icon-phone Dział handlowy
62 591 91 19

Nowe Kadry, Płace i ZUS PRO 9.11.4.21 – wersja umożliwiająca stosowanie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.01.2022 r.

Informujemy, że opublikowaliśmy nową wersję programu Kadry, Płace i ZUS PRO z kolejnymi z zmianami dotyczącymi roku 2022 związanymi ze stosowaniem Polskiego Ładu w naliczeniach wynagrodzeń. 

Największa zmianą w nowej wersji jest wprowadzenie funkcjonalności dotyczącej przedłużenia terminów poboru i przekazania zaliczek na podatek co wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.01.2022r.  Funkcjonalność związana jest z naliczaniem zaliczki na podatek w roku 2022 z tytułu umowy o pracę albo z umowy zlecenia w kwocie przychodu do 12.800 zł. Implementowanie możliwości stosowania tego rozporządzenia związane jest wprowadzeniem dodatkowej zmiennej i dodatkowych składników płacowych obsługujących to zagadnienie. Ponadto wersja ta zawiera cały szereg dalszych zmian związanych zarówno z Polskim Ładem jak i innymi zagadnieniami. 

Nowości:
1. Funkcjonalność dotyczącą przedłużenia terminów poboru i przekazania zaliczek na podatek wynikającą z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.01.2022. Funkcjonalność dot. naliczenia zaliczki na podatek w roku 2022 z tytułu umowy o pracę albo z umowy zlecenia w kwocie przychodu do 12.800 zł w miesiącu z każdego z tytułów. Stosując to rozporządzenie program nalicza zaliczkę na podatek przez porównywanie zaliczki na podatek naliczanej wg zasad Polskiego Ładu (wg standardów z roku 2022) z zaliczką na podatek liczoną wg zasad obowiązujących w 2021r. oraz przez wybranie sposobu liczenia wskazującego na niższą miesięczną zaliczkę na podatek. Na skutek tego porównania następuje także zarejestrowanie w bazie zaliczki na podatek niedopłaconej (czyli tej co do której nastąpiło przesunięcie terminu poboru i zapłaty) z uwagi na policzenie zaliczki na podatek wg zasad z 2021r., która będzie niższa niż wg standardów w 2022r., a następnie (w kolejnych miesiącach) pobieranie takiej niedopłaconej wcześniej zaliczki na podatek w sytuacji, gdy zaliczka na podatek liczona wg standardów z 2022r. w kolejnych miesiącach będzie niższa niż wg zasad z 2021r. Stosowanie ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.01.2022r. jest włączone domyślnie, więc w celu wyłączenia stosowania rozporządzenia należy zmienić ustawienia zmiennej ‘Liczenie zaliczki na podatek wg rozporządzenia z 07.01.2022’ w oknie ‘Zmienne finansowe’ w Grupie: „Współczynniki”. 

W związku z tym zagadnieniem:
- dodano zmienną finansową o nazwie „Liczenie zaliczki na podatek wg rozporządzenia z 07.01.2022” (dostępna w Menu: Konfiguracja / Dla aktualnej firmy / Zmienne finansowe w Grupie: „Współczynniki” o typie: Wartość logiczna (0-Nie, 1-Tak) – domyślna wartość to 1 czyli TAK. W przypadku chęci rezygnacji ze stosowanie tego rozporządzenia należy wartość zmiennej zmienić na 0 – czyli na NIE. Zmienna obowiązuje w okresie od 31.12.2021 do 31.12.2022

- przy otwieraniu okien do liczenia płac albo liczenia rachunków do zleceń program w formie alertu zgłasza jaki sposób uwzględniania (liczenia) zaliczki na podatek jest aktywny ze wskazaniem sposobu zmiany tego ustawienia.

- w przypadku zastosowanie liczenia  zaliczki na podatek wg zasad z 2021r. program anuluje ewentualnie naliczenia ‘Ulgi dla klasy średniej’ oraz ewentualnie zmienia naliczoną ‘Ulgę podatkową’ (większą od zera z uwagi na złożenie PIT2 pracodawcy) z wartości obowiązującej w roku 2022 na obowiązującą w roku 2021. 

- w oknie ‘Zwolnienia podatkowe’ dodano możliwość rejestracji wniosku osoby zatrudnionej o nie przedłużanie dla niej terminu poboru i przekazania zaliczki na podatek – czyli nie stosowania dla niej przepisów Rozporządzania z dnia 07.01.2022. Wniosek o typie ‘Nie przedłużanie term. poboru i przekaz. zal.na podatek’ można zarejestrować w oknie ‘Zwolnienia podatkowe’ wskazując datę złożenia i okres obowiązywania.

