icon-phone Dział handlowy
62 591 91 19

DGCS System przygotowany na wymianę danych z KSeF

Opublikowaliśmy nową wersję oprogramowania DGCS System o numerze 24.00, która została przygotowana na wymianę danych z Krajowym Systemem e-Faktur. 

Dbając o naszych klientów i zgodność z przepisami, przygotowaliśmy darmowe API zintegrowane z rządowym systemem faktur ustrukturyzowanych w ramach modułów DGCS System.

Ten krok ma kluczowe znaczenie dla ułatwienia naszym klientom korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w codziennej pracy i spełnienia obowiązku e-faktury.

W trosce o efektywność i wydajność naszych usług, zintegrowaliśmy KSeF jako bezpłatną, standardową funkcjonalność.

Ułatwi to korzystanie z KSeF w codziennej pracy.

Lista pozostałych zmian w wersji 24.00

Moduły księgowe:
•    Dodano zapamiętywane formy opodatkowania dla danego roku obrachunkowego;
•    Dodano możliwość zmiany udziału właściciela w trakcie roku. 
Przy zmianach udziałów wymagane jest wprowadzenie remanentu końcowego w dacie zakończenia udziału X i remanentu początkowego dzień po zakończeniu udziału X (ta sama data, co rozpoczęcie udziału Y). Muszą więc być 2 takie same remanenty w dwóch kolejnych dniach: zakończenie udziału X i rozpoczęcie udziału Y;
•    W definicjach sprawozdań finansowych w prawej dolnej tabelce rozszerzono nazwę pola o nazwę konta. Nazwa jest wyświetlana pod warunkiem, że takie konto istnieje w danym roku obrachunkowych;
•    W definicjach sprawozdań finansowych i w obliczaniu sprawozdania finansowego dodano przycisk wydruku kontrolnego;
•    Rozbudowano numerację paczek o miesiąc i rok. W "Parametry dekretacji" w modułach księgowych dostępny jest parametr "Rozszerzona autonumeracja dodatkowego numeru księgowego" ustawiany dla bazy danych, po zaznaczeniu którego włączona jest autonumeracja dodatkowego dokumentu księgowego w obrębie paczki podobnie jak w przypadku innych dokumentów w systemie np. Paczka1/$n/$mm/$rrrr (nazwa, numer, miesiąc i rok). Oczywiście, żeby autonumeracja działała musi być też zaznaczony parametr "Autonumeracja dodatkowego numeru księgowego";
•    Dodano nowy wzór deklaracji PIT-28 wer.26 wraz z załącznikami;
•    Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36L wer.20 wraz z załącznikami oraz obsługa nowego schematu wysyłki w wersji 1-1E;
•    Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36 wer.31 wraz z załącznikami;
•    Dodano nowe typy dokumentów do automatycznego księgowania: 
Faktura zaliczkowa OSS, Faktura zaliczkowa końcowa OSS, Faktura zaliczkowa Eksportowa, Faktura zaliczkowa końcowa Eksportowa, Korekta faktury zaliczkowej, Korekta faktury zaliczkowej eksportowej, Korekta faktury zaliczkowej OSS, 
- dla uproszczonych księgowości dodano zdefiniowane wzorce księgowania;
- w pełnej księgowości dla wzorców nowych typów dokumentów dodano możliwość określenia dodatkowego warunku księgowania zależnego od kraju w celu możliwości księgowania różnych krajów na różne konta księgowe;
•    W module Ryczałt domyślnie ustawiono parametr "Pytaj o stawkę ryczałtu podczas automatycznego księgowania";
•    Dodano możliwość księgowania dokumentów z KSeF oraz wizualizacji faktur zaksięgowanych z KSeF.

Moduły magazynowe:
•    Usprawniono wyświetlanie kwoty VAT przy wprowadzeniu korekty do faktury końcowej do zaliczki eksportowej;
•    Dodano automatyczną zmianę stawi VAT przy zmianie z "Zamówienia krajowego" na "Zamówienie eksportowe";
•    Usprawniono drukowanie klauzuli RODO na zamówieniach od klienta w zależności od ustawionego parametru w konfiguracji;
•    KSeF - dodano parametr, który od razu po wystawieniu dokumentu będzie go wysyłał na serwer KSeF;
•    KSeF - dodano parametr, który pozwoli na zapisanie wystawionego dokumentu do obiegu KSeF po wystawieniu;
•    W zakładce KSeF - dokumenty sprzedaży dodano kolumny: TYP; Nazwa Kontrahenta; NIP; Magazyn,; Waluta; Wartość netto; Wartość brutto;
•    W Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Dokumenty → Wzorzec zamówienia od klienta pozostawiono konfigurację numeru dokumentu;
•    W Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Dokumenty → Wzorzec zamówienia do dostawcy pozostawiono konfigurację numeru dokumentu;
•    W kartotece faktury zaliczkowych dodano kolumnę "Typ dokumentu" z pełną nazwą typu dokumentu;
•    Usprawniono wyświetlanie dokumentu docelowego w kartotece zamówień od klientów dla zamówień eksportowych i OSS;
•    Przy wysyłce do KSeF dodano sprawdzanie poprawności NIP kontrahentów;
•    W oknie KSeF - dokumenty zakupu - domyłśnie ustawiono kursor w polu "Data od";
•    W oknie głównym dodano możliwość wystawienia faktur zaliczkowych eksportowych i OSS;
•    W oknie parametrów Dokumentów zmieniono nazwy dla faktur zaliczkowych eksportowych i OSS na standardową nazwę z dopiskiem EXP i OSS.

Moduł Kadry i płace:
•    Dodano dane świąt na rok 2024;
•    Przyspieszono obliczanie pracowniczych list płac;
•    W kartotece pracowników dodano pole "E-mail";
•    Dodano obniżanie kosztów uzyskania przychodu do wysokości przychodu podczas liczenia pracowniczych list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych, dla których koszty NIE są obliczane jako procent. Koszty są obniżane do wysokości sumy: "Brutto" plus "Dochód z PPK".

Obniżanie dotyczy również składnika "Koszty (zwol. pod.)". Jest on obniżany do wysokości przychodu zwolnionego z podatku, czyli do wysokości sumy: "Przychód zwolniony (zwol. pod.)" plus "Dochód z PPK (zwol. pod.)".

W sytuacji, gdy program zastosuje obniżanie kosztów, zostanie wyświetlony stosowny komunikat. 

Dla rachunków do umów cywilnoprawnych, na których koszty są liczone jako procent, koszty są obliczane tak jak dotychczas. 

Obniżanie kosztów można wyłączyć lub włączyć w ustawieniach płacowych: "Konfiguracja" - "Ustawienia płacowe" - "Podstawowe" - pole "Obniżanie kosztów do wysokości przychodów". Domyślnie obniżanie kosztów jest włączone;
•    Usprawniono obliczanie podatku naliczonego dla osób ze zwolnieniami podatkowymi (ulga 26- lub jeden z wniosków "Zerowy PIT..."). Przy sprawdzaniu przekroczenia progu podatkowego, program oblicza wykorzystany w roku dochód zwolniony z podatku przypadający na przychód zwolniony z podatku jako:
- "Przychód zwolniony (zwol. pod.)" minus "Koszty (zwol. pod.)" minus "Składki ZUS (zwol. pod.)" 
- Roczny limit przychodu zwolnionego z podatku dla zwolnień podatkowych to obecnie 85.528,00 zł. Po wykorzystaniu dochodu zwolnionego obliczonego wg powyższego wzoru, osoba ma cały limit do wykorzystania z pierwszego progu dochodu, czyli aktualnie 120.000,00 zł. Dopiero po wykorzystaniu dochodu zwolnionego plus 120.000,00 zł dochodu dla pierwszego progu, przechodzi na zaliczkę liczoną w drugim progu;
•    Usprawniono sprawdzanie przekroczenia progu podatkowego 120.000,00 zł dla osób będących uczestnikami PPK;
•    Usprawniono obliczanie podatku na rachunkach do umów cywilnoprawnych w sytuacji przekroczenia w roku podstawy do opodatkowania odpowiadającej kwocie progu podatkowego 120.000,00 zł;
•    Usprawniono ustalanie procentu podatku w sytuacji, gdy w jednym miesiącu jest rozliczanych z ZUS kilka list płac;
•    Usprawniono obliczanie zaliczki na podatek w sytuacji, gdy nastąpiło przekroczenie progu podatkowego 120.000,00 zł dochodem z PPK;
•    Usprawniono obliczanie przychodu zwolnionego z podatku (dla ulgi 26- oraz wniosków "Zerowy PIT...") w sytuacji, gdy dla danej osoby jest wprowadzony składnik "Diety w PLN zwolnione z PIT";
•    Usprawniono naliczanie składnika "Dochód z PPK (zwol. pod.)";
•    Usprawniono obliczanie składnika "Suma składek Ubezpieczony nieobniżające podstawy opodatkowania (zwol. pod.)" przy liczeniu pracowniczych list płac w sytuacji, gdy dana osoba ma prawo do zwolnienia podatkowego na podstawie wieku (26-) lub wniosków (jeden z trzech wniosków "Zerowy PIT..."), ale wykorzystała roczny limit kwoty dla zwolnień podatkowych;
•    Usprawniono obliczanie pracowniczych list płac i rachunków do umów cywilnoprawnych dla osób ze zwolnieniami podatkowymi (ulga 26- lub jeden z wniosków "Zerowy PIT...") w sytuacji, gdy na danej liście / rachunku następuje przekroczenie rocznego limitu dla zwolnień podatkowych (obecnie 85.528,00 zł). Na liście płac / rachunku, który przekracza limit, są wykonywane następujące, specjalne obliczenia: 

