icon-phone Dział handlowy
62 591 91 19

PPK


W 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Aby zapewnić płynność wprowadzania zmian, będzie ona wdrażana etapami, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa zatrudniającego danego pracownika. Obejmie stopniowo:
 • od 1 lipca 2019 r. – firmy zatrudniające co najmniej 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.;
 • od listopada 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 50 osób według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.;
 • od listopada 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 20 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 • od kwietnia 2021 r. – jednostki sektora finansów publicznych;
 • od maja 2021 r. - pozostałe podmioty.
 
Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
 

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych określa następujące obowiązki pracodawcy:

 

 • wybór instytucji finansowej, w której zostaną utworzone rachunki PPK dla pracowników:
  Lista instytucji finansowych nie jest jeszcze opublikowana, będzie dostępna na stronach Ministerstwa Finansów. 
   
 • podpisanie z wybraną instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzanie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych:
  Podmioty zatrudniające będą zobowiązane do zawierania umów PPK w imieniu pracowników z instytucjami finansowymi, jak: fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusz emerytalny zarządzany przez PTE albo pracownicze towarzystwo emerytalne, zakład ubezpieczeń oferujący ubezpieczenie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. 
   
 • prawidłowe obliczanie wysokości wpłat oraz terminowe przekazywanie ich do wybranej instytucji finansowej:
  Oprogramowanie kadrowo-płacowe DGCS Biznesmen jest aktualnie dostosowywane do wymogów ustawy o PPK i będzie udostepnione użytkownikom w odpowiednim czasie, aby mogli wypełnić obowiązek ustawowy.  
   
 • gromadzenie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej PPK;
   
 • przekazywanie pracownikom oraz wybranej instytucji finansowej informacji związanych z utworzonym PPK.
 
Ustawa wskazuje dobrowolność gromadzenia oszczędności w ramach programu. Każda osoba zatrudniona zostanie zapisana do programu automatycznie, przy czym będzie mogła zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie pisemnej deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu.

Wpłaty dokonywane do PPK będą finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika PPK z własnych środków:
 • Wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający będzie wynosić 1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Podmiot zatrudniający będzie mógł zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5%;
 • Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika wyniesie co do zasady 2% wynagrodzenia. Uczestnik będzie mógł zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia.
   

Wsparcie dla uczestników PPK ze strony państwa:

 • jednorazowa wpłata powitalna: 250 zł dla każdego uczestnika PPK;
 • coroczne dopłaty roczne: 240 zł dla każdego uczestnika PPK.
 
Pracownik, który podejmie decyzję o oszczędzaniu w ramach PPK, będzie mógł swobodnie korzystać ze zgromadzonych środków na swoim rachunku po osiągnięciu 60. roku życia – bez względu na status aktywności zawodowej.
 

Rozwiązania informatyczne PPK dla Twojej firmy  


DGCS Biznesmen posiada w ofercie profesjonalne systemy kadrowo - płacowe, które w ciągu kilku tygodni będą zawierać funkcjonalność spełniającą wymogi PPK tj.