icon-phone Dział handlowy
62 591 91 19

DGCS System - nowa generacja 22.

Udostępniona została nowa wersja programu DGCS System - 22.
Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono nowe funkcjonalności i zmiany:

System:

 • Zmiana wersji Java z 1.8.0_172 na wersję 11.0.10;
 • Wsparcie skalowania obrazu dla monitorów 4K;
 • Przyspieszenie uruchamiania modułów magazynowo – handlowych i księgowych;
 • Ulepszenie wyglądu programu na komputerach z systemem operacyjnym macOS;
 • W konfiguracji dokumentów ukryto elementy inne niż numeracja dla typów dokumentów bez katalogu lub wzorca wydruku;
 • W kartotece kompensat dodano możliwość dodania kompensaty wiele do wielu z możliwością edycji kwoty rozliczającej dla poszczególnych pozycji. Dodatkowo dodana została możliwość dodania lub usunięcia konkretnej pozycji z kompensaty;
 • W kartotekach rozrachunków (należności, zobowiązania, płatności) dodano mechanizm wyszukiwania CFT w tabelach z prawej strony;
 • W słowniku kont bankowych dodano możliwość określenia stanu początkowego. W słowniku tym dodane jest pole stanu końcowego, które jest obliczane na podstawie wprowadzonego stanu początkowego oraz wszystkich wyciągów bankowych wprowadzonych dla tego konta bankowego. W kartotece wyciągów bankowych dodane pole salda końcowego, które dla wybranego wyciągu bankowego jest liczone na podstawie stanu początkowego danego konta oraz wszystkich wyciągów bankowych do daty wybranego wyciągu bankowego wraz z wybranym wyciągiem bankowym;
 • Przy dodawaniu wyciągu bankowego, edycji oraz w kartotece wyciągów bankowych dodano kolumnę “Pozostało do rozliczenia” pokazującą ile z tej danej pozycji pozostało jeszcze do rozliczenia rozrachunku;
 • Dodano skrót klawiszowy F3 przy pobieraniu danych kontrahenta z bazy VIES;
 • W należnościach i nadpłatach oraz zobowiązaniach i nadpłatach dodano przycisk “Dodaj rozliczenie”, który będzie działał tak samo jak kompensaty wiele do wielu czyli pozwoli na rozliczenie zaległości z płatnością na wybraną kwotę;

Moduły magazynowe:

 • Dodano obsługę opakowań zwrotnych (moduł dodatkowy);
 • Dodano obsługę terminali płatniczych Polskie ePłatności oraz FirstData (Polcard);
 • Dodano możliwość wystawiania faktur zaliczkowych wystawianych „od netto” w przypadku realizacji zaliczki na 100% wartości zamówienia;
 • Dodano możliwość zmiany języka wydruku faktury na język angielski bezpośrednio w oknie podglądu wydruku, a także w oknie konfiguracji (“Konfiguracja” → “Ustawienia ogólne” → zakładka “Dokumenty” → pole “Domyślny język dokumentu”). Tłumaczenia angielskie są dostępne dla: faktur VAT, faktur eksportowych, faktur WDT i faktur VAT OSS. Usprawniono definiowanie własnych tłumaczeń wydruków oraz dodano możliwość kopiowania istniejących tłumaczeń wydruków. Dodano słownik tłumaczeń wydruków: “Konfiguracja” → “Ustawienia ogólne” → zakładka “Parametry” → pozycja “Język programu” → przycisk “Słownik tłumaczeń wydruków”;
 • Usprawniono wydruk wzorca wydruku „Faktura standardowa – cena netto, nazwa produktu z indeksem i podsumowaniem ilości”;
 • Dodano możliwość wyłączenia drukowania różnic wynikających z zaokrągleń na: fakturach VAT, eksportowych i WDT oraz fakturach VAT OSS;
 • Dotychczasowe okno słowników, które otwierały się w osobnych oknach przeniesiono do otwierania w zakładkach;
 • W oknie Informacja o towarze w zakładce Zamówienia od klientów na dany towar dodano kolumnę “Status zamówienia”;
 • Poprawiono komunikat przy usuwaniu wpisu ze słownika odsetek ustawowych;
 • Poprawiono komunikat przy usuwaniu wpisu ze słownika zadań;
 • W słowniku pracowników jeśli nie ma danych, to przy wybraniu opcji anonimizacji/pseudonimizacji/depseudonimizacji został wyświetlony komunikat o braku danych;
 • W słowniku kontrahentów jeśli przy eksporcie do PDF nie wybrano danych dodano komunikat o braku danych;
 • Przy wystawianiu faktury VAT ograniczono listę krajów do wyboru przy wystawianiu faktury VAT OSS do krajów z UE;
 • W kartotece dokumentów wydań i sprzedaży dodano obsługę faktur VAT OSS;
 • W kartotece dokumentów wydań i sprzedaży dodano obsługę treści przed i nad podpisami;
 • W słowniku kontrahentów usprawniono edycję danych:
  – “Podstawowe dane” – “Kraj”,
  – “Dane dodatkowe” – “Blokada sprzedaży”, “Blokada innej formy płatności niż gotówka”, “Domyślna forma płatności”.
  – “Polityka cenowa” – “Domyślny cennik”;
 • Usprawniono wybór wzorca wydruku w oknie konfiguracji i drukowanie z domyślnym wzorcem wydruku dla faktur VAT OSS;

Moduły księgowe:

 • Dodano integrację z OCR Scanye;
 • W kartotece e-sprawozdań wprowadzono zmiany:
  – Przycisk “Konfiguracja” zmieniono na “Wprowadzenie” i do tej opcji przeniesiono dane z opcji Wypełnij, które nie dotyczą dodatkowej informacji i objaśnień,
  – Przycisk “Wypełnij” zmieniono na “Dodatkowa informacja”,
  – Usunięto przycisk “Wyślij”;
 • W kartotece e-sprawozdań w tabeli Nazwa elementu dodano wcięcia jak przy dodawaniu e-sprawozdania;
 • Przy obliczaniu sprawozdań zmieniono sposób podpowiadania zakresu dat. Dla okresu A podpowiadany jest cały poprzedni rok obrachunkowy (poprzedni licząc od bieżącego) i dla okresu B cały bieżący rok obrachunkowy;
 • Opcję „Budżetowanie” przeniesiono do menu „Inne dokumenty”;
 • W menu dodano opcję “Rozliczenie z US” i do niej przeniesiono:
  – Deklaracje VAT-7 do JPK,
  – Generowanie plików JPK,
  – Pozostałe deklaracje;
 • Po wygenerowaniu deklaracji VAT-7 dodano możliwość od razu generowania pliku JPK;
 • Na wydruku części deklaracyjnej z JPK-V7 umieszczono numer referencyjny;
 • Dodano możliwość zdefiniowania wzorca VAT w oknie wyszukiwania wzorców VAT podczas dodawania wpisu na zakładce VAT;
 • We wzorcach księgowania zmieniono opis rozksięgowania “Nie przypisane” na “Inne konto” i z “Kontrahenta” na “Konto kontrahenta”;
 • Na raporcie „Rejestr sprzedaży VAT szczegółowy” dodano kolumnę z oznaczeniami dostaw;
 • Na wydruku kompensaty dodano kolumnę z całkowitą wartością dokumentu kompensowanego;
 • Dodano możliwość przeprowadzenia analizy księgowań na kontach w oknie Narzędzia → Księgowania na kontach;
 • Dodano możliwość przewalutowania czyli rozliczania rozrachunków w różnych walutach;
 • Dodano raport z obliczania wycen podatkowych i bilansowych;
 • Przy dodawaniu wpisów z wygenerowana należnością lub zobowiązaniem podpowiadany jest termin płatności z domyślnej płatności kontrahenta;
 • Dodano możliwość wprowadzenia likwidacji w rozliczeniach międzyokresowych;
 • W menu Księga → Księguj dok. z VAT w rejestrze sprzedaży VAT dodano kolumnę z typem dokumentu, aby można było wyfiltrować faktury bez paragonu;
 • Przy księgowania danych z Subiekta (EDI ++) ograniczono wyświetlanie typów plików do *.epp (moduł dodatkowy);
 • Przy księgowania danych z Kamsoft ograniczono wyświetlanie typów plików do *.dbf (moduł dodatkowy);
 • Przy księgowania danych z innych systemów (dane_fik.dbf) ograniczono wyświetlanie typów plików do *.dbf;
 • Przy dodawaniu wpisu VAT z zaznaczeniem VAT OSS, w liście krajów ograniczono listę tylko do krajów z UE;
 • Przy dodawaniu wzorca VAT z zaznaczoną opcję VAT OSS, w liście krajów ograniczono listę tylko do krajów z UE;
 • W słowniku powiązań VAT dodano mechanizm wyszukiwania CFT;
 • W słowniku Wzorce VAT dodano mechanizm wyszukiwania CFT;
 • Przy księgowaniu według wzorca dodano sprawdzanie i podpowiadanie kwoty do rozrachunków z kwoty użytej we wzorcu;
 • W opcji Powiązania dodano możliwość wydruku dokumentu zaksięgowanego automatycznie;
 • Przy kopiowaniu i stornowaniu wpisu dodano sprawdzanie, czy dokument może istnieć w dzienniku (może być zdublowany);
 • Dodano wybór wiersza poprzez szybki “dwuklik” na pozycji w oknie “Wybierz należność kontrahenta”, “Wybierz zobowiązanie kontrahenta” i “Wybierz płatność kontrahenta”;
 • Gdy włączone jest szukanie danych po wybraniu ENTER (w konfiguracji), wyłączono zatwierdzanie konta ENTER-em przy wyborze konta podczas księgowania;
 • Umożliwiono wydruki zestawu raportów, gdy w zestawie są zarówno raporty pionowe jak i poziome;

Moduły Kadry i Płace:

 • Dodano możliwość ustawienia domyślnego adresu na wydruku w formularzu pracownika;
 • Dodano obsługę importu zwolnień lekarskich z profilu płatnika (e-ZLA) w nowej wersji pliku – 1.14;
 • Poprawiono literówkę w oknie Dane firmy → Pozostałe w sekcji „Dane do wydruków”.

Aktualizację można pobrać z poziomu programu korzystając z opcji "Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje".