Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak rozumiem

DGCS System - nowa generacja 20.00

17.10.2019

Informujemy, że od 18 października 2019 r. wprowadzamy do sprzedaży nową 20-generację DGCS Systemu, która będzie dystrybuowana w  modelu abonamentowym. Gwarantujemy dostęp do oprogramowania, które jest na bieżąco aktualizowane przez 12 miesięcy od momentu zakupu oraz do dodatków usprawniających z nim pracę - Lista dodatków. Dzięki temu użytkownik będzie zawsze posiadać najnowszą wersję programu. Zapewniamy klientom jedną roczną opłatę oraz przewidywalność kosztów ponoszonych na oprogramowanie. 
 
Od teraz, niezależnie od ilości powstających zmian prawnych (takich jak: zmiana wersji deklaracji, zmiana stawki podatku, zmiana kwot do odliczenia lub zaliczenia do kosztów i innych) nie będzie konieczności zakupu kolejnej aktualizacji w czasie ważnego abonamentu (brak wersji update). Zapraszamy do zapoznania się z całą listą korzyści oferowanych w nowej generacji programu DGCS System.
 

Nowości i zmiany wprowadzone w generacji 20.00:

 

1. System
 

1.1. Firebird 3.0
Od generacji 20 używaną i wymaganą wersją serwera Firebird jest wersja 3.0.x. Dzięki uaktualnionej wersji serwera wiele czynności wykonywanych w DGCS System będzie szybszych;

1.2. Zmiana zarządzania certyfikatami.
Zmieniono sposób zarządzania certyfikatami. Od najnowszej generacji zmiana certyfikatu przez Ministerstwo Finansów nie będzie wymagała uaktualnienia programu;

1.3. DGCS System dostępny w wersji abonamentowej.
Od generacji 20.00 programu zmieniony został sposób jego dystrybucji;

1.4. Zabezpieczenie słownika stawek VAT .
Wprowadzono zabezpieczenie słownika stawek VAT poprzez zablokowanie edycji i usuwania prawnie obowiązujących stawek VAT. W przypadku obowiązujących stawek VAT możliwa pozostaje edycja kodu drukarki fiskalnej. Zabezpieczenie to pozwala w każdym momencie poprawnie wygenerować JPK VAT oraz deklaracje VAT. Pozostaje możliwość modyfikacji stawek nieobowiązujących oraz dodawanych przez użytkownika;

1.5. Nowy raport zaległych zobowiązań z kwotami netto i VAT .
Dodano raport zaległych zobowiązań z rozdzielonymi kwotami netto i VAT. Raport jest przydatny, gdy potrzebna jest zapłata za zobowiązania z mechanizmem podzielonej płatności (split payment). Na raporcie osobno pokazana jest kwota netto i VAT, co pozwala na wykonanie przelewu z mechanizmem podzielonej płatności.

1.6. Usprawnienie wystawiania dokumentów KP/KW dotyczących bilansu otwarcia kasy.
Dokumenty KP/KW dotyczące bilansu otwarcia kasy będą wystawiane z numerem uwzględniającym kasę, w której bilans otwarcia jest wprowadzany.

1.7. Usprawnienie generowania raportu kasowego w przypadku, gdy istnieją dokumenty KP/KW z dużymi kwotami.
Możliwe będzie generowanie raportu kasowego w przypadku, gdy na kasie wystawiono dokumenty KP/KW o dużych kwotach (rzędu milionów).

1.8. Usprawnienie wyboru operacji ze słownika operacji przy wystawianiu dokumentów KP/KW.
Dotychczas, jeśli podczas wystawiania dokumentu KP/KW wybrano wartość w polu “Operacja” ze słownika operacji, ale w oknie słownika nie zaznaczono pola “Kopiuj operację do treści”, pole “Treść” dotyczące pozycji dokumentu, było czyszczone. Obecnie, w opisanej sytuacji, w polu “Treść” będzie pozostawiona poprzednio wpisana wartość.

