icon-phone Dział handlowy
62 591 91 19

Należyta Staranność DGCS System


Cena netto: 480,00 zł

Należyta Staranność DGCS System

Praktyczne wsparcie dla przedsiębiorstw we wdrażaniu zasad należytej staranności

Zawsze aktualne i wiarygodne informacje – raporty sporządzane są z bieżących informacji zwrotnych uzyskanych z systemów Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Sprawiedliwości, takich jak:

 • CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) – sprawdzenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;
 • baza internetowa REGON – sprawdzenie podmiotu gospodarczego w ewidencji Głównego Urzędu Statystycznego;
 • portal podatkowy Ministerstwa Finansów – sprawdzanie statusu podatnika VAT;
 • baza VIES udostępniana przez Komisję Europejską;
 • baza wykazu podatników VAT (biała lista podatników VAT) – sprawdzenie statusu podatnika VAT na dany dzień oraz zgłoszonych kont bankowych podatnika.


Szybka weryfikacja kontrahenta – natychmiastowe pobieranie danych z systemów urzędowych;
Weryfikacja nowych, jak i stałych kontrahentów;
Oszczędność czasu – weryfikacja zarówno pojedynczego kontrahenta jak i wielu kontrahentów jednocześnie (masowe sprawdzanie kontrahentów na podstawie JPK VAT);
Szeroki wybór kryteriów, branych pod uwagę podczas analizy;
Przejrzysty i łatwy w obsłudze interfejs – zaznaczanie kryteriów podlegających sprawdzeniu, bez konieczności ich wpisywania. Słownik gotowych opisów. Do programu dołączona jest instrukcja przedstawiająca proces instalacji i sposób korzystania z poszczególnych funkcji.
Wydruk każdego stworzonego raportu.

Sprawdzanie kontrahenta pod kątem należytej staranności – weryfikacja nowego lub obecnego kontrahenta w celu dochowania należytej staranności.

Program dokonuje weryfikacji kontrahenta z uwzględnieniem między innymi wytycznych przedstawionych w dokumencie opublikowanym przez Ministerstwo Finansów „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych”. Zgodnie z dokumentem, aby dochować należytej staranności podatnik powinien szczegółowo zweryfikować swojego kontrahenta i okoliczności transakcji z nim zawieranej zarówno na etapie rozpoczęcia współpracy, jak i w trakcie jej trwania.

Podczas transakcji należy ocenić wiarygodność każdego z kontrahentów. Sprawdzenie statusu podatnika VAT to nie wszystko. Ważne jest również np. sprawdzenie wpisu przedsiębiorcy w KRS lub CEiDG. W zależności od rodzaju podjętej transakcji w dalszej kolejności należy ustalić czy dany kontrahent posiada zezwolenia lub koncesje na prowadzenie swojej działalności, a także sprawdzić wirtualną siedzibę firmy. To tylko kilka z zadań. Ich lista jest długa, a ich wykonanie czasochłonne, ale i obowiązkowe, gdyż zapobiega obciążeniu sankcjami.

Program “DGCS Należyta staranność i biała lista” dokonuje niezbędnych czynności weryfikacyjnych kontrahenta. Użytkownik programu oszczędza czas, który musiałby poświęcić na wpisywanie danych kontrahenta w kilku systemach urzędowych. Pełna weryfikacja w jednym programie skraca ten czasochłonny proces do minimum. Z otrzymanych informacji tworzony jest raport. Dzięki programowi użytkownik ma pewność, że dochował należytej staranności w kontaktach biznesowych. Uzyskane informacje pozwalają na bezpieczne nawiązywanie i kontynuowanie relacji biznesowych, tak by uniknąć skutków ewentualnych oszustw i nadużyć podatkowych tych kontrahentów.

 

Dane potrzebne do stworzenia raportu:

 • NIP kontrahenta;
 • Etap współpracy (rozpoczęcie lub kontynuacja współpracy);
 • Typ podmiotu – nieokreślony, osoba fizyczna (weryfikacja w CEiDG), osoba niefizyczna;
 • Sprawdzane typy – określenie jak szeroki zakres weryfikacji ma być dokonany.W zależności od tego jakiej weryfikacji chcemy dokonać do wyboru są:

 • Kryteria formalne;
 • Kryteria transakcyjne – ryzyko transakcyjne;
 • Kryteria transakcyjne – ryzyko kontraktu.


Otrzymane informacje:

 • Odpowiedzi do zapytań. Każdą odpowiedź można modyfikować oraz dodać do niej opis. Taki opis może być wpisany samodzielnie lub pobrany ze słownika. Słownik jest ogromną pomocą, gdyż podpowiadając objaśnienie przyspiesza użytkownikowi pracę;
 • Obliczone ryzyko podjęcia transakcji w każdym z wybranych kryteriów;
 • Wyniki weryfikacji przedstawione są w formie przejrzystego raportu wraz z osobną oceną ryzyka podatkowego dla każdego wybranego kryterium (m.in. wiarygodność dostawcy, ryzyko kontraktu, ryzyko transakcji, informacje od KAS);
 • Zakładki dotyczące kryteriów transakcyjnych zawierają dla każdego kryterium wagę, za pomocą której przy liczeniu ryzyka można określić czy dane kryterium jest ważniejsze niż inne;


Informacje automatycznie sprawdzane przez program w systemach Ministerstwa Finansów:
I. Kryteria formalne:
– Brak rejestracji kontrahenta w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
– Kontrahent nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny;
– W przypadku, jeżeli przedmiotem dostawy mają być towary, które uprzednio były objęte u dostawcy WNT – posiadanie statusu podatnika VAT UE.
II. Kryteria transakcyjne – wiarygodność dostawcy:
– Czy badany podmiot został zarejestrowany w przeciągu ostatnich 12 miesięcy?;
– Siedziba w biurze wirtualnym?

W podsumowaniu wyliczona jest całościowa ocena ryzyka podatkowego podjęcia współpracy z danym kontrahentem.

Po dokonaniu końcowego obliczenia tworzony jest raport (certyfikat) zawierający analizę wszystkich otrzymanych informacji. Pozwala on na oszacowanie ryzyka podjęcia transakcji z danym kontrahentem. Dzięki niemu będziemy mieć ostateczną odpowiedź czy kontrahent jest wiarygodnym partnerem w biznesie. W przypadku kontroli urzędniczej raport będzie także potwierdzeniem, że dochowaliśmy należytej staranności podczas zawierania transakcji weryfikując kontrahenta według wytycznych Ministerstwa Finansów.
 Sprawdzanie kontrahentów w JPK VAT pod kątem należytej staranności – weryfikacja kontrahenta na podstawie JPK VAT oraz wskazanie transakcji, która może być uznana za podejrzaną przez KAS

Dzięki programowi zweryfikujesz wszystkich kontrahentów jednocześnie i sprawdzisz kilkanaście punktów poprawności pliku JPK VAT.Dane potrzebne do stworzenia raportu:

 • JPK VAT w postaci XML;
 • Kwota minimalna – minimalna wartość netto faktury, dla której ma zostać sprawdzony kontrahent.
 • System pobiera z JPK VAT dokumenty (sprzedaży i zakupu) o całkowitej kwocie transakcji przekraczającej wskazaną kwotę minimalną.

 

Otrzymane informacje:

 • Wypełnienie wyników generowane jest przez program automatycznie na podstawie danych dostępnych na serwerach Ministerstwa Finansów
 • Przedstawienie kontrahentów pod kątem REGON, CEiDG, czynnego statusu VAT, VIES, biura wirtualnego;
 • Każdego z widocznego w wynikach kontrahenta w następnym kroku można poddać indywidualnej, dalszej weryfikacji m.in sprawdzić pod kątem należytej staranności.
   

Certyfikat należytej staranności – stworzenie certyfikatu informującego, że firma stosuje procedury weryfikacji i metodyki obliczania ryzyka podatkowego swoich kontrahentów.

Za pomocą programu wygenerować można certyfikat potwierdzający zachowanie należytej staranności w weryfikacji kontrahentów. W szczególności zapewnia zgodność działań z opracowaną przez Ministerstwo Finansów „Metodyką w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych”

 

Dane potrzebne do stworzenia raportu:
 

 • NIP –  firmy użytkownika programu;
 • Okres od – początek okresu, w jakim stosujemy należytą staranność;
 • Okres do – koniec okresu stosowania należytej staranności.Ocena poszczególnych czynników ryzyka w systemie dGCS System jest przeprowadzana na podstawie następujących źródeł informacji:

1.Biała lista.
2.Wyszukiwarka kaucji gwarancyjnych.
3.Rejestr Należności Publicznoprawnych.
4.Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
5.System VIES.
6.Krajowy Rejestr Sądowy.
7.Przeglądarka Dokumentów Finansowych.
8.Baza Internetowa REGON.
9.Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.
10.Baza Biur Wirtualnych.
11.Informacje podane przez podatnika.

Łącznie ocenianych jest 50 czynników ryzyka, z czego 10 ma charakter dyskryminacyjny, a 40 zwiększa ryzyko podatkowe; 15 z czynników system ocenia automatycznie, a 35 na podstawie informacji podanych przez użytkownika programu.

 

Otrzymane informacje w certyfikacie:

 • Raport z certyfikacji działań dotyczących zachowania należytej staranności;
 • Przedstawienie podstaw prawnych, które są uwzględnione w raporcie;
 • Obliczenie ryzyka podatkowego;
 • Podstawowe informacje o certyfikowanym podmiocie;
 • Weryfikacja kontrahentów na etapie rozpoczęcia współpracy z kontrahentem;
 • Weryfikacja kontrahentów na etapie kontynuacji z nimi działalności;
 • Podsumowanie, w którym przedstawione są liczby zweryfikowanych kontrahentów, z którymi firma podjęła (lub nie) współpracę w danym okresie.Sprawdzanie poprawności JPK VAT z e-Deklaracją VAT-7 – prześledzenie poprawności JPK m.in. w zakresie zgodności dat dokumentów (sprzedaży, zakupu) z okresem, którego dany JPK dotyczy oraz prawidłowości ujęcia danego dokumentu w odpowiednich kolumnach. Za pomocą systemu można także zweryfikować zgodność JPK z e-Deklaracją VAT-7 (czy sumy kwot na deklaracji są zgodne z sumami wynikającymi z JPK VAT).

Dane potrzebne do stworzenia raportu:

 • JPK VAT w postaci XML;
 • e-Deklaracja VAT-7 w postaci XML.


Każdy dokument sprawdzany jest pod kątem NIP-u kontrahenta, kwot, danych dotyczących VAT należnego dla dokumentów WNT.

 

Otrzymane informacje:

Wskazanie dokumentów wymagających poprawki – niespełniających wybranego kryterium poprawności;
 

Przy każdym dokumencie widoczny jest wynik weryfikacji;
 

 • W sprzedaży JPK :

 

 1. każdy dokument ujęty w JPK VAT jest sprawdzany pod względem daty, czy data dokumentu (sprzedaży, zakupu) mieści się w okresie, za który generowany jest JPK VAT;
 2. każdy dokument sprawdzany pod kątem NIP-u kontrahenta. Kontrahent z polskim NIP-em musi mieć transakcje ujęte w kolumnach odpowiedzialnych za transakcje krajowe, kontrahent z NIP-em UE musi mieć transakcje UE, a kontrahent spoza UE transakcje pozaunijne;
 3. każdy dokument jest sprawdzany pod względem kwot. Jeżeli jest dokument ujęty w stawce np. w polach dotyczących stawki 23%, to sprawdzane jest, czy kwota VAT to 23% kwoty netto. Dodatkowo dane dotyczące VAT należnego dla dokumentów WNT sprawdzane są, czy kwoty netto i VAT są zgodne z kwotami netto i VAT VAT-u naliczonego do odliczenia.
   

 

 • W zakupie JPK :
   
 1. każdy dokument ujęty w JPK VAT jest sprawdzany pod względem daty, czy data dokumentu (sprzedaży, zakupu) mieści się w okresie, za który generowany jest JPK VAT;
 2. przy zakupie unijnym sprawdzany jest NIP – czy jest poprawnie ujęty w sekcji VAT’u należnego.
   
 3. Prezentacja zgodności podsumowania poszczególnych pól w JPK VAT z polami w e-Deklaracji VAT-7.
   
 4. Na podstawie wybranych kryteriów generowany jest raport podsumowujący, które dokumenty mogą być niepoprawnie ujęte w JPK VAT oraz przedstawienie, czy sumy kwot z JPK VAT są zgodne z kwotami ujętymi na e-Deklaracji VAT-7.
   

 

Wymagania techniczne:

 • procesor: 1.5 GHz;
 • pamięć RAM: 2 GB;
 • min. rozdzielczość ekranu: 1024×768 pkt;
 • wolne miejsce na dysku twardym: >1 GB (zależy od ilości danych);
 • system operacyjny: Windows 7, 8 ,8.1, 10, 11 
 • serwer bazy danych Firebird w wersji 3.0.x.
Wersja Cena Zamów
netto brutto
Dodatek: Należyta Staranność DGCS System 480,00 zł 590,40 zł basket
Wersja Cena Zamów
netto brutto
Wersja Cena Zamów
netto brutto