icon-phone Dział handlowy
62 591 91 19

Aktualizacja programu Kadry, Płace i ZUS PRO v. 9.8.1.2

Szanowni Państwo,
Przekazujemy do sprzedaży aktualizację programu Kadry, Płace i ZUS PRO, która zawiera nowe funkcjonalności zgłaszane przez użytkowników m.in. możliwość wprowadzania obecności w zakresie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy w dniu, tworzenie miesięcznych harmonogramów czasu pracy, uwzględnianie zmian w wysokości wymiaru etatu na urlopy itp. Ponadto znajduje się wiele innych modyfikacji ułatwiających codzienną pracę z programem.

UWAGA!
 
UWAGA! Aktualizacja jest bezpłatna dla Użytkowników generacji 9.8.0.0. Dla posiadaczy starszych wersji jest płatna w specjalnej cenie UPDATE.

Użytkownicy, którzy zakupili program po raz pierwszy po 1 stycznia 2020 r., mają prawo do bezpłatnej aktualizacji (prosimy wcześniej zgłosić ten fakt do naszego Działu handlowego - tel. 62 591-91-19).

Przypominamy również użytkownikom programu Microsoft SQL Server 2005, o konieczności zaktualizowania go do nowszej wersji np. Microsoft SQL Server 2008, w celu zapewnienia prawidłowości działania programu Kadry, Płace i ZUS PRO.

 
Nowości


1. Możliwość ewidencjonowania czasu pracy także w zakresie godziny rozpoczęcia i zakończenia (a nie tylko ilości godzin przepracowanych).
Funkcjonalność jest dostępna w oknie ‘Obecność – detale’ w polach ‘Opcjonalnie: Godziny od / do’. Przy czym w przypadku wcześniejszego zdefiniowania dla pracownika kalendarza o typie ‘Rozszerzonym’ oraz wcześniejszego zdefiniowania miesięcznego rozkładu czasu pracy – program w opcji wprowadzania czasu pracy w trybie ‘Wg kalendarza – godziny normatywne’ przypisze w ewidencji ilość godzin przepracowanych używanego kalendarza oraz godziny od / do wcześniej zarejestrowane dla używanego kalendarza (rejestrowanie godzin do przepracowania z informacją o godzinie rozpoczęcia i zakończenia wykonuje się w oknie ‘Rozkład w miesiącu’ z wykorzystaniem ‘Schematów dni’ ).

2. W oknie ‘Obecność – detale’ w zakładce ‘Przeglądanie’ w filtrze: ‘Widok’ dodano opcje: ‘godz. od-do’ pozwalającą na przegląd zarejestrowanego czasu pracy w zakresie godzin pracy od / do.

3. Możliwość tworzenia miesięcznych harmonogramów czasu pracy dla poszczególnych pracowników lub grup pracowników z ustaleniem okresu obowiązywania danego harmonogramu dla danej osoby – przez możliwość zdefiniowania dla danego kalendarza (przypisanego pracownikowi / grupie pracowników w zdefiniowanym okresie czasu w oknie:  Czas pracy / Przyporządkowanie kalendarzy / Kartoteka oraz oznaczenie okresu obowiązywania ‘Od dnia:’) rozkładu czasu pracy w określonym miesiącu z uwzględnieniem schematów dni roboczych – czyli nie tylko ilości godzin pracy w danym dniu ale także godzin rozpoczynania i kończenia pracy.  

4. Możliwość definiowania ‘Schematów dni roboczych’ pozwalających na określenie dla danego schematu dnia ilości godzin roboczych oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy w tym schemacie dnia.
 
5. Okno ‘Rozkład w miesiącu’ (pozwalające na szczegółowe definiowanie czasu pracy) wyposażono w panel asystenta danych pozwalający na porównanie definiowanej ilości godzin i dni roboczych do tych ilości wynikających z kodeksowej normy czasu pracy. 
 
6. Wydruk: ‘Lista obecności (harmonogram)’ – pozwalający na wydrukowanie list obecności z godzinami rozpoczęcia i zakończenia pracy zarejestrowanych dla danego miesiąca w oknie ‘Rozkład w miesiącu’.
 
7. W oknie ‘Kalendarz’ dodano pole ‘Typ kalendarza’, które pozwala na wybór między ‘Standard’ (domyślna wartość dla wszystkich dotychczasowych kalendarz), a ‘Rozszerzony’, który pozwala na planowanie, rejestrowanie oraz rozliczanie czasu pracy z uwzględnieniem konkretnych godzin rozpoczynania i kończenia pracy, a także na tworzenie harmonogramów czasu pracy dla poszczególnych pracowników lub ich grup. 

8. W oknie ‘Kalendarz’ dla kalendarza o wartości ‘Rozszerzony’ w polu ‘Typ kalendarza’ umożliwiono rejestrowanie okresu 8 godzin nocnych od / do w przedziale między 21:00 a 07:00 obowiązujących dla danego kalendarza. 
 
9. Rejestrowanie wielkości wymiaru etatu pracownika w naliczonych elementach płacowych (składnik ‘Wymiar etatu’ prezentowanych w oknie ‘Analiza płac’) w wielkości wynikającej z danych o wymiarze etatu zarejestrowanych w oknach ‘Dane pracownika’ oraz ‘Historia zatrudnienia’ obowiązujących w dacie wypłaty liczonej listy płac przez porównanie z wartością daty w polu ‘Wypłać w’ w oknie ‘Płaca / Definiowanie / Okresy rozliczeniowe’ – co w przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie miesiąca pozwala na wykazanie w ‘Analizie płac’ oraz następnie wyraportowanie na wydruku listy płac początkowej wartości wymiaru etatu w sytuacji gdy lista płac jest liczona w dacie programowej ustawionej na datę sprzed zmiany wymiaru etatu. 
 
10. Mechanizmy przeliczające wielkość urlopu rocznego pracownika przy zmianie wymiaru etatu pracownika w trakcie roku – nawet przy dwukrotnej zmianie wymiaru etatu pracownika w trakcie roku. Funkcjonalność szczególnie przydatna dla pracowników objętych czasowym obniżeniem wymiaru czasu pracy (etatu) z uwagi na COVID-19. 

11. Wykazywanie w eksporcie do Płatnika w raporcie RCA w nowym polu nr 28 wpłat do PPK finansowanych przez pracodawcę (zatrudniającego). 

12. Obsługa naliczania ‘Zaliczki na podatek’ w przypadku drugiej wypłaty w miesiącu, gdy pierwsza wypłata była objęta ulgą dla osób w wieku do 26 lat, a druga nie jest objęta tą ulgą – po to żeby przy drugiej wypłacie zaliczka na podatek była obliczana od przychodu wyłącznie z drugiej wypłaty.

13. Nowe wartości zmiennych finansowych obowiązujących od 01.07.2020r. oraz 01.09.2020r. 
 
14. Mechanizmy przeliczające wielkość urlopu rocznego pracownika proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w roku.
 
15. W oknie ‘Czas pracy / Obecność / Kartoteka’ pobieranie danych z kalendarzy o typie ‘rozszerzony’ w trybie edycji za pomocą procedury ‘Wprowadź standard’. 
 
16. W oknie ‘Czas pracy / Obecność / Kartoteka’  w panelu ‘Asystenta danych’ prezentowane są  dane z kalendarzy o typie ‘rozszerzony’.
 
17. Wydruk ewidencji czasu pracy uwzględniającej zarejestrowane w programie godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy – wydruk o nazwie ‘Ewidencja czasu pracy – detale od / do’ jest dostępny oknie: Prezentacja / Wydruki / Czas pracy /  Ewidencja czasu pracy.
 
18. Wydruk: ‘Lista obecności (harmonogram notatki)’ – pozwalający na wydrukowanie list obecności z godzinami rozpoczęcia i zakończenia pracy zarejestrowanych dla danego miesiąca w oknie ‘Rozkład w miesiącu’. 
 
 
Zmiany
 
1. Wykazywanie na wydrukach list płac wymiaru etatu pracownika zarejestrowanego w naliczonych elementach płacowych to jest składnika ‘Wymiar etatu’ prezentowany w oknie ‘Analiza płac’, a nie wymiaru etatu aktualnego dla momentu zapisania listy płac w bazie.

2. Działania funkcjonalności ‘Wyboru zaawansowanego’ pozwalająca na możliwości zaznaczenia w jednym (konkretnym) dziale i wybraniu do kontekstu pracy osób z dwóch i więcej typów zawodowych (wcześniej konieczne było wybranie minimum dwóch działów w celu wybrania z nich osób z dwóch lub więcej typów zawodowych).

3. Zmiana oznaczenia podstawy prawnej w wydruku skierowania na badanie lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne). 

4. Zmiana w strukturze eksportu raportów do programu Płatnik dostosowujące eksporty do nowej wersji programu Płatnik. 
 
5. Odświeżanie oznaczenia dni wolnych w nowym oknie ‘Kalendarz – detale’ (rozkład w miesiącu) w przypadku zmiany miesiąca.
 
6. Zmiana miesiąca w oknie  ‘Kalendarz – detale’ przytrzymuje (nie zmienia) wybrany wcześniej rodzaj kalendarza.