W miesiącu przekroczenia limitu kwoty dla zwolnień podatkowych (85.528,00 zł) jest obliczany specjalny współczynnik: ("Przychód zwolniony (zwol. pod.)" plus "Dochód z PPK (zwol. pod.)") 

podzielone przez 

("Brutto" plus "Dochód z PPK" minus suma składników opodatkowanych mimo zwol. pod. minus "Diety w PLN zwolnione z PIT") 

gdzie składniki opodatkowane mimo zwol. pod. to: 

- składniki definiowalne z zaznaczeniem w polu "Opodatkowany mimo zwol. pod."; - zasiłki chorobowe, ale z możliwym wyłączeniem zasiłków rodzicielskich. 

Współczynnik jest obliczany z dokładnością do 6 miejsc po przecinku. 

Składniki "Składki ZUS (zwol. pod.)" oraz "Suma składek Ubezpieczony nieobniżające podstawy opodatkowania (zwol. pod.)" są proporcjonalnie obniżane do części przypadającej na przychód zwolniony z podatku, na podstawie współczynnika z pktu 1. 

Zaliczka na podatek jest obliczana w następujący sposób: 

3.1. Obliczamy "hipotetyczne" składniki: 

"hipotetyczne" brutto = skł. "Brutto" z listy płac minus "Przychód zwolniony (zwol. pod.)"
"hipotetyczne" składki ZUS = "Składka emerytalna" plus "Składka rentowa" plus "Składka chorobowa" minus "Składki ZUS (zwol. pod.)"
"hipotetyczne" koszty:
dla rachunków do umów cywilnoprawnych, na których koszty są liczone jako procent: "Koszty" minus "Koszty (zwol. pod.)"
w pozostałych przypadkach: wartość składnika "Koszty"

3.2. Obliczamy "hipotetyczny" dochód jako:

"hipotetyczne" brutto
minus "hipotetyczne" koszty
minus "Diety w PLN zwolnione z PIT"
minus "Składki ZUS nieobniżające podstawy naliczenia podatku" (ten składnik ma wartość ujemną, więc rezultatem jest zwiększenie wartości)
minus "Suma składek Ubezpieczony nieobniżające podstawy opodatkowania (zwol. pod.)" 

3.3. Obliczamy "hipotetyczny" podatek naliczony jako:

("hipotetyczny" dochód z pktu 3.2 zaokrąglony do pełnych złotych x składnik "Procent podatku" z listy płac) / 100

z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

3.4. Obliczamy podatek od dochodu z PPK jako:

[ (składnik "Dochód z PPK" z listy płac minus składnik "Dochód z PPK (zwol. pod.)" z listy płac) x składnik "Procent podatku" z listy płac] / 100

z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

3.5. Obliczamy zaliczkę na podatek jako:

"hipotetyczny" podatek naliczony z pktu 3.3
plus podatek od dochodu z PPK z pktu 3.4
minus składnik "Ulga" z listy płac

3.6. Zaliczka na podatek z pktu 3.5 jest zaokrąglana do pełnych złotych.
Moduł Środki Trwałe:
•    Ulepszono wygląd pól słownikowych, m.in. pola "KŚT" w zakładce "Podstawowe" w kartotece środków trwałych;
•    Usprawniono kopiowanie środków trwałych w kartotece środków trwałych.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji "Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje".