknie dokumentów produkcyjnych dodano: dowiązywanie i odwiązywanie RW/PW.

 

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono wyświetlanie kursora podczas księgowania;
 • Usprawniono odświeżanie wprowadzonych danych w rejestrach VAT.

 

Moduł środki trwałe:

 

 • Usprawniono generowanie raportów planu amortyzacji (w układach A1 i A2);
 • Wyłączono automatyczne podpowiedzi dat (przyjęcia i rozpoczęcia obliczania amortyzacji), wartości początkowej oraz dotychczasowego umorzenia przy edycji środka trwałego;
 • Przeniesiono dostęp do generowana raportów do górnego menu „Raporty”.
 
 
 
 

Mała Firma DGCS System wersja 18.55 - lista zmian (04-07-2018 r.)

 
 
 
Lista zmian:

 

System:

 

 • uaktualniono certyfikat SSL dla wysyłek plików JPK

 

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 18.53 - lista zmian (28-06-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Usprawniono zapisywanie wyciągu bankowego;
 • Zablokowano generowanie pliku JPK VAT, jeżeli kontrahent nie ma wpisanego adresu;
 • Dodano w oknie wyboru kontrahenta możliwość sprawdzenia czy jest czynnym podatnikiem VAT;
 • Usprawniono wysyłkę powiadomień i wezwań, jeżeli dla kontrahenta jest zdefiniowane więcej niż jedno konto mailowe;
 • Dodano możliwość wyłączenia weryfikowania JPK ze schematem poprzez ustawienia;
 • Usprawniono anonimizację/pseudonimizację/depseudonimizację danych kontrahenta w sytuacji, gdy w bazie danych istnieje dokument PW.

 

 Moduły magazynowe:

 

 • W kartotece paragonów dodano możliwość wyszukiwania po nazwie kontrahenta;
 • Usprawniono zapisywanie raportu "Zestawienie dokumentów - należności wg kontrahentów" do pliku xlsx;
 • Usprawniono pobieranie danych z GUS przy wystawianiu oferty.

  

Moduły Księgowe:

 

 • Uaktualniono metodę podpisywania E-Deklaracji;
 • Zmieniono komunikat przy błędzie wywołania usługi Ministerstwa Finansów;
 • Dodano wczytywanie wyciągów walutowych z ING;
 • Usprawniono księgowanie dokumentów sprzedaży krajowej oraz usług poza terytorium RP ze stawką 0% z pliku JPK;
 • Usprawniono dodawanie pozycji do tabeli na zakładce "Paliwa" podczas dodawania/edycji wpisu do księgi/dziennika;
 • Usprawniono odświeżanie zapisów kontrahenta po anonimizacji/pseudonimizacji/depseudonimizacji.

 

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 18.52 - lista zmian (12-06-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Usprawniono wprowadzanie i edycję wyciągu bankowego, który w niektórych przypadkach nie generował rozrachunku;
 • Usprawniono podpisywanie plików JPK i e-Deklaracji w przypadku, gdy w systemie widnieją certyfikaty, które wygasły;
 • Przyśpieszono aktualizację bazy danych w przypadku aktualizacji programu ze starszych generacji

 

 

Moduły magazynowe:

 

 • Produkcja - dodano możliwość zmiany struktury wyrobu poprzez wskazanie ilości surowców bez kontroli z definicją.

 

 

 Moduł Kadry i Płace:

 

 • Dodano możliwość określenia terminu płatności składek ZUS dla raportu "Zestawienie składek ZUS i podatków".

 

 

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 18.51 - lista zmian (07-06-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Przywrócono możliwość zapisywania plików PDF z podpisem kwalifikowanym;
 • Usprawniono podpisywanie deklaracji i plików JPK w przypadku, gdy na czytniku jest kilka certyfikatów na tą samą osobę;
 • W oknie parametrów przy opcji "Ochrona danych osobowych" wyświetlono informację w jaki sposób dany poziom zabezpieczeń jest realizowany;
 • Zmieniono siłę hasła dla poziomu wysokiego, gdzie dodano wymaganie wprowadzenia co najmniej jednego znaku specjalnego. W bazach danych, w których był ustawiony dotychczas poziom wysoki, zostanie on zachowany (nowy poziom wysoki będzie niedostępny do wyboru). W pozostałych przypadkach, zostanie ukryty stary poziom wysoki. Jeśli w bazie danych był ustawiony stary poziom wysoki, po zmianie na inny poziom i zapisaniu, stary poziom będzie niedostępny;
 • Usprawniono pseudonimizację danych o nadawanie tego samego identyfikatora;
 • Usprawniono anonimizację/pseudonimizację danych kontrahenta. Po anonimizacji/pseudonimizacji danych kontrahenta, kontrahent zostanie ukryty. Aby depseudonimizować dane kontrahenta w słowniku kontrahentów w modułach magazynowych i księgowych, najpierw należy przywrócić kontrahenta do widocznych. Depseudonimizacja ustawia kontrahenta jako widocznego, aby po depseudonimizacji jego danych w innych modułach kontrahent był widoczny;
 • Dodano możliwość anonimizacji danych w przypadku, gdy dokumenty na kontrahenta są zaksięgowane.

 

 

Moduły magazynowe:

 

 • Usprawniono zapamiętywanie położenia okna, kolumn i ich rozmiarów w oknie „Rozlicz dokument”;
 • Usprawniono edycję danych w słowniku kontrahentów, gdzie przy edycji danych i przejściu do innej (głównej) zakładki program wychodzi z trybu edycji;
 • Produkcja - uporządkowanie opcji w panelu konfiguracji produkcji zaawansowanej;
 • Produkcja - dodano nową opcję konwersji pozycji MM na pozycje RW po produkcji z uwzględnieniem magazynów na surowcach;
 • Produkcja - dodano nową opcję konwersji pozycji MM na pozycje PW po demontażu z uwzględnieniem magazynów na surowcach;
 • Produkcja - dodano uprawnienie do wejścia do okna surowców wyrobu i ich edycji;
 • Produkcja - dodatek „Surowce wyrobu” z dostępem do informacji o towarze oraz stanem magazynowym;
 • Produkcja - kartoteka dokumentów produkcyjnych, zleceń produkcyjnych, zleceń produkcji zewnętrznej, demontażu, katalog wyrobów, drzewo wyrobów otwierane w osobnych zakładkach;
 • Produkcja - wywołanie podglądu dokumentu produkcji w oknie demontażu;
 • Produkcja - demontaż według definicji wyrobu dla dokumentów produkcji zawierających więcej jak jeden wyrób;
 • Raporty towaru - etykietowanie dla pozycji wystawianego dokumentu w oknie głównym (panel Wystawiany dokument) - pod klawiszem "Opcje → Raporty" oraz "Opcje → Etykietowanie".

  

 

Moduły księgowe:

 

 • Dodano możliwość wczytywania wyciągów bankowych w formacie MT-940 w walucie dla banków BGŻ, PKO SA, PKO BP i Raiffeisen, w taki sposób, że kurs waluty wybierany jest przez użytkownika dla całego wyciągu.

 

 

Moduł Środki Trwałe:

 

 • Usprawniono księgowanie odpisów środków trwałych, dla których wprowadzono MPK, ale nie wybrano pozycji ze słownika MPK.

 

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Przy obliczaniu miesięcznej zaliczki na podatek dla rachunków w umowach-cywilnoprawnych stale wykorzystywany jest 1 próg podatkowy (obecnie 18%) także w przypadku dochodów przekraczających w skali roku ten próg podatkowy;
 • Usprawniono proces dodawania nieobecności przez przygotowanie okna dialogowego wspomagającego rejestrację absencji w programie;
 • Umożliwiono dodawanie za pomocą jednego wpisu nieobecności (absencji) mających miejsce na przełomie miesiąca, a także trwających dłuższy okres (np. ponad miesiąc) z automatycznym rozdzielaniem takiej absencji na wiele wpisów;
 • W raporcie „Zestawienie składek ZUS i podatków” wyłączono prezentowanie (naliczanie) składek finansowanych z Budżetu Państwa (dot. składek z tytułu: zasiłków macierzyńskich oraz z tytułu: urlopów wychowawczych);
 • Dodano możliwość ewidencji numeru zwolnienia lekarskiego podczas dodawania absencji

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 18.50 - lista zmian (24-05-2018 r.)

 

I. Funkcjonalność związana z RODO
1. Odnotowywanie zgód na przetwarzanie danych osobowych w kartotekach kontrahentów.
2. Możliwość wyboru statusu zgody:
- sprzeciw,
- brak sprzeciwu.
3. Obsługa żądań sprostowania danych.
4. Obsługa żądań wglądu w treść danych
Możliwość eksportu informacji o danych osobowych znajdujących się w systemie na żądanie podmiotu, którego dane dotyczą.
5. Realizacja sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
6. Zabezpieczenie kopii baz danych hasłem dostępu.
7. Anonimizacja danych
Obsługa żądań usunięcia danych poprzez nieodwracalną zmianę treści danych.
8. Pseudonimizacja danych
Odwracalna zmiana polegająca na szyfrowaniu danych.
9. Możliwość sporządzania raportu o działaniach prowadzonych na danych osobowych
Zapisywanie informacji o generowanych raportach oraz o utworzonych kopiach baz danych.
10. Możliwość rejestrowania informacji o odbiorcach danych (ZUS, Urząd Skarbowy, PZU, BHP, itp.).
11. Automatyczne zgłoszenie o potrzebie usunięcia danych osobowych, których okres przechowywania się zakończył.
12. Automatyczna rejestracja daty i identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane osobowe.
13. Kategoryzowanie przetwarzanych danych osobowych wraz ze wskazaniem, czy użytkownik jest uprawniony do ich przetwarzania.
14. Możliwość szyfrowania transmisji danych przesyłanych między podmiotami.
15. Blokowanie stanowiska pracy poprzez możliwość wylogowania się z programu. Aby kontynuować pracę z programem niezbędne jest ponowne zalogowanie się.
 
II. Pozostałe zmiany
1. Dodano masowe sprawdzanie, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT
2. Dodano obsługę wysyłki e-deklaracji z podpisem kwalifikowanym na systemach MacOS oraz Linux.
3. W kolejnych wersjach zostaną dodane nowe wzory deklaracji: VAT-7 (18); VAT-7K (12); VAT-8 (9); VAT-9M (8); VAT-12 (4).
4. Dodano możliwość określenia szablonu domyślnego dla tworzonych umów cywilno-prawnych.

Mała Firma DGCS System wersja 18.24 - lista zmian (04-07-2018 r.)

Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 17 i starszych wg poniższego cennika. Bez nowego numeru licencji, program będzie działać w trybie demonstracyjnym.

        

Lista zmian:

 

System:

 

 • uaktualniono certyfikat SSL dla wysyłek plików JPK

 

 

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 18.23 - lista zmian (19-06-2018 r.)

 
 
Lista zmian:

 

System:

 

 •  Przywrócono możliwość zapisywania plików PDF z podpisem kwalifikowanym.

 

Moduły magazynowe:

 

 • Usprawniono edycję faktury VAT w przypadku, gdy jest zapłacona gotówką.
  

Moduł Kadry i Płace:

 

 •  Dodano wyświetlanie drugiej osoby reprezentującej firmę na wydruku faktury/rachunku w zakładce „Rachunki” dla opcji „Umowy cywilnoprawne”.

 

 Moduł Środki trwałe:

 

 • Usprawniono księgowanie odpisów środków trwałych, dla których wprowadzono MPK, ale nie wybrano pozycji ze słownika MPK.

 

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 18.22 - lista zmian (23-05-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Dodano możliwość wyszukiwania po kolumnie znacznikowej, w tym celu w oknie wyszukiwania należy wpisać true lub false (zaznaczony/niezaznaczony);
 • Przy wykonywaniu kopii bezpieczeństwa wszystkich baz ustawiono tworzenie kopii alfabetycznie oraz dodano procentowy pasek postępu.

  

Moduły magazynowe:

 

 • Dodano możliwość usunięcia WZ z płatnościami w przypadku wystawienia FV z WZ i przepięciu rozrachunków na FV;
 • Usprawniono możliwość zablokowania edycji danych kontrahenta z dodatkowych danych dokumentu w oknie głównym, przy braku uprawnień do edycji;
 • Usprawniono wyświetlanie numeru dokumentu w kartotece faktur VAT, które pojawiało się losowo „jdbTextField8”;
 • Dodano możliwość drukowania NIP/Pesel na wydrukach fiskalnych z drukarek ELZAB Mera / Mera FV / Omega;
 • Dodano możliwość wybrania wzorca wydruku w kartotece korekt faktur VAT, podobnie jak jest to zrealizowane w kartotece faktur VAT;
 • Produkcja - dodano powiązanie dokumentu produkcji ze zleceniem produkcji;
 • Produkcja - dodano możliwość grupowania zleceń produkcyjnych;
 • Produkcja - dodano możliwość wyłączenia drukowania zlecenia produkcyjnego zaraz po jego wystawieniu;
 • Produkcja - dodano funkcję automatycznej zmiany magazynu przed wykonaniem produkcji na magazyn z definicji wyrobu, “większościowy” surowców lub według zamówienia klienta (o ile takowe jest dostępne - produkcja zaawansowana);
 • Produkcja - blokada możliwości demontażu wyrobu przyjętego z innego demontażu z uwagi na nieoczywiste operacje magazynowe;
 • Sklepy internetowe - Shoper. Udoskonalono obsługę kursu waluty przy imporcie zamówień walutowych.

 

Moduły Księgowe:

 

 • W uproszczonych księgowościach dodano narzędzie do sprawdzania poprawności księgowań;
 • W uproszczonych księgowościach ustawiono zapamiętywanie rozmiaru i położenia kolumn w oknie „Rozliczanie należności” przy rozliczaniu rozrachunku;
 • Usprawniono generowanie deklaracji PIT-28, która w poprzedniej wersji w pola z ulgą mieszkaniową przenosiła ujemne składki;
 • Dodano nowe sprawozdania finansowe: Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia); Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia); Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym;
 • Usprawniono generowanie raportów wiekowania należności i zobowiązań w przypadku transakcji w walutach obcych;
 • Zmieniono wygląd raportów rejestrów VAT zakupu o zamieszczenie VAT do odliczenia przeliczonego współczynnikiem;
 • Dodano parametr pomijania przedrostka „PL” w NIPach, przy księgowaniu z pliku JPK. Parametr do ustawienia w opcji "Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Parametry księgowania z plików zewnętrznych";
 • W narzędziach do sprawdzania księgowań usprawniono pokazywanie dokumentów w odpowiednich zakresach dat.

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono proces liczenia listy płac, poprzez zmianę sposobu pobierania ustawień zmiennych finansowych z uwzględnieniem zasady memoriałowej i kasowej dla obliczanych list płac;
 • Usprawniono proces przeliczania rachunków umów cywilno-prawnych, poprzez zmianę sposobu pobierania ustawień zmiennych finansowych z uwzględnieniem zasady memoriałowej i kasowej dla obliczanych rachunków;
 • Zmieniono parametr uniemożliwiający zapisanie listy płac w momencie posiadania list pomocniczych dla pracowników posiadających absencje;
 • Od aktualnej wersji program wstawia pobrane z okna "Dane firmy" imię i nazwisko osoby obliczającej podatek do deklaracji PIT-4R w wersji 7 kolejno w pola 154 oraz 155;
 • Usprawniono proces zamykania okna "Składniki definiowalne";
 • Zmodyfikowano wygląd okna "Składniki definiowalne".

 

  

 

Mała Firma DGCS System wersja 18.21 - lista zmian (26-04-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

Moduły Magazynowe:

 

 • Produkcja – usprawniono wyświetlanie dokumentów w „Kartotece dokumentów produkcji”;
 • Przywrócono możliwość sortowania danych po kolumnach w Słowniki → Definicje towarów;
 • Dodano możliwość pokazania tylko faktur z paragonów w raporcie "Zestawienie dokumentów sprzedaży".

  

Moduły księgowe:

 

 • Dodano możliwość wczytywania i wysyłania pliku JPK WB (Jednolity Plik Kontrolny dla wyciągu bankowego) wygenerowanego po stronie banku;
 • Przy wypełnianiu deklaracji VAT-R wyłączono automatyczne zaznaczanie pola numer 8 w przypadku, gdy deklaracja jest składana po raz pierwszy.

 

Moduł Środki trwałe:

 

 • Usprawniono zmianę stanu inwestycji - po zakończeniu inwestycji będzie następować automatyczne przejście do Kartoteki Środków Trwałych (w trybie edycji);

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Dodano możliwość generowania deklaracji PIT-4R w wersji 7;
 • Uaktualniono procent składki wypadkowej dla nowych baz z 1,8% do 1,67%;
 • Dodano mechanizm proponowania uaktualnienia stawki wypadkowej dla istniejących baz;
 • Usprawniono walidacje danych dla raportu „Zestawienia składek ZUS i podatków”;
 • Dodano obsługę dwóch kodów ubezpieczenia ZUS:
 • - 0580 - osoba prowadząca pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego,
 • - 0581 - osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego;
 • Usprawniono odświeżanie ustawień płacowych w oknie głównym programu.

 

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 18.20 - lista zmian (20-04-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 •  Usprawniono uruchamianie aplikacji SerweryM2M z ustawionymi alarmami o wyłączenie komunikatu „Czy chcesz używać tej kopii programu do wysyłania alarmów”;
 • W aplikacji SerweryM2M w opcji Ustawienia alarmów → Przydziel prawo zatwierdzania kom. usprawniono działanie przycisków;
 • Dodano opcję zmiany własnego hasła przez użytkownika w menu „Plik → Zmień hasło”;
 • Usprawniono możliwość nadawania uprawnień w programie.]

 

Moduły magazynowe:

 

 •  Ukryto okno generowania planu dokumentów cyklicznych przy wystawianiu „Faktury zakupu”, sytuacja występowała w przypadku, gdy dla „Faktury sprzedaży” zaznaczona została opcja „Generuj plan cyklicznego wystawiania dokumentów sprzedaży/wydania” a następnie wybrana „Faktura zakupu”;
 • Usprawniono wyświetlanie kwot zaliczki w "Kartotece zamówień od klientów”;
 • Dodano pobieranie danych z GUS w Słowniku Odbiorców;
 • Wyłączono opcję „Usuń towary ze stanem zerowym z aktualnego magazynu”;
 • Dodano uprawnienie do wymuszania numeru w oknie głównym;
 • Usprawniono odświeżanie danych przy przejściu z otwartej zakładki "Kartoteka faktur VAT" do okna głównego i z powrotem o pozostawienie zaznaczonej pozycji w kartotece;
 • Integracja z Shoper – wprowadzono rozszerzenie indeksowania kontrahentów importowanych ze sklepu uwzględniające specyfikę kontrahentów niezarejestrowanych;
 • Integracja ze sklepami internetowymi – wprowadzono rozszerzenie indeksowania kontrahenta o adres e-mail;
 • Integracja ze sklepami internetowymi – wprowadzono przenoszenie sposobu płatności i terminu płatności do danych zamówienia - według nazwy sposobu. Ustawianie domyślnego sposobu płatności kontrahenta jeśli nie zostanie zidentyfikowany sposób słownikowy;
 • Produkcja - zmieniono działanie okna demontażu, które teraz uwzględnia demontaż również z poziomu dokumentu MM;
 • Produkcja – dodano monit o wybór dokumentu RW przy demontażu z dokumentu produkcyjnego powiązanego z wieloma RW;
 • Produkcja - dodana została funkcja produkcji i demontażu ze wskazaniem magazynu przy składniku wyrobu. Zarówno w produkcji zaawansowanej jak i w produkcji podstawowej. Działa z opcją automatycznego tworzenia dokumentu MM;
 • Produkcja - dodano raport weryfikacji brakujących przypisań magazynu do surowców;
 • Produkcja - dodano możliwość wyszukiwania przyjęcia (np za pomocą czytnika kodów kreskowych) w oknie produkcji wg przyjęć.

 

 Moduły księgowe:

 

 • Dodano nowe wzory deklaracji: AKC-WW(6), AKC-4E (7), AKC-4C (7), AKC-4B (7), AKC-4 (6).