1.9. Dodanie możliwości wejścia do słowników klawiszem F2 podczas wystawiania dokumentów KP/KW.
W oknie wystawiania dokumentów KP/KW dodano obsługę klawisza F2. Pozwala on na wejście do słownika, np. w celu wyboru wartości, w zależności od zaznaczonego pola: – jeśli zaznaczono pole “Operacja” – wejście do słownika operacji; · jeśli zaznaczono pole “Symbol księgowy” – wejście do słownika typów operacji (symboli księgowych);

1.10. Usprawnienie parowania płatności z zobowiązaniami przy drukowaniu wystawianego dokumentu KP/KW .
We wcześniejszych wersjach DGCS System, jeśli w oknie wystawiania dokumentu KP/KW kliknięto przycisk “Drukuj”, parowanie płatności z zobowiązaniami było wykonywane tylko dla jednej pozycji dokumentu. Obecnie w opisanej sytuacji parowanie będzie następowało tak, jak dla przycisku “OK”, czyli dla wszystkich pozycji wystawianego dokumentu.

1.11. Zablokowanie możliwości wystawienia dokumentu KP/KW z zerową kwotą.
Jeśli kwota wystawianego dokumentu KP/KW to 0, program nie pozwoli na wystawienie dokumentu (zostanie wyświetlony komunikat z informacją o zerowej kwocie).

1.12. Zmiana układu okna wystawiania dokumentu KP/KW oraz okien kartotek dokumentów KP/KW.
Dostosowano okno wystawiania dokumentów KP/KW oraz okna kartotek dokumentów KP/KW do niższych rozdzielczości, np. 1024x768. Ulepszono widoczność pozycji dokumentu kasowego;

1.13. Dodanie okna “Konfiguracja kasy”, zastępującego oddzielne okna modyfikacji, dodawania i usuwania kasy.
Stworzono nowe okno “Konfiguracja kasy”, które umożliwia dodawanie, edycję i usuwanie kas. 
 

2. Moduły księgowe


2.1. Nowe przepisy na rok 2019 i 2020 w obliczaniu podatku dochodowego PIT.
Od października 2019 obowiązuje nowa stawka podatku PIT i nowa kwota ulgi podatkowej. W DGCS System obsłużono zarówno okres przejściowy w roku 2019 jak i w pełni rok 2020. Zmiany obowiązują w zakresie rozliczeń zaliczki na podatek dochodowy oraz rozliczeń rocznych w KPiR i KPiR RR. Dotyczy to raportów:
Z grupy Rozliczenie PIT: Zestawienia obrotów i zobowiązań podatkowych wg skali na rok 2019 i 2020 Rozliczenie podatnika na 2019 i 2020;
Rozliczenie KPiR według właściciela (KPiR):
– dla roku 2019 obcięty do 30-09-2019,
– wyłączony pomiędzy 01-10-2019 a 31-12.2019,
– nowy od roku 2020.
Dodatkowo obsłużono możliwość wyboru naliczenia zaliczki za wrzesień i III kwartał 2019 według stawki 18% czy 17,75% poprzez:
Dodanie znacznika w Zestawieniu obrotów i zobowiązań podatkowych określającego, którą stawkę zastosować;
Dodanie pytania przy tworzeniu raportu Rozliczenie podatnika, którą stawkę zastosować.
 
2.2. Możliwość ręcznej modyfikacji kwot PLN podczas wpisu w walucie obcej do rejestru VAT.
Na zakładce VAT dodano znacznik odblokowujący edycję przeliczonych kwot w PLN. Podczas dodawania i edycji zapisu walutowego w rejestrze VAT można teraz zmodyfikować przeliczone automatycznie przez system kwoty w PLN przy zapisach walutowych. Ma to duże znaczenie przy wprowadzaniu zakupów walutowych, gdzie przeliczone kwoty na otrzymanej fakturze od kontrahenta różnią się od kwot przeliczonych przez DGCS System.
 
2.3. Rozbudowany moduł wzorców księgowania oraz automatycznego księgowania.
Rozbudowa modułu wzorców do automatycznego księgowania dokumentów z innych modułów obejmuje następujące obszary:
Odblokowanie dodatkowych i zaawansowanych warunków księgowania dla rozksięgowania na koncie rozrachunkowym kontrahenta w przypadkach, gdy cały typ dokumentu ma odblokowane takie warunki;
We wszystkich dokumentach z kontrahentem dodanie w systemie możliwości grupowania po grupie kontrahentów dla typów dokumentów w przypadkach, gdzie odblokowane są dodatkowe warunki księgowania;
We wzorcach księgowania kompensat dodanie dodatkowych warunków księgowania dla grupy kontrahentów i waluty.
Rozwiązania te pozwalają na lepsze zarządzanie księgowaniami na różne syntetyki kont rozrachunkowych różnych grup kontrahentów (np. kontrahenci z różnych rejonów czy miast na różnych syntetykach) oraz otwierają drogę do bardziej skomplikowanych ustawień wzorców księgowania na kontach rozrachunkowych.
 
2.4. Dodane raporty potwierdzenia sald.
Dodane zostały dwa raporty potwierdzenia sald, gdzie odcinek A i B znajduje się na jednym raporcie. Pozwala to na jednoczesny wydruk odcinka A i B.
 
2.5. Nowe wersje e-sprawozdań finansowych.
Dodano nowe wersje e-sprawozdań finansowych według wersji schematów XSD 1-2. Nowe wersje będą obowiązywać przy składaniu e-sprawozdań za rok 2019.
 
2.6. Możliwość edycji kwot na obliczonym sprawozdaniu finansowym.
Dodano możliwość edycji kwot na obliczonym sprawozdaniu finansowym z poziomu kartoteki obliczonych sprawozdań. Funkcjonalność pozwala na zmianę wybranej kwoty na obliczonym i zapisanym już sprawozdaniu finansowym.
 
2.7. Dodany wydruk całego e-sprawozdania finansowego .
Dodano możliwość wydruku wygenerowanego e-sprawozdania finansowego. Wydruk zawiera wszystkie sekcje e-sprawozdania, takie jak wprowadzenie, bilans itd.
 
2.8. Dodany wybór stawki ryczałtu przy automatycznym księgowaniu różnic kursowych w module Ryczałt.
Przy automatycznym księgowaniu różnic kursowych w module Ryczałt umożliwiono wybór stawki ryczałtu zgodnie z ustawieniem w konfiguracji parametru “Pytaj o stawkę ryczałtu podczas automatycznego księgowania”.
 
2.9. Dodana kontrola przy automatycznym księgowaniu dokumentów w celu zabezpieczenia przed kilkukrotnym zaksięgowaniem wprowadzonego już dokumentu.
Podczas księgowania m.in. różnic kursowych czy kompensat kontroli takiej wcześniej nie było, co pozwalało na kilkukrotne zaksięgowanie tego samego dokumentu przez użytkownika. Kontrola taka została dodana, żeby przez przypadek użytkownik nie zaksięgował raz już wprowadzonego dokumentu.
 
2.10. Przy księgowaniach z plików zewnętrznych (np. z DANE_FIK.DBF) dodano sprawdzenie, czy taki dokument już istnieje w module księgowym.
Sprawdzenie takie jest realizowane podobnie, jak przy księgowaniu ręcznym dokumentu. System wykonuje taką kontrolę także przy automatycznym księgowaniu z plików zewnętrznych. Dodatkowo użytkownik ma udostępnioną możliwość przerwania automatycznego księgowania z pliku zewnętrznego. Funkcjonalność pozwala przerwać księgowanie z pliku zewnętrznego, gdy użytkownik omyłkowo wykona księgowanie z pliku, który został już raz zaksięgowany.
 
2.11. Wzorzec księgowania podczas ręcznego księgowania podpowiadany jest na podstawie najczęściej używanego z danym kontrahentem.
We wszystkich modułach księgowych podczas ręcznego księgowania z wybranym kontrahentem, gdy księgowanie w księdze, ryczałcie czy dzienniku odbywa się za pomocą wybranego wzorca księgowania, system podpowiada wzorzec najczęściej używany z wybranym kontrahentem. We wcześniejszych wersjach DGCS System podpowiadany był ogólnie najczęściej wybierany wzorzec bez względu na to, jakiego wybraliśmy kontrahenta.
 