- dodano składnik płacowy o nazwie ‘Różnica zaliczki na podatek przedłużona płatność’ (dostępny w grupie składników Podatki) w którym rejestruje się niedopłaconą (niepobraną z wynagrodzenie) różnicę zaliczki na podatek naliczoną wg standardów z roku 2022r. w stosunku do zasad z 2021r.

- dodano  składnik płacowy o nazwie ‘Różnica UJEMNA zaliczki na podatek przedłużona płatność’ (dostępny w grupie składników Podatki) w którym rejestruje się kwotę doliczaną do zaliczka na podatek za dany miesiąc w przypadku gdy zaliczka na podatek naliczona wg standardów z roku 2022r. jest mniejsza niż wg zasad z 2021r.. Składnik ten jest naliczany do momentu (do wartości) rozliczania w roku całości zaliczki na podatek skumulowanej wcześniej (w kolejnych miesiącach) w składnikach o nazwie ‘Różnica zaliczki na podatek przedłużona płatność’.

- dodano składnik płacowy o nazwie ‘Hipotetyczna składka zdrowotna odliczana’ (dostępny w grupie składników ZUS), w którym rejestruje się wartość odpowiadającą składce zdrowotnej odliczanej od podatku wg zasada z 2021r.

2. Przy liczeniu ‘Ulgi Dla Klasy Średniej’ uwzględniany jest ‘Przychód z PPK’  zarejestrowany specjalnych okresach płacowych o nazwie ‘Przychód z PPK’ – odbywa się to w sytuacji gdy lista płac naliczane jest po dacie zapłaty do Instytucji Finansowej wpłat z tytułu PPK. 

3. Kody tytułów ubezpieczeń dot. umów cywilnych przeniesiono do okna ‘Umowy zlecenia’ do zakładki ‘Wynagrodzenie i ubezpieczenia’. Umożliwia raportowanie do ZUS kilku wpisów na raporcie imiennym w  sytuacji gdy do jednej osoby w bazie mają zastosowanie z 2 lub 3 kody tytułów ubezpieczeń (np. przy zbiegu umowy o pracę – 0110xx z wynagrodzeniem zarządu 2250 albo z wynagrodzeniem rady nadzorczej 2241).

4. W standardowo (systemowo) dostępnych wzorach list płac pracowniczych przewidziano miejsce dla Ulgi dla Klasy Średniej.

5. W definiowalnych wzorach list płac pracowniczych (przygotowanych do importu do użycia) przewidziano miejsce dla Ulgi dla Klasy Średniej.

6. Przedłużenie na 2022 możliwości rejestracji nieobecności ‘Urlop opiekuńczy specjalny CV’. 

Zmiany:
1. W raporcie podpowiadającym za ustalanie okresu 3 m-cy (90 dni) zatrudnienia pomijane się osoby zatrudnione w ramach umowy zdrowotnej objętej składką zdrowotną, zmieniono także sposób wskazywania daty granicznej okresu 90 dni.

2. Ustalanie wartości składki zdrowotnej w przypadku dwóch lub więcej rachunków do umowy zlecenia wypłacanych w tym samym miesiącu.

3. Alert o generowaniu ‘zerowego’ PIT11 zmieniono w taki sposób że nie jest wywoływany w sytuacji szykowania PIT11 dla osób o przychodach zwolnionych z opodatkowania np. z uwagi na Ulgę dla młodych (osoby do 26 lat).

4. Umożliwiono w drodze wyjątku rejestrowanie nieobecności typu ‘Nieob. z pow. chor. (70%) [Zasiłek]’ także w roku 2022 poprzedzone to jest stosownym alertem. 

5. Potwierdzono limit (kwota graniczna) Ulgi dla 26 minus (oraz innych zwolnień podatkowych PITów Zerowych) w roku 2022 przy liczeniu rachunków dot. umów zleceń do kwoty 85528 zł. 

6. Umożliwiono rejestrowanie w oknie ‘Zwolnienia podatkowe’ wniosku o nazwie ‘Wniosek niestosowanie ulgi dla klasy średniej’ na okres krótszy niż do końca roku, co umożliwia zarejestrowanie kilku okresów stosowania ‘Wniosku niestosowanie ulgi dla klasy średniej’.

Wersja posiada numer 9.11.4.21 i jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.11.x.x. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.