 

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 18.19 - lista zmian (11-04-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Przywrócono możliwość wysyłania zgłoszenia błędu lub sugestii.

 

Moduły magazynowe:

 

 • Usprawniono obliczanie VAT w przypadku wystawienia dokumentu WZ a z niej paragonu i z niego faktury, w poprzedniej wersji w takim przypadku VAT był naliczany podwójnie.

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono edycję pozycji VAT (F8) na zakładce VAT o aktualizowanie kwot w polu sumy brutto;
 • Usprawniono księgowanie dokumentów kasowych z pliku DANE_FIK.DBF generowanego z Kasy DOS;
 • Dodano nowy wzór e-Deklaracji PIT-4R (7).

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Dodano mechanizm proponowania składek „Podstawa ZUS właściciel” oraz „Podstawa zdrowotna właściciel” podczas zmiany statusu pracownika na „Właściciel”, „Wspólnik” lub „Osoba współpracująca”;
 • Usprawniono okno importu z płatnika z bazy MS SQL (Plik → Import danych → Import z programu Płatnik → Baza MS SQL);
 • Usprawniono import z programu Płatnik przy niepełnych danych adresowych firmy;
 • Usprawniono eksport do programu Płatnik deklaracji ZUS RSA;
 • Od aktualnej wersji wydruk „Zaświadczenie o zarobkach do opieki społecznej” wyeksportowany do formatu *.ODT poprawnie wyświetla wiersz sumy.

 

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 18.17 - lista zmian (30-03-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono wysyłanie e-Deklaracji CIT-8 (25) z załącznikiem CIT-ST, który nie posiada załączników CIT-STA.

 

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Przywrócono możliwość importowania danych z programu Płatnik metodą importu danych z bazy MSSQL. Plik → Import danych → Import programu Płatnik → Baza MSSQL.

 

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 18.16 - lista zmian (27-03-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

Moduły księgowe:

 

 • Dodano parametr dostępny w ustawieniach "Deklaracje i JPK VAT". Jeżeli go zaznaczymy, to kwoty netto zostaną przeniesione w zależności od procentowego odliczenia VAT. Dotyczy tylko generowania deklaracji i JPK VAT (3);
 • Dodano zapamiętywanie parametru „Nie pokazuj więcej okna” w oknie „Powiadomienie o ustawieniach deklaracji”;
 • Przy imporcie danych z pliku DANE_FIK.DBF w przypadku, gdy ustawienia w programie nie są kompatybilne (różne ustawienia w planie kont od ustawień długości znaków w konfiguracji) wyświetlono listę dokumentów wraz z odpowiednim komunikatem;
 • Dodano wydruk księgi zgodnie z widokiem w oknie (według LP);

  

 Moduł Środki trwałe:

 

 • Usprawniono wydruk dokumentu OT z uwzględnieniem modernizacji w przypadku, gdy dotychczasowe umorzenie podatkowe było inne niż księgowe.

 

Moduł Magazyn:

 

 • Usprawniono zapamiętywanie kolumn w oknie Faktura zakupu (stary sposób wprowadzania przyjęć);
 • Usprawniono zapamiętywanie kolumn w oknie: „Kartoteka faktur VAT”, „Należności według kontrahenta”;
 • Przywrócono dodawanie grupy towarów przy dodawaniu nowego towaru i dodaniu nowej grupy towarów.

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Zmieniono zachowanie okna urlopów - po zmianie pracownika w tabelce nie ustawia go w aktywnym kontekście pracownika „w kontrolce w prawym górnym rogu”;
 • Usprawniono podpowiadanie kodu ubezpieczenia na podstawie zmiany statusu pracownika;
 • Zmieniono zachowanie modułu pojawiające się w niektórych przypadkach podczas edycji danych umowy o pracę i uniemożliwiające jej edycję.

 

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 18.15 - lista zmian (20-03-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

 

 

System:

 

 • Uaktualniono certyfikaty umożliwiające pobieranie danych kontrahentów z bazy GUS.

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 18.14 - lista zmian (19-03-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

Moduł Magazyn:

 

 • Dodano wystawianie i rozliczanie faktur zaliczkowych z kartoteki faktur zaliczkowych;
 • Usprawniono wyświetlanie kartoteki zakupów w przypadku otwarcia kartoteki bez wyświetlonych dokumentów;
 • Zmieniono ewidencję VAT - od tej wersji w przypadku wystawienia faktury z paragonów, to faktura jest w rejestrze VAT z datą VAT ostatniego paragonu, a nie paragony, tak jak to było poprzednio. Wymusiło to wprowadzenie ograniczenia - można teraz wystawiać faktury do paragonów tylko z tego samego miesiąca.

  

Moduły księgowe:

 

 • Dla uproszczonych księgowości dodano możliwość importu z JPK FA i JPK VAT w wersji 3 tylko do rejestrów VAT;
 • Usprawniono edycję zapisu w KPiR w przypadku, gdy do jednego konta rozrachunkowego przypisanych jest kilku kontrahentów - po anulowaniu wyboru kontrahneta do rozrachunku nie można było zapisać edycji;
 • Do raportów kontrolnych dodano raport sprawdzający daty. Raport pokazuje zapisy, gdzie data dokumentu jest różna od daty VAT lub data dokumentu jest różna od daty księgowania;
 • Usprawniono księgowanie danych z pliku DANE_FIK.DBF, o wprowadzanie kwoty w rejestrze VAT;

 

Moduł Kadry i Płace:

 

 • Uaktualniono wydruk „Zestawienie składek ZUS i podatków”. Od teraz na wydruk trafia numer konta ZUS. Numer konta można określić w oknie „Danych Firmy”;
 • Usprawniono edycje w oknie umów o pracę, wyeliminowano błąd odświeżania danych występujący w niektórych przypadkach podczas edycji.

 

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 18.13 - lista zmian (15-03-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:

 

 • Dodano plik patchLogArchive.zip, w którym zapisywana jest informacja z ostatnich 10 prób aktualizacji programu.

  

Moduł Magazyn:

 

 • Usprawniono edycję numeru dokumentu źródłowego i kontrahenta w "Kartotece faktur zakupowych" o edycję rozrachunku;
 • Dodano drukowanie numeru konta bankowego na wydruku faktury uproszczonej.

 

Moduły księgowe:

 

 • Usprawniono automatyczne księgowanie w przypadku, gdy jeden dokument KW rozliczał wiele faktur;
 • Zmodyfikowano raporty kontrolne sprawdzające księgowanie na kontach z kwotami w rejestrze VAT w przypadku, gdy na danym zapisie występują pozycje z różnymi stawkami VAT;
 • Ustawiono zaokrąglanie w górę w przypadku rozliczeń międzyokresowych w walucie;
 • W załączniku PIT-O (22) dodano przesyłanie danych dla pól 40, 41 i 42 w przypadku, gdy pola te są zerowe;
 • Dodano możliwość sortowania dokumentów według kolejności wprowadzania dokumentów w bazie danych;
 • Przy generowaniu pliku JPK PKPiR dodano pomijanie zapisów oznaczonych jako Bilans otwarcia (z LP = 0);
 • W kartotece kompensat dodano mechanizm wyszukiwania CFT;
 • Usprawniono importowanie danych z pliku DANE_FIK.DBF do modułu Ryczałtu;
 • Usprawniono importowanie danych z pliku DANE_FIK.DBF dla faktur WDT i Eksportowych;

 

 

Moduł Środki Trwałe:

  

 • Usprawniono obliczanie modernizacji w ostatnim miesiącu pierwszego roku dla amortyzacji degresywnej.
 • Aktualizację można pobrać korzystając z opcji "Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje".

 

Moduł Kadry i Płace:

  

 • Usprawniono odświeżanie okna głównego przy wprowadzaniu danych;
 • Usprawniono zmianę roku jeżeli był wybrany aktywny dział bądź grupa;
 • Od aktualnej wersji zmiana daty kontekstowej nie resetuje pracownika z aktywnego kontekstu;
 • Usprawniono kalendarz pracownika, który był przypisany do jego konkretnej wersji;
 • W ustawieniach ogólnych modułu usprawniono zapisywanie zmian odnośnie "Kariery w firmie";
 • Dodano zakładkę przelewów na ZUS w oknie "Kartoteka przelewów";
 • Zoptymalizowano wydruk podsumowania rocznych list płac, gdzie pracownicy byli rozdzielani na podstawie ich wersji;
 • Na wydruku "Karta wynagrodzeń" ustawiono wyświetlanie danych firmy;
 • Uaktualniono wartość zmiennej finansowej "Podstawa zdrowotna właściciela" do kwoty 3554,93 na rok 2018;
 • Zwiększono stabilność pracy z oknem „Urlopy” podczas zmiany roku;
 • Rozwiązano problem z dodaniem nowej wersji pracownika i późniejszą edycja jego danych.

 

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 18.12 - lista zmian (02-03-2018 r.)

 

Lista zmian:

 

System:
 

 • Usprawniono wystawianie not odsetkowych, jeżeli wykonana była kompensata;
 • Usprawniono odczyt danych z plików XLS, gdzie po imporcie nie były zamykane połączenia do plików XLS;
 • Dodano możliwość drukowania tabel dla wyszukanych danych;
 • Usprawniono zapamiętywanie kolumn w programie przy włączonym sortowaniu;
 • Rozszerzono pole "Login" do 50 znaków;
 • Czynny podatnik – dodano opcje sprawdzenia na stronie ministerstwa statusu VAT zadanego kontrahenta. Opcja została dodana w oknie dodawania kontrahenta oraz w oknie edycji danych kontrahenta w zakładce „Podstawowe dane” pod przyciskiem „Weryfikuj na stronie ministerstwa”.
 • Uaktualniono certyfikat SSL dla serwera e-deklaracji.

 

 

Moduł Magazyn:

 

 • Przywrócono opcję Konfiguracji w module Produkcja;
 • W module Produkcja przywrócono możliwość wysyłania wiadomości z poziomu programu;
 • Przywrócono możliwość drukowania tabeli w "Słowniku kontrahentów";
 • Zmieniono podpowiadanie terminu płatności przy wystawianiu faktury zakupu w oknie głównym, który powinien się liczyć od daty dokumentu źródłowego;
 • Zmieniono edycję danych wprowadzonych pod prawym przyciskiem myszy w panelu "Asortyment", które powodowało wpisanie nazwy w pole PKWiU;
 • Przywrócono możliwość wydruku tabelki w "Kartotece faktur zakupowych";
 • Przywrócono wyświetlanie pozycji zamówienia w przypadku, gdy zamówienie było częściowo realizowane;
 • Usprawniono generowanie rozrachunku dla paragonu przy zaczytywaniu sprzedaży z kasy fiskalnej;
 • Usprawniono generowanie raportu kasowego, który w niektórych przypadkach mógł się nie generować;
 • Wprowadzono opcję zmiany kodowania polskich znaków przy generowaniu pliku DANE_FIK.DBF przy księgowaniu przez program KPiR (DOS / Windows).

 

Moduły księgowe:

 

 • Dodano nowy wzór deklaracji ORD-TK (4);
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-4R (7);
 • W module Ryczałt dodano stawkę 12,5%;
 • Przy wysyłaniu e-Deklaracji CIT-ST pomijane są wiersze, gdzie podana jest liczba pracowników, a pozostałe pola w wierszu są puste;
 • W narzędziach administracyjnych dotyczących księgowania dodano kolumnę z NIP-em kontrahenta;
 • Usprawniono wyświetlanie e-deklaracji w "Kartotece e-Deklaracji" dla pojedynczej bazy o uwzględnianie ustawionego zakresu dat;
 • Zmodyfikowano rozliczenia międzyokresowe według poniższych założeń:
 • Dodana jest data księgowania dokumentu i na raporcie widoczne są dokumenty według następujących założeń:
 • - Prezentowany jest dokument posiadający datę księgowania w wybranym roku, ale nie posiada odpisów w danym roku - nie widnieje on na BO, ale widnieje na BZ.
 • - Prezentowany jest dokument posiadający datę księgowania we wcześniejszym roku, ale posiada dopiero odpisy w danym roku - widnieje on na BO.
 • - Prezentowany jest dokument posiadający datę księgowania w wybranym roku, ale nie posiada odpisów we wcześniejszym roku - nie widnieje on na BO, ale widnieją odpisy w tym roku i ewentualne BZ, jeżeli coś zostało jeszcze z odpisów na następny rok.
 • Usprawniono import z Subiekta o obcinanie nazwy skróconej do 50 znaków;
 • Usprawniono zakładanie roku obrachunkowego dla Ryczałtu o dodanie stawki 12,5%.
 • Przy generowaniu pliku JPK VAT dodano opcję usuwania myślników z pola NIP;
 • Na deklaracji CIT-8/0 (12) ustawiono dokładność do grosza;
 • Zoptymalizowano szybkość generowanie raportów "Zestawienie rozrachunków wg księgowań" i "Zestawienie rozrachunków wg sald";
 • Zmieniono sposób księgowania z JPK FA faktur korygujących, gdzie data księgowa i data VAT muszą być datą wystawienia z JPK FA;
 • Przy definiowaniu sprawozdań finansowych dodano uwzględnianie analityk pośrednich;
 • Zoptymalizowano szybkość generowania raportów potwierdzenia sald;
 • Usprawniono edycję zapisu VAT na zakładce VAT (F8) o możliwość zmiany rodzaju zakupu (H/I/P) oraz przeznaczenia zakup (czy przysługuje prawo odliczenia czy nie);
 • Dodano zabezpieczenie przy generowaniu JPK VAT w wersji 3 w przypadku, gdy zostanie napotkany NIP złożony z myślników to w wygenerowanym pliku będzie „brak”;
 • Usprawniono wyszukiwanie CFT przy przechodzeniu między zakładkami o wyświetlenie wyszukanych danych;
 • Dodano możliwość pobierania UPO dotyczących JPK dla wszystkich baz danych;
 • Usprawniono generowanie e-deklaracji PIT-36 (25) o przesyłanie pola 227;
 • Zmieniono import z Subiekta o pomijanie dokumentów, które wykraczają poza bieżący rok obrachunkowy;
 • Usprawniono import danych z pliku JPK VAT w wersji 3 przy importowaniu dokumentów zakupu;
 • Zmodyfikowano komunikat wyświetlający się użytkownikowi przy podpisywaniu plików JPK przy pomocy profilu zaufanego;
 • Dodano opcję przekierowania użytkownika na stronę https://mikro-jpk.mf.gov.pl/ w celu autoryzacji pliku JPK VAT przy użyciu kwoty przychodu za rok podatkowy 2016;
 • Zmieniono nazwę pola Opis na Opis (niewymagany) w oknie generowania pliku JPK;
 • Zmieniono opis „Azure Storage" na „Dokument JPK VAT pomyślnie wysłano do Ministerstwa Finansów";
 • Przywrócono zapamiętywanie ukrytych kolumn w zakładkach Księga / Dziennik / Rejestry VAT / Narzędzia do sprawdzania księgowań.

 

Moduł Kadry i Płace:

  

 • Usprawniono odświeżanie okna głównego przy wprowadzaniu danych;
 • Usprawniono zmianę roku jeżeli był wybrany aktywny dział bądź grupa;
 • Od aktualnej wersji zmiana daty kontekstowej nie resetuje pracownika z aktywnego kontekstu;
 • Usprawniono kalendarz pracownika, który był przypisany do jego konkretnej wersji;
 • W ustawieniach ogólnych modułu usprawniono zapisywanie zmian odnośnie "Kariery w firmie";
 • Dodano zakładkę przelewów na ZUS w oknie "Kartoteka przelewów";
 • Zoptymalizowano wydruk podsumowania rocznych list płac, gdzie pracownicy byli rozdzielani na podstawie ich wersji;
 • Na wydruku "Karta wynagrodzeń" ustawiono wyświetlanie danych firmy;
 • Uaktualniono wartość zmiennej finansowej "Podstawa zdrowotna właściciela" do kwoty 3554,93 na rok 2018;
 • Zwiększono stabilność pracy z oknem „Urlopy” podczas zmiany roku;
 • Rozwiązano problem z dodaniem nowej wersji pracownika i późniejszą edycja jego danych.

 

 

 

 

Mała Firma DGCS System wersja 18.01 - lista zmian (21-12-2017 r.)

 

 

Lista zmian:

 

 
System  
 • Do opcji wydruku tabel dodano możliwość sumowania kolumn liczbowych;
 • Zwiększono ilość znaków nazwy kontrahenta do 200;
 • Przy wystawianiu dokumentu kasowego rozrachunek generowany jest dla każdej pozycji dokumentu kasowego, a nie do całego dokumentu;
 • W oknie danych firmy oraz danych firmy do deklaracji dodano opcję pobierania danych z GUS;
 • Dodano opcję definiowania i wykonywania zestawu raportów. Zestaw raportów jest w pełni definiowalny przez użytkownika;
 • Nowy system aktualizacji oprogramowania. Zmodyfikowano i zautomatyzowano system aktualizacji. Obecnie aktualizacja nie będzie wymagała uruchamiania zewnętrznego programu (Uaktualnij). Ponowne uruchomienie aplikacji automatycznie zainstaluje uaktualnienia i ponownie uruchomi program;
 • Zmiany w wyglądzie aplikacji. Zmodyfikowano czytelność pól nieaktywnych, zmieniono zachowanie pól w ten sposób, aby aktualnie wybrane pole było zdecydowanie wyróżnione. 

 

Moduł Magazyn

 

 • Obsługa nowych typów dokumentów: Paragon vat – marża; Korekta paragonu vat – marża; Nota obciążeniowa; Nota uznaniowa;
 • Dodano koszt transportu dla dokumentów zakupu wystawianych w oknie głównym;
 • Zmieniono typ dokumentu z Rachunku na Fakturę dla firm niebędących płatnikami VAT;
 • Zmodyfikowano okno główne tak, aby nie można było wyłączyć przypadkowo paneli asortymentu i wystawianego dokumentu.

 

Moduły księgowe

 

 • Dodano możliwość podpisywania plików JPK profilem zaufanym ePuap;
 • Dodano obsługę nowego wzoru JPK VAT (3);
 • Obsługa delaracji: PIT 36 (25), PIT-36L (14), PIT-28 (20);
 • Przy odczycie zapisanej deklaracji usunięto okno z wyborem „Czy przenosić dane z poprzedniej deklaracji?”;
 • Poprawiono czytelność komunikatu, gdy dana deklaracja nie posiada obsługi w e-deklaracjach;
 • W oknie księgowania dokumentów z innych modułów dodano kolumnę z nazwą kontrahenta;
 • Dodano opcję służącą usprawnieniu procesu sprawdzania księgowań bez potrzeby wykonywania dodatkowych wydruków;
 • Wprowadzono opcję rejestrów w celu usprawnienia procesu księgowania. Do każdego rejestru jest możliwość zdefiniowania wzorca księgowania przez co użytkownik nie musi dodatkowo wybierać wzorca księgowania po zdefiniowaniu wpisu VAT.
   

 

Moduł Kadry i Płace 

 

 • Zmiany na 2018 – zmiany związane z kwotą wolną od podatku;
 • Wyliczanie podatków zryczałtowanych dla nierezydentów w umowach cywilnoprawnych;
 • Dodano pole o nazwie: ‘Konto bankowe w ZUS’ w ustawieniach danych firmy;
 • Usprawniono interface użytkownika. 

 

 

Aktualizacja pakietu: Mała Firma DGCS System 18

Cena netto

Kup teraz

1 firma / 3 stanowiska /bez limitu pracowników / bez limitu środków trwałych: cena dla Użytkowników generacji 16.50 i 17.00

690,00 zł

Zamawiam

1 firma / 3 stanowiska /bez limitu pracowników / bez limitu środków trwałych: cena dla Użytkowników generacji 16.00 i wcześniejszych

790,00 zł Zamawiam

1 firma/ kolejne stanowisko (aktualizacja)

290,00 zł Zamawiam

 


Mała Firma DGCS System 17.31 (Infor System) - lista zmian (11-01-2018 r.)