2.12. Przy automatycznym księgowaniu z JPK FA dodano możliwość określenia, czy sprzedaż z odwrotnym obciążeniem dotyczy towaru czy usługi.
Przy napotkaniu pierwszego dokumentu sprzedaży z odwrotnym obciążeniem dodano pytanie dla użytkownika, jak taki dokument ma być interpretowany przez DGCS System. Wybór użytkownika jest następnie zastosowany do wszystkich dokumentów sprzedaży z odwrotnym obciążeniem w księgowanym JPK FA.
 
2.13. Podczas edycji zapisu w Księdze Handlowej zapamiętane ustawienie opcji, czy wpis był wykonany bez generowania rozrachunków.
We wcześniejszych wersjach DGCS System, gdy zapis był wykonany bez rozrachunków, rozrachunki nie były generowane, ale podczas wejścia w edycję tego zapisu nie był zaznaczony znacznik “Nie generuj rozrachunków”. Od generacji 20 zapamiętywane jest ustawienie tego znacznika przy kolejnym wejściu w edycję zapisu.
 
2.14. Przy generowaniu pliku JPK i zapisie go na dysku proponowana nazwa pliku JPK obcinana jest tak, żeby całkowita długość nazwy nie przekraczała dozwolonej długości nazwy pliku.
Nazwa firmy wklejana w nazwę pliku JPK jest ograniczana do długości pozwalającej na wygenerowanie nazwy nieprzekraczającej maksymalnej dozwolonej długości nazwy pliku JPK określonej w dokumentacji.
 
2.15. Dodana opcja sortowania LP według kolejności wprowadzania.
W narzędziach administracyjnych w opcji Księgowania dodana możliwość posortowania LP według faktycznej kolejności wprowadzania dokumentów do systemu. Ta funkcjonalność nie bierze pod uwagę daty księgowania, a tylko kolejność wprowadzania dokumentu do systemu.
 
2.16. Kopiowanie typów rejestrów przy kopiowaniu planu kont i wzorców z roku poprzedniego.
 Dodana możliwość kopiowania typów rejestrów, gdy dodawany jest rok obrachunkowy i kopiowany jest plan kont oraz wzorce księgowania z roku poprzedniego.
 
2.17. Na deklaracji VAT-7 pola 52 i 53 ustawione jako nieliczone.
Pola 52 i 53 na deklarację VAT-7 przenoszone są z ewidencji doliczeń z rejestru VAT, a na samej deklaracji te pola ustawione są jako nieliczone.
 
2.18. W Księdze Handlowej zmiana komunikatu, gdy zapis nie posiada rozksięgowań na konta.
Zmieniony został komunikat na bardziej zrozumiały dla użytkownika, gdy zapis nie posiada rozksięgowań na żadne konto księgowe.
 
2.19. Na formularzu deklaracji PIT-B udziały właścicieli zwiększone do 6 miejsc po przecinku.
We wcześniejszych wersjach DGCS System można było wprowadzić jedynie 2 miejsca po przecinku. Od generacji 20 zwiększona ilość do 6 miejsc po przecinku.
 
2.20. Przy definiowaniu wzorców księgowania lista do wyboru statusu oraz rodzaju zakupu rozpoczyna się od wartości “Wszystkie”.
We wcześniejszych wersjach wartość “Wszystkie” znajdowała się ostatnia na liście. Od generacji 20 wartość ta jest podpowiadana jako pierwsza na liście.
 

3. Moduły Magazynowe

 
3.1. Przypisanie numeru konta bankowego do nabywcy.
Funkcja umożliwi użytkownikowi wprowadzenie numeru konta bankowego, które będzie przypisane indywidualnie do kontrahenta. W tym celu należy w opcji Słowniki → Kontrahenci → Konta bankowe wprowadzić nasze konto bankowe jako pierwsze (domyślnie to pole służy do wpisywania konta bankowego klienta) i na wydruku faktury VAT wybrać wzorzec Faktura standardowa – konto indywidualne. Po takim ustawieniu i wystawieniu Faktury VAT na wydruku widoczny będzie numer konta bankowego, które zostało indywidualnie przypisane do kontrahenta.
 
W związku z wprowadzeniem nowej 20-generacji, zapewniamy gwarancję wymiany oprogramowania. Klienci, którzy dokonali zakupu pełnej wersji lub aktualizacji programów w terminie od 16 września do 17 października 2019 r., otrzymają bezpłatnie nową generację programu. W tej sprawie prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym pod nr tel. 62 591 91 19.
 
 
Jakie korzyści daje abonament?
 • Jedna roczna opłata, która zapewnia przewidywalność kosztów.
 • Dostęp do stale rozszerzanych funkcjonalności programu (śledzimy zmiany prawne, rozwiązania technologiczne i podążamy za nimi wprowadzając zmiany ułatwiające korzystanie z programu i rozszerzające jego funkcjonalność);
 • Oszczędność czasu (użytkownik nie musi śledzić informacji o dostępnych aktualizacjach);
 • Elastyczny wybór (w każdym momencie istnieje możliwość dokupienia nowego modułu czy kolejnego stanowiska);
 • Łatwy i szybki proces aktualizacji wersji dostępnych w ramach abonamentu oraz przy jego przedłużeniu;
 • Szybki i bezpieczny proces aktualizacji (program sprawdzi z jakiej wersji oprogramowania korzysta użytkownik i automatycznie pobierze z serwera dostępną aktualizację);
 • Korzystanie z dodatkowych funkcjonalności programu dostępnych w trakcie trwania licencji.


Po upływie okresu obowiązywania abonamentu program będzie nadal aktywny, będzie można korzystać z jego podstawowych funkcjonalności.

Jaka będzie obowiązywać opłata za zakup generacji 20?

1. Przejście z wersji tradycyjnej oprogramowania DGCS System na generację 20 w wersji abonamentowej będzie:
 
 • płatne w ramach opłaty promocyjnej – dla klientów posiadających program w generacji 19.00;
 • płatne w ramach opłaty standardowej – dla klientów posiadających program w generacji 18.50 i starszej;
 • płatne w opłacie podstawowej – dla klientów kupujących nowe programy.


2. Przejście z wersji tradycyjnej oprogramowania DOS na Generację 20 w wersji abonamentowej DGCS System będzie:

 • płatne w ramach opłaty promocyjnej – dla klientów posiadających program w generacji 19.00 (KPiR, Magazyn Multi) i 1.90 (Płace);
 • płatne w ramach opłaty standardowej – dla klientów posiadających program w generacji 18.50 (KPiR, Magazyn Multi) oraz 1.88 (Płace) i starszej;
 • płatne w opłacie podstawowej – dla klientów kupujących nowe programy.
 
CENNIK AKTUALIZACJI
 Aktualizacja: Fakturowanie DGCS System 20

Cena netto

Kup teraz

1 firma / 1 stanowisko: cena promocyjna dla Użytkowników generacji 19.00

100,00 zł

Zamawiam

1 firma / 1 stanowisko: cena standardowa dla Użytkowników generacji 18.50 i wcześniejszych

150,00 zł Zamawiam

1 firma/ kolejne stanowisko

100,00 zł Zamawiam
Biuro rachunkowe bez limitu firm / 1 stanowisko: cena promocyjna dla Użytkowników generacji 19.00 100,00 zł Zamawiam
Biuro rachunkowe bez limitu firm / 1 stanowisko: cena standardowa dla Użytkowników generacji 18.50 i wcześniejszych 150,00 zł Zamawiam


Aktualizacja: Magazyn Start
  DGCS System 20

Cena
netto

Kup
teraz

1 firma / 1 stanowisko / 1 magazyn: cena promocyjna dla Użytkowników generacji 19.00

200,00 zł

Zamawiam

1 firma / 1 stanowisko / 1 magazyn: cena standardowa dla Użytkowników generacji 18.50 i wcześniejszych

