logo  
Centrum
Pomocy

Ewidencja VAT

Opcja Operacje cykliczne została wprowadzona w celu weryfikacji czy w danym okresie dat były już wykonane księgowania, które występują w danej firmie.
Rozliczanie VAT-u metodą kasową jest korzystne dla firm, które nie otrzymują należności za fakturę na czas. W przypadku metody kasowej obowiązek rozliczenia powstaje w momencie dokonania zapłaty przez klienta. Należy pamiętać, że przy metodzie kasowej VAT należny musi być wykazany w deklaracji nie później niż w 180 dni po dacie sprzedaży, nawet w przypadku braku zapłaty.
Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania jak i podatek należny z tytułu nie uregulowanych wierzytelności przez dłużnika po upływie 90 dni. Korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w ramach tzw. ulgi na złe długi, o których mowa w art. 89a ust 1 i 4 ustawy o VAT (zmniejszające jak i zwiększające) należy ewidencjonować pojedynczo.
Jeżeli została wystawiona faktura korygująca należy ją również odpowiednio zaksięgować. Faktura korygująca może powodować zmniejszenie lub zwiększenie podstawy opodatkowania.
Zakupy ze stawką VAT 0% i stawką zw nie wpływają na rozliczenie podatku naliczonego, co oznacza, że nie ma obowiązku ich ewidencjonowania.
Import towarów to zakup towarów za granicą, w państwach spoza Unii Europejskiej, w celu ich późniejszego wykorzystania na rynku krajowym.
Na podstawie art.103 ust.3 i 4 ustawy o VAT, w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu, które mają zostać zarejestrowane na terytorium Polski lub są użytkowane na terytorium Polski , podatnicy zobowiązani są do wpłacenia podatku VAT w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego na rachunek Urzędu Skarbowego.
Eksport towarów to sprzedaż towarów poza kraje Unii Europejskiej.
Środki trwałe to nic innego jak rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.
Gdy u podatnika ma miejsce WNT, w którym występuje on jako drugi w kolejności podatnik to jest to transakcja trójstronna uproszczona i należy w pliku JPK ją wykazać z symbolem TT_WNT po stronie podatku VAT należnego.
Za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów uznaje się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.
Nabycie towarów i usług to nic innego jak zakup dokonywany na terenie naszego kraju.