Uwaga!
Aktualizacja jest płatna w cenie UPGRADE

 

Lista modyfikacji:

 

Magazyn:

 

 • Poprawiono wystawianie faktury RR i przenoszenie do rozrachunków kwoty pomniejszonej o kwotę przekazywaną na fundusze rolne;
 • Uaktualniono listę obsługiwanych drukarek fiskalnych Novitus;
 • Poprawiono błąd zapisu kwoty rozrachunku zakupu w przypadku uruchomienia programu z otwartą kartoteką zakupu;
 • Usprawniono edycję dokumentu zakupu w przypadku, w którym ze zwykłej stawki VAT chcemy zmienić na VZ (odwrotne obciążenie);
 • Usprawniono wyświetlanie domyślnego odbiorcy przy wyborze kontrahenta w oknie głównym;

 

Księgowość:

 

 • Przy dodawaniu i edycji wpisu, po wpisaniu dodatkowego numeru księgowego i zmianie paczki, zmieniał się dodatkowy numer. Sytuacja występowała przy wyłączonej autonumeracji dodatkowego numeru księgowego gdy dodawany był wpis i wpisany dodatkowy numer księgowy lub przy edycji, gdy już był wpisany dodatkowy numer księgowy. Zmieniamy paczkę i numer automatycznie nam się zmieniał na ten z poprzednio dodawanego wpisu;
 • Usprawniono pobieranie dokumentów z MójKsięgowy24.pl w przypadku, gdy kontrahent nie miał NIP-u;
 • Dodano zabezpieczenie importowania danych z programu mikroSubiekt w formacie pliku *.EPP ponieważ plik wygenerowany z tego programu nie spełniał kryteriów dokumentacji formatu EPP;
 • Dodano obsługę importu z Subiekta w wersji pliku 1.05.5;
 • Udoskonalono generowanie deklaracji CIT-8 z załącznikiem CIT-D poprzez dodanie zabezpieczenia. Jeżeli pole 77 nie jest wypełnione, to cala sekcja jest pomijana. Podobnie z polem 92 i 107;
 • Poprawiono księgowanie dokumentów Rozliczeń Międzyokresowych, w niektórych przypadkach błędnie była podpowiadana data księgowania;

 

Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono edycję kalendarza oraz dodawanie świąt w słowniku świąt.

 

   

 

 

Mała Firma DGCS System 17.23 (Infor System) - lista zmian (04-10-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Zamieniono możliwość zapisywania raportów i wydruków do formatu Excel (xlsx).

 

Magazyn:

 

 • Usprawniono generowanie pliku JPK FA w przypadku, gdy pozycje w pliku JPK FA są ze stawką VZ;
 • Dodano możliwość wyciągania na wydruk faktur zaliczkowych i końcowych do zaliczek tabeli kursu i daty kursu;

 

Kadry i Płace:

 

 • Poprawiono wzór świadectwa pracy, wyeliminowano błędy w jego treści;
 • Umożliwiono przeliczenie listy płac, które w niektórych przypadkach było niemożliwe.

  

Księgowość:

 

 • Usprawniono import danych z pliku JPK FA w przypadku, gdy jest użyta stawka 0. W takim przypadku księgowanie mogło wchodzić z różną stawką np. VZ, np, zw;
 • Usprawniono wyświetlanie różnic kursowych w menu Rozrachunki → Różnice kursowe;
 • Dodano obsługę stawki VZ w interfejsie z MK24. Dotyczy pobierania sprzedaży z MK24 do DS oraz wysyłania dokumentów sprzedaży i zakupu z DS do MK24.

 

  

 

Mała Firma DGCS System 17.22 (Infor System) - lista zmian (02-10-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Poprawiono wyświetlanie wartości w podsumowaniu na raporcie Zestawienie należności i zobowiązań wg kontrahentów.

 

Magazyn:

 

 • W raporcie Zestawienie sprzedaży wg. dokumentów sprzedaży wyświetlana jest nazwa stawki VAT, w poprzedniej wersji wyświetlana była wartość stawki;
 • Zmieniono sortowanie grup towarowych według kolejności alfabetycznej na belce Asortyment oraz przy dodawaniu nowego towaru;
 • Dodano uprawnienia do raportów w Magazynie dostępnych w opcji Szybkiego startu (plus);
 • Dodano obsługę daty dostawy dla zamówień do dostawców w oknie głównym.

 

Księgowość:

 

 • Poprawiono księgowanie faktur VAT marża;
 • Usprawniono podpowiadanie tabeli kursowej z dnia poprzedniego jeżeli zmieniamy datę dokumentu przy księgowaniu bez VAT w module Księga Handlowa;
 • Dodano słownik grup kontrahentów;
 • Usprawniono nadawanie numerów kont analitycznych kontrahentów w przypadku ręcznego dodawania kont.

 

 

 

Mała Firma DGCS System 17.21 (Infor System) - lista zmian (29-08-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

Magazyn:

 

 • Usprawniono zapisywanie danych kontrahenta, w poprzednich wersjach przy zapisywaniu zmian w słowniku kontrahentów pojawiał się błędny komunikat;
 • Usprawniono dodawanie pozycji na już wystawionych dokumentach przesunięć międzymagazynowych;
 • Do raportu "Wartościowe zestawienie dokumentów zakupu (FZ, RR, WNT)" dodano kolumnę z numerem źródłowym;
 • Zmieniono zapisywanie danych kontrahenta dotyczących dowodu osobistego podczas zmiany kontrahenta w kartotece zakupów;
 • Poprawiono zapisywanie wagi towarów na pozycjach zamówienia;
 • Usprawniono wydruki tekstowe faktur VAT o wydruk NIP w przypadku, gdy nazwa kontrahenta jest zbyt długa;
 • Usprawniono podpowiadanie formy płatności kontrahenta przy wprowadzaniu zamówienia w menu Zamówienia;
 • Umożliwiono konfigurację programu tak, aby dla usług na WDT podpowiadał stawkę VAT 0% WDT, a nie NP (parametr ukryty: naWDTNieUstawiajDlaUslugiStawkiNP);
 • Usprawniono rozliczanie rozrachunku bez kontrahenta. W poprzedniej wersji program podpowiadał kurs pierwszej waluty;
 • Poprawiono naliczanie korekt VAT marża.

  

Księgowość:

 

 • Poprawiono księgowanie dekretów poprzez eksport dekretów do XML dla zakupów z VAT należnym. W poprzedniej wersji w przypadku eksportu dekretów do plików XML w stawce VAT-u należnego wchodziła stawka 0%;
 • Usprawniono import dekretów z XML jeżeli w dekrecie była użyta stawka 0% to przy imporcie dekretu na innej bazie również podpowiadana jest ta stawka.

 

Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono mechanizm walidacji etatu pracownika.

 

 

Mała Firma DGCS System 17.20 (Infor System) - lista zmian (08-08-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

Magazyn:

 

 • Usprawniono zmianę nabywcy przy edycji faktury VAT;
 • Usprawniono wyświetlanie wagi w oknie głównym podczas realizacji zamówienia;
 • Dodano obsługę drukarki Novitus HD wraz z drukowaniem faktur;
 • Usprawniono edycję dokumentu WZ z płatnościami w przypadku, gdy uruchomiony jest program z zakładką Kartoteka dokumentów WZ;
 • Usprawniono przechodzenie między zakładkami kartotek wydań ustawiając pozycję na tym wierszu, na którym była przed przejściem na inną zakładkę;
 • Umożliwiono zmianę domyślnego adresata wiadomości e-mail z faktury VAT (parametr ukryty). Można skonfigurować program tak, aby zamiast adresu nabywcy, podpowiadany był adres odbiorcy;
 • Poprawiono formatowanie wiadomości e-mail wysyłanej jako HTML, które w poprzednich wersjach ignorowały znaki nowej linii;
 • INDYWIDUALNA WERSJA: przywrócono możliwość wprowadzenia zapotrzebowania próbnego;
 • INDYWIDUALNA WERSJA: dostosowano zapisywanie cenników do pliku nowego Excela 2013.

 

 

Lista modyfikacji:

 

Księgowość:

 

 • Zmieniono protokół komunikacyjny do wysyłki e-deklaracji zgodnie ze zmianami w Ministerstwie Finansów (od 1 lipca 2017).
 • Usprawniono import danych z Subiekt.

 

Kadry i Płace:

 

 • Uaktualniono wzór świadectwa pracy do obowiązującego od 01.06.2017
 • Rozszerzono możliwość tworzenia list umów cywilnoprawnych na podstawie 3 różnych kryteriów: daty wypłaty rachunku (domyślnie), daty rachunku lub daty wykonania rachunku.

 

 

Mała Firma DGCS System 17.17 (Infor System) - lista zmian (04-07-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Usprawniono rozliczanie dokumentów kasowych przy rozliczaniu wielu dokumentów przy pomocy jednego dokumentu kasowego.

 

 Magazyn:

 

 • Dodano możliwość wystartowania samego serwera drukarki fiskalnej w systemie operacyjnym Linux bez środowiska graficznego - należy uruchomić serwery z argumentem fiscalprinterserver;
 • Umożliwiono wystawienie dokumentów na kwotę powyżej 10 000 000,00 zł;
 • Ukryto pole Nazwa PLU przy dodawaniu grupy kontrahentów;
 • W kartotece dokumentów RW przy produkcji dodano opcję zamykania okna;
 • Usprawniono drukowanie opisu w dolnej części Oferty;
 • Zmieniono nazwę okna „Szukaj produktu”;
 • Rozszerzono wyświetlanie pola z datą w oknie „Przelewy”;
 • Dodano obsługę kolektora danych „Zebex 9000” w oknie głównym programu oraz w inwentaryzacji;
 • Ustawiono opcję konfiguracji kolektora danych „Zebex 9000” w menu Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Urządzenia zewnętrzne → Kolektor danych

 

Księgowość:

 

 • E-deklaracje DOS - Po wpisaniu błędnej licencji otwiera się ponownie okno do aktywacji licencji, ale z wyłączoną opcją demo, w takim przypadku należy tylko wpisać poprawny klucz;
 • W Księdze Handlowej rozdzielono opcję Dodaj wpis na Dodaj wpis z VAT i Dodaj wpis bez VAT;
 • Usprawniono edycję danych nagłówkowych przy edycji zapisu oznaczonego jako Bilans Otwarcia;
 • Ustawiono protokół TLS1.2 dla testowego serwera E-Deklaracji;
 • Ustawiono otwieranie kartoteki wysłanych e-deklaracji w E-Deklaracjach DOS.

 

Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono ewidencję czasu pracy umów cywilnoprawnych dla części dziesiętnych godzin;

 

 

Mała Firma DGCS System 17.16 (Infor System) - lista zmian (08-06-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Dodano możliwość edycji daty i numeru dokumentu kasowego.

 

Magazyn:

 

 • Przywrócono dodawanie cenników walutowych;
 • Dodano możliwość odznaczania paragonów z fakturami, faktur z paragonów i faktur fiskalnych przy eksporcie do pliku DANE_FIK.DBF;
 • Usprawniono działanie drukarki Posnet na protokole Thermal - wprowadzono zmianę kodowania polskich znaków dla systemów operacyjnych z kodowaniem innym niż Windows-1250;
 • Zmieniono podpowiadanie cen zakupu przy wystawianiu zamówień do dostawców wraz z sugerowaną ostatnią ceną zakupu.

  

Księgowość:

 

 • W narzędziach administracyjnych poprawiono zmianę paczki

  

Kadry i Płace:

 

 • Udoskonalono wygląd okna umów cywilnoprawnych dla mniejszych rozdzielczości;
 • Usprawniono mechanizm przywracania domyślnych ustawień programu;
 • Zoptymalizowano mechanizm importu danych z programu Płace (DOS/Windows) o prawidłowy import składników płacowych pracowników.

 

 

 

Mała Firma DGCS System 17.15 (Infor System) - lista zmian (26-05-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Zmieniono wyglądu modułu Deklaracji (ikonki i układ przycisków);
 • Usprawniono edycję noty odsetkowej o aktualizację kwoty z rozrachunków.

 

Magazyn:

 

 • Dodano wyświetlanie okna Ustalania cen sprzedaży podczas wystawiania FZ w oknie głównym.

 

Księgowość:

 

 • Dodano podsumowanie w kolumnach KPiR, gdzie kolumna 9 i kolumna 14, to kolumny podsumowań odpowiednio 7 i 8 oraz 12 i 13. Kolumny są widoczne w rozszerzonym widoku KPiR;
 • W Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Deklaracje rozdzielono istniejący znacznik na dwa inne: Ujmować zakupy w stawce zw TAK/NIE; Ujmować zakupy w stawce 0% TAK/NIE;
 • Poprawiono edycję zapisu o wyświetlanie okna rozrachunku po zapisaniu zmian.

 

 Kadry i Płace:

 

 • Wprowadzono usprawnienia oraz wyeliminowano znane błędy w mechanizmie importowania danych z pliku xls;
 • Udoskonalono wygląd okien: historia pracy; kariera w firmie; absencje; pracownicy;
 • Zmieniono wygląd wydruku wniosku urlopowego;
 • Wprowadzono zmiany dla niepoprawnych rachunków bez dat rozpoczęcia bądź zakończenia w umowach cywilnoprawnych;
 • Ustawiono składkę ubezpieczenia wypadkowego na 1.93 zamiast 1.80 w ustawieniach płacowych dla nowo utworzonych baz danych;
 • Usprawniono wczytywanie kalendarza dla błędnych absencji.
 
  
 

Mała Firma DGCS System 17.14  (Infor System) - lista zmian

 

 

Lista modyfikacji:

 

Księgowość:

 

 • Usprawniono wysyłkę ilości załączników VAT-ZD dla E-Deklaracji VAT-7 (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D);
 • W opcji Powiązane dokumenty dodano informację jaki dokument (rozrachunek) rozlicza dany zapis;
 • Dodano nowe wzory deklaracji UPL-1 (6) i OPL-1 (5);
 • Usprawniono generowanie deklaracji VAT-27.

  

Kadry i Płace:

 

 • Zoptymalizowano działanie okna umów cywilnoprawnych.
 

 

Mała Firma DGCS System 17.13 (Infor System) - lista zmian (26-04-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

Magazyn:

 

 • Uzupełniono generowanie raportu sprzedaży według dokumentów sprzedaży o uwzględnianie paragonu bez kontrahenta;
 • W kartotece faktur VAT usprawniono wyświetlanie faktury, z której wszystkie pozycje zostały usunięte.

 

Księgowość:

 

 • Usprawniono księgowanie z pliku JPK FA w przypadku, gdy w pliku są dokumenty zawierające daty wykraczające poza aktualny rok obrachunkowy;
 • W module KPiR zmieniono sposób księgowania faktur końcowych do zaliczki księgowanej automatycznie z modułu Magazyn / Fakturowanie;
 • W narzędziach administracyjnych w księgowaniach dodano kolumnę "data VAT" i opcję masowej zmiany daty VAT dla wpisów zaznaczonych. Użytkownik zaznacza interesujące go wpisy, klika „Zmień datę VAT” i wpisuje konkretną datę, w wyniku czego następuje zmiana dat VAT w zaznaczonych zapisach;
 • Poprawiono wysyłkę e-deklaracji PIT-36L (12) oraz PIT-36 (23) z załącznikiem ORD-ZU.

 

Kadry i Płace:

 

 • Usprawniono zamykanie okna edycji listy płac, które w niektórych przypadkach mogło się nie zamykać;
 • Dodano okno informujące na starcie programu o niepoprawności dat zatrudnienia pracowników.

 

 

 

Mała Firma DGCS System 17.12 (Infor System) - lista zmian (14-04-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

Magazyn:

 

 • Usprawniono numerację stron na wydruku wzorców graficznych FV;
 • W raporcie "ruchu towarów" dodano podsumowanie różnicy: przyjętej – wydanej;
 • Wyeliminowano zawieszanie się okna głównego Magazynu.

 

 Księgowość:

 

 • Usprawniono import danych z pliku JPK FA w przypadku, gdy w pliku są zapisy ze stawką zw - kwota w polu P_13_7;
 • Zmieniono opis kolumn na wydruku tabulogramu w KpiR, tak żeby były identyczne jak z wydrukiem w rozporządzeniu;
 • Poprawiono wycenę podatkową konta, które ma saldo w walucie równe 0;
 • Zmodyfikowano wypełnianie deklaracji VAT-27 (2). Jeżeli było więcej niż 25 pozycji, to gubione były pozycje 26-30. Dotyczyło to również kolejnych wielokrotności 25.

 

Kadry i Płace:

 

 • Ulepszono mechanizm walidacji danych importowanych z systemu DOS, poprzez walidację automatyczną podczas każdego importu oraz możliwość ręcznego wywołania z menu: Plik → Import danych → Płace DOS → Waliduj poprawność zaimportowanych danych;
 • Dodano pole "Data wypłaty" dla rachunku umów cywilnoprawnych;
 • Dodano funkcjonalność „Ewidencja czasu pracy dla umów cywilnoprawnych”;
 • Dodano pole „Typ wynagrodzenia” dla umowy cywilnoprawnej;
 • Udoskonalono mechanizm edycji szablonów, od teraz dany typ umowy może mieć klika zdefiniowanych szablonów;
 • Zmieniono treści wzorcowych umów zlecenia i kontraktu menadżerskiego;
 • Dodano możliwość tworzenia, zapisywania oraz elastycznego wybierania do wydruku własnych szablonów umów cywilnoprawnych;
 • Usprawniono wyświetlanie pola wymiar etatu w wydruku listy płac dla ułamków nieskończonych;
 • Dodano pole wymiar etatu oraz kod ubezpieczenia dla wydruku paska listy płac;
 • Udoskonalono raportowanie umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę dla wszystkich pracowników;
 • Dodano komunikat ostrzegawczy o dacie zatrudnienia wcześniejszej niż data zwolnienia;
 • Poprawiono błąd okna Absencje występujący, w niektórych okolicznościach.
   

 

 

Mała Firma DGCS System 17.11 (Infor System) - lista zmian (13-04-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Dodano pobieranie kursów walut z serwera NBP przy starcie programu;
 • Dodano wydruk raportu kasowego w walucie;
 • Dodano kolumnę "Wystawił", po której może być ustawione wyszukiwanie w polu CFT, przy zbiorczym drukowaniu dokumentów kasowych.

 

Magazyn:

 

 • Usprawniono edycję pozycji w przypadku, gdy na dokumencie występują opakowania zbiorcze;
 • Poprawiono zerowanie wartości dokumentu PZ po zmianie kursu na fakturze zakupu;
 • Przeniesiono przyciski na górę okna w opcji Rozrachunki → Kartoteka należności / zobowiązań;
 • Udoskonalono utrzymanie prawidłowej kwoty rozrachunku w przypadku edycji faktury zakupu i sprzedaży.

 

Księgowość:

 

 • Usprawniono księgowanie w Księdze Handlowej. W poprzedniej wersji, jeżeli firma nie była VATowcem to przy drugim wprowadzeniu wpisu bez VAT system podpowiadał datę 01-01-1970 r.;
 • Dla modułu KPiR dodano podpowiadanie kursu waluty przy rozliczaniu rozrachunku walutowego;
 • Dodano komunikat dla użytkownika podczas księgowania w module Księga Handlowa z użyciem wzorców księgowania, gdy po wybraniu wzorca nie pojawiają się dane w tabelce rozksięgowania;
 • Dodano nowe wzorce deklaracji VAT-R (13), VAT-Z (5) i VAT-9M (7);
 • Poprawiono księgowanie, jeżeli ustawiona jest waluta domyślna inna niż PLN;
 • Usprawniono edycję zapisów w module KPiR o podpowiedź poprzedniego terminu płatności oraz poprzednią kwotę płatności;
 • Dodano nowe wzory deklaracji: AKC-4 (5), AKC-4B (6), AKC-4C (6), AKC-4E (6) i AKC-WW (5);
 • W dokumentach powiązanych dodano nazwę magazynu oraz nazwę kasy, co ułatwia identyfikacje dokumentu w momencie usuwania go z księgowości lub edytowania po stronie Magazynu lub Kasy;
 • Poprawiono wydruk deklaracji, jeżeli w polu „text area” tekst zaczyna się od enter-a

  

Kadry i Płace:

 

 • Dodano nowy wzór świadectwo pracy;
 • Wprowadzono usprawnienia w mechanizmach wczytujących formuły ograniczające ewentualne błędy;
 • Naprawiono błąd, występujący podczas drukowania listy płac, w której podstawiona była aktualna informacja o wymiarze czasu pracy pracownika.