300,00 zł Zamawiam

1 firma/ kolejne stanowisko

100,00 zł Zamawiam

 

Aktualizacja: Magazyn DGCS System 20

Cena netto

Kup teraz

1 firma / 3 stanowiska / bez limitu magazynów: cena promocyjna dla Użytkowników generacji 19.00

320,00 zł

Zamawiam

1 firma / 3 stanowiska / bez limitu magazynów: cena standardowa dla Użytkowników generacji 18.50 i wcześniejszych

420,00 zł Zamawiam

1 firma/ kolejne stanowisko

100,00 zł Zamawiam

 

Aktualizacja: Produkcja DGCS System 20

Cena netto

Kup teraz

1 firma / 3 stanowiska: cena promocyjna dla Użytkowników generacji 19.00

590,00 zł

Zamawiam

1 firma / 3 stanowiska: cena standardowa dla Użytkowników generacji 18.50 i wcześniejszych

690,00 zł Zamawiam

1 firma/ kolejne stanowisko

190,00 zł Zamawiam

 

 

Aktualizacja: Księga Przychodów i Rozchodów DGCSSystem 20

Cena 
netto

Kup 
teraz

1 firma / 1 stanowisko / do 5 środków trwałych / do 5 pracowników: cena promocyjna dla Użytkowników generacji 19.00

200,00 zł

Zamawiam

1 firma/ 1 stanowisko/ do 5 środków trwałych / do 5 pracowników: cena standardowa dla Użytkowników generacji 18.50 i wcześniejszych

300,00 zł Zamawiam

1 firma/ kolejne stanowisko

100,00 zł Zamawiam

Biuro rachunkowe do 10 firm / bez limitu stanowisk / do 5 środków trwałych / do 5 pracowników: cena promocyjna dla Użytkowników generacji 19.00

290,00 zł

Zamawiam

Biuro rachunkowe do 10 firm / bez limitu stanowisk / do 5 środków trwałych / do 5 pracowników: cena standardowa dla Użytkowników generacji 18.50 i wcześniejszych

390,00 zł Zamawiam

Biuro rachunkowe do 30 firm / bez limitu stanowisk / do 5 środków trwałych / do 5 pracowników: cena promocyjna dla Użytkowników generacji 19.00

390,00 zł Zamawiam

Biuro rachunkowe do 30 firm / bez limitu stanowisk / do 5 środków trwałych / do 5 pracowników: cena standardowa dla Użytkowników generacji 18.50 i wcześniejszych

 490,00 zł Zamawiam 

Biuro rachunkowe bez limitu firm / bez limitu stanowisk / do 5 środków trwałych / do 5 pracowników: cena promocyjna dla Użytkowników generacji 19.00

490,00 zł  Zamawiam 

Biuro rachunkowe bez limitu firm / bez limitu stanowisk / do 5 środków trwałych / do 5 pracowników: cena standardowa dla Użytkowników generacji 18.50 i wcześniejszych

590,00 zł  Zamawiam 

 

Aktualizacja: Księga Handowa DGCS System 20

Cena netto

Kup teraz

1 firma / 1 stanowisko / do 5 środków trwałych / do 5 pracowników: cena promocyjna dla Użytkowników generacji 19.00

450,00 zł

Zamawiam

1 firma/ 1 stanowisko / do 5 środków trwałych / do 5 pracowników: cena standardowa dla Użytkowników generacji 18.50 i wcześniejszych

550,00 zł Zamawiam

Biuro rachunkowe do 10 firm / bez limitu stanowisk / do 5 środków trwałych / do 5 pracowników: cena promocyjna dla Użytkowników generacji 19.00

590,00 zł Zamawiam

Biuro rachunkowe do 10 firm / bez limitu stanowisk / do 5 środków trwałych / do 5 pracowników: cena standardowa dla Użytkowników generacji 18.50 i wcześniejszych

690,00 zł

Zamawiam

Biuro rachunkowe bez limitu firm / bez limitu stanowisk / do 5 środków trwałych / do 5 pracowników: cena promocyjna dla Użytkowników generacji 19.00

690,00 zł Zamawiam

Biuro rachunkowe bez limitu firm / bez limitu stanowisk / do 5 środków trwałych / do 5 pracowników: cena standardowa dla Użytkowników generacji 18.50 i wcześniejszych

790,00 zł Zamawiam
 

 

Aktualizacja: Środki trwałe 20

Cena netto

Kup teraz

bez limitu środków trwałych / 1 firma / 1 stanowisko: cena promocyjna dla Użytkowników generacji 19.00

100,00 zł

Zamawiam

Biuro rachunkowe bez limitu: środków trwałych / firm / stanowisk: cena promocyjna dla Użytkowników generacji 19.00

150,00 zł Zamawiam

 

 

Aktualizacja: Kadry i Płace DGCS System 20

Cena netto

Kup teraz

do 10 pracowników / 1 firma / 1 stanowisko: cena promocyjna dla Użytkowników generacji 19.00

200,00 zł

Zamawiam

bez limitu pracowników / 1 firma / 1 stanowisko: cena promocyjna dla Użytkowników generacji 19.00

290,00 zł Zamawiam

Biuro rachunkowe do 10 pracowników /bez limitu firm / bez limitu stanowisk: cena promocyjna dla Użytkowników generacji 19.00

190,00 zł Zamawiam

Biuro rachunkowe do 30 pracowników /bez limitu firm / bez limitu stanowisk: cena promocyjna dla Użytkowników generacji 19.00

290,00 zł

Zamawiam

Biuro rachunkowe bez limitu pracowników /bez limitu firm / bez limitu stanowisk: cena promocyjna dla Użytkowników generacji 19.00

490,00 zł Zamawiam

 

   

 
 

Aktualizacja pakietu: Małe Biuro DGCS System 20

Cena netto

Kup teraz

Biuro rachunkowe bez limitu: pracowników /firm /stanowisk /środków trwałych /zbiorcze e-deklaracje: cena promocyjna dla Użytkowników generacji 19.00

790,00 zł

Zamawiam

Biuro rachunkowe bez limitu pracowników /firm /stanowisk /środków trwałych /zbiorcze e-deklaracje: cena standardowa dla Użytkowników generacji 18.50 i wcześniejszych

890,00 zł Zamawiam

 

   


 
 

Aktualizacja pakietu: Duże Biuro DGCS System 20

Cena netto

Kup teraz

Biuro rachunkowe bez limitu: pracowników /firm /stanowisk /środków trwałych /zbiorcze e-deklaracje: cena promocyjna dla Użytkowników generacji 19.00

1190,00 zł

Zamawiam

Biuro rachunkowe bez limitu pracowników /firm /stanowisk /środków trwałych /zbiorcze e-deklaracje: cena standardowa dla Użytkowników generacji 18.50 i wcześniejszych

1290,00 zł Zamawiam

 

   

 

 

Aktualizacja pakietu: Mała Firma DGCS System 20

Cena netto

Kup teraz

1 firma / 3 stanowiska /bez limitu pracowników / bez limitu środków trwałych: cena promocyjna dla Użytkowników generacji 19.00

690,00 zł

Zamawiam

1 firma / 3 stanowiska /bez limitu pracowników / bez limitu środków trwałych: cena standardowa dla Użytkowników generacji 18.50 i wcześniejszych

790,00 zł Zamawiam

1 firma/ kolejne stanowisko (aktualizacja)

290,00 zł Zamawiam


 

Aktualizacja pakietu: Firma DGCS System 20

Cena netto

Kup teraz

1 firma / 3 stanowiska /bez limitu pracowników / bez limitu środków trwałych: cena promocyjna dla Użytkowników generacji 19.00

890,00 zł

Zamawiam

1 firma / 3 stanowiska /bez limitu pracowników / bez limitu środków trwałych: cena standardowa dla Użytkowników generacji 18.50 i wcześniejszych

990,00 zł Zamawiam

1 firma/ kolejne stanowisko (aktualizacja)

390,00 zł Zamawiam

  

PowrótZobacz wszystkie