icon-phone Dział handlowy
62 591 91 19

Kadry, Płace i ZUS PRO-biuro rachunkowe


Najważniejsze możliwości:

 • Dane pracowników, umowy o pracę
 • Obliczanie płac, listy płac
 • Umowy zlecenia
 • Deklaracje ZUS i PIT, e-Deklaracje
 • Współpraca z Płatnikiem
 • PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

Cena netto: 590,00 zł

Kadry, Płace i ZUS PRO-biuro rachunkowe

Kadry, Płace i ZUS PRO BIURO to nowoczesny program kadrowo-płacowy, wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac, w firmach o dowolnym profilu działalności i wielkości, zatrudniających od kilku do kilku tysięcy pracowników, bez względu na rodzaj wynagrodzenia czy czasu pracy.
Program do kadr i płac ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej pracowników, obsługę nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z pracownikiem, naliczanie wynagrodzeń czy zasiłków chorobowych oraz prowadzenie rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS. Posiada automatyczny eksport i import danych do programu Płatnik.

Najważniejsze możliwości:

 • ewidencja kadrowa,
 • umowy o pracę,
 • obliczanie płac,
 • listy płac,
 • umowy cywilno - prawne,
 • ewidencja obecności i nieobecności,
 • deklaracje ZUS,
 • współpraca z programem Płatnik,
 • e-deklaracje PIT,
 • oddelegowania pracowników za granicę (opcja dodatkowo płatna), 
 • PPK Pracownicze Plany Kapitałowe. 

KADRY

 • prowadzi ewidencję danych osobowych pracowników, zleceniobiorców oraz właścicieli, obcokrajowców (rezydent / nierezydent),
 • zawiera elektroniczne akta osobowe pracowników, 
 • gromadzi dodatkowe informacje o pracownikach tj. wykształcenie, rachunek bankowy, urząd skarbowy, historia zatrudnienia, służba wojskowa, rodzina, staż pracy,
 • generuje dokumenty dotyczące zatrudnienia pracowników oraz rozwiązania stosunku pracy m.in. umowę o pracę, szczegółowe warunki zatrudnienia, aneksy, wypowiedzenie warunków, rozwiązanie umowy, świadectwo pracy i wiele innych,
 • zawiera ewidencję szkoleń, badań okresowych, wypadków, wyposażenia oraz zajęć komorniczych,
 • informuje użytkownika przy starcie programu o kończących się terminach ważności umów o pracę i cywilno-prawnych, badań okresowych, szkoleń i innych dokumentów kadrowch, 
 • pozwala dostosować pod własne potrzeby wybrane dokumenty kadrowe z poziomu programu Microsoft Word,
 • zgodny ze standardami RODO.

PŁACE

 • oblicza płace według różnych systemów wynagradzania, 
 • umożliwia definiowanie każdego składnika płacowego (niezależnie od stopnia skomplikowania np. płaca stała, godzinowa, akord, premia, dodatki, dodatki stażowe, potrącenia i wiele innych) lub skorzystanie ze standardów dostępnych w programie, 
 • pozwala na określanie indywidualnych parametrów dla elementów płacowych tj. czy składnik ma być opodatkowany, czy ma być on objęty określoną składką ZUS, czy składnik ma być wliczany do podstawy średniej urlopowej czy chorobowej, określenie wpływu na składnik nieobecności, 
 • definiowanie działań matematycznych na składnikach, obliczanie składników na podstawie innych składników, definiowanie ograniczeń, terminów ważności, 
 • rozlicza z ZUS właścicieli firm oraz osoby współpracujące, 
 • umowy cywilno-prawne: umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich, kontrakt menedżerski, umowy o udział w pracach organów stanowiących osób prawnych; umożliwia wystawienie do jednej umowy wielu rachunków, 
 • oblicza wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, ojcowskie, opiekuńcze, rehabilitacyjne, wychowawcze, wyrównawcze,
 • rozlicza Zerowy PIT dla rodzin 4+, Zerowy PIT dla seniorów, Zerowy PIT przeniesienie miejsce zamieszkania do Polski, ulgę podatkową dla umów cywinych,
 • stosowanie ulgi 26 minus dla osób, które do dnia wypłaty nie ukończyły 26 roku życia, przez nie naliczanie zaliczki na podatek,
 • automatycznie uwzględnia potrącenia komornicze podczas obliczania płac,
 • ewidencja i rozliczanie pożyczek, umożliwia spłatę w dowolnej ilości rat, automatycznie potrąca raty pożyczki podczas liczenia wypłaty,
 • oblicza dodatkowe wypłaty (kilka w miesiącu dla pracowników), 
 • oblicza tzw. trzynastkę, 
 • oblicza płace dot. oddelegowania pracowników za granicę (opcja dodatkowo płatna) - więcej 
 • wypłata zaliczek, 
 • rozlicza zwroty i dopłaty podatku z tytułu PIT-40 w listach płac, PIT-4 i PIT-4r,
 • przelewy elektroniczne do większości banków za wynagrodzenia, deklarację PIT-4, umowy cywilno-prawne, składki ZUS na jedno konto, PPK, 
 • wydruk list płac z umów o pracę i cywilno-prawnych, kwitków z wypłat, kart wynagrodzeń,
 • możliwość tworzenia własnych wzorów wydruków list płac i kart wynagrodzeń, 
 • zawiera aktualne i historyczne wartości zmiennych finansowych,
 • wydruk listy pożyczek, listy zaliczek, zaświadczenia o zarobkach, oświadczenia o kosztach+25%, zestawienia składek zdrowotnych,
 • możliwość rozliczania pracodawcy jak i osoby współracującej,
 • możliwość zarejestrowania formy opodatkowaia przedsiębiorcy oraz ewidencjonowanie przychodów i dchodów przedsiębiorcy do obliczenia składki zdrowotnej.

CZAS PRACY

 • ewidencja obecności, rozliczanie nadgodzin, godzin za pracę w nocy, 
 • wprowadzanie wszystkich typów nieobecności,  
 • ewidencjonowanie czasu pracy w zakresie godzin rozpoczęcia i zakończenia lub stałej ilości godzin, 
 • import z ZUS elektronicznych zwolnień e-ZLA,
 • ewidencja urlopów: obliczanie przysługującego wymiaru urlopu oraz jego aktualizacja w przypadku kilkukrotnych zmian wymiaru etatu w trakcie roku, kontrola wykorzystanych dni/godzin urlopu, symulacja urlopu na dzień, 
 • planowanie urlopów wypoczynkowych, 
 • ewidencja tzw. wyrównań zasiłków, siła wyższa w rodzinie, opiekuńczy osoby bliskie, praca dalna okazjonalna,
 • podsumowanie dni zasiłkowych i stażu pracy,
 • definiowalny kalendarz dla pracowników lub grup,
 • ustalanie pracownikom indywidualnych harmonogramów czasu pracy w miesiącu - definiowanie godzin rozpoczęcia i zakończenia, 
 • wydruk listy obecności, ewidencji czasu pracy, wniosku o urlop, karty urlopowej, planu urlopów,
 • możliwość rozliczania nieobecności w różnych miesiącach, definiowanie typów dni, wyjątków, dni wolnych i świąt,

DEKLARACJE

 • sporządza deklaracje i e-deklaracje do rozliczeń z urzędami skarbowymi: PIT-4, PIT-4r, PIT-8ar, PIT-11, PIT-40, PIT-2, IFT-1R oraz umożliwia ich edycję,
 • przygotowuje pliki deklaracji ZUS do wczytania ich w programie Płatnik, zgłoszeniowe oraz rozliczeniowe m.in. RCA, DRA, RSA, RZA, RPA, 
 • przygotowuje informację miesięczną (IMUA) oraz roczną (IRUA) dla osoby ubezpieczonej,
 • obsługuje wszystkie procesy związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi - PPK, 
 • zestawienia do NFZ - współpraca z programem do elektronicznej wymiany danych z NFZ,
 • SODiR - tworzenie deklaracji rozliczeniowych za osoby niepełnosprawne, które można wczytać do systemu SODiR Offline,
 • przygotowuje rapot GUS Z12, który można wczytać do aplikacji GUS-Z12 Offline (dostępne na stronie GUS).

RAPORTY

 • bogaty zestaw raportów i wydruków,
 • zestawienie składek ZUS oraz podatków do zapłaty,  

 • dla GUS: średnie zatrudnienie, Z-03, Z-05, Z-06, DG-1,

 • dla ZUS: Z-03,

 • zaświadczenia i oświadczenia kadrowe oraz płacowe.

INNE

 • obsługuje Zakłady Pracy Chronionej (ZPChr),
 • importuje i eksportuje dane personalne pracowników z/do programu Płatnik,
 • zapisuje dane do programów Microsoft Word i Excel,
 • zapisuje wydruki w formacie PDF, 
 • przenosi między bazami/firmami dane pracowników (funkcja przydatna firmom, które przejmują pracowników z innej firmy), 

 • przenosi między bazami/firmami definicje składników płac, wzory wydruków list płac, wzory własnych dokumentów (funkcja przydatna biurom rachunkowym),

 • współpracuje z modułem E-Deklaracje zbiorcze i JPK DGCS, umożliwiając masową wysyłkę e-deklaracji podpisem kwalifikowanym (w przypadku osób fizycznych również ożliwość podpisania kwotą przychodu) - więcej 

 • współpracuje z modułem E-Archiwizator PRO umożliwiającym bezpieczne wysyłanie i przechowywanie w chmurze kopii zapasowych baz danych - więcej

 • z modułu E-Deklaracje Zbiorcze, możliwość wysłania zbiorczo lub pojedynczo dekaracji na e-maile do pracowników.

Wymagania systemowe:

- komputer z procesorem minimum 1 GHz (zalecane 2GHz lub więcej)
- minimum 4 GB pamięci RAM,
- około 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
- dowolny napęd CD-ROM, drukarka, mysz,
- system operacyjny Windows 8, 8.1, 10, 11,
  Windows Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019,
- system obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019,
  - bezpłatna wersja Microsoft SQL Server 2014 dostarczana jest wraz z systemem.
- wymagany zakup aktualizacji do programu po 12 miesiącach.

 

Artykuły powiązane

Czy można pracować zdalnie z programami dGCS Biznesmen?

Jak wysyłać e-deklaracje przy wykorzystaniu modułu E-Deklaracje zbiorcze

Jak przenieść bazę danych z programów BiznesmenPRO na nowy komputer - sposób 2

Jak przenieść bazę danych z programów BiznesmenPRO na nowy komputer - sposób 1 (ZALECANY)

Konfiguracja programu dla pracy sieciowej

Dodatek za pracę w porze nocnej

Wyjścia prywatne

Rozliczanie wyrównań zasiłków oraz wynagrodzeń chorobowych

Ewidencja wielomiesięcznej nieobecności jednym wpisem

Wersja Cena Zamów
netto brutto
do 50 firm / do 10 pracowników w każdej firmie 590,00 zł 725,70 zł basket
do 500 firm / do 10 pracowników w każdej firmie 790,00 zł 971,70 zł basket
do 50 firm / do 100 pracowników w każdej firmie 1 190,00 zł 1 463,70 zł basket
do 500 firm / do 100 pracowników w każdej firmie 1 390,00 zł 1 709,70 zł basket
bez limitu pracowników / firm phone
Wersja Cena Zamów
netto brutto
Pracownicy oddelegowani za granicę PRO (dotyczy 1 firmy) 1 000,00 zł 1 230,00 zł basket
e-Deklaracje zbiorcze biuro rachunkowe - wiele firm / 3 stanowiska 390,00 zł 479,70 zł basket
Wersja Cena Zamów
netto brutto
do 10 pracowników / do 50 firm 590,00 zł 725,70 zł basket
do 10 pracowników / do 50 firm + e-Deklaracje zbiorcze 1 070,00 zł 1 316,10 zł basket
do 10 pracowników / do 500 firm 790,00 zł 971,70 zł basket
do 10 pracowników / 500 firm + e-Deklaracje zbiorcze 1 270,00 zł 1 562,10 zł basket
do 20 pracowników / do 50 firm 790,00 zł 971,70 zł basket
do 20 pracowników / do 50 firm + e-Deklaracje zbiorcze 1 270,00 zł 1 562,10 zł basket
do 20 pracowników / do 500 firm 890,00 zł 1 094,70 zł basket
do 20 pracowników / do 500 firm + e-Deklaracje zbiorcze 1 370,00 zł 1 685,10 zł basket
do 50 pracowników / do 50 firm 890,00 zł 1 094,70 zł basket
do 50 pracowników / do 50 firm + e-Deklaracje zbiorcze 1 370,00 zł 1 685,10 zł basket
do 50 pracowników / do 500 firm 1 090,00 zł 1 340,70 zł basket
do 50 pracowników / do 500 firm + e-Deklaracje zbiorcze 1 570,00 zł 1 931,10 zł basket
do 100 pracowników / 50 firm 1 190,00 zł 1 463,70 zł basket
do 100 pracowników / do 50 firm + e-Deklaracje zbiorcze 1 670,00 zł 2 054,10 zł basket
do 100 pracowników / 500 firm 1 390,00 zł 1 709,70 zł basket
do 100 pracowników / do 500 firm + e-Deklaracje zbiorcze 1 870,00 zł 2 300,10 zł basket
do 200 pracowników / 50 firm 1 990,00 zł 2 447,70 zł basket
do 200 pracowników / do 50 firm + e-Deklaracje zbiorcze 2 470,00 zł 3 038,10 zł basket
do 200 pracowników / 500 firm 2 190,00 zł 2 693,70 zł basket
do 200 pracowników / do 500 firm + e-Deklaracje zbiorcze 2 670,00 zł 3 284,10 zł basket
do 500 pracowników / 50 firm 3 390,00 zł 4 169,70 zł basket
do 500 pracowników / do 50 firm + e-Deklaracje zbiorcze 3 870,00 zł 4 760,10 zł basket
do 500 pracowników / 500 firm 3 790,00 zł 4 661,70 zł basket
do 500 pracowników / do 500 firm + e-Deklaracje zbiorcze 4 270,00 zł 5 252,10 zł basket
bez limitu pracowników / bez limitu firm phone