logo  
Centrum
Pomocy

Księga

Przy niektórych transakcjach nie przysługuje nam prawo odliczenia podatku VAT w związku z tym w programie Księga Przychodów i Rozchodów Pro oraz Pro plus należy wybrać odpowiednie przeznaczenie zakupu jako 'Nie przysługuje prawo odliczenia'.
Wezwanie do zapłaty to dokument wysyłany w trakcie procesu windykacji, które wierzyciel kieruje do dłużnika i zawiera wezwanie do uregulowania należności w określonym czasie.
Okno Kontrahenci służy do wprowadzania nowych, edycji lub usuwania wcześniej wprowadzonych kontrahentów. Wprowadzone dane będą drukowane na księdze przychodów i rozchodów, na zestawieniach i raportach.
Podatnik, który w poprzednich latach poniósł stratę, może ją odliczyć od dochodu uzyskanego w przyszłości. Odliczenie straty pozwoli na zmniejszenie podatku do zapłaty. Stratę można odliczyć od dochodu w ciągu pięciu kolejnych lat, po roku, w którym ta strata powstała.
Wydruk Rozliczenie podatnika przedstawia informację na temat należnej zaliczki na podatek dochodowy oraz rozliczenia podatku VAT za dany okres.
Po zakończonym miesiącu można wygenerować miesięczne podsumowanie przychodów, kosztów jak i informacji o podatkowych właściciela lub współwłaścicieli. Takimi pomocnym wydrukiem może służyć Rozliczenie księgi.
Podatnicy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych albo są opodatkowani podatkiem liniowym, dokonują księgowania przychodów z kasy fiskalnej w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Przychody te rozliczać można na podstawie dobowych lub miesięcznych raportów fiskalnych.
Pliki w formie JPK PKPiR czyli Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów podatnicy zobowiązani są do przygotowania i przekazania w formie elektronicznej do organów podatkowych na żądanie/w ramach kontroli. Organ podatkowy ma prawo zażądać całości lub części ksiąg oraz dowodów księgowych.
Zamknięcie roku podatkowego wiąże się z podsumowaniem zapisów księgi oraz uwzględnieniem remanentów początkowego jak i końcowego.
Do dnia 22 maja 2023 przedsiębiorca powinien dokonać rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za pośrednictwem dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA za kwiecień w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych albo ZUS RCA w przypadku przedsiębiorców, którzy opłacają składki za inne osoby (np. pracowników).
Remanent to stan faktyczny posiadanych ilości towarów handlowych, materiałów, półwyrobów itp. W celu prawidłowego rozliczenia różnic remanentowych należy uzupełnić remanent początkowy jak i remanent końcowy.
Gdy rozpoczynamy pracę z programem Księga Przychodów i Rozchodów Pro lub Pro plus w trakcie roku podatkowego można wprowadzić wartości początkowe do księgi tzw. bilans otwarcia.