logo  
Centrum
Pomocy

Księga

W momencie rozliczania należności płatnością kontrahenta i zobowiązania płatnością naszą może powstać różnica kursowa rozliczenia. Warunkiem powstania takiej różnicy jest waluta dokumentu inna niż PLN oraz różne kursy waluty dla zaległości i płatności.
W oknie rozrachunków nierozliczonych widoczne są wszystkie zaległości i nadpłaty, które jeszcze do końca nie zostały rozliczone.
Moduły księgowe DGCS System posiadają możliwość wprowadzenia jak i księgowania rozliczeń międzyokresowych przychodów oraz kosztów.
Każdy nasz nieuregulowany rachunek wobec dostawców trafia do kartoteki zobowiązań.
Opcja Operacje cykliczne została wprowadzona w celu weryfikacji czy w danym okresie dat były już wykonane księgowania, które występują w danej firmie.
Program umożliwia rozliczanie dokumentów metodą „parowania” zaległości i nadpłat kontrahentów.
Każdy nieuregulowany rachunek odbiorcy wobec nas trafia do kartoteki należności.
Sprawdzanie księgowań to narzędzie dla np. głównych księgowych będące alternatywą do sprawdzania księgowań w formie papierowych wydruków, ponieważ wszystkie potrzebne informacje znajdują się na ekranie.
W module Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System możliwa jest zmiana wyglądu prezentacji danych.
W programach księgowych z serii DGCS System istniej możliwość podejrzenia zaksięgowanych wpisów z powiązanymi ewidencjami takich jak np. vat, magazyn czy rozrachunki.
Bilans otwarcia to zestawienie aktywów i pasywów przedsiębiorstwa. Sporządza się go na początku okresu sprawozdawczego.
Pobieranie danych z GUS lub VIES pozwala importować w szybki sposób dane o kontrahencie.