logo  
Centrum
Pomocy

Ewidencja VAT

Przy niektórych transakcjach nie przysługuje nam prawo odliczenia podatku VAT w związku z tym w programie Księga Przychodów i Rozchodów Pro oraz Pro plus należy wybrać odpowiednie przeznaczenie zakupu jako 'Nie przysługuje prawo odliczenia'.
Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania jak i podatek należny z tytułu nie uregulowanych wierzytelności przez dłużnika po upływie 90 dni. Korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w ramach tzw. ulgi na złe długi, o których mowa w art. 89a ust 1 i 4 ustawy o VAT (zmniejszające jak i zwiększające) należy ewidencjonować pojedynczo.
Jeżeli została wystawiona faktura korygująca należy ją również odpowiednio zaksięgować. Faktura korygująca może powodować zmniejszenie lub zwiększenie podstawy opodatkowania.
Na podstawie art.103 ust.3 i 4 ustawy o VAT, w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu, które mają zostać zarejestrowane na terytorium Polski lub są użytkowane na terytorium Polski , podatnicy zobowiązani są do wpłacenia podatku VAT w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego na rachunek Urzędu Skarbowego.
Import towarów to zakup towarów za granicą, w państwach spoza Unii Europejskiej, w celu ich późniejszego wykorzystania na rynku krajowym.
Za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów uznaje się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.
Środki trwałe to nic innego jak rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.
Nabycie towarów i usług to nic innego jak zakup dokonywany na terenie naszego kraju.
Polski podatnik, który dokonał zakupu usług od zagranicznego podatnika lecz posiada siedzibę swojej firmy w Polsce zobowiązany jest do opodatkowania takiej transakcji w Polsce (zgodnie z art. 28b ustawy o VAT) Import usług z art.28b należy wykazać zarówno po stronie podatku należnego jak i po stronie podatku naliczonego. Księga Przychodów i Rozchodów Pro plus umożliwia zaksięgowanie takiej transakcji.
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów stanowi przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, w wyniku które towar jest wysyłany lub transportowany przez sprzedającego, nabywcę lub na ich rzecz między krajami państwa członkowskich (kraj wysyłki musi różnić się od kraju dostawy) w wykonaniu czynności opodatkowanych. Od 1 maja 2004r. Polscy podatnicy dokonujący dotychczas eksportu objęci zostali zasadami wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Program Księga Przychodów i Rozchodów PRO Plus umożliwia księgowanie transakcji WDT.
Po zaksięgowaniu dokumentów zakupu a przed wysyłką pliku JPK jest możliwość zweryfikowania statusu czynnych podatników VAT.
Od 1 października 2020 r. został całkowicie zniesiony obowiązek składania deklaracji VAT-7/VAT-7K. W przypadku jednak, gdy urząd skarbowy zażąda złożenia korekty deklaracji potwierdzającej rozliczenie podatku VAT za okres sprzed października 2020 roku, należy złożyć ją na formularzu, na jakim deklaracja została złożona po raz pierwszy.