 

 

 

Mała Firma DGCS System 17.10 (Infor System) - lista zmian (27-03-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • Dopasowano rozmiary na zakładkach w taki sposób, aby wszystkie dane były widoczne w otwieranych kartotekach, które dotychczas przy minimalnych wymaganiach rozdzielczości ekranu nie mieściły się na ekranie;
 • Poprawiono podpisywanie pliku przy pracy przez Winflector. Jeżeli w nazwie katalogu klienta Winflector są spacje, to podczas uruchomienia procesu podpisu na kliencie katalog "ze spacjami w nazwie" był interpretowany jako kilka parametrów, co nie pozwala na uruchomienie aplikacji klienckiej XMLSigner.

 

Magazyn:

 

 • Poprawiono zachowania kartoteki faktur VAT przy wyborze wyświetlania dokumentów wybranego kontrahenta;
 • Wyeliminowano błędną wartość rozrachunku w przypadku edycji faktur VAT przy wczytanej przy starcie programu zakładki kartoteki faktur VAT;
 • Wyeliminowano błąd uruchamiania Magazynu na loginie innym niż adm w specyficznych przypadkach;

 

Księgowość:

 

 • Rozszerzono tabelkę z danymi na zakładce VAT;
 • Przywrócono przeliczanie danych kwotowych wprowadzanych na zakładce VAT do tych, które funkcjonowały w wersji 17.08.

 

 

Mała Firma DGCS System 17.09 (Infor System) - lista zmian (24-03-2017 r.)

 

System:

 

 • Dodano podpowiadanie zakresu dat dla generowania pliku JPK VAT zgodnie z ustawioną konfiguracją w opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Raporty → Domyślny zakres dat przy wykonywaniu raportów;
 • Dostosowano okno z podglądem pliku JPK do rozmiaru 800x600 pixeli, gdy okno jeszcze nie ma zapamiętanej wielkości;
 • W kartotece plików JPK dodano możliwość wczytania pliku JPK, weryfikacji i wizualizacji go jako drzewo XML;
 • Poprawiono zapisywanie numeru referencyjnego dla deklaracji VAT-UE i VAT-UEK;
 • Zmieniono podpowiadanie daty zapisu Deklaracji. Zapisywana jest teraz faktyczna data zapisu formularza. Dodatkowo w kartotece zapisanych deklaracji dodane są pola rok, miesiąc i kwartał wskazujące okres, którego dana deklaracja dotyczy. Zmiana dotyczy tez pobierania danych z poprzednich deklaracji - nie jest tu pobierana deklaracja z datą zapisu np. miesiąc wcześniej, tylko deklaracja z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Przykładowo dla deklaracji VAT-7 będzie to poprzedni miesiąc, dla deklaracji VAT-7K poprzedni kwartał, a dla deklaracji rocznej poprzedni rok;
 • Poprawiono zapisywanie wszystkich parametrów trzymanych w bazie dla całego systemu przy dodawaniu nowej firmy. W poprzedniej wersji parametry z aktualnie uruchomionej bazy przenoszone były do nowo tworzonej bazy;
 • Dostosowano rozmiar okna Kartoteka not odsetkowych, tak aby był dopasowany do mniejszych rozdzielczości;
 • Zmieniono tło programu wraz z poprawnym adresem DGCS System;

 

Magazyn:

 

 • Poprawiono przenoszenie jednostek dodatkowych przy powielaniu dokumentów;
 • Dodano możliwość wskazania ścieżki eksportu danych do DANE_FIK.DBF;
 • Skorygowano przenoszenie terminu przydatności do spożycia przy tworzeniu FZ z PZ;
 • Skorygowano przenoszenie opakowań zbiorczych przy powielaniu dokumentów;
 • Skorygowano przenoszenie opakowań zbiorczych przy wczytywaniu dokumentu ze schowka;
 • Dodano kolumny z wartościami netto oraz brutto w Kartotece faktur VAT;
 • Usprawniono drukowanie raportu Zestawienie dokumentów sprzedaży z zaznaczonym dokumentem WZ;
 • Udoskonalono zachowanie skrótu klawiszowego "Insert" w magazynie zmieniający ilość danej pozycji - obecnie obsługiwane są również opakowania zbiorcze;
 • Dodano wzorzec zamówienia do dostawcy zawierający: nazwę, indeks, symbol bez cen.

 

Kadry i Płace:

 

 • Dodano komunikaty o wewnętrznych błędach programu na etapie ich wystąpienia;
 • Wprowadzono poprawki mające na celu podnieść ogólną stabilność programu;
 • Do wersji 17.09 w raporcie zestawienie składek ZUS i podatków jest używane prawidłowe konto bankowe dla pola Nr konta US w sekcji 6. Podatki;
 • Usprawniono proces pozyskania informacji o wykorzystanym urlopie pracownika;
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający zamknięcie okna słownika świąt, a także wyeliminowano podatność tego okna na niepoprawne dane.

 

Księgowość:

 

 • Dodano nowe sprawozdania finansowe;
 • Poprawiono podpowiadanie daty VAT w sytuacji, gdy podczas księgowania korzystało się z wzorców VAT dla zakupu z 2 różnymi stawkami;
 • Usprawniono import danych z KPiR DOS do DGCS System KPiR;
 • Dodano mechanizm wyszukiwania CFT dla wzorców w opcji Słowniki → Wzorce księgowania;
 • Zmieniono sposób liczenia netto, VAT i brutto przy wpisach w walutach na zakładce VAT;
 • Dodano komunikat zrozumiały dla użytkownika w przypadku importu z plików w którym pojawiają się zerowe kwoty. Do tej pory pojawiał się komunikat „ZapisKN-length-jest-0”
 • Zmieniono automatyczne księgowanie dokumentów z pliku JPK FA. Automatycznie zaksięgować można tylko plik w walucie PLN, w pozostałych walutach założona jest blokada
 • Wprowadzono możliwości obliczenia wyceny bilansowej kont rozrachunkowych z kilku lat obrachunkowych;
 • Księgowanie wyposażenia w KPiR na raporcie jest wykazana kwota z kolumny 13 (zakup jest kosztem) i kolumny 15 (zakup nie jest kosztem). Przepis o wyposażeniu dotyczy KPiR, przy Ryczałcie należy korzystać z modułu Środki Trwałe;
 • Na zakładce VAT usunięto opcję „bez VAT” i domyślnie zaznaczono Sprzedaż;
 • Dodano komunikat przed wywołaniem deklaracji PIT-5 i PIT-5L z informacją, że ta deklaracja jest "poglądowa" i zaleca się korzystanie z raportów Rozliczenia PIT;
 • Uzupełniono raport Księgowania na kontach o pobieranie danych z daty „do”.

 

 

Mała Firma DGCS System 17.08 (Infor System) - lista zmian (24-02-2017 r.)

 

System:

 

 • Poprawiono komunikat pojawiający się gdy Dane firmy do deklaracji nie są uzupełnione wraz z listą pól, które są wymagane do obsługi pliku JPK. W tym wypadku pojawia się okno Dane firmy do deklaracji w celu uzupełnienia danych;
 • Usprawniono lokalizację schematów XSD dla plików JPK przy pracy terminalowej Winflector.

 

 

 

Mała Firma DGCS System 17.07 r170222 (Infor System) - lista zmian (22-02-2017 r.)

 

System:

 

 • Wprowadzono zabezpieczenie przed zbyt długą nazwą pliku JPK. Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem wpisana przez użytkownika może mieć maksymalnie 47 znaków;
 • Zabezpieczono zapisywanie pliku JPK przed niedopuszczalnymi znakami;

 

Księgowość:

 

 • Dodano możliwość automatycznego księgowania plików JPK. Dodane są 4 typy wzorców do księgowania: JPK FA VAT, JPK FA korekta, JPK FA zaliczka i JPK FA pozostałe zgodne z elementem RodzajFaktury w schemacie JPK FA i według nich księgowane są dokumenty z JPK FA;
 • Dodano nowy formularz deklaracji VAT-27 (2) wraz z obsługę e-Deklaracji i z możliwością podpisywania danymi autoryzującymi, a także obsługą w e-deklaracjach DOS;
 • Poprawiono generowanie deklaracji VAT-UE (4) z załącznikami VAT-UE/A, VAT-UE/B lub VAT-UE/C;

 

  

 

Mała Firma DGCS System 17.06 r170215 (Infor System) - lista zmian (20-02-2017 r.)

 

System:

 

 • W Kartotece płatności (Rozrachunki > Zobowiązania) usunięto przycisk Zamknij, przycisk przeniesiono na górę oraz wprowadzono nazwę okna w górnej, prawej części zakładki
 • W Kartotece zobowiązań naszych – usunięto przycisk Zamknij, przycisk przeniesiono na górę oraz wprowadzono nazwę okna w górnej, prawej części zakładki;
 • Dodano obsługę podpisu certyfikatem kwalifikowanym e-Deklaracji oraz plików JPK przy pracy przez Winflector;

 

Magazyn:

 

 • Przy realizacji Oferty dodano opcję Zamknij oraz oznaczanie jej jako zrealizowanej.

 

Księgowość:

 

 • Dodano odświeżanie zakładek Plan kont i Wzorce księgowań w przypadku, gdy taka zakładka planu kont jest otwarta oraz jest aktywna i zmieniany jest rok obrachunkowy;
 • Dodano nowe wersje deklaracji VAT-UE (4) i VAT-UEK (4) wraz z obsługą e-deklaracji i możliwością podpisania danymi autoryzującymi;
 • Udoskonalono import danych z programu FiK Księga Handlowa w przypadku gdy w danych programu DOSowego nie ma określonego przeznaczenia zakupu;
 • Usprawniono obliczenia wyceny bilansowej gdy saldo w walucie jest dodatnie, ale saldo w PLN z tych księgowań jest dodatnie po stronie MA;
 • Poprawiono raport Rozliczenia PIT, w poprzedniej wersji w jednoosobowych firmach w polu „Firma” nie była wykazywana nazwa firmy tylko nazwisko i NIP w polu „Podatnik” było wykazywane imię i nazwisko oraz NIP;
 • Przywrócono możliwość dodawania wpisu bez VAT bez potrzeby wyboru przez użytkownika wzorca;

 

Kadry i Płace:

 

 • Umożliwiono przygotowanie e-Deklaracji PIT-11 (23) do wysłania jeżeli nie wypełnione jest pole 11 – PESEL;
 • Zoptymalizowano import danych Płatnika z bazy Access’owej oraz plików xls;
 • Przywrócono możliwość importu danych Płatnika z bazy MSSQL;
 • Usprawniono obliczenie stażu pracy oraz urlopu dla zerowego etatu;
 • Wyeliminowano błąd związany z oknem przypomnień. Od teraz prawidłowo działa dla nienazwanych niepełnosprawności;
 • Wyeliminowano błąd związany z oknem programu Absencje i Dni zasiłkowe

 

 

 

Mała Firma DGCS System 17.05 (Infor System) - lista zmian (06-02-2017 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:
 

 • Do pracy zdalnej przy pomocy aplikacji Winflector wymagana jest najnowsza wersja 3.9.3.3;
 • Dodano opcję wizualizacji XML - dotyczy pokazania użytkownikowi jak np. wygląda wysyłany JPK czy wysłana e-Deklaracja;
 • Umożliwiono wyświetlenie okna "Rozrachunki nierozliczone" po każdym wczytanym wyciągu;
 • Dodano instalator programu na system macOS;
 • Przeniesiono pole NIP kontrahenta na górę okna oraz dodano skrót klawiszowy F2 do pobrania danych z GUS;
 • Usunięto przycisk Zamknij z zakładki „Noty odsetkowe”;

 

Magazyn:

 

 • Usprawniono usuwanie Faktury zakupu po otwarciu programu z otwartą zakładką "Kartoteki faktur zakupowych".

 

 

Księgowość:
 

 • Zmieniono opis pola "Podatek do zapłaty" na "Szacunkowy podatek do zapłaty" w "Rozliczenie KPiR”;
 • Do okna "Przypisz kontrahenta" dodano mechanizm wyszukiwania CFT;
 • Do okna "Wybierz kontrahenta do rozrachunku” dodano mechanizm wyszukiwania CFT;
 • Przesunięto zakładkę VAT na pierwszą pozycje przy dodawaniu wpisu;
 • W uproszczonych księgowościach usunięto okno "Wybór kontrahenta" przy księgowaniu kontrahenta bez NIP;

  

Kadry i Płace:

 

 • Dodano zmienną finansową „Podstawa zdrowotna właściciela”.

 

 

 

Mała Firma DGCS System 17.03 (Infor System) - lista zmian (23-01-2017 r.)

 

 

Lista modyfikacji:

 

 

System:

 

 • Przywrócono możliwość księgowania z pliku DANE_FIK.DBF. Po wygenerowaniu tego pliku z Magazynu nie było możliwości zaksięgowania go w module księgowym;

 

Magazyn:

 

 • Przywrócono wgląd w dokumenty wystawione bez skutku magazynowego, głównie w paragony w Kartotece wydań bez skutku magazynowego;
 • Przywrócono możliwość edycji dokumentu WZ jeśli program otwarty był z zakładką Kartoteka dokumentów WZ;
 • Umożliwiono wybór kontrahenta w przypadku, gdy w Słowniku kontrahentów na zakładce Dane dodatkowe wprowadzonych było wielu pracowników;
 • Dodano generowanie płatności częściowej przy imporcie danych do programu;
 • Usprawniono odświeżanie opisu cennika po jego zmianie w Oknie głównym.

  

Księgowość:
 

 • Po zakończeniu księgowania seryjnego zmieniono podświetlenie na ostatni zaksięgowany zapis;
 • Zmieniono komunikat przy próbie usunięcia zapisu wyeksportowanego do pliku XML;
 • Usprawniono generowanie deklaracji, w poprzedniej wersji, w niektórych przypadkach pojawiał się komunikat „Zły format danych”.

 

 

 

Mała Firma DGCS System 17.02 (Infor System) - lista zmian (19-12-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System


1. Zmiana nazwy serii Infor System na DGCS System
W generacji 17.00 zmieniamy nazwę z INFOR System na DGCS System. Podczas instalowania aktualizacji, należy wskazać dotychczasową lokalizację np. C:/Biznesmen/InforSystem, ponieważ nową domyślną jest C:/Biznesmen/DGCSSystem. Program uruchamiamy ikoną DGCS System.
2. Nowy wygląd
Nowy, bardziej przyjazny dla użytkownika, wygląd aplikacji pozwalający na pracę na wielu zakładkach. Dzięki tej funkcjonalności będzie możliwe uruchomienie wielu funkcji jednocześnie. Konstrukcja każdego z modułów został przygotowana tak, aby nowi użytkownicy mogli łatwiej dotrzeć do najważniejszych opcji, a dotychczasowi mogli jeszcze szybciej wykonywać codzienne zadania.
3. Zarządzanie uprawnieniami kolumn tabel
Dzięki dodatkowym uprawnieniom można zablokować użytkownikowi możliwość edycji wyświetlanych kolumn tabel, kolejności kolumn oraz możliwości drukowania. Zmiana konfiguracji poszczególnych tabel dla użytkownika pozbawionego tych uprawnień nie wymaga przelogowania - każdą tabelę można indywidualnie odblokować podając login i hasło administratora, a po wprowadzeniu zmian, tabelę ponownie można zablokować.
4. Ukrywanie kontrahentów nieaktywnych
W przypadku kontrahentów, którzy występują na dokumentach w DGCS System, nie jest możliwe ich usunięcie. Wprowadzono możliwość ukrywania kontrahentów nieaktywnych, dzięki czemu nie będą się oni pojawiali w opcjach wyboru kontrahenta ani na raportach. Ukrytego kontrahenta można przywrócić w opcji Słowniki > Słownik kontrahentów
5. Ułatwienie pobierania danych klienta z baz GUS
Przy pobieraniu danych klienta z GUS nie będzie potrzeby wpisywania kodu CAPTCHA i funkcjonalność jest łatwiej dostępna.


Magazyn
 

1. Obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego
Generowanie plików JPK dla organów podatkowych oraz kontroli skarbowej:
- magazyn (JPK_MAG),
- faktury VAT (JPK_FA).
2. Ukrywanie towarów nieaktywnych
Umożliwiono ukrywanie towarów oraz usług, które nie są wykorzystywane. Ukrycie towaru skutkuje ukryciem go ze słownika, asortymentu, wyboru towarów i części raportów.
3. Zmiana podziału kontrahentów
Zmieniono podział grup kontrahentów z ograniczonego podziału odbiorca/dostawca na ewentualny filtr z wykorzystaniem grup kontrahentów.
4. Dodatkowy filtr w asortymencie
W oknie głównym programu w części Asortyment wprowadzono dodatkowy filtr pozwalający na ograniczenie wyświetlanych pozycji do określonej grupy towarowej.
5. Edycja podsumowania VAT dokumentów zakupu
Po wprowadzeniu dokumentów zakupu umożliwiono edycję podsumowania VAT oraz kwoty do rozrachunków aby możliwa była ewidencja dokumentów, których podsumowanie jest różne od tego, które zostało wyliczone w DGCS System.
6. Import katalogu wyrobów produkcji z Magazynu Multi
Dodano możliwość importu definicji wyrobów z Magazynu Multi.
7. Edycja waluty na dokumentach sprzedaży oraz zakupu
Umożliwiono edycję danych walutowych na dokumentach sprzedaży i zakupu.
8. Obsługa kolektora danych ZEBEX Z-9000
9. Dodano pełną obsługę faktur RRModuły księgowe
 

1. Obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego
Generowanie pliku JPK dla organów podatkowych oraz kontroli skarbowej:
- ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT
- podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
– ewidencja przychodów – JPK_EWP
Obsługa wysyłek oraz pobieranie potwierdzeń UPO.
2. Dostosowanie okien i wydruków Ewidencji VAT do wymogów ust.3 art.109 ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. W oknach ewidencji vat będzie udostępniona opcja umożliwiająca wprowadzanie poniższych danych, w celu wyświetlenia ich w oknach i uwzględnienia w wydrukach ewidencji VAT:
– kwoty podatku naliczonego związane z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwoty, w stosunku do których prawo do obniżenia podatku należnego nie przysługuje,
– dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego,
– kwoty podatku naliczonego,
– wysokość podatku należnego,
– kwoty podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu,
– inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.
3. Optymalizacja operacji zbiorowych na księgowaniach
Podczas masowego usuwania księgowań z poziomu narzędzi administracyjnych usunięto komunikaty o wpisie zaksięgowanym automatycznie
4. Optymalizacja dodawania wpisów
Podczas dodawania wpisu rozdzielona jest konfiguracja podpowiadania numeru dokumentu oraz zdarzenia gospodarczego.
5. Pełne rozrachunki
Wprowadzono jedno wspólne okno dla wszystkich typów rozrachunków - należności, zobowiązań oraz płatności. Dzięki tej funkcjonalności w jednym oknie będzie można rozliczyć lub skompensować wszystkie rodzaje rozrachunków.
6. Uporządkowano kolejność przycisków w oknie głównym.
 

Kadry i Płace

 
1. Alarmowanie o długości i ilości umów na czas określony
2. Dwa nowe kody tytułu ubezpieczenia ZUS - 0580 oraz 0581
3. Wprowadzenie zgodności z GIODO
4. Podział dłuższych absencji

Jeśli okres absencji przekracza miesiąc, to System podzieli ją odpowiednio na okresy miesięczne.
 


Mała Firma Infor System 16.59 r161103 - lista zmian (09-11-2016 r.)

Uwaga!
Aktualizacja jest płatna w cenie UPGRADE

 

Aktualizacja pakietu: Mała Firma Infor System 16.50

Cena netto

Kup teraz

1 firma / 3 stanowiska (aktualizacja): cena dla Użytkowników generacji 12.00, 12.50 i 16

580,00 zł

Zamawiam

1 firma / 3 stanowiska (aktualizacja): cena dla Użytkowników wersji 11.00 i wcześniejszych

680,00 zł Zamawiam

1 firma/ kolejne stanowisko (aktualizacja)

200,00 zł Zamawiam

 

Lista modyfikacji:

 

 • Zablokowano możliwość wystawiania faktury z dokumentu WZ, który powstał na innym magazynie oraz dodano parametr „WZNaFaktureZDowolnegoMagazynu” umożliwiający włączenie tej opcji
 • Zmieniono sortowanie dokumentów na raporcie „Zestawienie dokumentów wydania”. W obecnej wersji sortowanie jest po numerze dokumentu

  

 

Mała Firma Infor System 16.58 r161007 - lista zmian (12-10-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 
Magazyn:

 

 • Usprawniono zbiorcze drukowanie dokumentów o wydruk dokumentów posortowanych według kolejności danych w oknie „Operacje zbiorcze na dokumencie”
 • Poprawiono raport „Zestawienie dokumentów sprzedaży” w module Fakturowanie o wydruk pełnej nazwy kontrahenta

 

Księgowość:

 
 • Poprawiono dodawanie skrótów do panelu skrótów. W poprzedniej wersji nie było możliwości włączenia niektórych skrótów


 

Mała Firma Infor System 16.57 r160928 - lista zmian (29-09-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

Księgowość:
 

 • Poprawiono możliwość podglądu formularza z poziomu Zbiorczych e-Deklaracji
 • Poprawiono dostęp do dokumentów sprzedaży w rejestrze VAT w przypadku, gdy dokument nie zawierał kontrahenta
 • Zmieniono sposób automatycznego księgowania dokumentów kasowych i wyciągów bankowych na tej samej bazie danych
 • Dodano parametr włączający obsługę pliku JPK w uproszczonych księgowościach: „_Lokalne_WlaczJPKDlaKPiR”. Parametr do ustawienia w pliku jMagazyn.config
 
 
 

Mała Firma Infor System 16.56 r160919 - lista zmian (26-09-2016 r.)

 

 
Lista modyfikacji:
 
Magazyn:
 
 • Przywrócono działanie skrótu klawiszowego F2 w panelu "Wystawiany dokument"
 • W oknie głównym, w panelu "Niezrealizowane zamówienia" dodano funkcję zmiany statusu pod prawym przyciskiem myszy
 • W oknie głównym, w panelu "Niezrealizowane zamówienia" dodano funkcję zapamiętywania wyboru statusu, a także ustawiono jako domyślny filtr wyświetlania jako "Wszystkie statusy"
 • Dodano zapamiętywanie rozmiaru i położenia okna "Szukaj towaru" w kartotece dokumentów WZ
 • Poprawiono opcję "Powiel dokument" w kartotece faktur VAT o możliwość kopiowania dokumentów, na których widnieje usługa i możliwość wystawiania korekty na taki dokument. W poprzedniej wersji program w chwili skopiowania traktował usługę jak towar i podczas próby wystawienia korekty informował, że towar jest wystawiony bez skutku magazynowego
 • Poprawiono opcję "Powiel dokument" w kartotece faktur VAT w przypadku, gdy dokument zawiera rabat
 • Dodano pole "Wartość do rozrachunku" przy wprowadzaniu faktury zakupu w oknie głównym
 • Poprawiono różnice groszowe w zaokrągleniach w przypadku wystawienia dokumentów walutowych
 
Księgowość:
 
 • Usprawniono komunikaty w przypadku, gdy nie można edytować dokumentu zaksięgowanego automatycznie
 • Przy edycji dokumentu zakupu zaksięgowanego automatycznie obsłużono przypadek form płatności, których nie ma zdefiniowanych w słowniku form płatności
 • Poprawiono wysyłkę e-deklaracji PIT-36 z załącznikiem PIT-D
 
 

Mała Firma Infor System 16.55 r160901 - lista zmian (08-09-2016 r.)

 
Lista modyfikacji:
 
Magazyn:
 
 • Zwiększono ilość miejsca dla kolumny LP w raporcie „Wydruk kontrahentów według grupy”
 • Dodano kolumnę LP oraz zmieniono kolejność sortowania dokumentów na raporcie „Zestawienie dokumentów faktury VAT”
 • Usprawniono wydruk tabel przy włączonej opcji kolorowania wierszy. W poprzedniej wersji, gdy ten parametr był ustawiony nie zapisywała się opcja dzielenia na strony
 • Przywrócono możliwość wejścia w Kartotekę faktur VAT zaliczkowych
 • Na raporcie "Zestawienie dokumentów - należności i zobowiązania wg kontrahentów do dnia" musi pokazywać stan na dzień. W poprzedniej wersji stan rozrachunku był pokazywany na moment generowania raportu, a powinien być pokazany na dzień wybrany - podobnie jak w potwierdzeniu sald
 • Rozszerzono ilość miejsc po przecinku przy wprowadzaniu kursu w wyciągach bankowych do 6
 
Księga Przychodów i Rozchodów:
 
 • NOWOŚĆ – dodano nowe wzorce deklaracji: VAT-7 (17), VAT-7D (8), VAT-7K (11), VAT-8 (8) i VAT-9M (6)
 • NOWOŚĆ – dodano obsługę nowych wzorów deklaracji VAT w E-Deklaracjach VAT-7 (17), VAT-7D (8) i VAT-7K (11)
 • Zmieniono możliwość edycji zapisu zaksięgowanego automatycznie z innego modułu wg poniższych założeń:
  - w oknie głównym modułów księgowych dodana został opcja modyfikacji nagłówka dokumentu zaksięgowanego automatycznie
  - zmieniono warunki edycji na koncie rozrachunkowym w pełnej księgowości dokumentu zaksięgowanego automatycznie.
 • Zmodyfikowano mechanizm uaktualnienia użytkownika i daty modyfikacji wpisu o pomijanie przypadków sortowania według dat oraz zatwierdzania wpisu
 • Dodano mechanizm informujący użytkownika o niezgodności wybranego roku obrachunkowego z modułem księgowym
 • Wprowadzono sprawdzanie czy taki dokument już istnieje w systemie na podstawie numeru i daty dokumentu oraz kontrahenta zaksięgowanych dokumentów przy księgowaniu w rejestrze VAT
 • W raporcie „Zestawienie należności i płatności kontrahentów (wg daty płatności)” dodano informację ile dni po terminie nastąpiła płatność
 • Na raporcie "Zestawienie dokumentów - należności i zobowiązania wg kontrahentów do dnia" musi pokazywać stan na dzień. W poprzedniej wersji stan rozrachunku był pokazywany na moment generowania raportu, a powinien być pokazany na dzień wybrany - podobnie jak w potwierdzeniu sald
 • Rozszerzono ilość miejsc po przecinku przy wprowadzaniu kursu w wyciągach bankowych do 6

 

Mała Firma Infor System 16.54 r160804 - lista zmian (16-08-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:
 

 • Zmieniono raport "Zestawienie dokumentów - należności i zobowiązania wg kontrahentów do dnia". Raport po zmianie pokazuje stan na wskazany dzień

 


Księgowość:

 

 • NOWOŚĆ – dodano możliwość wysłania plików JPK (Jednolity Plik Kontrolny) dla VAT i ksiąg rachunkowych
 • W oknie "Rozrachunki nierozliczone" dodano zapamiętywanie zakresu dat z poprzedniej sesji tego okna w przypadku, gdy okno nie jest wywołane z menu głównego oraz nie jest wywołane po importach
 • Poprawiono definiowanie wzorca do księgowania ręcznego faktury zakupu na materiały, w której jedna z pozycji ma odwrotne opodatkowanie

 

 

Mała Firma Infor System 16.53 r160713 - lista zmian (25-07-2016 r.)

 
 
Lista modyfikacji:
 

Magazyn

 

 • przywrócono możliwość generowania danych przykładowych na pustej bazie danych
 • poprawiono możliwość wystawienia zamówienia do dostawcy z menu Zamówienia
 • poprawiono możliwość aktualizacji bazy danych ze starszych wersji programu. Powodem był brak tabeli od stanowisk
 • przywrócono możliwość drukowania dokumentów WZ dla wzorców przeznaczonych na drukarki igłowe

 

 

Mała Firma Infor System 16.52 r160616 - lista zmian (27-06-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 
Magazyn
 
 • poprawiono wydruk wzorców dokumentów WZ przeznaczonych na drukarki igłowe
 
 
Kadry i Płace
 
 • poprawiono procedurę obliczania czasu pracy pracowników oraz obliczeń w urlopach
 • poprawiono zapis domyślnej treści przedmiotu rachunku w umowach cywilnoprawnych
 
 
 

Mała Firma Infor System 16.50 - lista zmian (10-06-2016 r.)

 
 
 
Zmiany dla wszystkich modułów Infor System
 

Automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail z informacją o płatnościach:

a) powiadomienie o zbliżającym się terminie płatności,

b) wezwanie do zapłaty,

c) ostateczne wezwanie do zapłaty.

Użytkownik definiuje kiedy i o której godzinie mają być wysyłane kolejno powyższe informacje.

 
Moduły fakturująco-magazynowe:

 

 • Powielanie dokumentów sprzedaży/wydania
  możliwość wystawiania nowych dokumentów na podstawie wcześniej wystawionych.
 • Zbiorcze drukowanie dokumentów
  jednoczesny wydruk wielu dokumentów wskazanych w kartotece.
 • Zbiorcza wysyłka dokumentów na e-mail
  jednoczesna wysyłka wielu wskazanych w kartotece dokumentów w formie pliku PDF na e-mail kontrahentów.
 • Statusy zamówień
  możliwość nadawania statusu zamówieniom  i odpowiednie filtrowanie kartoteki zamówień wg zadanego statusu.
 • Przyczyna korekty w dokumentach korygujących
  możliwość podania przyczyny korekty dla pozycji lub całego dokumentu.
 • Data odbioru korekty
  umożliwiono wprowadzenie daty kiedy została odebrana faktura korygująca.
 • Podsumowanie rozrachunków z kontrahentem podczas wystawiania dokumentów sprzedaży i zakupu
 • Szablony wiadomości e-mail
  utworzono mechanizm umożliwiający zdefiniowanie nieograniczonej liczby szablonów wiadomości e-mail, do wysyłania dokumentów. Szablony są powiązane z typem dokumentu.
 • Dodatkowe raporty generowane z poziomu okna Asortyment
 • Zmodyfikowano tłumaczenie wydruków dokumentów
 • Zmieniono sposób prezentacji rozrachunków.

  

Moduły księgowe

1. Możliwość księgowania kwot na konta księgowe według udziału procentowego.
 
1.1. Przy definiowaniu pozycji wzorca księgowania możemy określić procent kwoty. Domyślnie jest 100% (cała kwota).
1.2. Procentu nie można określić dla rozksięgowania rozrachunku kontrahenta oraz dla kont zaczynających się na "k" i "r", a wiec kont KPiR, KPiR dla RR i Ryczałtu.
1.3. Następnie przy księgowaniu ten procent jest uwzględniany przy poszczególnych kwotach w pozycjach.
 
2. Możliwość ustawienia rejestrów VAT w zależności od wykorzystywanego modułu.
 
2.1. Dodany parametr w [Konfiguracja]->[ustawienia ogólne]->[Parametry pracy] określający, które wpisy mają być pobierane do rejestrów VAT:
wszystkie (rejestry wspólne), tylko wpisy z modułów księgowych, czy tylko wpisy z modułów magazynowych.
2.2. Według ustawień powyższego parametru pobierane będą dane do wszystkich raportów VAT, wyliczania współczynnika VAT oraz do wszystkich deklaracji VAT.
 
3. Blokada możliwości dodawania i edycji księgowania na koncie rozrachunkowym w dokumencie zaksięgowanym z automatu.
 
Zapobiega modyfikacji oraz dublowaniu rozrachunku powstałego w księgowanym dokumencie oraz wprowadza spójność pomiędzy księgowanym rozrachunkiem i księgowaniem na koncie rozrachunkowym.
 
4. Nowe wzorce wydruku KPiR i KPiR dla RR w związku ze zmianami w przepisach dotyczących dodania nowej kolumny dotyczącej ewidencji kosztów działalności badawczo-rozwojowej.
 
4.1. W KPiR dodana nowa kolumna 16 w planie kont “Koszty działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym” oraz dodany nowy wzorzec księgowania
“Koszty działalności badawczo-rozwojowej” umożliwiający księgowanie na kolumnie 16.
4.2. W KPiR dla RR dodana nowa kolumna kBR w planie kont “Koszty działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym” oraz dodany nowy wzorzec
księgowania “Koszty działalności badawczo-rozwojowej” umożliwiający księgowanie na kolumnie kBR.
4.3. W KPiR i KPiR dla RR dostosowanie wszystkich wydruków księgi do nowego rozporządzenia.
 
5. Obsługa jednolitego pliku kontrolnego (w trakcie realizacji - będzie dostępne najwcześniej w lipcu 2016).
 
5.1. Zapis JPK do pliku XML dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (wszystkie moduły księgowe)
5.2. Zapis JPK do pliku XML dla ksiąg rachunkowych (KH)
5.3. Zapis JPK do pliku XML dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR)
5.4. Zapis JPK do pliku XML dla ewidencji przychodów (Ryczałt)
5.5. Wysyłka JPK do bramki usług Azure kontroli skarbowej

 

Moduły kadrowo - płacowe
 
1. Możliwość wykorzystania dodatkowych szablonów wydruku listy płac.
 
1.1. Dodawanie wzorów list płac - w programie umożliwiono dodawanie wzorów list płac wg schematów własnych zamawianych przez
użytkowników. Zdefiniowane w ten sposób wzory list płac oraz zarejestrowane dla użytkownika dostępne są pod przyciskiem 'Wydruki' /'Wydruk listy płac' .
 
2. Raport zestawienie podatków i ZUSów bezpośrednio z Kadr i Płac
 
2.1. Raport prezentujący wartości obliczone dla wybranego miesiąca celem przygotowania przelewów podatkowych i ZUS.
2.2. Prezentuje sumy dla składek społecznych, chorobowych, zdrowotnych, zasiłków, FP i FGŚP a także wysokości podatku na PIT-4 oraz zryczałtowanego.
2.3. Funkcja dostępna z menu Raporty okna głównego (poprzedzone pytaniem o okres) oraz w oknie Manager list płac pod klawiszem “Wydruki” dla miesiąca z zaznaczonej listy płac.
 
3. Deklaracje płacowe PIT-8C
 
3.1. Obsługą przychodów do PIT8C - w programie umożliwiono zdefiniowanie składnika płacowego - jako stanowiącego przychód który powinien być
wykazywany w podatkowym rozliczeniu rocznym na deklaracji podatkowej PIT-8C. W tym celu w definiując składniki płacowe w oknie: ‘Dane / Składniki definiowalne’ należy zaznaczyć pole ‘Przychód do PIT-8C’.
Nazwa i roczna wartość składnika płacowego oznaczonego jako ‘Przychód do PIT8C’ będzie przenoszona na deklarację PIT-8C dla pracownika.
3.2. Obsługa i wydruk deklaracje podatkowej PIT-8C - deklaracja PIT-8C dostępna w Menu: Lista płac (tak jak inne deklaracje podatkowe) umożliwia
przygotowanie deklaracji z przychodami które zgodnie z ustawieniem programu powinny być wykazywane jako przychody do PIT-8C. W przypadku gdyby program nie posiadał informacji o takich przychodach dla
pracownika dla które tworzona jest deklaracja pojawi się ostrzeżenie o sporządzaniu deklaracji zerowej.
 
4. Seryjne drukowanie Kart wynagrodzeń
 
4.1. Grupowe drukowanie Kart wynagrodzeń (drukowanie dla wielu osób) – w zakładkach odpowiadających za drukowanie kart wynagrodzeń (zarówno z tytułu przychodów pracowniczych jak i z umów cywilnoprawnych)
umożliwiono przy liście osób zaznaczenie dla kogo mają zostać przygotowane wydruki kart wynagrodzeń. W szczególności istnienie możliwość wybrania wszystkich osób dostępnych kontekstowo (zgodnie z
kryteriami Działów / Grup zaznaczonymi w głównym oknie programu).
 
5. Możliwość wyszukiwania pracowników w wielu bazach po PESEL lub nazwisku
 
5.1. W oknie wyboru baz została dodana możliwość wywołania okna pozwalającego na wyszukiwanie zadanych wartości w wielu bazach danych jednocześnie - szczególnie przydatne dla biur rachunkowych,
gdzie tych baz może być bardzo dużo. W pierwszej wersji istnieje możliwość wyszukiwania pracowników z modułu Kadry i Płace po nazwisku, imieniu oraz numerze PESEL.

 

Pozostałe moduły
 
1. Rozbudowany moduł E-Deklaracji
 
1.1, Zapisane formularze są powiązane teraz z przygotowanymi e-deklaracjami do wysłania oraz z wysłanymi E-Deklaracjami.
1.2. Dodany automatyczny zapis formularza po wysłaniu E-Deklaracji lub po przygotowaniu E-Deklaracji do wysłania i powiązanie zapisanego formularza z wysłaną lub przygotowaną do wysłania E-Deklaracja.
1.3. Przy wysłaniu przygotowanej E-Deklaracji wysłana deklaracja jest wiązana z zapisanym formularzem.
1.4. Dzięki pkt.5.1.1, pkt.5.1.2 i pkt.5.1.3 w kartotekach przygotowanych EDeklaracji do wysłania oraz wysłanych E-Deklaracjach jest możliwość podglądu formularza deklaracji
1.5. Dzięki pkt.5.1.1, pkt.5.1.2 i pkt.5.1.3 w kartotece zapisanych formularzy deklaracji dodana jest informacja, czy dany formularz został już przygotowany do wysłania, wysłany i czy poprawnie pobrano UPO.
1.6. W kartotece wysłanych E-Deklaracji dodana jest kolumna status, która informuje o ostatnim otrzymanym statusie z serwera MF. Zatem po wysłaniu będzie to 301 z opisem, po poprawnym pobraniu UPO będzie to 200
z opisem, a przy jakimkolwiek błędzie będzie to status tego błędu
 
2. Formularze PIT-8C (8) i IFT-1/IFT-1R (13) wraz z obsługą w E-Deklaracjach
 
3. Usprawnienie obsługi ewidencji przebiegu pojazdów w Delegacjach
 
3.1. Dodane zapytanie, czy wprowadzać trasę powrotną i w przypadku zgody użytkownika automatyczne otwarcie okna dodawania ewidencji przebiegu dla trasy powrotnej z odpowiednio ustawionymi danymi w otwieranym oknie
3.2. Dodane podpowiedzi daty i pojazdu przy wprowadzaniu kolejnego dokumentu ewidencji przebiegu na podstawie poprzednio wprowadzonego dokumentu
3.3. Dodana podpowiedź celu wyjazdu na podstawie wybranej trasy - podpowiadany jest ostatni cel wyjazdu dla danej trasy istniejący w systemie.


Mała Firma Infor System 16.20 r160615 na 2016 rok - lista zmian (27-06-2016 r.)

UWAGA!

Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 12.58 i starszych.

Aktualizacja pakietu: Mała Firma Infor System 16

Cena netto

Kup teraz

1 firma / 3 stanowiska (aktualizacja): cena dla Użytkowników generacji 12.00 i 12.50

580,00 zł

Zamawiam

1 firma / 3 stanowiska (aktualizacja): cena dla Użytkowników wersji 11.00 i wcześniejszych

680,00 zł Zamawiam

1 firma/ kolejne stanowisko (aktualizacja)

200,00 zł Zamawiam
 

Oprogramowanie Infor System 16 jest gotowe do zmian podatkowych w 2016 roku. 

 

 

 

Lista modyfikacji:

 

Księgowość

 

 • poprawiono definicję pól 24 i 29 w deklaracji PIT-5L. W poprzedniej wersji przenoszone były dane z poprzedniej deklaracji a nie powinny
 • poprawiono wyświetlanie waluty w oknie szczegółów w przypadku zaksięgowania faktury korygującej, która zerowała fakturę pierwotną
 • zwiększono dokładność przeliczeń walutowych w rozrachunkach (należności i zobowiązania). Dotychczas w bazie były zapisywane tylko 4 miejsca po przecinku, aktualnie zwiększono ilość do 8 miejsc w bazie danych. Zwiększenie ilości miejsc spowodowane jest problem, gdy wybrana waluta ma dodatkowo przelicznik np. 100 (przykładem jest jen japoński). Wtedy tracona jest dokładność kursu w rozrachunkach
 • usprawniono import danych z pliku DANE_FIK.DBF o ignorowanie kolumn J1 i ST1 przy księgowaniu dokumentów kasowych
 • dodano możliwość wysyłki e-Deklaracji CIT-8 (24)
 • poprawiono edycję zapisu bez VAT. Poprzednio, gdy edytowane było księgowanie na minus na koncie rozrachunkowym, to usuwany jest rozrachunek

 


Kadry i Płace 

 

 • przywrócono możliwość dodawana pracownika na czystej bazie danych
 • poprawiono procedurę obliczania czasu pracy pracowników oraz obliczeń w urlopach

 

 

Mała Firma Infor System 16.17 r160418 na 2016 rok - lista zmian (19-04-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:
 

 • Przywrócono możliwość drukowania UPO z okna Konfiguracja baz danych, Kartoteka wysłanych e-Deklaracji


Magazyn:
 

 • Wprowadzono sortowanie po dacie i numerze na raportach sprzedaży wg dokumentów
 • Dodano możliwość wydruku duplikatu dla każdego wzorca wydruku faktury, faktury korygującej, faktury zaliczkowej
 • Dodano mechanizm, który automatycznie tłumaczy na wydrukach kwotę słownie na język polski i język angielski. Opcja do ustawienia w Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Wydruki → Język kwoty słownie na wydrukach dokumentów dla tłumaczeń własnych

 

Kadry i Płace:
 

 • Poprawiono otwieranie kartoteki pracowników w przypadku dodania nowego pracownika jako zleceniobiorca z kodem ubezpieczenia 0411

 

 

Mała Firma Infor System 16.16 r160407 - lista zmian (14-04-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

Magazyn:

 

 • Synchronizacja z portalem aukcyjnym - dodano nowy parametr "Użyj ilości dostępnej (ilość - rezerwacje) towaru w raporcie aktualizacji ilości" pozwalający na lepsze zarządzanie ilościami widocznymi w Allegro
 • Dodano parametr (we wszystkich spinkach synchronizacyjnych) włączający obsługę rezerwacji przy imporcie zamówień ze sklepów internetowych (również allegro). Przydatny, gdy importowane są zamówienia z Allegro, ale sprzedaż jest obsługiwana na kasie fiskalnej i dane importowane do Magazynu z kasy

 

Księgowość:

 

 • Poprawiono wysyłkę e-deklaracji CIT-D. W poprzedniej wersji źle sortowane były pola z literką "A" w numerze pola, np. pole 95A zamiast być po 94, było dopiero dodawane na końcu.

 

Kadry i Płace:

 

 • Dodano nowy wzór umowy o pracę obowiązujący od 22.02.2016, z zachowaniem możliwości drukowani umowy o pracę na poprzednim wzorcu umowy
 • Ograniczono typy dostępnych umów o pracę po 2/2016 do: na okres próbny / czas nieokreślony / czas określony
 • Umożliwiono zarejestrowanie umowy o pracę na czas określony bez wypełnienia dat w polach: "Data od:" oraz "Data do:"
 • Wprowadzono nowe pola w oknie "umów o pracę" w zakładce "Dane dodatkowe", które są konieczne dla umów o pracę na czas określony niepodlegających limitowaniu co do ilości i długości tych umów W polu "Rodzaj przyczyny uzasadniającej umowę na czas określony:" znajdują się przyczyny przewidziane przepisami prawa dla takich sytuacji
 • Dla nieobecności „Monitor - opieka nad dzieckiem” wprowadzono opcjonalnie możliwość rozliczania jej godzinowo albo dziennie. Zaznaczenie sposobu rozliczania znajduje się w oknie „Urlopy”, razem z polami analizującymi stany wykorzystania tej nieobecności w dniach i godzinach

 

 

Mała Firma Infor System 16.15 r160330 - lista zmian (01-04-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

Magazyn:

 

 • Uaktualniono certyfikat SSL, dla pobierania danych kontrahentów z serwera GUS

 

Księgowość:

 

 • Poprawiono błąd w zaokrągleniu kwoty podatku do zapłaty w module Ryczałt, w raporcie "Rozliczenie podatnika"
 • Uaktualniono certyfikat SSL, dla pobierania danych kontrahentów z serwera GUS

 

Kadry i Płace:

 

 • Przywrócono możliwość otwarcia okna "Umowa o pracę"

 

 

Mała Firma Infor System 16.14r 160324 - lista zmian (29-03-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 
 
 System:
 
 • Poprawiono pracę przez program Winflector, wcześniej podczas generowania raportów lub wydruków okno pojawiało się pod oknem głównym

Magazyn:
 
 • Poprawiono raport Zestawienie dokumentów sprzedaży dostępny w opcji Raporty → Zestawienie sprzedaży → Zestawienie dokumentów sprzedaży. Przy zaznaczeniu parametru dla faktur końcowych do zaliczek, system wyświetlał wielokrotnie fakturę końcową do zaliczek
 • Poprawiono zapisywanie głównego konta bankowego dla zapisywanych dokumentów sprzedaży
 • Poprawiono wydruki faktur VAT, aktualnie wyświetlają poprawne wartości w walucie i PLN. W poprzedniej wersji kwota PLN nie wyświetlała się w pełni
  

Księgowość:
 

 • Do raportów kontrolnych księgowań bez rozrachunku oraz rozrachunków bez księgowań dodano możliwość wyboru kontrahenta
 • Wprowadzono dowolność dodania załącznika ORD-ZU do deklaracji niezależnie od okresu, którego dotyczy korekta
 • W raportach "Rozliczenia Podatnika" bardziej wyeksponowano kwotę do zapłaty w szczególności po wysyłce na e-mail
 • Poprawiono wysyłkę e-deklaracji CIT-8 (23), gdzie błędnie wysyłana była wersja CIT-D
 • NOWOŚĆ – dodano nowe wzory deklaracji CIT-8 (24) i CIT-8/0 (11)
 • Rozszerzono wzorce księgowania o imię pracownika przy definiowaniu dodatkowych warunków pozycji księgowych

 

Środki Trwałe:
 

 • Zmieniono okno podglądu księgowań. Okno jest podzielone na listę księgowań oraz pozycje danego księgowania. Dodana jest funkcja usunięcia księgowania
 • Poprawiono wydruk dokumentu OT. W nowej wersji na wydruku mieści się wszystko, co da się wpisać w oknie
 • Ukryto parametry, które nie dotyczą modułu Środki Trwałe dostępne w opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry
 • Dodano podział wydruków OT. Wydruk OT na dzień wg daty programowej uwzględniający kwoty modernizacji i dotychczasowe umorzenie pobierane z planu oraz bez uwzględniania modernizacji
 • Poprawiono wydruk LT o prawidłowe pobieranie wartości dotychczasowego umorzenia podczas likwidowania - jeśli były błędne należy kliknąć edytuj i zapisz, a wartości zostaną ponownie przeliczone. Dodano tabelkę z listą wszystkich modernizacji danego Środka Trwałego

 

Kadry i Płace:
 

 • Dodano nowy wzór umowy o pracę
 • Poprawiono wyświetlanie listy pracowników z poprzedniego miesiąca, czasami nieprawidłowo wyświetlały się pozycje dodanych i usuniętych pracowników
 • Poprawiono raport nieobecności, w którym nie zawsze pojawiały się wprowadzone nieobecności
 • Poprawiono generowanie raportu Kartoteki pracowników

 

 

 

Mała Firma Infor System 16.13 r160317 - lista zmian (18-03-2016 r.)

 

 

Lista modyfikacji:

 

Magazyn

 

 • Faktury cykliczne – dodano opcję wystawiania faktur cyklicznych na ostatni dzień miesiąca
 • Faktury cykliczne – poprawiono działanie faktur cyklicznych w przypadku, gdy klient wystawił pierwszą fakturę cykliczną na ostatni dzień miesiąca. W poprzedniej wersji przykładowo dla faktury wystawionej na dzień 31.01.2016 kolejna FV zamiast wystawienia na 29.02 generowała się w marcu
 • Do raportu akcyzy węgla dodano podsumowanie w rozbiciu na kody CN

 

 

Mała Firma Infor System 16.11 r160303 na - lista zmian (07-03-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

Magazyn:

 

 • Poprawiono zapisywanie dokumentów z dłuższym numerem dokumentu źródłowego. Przy wyborze WZ na fakturę lub PZ na FZ pole numer było ograniczone do 20 znaków.

 

 

 Księgowość:

 

 • poprawiono obliczenia wycena podatkowa. Błędy występowały, gdy było dużo operacji z małymi kwotami oraz gdy początkowy bilans np. po stronie WN był duży i mało operacji walutowych na koncie,
 • poprawiono wysyłkę deklaracji PIT-R (18) jako samodzielnej deklaracji,
 • poprawiono wysyłkę e-deklaracji PIT-36 (22) i PIT-36L (11). Jeżeli użytkownik wypełnił pola 331 i 335 zerami, to wysyłka się nie powiedzie,

 

 

 

Mała Firma Infor System 16.10 r160222 - lista zmian (29-02-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 

 • NOWOŚĆ - dodano możliwość przenoszenia danych z poprzedniej wersji deklaracji: VAT-7, VAT-7D, VAT-7K,
 • w oknie wyboru tablicy kursowej dodano możliwość otwarcia całego słownika kursów walut,Magazyn:
 

 • Usprawniono przestawianie numeru konta bankowego w przypadku zmiany kontrahenta z przypisanym cennikiem w walucie obcej,
 • poprawiono raport Zestawienie sprzedaży wg dokumentów w przypadku, gdy dotyczy dokumentów WZ,
 • dostosowano dodatek synchronizacyjny z Allegro do zmian w zewnętrznym systemie portalu aukcyjnego,
 • NOWOŚĆ - dodano dodatek synchronizacyjny do sklepu eShop.Księgowość:
 

 • Przywrócono możliwość importu danych z programu KPiR Biznesmen,
 • przy definiowaniu dodatkowych warunków we wzorcach księgowania z Kadr i Płac pojawiali się zdublowani pracownicy,
 • NOWOŚĆ – dodano „Raport zestawienie podatków, terminów płatności i kont, na które trzeba zapłacić podatki”,
 • poprawiono wysyłanie e-deklaracji PIT-40 (22),
 • NOWOŚĆ - dodano parametr w ustawieniach ogólnych w "Parametry dekretacji" i od niego uzależnione skąd pobierane są te wartości do podpowiedzi dla ustawień zdarzeń gospodarczych. Dostępne ustawienia parametru to: cała ewidencja, bieżący rok obrachunkowy, bieżący miesiąc obrachunkowy lub nie podpowiadać w ogóle,
 • NOWOŚĆ – dodano możliwość pomijania załącznika ORD-ZU podczas wysyłaniu korekt,
 • NOWOŚĆ – dodano wyszukiwanie konta księgowego,
 • poprawiono błąd przy wysyłaniu PIT-11 (23) z PIT-R (18),
 • przy dodawaniu kontrahenta dodano możliwość podpowiadania analityki dla kontrahenta,
 • przy pracy terminalowej (Winflector) dodano możliwości zapisu deklaracji w PDF na komputerze klienta,
 • przy definiowaniu wzorców zakupu VAT dodano parametr 50% odliczenia VAT,
 • poprawiono wysyłkę e-deklaracji PIT-36 (22),
 • dodano ujęcie zmniejszenia lub zwiększenia VAT z nieopłaconych faktur na deklaracji VAT,
 • poprawiono podatek dochodowy do zapłaty za miesiąc styczeń 2016, gdzie jest wskazany do 20-02-2016 a faktycznie jest do 22-02-2016,
 • dodano słownik Urzędów Skarbowych.Kadry i Płace:

 • Poprawiono błąd przy generowaniu raportu Kartoteki pracowników.

 

 

Mała Firma Infor System 16.09 r160211 - lista zmian (15-02-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

 

Magazyn:

 

 • Usprawniono automatyczne nadawanie indeksu przy wprowadzaniu towarów w produkcji.

 

Księgowość:

 

Poprawiono wysyłkę e-Deklaracji CIT-8 (23)

 

Kadry i Płace:

 

Usprawniono przenoszenie pracowników z umów cywilno-prawnych do PŁATNIKA.

 

 

Mała Firma Infor System 16.08 r160209

 

Lista modyfikacji:

 

Księgowość:

  

 • Poprawiono wyświetlanie magazynów przy pobieraniu remanentu z systemu,
 • usprawniono położenie okien przy Rozliczeniach Międzyokresowych w uproszczonych księgowościach,
 • w module deklaracji zawsze widoczny jest przycisk Otwórz i można wybrać dowolną deklarację zapisaną w systemie.
 • W modułach księgowych w Raporty → Deklaracje dodana została opcja "Kartoteka deklaracji" umożliwiająca otwarcie dowolnej deklaracji zapisanej w systemie,
 • poprawiono liczenie wyceny bilansowej z kont nierozrachunkowych i wyceny podatkowej.

 

Kadry i Płace:

  

 • Usprawniono rozmieszczenie pól i przycisków w oknie umów cywilno – prawnych,
 • dodano kolejną zmienną finansową obowiązującą od 01.01.2016 r. - „Podstawa zdrowotna właściciel”,
 • poprawiono odświeżanie danych pracownika na raporcie czasu pracy,
 • usprawniono odświeżanie umów cywilno – prawnych po zmianie rachunku,
 • poprawiono eksport do Płatnika – podwójne wpisy podstawy ZUS właścicieli,
 • poprawiono zachowanie panelu adresów na niektórych dystrybucjach Linux.

 

 

Mała Firma Infor System 16.07 r160201 na 2016 rok - lista zmian (02-02-2016 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

Magazyn:

 

 • Poprawiono drukowanie konta bankowego na wzorcach 2 egzemplarze na A4.

 

Księgowość:

 

 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-R (12),
 • poprawiono wyliczenia na deklaracji PIT-36 (22), gdzie nie jest liczone pole 223, a kwota, która powinna być liczona w polu 223 wchodzi w pole 235,
 • dodano nowe wzory deklaracji VAT-7 (16), VAT-7K (10), VAT-7D (7), VAT-8 (7), VAT-9M (5), VAT-10 (5) i VAT-11 (5), VAT-12 (3) wraz z obsługą e-deklaracji VAT-7 (16), VAT-7k (10) i VAT-7d (7),
 • poprawiono w e-Deklaracjach PIT-28, PIT-36 i PIT-36L kwota 1% podatku, która powinna być z 1 miejscem po przecinku,
 • zmieniono zapamiętywanie roku obrachunkowego dla użytkownika,
 • dodano nowe wzorce deklaracji AKC-4 (4), AKC-4B (5), AKC-4C (5), AKC-4E (5), AKC-WW (4), PIT-37 (22), SSE-A (2), SSE-R (5), SSE-RA (3),
 • dodano w systemie możliwość oznaczenia czy deklaracja AKC-WW ma być to deklaracja miesięczna czy kwartalna,
 • dodano na raporcie Rozliczenie ryczałtu opcję drukowania raportu rocznego,
 • zmieniono sposób zatwierdzania zapisów o podpowiadanie numeru LP najwyższego dla danego roku obrachunkowego,
 • w deklaracji PIT-11 (23) poprawiono pola województwa i poczty (pola 19 i 27), w poprzedniej wersji pola te ograniczone do 13 znaków,
 • dodano pasek postępu przy generowaniu deklaracji NIP1, NIP 2, NIP8, UPL1, OPL1, VAT-7Z, VAT-7R, VAT-26.
 

Kadry i Płace:

 

 • Poprawiono braki w wydruku Karta pracownika,
 • poprawiono generowanie Zaświadczenia o zarobkach,
 • poprawiono numerację umów oraz z samym oknem umów cywilno prawnych,
 • poprawiono wyświetlanie komunikatu o braku podstawy miesięcznej podczas liczenia listy płac,
 • poprawiono błędy przy odświeżaniu danych w oknie Menadżera list płac,
 • poprawiono Listy roczne, które mają wartości zerowe zamiast sum z poszczególnych list miesięcznych.


Delegacje:

 

 • Poprawiono możliwość wejścia w opcję Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Dokumenty.

 

 

Mała Firma Infor System 16.05 na 2016 rok - lista zmian (22-01-2016 r.)

 

 

Lista modyfikacji:

 

Magazyn:

 

 • Poprawiono generowanie wydruków faktur w przypadku, gdy konto było przypisane do waluty.

 

Księgowość:
 
 • Dodano nowe wzory deklaracji UPL-1 (5) i OPL-1 (4),
 • poprawiono możliwość wprowadzenia celu szczegółowego 1% dla deklaracji rocznych,
 • poprawiono wysyłkę e-deklaracji PIT-28 w przypadku, gdy wypełnione są pola 134 i 135, ale pole 137 jest niezaznaczone. Dotyczy też pola 326 w PIT-36 i pola 97 w PIT-36L,
 • poprawiono błąd generowania deklaracji PIT-28 (19),
 • dodano deklarację CIT-8 (22) wraz z załącznikami i obsługę e-Deklaracji CIT-8/0 (9) i CIT-D (4),
 • dodano deklarację CIT-8 (23) wraz z załącznikami i obsługę e-Deklaracji CIT-8 (23), CIT-8/0 (10) i CIT-D (5),
 • poprawiono wyszukiwanie w polu CFT po edycji danych kontrahenta,
 • poprawiono możliwość dodania kontrahenta przy kopiowaniu zapisu w KPiR,
 • poprawiono wyszukiwanie w polach CFT po naciśnięciu Enter,
 • poprawiono generowanie deklaracji w przypadku braku wybranego właściciela

 

Kadry i Płace:
 

 • Poprawiono blokowanie kalendarza,
 • poprawiono obliczenia w deklaracji PIT-40 (pola 67 oraz 69, 72; 75),
 • poprawiono odświeżanie danych na kartach przychodów,
 • wprowadzono zmienne finansowe obowiązujące od 01.01.2016 r.,
 • poprawiono generowanie raportów wg aktualnej daty w przypadku, gdy dane przenoszone były z programu Płace (DOS),
 • poprawiono import danych z Płatnika do programu INFOR System,
 • zmieniono sposób obsługi kalendarzy pracownika,
 • wprowadzono numerowanie umów cywilnoprawnych.

 

 

Mała Firma Infor System 16.02 - lista zmian (17-12-2015 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

 Magazyn: 

 
 • Pełna informacja na wydrukach dokumentów sprzedaży o zastosowanym kursie waluty obcej tj. nazwa i data kursu waluty, nr i data tabeli kursowej, wartość brutto po przeliczeniu na zł.
 • Ostrzeżenie o wpisanej już fakturze zakupu - system kontroluje czy został wcześniej wprowadzony zakup o takim samym numerze i z takim samym kontrahentem. 
 • Dodano możliwość wystawiania faktury proformy z okna głównego programu. 
 • Informacja o łącznej wadze towarów znajdujących się na dokumencie - funkacja dostępna w oknie głównym podcas wystawiania dokumentów wydania lub sprzedaży. Funkcja pomaga w określeniu kosztu wysyłki wydanych lub sprzedanych towarów.
 • Drukowanie kilku rachunków bankowych na dokumentach sprzedaży. 
 • Możliwość wyboru rachunku bankowego (spośród zdefiniowanych w programie), który ma zostać użyty podczas wydruku dokumentu. 
 • Drukowanie kodu BIC/ SWIFT na dokumentach sprzedaży w obcej walucie. 
 • Możliwość dodawania nowych, edytowania oraz usuwania istniejących form płatności w trakcie wystawiania dokumentów zakupu i sprzedaży. 
 • Możliwość ustalania kierunku liczenia vat (netto lub brutto) podczas wystawiania dokumentów zakupu lub sprzedaży. 
 • Ustalanie treści wiadomości e-mail dla wysyłanych w formie plików dokumentów sprzedaży, zamówień, ofert, faktur proforma. 
 • Konfiguracja treści dla kopii wszystkich wysyłanych wiadomości e-mail. 
 • Zmniejszanie i zwiększanie czcionki w oknach programu. 
 • Możliwość wyświetlania zdjęcia towaru w oknie głównym programu - funkcja pozwala na zaprezentowania klientowi towaru na monitorze komputera.
 • Szybki podgląd zdjęcia umożliwia również identyfikację produktu w przypadku, gdy występują podobne oznaczenia lub nazwy towarów. 
 • Wydruki dokumentów sprzedaży w dowolnym języku np. wyłącznie polski lub wyłącznie angielski lub polsko/angielski. 
 • Drukowanie dodatkowego opisu na dokumentach sprzedaży, nad i/lub pod podpisami osób wystawiających i odbierających dokument. 
 • Drukowanie grafik w dolnej części dokumentów sprzedaży np. informacji o promocji, certyfikatów, pieczątek i innych. 
 
KPiR: 
 
 • możliwość edytowania zaksięgowanego dokumentu np. zmiana kolumny w księdze,
 • pobieranie kursów walut (tabel kursowych) podczas księgowania dokumentów,
 • zmniejszanie i zwiększanie czcionki w oknach programu,
 • obliczanie remanentu w Książce Przychodów i Rozchodów z wybranych magazynów,
 • rozliczenia międzyokresowe w KPiR
 • rozszerzone dane właściciela - wprowadzono możliwość zdefiniowania formy opodatkowania (według skali podatkowej, podatek liniowy) oraz sposób rozliczania (miesięczny, kwartalny),
 • w danych firmy do deklaracji dodano różne urzędy skarbowe dla podatku VAT oraz PIT/CIT,
 • dodano obsługę E-Deklaracji rocznych PIT-28, PIT-36 i PIT-36L - program wysyła e-deklaracje wraz z załącznikami,
 • dodano możliwość wyboru czy uwzględniać remanenty przy wydrukach KPiR.
 
Kadry i Płace:
 
 • składniki zmienne w czasie - w ramach większości dostępnych danych w module Kadr i Płac został wprowadzony mechanizm przechowywania wartości składników oraz pól kartoteki pracowników wpływających na obliczenia zachodzące w programie. Wybrane pola zostały oznaczone odpowiednim symbolem, a po ich aktywowaniu można zobaczyć w ramach jakiego okresu obowiązuje wskazana wartość. Wybranie symbolu/ikony klepsydry pozwala przejść do specjalnego okna, pozwalającego obejrzeć całą historię zmian wartości danego składnika/pola w czasie.
 • kontekstowa informacja o każdej wartości,
 • ikonka przy każdym polu zmiennym w czasie,
 • zmiana daty programowej automatycznie wyświetla dane na dany dzień we wszystkich oknach,
 • zmiany w czasie ustawień płacowych,
 • globalne okna zarządzania wartościami w czasie.

Mała Firma Infor System 12.56 r151130 - lista zmian (02-12-2015 r.)

UWAGA! 
Przypominamy, że wersja jest płatna w stosunku do wersji 12 na zasadach update (50% ceny aktualizacji). Użytkownicy posiadający starsze wersje niż 12 będą mogli dokonać zakupu programu w cenie aktualizacji.

Użytkownikom, którzy zakupili oprogramowanie w dniach: 01.06.2015 do 27.07.2015 roku, przysługuje bezpłatna wymiana licencji do najnowszej wersji Infor System 12.50.

Dla klientów, którzy pracują na ”Środkach Trwałych”oraz "Delegacjach" wymiana licencji z wersji 12.0 na 12.50 będzie bezpłatna. Przy zamówieniu prosimy dodać w uwagach komentarz: "wymiana".

 

Aktualizacja: Mała Firma Infor System 12.50

Cena netto

Kup teraz

1 firma / 3 stanowiska (update)

290,00 zł

Zamawiam

1 firma / 3 stanowiska - dla użytkowników wersji 11 i starszych 580,00 zł Zamawiam
Oprogramowanie Infor System 12 jest gotowe do zmian podatkowych w 2015 roku. 

 

Lista modyfikacji:

 

Magazyn: 
 
 • Poprawiono, wyświetlanie tekstu z opcji "Tekst pokazujący się po wybraniu kontrahenta" przy realizacji zamówienia w oknie głównym.
 
Księgowość: 
 
 • Poprawiono wysyłanie e-deklaracji VAT-UEK.

 

 

Mała Firma Infor System 12.55 r151112 - lista zmian (13-11-2015 r.)

 

Lista modyfikacji:

 

System:

 • poprawiono literówkę przy komunikacie pojawiającym się przy testowym odtwarzaniu bazy danych z kopii,
 • zmodyfikowano możliwość wczytywania wyciągów bankowych poprzez powiększenie NUMER_RACHUNKU w tabeli @WYCIAGI_WYCIAG,

 

Magazyn:

 • poprawiono wystawianie faktur cyklicznych. Podczas wystawiania wzorca faktury cyklicznej w fakturowaniu - generowany jest wpis w VAT, którego nie powinno być - jest na wydruku VAT. Dotyczy zarówno Magazynu jak i Fakturowania,
 • poprawiono błąd w dacie sprzedaży i dacie VAT przy wystawianiu faktur cyklicznych. W poprzedniej wersji błędnie pobierana była data wystawienia wzorca, przez co błędnie liczone były daty sprzedaży i VAT,
 • dodano wyświetlanie kolumny „kwota brutto” w oknie wyboru paragonów na fakturę,
 • poprawiono przenoszenie numerów partii na dokumenty MM przychodzące,
 • dodano możliwość edycji ilości opakowań i opakowań na dokumentach WZ,


 

Księgowość:

 • poprawiono deklarację VAT-UEK. Jeżeli w sekcji E jest tylko jeden wiersz w poprzedniej wersji programu, gdzie w sekcji E ostatni wiersz nie był przenoszony do e-Deklaracji ,
 • w panelu skrótów dodano wybór KP, KW oraz ich kartotek a także dodano mechanizm wyszukiwania CFT w panelu skrótów przy szukaniu nazwy dodawanego skrótu,
 • poprawiono wybór roku obrachunkowego, jeżeli zmienimy rok i od razu myszką kliknie się ok, to wskakuje inny rok obrachunkowy. Sytuacja występowała na Mac,
 • poprawiono generowanie pliku XML dla deklarację VAT-UEK. W poprzedniej wersji jeżeli w sekcji C były dwa zera (było i jest) to pozycja ta przenoszona była do pliku XML

 

 

Mała Firma Infor System 12.53 r150909 - lista zmian (14-09-2015 r.)


Magazyn:
 

 • wprowadzono funkcję, która zabezpiecza drukarkę fiskalną Farex Flex przed usypianiem drukarki, zabezpieczono program przed możliwością usunięcia magazynu głównego. W poprzedniej wersji na pustej bazie danych można było usunąć magazyn główny,    
 • poprawiono opcję kopiowania składników wyrobu z innego wyrobu. W przypadku, gdy wartość była wprowadzona po przecinku została ona ucinana, poprawiono wyświetlanie okna szukania produktów, które czasem wyświetlało  się pod oknem, z którego zostało wywołane, rozbudowano wydruk raportu zestawienia dokumentów sprzedaży o podsumowanie według form płatności, a także umożliwiono wydruk w skróconej wersji,    
 • poprawiono definiowanie formy płatności dla faktur cyklicznych dla drugiego i kolejnego dokumentu zarówno w sytuacji wystawienia faktury cyklicznej  bez wzorca jak i dla dokumentów wystawionych z opcji Wydania → Dokumenty automatycznie,Księgowość:
  

 • dodano zakres dat przy automatycznym księgowaniu kompensat, różnic kursowych i różnic kursowych z kompensat, rozszerzono pole "Zdarzenie gospodarcze" do 255 znaków,
 • poprawiono import danych do modułu Ryczałt,    
 • poprawiono wysyłkę e-deklaracji: VAT-7 (15), VAT-27 (1) i VAT-27K (1) w związku ze zmianami na serwerach Ministerstwa Finansów.

 

 

Mała Firma Infor System 12.52 r150818 - lista zmian (21-08-2015 r.)

Księgowość
 


 • poprawiono wydruk wpłat (Przelewy → Wpłaty), gdzie pole „Tytułem” nie generuje się na wydruku,dodano możliwość zapisu e-Deklaracji jako XML na pulpicie lub w moich dokumentach przy pracy zdalnej przez program Winflector,
 • poprawiono księgowanie z ustawionym parametrem „Podpowiadaj zdarzenie gospodarcze na podstawie najczęściej wprowadzanego opisu zdarzenia dla wybranego kontrahenta”. W poprzedniej wersji pomimo takiego ustawienia program pytał o zdarzenie gospodarcze,
 • poprawiono podpowiadanie daty wyciągów bankowych przy rozdzieleniu pozycji. W poprzedniej wersji podpowiadana była data systemu, w nowej wersji podpowiadana jest data wyciągu bankowego,
 • poprawiono sekcję D deklaracji VAT-UEK, gdzie wartości w polach „Jest” ustawiane były na te same wartości co w polu „Było”,
 • poprawiono deklarację VAT-UEK, jeżeli w poprzedniej deklaracji nie było wykazane WNT, to w dekl. VAT-UEK w wierszu „Było” nie powinno nic pokazywać ani kodu kraju, ani numeru identyfikacyjnego, ani kwoty transakcji. W poprzedniej wersji dane te były wyświetlane,
 • zmieniono sposób księgowania zbiorczego VAT. W poprzedniej wersji jeżeli zaznaczyło się, że są to zakupy pozostałe to po zaksięgowaniu do księgi koszty wchodzą do kol. 11 i kol. 13,
 • w pełnej księgowości usprawniono podpowiadanie salda przy edycji pozycji zaksięgowanego dekretu,
 • wprowadzono zmianę obsługi schematu dla e-Deklaracji VAT-7 (15). Ministerstwo Finansów wydało wersję 1.1E a w programie obsługiwano wersję 1.0E,
 • dodano obsługę e-deklaracji VAT-27 (1) w Zbiorczych e-Deklaracjach DOS,
 • poprawiono możliwość wydruku UPL-1 i OPL-1,
 • ustawiono parametry wyszukiwania w oknie głównym KPiR, które zostały utracone po dodaniu widoku klasycznego i rozszerzonego,
 • poprawiono wyświetlanie danych w kolumnie 14 KPiR dla widoku klasycznego. Jeżeli był np. użyty wzorzec tylko z kolumną 13 (bez 12), to kolumna 14 jest pusta,
 • w widoku klasycznym dodano kolumnę LP,
 • poprawiono możliwość wysłania e-deklaracji VAT-27, w przypadku, gdy nie jest wypełnione pole numer 15 – telefon kontaktowy,
 • poprawiono budowanie deklaracji o usuwanie spacji z pola numer 1, pola 9 w deklaracji PIT-40, pola 11 w PIT-11 oraz numerów identyfikacyjnych kontrahentów w deklaracjach VAT-27, VAT-UE, VAT-UEK I VAT-ZD.

 

 

Mała Firma Infor System 12.51 - lista zmian
(12-08-2015 r.)
 
Księgowość:
- zmodyfikowano wysyłkę e-deklaracji VAT 7 i 7k
 
 
Mała Firma Infor System 12.50 - lista zmian
(28-07-2015 r.) 
   
 
 
Lista modyfikacji
 
System
Automatyczne tworzenie kopii zapasowych - jeszcze większe bezpieczeństwo danych w programie Infor System. W generacji 12.50 programu Infor System dodano mechanizm automatycznego tworzenia kopii bezpieczeństwa bazy danych przy zamykaniu programu. Wykonywanie kopii zapasowych plików, które zawierają dane zabezpiecza je przed trwałą utratą lub uszkodzeniem. Użytkownik sam dokonuje wyboru, czy chce tworzyć kopie bezpieczeństwa bazy, w której pracuje, czy nie.

 


Magazyn:
 
 • Częściowy spis inwentaryzacyjny- już teraz użytkownik ma możliwość rozłożenia inwentaryzacji w czasie. Funkcja ta jest niezwykle przydatna dla użytkowników posiadających bogaty asortyment w module INFOR DGCS System Magazyn. Funkcjonalność pozwala na inwentaryzacje bez blokowania codziennej pracy.
 • Obsługa numerów partii - identyfikacja numeru partii i obsługa partii materiału lub numerów seryjnych w magazynie i lokalizacjach towaru jest niezbędna w każdym procesie produkcji i dystrybucji. Przechowywane materiały w wielu przypadkach mają ograniczony czas przydatności do użycia lub spożycia. Konieczne jest nadzorowanie statusu poszczególnych partii o konkretnych własnościach i oznaczonym terminie przydatności do użycia/spożycia wraz z ich miejscami przechowywania.
 • Wprowadzenie możliwości wystawiania dokumentu w oknie głównym na podstawie dokumentu PZ/FZ – umożliwia to szybkie wystawienie dokumentów sprzedaży na podstawie zakupów zrealizowanych pod dla danego klienta.
 • Obsługa wystawiania dokumentów z VAT odwróconym według nowych przepisów obowiązujących od 1 lipca 2015 roku.
 • Podział pozycji ze stawką VZ na towary i usługi w rejestrze VAT
 
 
Księgowość:
 
 • Dublowanie Kontrahentów – uporządkowanie kontrahentów – w nowej generacji programu została stworzona niezwykle przydatna funkcja, która umożliwia użytkownikowi usunięcie z bazy danych zdublowanych kontrahentów.
 • Nowe deklaracje podatkowe obowiązujące od 1 lipca 2015 roku: - deklaracje wraz z obsługą e-deklaracji: VAT-27 (1) VAT-7 (15), VAT-7K (9), VAT-7D (6)
 • Nowa deklaracja VAT-8
 • Okienko informacyjne z rozpisanymi rodzajami ewidencji VAT i powiązanymi z nimi polami w deklaracji VAT-7. Funkcja ta sugeruje użytkownikowi, który rodzaj ewidencji wybrać, aby zapis trafił w odpowiednie pole na deklaracji VAT-7. Zmiana to została wprowadzona, dzięki sugestiom użytkowników.
 • Możliwość ustawienia nowego wyglądu okna głównego Książki Przychodów i Rozchodów, nowy wygląd okna zbliżony jest do klasycznej papierowej formy. Sprawdź wygląd.
   
 
Kadry i Płace
 
 • Przyśpieszenie liczenia listy płac. Wprowadzono mechanizmy, które optymalizują przeliczania formuł obliczeniowych dzięki czemu uzyskaliśmy znaczny wzrost szybkości obliczeń na liście płac.
 • Opracowano wydruk: Skierowania na badania (wstępne / okresowe), z wykorzystaniem nowego wzorca obowiązującego od kwietnia 2015 roku.
 • Opracowano wydruk: Kartoteki pracownika. Wydruk zawiera główne dane o osobach zapisane w oknie ‘Pracownicy’

Pakiet - Mała Firma Infor System 12.16 r150908 - lista zmian (14-09-2015 r.)

UWAGA! 

Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 11 i starszych. Dla użytkowników wersji 12 jest bezpłatna. 

Aktualizacja pakietu: Mała Firma Infor System 12

Cena netto

Kup teraz

1 firma / 3 stanowiska

580,00 zł

Zamawiam

 

Oprogramowanie Infor System 12 jest gotowe do zmian podatkowych w 2015 roku. 

 

 

Magazyn
 
 • wprowadzono funkcję, która zabezpiecza drukarkę fiskalną Farex Flex przed usypianiem drukarki,    
 • zabezpieczono program przed możliwością usunięcia magazynu głównego. W poprzedniej wersji na pustej bazie danych można było usunąć magazyn główny,
 • poprawiono opcję kopiowania składników wyrobu z innego wyrobu. W przypadku, gdy wartość była wprowadzona po przecinku została ona ucinana, poprawiono wyświetlanie okna szukania produktu
 

 

Mała Firma Infor System 12.15 - lista zmian  r150818 - lista zmian (21-08-2015 r.)
 

System

 

 • dodano obsługę komunikatów informacyjno – promocyjnych wyświetlanych bezpośrednio po uruchomieniu programu.
 

Księgowość

 
 • poprawiono wydruk wpłat (Przelewy → Wpłaty), gdzie pole „Tytułem” nie generuje się na wydruku,
 • dodano możliwość zapisu e-Deklaracji jako XML na pulpicie lub w moich dokumentach przy pracy zdalnej przez program Winflector,
 • poprawiono księgowanie z ustawionym parametrem „Podpowiadaj zdarzenie gospodarcze na podstawie najczęściej wprowadzanego opisu zdarzenia dla wybranego kontrahenta”. W poprzedniej wersji pomimo takiego ustawienia program pytał o zdarzenie gospodarcze,
 • poprawiono podpowiadanie daty wyciągów bankowych przy rozdzieleniu pozycji. W poprzedniej wersji podpowiadana była data systemu, w nowej wersji podpowiadana jest data wyciągu bankowego,
 • poprawiono sekcję D deklaracji VAT-UEK, gdzie wartości w polach „Jest” ustawiane były na te same wartości co w polu „Było”,
 • poprawiono deklarację VAT-UEK, jeżeli w poprzedniej deklaracji nie było wykazane WNT, to w dekl. VAT-UEK w wierszu „Było” nie powinno nic pokazywać ani kodu kraju, ani numeru identyfikacyjnego, ani kwoty transakcji. W poprzedniej wersji dane te były wyświetlane,
 • zmieniono sposób księgowania zbiorczego VAT. W poprzedniej wersji jeżeli zaznaczyło się, że są to zakupy pozostałe to po zaksięgowaniu do księgi koszty wchodzą do kol. 11 i kol. 13


W pełnej księgowości usprawniono podpowiadanie salda przy edycji pozycji zaksięgowanego dekretu.

 

Mała Firma Infor System 12.10 - lista zmian  r150818 - lista zmian (01-06-2015 r.)

 

Lista modyfikacji

 
Wszystkie moduły:
 
 • usprawniono mechanizm wprowadzania wyciągów bankowych

 

Moduły księgowe:

 

 • poprawiono raport Wydruk Księgi PiR (2) i raport z grupowaniem według paczek,
 • usprawniono możliwość wprowadzania NIP firmy w deklaracji PIT-36L,
 • dodano opcję kopiowania wpisu,
 • dodano wiersze na raportach rozliczenie PIT: przychód podatnika, przychód podatnika narastająco, koszty podatnika, koszty podatnika narastająco,

 

Moduł Fakturowanie/Magazyn:

 
 • usprawniono komunikację z drukarką fiskalną przy przejściu z modułu Magazyn na inny moduł i z powrotem na moduł Magazyn,
 

Pakiet - Mała Firma Infor System 12.09 r150429 - lista zmian (19-05-2015 r.)

 

Lista modyfikacji
 
Wszystkie moduły:
 • uaktualniono słownik odsetek o stawkę 8%,
 • w konfiguracji serwera poczty wychodzącej SMTP dodano obsługę konfiguracji z szyfrowaniem SSL. Poprawiono także opisy okna konfiguracji SMTP,
 
Moduły księgowe:
 
 • poprawiono kopiowanie wpisów w walucie obcej. W poprzedniej wersji jeżeli kopiowany była zapis w walucie obcej to wartości były kopiowane jako PLN,
 • dodano parametr, który umożliwia konfigurację daty przy automatycznym księgowaniu sprzedaży w opcji "Parametry dekretacji" i "Eksport dekretów do plików XML". Dostępne opcje do wyboru to - wcześniejsza z dat dokumentu i sprzedaży, data dokumentu, data sprzedaży/wydania,
 • poprawiono księgowanie kilometrówki z modułu Delegacje. W poprzedniej wersji jeżeli w module Delegacje w polu „Środek lokomocji / numer rej.” wprowadzono zbyt długą nazwę to przy księgowaniu pojawiał się błąd. Aktualnie jeżeli nazwa będzie za długa, to zostanie automatycznie obcięta,
 
Moduł Fakturowanie/Magazyn:
 • NOWOŚĆ - dodano obsługę drukarki Farex Flex z wydrukiem NIP,
 • ulepszony został eksport towarów do Fakturowania Mobilnego DGCS o przesyłanie numeru PKWiU,
 • usprawniono szybkość drukowania dokumentów z włączoną opcją grupowania towarów na fakturze,
 • ujednolicono wygląd raportów Wydań i przyjęć dodając kolumnę z datą dokumentu,
 • poprawiono przeliczanie dodatkowych jednostek miary przy edycji faktury zakupu,
 
Moduł Środki Trwałe:
 • poprawiono zapamiętywanie ustawień na zakładce Wstrzymania → Sposoby rozliczania wstrzymań. 
 

Pakiet - Mała Firma Infor System 12.07 r150330 - lista zmian (01-04-2015 r.)

 
Lista modyfikacji
 
Wszystkie moduły:
 
- dodano możliwość edycji danych dokumentu kasowego - kontrahenta, opis oraz pozycje dokumentu kasowego,
- wprowadzono obsługę nowej wyszukiwarki danych kontrahenta z GUS.
 
Moduły księgowe:
 
- poprawiono deklarację CIT-8 (w. 21),
- udoskonalono odświeżanie szczegółów w rejestrach VAT,
- poprawiono datę dokumentu oraz datę księgowania przy księgowaniu dokumentów VAT o ustawienie daty ostatnio księgowanego zapisu
- zmieniono deklarację CIT-8, przy wysyłce e-Deklaracji system nie bierze pod uwagę załączników tej deklaracji, jeżeli w polach 22, 24 lub 25 wpisana jest wartość '0',
- poprawiono wysyłkę e-deklaracji CIT-8 z załącznikiem CIT-ST,
- poprawiono możliwość wysyłania CIT-8 (w. 21) jako e-Deklaracji.
 
Moduł Fakturowanie/Magazyn:
 
- usprawiono obsługę sprzedaży danego towaru wedługg przyjęć,
- poprawiono podpowiadanie domyślnej formy płatności ustawionej w konfiguracji programu (Wystawianie dokumentów) przy wystawianiu faktury z dokumentu WZ.
 
Moduł Kadry i Płace:
 
- dodano obsługę deklaracji PIT-11 w wersji 22 i wysyłki jako e-Deklarację.
 
Moduł Środki Trwałe:
 
- dodano wyświetlanie kto, kiedy i w jakiej wersji programu modyfikował wpis kartoteki Środka Trwałego. Informacja widoczna jest na dole zakładki danych podstawowych Środków Trwałych,
 
- dodano generowanie wyjątku, gdy pod kartoteką zdefiniowano wstrzymania cykliczne na wszystkie miesiące w roku.
 

Pakiet - Mała Firma Infor System 12.01 - lista zmian (01-01-2015 r.)

 

Lista modyfikacji

 

Moduł fakturująco-magazynowy

 
1. Pobieranie danych klientów z GUS do Słownika kontrahentów na podstawie wprowadzonego NIP
Po wybraniu opcji Dodaj kontrahenta (jeśli nie ma go w Słowniku kontrahentów) wystarczy w pole NIP wprowadzić NIP firmy i wybrać opcję Pobierz informację z GUS. System pobierze dane kontrahenta do Słownika kontrahentów, które będzie można w nim zapisać. 
 
2. Zamówienia do dostawców w oknie głównym wraz z możliwością częściowej realizacji
 
3. Schowek na dokumenty w oknie głównym
W oknie głównym programu dodano funkcję zapisywania dokumentów do schowka. Do schowka można zapisać wiele dokumentów. W późniejszym czasie można z zapisanych dokumentów korzystać jak z szablonów faktur.
 
4. Faktury cykliczne
Moduł faktur cyklicznych pozwala na przygotowanie planu fakturowania klientów w zadanym okresie. Możliwe jest również skorzystanie ze słownika Meta tagów, których wartość możemy dla każdego klienta określać indywidualnie, np. aby wpisywać na fakturach numer umowy.
 
5. Nazwa towaru w cennikach
Funkcjonalność pozwala na określenie osobnej nazwy towaru dla każdego z cenników. Zdefiniowana nazwa będzie przenoszona na zamówienia od klienta i dokumenty wydania oraz sprzedaży. Dzięki tej opcji możliwe jest np. określenie nazw produktów w różnych językach dla cenników walutowych. Funkcja ta pozwoli również na wykorzystanie tego pola na indywidualny kodu produktu kontrahenta, jeśli dany cennik jest powiązany z kontrahentem.
 
6. Możliwość ustalenia tematu i treści wiadomości e-mail wysyłanych raportów/wydruków
W konfiguracji udostępniono możliwość zmiany domyślnego tematu i treści wiadomości dla wysyłanych drogą elektroniczną raportów oraz wydruków.
 
7. Modyfkowanie wzorców wydruku
Możliwość wydruku każdej tabeli według ustawionych opcji, które pozwalają na określenie poniższych parametrów:
– kolumn, jakie mają się znaleźć na wydruku,
– szerokości każdej z kolumn (określamy ważność danej kolumny w stosunku do innych kolumn),
– pozycji jaką dana kolumna ma mieć.
Dostępne są również parametry wydruku takie jak:
- nazwa wydruku, 
- orientacja strony,
- dzielenie wydruku na strony, kolorowania wierszy oraz prezentacja numeracji stron.
 

Moduł księgowy

1. Nowe wzory deklaracji
W najnowszej generacji programu dostosowano deklaracje do wzorów obowiązujących w 2015 roku: NIP-2 (10), NIP-8 (1), PIT-28 (18), PIT-28/A (15), PIT-28/B (13), PIT-O (20), PIT-D(24), PIT-37 (21), PIT-36 (21), PIT-36L (10), PIT-B (13), PIT-4R (5), PIT-8AR (4), PIT-11 (21), PIT-40 (20) i PIT-R (17) .
Deklaracje PIT-4R (5), PIT-8AR (4), PIT-11 (21), PIT-40 (20) i PIT-R (17) oraz CIT-8 (21) z załącznikami obsłużone w module e-Deklaracji.
 
2. Dodano deklaracje VAT-Z i VAT-8 wraz z przeniesieniem danych z modułów księgowych
- VAT-Z 
była VAT-R (rejestracja), to jest też rezygnacja z odprowadzania VAT
- VAT-8 
deklaracja ta dotyczy nabyć towarów z zagranicy przez podmioty które nie są płatnikami podatku VAT a które w roku nabyły więcej niż za 50.000 zł.
 
3. E-Deklaracje zbiorcze
Zbiorcza wysyłka wielu e-deklaracji za pomocą jednego podpisu elektronicznego. Zarówno z jednej bazy (np. deklaracje placowe) jak i z wielu baz (np. biuro rachunkowe wysyłające deklaracje VAT-7).
Od 1 stycznia 2015 r. zmianie ulegają zasady wysyłki druków podatkowych PIT oraz VAT do Urzędu Skarbowego. Otóż każdy płatnik, zatrudniający powyżej 5 pracowników oraz każde biuro rachunkowe będzie mieć obowiązek wysyłania formularzy deklaracji podatkowych wyłącznie przez Internet. W związku z powyższym przygotowaliśmy program do przekazywania e-deklaracji PIT i VAT w formie zbiorczej wysyłki wielu deklaracji, za pomocą jednego podpisu elektronicznego. Wysyłka realizowana jest za pomocą zewnętrznego modułu "e-Deklaracje zbiorcze", do którego wymagane jest nabycie osobnej licencji. 
Moduł "e-Deklaracje zbiorcze dla firm" kosztuje 160 zł netto.
Moduł "e-Deklaracje zbiorcze dla biur rachunkowych" kosztuje 300 zł netto.
 
W module Deklaracji przyciski wysyłania i kartoteki e-deklaracji zastąpione zostały jednym przyciskiem E-Deklaracje z 4 dostępnymi opcjami:
– wysyłanie e-deklaracji 
działa tak jak do tej pory, a wiec wysyła e-deklaracje na podstawie aktywnego wypełnionego zestawu formularzy z okna deklaracji
– przygotowanie e-deklaracji – NOWOŚĆ 
przygotowuje e-deklaracje do wysłania na podstawie aktywnego wypełnionego zestawu formularzy z okna deklaracji – buduje XML i pozwala użytkownikowi wpisać co to za deklaracja, za kiedy, dodatkowy opis i identyfikator; tak zbudowana deklaracja do wysłania jest zapisywana w bazie danych w kartotece przygotowanych E-Deklaracji do wysłania
– przygotowane E-Deklaracje do wysłania – NOWOŚĆ 
wyświetla wszystkie przygotowane deklaracje do wysłania znajdujące w kartotece i pozwala masowo wysłać takie E-Deklaracje. Wysłane e-deklaracje usuwane są z tej kartoteki.
W tej opcji istnieje także możliwość wczytania przygotowanych deklaracji z jednego pliku XML oraz z katalogu zawierającego wiele plików XML. Wczytany XML zostaje oznaczony poprzez dodanie do nazwy pliku sufiksu "_Wczytany_dd-MM-yyyy".
Przy wczytywaniu z katalogu (kilka plików) nie wyświetlane jest okno z parametrami deklaracji – są one automatycznie pobierane z XML i zapisywane w bazie. Przy pojedynczym XML-u pobierane są tez z XML-a i podpowiadane, ale okno jest wyświetlone
– kartoteka wysłanych e-deklaracji 
działa tak jak do tej pory, a dodatkowo pozwala na masowe pobranie dokumentów UPO.
 
4. Pobieranie danych klientów z GUS do Słownika kontrahentów na podstawie wprowadzonego NIP
Po wybraniu opcji Dodaj kontrahenta (jeśli nie ma go w Słowniku kontrahentów) wystarczy w pole NIP wprowadzić NIP firmy i wybrać opcję Pobierz informację z GUS. System pobierze dane kontrahenta do Słownika kontrahentów, które będzie można w nim zapisać. 
 
5. Tabela ze szczegółami rozszerzona o kwoty w walucie obcej w KPiR na kolumnach i Ryczałcie na stawkach ryczałtu.
 
6. Dodany raport prezentujący należności i zobowiązania do dnia.
Raport nazywa się "Zestawienie dokumentów - należności i zobowiązania wg kontrahentów do dnia". Raport powstał jako połączenie danych z raportów "Zestawienie dokumentów - należności wg kontrahentów" i "Zestawienie dokumentów - zobowiązania wg kontrahentów", ale w nim można jeszcze ustawić datę do określającą daty dokumentów.
 
7. Możliwość ustalenia tematu i treści wiadomości e-mail wysyłanych raportów/wydruków
W konfiguracji udostępniono możliwość zmiany domyślnego tematu i treści wiadomości dla wysyłanych drogą elektroniczną raportów oraz wydruków.
 
8. Modyfkowanie wzorców wydruku
Możliwość wydruku każdej tabeli według ustawionych opcji, które pozwalają na określenie poniższych parametrów:
– kolumn, jakie mają się znaleźć na wydruku,
– szerokości każdej z kolumn (określamy ważność danej kolumny w stosunku do innych kolumn),
– pozycji jaką dana kolumna ma mieć.
Dostępne są również parametry wydruku takie jak:
- nazwa wydruku, 
- orientacja strony,
- dzielenie wydruku na strony, kolorowania wierszy oraz prezentacja numeracji stron.
 

Moduł kadrowo-płacowy

1. Nowe wzory deklaracji
W najnowszej generacji programu dostosowano deklaracje do wzorów obowiązujących w 2015 roku: NIP-2 (10), NIP-8 (1), PIT-28 (18), PIT-28/A (15), PIT-28/B (13), PIT-O (20), PIT-D(24), PIT-37 (21), PIT-36 (21), PIT-36L (10), PIT-B (13), PIT-4R (5), PIT-8AR (4), PIT-11 (21), PIT-40 (20) i PIT-R (17) .
Deklaracje PIT-4R (5), PIT-8AR (4), PIT-11 (21), PIT-40 (20) i PIT-R (17) oraz CIT-8 (21) z załącznikami obsłużone w module e-Deklaracji.
 
2. E-Deklaracje zbiorcze
Zbiorcza wysyłka wielu e-deklaracji za pomocą jednego podpisu elektronicznego. Zarówno z jednej bazy (np. deklaracje placowe) jak i z wielu baz (np. biuro rachunkowe wysyłające deklaracje VAT-7).
Od 1 stycznia 2015 r. zmianie ulegają zasady wysyłki druków podatkowych PIT oraz VAT do Urzędu Skarbowego. Otóż każdy płatnik, zatrudniający powyżej 5 pracowników oraz każde biuro rachunkowe będzie mieć obowiązek wysyłania formularzy deklaracji podatkowych wyłącznie przez Internet. W związku z powyższym przygotowaliśmy program do przekazywania e-deklaracji PIT i VAT w formie zbiorczej wysyłki wielu deklaracji, za pomocą jednego podpisu elektronicznego. Wysyłka realizowana jest za pomocą zewnętrznego modułu "e-Deklaracje zbiorcze", do którego wymagane jest nabycie osobnej licencji. 
Moduł "e-Deklaracje zbiorcze dla firm" kosztuje 160 zł netto.
Moduł "e-Deklaracje zbiorcze dla biur rachunkowych" kosztuje 300 zł netto.
 
W module Deklaracji przyciski wysyłania i kartoteki e-deklaracji zastąpione zostały jednym przyciskiem E-Deklaracje z 4 dostępnymi opcjami:
– wysyłanie e-deklaracji 
działa tak jak do tej pory, a wiec wysyła e-deklaracje na podstawie aktywnego wypełnionego zestawu formularzy z okna deklaracji
– przygotowanie e-deklaracji – NOWOŚĆ 
przygotowuje e-deklaracje do wysłania na podstawie aktywnego wypełnionego zestawu formularzy z okna deklaracji – buduje XML i pozwala użytkownikowi wpisać co to za deklaracja, za kiedy, dodatkowy opis i identyfikator; tak zbudowana deklaracja do wysłania jest zapisywana w bazie danych w kartotece przygotowanych E-Deklaracji do wysłania
– przygotowane E-Deklaracje do wysłania – NOWOŚĆ 
wyświetla wszystkie przygotowane deklaracje do wysłania znajdujące w kartotece i pozwala masowo wysłać takie E-Deklaracje. Wysłane e-deklaracje usuwane są z tej kartoteki.
W tej opcji istnieje także możliwość wczytania przygotowanych deklaracji z jednego pliku XML oraz z katalogu zawierającego wiele plików XML. Wczytany XML zostaje oznaczony poprzez dodanie do nazwy pliku sufiksu "_Wczytany_dd-MM-yyyy".
Przy wczytywaniu z katalogu (kilka plików) nie wyświetlane jest okno z parametrami deklaracji – są one automatycznie pobierane z XML i zapisywane w bazie. Przy pojedynczym XML-u pobierane są tez z XML-a i podpowiadane, ale okno jest wyświetlone
– kartoteka wysłanych e-deklaracji 
działa tak jak do tej pory, a dodatkowo pozwala na masowe pobranie dokumentów UPO.
 
3. Możliwość ustalenia tematu i treści wiadomości e-mail wysyłanych raportów/wydruków
W konfiguracji udostępniono możliwość zmiany domyślnego tematu i treści wiadomości dla wysyłanych drogą elektroniczną raportów oraz wydruków.
 
4. Dodano daty świąt obowiązujących w 2015
Standardowy słownik świąt został uzupełniony o daty świąt państwowych obowiązujących w 2015. Słownik dostępny jest w Menu: ‘Dane / Słowniki / Słownik świąt’. Daty tych świąt są automatycznie uwzględniane w kalendarzach przypisanych pracownikowi oraz miejscach programu gdzie jest uwzględniany czas pracy.
 
5. Nowe kody tytułów ubezpieczeń obowiązujące od 01.01.2015.
Zmiany kodów tytułów ubezpieczeń dla członków rad nadzorczych – obowiązujące od 01.01.2015. 
 
6. Okno urlopów i obsługa naliczeń urlopów oraz innych nieobecności urlopowych
Okno służy do naliczania stanów urlopów w dniach i godzinach oaz ich rozliczania na podstawie wprowadzanych nieobecności.
Naliczenia wymiaru urlopu wypoczynkowego w dniach i godzinach następuje na podstawie stażów pracowniczych (historii zatrudnienia), szkoły, daty zatrudnienia oraz wymiaru etatu, a także stopnia niepełnosprawności.
Uwzględniane jest wskazanie daty przekroczenia stażu urlopowego uzasadniającego urlop uzupełniający.
Poza urlopem wypoczynkowym możliwe jest naliczania i rozliczanie: urlopów na żądanie, urlopu rehabilitacyjnego, urlopu naukowego, tzw. monitora – dnia opieki nad dzieckiem.
Na podstawie zarejestrowanych lub rejestrowanych godzin / dni nieobecności następuje odpowiednie obniżanie ilości poszczególnych kategorii urlopów do wykorzystania.
W przypadku rejestrowania typów nieobecności rozliczanych w oknie Urlopów program w oknie Absencji wskazuje aktualny stan do wykorzystania danej kategorii nieobecności.
 
7. Przenoszenie danych o STANOWISKU między umowami / aneksami a Danymi pracownika
Wprowadzono skutek zapisania Umowy o pracę albo Aneksu w zakresie treści pola 'Rodzaj pracy' (gdy w umowie / aneksie jest coś innego niż w oknie Dane pracownika) – taki, że wpisywane w umowie / aneksie zmieniane stanowisko zostanie przypisane pracownikowi w 'Danych pracownika'. Przypisanie poprzedzone jest komunikacie informującym o takiej zmianie.
 
8. Alarmy i przypomnienia o kończących się umowach o pracę, a także szkoleniach i badaniach. 
Alarm wyświetla się przy otwieraniu bazy, gdy w krótkiej perspektywie czasu ma nastąpić przekroczenia terminu ważności danej kategorii raportowanej.
 
9. Kalendarze dla właścicieli i zleceniobiorców.
Przygotowano domyślne kalendarze dla właścicieli i zleceniobiorców, z zerowymi wartościami czasu pracy. Kalendarze te są przypisywane osobom o tym Statusie.
 
10. Modyfikacje naliczanie czasu pracy – w oknie Czas pracy podsumowanie miesięczne
Czas pracy nie liczy się za okresy kiedy osoba nie jest pracownikiem – czyli: przed datą zatrudniania, WZGLĘDNIE kiedy pracownik nie ma daty zatrudnienia – po dacie zwolnienia.
 
11. Okno ‘Dodatkowe ustawienia’ w Menu: ‘Ustawienia’
Wprowadzono dodatkowe ustawienia płacowe, pierwszym z nich jest możliwość ustawienia zaokrąglania naliczenia wynagrodzenia za urlop ze składników zmiennych w wartości do 6 miejsc po przecinku.
 
12. Poprawiono obsługę Listy rocznej dostępnej w Menadżerze list płac
 
13. Zmieniono relacje miedzy wprowadzeniem nieobecności a czasem pracy (obecnością) w celu automatycznego przenoszenia danych i uwzględniania danych z wprowadzonych nieobecności.
 
14. Uwzględnianie zaokrągleń ekwiwalentów za pranie i składników, które są uwzględnianie tylko do wypłaty
 
15. Rozdzielenie liczenia podstaw chorobowej i wypadkowej od wcześniejszej Podstawy chorobowej i wypadkowej.
 
16. Modyfikacja wydruku umowy zlecenie przez uzupełnienie na wydruk umowy zlecenie adresu Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy
 
17. Modyfkowanie wzorców wydruku
Możliwość wydruku każdej tabeli według ustawionych opcji, które pozwalają na określenie poniższych parametrów:
– kolumn, jakie mają się znaleźć na wydruku,
– szerokości każdej z kolumn (określamy ważność danej kolumny w stosunku do innych kolumn),
– pozycji jaką dana kolumna ma mieć.
Dostępne są również parametry wydruku takie jak:
- nazwa wydruku, 
- orientacja strony,
- dzielenie wydruku na strony, kolorowania wierszy oraz prezentacja numeracji stron.

Pakiet - Mała Firma Infor System 11

UWAGA! 

Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 10 i starszych. 

Aktualizacja pakietu: Mała Firma Infor System 11

Cena netto

Kup teraz

1 firma / 3 stanowiska

580,00 zł

Zamawiam

 

Oprogramowanie Infor System 11 jest gotowe do zmian podatkowych w 2014 roku. Zapewnia m.in. obsługę regulacji odnoszących się do terminów wystawiania faktur oraz nowego momentu powstania obowiązku podatkowego.